Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)"

Transcriptie

1 Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei

2 sopgave 1 Inleiding Introductie Versiebeheer Productbeschrijving Beschikking ( ) Besluit op bezwaar ( ) Melding openstelling GDI ( ) Besluit op betalingsverzoek ( ) Besluit op bezwaar besluit betalingsverzoek ( ) Subsidiegeld ( ) Sanctiebesluit cross-compliance ( ) Definitieve beschikking (eindafrekening) ( ) Datum / 14

3 1 Inleiding 1.1 Introductie Dit document maakt deel uit van de set productbeschrijvingen van de Digitale Keten Natuur en Landschap (DKN). De productbeschrijvingen geven inzicht in de informatieproducten die tussen de betrokken partijen en organisaties worden uitgewisseld. De digitale keten natuur en landschap is beschreven in een achttal procesmodellen. Dit document hoort bij het procesmodel. Voorliggend document beschrijft de informatieproducten die Dienst Regelingen (DR) naar de Agrarische beheerders of hun gemachtigden stuurt. Het nummer bij de producten komt overeen met het nummer in het procesmodel. Beschikking ( ) Besluit op bezwaar ( ) Melding openstelling GDI ( ) Besluit op betalingsverzoek ( ) Besluit op bezwaar besluit betalingsverzoek ( ) Subsidiegeld ( ) Sanctiebesluit Cross Compliance ( ) Definitieve beschikking (eindafrekening) ( ) 1.2 Versiebeheer Versie Beschrijving van de wijziging Auteur Datum e versie Carine Swillens 15 maart e versie, na afstemming met I. Schapendonk en C. van de Venne Carine Swillens 9 april e versie, na afstemming met K. Cox Carine Swillens 27 mei 2013 Datum / 14

4 2 Productbeschrijving 2.1 Beschikking ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Beschikking Besluit op schrift van Dienst Regelingen aan de subsidieaanvrager over de subsidieaanvraag voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het besluit kan positief, gedeeltelijk positief of negatief (afwijzing) zijn. In de beschikking staan de subsidievoorwaarden en verplichtingen met een verwijzing naar de subsidieregeling, de werkwijze om uitbetaling aan te vragen, en eventuele afwijsredenen. Ook de werkwijze voor het indienen van een bezwaarschrift is vermeld. Dienst Regelingen neemt dit besluit namens Gedeputeerde Staten van de Provincie. Informeren van de subsidieaanvrager over het besluit op zijn aanvraag en de voorwaarden die aan dat besluit verbonden zijn. Input Subsidieaanvraag via e-snl of op papier Provinciaal Natuurbeheerplan Geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving Dossierinformatie van de begunstigde (in geval van continuering) Informatie uit het beoordeelproces vastgelegd in het (financieel) systeem van Dienst Regelingen Output Brief met besluit op de aanvraag (beschikking) Relatie- en dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Vorm en uiterlijk en Papieren brief, (gedeeltelijk) automatisch aangemaakt verzendmethode Verzending per post naar subsidieaanvrager of zijn gemachtigde. Brief wordt digitaal bewaard in het aanvraagdossier van de relatie. Verantwoordelijkheid DR team Subsidies i.s.m. team Klantcontact en Gegevens Beschikking volgens de regels van de SNL en de Algemene wet Bestuursrecht Datum / 14

5 Tijdstip en frequentie Binnen 10 weken na ontvangst van volledige subsidieaanvraag, éénmaal te verlengen met 10 weken. Datum / 14

6 2.2 Besluit op bezwaar ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Besluit op bezwaar Besluit op schrift van Dienst Regelingen aan de subsidieaanvrager over een bezwaarschrift. Na ontvangst van een bezwaarschrift onderzoekt DR of het bezwaar gegrond is. Is dat het geval, dan wordt de (subsidie)aanvraag waar het bezwaarschrift betrekking op heeft, opnieuw beoordeeld. De argumenten die de aanvrager in het bezwaarschrift heeft vermeld, worden daarbij meegenomen. De subsidieaanvrager kan bij een rechterlijk college beroep instellen tegen het besluit op bezwaar. Informeren van de subsidieaanvrager over het besluit op een bezwaarschrift en de (eventuele) voorwaarden die aan dat besluit verbonden zijn. Input Het betreffende bezwaarschrift Dossierinformatie bij het bestreden besluit Subsidieaanvraag in e-snl of op papier Geldende subsidieverordening SNL Output Brief met besluit op bezwaar Dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Vorm en uiterlijk en Papieren brief verzendmethode Verzending per post naar subsidieaanvrager of zijn gemachtigde. Brief wordt digitaal bewaard in het aanvraagdossier Verantwoordelijkheid van de relatie DR team Recht en Rechtsbescherming Tijdstip en frequentie Maatwerk naargelang de inhoud van het dossier en het bezwaarschrift. Besluit volgens de regels van de SNL en de Algemene wet Bestuursrecht. Ad hoc, afhankelijk van tijdstip indienen bezwaarschrift. Is een bezwaarschrift volledig, dan dient DR een beslissing te nemen binnen zes weken nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Datum / 14

7 2.3 Melding openstelling GDI ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Melding openstelling GDI (Gecombineerde opgave) Bericht aan agrarische ondernemers dat de invultermijn van de Gecombineerde Opgave binnenkort start. De agrarische ondernemers dienen hun jaarlijks betaalverzoek voor de SNL agrarisch natuurbeheer in via de Gecombineerde opgave van Dienst Regelingen. De jaarlijkse invultermijn loopt van 1 april tot en met 15 mei. Naast het betaalverzoek voor de SNL, bevat de Gecombineerde opgave ondermeer gegevens voor de Probleemgebiedenregeling, de Landbouwtelling, Mestwetgeving en de Bedrijfstoeslagregeling De subsidieaanvrager is op de hoogte van de openstelling van de Gecombineerde opgave en kan tijdig het jaarlijks betaalverzoek indienen. Agrarisch natuurbeheerders moeten jaarlijks uiterlijk op de peildatum van een beheerjaar, 15 mei, een betaalverzoek indienen om in aanmerking te komen voor uitbetaling van de subsidie. Te late indiening van het betaalverzoek kan leiden tot een korting op het subsidiebedrag. Input Geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving Eventuele nieuwigheden in de inwinapplicatie Output Nieuwsbericht over openstelling van de Gecombineerde opgave Vorm en uiterlijk en verzendmethode Verantwoordelijkheid Uitnodigingsbrief aan de agrariërs Digitaal tekstbericht; verspreiding via DR-Loket en diverse (digitale) kanalen van de doelgroep Uitnodigingsbrief op naam, per post DR team Klant Contact en Gegevens i.s.m. andere teams De inhoud van het bericht is volledig en begrijpelijk voor de doelgroep. Tijdstip en frequentie Jaarlijks vóór openstelling Gecombineerde opgave (voor 1 april) Datum / 14

8 2.4 Besluit op betalingsverzoek ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Besluit op betalingsverzoek Beschikking van Dienst Regelingen aan de relatie/begunstigde met daarin het besluit op het betaalverzoek voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Belangrijke elementen in dit besluit zijn het subsidiebedrag, de opbouw van dit bedrag, eventuele subsidiewijzigingen en de werkwijze om een bezwaarschrift in te dienen. Indien van toepassing zijn ook de afwijsredenen en eventuele sancties opgenomen. Dienst Regelingen neemt dit besluit namens Gedeputeerde Staten van de Provincie. De begunstigde doet jaarlijks een betaalverzoek voor SNL agrarisch natuurbeheer via de Gecombineerde opgave van Dienst Regelingen. Informeren van de begunstigde over het besluit op zijn betaalverzoek en het subsidiebedrag dat aan hem wordt uitbetaald. Input Betaalverzoek in de Gecombineerde opgave Dossierinformatie van de begunstigde, eventuele controlerapporten, melding ruige mest en overzicht last minute beheer Geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving Meldingen van de relatie (bijv. overdracht, overlijden, intrekking) en meldingen van derden (bijv. Provincie of controle-instantie) Output Brief met besluit op betalingsverzoek Dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Betaalopdracht naar financiële afdeling DR Vorm en uiterlijk en Papieren brief, (deels) automatisch aangemaakt verzendmethode Verzending per post naar begunstigde of zijn gemachtigde Brief wordt digitaal bewaard in subsidiedossier van de begunstigde Verantwoordelijkheid DR team Subsidies i.s.m. team Klantcontact en Gegevens Besluit volgens de regels van de SNL en de Algemene wet Bestuursrecht Datum / 14

9 Tijdstip en frequentie Binnen 10 weken na einde van beheerjaar, éénmaal te verlengen met 10 weken Datum / 14

10 2.5 Besluit op bezwaar besluit betalingsverzoek ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Besluit op bezwaar besluit betalingsverzoek Besluit op schrift van Dienst Regelingen aan de begunstigde over een bezwaarschrift. Na ontvangst van een bezwaarschrift onderzoekt DR of het bezwaar gegrond is. Is dat het geval, dan wordt het betalingsverzoek waar het bezwaarschrift betrekking op heeft, opnieuw beoordeeld. De argumenten die de begunstigde in het bezwaarschrift heeft vermeld, worden daarbij meegenomen. De begunstigde kan bij een rechterlijk college beroep instellen tegen het besluit op bezwaar. Informeren van de begunstigde over het besluit op zijn bezwaarschrift en de voorwaarden die aan dat besluit verbonden zijn. Input Het betreffende bezwaarschrift Dossierinformatie van het bestreden besluit Betalingsverzoek in de Gecombineerde opgave Geldende subsidieverordening SNL Output Brief met besluit op bezwaar Dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Vorm en uiterlijk en Papieren brief verzendmethode Verzending per post naar de begunstigde of zijn gemachtigde. Brief wordt digitaal bewaard in het subsidiedossier van Verantwoordelijkheid de relatie. DR afdeling Recht en Rechtsbescherming Tijdstip en frequentie Maatwerk naargelang de inhoud van het dossier en het bezwaarschrift Besluit volgens de regels van de SNL en de Algemene wet Bestuursrecht Ad hoc afhankelijk van tijdstip indienen bezwaarschrift. Is een bezwaarschrift volledig, dan dient DR een beslissing te nemen binnen zes weken nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Datum / 14

11 2.6 Subsidiegeld ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Subsidiegeld Betaling door Dienst Regelingen aan de begunstigde van het vastgestelde subsidiebedrag (jaarvergoeding). De jaarvergoeding wordt vastgesteld door de oppervlakte van de agrarische beheerpakketten te vermenigvuldigen met de tarieven die voor het betreffende beheerjaar voor het pakket zijn vastgesteld. Indien de begunstigde niet alle subsidieverplichtingen nakomt, kan een korting worden toegepast. Binnen tien weken na afloop van de zes aaneengesloten beheerjaren waarvoor de subsidie agrarisch natuurbeheer is verstrekt, stelt DR de subsidie ambtshalve vast namens de provincie. Zie voor meer informatie Definitieve beschikking. Uitbetalen van de toegekende subsidie Input Betaalverzoek via de Gecombineerde Opgave Dossierinformatie van de begunstigde Geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving Output Betaalopdracht van DR naar begunstigde Dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Vorm en uiterlijk en verzendmethode Digitale betaalopdracht via een interfacebestand van het financieel systeem van DR Verantwoordelijkheid Tijdstip en frequentie DR team Subsidies i.s.m. team Finance&Control Uitbetaling volgens de regels van de SNL en de Algemene wet Bestuursrecht. Binnen 6 weken na de betaalbrief Datum / 14

12 2.7 Sanctiebesluit Cross Compliance ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Sanctiebesluit Cross Compliance Besluit op schrift van Dienst Regelingen aan de begunstigde over de korting op het subsidiebedrag wegens overtreding van de Randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Randvoorwaarden GLB). De randvoorwaarden GLB beschrijven de geldende Nederlandse en Europese minimumnormen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en hygiëne. De begunstigde van de SNL agrarisch natuurbeheer moet voldoen aan de Randvoorwaarden GLB. Als bij controle door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat begunstigde niet voldoet, kan dit leiden tot een korting op het subsidiebedrag. Die korting heeft invloed op alle subsidies en steun met een Europese bijdrage waarvoor de Randvoorwaarden gelden. De Randvoorwaarden GLB zijn vastgelegd in Europese Verordening 65/2001 artikel 19 t/m 22. Begunstigde informeren over korting op zijn subsidie door overtreding van de subsidievoorwaarden Input Controlerapport NVWA Dossierinformatie van de begunstigde Geldende subsidieregeling SNL, Beleidsregels en Europese verordeningen Output Beschikking over korting op subsidiebedrag, vastgelegd in een brief aan de begunstigde en in zijn subsidiedossier. Vorm en uiterlijk en Papieren brief, verzending per post verzendmethode Digitale informatie in dossier begunstigde Verantwoordelijkheid Tijdstip en frequentie DR team Subsidies Het besluit is tot stand gekomen conform de geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving. Het sanctiebesluit wordt genomen naar aanleiding van een controle door NVWA. Het sanctiebesluit wordt eventueel meegenomen in de betaalbeschikking of de definitieve beschikking. Datum / 14

13 2.8 Definitieve beschikking (eindafrekening) ( ) van DR aan Agrarisch Beheerders (agrariër of Definitieve beschikking (eindafrekening) Besluit op schrift van Dienst Regelingen aan de begunstigde over de subsidievaststelling. Het subsidiebedrag wordt ambtshalve vastgesteld, de begunstigde hoeft geen verzoek tot subsidievaststelling te doen. De vaststelling omvat ook de beslissing op het betaalverzoek, voor zover dat verzoek betrekking heeft op het zesde en laatste beheerjaar. Het besluit kan positief of gedeeltelijk positief zijn. In deze beschikking wordt ondermeer het vastgesteld subsidiebedrag van het hele periode vermeld, de verrekening van deelbetalingen en eventuele terugvordering en/of kortingen. Indien het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het bedrag in de beschikking bij de subsidieaanvraag, zijn de afwijsredenen in de beschikking opgenomen. Dienst Regelingen neemt dit besluit namens Gedeputeerde Staten van de Provincie. Informeren van de begunstigde over het besluit op de subsidievaststelling. Input Betaalverzoek voor het laatste beheerjaar in de Gecombineerde Opgave Dossierinformatie van de begunstigde Geldende provinciale, nationale en Europese regelgeving Output Brief met besluit op subsidievaststelling Dossiergegevens in het (financieel) systeem van DR Vorm en uiterlijk en Papieren brief (automatisch aangemaakt) verzendmethode Verzending per post naar begunstigde of zijn gemachtigde. Brief wordt digitaal bewaard in subsidiedossier van de begunstigde. Verantwoordelijkheid DR team Subsidies i.s.m. team Klantcontact en Gegevens Beschikking volgens de regels van SNL en de Algemene wet Bestuursrecht Tijdstip e frequentie Binnen 10 weken na afloop van de zes aaneengesloten beheerjaren, éénmaal te verlengen met 10 weken Datum / 14

14 Datum / 14

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Dossier SUBSIDIES Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Algemeen: het dossier Subsidies. In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te

Nadere informatie

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken

_ eir u.._ kaaer van cut samenwerkingsverband op als penvoerder. Ministerie van Economische Zaken \We rt..x67-fn Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Directoraat-generaal Natuur & Regio Directie Natuur en. Blodiversiteit Bezoekadres Bezuldenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET SUBSIDIES VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES < verwijder het hiernavolgende sectie-einde niet! het bepaalt de opmaak van alle volgende

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS

Voucherregeling BIHTS Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Versie V3NL Inleiding De voucherregeling BIHTS is onderdeel van het businessplan Kennisinfrastructuur Building Integrated High

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities

Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1. Banningstraat 27 5025 TS Tilburg. 1. Definities Algemene Voorwaarden (Future-Hosting) Versie 2.1 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Future-Hosting wordt

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum

Protocol internetonderzoek door gemeenten. Landelijk Kenniscentrum Protocol internetonderzoek door gemeenten Landelijk Kenniscentrum auteurs: Ton Plompen en mr Corrie Ebbers november 2014 Protocol internetonderzoek door gemeenten bij rechtmatigheidsonderzoeken sociale

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie