RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER"

Transcriptie

1 RESULTATENCATALOGUS

2 RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan de Rijkswaterstaat van de toekomst. Binnen de kaders van het Ondernemingsplan, maar ook met een bezinning daarbuiten. EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING PIM gebruikt ervaringen uit het buitenland. Met werkbezoeken, internationale conferenties en uitwisselings programma s delen Rijkswaterstaat, de Highways Agency en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer hun kennis van onderhoud en beheer, om discussies aan te gaan en leerervaringen te versnellen. EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER PIM onderzoekt nieuwe werkvormen. Bij deze verkenning zet PIM de kennis en ervaring van medewerkers op de werkvloer in. Zij hoeven niet op voorhand rekening te houden met bestaande structuren en regelgeving. Ruimte voor experimenten staat centraal. SAMENWERKEN MET DE MARKT PIM verbindt Rijkswaterstaat en de markt. Met partners Grontmij en Atkins verkent PIM nieuwe samenwerkingsvormen. Door marktverkenningen, -consultaties en kennissessies en onder het kritisch oog van brancheverenigingen en een Transparantietafel. WINST VOOR DE GEBRUIKER PIM zoekt naar winst voor de gebruiker. Met praktische en concrete experimenten bedenkt PIM hoe Rijkswaterstaat gebruik kan maken van innovatieve ideeën van intensieve gebruikers van de (vaar)weg. Bijvoorbeeld door het bijeenbrengen van sleutelfiguren uit Rijkswaterstaat, gebruikersorganisaties en de markt.

3 VOORWOORD De Rijkswaterstaat ontwikkelt zich tot een publieksgericht netwerkmanager, dienstverlenend naar de gebruiker, effi ciënt werkend met de markt. Dat vraagt om voortdurende verbetering van onze werkprocessen en een versterking van de samenwerking met partners en markt. Dat kun je niet eenzijdig, op een gesloten manier, voor elkaar krijgen. De complexiteit van de vragen waar we voor staan, vergt een open, gemeenschappelijke benadering. Binnen het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) experimenteert Rijkswaterstaat met modern, publieksgericht infrastructuurmanagement. Samen met partners, nationaal en internationaal, wordt gewerkt aan nieuwe, praktische werkwijzen en toepassingen voor wegbeheer en infrastructuurmanagement. In vier pilots wordt het totale werkpakket binnen Rijkswaterstaat tegen het licht gehouden. Voor u ligt de resultatencatalogus van het PIM; de oogst van twee jaar samen verkennen, experimenteren en leren. Als ik de catalogus bekijk, zie ik dat er veel is bereikt. Veel PIM-projecten ontgroeien inmiddels het experimenteerstadium. Een fl ink aantal verkenningen is inmiddels afgerond. Er zitten praktische voorstellen bij die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk en onze werkprocessen. Voor veel ontwikkelingen geldt dat er in de komende periode getest en geëvalueerd moet gaan worden; the proof of the pudding is in the eating. Naast de direct toepasbare resultaten herken ik ook resultaten die richting geven aan ontwikkelingen op een breder en meer algemeen niveau. Ze voeden het denkproces over de rolveranderingen tussen de overheid als opdrachtgever, de markt als opdrachtnemer en de routes die we daarbij kunnen bewandelen. De resultaten van PIM dragen daarmee ook bij aan de ontwikkeling van de nieuwe maatschappelijke rol van Rijkswaterstaat; de acties waarmee we met de agenda 2012 aan de slag gaan en de vernieuwde inkoopstrategie die momenteel wordt ontwikkeld.

4 Al met al onderstreept deze resultatencatalogus dat we met PIM een goede weg zijn ingeslagen. Dit boekje geeft u een bondig, handzaam en inspirerend overzicht van de actuele stand van zaken. Ik zou zeggen: benader de gegevens op de PIM-manier: sta open voor de nieuwe inzichten die u in deze catalogus vindt en benut de vernieuwende aanpak en de innovatiekracht die PIM genereert. Bert Keijts Directeur-generaal Rijkswaterstaat en opdrachtgever van PIM

5 INLEIDING Denken en doen. Dat was altijd de gebruikelijke werkwijze binnen Rijkswaterstaat; je bedenkt een plan en zoekt naar een manier om het uit te voeren. Vaak gaat dat goed, vaak kan het beter en soms werkt het helemaal niet. Het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) introduceert een nieuwe stap in deze werkwijze: testen op en met de werkvloer. Dit testen in een afgebakende experimenteeromgeving is nieuw voor Rijkswaterstaat. Het biedt perspectieven en kan tot beter onderbouwde plannen en besluiten leiden. Niet in de laatste plaats doordat de werkvloer, daar waar het allemaal moet gebeuren, nauw bij ideeën betrokken is en er zelfs gewoon mee aan de slag is; zo wordt meteen duidelijk wat werkt en wat niet. PIM startte nadat de Britse infraprovider Atkins en zijn Nederlandse branchegenoot Grontmij aan Rijkswaterstaat in 2005 hadden voorgesteld een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject te beginnen. Doel van die samenwerking: de verbetering van de hele procescyclus bij het managen en onderhouden van infrastructuur. Eenmaal omgezet in een partnering contract tussen deze drie partijen, vormde het voorstel uit 2005 de basis voor het leren en ontwikkelen in een viertal pilots. Op 30 januari 2006 ondertekenden de Highways Agency en Rijkswaterstaat een memorandum of agreement, waarna het programma offi cieel van start ging. Later dat jaar, in december, sloot het Agentschap Wegen en Verkeer zich bij PIM aan. Hiermee is ook het leren van andere wegbeheerders geborgd. Concreter geformuleerd: kijken in elkaars keuken, naar de aanwezige kennis, vaardigheden en processen, én van elkaar leren. De markt wordt sinds juni 2006 bij het programma betrokken via Linking-PIM. Hierin wordt zij uitgedaagd om met oplossingen te komen die de processen op het gebied van infrastructuurmanagement kunnen verbeteren. PIM gaat over het onderzoeken van best practices voor beheer en onderhoud van wegen en waterwegen. De samenwerking binnen het programma, met zowel marktvertegenwoordigers als verschillende Europese agentschappen voor verkeer en water, staat toe een weelde aan ideeën en gedachten te verkennen allen met hetzelfde doel: het op de meest effi ciënte manier verbeteren van de infrastructuur voor de weggebruiker. Het voordeel van zo n hechte samenwerking als partners, is dat er tastbare resultaten worden geproduceerd.

6 Met zijn bottom-up experimenten geeft PIM concreet invulling aan een belangrijke kortere termijn doelstelling uit het Ondernemingsplan, namelijk dat Rijkswaterstaat in 2008 de meest publieksgerichte dienstverlener is. Dit bottom-up karakter is de grote kracht van PIM. De werkvloer onderzoekt alle aspecten van een mogelijke verbetering, experimenteert en leert. Fouten maken hoort daarbij. Binnen de proeftuin die PIM is, bieden fouten juist kansen om te leren. Via fouten ontstaat immers inzicht in wat niet werkt. Dat leidt, áls iedereen ervan wil leren, tot betere beslissingen. Deze catalogus biedt een overzicht van de eerste resultaten van die pilots in Nederland over de periode januari 2006 december In de komende periode zullen meer resultaten worden toegevoegd. De nadruk zal liggen op testresultaten, die een beter beeld geven van toegevoegde waarde in het échte werk, op de werkvloer. Partners PIM Grontmij Sylvo Thijsen Voorzitter Raad van Bestuur Grontmij NV Highways Agency Archie Robertson Chief Executive Linking PIM Bouwend Nederland Elco Brinkman Voorzitter Atkins Richard Deacon Managing Director of Highways and Transportation Rijkwaterstaat Bert Keijts Directeur-generaal Rijkswaterstaat Agentschap Wegen en Verkeer Chris Caestecker Administrateur-Generaal ONRI Jan Coppes Voorzitter

7 PILOT WEGINSPECTEURS PILOT VERKEERS MANAGEMENT PILOT ASSET MANAGEMENT PILOT NETWERKCONTRACTEN PROGRAMMATEAM

8

9 PILOT WEGINSPECTEURS

10 PILOT WEGINSPECTEURS Ze zijn het visitekaartje van Rijkswaterstaat op de weg, de weginspecteurs. Hun hoofddoel is verkeersmanagement: zorgen voor een snelle en veilige doorstroming van het verkeer. Omdat ze voortdurend op de weg zitten, zijn de weginspecteurs vaak snel aanwezig bij incidenten. Daar proberen ze overlast bij bijvoorbeeld ongevallen zo veel mogelijk te beperken. Zij werken daartoe samen met politie en hulpdiensten en voeren verkeersregelende taken uit. Behalve bij ongevallen en andere incidenten voorkomen de weginspecteurs ook verheershinder door afgevallen lading en andere objecten van de rijkswegen te verwijderen, zoals metaal, rubber en afval. Ook letten de weginspecteurs op de kwaliteit van de wegen. Als er bijvoorbeeld een gat in het asfalt zit of een deuk in de geleiderail, registreren zij dit. Zo krijgt Rijkswaterstaat beter en sneller inzicht in locaties met eventuele risico s. Rijkswaterstaat kan daardoor snel anticiperen en reparaties laten uitvoeren om incidenten te voorkomen. In heel Nederland zijn ongeveer 320 weginspecteurs actief. Tijdens de spits worden de inspecteurs vooral ingezet op drukke trajecten en daar waar de kans op ongevallen groot is. Hoewel een snelle en veilige doorstroming van het verkeer hun hoofddoel is, zijn de weginspecteurs veel tijd kwijt aan het beheer van de weg, een taak die gemakkelijk efficiënter kan worden georganiseerd. De pilot Weginspecteurs, die PIM bij het wegendistrict Zwolle heeft opgezet, biedt de weginspecteurs de kans zelf mee te denken over verbeteringen in hun werkprocessen. Tijdens een werkbezoek aan Engeland deden de weginspecteurs veel ideeën op, die in de pilot zijn vertaald naar de Nederlandse situatie en daarna zijn getest.

11 BACK OFFICE CONTROL UNIT

12 RESULTAAT Een prototype van een Back Offi ce Control Unit (BOCU), een digitaal logboek waarin activiteiten en waarnemingen van weginspecteurs kunnen worden vastgelegd. Weginspecteurs kunnen hiermee effi ciënter werken omdat de backoffi ce (bij het district en later wellicht bij de regionale verkeerscentrale) acties kan overnemen die niet tot de hoofdtaak van de weginspecteurs horen. ACHTERGROND Het wegendistrict Zwolle wil vanwege de toenemende verkeersdruk op de weg de inzet van de weginspecteurs op verkeerstaken vergroten van veertig naar tachtig procent. De BOCU, of een vergelijkbaar programma, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Road stewards in Engeland gebruiken een dergelijke softwaretoepassing al naar volle tevredenheid. WAT ER IS GEDAAN Na het opstellen van een plan van aanpak is binnen de pilot een inventarisatie gemaakt van bestaande en gebruikte software. Ook is gekeken naar andere lopende initiatieven, zoals de werkgroep Mobiele werkplek van Rijkswaterstaat, omdat de BOCU uiteindelijk vanaf de mobiele werkplek van de weginspecteur moet kunnen functioneren. Nadat de werkzaamheden en werkprocessen van de weginspecteurs in beeld waren gebracht, zijn de functionele specifi caties opgesteld en ontwikkeld. Partners van PIM, in de eerste plaats Grontmij, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de BOCU. 10 ERVARING In juli 2007 zijn enkele weginspecteurs begonnen met het testen van de softwaretoepassing. Ze rapporteren sindsdien hun dagelijkse activiteiten in dit digitale logboek en melden aan de medewerkers van de backoffi ce in het districtskantoor van Zwolle wat ze op en langs de weg waarnemen. De collega s van de backoffi ce ondernemen zo nodig actie, bijvoorbeeld door een aannemer in te schakelen voor een reparatie. Via de BOCU krijgt de weginspecteur hierover een terugmelding. Die terugmelding is iets waar de weginspecteurs al lange tijd om vragen: een betere communicatie met de backoffi ce. Belangrijk winstpunt is dat waarnemingen van de weginspecteurs die van belang zijn voor het wegbeheer, niet langer verloren gaan in de hectiek van het uitvoeren van verkeerstaken. De BOCU verbetert de samenwerking en de communicatie tussen de weginspecteurs (frontoffi ce) en de binnendienst (backoffi ce) bij onder meer meldingen, schadeconstateringen en voortgangbewaking. Doordat beheertaken zo effi ciënter afgehandeld worden, hebben de weginspecteurs meer tijd voor verkeerstaken. SAMENWERKING De ontwikkeling van de BOCU heeft raakvlakken met andere PIM-resultaten, zoals de applicaties VLO en Tracking & Tracing van de pilot Verkeersmanagement, de pilot Assetmanagement (het in kaart brengen en op orde houden van gegevens voor adequaat areaalbeheer) en met de werkgroep Mobiele werkplek.

13 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN VLO: VLO en BOCU zouden beide op de mobiele werkplek van een weginspecteur kunnen functioneren; VLO ter ondersteuning van de verkeerstaken, BOCU ter ondersteuning van de beheertaken. De verkeerstaken worden nu gecoördineerd vanuit de verkeerscentrale (VLO) en de beheertaken vanuit de backoffi ce van het district (BOCU). Op termijn is integratie van beide tools wellicht mogelijk. Tracking & Tracing: in september 2007 is de applicatie Tracking & Tracing toegevoegd aan de BOCU. Met behulp van Tracking & Tracing kunnen de weginspecteurs in de BOCU terugzien welke routes zij reeds afgelegd en dus geschouwd hebben. Assetmanagement: in de toekomst kunnen (de trends in) de waarnemingen van de weginspecteurs mogelijk bijdragen tot een verdere optimalisering van de planning van beheer en onderhoud. Mobiele werkplek: in de toekomst kan de weginspecteur via de BOCU ook andere relevante informatie online ontvangen, zoals informatie over onderhoudscontracten, vergunningen en wegwerkzaamheden. In een later stadium wordt het project mogelijk geïntegreerd in de verbeterde mobiele werkplek. De weginspecteur weet dan beter of een gesignaleerd probleem ook echt is opgelost, dankzij de directe koppeling met de backoffi ce en de geautomatiseerde terugkoppeling over ondernomen of te ondernemen acties door die binnendienst. Hij heeft zo meer kijk op wat er in zijn district gebeurt. Rijkswaterstaat kan daarnaast alle inspecties en constateringen gedetailleerd en effi ciënt vastleggen en een beter inzicht krijgen in het eigen functioneren. 11 VERVOLG In november 2007 worden gebundelde leerervaringen, func tionele specifi caties en een advies over het vervolgtraject opgeleverd. Als de testresultaten positief zijn, kunnen ze worden gebruikt voor het opstellen van een advies ter voorbereiding op de besluitvorming over het ontwikkelen van een nieuwe applicatie, en ter voorbereiding op de doorontwikkeling van de mobiele werkplek van de weginspecteurs. Mogelijk wordt eerst een schaduwpilot opgezet, waarbij het systeem wordt getest in een ander district, gevolgd door een studie naar een eventuele landelijke invoering. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar DE GEBRUIKER Henk Duinkerken, weginspecteur wegendistrict Zwolle, Rijkswaterstaat: Het functioneert prima! Ik heb de BOCU een paar weken uitgetest. Je ziet precies wat je hebt gedaan. Alles in één overzicht en bovendien snel. Het werk verbetert ook. Wanneer ik tijdens een schouw opeens naar een ongeluk moet, klik ik en heb ik alle gegevens voorhanden. Het is heel gebruiksvriendelijk; anders dan bij aparte software applicaties, hoef je bij dit systeem maar één keer in te loggen om je werk te kunnen doen.

14 12

15 WINTERBIJEENKOMST

16 RESULTAAT Medewerkers van de wegendistricten Zwolle en Twente-Achterhoek, de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de politie bereiden zich tijdens een bijeenkomst aan het begin van het gladheidsseizoen voor op eventuele extreme weersomstandigheden. Zij evalueren lopende afspraken en weten elkaar beter te vinden wanneer dat nodig is. Zo ontstaat een gezamenlijke basis om goed te kunnen optreden. ACHTERGROND In het verleden bereidden de wegendistricten Zwolle en Twente-Achterhoek, de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de politie zich niet expliciet op extreme winterse weersomstandigheden voor. In februari 2006 ontdekten medewerkers van het wegendistrict Zwolle, tijdens een algemeen werkbezoek aan Engeland, dat zij op onder delen kunnen leren van de Britten. Vooral de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende partijen die zich in Nederland met gladheidsbestrijding bezighouden, zouden beter kunnen, zo was de indruk. In oktober 2006 namen zij daarom deel aan de Engelse adverse weather conditions training, een soort calamiteitentraining waarmee de Engelsen zich voorbereiden op het winterseizoen. 14 VERVOLG In de Nederlandse situatie blijkt de genoemde winst in afstemming tussen wegbeheerders afgedekt te worden bij de jaarlijkse gemeenschappelijke aftrap van de glad heids bestrijders voorafgaand aan het gladheidseizoen. De ervaringen uit Engeland en de pilot in Zwolle zijn gedeeld met de calamiteitenorganisatie van Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS ON Calamiteitenorganisatie) om de calamiteitenoefeningen aan te vullen met slecht weersituaties. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar WAT ER IS GEDAAN Naar aanleiding van het bezoek is in de pilot een aanpak bedacht om ook in Nederland beter te kunnen samenwerken bij extreme weersomstandigheden. Als voorbereiding hierop is in februari 2007 een eerste winterbijeenkomst met gladheidbestrijders georganiseerd. Het extreme winterweer van maart 2006, waarbij onverwacht zware sneeuwval totale stremming tijdens de spits veroorzaakte, is tijdens deze bijeenkomst als uitgangspunt genomen. DE GEBRUIKER Nanning Bulthuis, technisch medewerker Provincie Overijssel: Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd hoe in Engeland het gladheidsseizoen wordt voorbereid en hoe dit hier in de regio gebeurt. Preventief werken en van tevoren de (communicatie)risico s in beeld hebben, past in de steeds betere afspraken tussen Rijkswaterstaat en de provincie. Maar er is hier nog veel meer te halen, want we doen allebei hetzelfde kunstje in dezelfde regio.

17 VERTAALWIJZER

18 RESULTAAT Een betere doorstroming van het verkeer door effectievere communicatie met buitenlandse weggebruikers. Alle weginspecteurs in Nederland beschikken over een boekje (de Vertaalwijzer) met universele symbolen en de meest essen tiële zinnen in twintig talen. Hiermee kunnen zij makkelijker en effectiever communiceren met gestrande buitenlandse weggebruikers en kunnen zij zorgen voor een snellere en veiligere door stroming van het verkeer. 16 van specifi eke zinnen/brieven die aan chauffeurs met overbeladen voertuigen kunnen worden aangeboden. Ook bleken bij RWS Ideeënmanagement diverse ideeën over vertaalondersteuning te zijn binnengekomen. Bovendien reageerden de leden van het Windzakoverleg (coördinatoren Operationeel Beheer en Verkeer) positief op het vertaalboekje uit Engeland. Binnen PIM hebben weginspecteurs in het wegendistrict Zwolle het Engelse vertaalboekje gebruikt en getest. Mede op grond van deze ervaring is besloten tot landelijke invoering. ACHTERGROND Steeds meer buitenlandse weggebruikers maken gebruik van het Nederlandse wegennet. Hoewel veel weginspecteurs zich behoorlijk kunnen redden met het verstrekken van informatie in het Engels of Duits, kan de communicatie in andere talen wel de nodige problemen opleveren. Voor een optimale doorstroming van het verkeer, en om de weg voldoende veilig te maken, is een goede communicatie met buitenlanders essentieel. Op verschillende plekken in Nederland circuleerden al ideeën en voorstellen om weginspecteurs in dit soort situaties beter voor te bereiden en uit te rusten. Tijdens een werkbezoek van PIM aan Engeland in februari 2006 maakten de weginspecteurs kennis met het door de Highways Agency gebruikte phrase book. Dit leverde zo veel enthousiaste reacties op dat besloten is het boekje ook in Nederland te testen. WAT ER IS GEDAAN Om te komen tot een goed overzicht van vergelijkbare initiatieven binnen Rijkswaterstaat, werd vanuit PIM contact gelegd met het Rijkswaterstaatbrede project Partners for roads. Binnen dit project bleek al een initiatief aanwezig voor het opstellen SAMENWERKING Voorafgaand aan de ontwikkeling van de Vertaalwijzer is overleg geweest tussen RWS Ideeënmanagement, het Windzakoverleg en de PIM-pilot Weginspecteurs. Dit resulteerde uiteindelijk in het verkrijgen van budget van de Verkeerscentrale Nederland (VCNL). Een werkgroep bestaande uit weginspecteurs uit heel het land heeft zich gebogen over de inhoud van het boekje, waarna VCNL zorgde voor de uitrol onder de weginspecteurs. VERVOLG Alle weginspecteurs van Rijkswaterstaat beschikken sinds november 2007 over de Vertaalwijzer. VCNL is verantwoordelijk voor het opstellen van het boekje en de verspreiding ervan. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar DE GEBRUIKER Slawomir Filipczak, Poolse automobilist: Een vertaalboekje om te communiceren met buitenlandse weggebruikers? Dan kan ik dus niet meer doen of ik niet begrijp wat je bedoelt...? Zonder gekheid: het is natuurlijk handig voor iedereen. Minder gedoe, minder communicatieproblemen en een snellere afhandeling van zaken. Lekker concreet, lekker praktisch. Dat komt uiteindelijk iedereen ten goede.

19 OORTELEFOON

20 RESULTAAT Evaluatie van een handsfree voorziening voor de mobiele telefoon buiten het voertuig (oortelefoon), om de mobiliteit en de bereikbaarheid van de weginspecteurs van het district Zwolle te vergroten. ACHTERGROND Tijdens een werkbezoek aan de traffi c offi cers in Engeland zagen weginspecteurs dat hun collega s daar ook goed kunnen functioneren wanneer ze buiten de auto moeten werken. Dankzij het gebruik van een oortelefoon met bluetooth technologie kunnen zij mobiel bellen en hebben ze tegelijk hun handen vrij voor andere werkzaamheden. Zo kunnen ze altijd contact houden met bijvoorbeeld de verkeerscentrale of de hulpdiensten. 18 VERVOLG Geen. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar WAT ER IS GEDAAN Naar aanleiding van dit Engelse voorbeeld zijn de weginspecteurs in het district Zwolle uitgerust met een dergelijk oortje. Zij hebben deze handsfree voorziening getest en na afl oop is het gebruik ervan geëvalueerd. ERVARING Het aanvankelijke enthousiasme werd getemperd toen het initiatief werd uitgeprobeerd in de Nederlandse situatie. De noodzaak voor vrijwel permanente spraakverbinding is in Nederland niet aanwezig. In voorkomende gevallen wogen de voordelen (het achterlaten van de telefoon in de auto) niet op tegen de nadelen: afstandsafhankelijkheid en de noodzaak de headset steeds apart op te laden. DE GEBRUIKER Arie van Pijkeren, weginspecteur Rijkswaterstaat, district Zwolle: We hebben allemaal de oortjes geprobeerd. Het zag er eerst goed uit, maar het systeem met de bluetooth werkt toch niet voor 100 procent. Wanneer je het gebruikt en weer terug bent in de auto, is het allemaal lastig. De politie heeft iets wat wel werkt. Toch zou het handig zijn om zo n hulpmiddel te hebben. Misschien moet er gekeken worden naar een ander systeem. Maar probeer het dan goed uit bij een of twee personen.

21 CALAMITEITENCONTRACT

22 RESULTAAT Een pilotcontract waarbij de aannemer (en dus niet de weginspecteur) de weg afzet bij een calamiteit. Marktpartijen en Rijkswaterstaat hebben ervaring opgedaan met deze andere werkwijze bij calamiteitenondersteuning. Effectiviteit en kostenbesparing speelden hierbij een belangrijke rol. 20 de kwaliteit van de marktpartij in beeld. De aannemer kreeg daarnaast de kans om de eigen organisatie beter in te richten en medewerkers en onderaannemers op te leiden en ervaring te laten opdoen. Het contract liep van 15 december 2006 tot en met 31 augustus ACHTERGROND Een van de maatregelen die worden genomen bij een ongeluk of ander incident, is het beveiligen en afzetten van de betreffende locatie. Dit bevordert de veiligheid en de doorstroming voor de overige verkeersdeelnemers. In de huidige situatie moet de weginspecteur eerst bij het steunpunt een actiewagen ophalen, naar de locatie van het incident rijden en de plek beveiligen en afzetten. Tussendoor is er overleg nodig om een bergingsbedrijf in te schakelen. In het verleden zijn al verschillende pogingen gedaan om deze ondersteuning via een calamiteitencontract bij een marktpartij onder te brengen. WAT ER IS GEDAAN Tijdens een proefperiode zijn het beveiligen en afzetten uitbesteed aan de Abbink Groep uit Almelo. Met de aannemer werd een contract gesloten, die het vervolgens uitvoerde, waarna een evaluatie volgde. Het contract kende resultaatgerichte afspraken. Zo moest de marktpartij binnen een vastgestelde responstijd op de plaats van het ongeval arriveren en vervolgens de juiste maatregelen nemen. Ook werd in het contract afgesproken hoe de inzet zou worden gemeten, gerapporteerd en geëvalueerd. Deze aanpak gaf Rijkswaterstaat de mogelijkheid met functionaliteiten en indicatoren de prestaties te meten. Het district bracht zo de effectiviteit en VERVOLG Het afgesloten contract voor wegendistrict Zwolle diende ter overbrugging van de periode tot de ingangsdatum van een nieuw calamiteitencontract voor geheel Rijkswaterstaat Oost- Nederland. Dit nieuwe contract is in de zomer van 2007 gegund aan een marktpartij. De ervaringen van de pilot zijn meegenomen, tezamen met ervaringen met soortgelijke contracten bij andere diensten van Rijkswaterstaat. Het nieuwe contract van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is zo doorontwikkeld dat het als modelcontract bruikbaar is voor andere diensten van Rijkswaterstaat. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar DE GEBRUIKER Henk Abbink, directeur Abbink Verkeersvoorzieningen, Almelo: De afstanden in een gebied zo groot als Oost-Nederland zijn waarschijnlijk te lang om de weg tijdig en vakkundig af te zetten. Medewerkers moeten kennis hebben van de locatie. Bovendien dien je te weten wie wie is, en wie waarover kan beslissen. Organiseer het dus regionaal. Als je elkaar kent heb je aan een half woord genoeg, heb je makkelijker een wijgevoel en zorg je met elkaar dat het veilig is op de weg.

23 BENCHMARK CALAMITEITENDIENSTEN

24 RESULTAAT Een overzicht van wat wegbeheerders in Engeland, Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen leren om calamiteiten beter aan te pakken en een specifi eke vergelijking van verkeersmaatregelen in Engeland en Nederland. ACHTERGROND Wegbeheerders beschikken over zogenoemde calamiteitendiensten om de weg sneller vrij en/of veilig te maken bij incidenten of ernstige verstoringen. De manier waarop deze diensten functioneren, verschilt per PIM-partner: Highways Agency, Incident Support Unit (ISU): de ISU van de aannemer is 24 uur per dag inzetbaar, voert kleine reparaties langs de weg uit en maakt de weg schoon na een incident. Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer, FAST-contract: het FAST-contract met sleepdiensten zorgt ervoor dat gestrande auto s snel op een veilige plek komen. Rijkswaterstaat, calamiteitencontract: het calamiteiten contract regelt de inzet van medewerkers en materiaal van de aannemer bij calamiteiten en herstelwerkzaamheden. 22 VERVOLG Het rapport kan als input worden gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe calamiteitencontracten of bij het heroverwegen van bestaande processen. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar ERVARING Het rapport is in de zomer van 2007 opgeleverd. Uit het rapport blijkt dat in de vergeleken landen calamiteiten diensten op verschillende wijze georganiseerd zijn. Deze informatie kan worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw calamiteitencontract. DE GEBRUIKER Eeltje Hoekstra, landelijk projectleider incident management Verkeerscentrum Nederland: Een overzicht van wat wegbeheerders in de drie landen (Engeland, Vlaanderen, Nederland) van elkaar kunnen leren, hebben we nog niet op tafel gehad bij de landelijke werkgroep calamiteitencontract. Het zou heel nuttig zijn om te zien wat Brits-Nederlandse ervaring toevoegt aan wat we al weten. Ons werk is ook om ervaringen over en weer te brengen. Met de Vlaamse overheid zijn regelmatig contacten. Maar ook met de VAB, de organisatie van weggebruikers. Over en weer leren we.

25 VERBETERING PRESTATIEBESTEKKEN

26 RESULTAAT Een omschrijving van het nieuw toe te passen prestatiebestek Vast onderhoud voor het district Zwolle. 24 VERVOLG Binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland is afgesproken om niet een apart prestatiebestek voor het wegendistrict Zwolle op te stellen, maar dit samen te doen met twee andere wegendistricten. De inhoud van het prestatiecontract van het wegendistrict Zeeland en de manier waarop dat contract tot stand is gekomen, dienen daarbij als uitgangspunt. ACHTERGROND Binnen het district Zwolle heerste ontevredenheid over het functioneren van het bestaande prestatiebestek. Het prestatiebestek is nog relatief nieuw, zowel voor het district als voor de aannemer, wat zonder goede begeleiding al snel tot veel onderlinge misverstanden kan leiden. De gewijzigde rollen en verantwoordelijkheden zorgden voor spanningen en een moeizame werkrelatie. Het contract loopt nu af. Inmiddels wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid voor het vaste onderhoud in het district. DOCUMENTATIE Wilt u meer informatie over dit resultaat of aanvullende documentatie? Kijk op of stuur een naar WAT ER IS GEDAAN De pilot Weginspecteurs heeft voor het lopende prestatiecontract de werkafspraken en de taakverdeling bezien. De ervaringen uit de pilot zijn meegenomen in de voorbereiding van een nieuw prestatiecontract, dat in het voorjaar van 2008 in werking moet treden. Bekeken is onder meer welke onderdelen het contract moet bevatten, wat de opdrachtgever moet organiseren voor de uitvoering en hoe de weginspecteurs beter kunnen worden ingezet om de prestaties van de aannemer te controleren. Daarnaast zijn de ervaringen meegenomen in de landelijke werkgroep Verbetering prestatiebestekken. DE GEBRUIKER Joris Volwerk, Sr. Adviseur bij Rijkswaterstaat Bouwdienst: De keuze in Oost-Nederland is een weloverwogen stap voorwaarts in publieksgericht netwerkmanagement. Men gaat in bredere context ervaring opdoen met systeemgerichte contractbeheersing. Het wegennet van drie districten komt in één contract op de markt. Dat biedt de aannemer veel innovatiekansen en bovendien toont het dat Rijks waterstaat consequent en consistent, maar ook beheerst koerst op een nieuwe relatie met markt partijen. Met verdergaande integratie van vast en variabel onderhoud kan echter nog veel meer bereikt worden.

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!

Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik! Helène van der Poel Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Sharon Schoppema Provincie Noord-Holland Wim Smittenaar Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Nadere informatie

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus

B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus B73a CAR in de provincie Zuid-Holland: verkeersmanagement op alle niveaus John Steendijk Provincie Zuid-Holland Jan-Willem Grotenhuis XTNT Samenvatting Coördinatie van Alternatieve Routes (CAR) wordt toegepast

Nadere informatie

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Water. Wegen. Werken.. Workshop "Privacy en geo-informatie: een onmogelijke combinatie!? Gebruik van Geo-informatie bij in Verkeersmanagement ir Jose A. Hernandez Procesmanager Verkeerscentrum Nederland

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Meldsysteem wegwerkmeldingen en evenementen in een nieuw jasje Klaas Friso (DAT.Mobility) Samenvatting Het belang van meldsystemen van wegwerkzaamheden en evenementen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld

Rijkswaterstaat: Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ir L.C. van Wagensveld : Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Ir L.C. van Wagensveld 10 oktober 2013 Inhoud Introductie Wetenswaardigheden over Werkwijze Mogelijkheden 2 10 oktober 2013 Introductie

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. Minder hinder bij wegwerkzaamheden Nationale Databank Wegverkeersgegevens Minder hinder bij wegwerkzaamheden en evenementen Minder hinder door goede planning en informatie Niets is vervelender voor een weggebruiker dan van de ene omleiding

Nadere informatie

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm

Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt. Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Nieuwe rolverdeling: Uitvoerende taken Wegbeheerder-Markt Giovanni Huisken & Wim Broeders, MAPtm Primaire processen 1 Ontwikkelen beleid Openbaar vervoer Reinigingsdiensten Verkeer Vergunning verstrekken

Nadere informatie

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011

Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel. woensdag 2 november 2011 Verkeershinderscan Wegwerkzaamheden Overijssel Minder hinder bij wegwerkzaamheden door beter Operationeel Verkeersmanagement Minder hinder bij wegwerkzaamheden Tactisch Team OVM Overijssel Beukers vijf

Nadere informatie

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën

MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën MobiMaestro /verkeersmanagement in steden en provinciën >the right development >nederlands MobiMaestro /hoe creëer je doorstroming? Het wegverkeer groeit; steden en provinciale wegen krijgen steeds vaker

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat

Implementatie BRO bij RWS. Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Rijkswaterstaat Implementatie BRO bij RWS Kees Tjaden Projectleider Implementatie BRO Kabinetsvisie Informatie op orde 2006 Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk zijn, Maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig,

Nadere informatie

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt

Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Pagina 1 13 juni 2013 Connekt Marktversnelling Mobiliteits Informatie (MMI) 13 juni 2013 - Connekt Mark Olivierse Verkeersmanager MAPtm Pagina 2 13 juni 2013 Connekt Verkeersmanagement 2.0: Marktwerking,

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Landelijk Verkeersmanagement Beraad

Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijk Verkeersmanagement Beraad Landelijke tafel voor verkeersmanagement Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00-22.30

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Datum september 2010 Status Definitief

Datum september 2010 Status Definitief Datum september 2010 Status Definitief Richtlijn ontwerp bermdrip lay-out 10 november 2010 2 Richtlijn ontwerp bermdrip lay-out Grafische file-informatie op bermdrips Versie 1.0; Definitief. Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens

Nationale Databank Wegverkeersgegevens. NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Nationale Databank Wegverkeersgegevens NDW één nationaal loket voor verkeersgegevens Minder files, minder uitstoot, meer veiligheid NDW, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, is het meest bekend

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat

Missie van Rijkswaterstaat (1) Assetmanagement bij Rijkswaterstaat Assetmanagement bij Bijeenkomst NVRB 21 april 2011 in Delft Jenne van der Velde, topadviseur assetmanagement Missie van (1) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de staatssecretaris

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r

DVM nu voor iedereen. w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen w h i t e p a p e r DVM nu voor iedereen Tot voor kort waren het alleen de grote, kapitaalkrachtige wegbeheerders in Nederland die zich een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem

Nadere informatie

De auto als actuator

De auto als actuator De auto als actuator Martie van der Vlist Goudappel Coffeng BV mvdvlist@goudappel.nl Rolf Krikke Quest-TC rolf@quest-tc.nl Samenvatting De auto als actuator Communicatiemiddelen in de auto worden gebruikt

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Ketenanalyse Restduur Incidenten

Ketenanalyse Restduur Incidenten Regio%desks%in% verkeerscentrales% VCNL% Diverse%bronnen% (o.a.%poli:e)% Ketenanalyse Restduur Incidenten Case N276, Noord Limburg Provincie Limburg 18 november 214, omstreeks 15:35 Opdrachtgever: mevr.

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Ongevallen op IM-wegen

Ongevallen op IM-wegen Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 Ongevalsmeldingen bij de Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op de IM-wegen van Nederland in de periode 2010 2015 Ongevallen op IM-wegen 2010-2015 160802/IWW/iww

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 19 november 2009 Start dynamisch verkeersmanagement op het knooppunt Gent Met het oog op een

Nadere informatie

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen

Bijdragenr. 32. Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen Bijdragenr. 32 Verkeerskundig beheer van verkeerslichten en andere verkeerssystemen ****** Erna Schol (Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart, Groene Golf Team) Emile Oostenbrink (CROW) Samenvatting

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid

Eén standaard, altijd vlot en veilig. Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig Standaard TTI biedt uniforme richtlijn voor tunnelveiligheid Eén standaard, altijd vlot en veilig We willen vlot en veilig doorrijden, onze leefomgeving beschermen

Nadere informatie

Nieuwe Meetmethode Stroefheid

Nieuwe Meetmethode Stroefheid Nieuwe Meetmethode Stroefheid Hans Nugteren Programmamanager Amersfoort 8 december 2015 WELKOM Inhoud 1. Aanleiding project 2. Projectaanpak en Werkwijze 3. Omgeving 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nieuwe Meetmethode

Nadere informatie

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement?

Bijdrage 65. RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Bijdrage 65 RTT als ontbrekende schakel in regionaal verkeersmanagement? Lessen uit 2 jaar regionaal tactisch verkeersmanagement in Noord-Holland Arthur Rietkerk, Provincie Noord-Holland Guido Hagen, ARCADIS

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud

Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Prestatiegericht Meerjarig Onderhoud Herma Zijlmans Projectmanager/Leveranciersmanager m.m.v. Wilhelm van Eeken - PM Variabel Onderhoud Erwin Kommeren PM Vast Onderhoud PPO Introductie Herma Zijlmans -

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland

Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Implementatie assetmanagement Provincie Noord-Holland Chris de Vries Directeur Beheer en Uitvoering AMC Seminar 30-10-2014 Het areaal van PNH Provincie Noord-Holland in cijfers 672 km wegen 391 km fietspaden/parallelwegen

Nadere informatie

Districtcenter en Elisa. agenda. Is iedereen er klaar voor? Van Boven Kris 27/03/14 Antwerpen

Districtcenter en Elisa. agenda. Is iedereen er klaar voor? Van Boven Kris 27/03/14 Antwerpen Districtcenter en Elisa Van Boven Kris 27/03/14 Antwerpen agenda Algemeen kader Vroeger en nu Uitdagingen voor AWV Uitgangspunten Wat is DC en Elisa? Wat is er al gebeurd? Waar zijn we momenteel mee bezig?

Nadere informatie

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 11 december 2014 Alfred Kersaan operationeel verkeerskundige adviseur RWS Verkeer en Watermanagement Midden Nederland mijn achtergrond betrokken bij vanaf 2001 betrokken

Nadere informatie

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM

Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Pagina 1 12 juni 2013 Marktwerking RVM Marktwerking RVM Dienst op maat Steven Boerma 12 juni 2013 DRIP s Den Haag Advies Noord-Brabant Less is more Pagina 2 12 juni 2013 Marktwerking RVM Maar eerst een

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Calamiteitenplan op maat

Calamiteitenplan op maat Calamiteitenplan op maat Behorend bij Tracébesluit verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek Datum 23 maart 2012 Kenmerk Status Definitief, versie 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Algemeen 4 2.1 Uitgangspunten project

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht

Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Meldpunt verkeerslichten gemeente Utrecht Hier Studiedag komt tekst verkeerslichten Jonathan de Vries Hier komt ook tekst Adviseur verkeersmanagement Patricia Stumpel-Vos Adviseur mobiliteitsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Level 5 OPDRACHTGEVER

Level 5 OPDRACHTGEVER Vragen over de opdracht Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie Vragen over de Eureka!Day Mail deze naar: info@eurekacup.nl START OPDRACHTGEVER OPDRACHT AANPAK MEER... OPDRACHTGEVER Je loopt,

Nadere informatie

Thuiswerken. Customer Contact Center Carglass

Thuiswerken. Customer Contact Center Carglass Eerst even dit Thuiswerken Customer Contact Center Carglass Thuiswerken bij Carglass In 2011 zijn we bij Carglass Customer Contact Center begonnen met thuiswerken Adviseurs hebben de zelfde tools om klanten

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden

Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Verkeersplan werk in uitvoering Kempenbaan-Midden Inhoud Achtergrondinformatie project Kempenbaan (gedeelte beter benutten) Proces Verkeersplan Werk in Uitvoering Verkeersrelaties: autogebruik, fietsgebruik

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding

: ICT-Onderweg. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): pag. 7. Inleiding S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 november 2006 Nummer PS : PS2007IME01 Dienst/sector :WVV/VPO Commissie : IME Registratienummer :2006WVV002256i Portefeuillehouder : Dr.G. Mik Titel : ICT-Onderweg

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement

Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement Informatievoorziening met BIM de basis voor assetmanagement GeoBuzz BIM Programma - 24 november 2015 Niels Reyngoud Provincie Gelderland 1 Assetmanagement Assetmanagement Pijlers (1/2) Assetmanagement

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten

Inhoud. Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Vlaams Verkeerscentrum Staten-Generaal Vlaanderen Geoland 2 december 2010 Inhoud Dynamisch Verkeersmanagement Beleidskader Verkeerscentrum Dynamisch Verkeersmanagement Instrumenten Mobiliteit op HWN Analyse:

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing www.wegdekmeten.nl Zorg voor optimaal inzicht in de staat van uw wegdek Als wegbeheerder of aannemer met de verantwoordelijkheid voor een deel van het wegennet

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie