1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n"

Transcriptie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient altijd een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en compact ruimtegebruik, energievriendelijke maatregelen, inpassing in de landschappelijke context en de impact op de verkeerssituatie. 0. Bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen van openbaar nut en maatregelen in het kader van de goede waterhuishouding worden altijd toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende bevoegde overheid om hierover te waken. Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, elektriciteitscabines, waterbufferbekkens, waterinfiltratiezones, regenwaterputten, rioleringen en andere ondergrondse constructies Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige en/of verkavelingsvergunning ingediend voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 0.4 De inrichting van het openbaar domein dient te voldoen aan de duurzame principes inzake waterberging, waterinsijpeling, pesticidentoets. Leiedal, oktober 00 Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning 7

2 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN : zone voor wonen hoofdcategorie: wonen. Bestemming De zone is bestemd voor: wonen kleinschalige kleinhandel, horeca, kantoren en diensten. Deze functies zijn enkel toegelaten op de gelijkvloerse bouwlaag. gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele-educatieve voorzieningen duurzame energievoorzieningen (groene en verharde) openbare en collectieve ruimtes. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van de woonomgeving de weg worden ingericht met een verblijfskarakter. Bij de aanleg van openbaar groen zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting. Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinaccommodatie, paden, opritten, tuinbergingen, gelijkgrondse of ondergrondse garages,... Kantoren en diensten: kapsalon, verzekeringsmakelaar, huisarts... Kleinschalige kleinhandel: buurtwinkel, bakker... Gemeenschapsvoorzieningen en socio-culturele-educatieve voorzieningen: wijkschool, kindercrèche, buurthuis voor senioren, voorzieningen voor jeugdwerking, volkstuintjes... Duurzame energievoorzieningen: zonnepanelen, installatie voor warmtekrachtkoppeling, biomassa... Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fietspaden Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, Collectieve ruimten: collectieve tuinen en terrassen, collectieve parkeerhavens, garagewegen, tuinpaden.... Maximum aantal wooneenheden Binnen deze zone mogen in totaal maximum 96 wooneenheden worden gerealiseerd.. Typologie van gebouwen & aantal bouwlagen Het hoofdvolume bedraagt maximum bouwlagen + een dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. De dakvorm is vrij te kiezen. Eén bijkomende ondergrondse bouwlaag is toegelaten. Bij de aanleg van ondergrondse constructies met een diepte van meer dan m en een lengte van 50m moet bijzondere aandacht uitgaan naar de impact op grondwaterstromingen. Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog. Bij woningen zijn volgende types toegelaten: ééngezinswoningen in aanééngesloten en halfopen bebouwing. Alle gebouwvolumes moeten verenigbaar zijn met het tuinwijkkarakter van de woonwijk. In de deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten worden specifieke voorschriften qua typologie & het aantal bouwlagen nader omschreven. Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto hoogte van m. Het hoofdvolume kan ook in een equivalente bouwhoogte worden toegelaten: bvb. een gebouw dat intern slechts één bouwlaag is, maar waarvan het externe gabariet even hoog is als een gebouw van bouwlagen + een dakverdieping (ca. 0m hoog). Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder of een parkeergarage. Dit wordt beperkt tot maximum één ondergrondse bouwlaag omwille van de gevoeligheid van de ondergrond voor grondwaterstromingen. Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer tuinhuizen, garages, serres... Eéngezinswoning: elk gebouw dat bestaat uit één zelfstandige woning..4 Parkeergelegenheid Per woonéénheid moet minstens één autoparkeerplaats worden voorzien. Het wordt toegelaten om de parkeerbehoefte over verschillende fases van een project te spreiden, mits in de inrichtingsstudie deze fasering onderbouwd en gegarandeerd wordt en het parkeren kwalitatief ingericht wordt. Bij het doorschuiven van een parkeerbehoefte naar een volgende fase moet deze parkeerbehoefte in de eerste daaropvolgende fase worden ingevuld. Er geldt ook een norm van minimum fietsstalplaatsen per wooneenheid. Bij meergezinswoongebouwen moet voldoende overdekte fietsstallingsruimte worden voorzien, op goed toegankelijke locaties bij de toegangen van de woongebouwen. Voor de niet-woonfuncties moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod worden gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. 74 Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning Leiedal, oktober 00

3 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN.5 Inrichtingsstudie Bij elke vergunningsaanvraag voor de nieuwbouw, herbouw en/of renovatie vanaf minimum 0 wooneenheden binnen deze zone wordt een inrichtingsstudie gevoegd. Bij de inrichtingsstudie moet ten minste aandacht worden besteed aan: het openbaar domein: openbare wegenis en pleinen, openbare groenzones, openbare parkeervoorzieningen, waterbufferbekkens en andere openbare nutsvoorzieningen; alle collectieve ruimtes onder privaat beheer: collectieve tuinen en terrassen, parkeerhavens, garagewegen, (half-)ondergrondse parkeergarages, tuinpaden; het woonweefsel: woningtypes, aantal bouwlagen, woningdichtheid, tuinwijkkarakter; de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bestemmingen; de invloed op de mobiliteit, de verkeersleefbaarheid en het parkeren; de maatregelen in functie van vertraagde afvoer van het hemelwater: hergebruik, infiltratie, en/of buffering van het hemelwater. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Leiedal, oktober 00 Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning 75

4 Legende plangebied VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN : deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten (overdruk). Naast de ééngezinswoningen zijn binnen deze deelzone ook meergezinswoongebouwen (appartementen en/of gestapelde woningen) toegelaten. 4 zone voor wonen hoofdcategorie: wonen deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten. Binnen deze deelzone wordt het aantal wooneenheden beperkt tot maximum 6 85 zone voor openbare wegenis wooneenheden.. Het aantal bouwlagen binnen deze deelzone bedraagt: maximum 5 bouwlagen aan de zijde van de Spinnerijkaai. Dit maximaal gabariet wordt toegelaten tot op maximum 0m diepte te meten vanaf de grens met de zone voor openbare wegenis; maximum bouwlagen aan de zijde van de Tekenaarslaan. Dit maximaal gabariet geldt tot op maximum 0m diepte te meten vanaf de rooilijn van de Tekenaarslaan; maximum 4 bouwlagen in de rest van deze deelzone..4 Bij de inrichting van deze deelzone moet bijzondere aandacht besteed worden aan de inplanting van gebouwen, de bouwhoogtes, de collectieve ruimtes onder privaat beheer, de woonkwaliteit, het wooncomfort, de bezonning en de privacy. Bij de inplanting van meergezinswoongebouwen moet er in het bijzonder voldoende kwaliteitsvolle buitenruimte worden voorzien tussen de verschillende gebouwen. Dit kan gaan om een combinatie van private en collectieve tuinen, pleinen en/of terrassen. De visuele belevingswaarde, toegankelijkheid, bezonning en privacy staan voorop bij de inrichting van de buitenruimtes tussen de meergezinswoongebouwen. Deze buitenruimtes moeten op dergelijke wijze ingeplant en ingericht worden dat deze de kwaliteitsbeleving van de aanpalende groene as met fiets- en wandelverbinding (zie overdruk) versterken. 5 groen Gestapelde buurtplein woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen groene verschillen as met van fiets- appartementsbouw en wandelverbinding doordat elke woning voorzien is van een individuele private toegang vanaf het openbaar domein. fiets- en wandelverbinding.5 Onder en tussen appartementsgebouwen zijn enkel (half)ondergrondse parkings toegelaten. Dit betekent dat er tussen appartementsgebouwen geen parkeerplaatsen op niveau van het maaiveld mogen worden aangelegd. De buitenruimte tussen appartementsgebouwen moet een verblijfsruimte zijn zonder parkeerplaatsen. Tussen appartementsgebouwen zijn wel (eventueel groene) daken van (half)ondergrondse parkings toegelaten..6 Indien binnen de deelzone waar meergezinswoongebouwen toegelaten zijn, ook ééngezinswoningen en/of gestapelde woningen worden gebouwd, dan zijn eventueel parkeerplaatsen op niveau van het maaiveld toegelaten onder voorwaarde dat deze parkeerplaatsen de kwaliteitsbeleving van de aanpalende groene as met fiets- en wandelverbinding (zie overdruk) niet aantasten Meters schaal: : Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning Leiedal, oktober 00

5 plangebied VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN zone voor wonen deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten : groen buurtplein groen buurtplein (overdruk - symbolisch) 4STAD KORTRIJK groene as met fiets- en wandelverbinding. Het symbool duidt aan waar een groen buurtplein moet worden voorzien. RUP 09. Venning Goedkope Woning 5 fiets- en wandelverbinding Bij de inrichting van het buurtplein moeten de groene belevingswaarde 6 én het verordenend zone plan voor openbare wegenis autoluwe karakter worden vooropgesteld. Fietsers en wandelaars verkrijgen prioriteit. De exacte oppervlakte, inplanting en vorm van het groen buurtplein moeten Legende bepaald worden bij de inrichtingsstudie.. Het gebied is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het recreatieve gebruik en onderhoud van de openbare groenzone.. De verharding op het groene buurtplein blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de toegankelijkheid en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Het algemene karakter van het buurtplein moet onverhard en beplant zijn. Het recreatieve gebruik moet hier verstaan worden in verhouding tot de groenfunctie van het gebied. Het is een nevengeschikte functie, die bijvoorbeeld kan bestaan uit fiets- en wandelpaden en speelpleinconstructies. plangebied De verharding van de rijwegloper voor het gemotoriseerd verkeer rond het zone voor wonen groene buurtplein moet beperkt blijven tot een maximale breedte van 4 m. Ter hoogte van bochten mag dit plaatselijk verbreed worden. deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten 4: Groene as met fiets- en wandelverbinding (overdruk - symbolisch) De lijn geeft symbolisch aan waar een groene as met een fiets- en wandelverbinding moet worden aangelegd. 6 groen buurtplein groene as met fiets- en wandelverbinding fiets- en wandelverbinding zone voor openbare wegenis De pijlen leggen het begin- en eindpunt van deze verbinding vast. De exacte ligging en breedte van de as moeten bepaald worden bij de inrichtingsstudie. 4. Deze as moet voldoende breed zijn om uitnodigend te werken en het fiets- en wandelpad moet groen ingekaderd worden De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 4.4 De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangersen fietsersverbinding. 4.5 De fiets- en wandelverbinding mag plaatselijk gekruist worden door een weg voor gemotoriseerd verkeer Meters 4 schaal: : Leiedal, oktober 00 Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning Meters

6 VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN groen buurtplein 4 groene as met fiets- en wandelverbinding 5: fiets- en wandelverbinding (overdruk - symbolisch) 5 fiets- en wandelverbinding 5. 6 zone voor openbare wegenis De lijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers en fietsers moet worden aangelegd. De minimale breedte bedraagt,5m. De pijlen leggen het begin- en eindpunt van deze verbinding vast. De exacte ligging en breedte van de as moeten bepaald worden bij de inrichtingsstudie. 5. De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 5. De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangersen fietsersverbinding. 5.4 De fiets- en wandelverbinding mag plaatselijk gekruist worden door een weg voor gemotoriseerd verkeer. zone voor wonen deelzone waarbinnen meergezinswoongebouwen zijn toegelaten 6: zone voor openbare wegenis 6. Deze zone is bestemd voor openbare wegenis en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare wegenis en aanhorigheden. Onder aanhorigheden van wegenis wordt onder andere verstaan: al dan niet verharde bermen, pleinen, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair. 6. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van de openbare weg. 6. Bij herinrichting van deze zone moet voldoende ruimte voorzien worden voor fietsers en wandelaars langs het kanaal. Passage van gemotoriseerd verkeer blijft toegelaten, maar bij de herinrichting moeten infrastructurele maatregelen ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer zich aanpast aan het gewenste verblijfskarakter van de Spinnerijkaai Meters schaal: : Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning Leiedal, oktober 00

7 Leiedal, oktober 00 Stad Kortrijk, RUP Venning - Goedkope Woning 79

8 bedrijventerreinen stedenbouw milieu informatie- en communicatietechnologie mobiliteit herbestemmingsprojecten intergemeentelijke samenwerking projectontwikkeling streekontwikkeling

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groeningebeek. juli 2013, definitieve vastelling RUP door Gemeenteraad

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groeningebeek. juli 2013, definitieve vastelling RUP door Gemeenteraad Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groeningebeek juli 2013, definitieve vastelling RUP door Gemeenteraad Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10

Nadere informatie

Stad Kortrijk RUP Sint Amand. april 2013, besluit

Stad Kortrijk RUP Sint Amand. april 2013, besluit Stad Kortrijk RUP Sint Amand april 2013, besluit Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 - fax +32 56 22 89 03

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem RUP 16-1 Moorsele Karrestraat. april 2014, besluit

Gemeente Wevelgem RUP 16-1 Moorsele Karrestraat. april 2014, besluit Gemeente Wevelgem RUP 16-1 Moorsele Karrestraat april 2014, besluit Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 -

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 1-1 RUP Stationsomgeving. december 2011, besluit

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 1-1 RUP Stationsomgeving. december 2011, besluit Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 1-1 RUP Stationsomgeving december 2011, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Voor eensluidend afschrift Namens de deputatie Stephaan Barbery De adjunct-adviseur Dienst ruimtelijke planning

Voor eensluidend afschrift Namens de deputatie Stephaan Barbery De adjunct-adviseur Dienst ruimtelijke planning Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nr 11.1 Ware Heem (Waregem) Goedkeuringsbeslissing met ref.:

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch

Gemeente Avelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 4.1 Ter Meersch Bijgaand bij het besluit van Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Meersch (Avelgem) Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/09/262,

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

1 0. V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n e n v e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 0. V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n e n v e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 1 0. V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n e n v e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING Algemene voorschriften

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellegem Manpadstraat. september 2013, besluit

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellegem Manpadstraat. september 2013, besluit Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bellegem Manpadstraat september 2013, besluit Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Lendelede RUP 7-1 Lendelede

Gemeente Lendelede RUP 7-1 Lendelede GEMEENTE LENDELEDE RUP 7.1 Lange Munte verordenend plan Legende plangebied 1 2 3 overdruk zone voor sportterreinen zone voor sport,recreatie en openbaar nut zone voor wonen met beperkte nevenfuncties 2

Nadere informatie

Gemeente Avelgem RUP 5.1 Driesstraat. oktober 2012, besluit

Gemeente Avelgem RUP 5.1 Driesstraat. oktober 2012, besluit Gemeente Avelgem RUP 5.1 Driesstraat oktober 2012, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie. november 2012, definitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie. november 2012, definitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 - SEV Wonen aan de Leie november 2012, definitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Avelgem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 6-1 Ter Muncken. januari 2015, besluit

Gemeente Avelgem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 6-1 Ter Muncken. januari 2015, besluit Gemeente Avelgem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 6-1 Ter Muncken januari 2015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Karmel

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Karmel Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N 12-1 Karmel (Waregem) Goedkeuringsbeslissing met ref.:

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 12. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING 0. Algemene voorschriften 0.1 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

gemeente Deerlijk RUP 14-1 Oude Pastorijstraat juni 2012, definitieve vaststelling ontwerp

gemeente Deerlijk RUP 14-1 Oude Pastorijstraat juni 2012, definitieve vaststelling ontwerp gemeente Deerlijk RUP 14-1 Oude Pastorijstraat juni 2012, definitieve vaststelling ontwerp Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B. januari 2015, besluit

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B. januari 2015, besluit Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 13.1 Menenstraat-Noord B januari 20, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 -

Nadere informatie

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Marke Torkonjestraat. mei 2014, definitieve vaststelling RUP door Gemeenteraad

Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Marke Torkonjestraat. mei 2014, definitieve vaststelling RUP door Gemeenteraad Stad Kortrijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Marke Torkonjestraat mei 2014, definitieve vaststelling RUP door Gemeenteraad Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk-centrum

Gemeente Deerlijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 3-1 Sint-Lodewijk-centrum Bijgaand bij het besluit van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N 3.1 Sint-Lodewijk Centrum Deerlijk Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/011/297,

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem. december 2011, besluit

Gemeente Wevelgem. december 2011, besluit Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Uitvoeringsplan 3.1 Menenstraat-Noord 7.1 Marremstraat A december 2011, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

gemeente Lendelede RUP 13-1 Stationsstraat Zuid juni 2015, definitieve vaststelling

gemeente Lendelede RUP 13-1 Stationsstraat Zuid juni 2015, definitieve vaststelling gemeente Lendelede RUP 13-1 Stationsstraat Zuid juni 2015, definitieve vaststelling 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 52 gemeente Lendelede, RUP 13-1 Stationsstraat

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leiselehoek Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Toelichting bij het RUP Inhoud - LIGGING

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit

Gemeente Anzegem RUP 22-1 KWZI - Ingooigem. maart 2015, besluit Gemeente Anzegem RUP -1 KWZI - Ingooigem maart 015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +3 56 4

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Oud Containerpark

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr Oud Containerpark Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N13-1 Oud Containterpark Waregem Goedkeuringsbeslissing met

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.1 Kleine Molen. mei 2012, definitieve vaststelling RUP

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.1 Kleine Molen. mei 2012, definitieve vaststelling RUP Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 2.1 Kleine Molen mei 2012, definitieve vaststelling RUP 2 Gemeente Wevelgem, RUP nr. 2.1 Kleine Molen Leiedal, mei 2012 Colofon Formele procedure Dit document

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Gemeente Zwevegem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr Losschaert

Gemeente Zwevegem Ruimtelijk uitvoeringsplan nr Losschaert Bijgaand bij het besluit van deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Losschaert (Zwevegem) Goedkeuringsbeslissing met ref.: RP/DEP/010/260,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Marremstraat. maart 2012, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Marremstraat. maart 2012, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad Gemeente Wevelgem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Marremstraat maart 2012, definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Deerlijk RUP 9-1 Historische hoeve Wittenberghof. september 2015, besluit

Deerlijk RUP 9-1 Historische hoeve Wittenberghof. september 2015, besluit Deerlijk RUP 9-1 Historische hoeve Wittenberghof september 2015, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. Eengezinswoning Gebouw ingericht voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Zorgwonen Dit is een woning waarbij

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

Gemeente Wevelgem RUP 10-1 Gullegem Roterij. december 2011, besluit

Gemeente Wevelgem RUP 10-1 Gullegem Roterij. december 2011, besluit Gemeente Wevelgem RUP 10-1 Gullegem Roterij december 2011, besluit Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. )

8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n ( c f r. a r t. 3 8 1. 2. ) 8.1 Woonprojectzone 8.1.1 Bestemming Het woongebied wordt hoofdzakelijk op wonen gericht.

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

2.3 Zone voor gemengd project

2.3 Zone voor gemengd project Gedeeltelijke wijziging RUP nr 60 Akkerhage/Ottergemsesteenweg Voorschrift 2.3 Zone voor gemengd project Bestemming Deze zone wordt bestemd voor harde recreatieve functies zoals een voetbalstadion met

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

ONTWERP. Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften

ONTWERP. Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften ONTWERP Toelichtingsnota en Stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTINGSNOTA RUP nr. 102 B Bourgoyen - gedeeltelijke wijziging Toelichtingsnota _ BPA NR. 102 BOURGOYEN B GEDEELTELIJKE WIJZIGING TOELICHTINGSNOTA

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie