BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum"

Transcriptie

1 BoerenNatuur Nieuws Jaargang 6, nr. 3 oktober 2011 BoerenNatuur viert 10-jarig jubileum BoerenNatuur kan terugzien op een geslaagde jubileumbijeenkomst op 23 september Meer dan 200 gasten uit alle geledingen van het netwerk rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vierden het jubileum met het bestuur in de prachtige entourage van Plaats Melkema in Huizinge. De bijeenkomst stond in het teken van de bezuinigingen op het natuurbeleid en het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Drie dagen voor de bijeenkomst sloten de Regering en het Interprovinciaal Overleg een akkoord over de bezuinigingen op het natuurbeleid. In dit akkoord is een bovendien een voorschot genomen op de invulling van het nieuwe GLB voor het agrarisch natuurbeheer. Dit was het gesprek van de dag. Gelet hierop was het jammer dat Staatssecretaris Bleker moest afzeggen. In de ochtend belichtten de sprekers het gekozen dagthema Voorsorteren op GLB vanuit verschillende invalshoeken. Douwe Hoogland en Henk Smith, als bestuurders van ANV s, bekeken de mogelijkheden van zelfsturing door ANV s vanuit de optiek van de eigen ANV. Paul Terwan koppelde die visies aan de mogelijkheden van het nieuwe GLB. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van Wageningen Universiteit, vertelde op beeldende wijze wat zelfsturing betekent voor de rolverdeling tussen ANV s en overheid. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op onze website nl. s Middags presenteerde Gerard van Drooge het rapport Voorsorteren op GLB 2014 dat de bureaus Altenburg&Wymenga en Projecten LTO Noord in opdracht van BoerenNatuur hebben geschreven. Ook dit rapport kan worden gedownload van onze website. Gedeputeerde van Drenthe Rein Munniksma deed met gevoel verslag van de onderhandelingen van IPO met de Regering over de bezuinigingen op het natuurbeleid en lichtte het onderhandelingsakkoord toe. lees verder op de volgende pagina Algeme Ledenvergadering BoerenNatuur De Algemene Ledenvergadering van BoerenNatuur wordt gehouden op woensdag 14 december 's avonds om uur in Drachten. Noteer deze datum alvast in de agenda. Ringen Grauwe Kiekendieven In het werkgebied van de ANV Rondom Het Greppelveld werden op 19 juli jl. door de Werkgroep Grauwe Kiekendief 2 mannetjes geringd op het bedrijf van de familie Haanstra te Dronten. Voor zover bekend is dit het eerste nest aan de oostrand van Flevoland. Dit jaar was een bijzonder goed jaar voor de grauwe kiekendief in Flevoland met 7 nesten.

2 Regiodirecteur Noord van het ministerie van EL&I Jaap Verhulst daagde tenslotte de ANV s en BoerenNatuur uit om de uitdagingen van het nieuwe natuurbeleid op te pakken. Voorzitter van BoerenNatuur Everhardus Togtema schetste in zijn jubileumrede de veelbelovende resultaten van 10 jaar collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Noord-Nederland. In die 10 jaar is een prima fundament gelegd voor succesvol agrarisch natuurbeheer in de toekomst. Zonder onze inspanningen zou de ecologische toestand op het platteland er nu slechter hebben voorgestaan aldus Togtema. BoerenNatuur heeft de resultaten samengevat in een brochure die aan de deelnemers van de bijeenkomst is uitgereikt en die kan worden gedownload van onze website. Naar de toekomst kijkend benadrukte Togtema het belang van doorontwikkeling van de collectieve gebiedsaanpak en versterking van de organisatiekracht van de ANV s. Boeren- Natuur ziet daarin voor zichzelf een ondersteunende en adviserende rol weggelegd. Togtema eindigde met een reprimande aan het adres van de overheidsvertegenwoordigers. Hij sprak zijn zorg uit over de voorgenomen bevriezing van de beheervergoedingen en de dreigende opheffing van de ganzenfoerageergebieden. Elders in deze nieuwsbrief meer over deze onderwerpen. Nieuwe lichting beheerregisseurs opgeleid Evenals vorig jaar zijn er ook dit jaar weer ruim 30 personen opgeleid tot beheerregisseur voor een gebiedscoördinator. BoerenNatuur heeft deze cursus dit jaar georganiseerd op twee plaatsen in Groningen en één in Friesland. Half oktober vinden de laatste cursusavonden plaats en ontvangen de cursisten na afloop een Bewijs van deelname. Henk Oud van PTC+ heeft de cursus inhoudelijk verzorgd en de cursisten onder andere geïnstrueerd omtrent de gebiedsaanpak, rol en taken van de beheerregisseur, seizoenwerkplanning, monitoring en het samenstellen van het ideale weidevogelmozaïek. Onderdeel van de cursus was een veldbezoek waarin een bestaand mozaïek werd beoordeeld. 2 De cursisten kunnen de opgedane kennis direct in de praktijk brengen tijdens de huidige bijstellingsronde van de Collectieve Beheerplannen. Agrarisch Natuurbeheer in pijler 1 van het nieuwe GLB? In het onderhandelingsakkoord van Regering en IPO van 20 september 2011 over het natuurbeleid staat dat de provincies vanaf 2014 financieel verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EHS, ook voor het agrarisch natuurbeheer binnen de EHS. Dat ligt anders voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS. Daar blijft het rijk verantwoordelijk voor. Het rijk wil het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS onderbrengen in de EU-hectaretoeslagen en betalen uit pijler 1 van het nieuwe GLB, met aandacht voor de collectieve aanpak door ANV s. Agrarisch natuurbeheer ligt voor het overgrote deel buiten de EHS. Voor BoerenNatuur is nu de grote vraag of de collectieve aanpak door ANV s met de systematiek van pijler 1 van het nieuwe GLB wel mogelijk is. Op initiatief van BoerenNatuur is deze vraag vertaald in een gezamenlijke brief van APNL met Veelzijdig Boerenland aan Staatsecretaris Henk Bleker en IPO. In deze brief wordt het belang van de collectieve aanpak benadrukt en wordt de vraag voorgelegd hoe rijk en provincies een succesvolle overgang naar pijler 1 vorm denken te geven. Ook pleiten wij in deze brief voor tenminste handhaving van het huidige financiële volume voor agrarisch natuurbeheer. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Sybe van der Schaar van BoerenNatuur, tel De cursus wordt namelijk nog steeds aangeboden en nieuwe groepen kunnen de cursus al op korte termijn gaan volgen.

3 3 Vergroten zelfsturing ANV BoerenNatuur bracht donderdagmorgen 22 september een werkbezoek aan de agrarische natuurvereniging Zuidelijk Westerkwartier. Voorzitter Alex Datema heette een ieder welkom in het dorpshuis te Nuis. Na een korte introductie van deze actieve vereniging kwamen al snel de huidige bezuinigingen en de toekomst van het agrarisch natuurbeheer aan de orde. Agrarisch natuurbeheer gaat om kwaliteit, meldde Datema. In dit gebied is volgens hem veel werk te verzetten.,,wij zoeken de kracht in verbreding, in de richting van de bevolking, maar ook in samenwerking met andere natuurbeheerders en overheid. De sturing die we zelf aan natuur en landschap kunnen geven en de zeggenschap die daar bij hoort, smaakt naar meer, aldus Datema.,,Die rol spelen we momenteel al bij het weidevogelbeheer en zouden we graag uitbreiden met landschap- en ganzenbeheer. De betrokkenheid en creativiteit in het gebied wordt vergroot als er meer verantwoordelijkheid ligt in het gebied zelf. Het gebiedsfonds is daarbij een belangrijk middel. Er komt een gebiedsfonds voor het Zuidelijk Westerkwartier en Middag Humsterland. Er moet een miljoen euro in het fonds, wil het goed kunnen werken. De Rabobank in het gebied levert via een streekrekening een financiële bijdrage. Die toezegging is er ook van de provincie Groningen. De gemeenten moeten nog reageren. De rondrit door het cultuurlandschap van het ZWK voerde langs een ecopassage, de bouw van nieuwe stallen voor het melkvee, vele houtsingels, een heideterrein, poelen en natuurterreinen. Bij het natuurterrein onder Boerakker werd een informatiebord van Stichting De Dotterbloem onthuld door gedeputeerde Van der Ploeg en Paul Tameling, stichtingsvoorzitter. De Dotterbloem is een stichting voor particulier natuurbeheer en is een samenwerkingsverband van de agrarische Natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK en de Eendracht. Na een korte wandeling door het houtsingel gebied rondom Nuis kwam men weer uit in het dorpshuis. De gedeputeerde Wiebe van der Ploeg was verrast door het gevarieerde landschap van het ZWK. Ook ging hij nog in op de woorden van Dhr. Datema.,,We staan voor een lastige opgave, reageerde Van der Ploeg.,,Veel werk en minder geld. De wil om door middel van samenwerking de toekomst voor het agrarisch natuurbeheer positief tegemoet te treden werd van beide kanten benadrukt. Te koop: Amfibieënvallen ANV Wierde & Dijk heeft onlangs haar onderzoek naar overige levensvormen in rietsloten afgesloten. Daarom heeft zij nu te koop: roestvrijstalen amfibieënvallen. Deze zijn ideaal om amfibien, vissen, waterinsecten en andere waterdieren uit sloot en plas te vangen en na bestudering weer vrij te laten. Nieuwprijs 240 euro, nu 150 euro per stuk. Informatie: of (Joke Hellenberg-Boerma). Symposium "FAB werkt!" Het project Functionele Agrobiodiversiteit II (kortweg FAB 2) en het DLO Programma Functionele Agrobiodiversiteit presenteert na 4 jaar de eindresultaten. Via interactieve presentaties en workshops wordt u op de hoogte gesteld van de belangrijkste ontwikkelingen en initiatieven die er in Nederland zijn op het gebied van functionele agrobiodiversiteit. Op dinsdag 13 december 2011 wordt het symposium FAB werkt!! gehouden in Hofstede De Beesde in Bunnink van uur.

4 4 Openstelling SNL bevriezing vergoedingen Begin oktober zijn de provinciale openstellingbesluiten van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) gepubliceerd. Met deze besluiten geven de provincies aan hoeveel subsidie zij beschikbaar stellen voor nieuwe aanvragen, en voor welke maatregelen en welke gebieden die subsidies bedoeld zijn. De openstelling staat dit jaar in het teken van de bezuinigingen. Onder druk van het Ministerie van EL&I hebben de provincies besloten geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan. Daardoor kan in 2012 geen groei plaatsvinden van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wel is er beperkt ruimte voor verschuivingen. De provincies hebben de volgende gemeenschappelijk lijn afgesproken: Continuering van aflopende contracten binnen de EHS en binnen het collectieve agrarische natuurbeheer voor weidevogels en akkervogels. Nieuwe aanvragen of uitbreiding van bestaande contracten worden niet gehonoreerd. Tussentijdse overstap van psan/psn naar SNL is niet mogelijk. De tarieven voor natuurbeheer worden verlaagd van 84% naar 75% van de kostprijs. De tarieven voor agrarisch natuurbeheer worden bevroren op het niveau van Provincies kunnen individueel van deze lijn afwijken. Het is daarom van belang om de definitieve besluiten van de eigen provincie na te lezen. Het is geen verassing dat er bezuinigd wordt op het natuurbeleid, ook niet dat deze het agrarisch natuur- en landschapsbeheer raken. Maar dat is wel heel vervelend, temeer daar het agrarisch natuurbeheer in een vernieuwingsproces naar meer kwaliteit en effectiviteit zit. De bezuinigingen leiden tot stagnatie van dit vernieuwingsproces. Dat komt, mede gelet op de discussie over effectiviteit, voor het agrarisch natuurbeheer uiterst ongelegen. Het meest pijnlijke element is echter het besluit om de beheervergoedingen te bevriezen. Met deze maatregel breken de provincies in op lopende beheercontracten en schenden zij afspraken en verwachtingen op basis waarvan die contracten zijn afgesloten. Dat is uiterst schadelijk voor het toch al wankele vertrouwen van de beheerders in de overheid. De schade van een vertrouwensbreuk gaat veel verder dan bezuinigingen. BoerenNatuur heeft, met APNL, scherp geprotesteerd bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) tegen deze maatregel. Dat heeft niet meer opgeleverd dan de bereidheid van IPO om in de toekomst naar alternatieve mogelijkheden te kijken. APNL onderzoekt nog of de maatregel met succes juridische kan worden aangevochten. Witte balen-boycot succesvol De oproep van de natuurvereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier om geen wit plastic meer te gebruiken voor grasbalen is een succes. In het gebied zijn vrijwel geen witte balen meer te vinden en lijken boeren en loonwerkers massaal overgestapt op groen of zwart plastic. Boer en Natuur deed de oproep begin dit jaar. De vereniging, waar zowel boeren als burgers lid van zijn, vindt dat witte plastic balen het landschap ontsieren.. Overlijdensbericht Het droevige nieuws bereikte ons dat Herald Hiemstra op 6 oktober jl. door een ongeval om het leven is gekomen. Herald was de drijvende kracht achter de oprichting van ANV Fugelfrij en tot aan zijn overlijden hiervan de voorzitter. BoerenNatuur kende hem als een deskundige en immer positief ingestelde bestuurder. Herald is slechts 36 jaar geworden. BoerenNatuur wenst zijn vrouw, twee kinderen en het bestuur van ANV Fugelfrij veel sterkte toe.

5 5 Financiële risico s en aansprakelijkheid ANV s Het werk van de ANV s is mensenwerk, en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als die mensen ook nog met gebrekkige systemen moeten werken en daarbij financiële belangen op het spel staan wordt het extra oppassen. Dat geldt ook voor het werk van de ANV s. Nog steeds maken bestuurders en medewerkers van ANV s fouten met collectieve beheerplannen en beheersubsidies. Die fouten kunnen leiden tot schadeclaims bij de ANV. BoerenNatuur heeft maatregelen ontwikkeld om de financiële risico s van de ANV s te verminderen of uit te sluiten. Die maatregelen bestaan enerzijds uit adviezen en voorbeeldformulieren voor zorgvuldige procedures en anderzijds uit een set collectieve verzekeringen om zich tegen schadeclaims in te dekken (voorkomen en genezen). Op 28 september j.l. organiseerde Boeren- Natuur een informatieavond voor ANV s om hen te informeren over de laatste inzichten op dit gebied. Harm Veen, bedrijfsjurist LTO Noord, gaf aan dat bestuurders van ANV s weinig risico lopen voor bestuurdersaansprakelijkheid als zij zorgvuldig omgaan met hun bestuurstaak. Annemarie Peletier en Sybe van der Schaar benoemden de valkuilen in de procedures voor het collectieve beheerplan en de beheersubsidies. Benjamin Overkleeft van LTO Noord Verzekeringen tot slot presenteerde de nieuwe collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ANV s die BoerenNatuur heeft laten ontwikkelen. De presentaties van de sprekers zijn te vinden op onze website Nieuwe collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering ANV s en hun bestuurders lopen verschillende risico s. De ANV kan worden geconfronteerd met een claim voor zaak- en/of letselschade door handelingen en/of nalatigheid van de ANV. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid heeft BoerenNatuur een collectieve verzekering voor haar leden. De meeste ANV s nemen deel aan deze verzekering. Daarnaast lopen bestuurders soms risico op een claim op hun individuele vermogen door een bestuursbesluit van de ANV. Voor deze bestuurdersaansprakelijkheid bestaat een individuele verzekering voor bestuurders van LTO Noord, waar ook bestuurders van ANV s aan kunnen deelnemen. Deze verzekeringen dekt ook de risico s van operationele taken (beroepsaansprakelijkheid) van die bestuurders. ANV s hebben ook behoefte aan een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid die de risico s van werkzaamheden van alle bestuurders en medewerkers van de ANV dekt. Zo n verzekering zou de individuele verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid deels overbodig maken. De risico s van bestuurders van ANV s liggen namelijk vooral in de beroepsaansprakelijkheid. BoerenNatuur heeft een nieuwe collectieve verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van ANV s laten ontwikkelen. Bij deze verzekering is een dekking voor rechtsbijstand inbegrepen. In het eerste jaar kan ook inloop worden meeverzekerd. Dat is schade die zich nog moet manifesteren als gevolg van een gemaakt fout voor de ingangsdatum. De ANV s ontvangen binnenkort van BoerenNatuur schriftelijke informatie over deze nieuwe verzekering (incl. premie voor het eerste jaar), met een aanvraagformulier. Informatie en aanvraagformulier worden ook geplaatst op de website. Platform (H)eerlijk Groningen (H)eerlijk Groningen wil boeren uit de regio verbinden met de consumenten in de stad door het aanbieden van gezonde lokale producten. Zij willen na dit jaar waarin Groningen Hoofdstad van de Smaak is, een spin in het web zijn voor allerlei lokale voedsel initiatieven. Het idee van de Ommelandermarkt is dit jaar al werkelijkheid geworden. Ook willen ze kinderen met educatieve programma's laten zien, waar hun melk vandaan komt. Bovendien wil ze als platform, de handelscoöperatie die Streekproducten uut Grunn aan het vormen is, ondersteunen met raad en daad. Heeft u ideeën voor het platform (H)eerlijk Groningen, die u graag met anderen wilt uitvoeren, neem dan contact op met Bram Prins, tel:

6 6 t Is de Boer een Zorg Op 16 september vierde ANV Boer&Natuur Zuidelijk Westerkwartier haar 12,5 jarig bestaan. Het zelfbewustzijn onder de boeren als beheerders van landschap en natuur is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Boeren kiezen voor het landschap en willen verantwoordelijkheid nemen voor het behoud ervan aldus voorzitter Alex Datema. Om een halt toe te kunnen roepen aan de voortschrijdende aantasting van de houtsingelstructuur in het Westerkwartier, stelde hij voor de uitvoering van het landschapsonderhoud bij de agrarische natuurvereniging neer te leggen. De aanwezige gedeputeerde Van der Ploeg riep hij op om de vereniging hiervoor het vertrouwen en de ruimte te geven. Wiebe van der Ploeg schetste de gevolgen van het regeringsbeleid voor natuur en landschap in de provincie Groningen. Bezuinigingen gaan niet zo ver dat al het werk onmogelijk wordt gemaakt, maar dan moet het beleid wel om, benadrukte de gedeputeerde. Hij omschreef dit nieuwe beleid in de zeven stellingen van Lettelbert : 1. De provincie moet meer overlaten aan de regio. 2. Dit vooronderstelt zelfregelend vermogen en zelfwerkzaamheid van boeren en burgers in de regio. 3. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling moet eenvoudiger worden. 4. Door creatief om te gaan met geldstromen (bijv. het koppelen van budgetten) kan de financiële ruimte efficiënter worden benut. 5. Geld genereren met het landschap moet naar een hoger niveau. 6. De betrokken partijen moeten vaker collectief zaken oppakken. 7. In haar nieuwe taken moet de provincie duidelijke keuzes maken. Van der Ploeg viel de eer te beurt het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen van het boek dat door Boer & Natuur ZWK bij het jubileum is uitgegeven. In het boek vertellen vijf leden over hun leven en werk tegen de achtergrond van het landschap waarin zich dit afspeelt. De volgende sprekers op het symposium, Gerard Teulings van MVO Nederland en Bram Prins, zelfstandig bedrijfsadviseur, komen met talloze voorbeelden van succesvolle bedrijven die het gesprek aangaan met de samenleving. De grote tijd voor Boer en Natuur moet nog aanbreken, zei Alex Datema in zijn slotwoord. Hij ziet toekomst in een groene gebiedscoöperatie, een bundeling van krachten van diverse sectoren in de streek waarin landbouw en landschapsbeheer een hoofdrol zullen spelen. De dag werd besloten met een uitbundige feestavond voor de leden, met muziek, streekverhalen, een kampvuur en diverse activiteiten. Einde ganzenfoerageergebieden? De Provincies twijfelen aan de (kosten)effectiviteit van de ganzenfoerageergebieden. Zij willen stoppen met deze gebieden. BoerenNatuur heeft actie ondernomen om dit tegen te gaan. Er zijn voldoende argumenten om door te gaan met de goede foerageergebieden. De kosteneffectiviteit van goede ganzenfoerageergebieden is hoog. Een deel van de beheervergoedingen kan worden betaald uit GLB. Veel foerageergebieden zijn van betekenis als broedgebied voor weidevogels en voor het toerisme. BoerenNatuur heeft bij de Provincie Fryslân (met het leeuwendeel van de foerageergebieden) en het landelijk ganzenoverleg gepleit om eerst naar deze argumenten te kijken, voordat men definitieve besluiten neemt. BoerenNatuur heeft opnieuw gevraagd om een studie naar de goede foerageergebieden, op basis van de schadetaxaties van de afgelopen jaren. Bij zowel IPO als EL&I lijkt echter de bereidheid te ontbreken om nog energie in dit dossier te willen steken.

7 BoerenNatuur Nieuws Veldleeuwerikveldje- en wintervoedselveld ANOG experimenteert met verschillende maatregelen voor het verbeteren van de broedbiotoop voor de Veldleeuwerik en het aanbod van wintervoedsel voor andere akkervogels. Er is gewerkt met bredere spuitsporen waardoor vogels in hoog gewas hun nest sneller zouden kunnen vinden. Tevens zijn open plots aangelegd, waar geen graan werd ingezaaid. Ook is geëxperimenteerd met zwarte (niet ingezaaide) randen. Er zijn perceeltjes van 0,5 ha ingezaaid met een mengsel van granen die niet zijn geoogst en hebben gediend als wintervoedsel. In het voorjaar van 2011 zijn nog eens 3 percelen van 1 ha. ingezaaid met een mengsel van zomertarwe, gerst, haver en zonnebloem. Op de foto ziet u één van deze percelen. De percelen blijken nu vooral van betekenis voor het aanbod van wintervoedsel. 7 Colofon Uitgave van BoerenNatuur Redactie en vormgeving: Nieske Vonk Eindredactie: Nerus Sytema Mede mogelijk gemaakt door: Dit initiatief is in Westerwolde mogelijk gemaakt door Rabobank ZuidoostGroningen, met als co-sponsoren Vogelbescherming Nederland, BoerenNatuur en de ANOG. Nieuwe website BoerenNatuur De nieuwe website van BoerenNatuur is in de lucht. Op de website o.a. het laatste nieuws, foto's van de jubileumbijeenkomst, informatie over verzekeringen, kortom, het bekijken waard. Aanvullingen en/of opmerkingen zijn van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar Postbus 186, 9200 AD Drachten T F

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris

Welkom. Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Welkom Douwe Hoogland, voorzitter Ingrid van Huizen, algemeen secretaris Inhoud presentatie 1. Introductie Vereniging NFW 2. Hervorming Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 3. Gebiedspilot GLB in de

Nadere informatie

BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende

BoerenNatuur Nieuws. De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt. BoerenNatuur en de Terreinbeherende Jaargang 5, nr. 4 december 2010 De ANV s hebben een forse kwaliteitsslag gemaakt Voorzitter Everhardus Togtema kon op 8 december jl. op de Algemene Najaarsvergadering weer de meeste leden van BoerenNatuur

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER

MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER MONITORING AGRARISCH NATUURBEHEER ASTRID MANHOUDT SCAN / BOERENNATUUR.NL ONDERWERPEN PRESENTATIE Huidige stand van zaken ANLb vanaf 2016 Beleid- en beheermonitoring Beheermonitoring Vervolgstappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17

Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16. Auteurslijst 17 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Dr Cees Veerman Afkortingen 15 1. Begrippen 15 2. Organisaties 16 Auteurslijst 17 Deel 1. Algemeen Hoofdstuk 1. Agrarisch natuurbeheer 23 Helias Udo de Haes, Dick Melman, Floor

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Voorwoord Nieuwsbrief nr. 1 September 2015 Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Nieuwsbrief nr. 1 December 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Voorwoord Beste lezer, Na eerdere informatie in bijeenkomsten, brieven en e-mails ontvangt u hierbij de eerste

Nadere informatie

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers

Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Nieuwe verdienmodellen en verrassende coalities! Hans Huijbers Voorzitter ZLTO Kort voorstellen Hans Huijbers Melkveehouder in De Kempen (Wintelre) Sinds november 2009 voorzitter ZLTO Portefeuille Duurzaam

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Leefgebieden droge en natte dooradering

Leefgebieden droge en natte dooradering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Nieuwe stelsel ANLB 2016 Leefgebieden droge en natte dooradering Wilco de Jong Voorzitter ELAN 12 februari 2015 Ooststellingwerf ELAN Agrarische Natuurcollectief

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015

LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland. Nieuwsbrief maart 2015 LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland Nieuwsbrief maart 2015 Verkiezingsdebat Provinciale Staten In het kader van de komende Provinciale Statenverkiezingen organiseert LTO Noord Flevoland, donderdagavond

Nadere informatie

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013

KENNISBEHOEFTE GERAADPLEEGD TIJDENS WERKCONFERENTIES IN 2013 Als eerste stap op weg naar het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat in 2016 van start gaat, zijn in de eerste helft van 2013 tien werkconferenties georganiseerd met betrokkenen:

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek aan de nieuwsbrief afmelden. Bekijk hem dan in uw browser. deze nieuwsbrief in het vervolg niet wilt ontvangen kunt u zich onder goed weergegeven? Hierbij ontvangt ii de nieuwsbrief van Kening Jan e Greide.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/72 Officiële naam regeling: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening Citeertitel: Programma van eisen inzake certificering conform Subsidieverordening

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

"Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis

Ondernemen met. landelijk en Europees. is natuurlijk de verontrustende euro- en schuldencrisis Jaargang 6, nr. 3 Jaargang 6, nr. 4 (december 2011) Veranderingen in 2012 2011 is niet alleen een markant jaar vanwege het 10-jarig bestaan van BoerenNatuur maar ook door een aantal cruciale veranderingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van , nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 37 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van17-09-2013, nr. 80EAAD65, tot wijziging van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. Gedeputeerde staten van

Nadere informatie

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier:

BoerenNatuur Nieuws. BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op. Evaluatie SNL. Annemarie Peletier: Jaargang 6, nr. 1 april 2011 BoerenNatuur pakt handschoen Henk Bleker op Agrarische natuurverenigingen (anv s) moeten de verantwoordelijkheid aandurven voor de uitvoering en kwaliteit van agrarisch natuur-

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016

Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Toelichting flexibiliteit binnen het ANLB 2016 Het nieuwe stelsel ANBL2016 biedt het collectief op meerdere manieren flexibiliteit in de uitvoering van

Nadere informatie

Contractduur en min-max

Contractduur en min-max Akkervogelbijeenkomst 10 juli Welkom! Leuke ontwikkelingen en actualiteiten SNL Trudy Schouw Catrienus/schouwcommissie Distels/Mosterd- Max Het veld in: wintervoedselveldje nabij boerderij Resultaten wintervoedseltellingen

Nadere informatie

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland

Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Terugblik werkbezoek Agrarisch Platf orm CDA Zuid-Holland Agrarisch Platf orm boeren basisvoorwaarde voor een duurzaam beheer van de Groenzoom in Oostland Vrijdag 2 september jl. organiseerde het Agrarisch

Nadere informatie

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming

Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Agrarisch Basiscursus Natuurbeheer weidevogelbescherming vanaf 2016 Het collectief Noordwest-Overijssel Basiscursus aan de slag weidevogelbescherming Per 2016 gaat het samenwerkingsverband van 4 agrarische

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 576 Natuurbeleid Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER?

Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? 20 LANDWERK #5 / 2015 Gaat het goed komen met het AGRARISCH NATUURBEHEER? Rondje langs de velden stemt nog niet op alle fronten direct gerust Door Rob Janmaat Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Even (nou even..) bijpraten

Even (nou even..) bijpraten Even (nou even..) bijpraten Reageren? info@collectiefnhz.nl Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, De drukke tijd is voor iedereen

Nadere informatie

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling

09.30 uur LTO Noord Ledendag (besloten) Ruimbaan voor de Drentse boer Kansen voor bedrijfsontwikkeling Programma Dinsdag 16 december Tijd Bedrijf Spreker Onderwerp 12.00 uur TCE GoFour Dhr. Van der Klok Bio Product Processor (BPP) Boerderij van de toekomst 13.00 uur LandRent Mevr. Leeuwerik Pacht en verhuur

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER. Versie 24 maart 2015 AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSCOLLECTIEF MIDDEN-GRONINGEN BEHEERPAKKETTEN AKKERVOGELBEHEER Aangepast landelijk pakket 2 Kuikenvelden Veldleeuwerik Naam beheerpakket Kuikenvelden Veldleeuwerik op grasland

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

SCAN. Profiel van medewerkers. 1. Algemeen. 2. Kwaliteiten van de medewerkers STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Profiel van medewerkers 1. Algemeen Het collectief is verantwoordelijk voor de inrichting van een organisatie die professioneel werkt. Dat vraagt om deskundige

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014

Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Notulen Jaarvergadering op woensdag 22 oktober 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie:Café-restaurant de Vriendschap te Wadway 1) Opening door de voorzitter Klaas-Wim opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Mevrouw dr. J.M. Cramer Postbus 20951 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5

Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 Nieuwsbrief van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GR AV) Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Grenzeloos Samenwerken nummer 5 AV werkt grenzeloos verder in 2017! Na

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Even terugkijken Successen van de afgelopen tijd Uniek systeem voor duurzaam beheer Zelfstandige Landschapsfondsen Betrokkenheid ANV s en andere lokale partijen Voorbeeld

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid

Projectplan. Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid Projectplan Maatregelen voor de Patrijs Versterking van het leefgebied, landsdeel Zuid A. Wieland & J. Sloothaak september 2012 Projectplan Project: Maatregelen voor de Patrijs Periode: 1 januari 2013

Nadere informatie

Jaarverslag ANOG 2014

Jaarverslag ANOG 2014 1 Jaarverslag ANOG 2014 Secretariaat: Internet: E-mail: Plattelandshuis Lageweg 14C 9698 BN, Wedde T 0597-464486 www.anog.nl info@anog.nl Ontwikkelingen: - Ledenaantal: In 2014 zijn er enkele opzeggingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Om uur opent de voorzitter de eerste Algemene Ledevergadering en heet iedereen van harte welkom.

Om uur opent de voorzitter de eerste Algemene Ledevergadering en heet iedereen van harte welkom. Met kennisgeving afwezig: K. Schutter, T. Kruizinga. 1. Opening en welkom door de voorzitter Wouter Schep Om 20.15 uur opent de voorzitter de eerste Algemene Ledevergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n 2 0 1 4 Vastgesteld door

Nadere informatie

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 T 070-3424344 Den Haag E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen

Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen Agrarisch natuurbeheer Veel natuur is aan boerenland gebonden. Het beste voorbeeld vormen natuurlijk de weidevogels. Maar ook veel planten gedijen goed als de boer er rekening mee houdt. Het animo voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2007

Nieuwsbrief december 2007 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Secretariaat: Westfriesedijk 164, 1767 CV Kolhorn Telefoon: 0224-531304 Email: info@defrissewind.nl Website: www.defrissewind.nl Nieuwsbrief december 2007

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden

Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden Voorlichtingsavonden SNL Fryslan Vragen en antwoorden 1. Ik heb in 2007 subsidie aangevraagd, moet ik nu opnieuw aanvragen? Antwoord: U kan overstappen per 1 januari, maar dat hoeft niet. 2. Mijn contracten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

4 november Afsluiten beheercontracten 2017

4 november Afsluiten beheercontracten 2017 4 november 2016 Op 1 januari 2016 is collectief Noord West Overijssel officieel van start gegaan met de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het weidevogelseizoen zit erop, voor landschapsbeheer

Nadere informatie

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Organisatiemodellen agrarisch collectief In deze handreiking wordt een overzicht geven van de betrokken partijen in het subsidieproces agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier droge voeten, natuur en. Informatiebijeenkomst gemeenteraad Marum 20 mei 2015 Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier Agenda 1. Opening 2. Voorstellen gasten

Nadere informatie

Beheerders aan het woord

Beheerders aan het woord Beheerders aan het woord Uitnodiging netwerkbijeenkomst natuur en landschap Maandag 11 april 2016 17.00-20.00 uur, Doorwerth Netwerkbijeenkomst natuur en landschap De provincie nodigt u als partner van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam Programma 20.00 uur Opening door Johan van Nieuwenhuyzen, bestuurslid 20.10 uur Toelichting op ANV Hollands Noorden door Ellen

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis

Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis Toekomstig kennisnetwerk Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Conny Clazing (DLG) Productteamleider kennis Aanleiding Brief staatssecretaris (juni 2013) Effectiviteit en efficiency verbeteren Hoofdlijnen

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016. Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016 Henk Menninga IPO, Vitaal Platteland Inhoud Kern agrarisch natuurbeheer 2016 Eén stelsel, drie bouwstenen Doelrealisatie: prov. natuurbeheerplan Interactieve

Nadere informatie

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017

Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Rapportages Regio-overleggen Agrarisch Water d.d.6 juli 2017 Inhoudsopgave Regio Groningen-Friesland-Noord-Drenthe... 2 Regio Zuid-Drenthe, Overijssel, Gelderland... 3 Regio Noord Holland en Flevoland...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost-Friesland Algemene Ledenvergadering Collectief ELAN Nijeholtpade, 28-06-2017 Opgericht in 2010 Vijf inliggende Agrarische natuurverenigingen (ANV s): Gagelvenne

Nadere informatie

De antwoorden op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) (nummer 2012Z15772, ingezonden 11 september 2012).

De antwoorden op de vragen van het lid Gesthuizen (SP) (nummer 2012Z15772, ingezonden 11 september 2012). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren.

Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Aanleiding Met deze notitie geven wij uitwerking aan onze toezegging aan de statencommissie Landschap, Water en Milieu dat wij in de

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie