Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/ / Ons kenmerk Datum April 2014 v7 deelrup Diestsesteenweg Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 stad Aarschot

2 D. Verordenend gedeelte

3 1. VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.1. Artikel 1: Zone A voor kleinschalig wonen Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Toelichting bij verordenend voorschrift Artikel 1.1: Bestemming De zone is bestemd voor wonen. De zone is tevens bestemd voor openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, al dan niet openbare groene ruimten en al dan niet openbare verharde ruimten, voor zover deze functies en activiteiten complementair zijn aan de hoofdbestemmingen wonen en verblijven. Artikel 1.2: Verkavelen Het verkavelen van percelen is niet toegelaten, met uitzondering van wijzigingen in de kavelstructuur ten gevolge of ten behoeve van de aanleg van openbare wegenis. Artikel 1.3: Inrichting Binnen de zone zijn enkel vaste constructies toegelaten. De volumes kunnen enkel voorkomen onder de vorm van Categorie van gebiedsaanduiding wonen. Openbare verharde ruimten zijn bijvoorbeeld straten, pleinen, parken. Openbare groene ruimten zijn bijvoorbeeld parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorzieningen. Een functie is complementair als ze aanvullend is aan de hoofdfunctie. De woonfunctie moet met andere woorden blijven bestaan en steeds aanwezig blijven. Het verkavelen of kadastraal opsplitsen van percelen is niet toegelaten omdat vermeden moet worden dat het aantal bebouwbare percelen zou toenemen en omdat vermeden moet worden dat het gemeenschappelijk beheer van het terrein gehypothekeerd kan worden. Er kan een uitzondering verleend worden indien het wijzigen van de kavelstructuur nodig is ten behoeve van de aanleg van wegenis of daar een gevolg van is. Hierdoor wordt het mogelijk om openbare wegenis te vergunnen in het woongebied. Wegenis kan tevens noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van de achterliggende gronden te garanderen. Een vaste constructie is een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet

4 meergezinswoningen. De woningdichtheid bedraagt minimum 35 en maximaal 45 woongelegenheden per hectare. De zone is bestemd voor open bebouwing langs de straat, ingeplant op minimum 8,00 meter achter de rooilijn en op minimum 3,00 meter van de zijdelingse plangrenzen. Gebouwen hebben 2 bouwlagen. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6,30 meter. De maximale bebouwde oppervlakte in de zone bedraagt 400m². bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen. De oppervlakte van zone is ca. 0,23 ha. De dichtheden stemmen overeen met 8 à 10 woongelegenheden. De vermelde dichtheid is een brutodichtheid, waarbij de totale oppervlakte van de zone of van het gedeelte van de zone waarop de aanvraag betrekking heeft (bij gefaseerde ontwikkeling) in rekening gebracht wordt. Langs de straatkant moeten minstens twee volwaardige bouwlagen worden gerealiseerd. De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6,30 meter gebracht. Hierdoor zijn woningen met twee volwaardige bouwlagen en een plat dak of met twee volwaardige bouwlagen en een verdieping onder dak mogelijk. In het geval van een plat dak wordt de kroonlijsthoogte gelijk gesteld met de hoogte van het plat dak. Losstaande bijgebouwen zijn niet toegelaten. De zone is tevens bestemd voor een collectieve parking. Per woongelegenheid wordt minimum 1,5 parkeerplaatsen voorzien. De niet bebouwde en niet verharde delen van de zone worden als groenzone ingericht en in stand gehouden. Indien een achteruitbouwstrook langs de weg wordt voorzien, geldt een minimaal groenpercentage van 50% in deze achteruitbouwstrook. Artikel 1.4: Bepalingen voor individuele woongelegenheden Een individuele woongelegenheid heeft een bruto volume van maximaal 240 m³. Het bruto bouwvolume is het volume van een woongelegenheid gemeten met inbegrip van buitenmuren, scheidingsmuren en dak maar met uitsluiting van ondergrondse garages, terrassen en balkons en bovengrondse gemeenschappelijke delen. Parkeerplaatsen mogen ook aangelegd worden in de achteruitbouwstrook van 8,00 meter t.o.v. de straat, rekening houdend met een minimaal groenpercentage van 50%. Dit voorkomt een volledige verstening van het straatbeeld. Omdat het gebied bestemd is voor kleinschalig wonen, geldt een strikte beperking op het maximaal volume van een individuele woning. Het bruto bouwvolume is beperkt tot 240 m³ per individuele woongelegenheid. 46/56

5 Elke individuele woongelegenheid heeft een private buitenruimte met een minimum oppervlakte van 10 m² en een minimum breedte van 2,00 meter. Geheel ondergrondse bouwlagen mogen geen woon- of leefvertrekken bevatten. Bouwlagen in de dakkap mogen woon- of leefvertrekken bevatten voor zover ze in duplex verbonden zijn met een onderliggende bouwlaag. Artikel 1.5: Voorkooprecht Op de percelen en constructies gelegen in het RUP is een voorkooprecht van toepassing. De rangorde voor de toepassing van dit voorkooprecht is als volgt: 1. Sociale huisvestingsmaatschappij 2. OCMW Aarschot 3. Stad Aarschot 4. Provincie Het voorkooprecht geldt voor een termijn van 15 jaar. Artikel 1.6: Ontwikkelingsmodaliteiten De zone wordt bij voorkeur als één geheel ontworpen en ontwikkeld. Een gefaseerde en/of gedeeltelijke ontwikkeling is echter mogelijk. Indien een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op een gedeelte van de zone, moet worden aangetoond hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De aanvraag moet daartoe voldoende informatie verstrekken aan de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening van de totaliteit voor het gebied. In elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet tevens In functie van de woonkwaliteit worden minimale vereisten voor de private buitenruimte opgelegd. Deze private buitenruimtes kunnen voorkomen op het maaiveld of op de verdiepingen onder de vorm van terrassen of balkons. Het is niet toegelaten dat woongelegenheden zich volledig in een dakvolume bevinden. Duplexen zijn wel toegelaten. Om te vermijden dat op de percelen constructies worden opgericht om een andere doelgroep aan te trekken is het van belang dat er een sociaal beheer kan opgestart worden binnen het woongebied. Om dit mogelijk te maken wordt een recht van voorkoop toegekend aan een aantal overheidsinstanties. Dit kan gebeuren middels een inrichtingsstudie. Een inrichtingsstudie is een informatief document en wordt als zodanig meegestuurd aan de bevoegde instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. Wat betreft de ontsluiting naar de achterliggende zone wordt ook 47/56

6 worden aangetoond hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot de mogelijke ontwikkeling van de achterliggende zone voor kleinschalig wonen deelzone B. De ontwikkeling van de zone voor kleinschalig wonen deelzone A moet op zijn minst rekening houden met een toekomstige ontsluiting van de achterliggende zone naar de Diestsesteenweg. De aanvraag moet daartoe voldoende informatie verstrekken aan de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening van de totaliteit voor het gebied. verwezen naar artikel Artikel 2: Zone B voor kleinschalig wonen Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Toelichting bij verordenend voorschrift Artikel 2.1: Bestemming De zone is bestemd voor wonen. De zone is tevens bestemd voor openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, al dan niet openbare groene ruimten en al dan niet openbare verharde ruimten, voor zover deze functies en activiteiten complementair zijn aan de hoofdbestemmingen wonen en verblijven. Artikel 2.2: Verkavelen Het verkavelen van percelen is niet toegelaten, met uitzondering van wijzigingen in de kavelstructuur ten gevolge of ten behoeve van de aanleg van openbare wegenis. Categorie van gebiedsaanduiding wonen. Openbare verharde ruimten zijn bijvoorbeeld straten, pleinen, parken. Openbare groene ruimten zijn bijvoorbeeld parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, groenvoorzieningen. Een functie is complementair als ze aanvullend is aan de hoofdfunctie. De woonfunctie moet met andere woorden blijven bestaan en steeds aanwezig blijven. Het verkavelen of kadastraal opsplitsen van percelen is niet toegelaten omdat vermeden moet worden dat het aantal bebouwbare percelen zou toenemen en omdat vermeden moet worden dat het gemeenschappelijk beheer van het terrein gehypothekeerd kan worden. Er kan een uitzondering verleend worden indien het wijzigen van de 48/56

7 Artikel 2.3: Inrichting Binnen de zone zijn zowel verplaatsbare als vaste constructies toegelaten. Constructies worden op minstens 3,00 meter van de plangrens geplaatst. Individuele vaste constructies worden op minstens 4,00 meter afstand van elkaar geplaatst. Zowel open als gegroepeerde bebouwing is toegelaten. Het aantal individuele woongelegenheden in een groep bedraagt maximaal 5. De bruto dichtheid bedraagt minimum 20 en maximum 25 woongelegenheden per hectare. Indien een vergunningsaanvraag betrekking heeft op een gedeelte van de zone, dan gelden de vermelde minima en maxima voor het gedeelte van de zone waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft. Bij het berekenen van de dichtheid wordt rekening gehouden met alle constructies bestemd voor wonen, zowel de vaste als de verplaatsbare. Wegenis mag enkel aangelegd worden ten behoeve van interne ontsluiting en van aansluiting met de bestaande openbare wegenis. Wegen hebben een breedte van minimaal 4,00 meter. Per individuele woongelegenheid moet 1 parkeerplaats worden gerealiseerd binnen de bestemmingszone. Bijkomend zijn verhardingen ten behoeve van gemeenschappelijke parkeerplaatsen toegelaten voor zover het aantal bijkomende parkeerplaatsen niet meer bedraagt dan 1 plaats per 5 woongelegenheden. kavelstructuur nodig is ten behoeve van de aanleg van wegenis of daar een gevolg van is. Hierdoor wordt het mogelijk om openbare wegenis te vergunnen in het woongebied. Wegenis kan tevens noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van de achterliggende gronden te garanderen. Een vaste constructie is een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen. Een verplaatsbare constructie is per definitie niet bestemd om ter plaatse te blijven staan. Individuele vaste constructies worden op minstens 4,00 meer afstand van elkaar geplaatst. De minimale tussenafstand is niet van toepassing op verplaatsbare constructies. Zowel open, half-open als gegroepeerde bebouwing is toegelaten. Eén bouwvolume kan tot 5 woongelegenheden bevatten. De dichtheid wordt berekend op de bruto oppervlakte. Dit betekent dat alle oppervlaktes, inclusief deze voor wegenis en eventuele parkings, worden meegerekend bij het bepalen van de dichtheid. Om het aantal woongelegenheden te bepalen worden zowel de vaste als de verplaatsbare constructies verrekend. Desgevallend wordt rekening gehouden met de terreinen die worden voorzien of ingericht voor het plaatsen van verplaatsbare constructies, in zoverre deze (nog) niet fysiek aanwezig zouden zijn. Er moeten minimaal 10 en maximaal 12 woongelegenheden worden gerealiseerd. Minimaal 30% van de zone wordt ingericht als publieke groenzone. De overige niet bebouwde en niet verharde delen van de zone worden als publieke of private groenzone ingericht en in stand gehouden. 49/56

8 Reliëfwijzigingen zijn enkel toegelaten ten behoeve van het geven van toegang tot de zone vanaf de aansluiting op de openbare weg. Artikel 2.4: Bepalingen voor bouwvolumes en constructies bestemd voor wonen Vaste bouwvolumes bestemd voor wonen kunnen enkel voorkomen onder de vorm van eengezinswoningen. Voor vaste bouwvolumes en verplaatsbare constructies gelden volgende maximale afmetingen: Bruto bebouwde grondoppervlakte of bruto oppervlakte gebruikt, ingericht of aangelegd voor het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies: 50 m² Bruto bouwvolume: 160 m³. Hoogte voor losstaande bijgebouwen: 3,00 meter. Alle vormen van dakkapellen en gevelopstanden zijn verboden. Het aantal woningen per kavel is beperkt tot één. Het aantal verplaatsbare constructies voor bewoning is niet beperkt in aantal (rekening houdend met de toegelaten maxima per perceel voor de ingenomen grondoppervlakte en het volume). Nochtans wordt per individueel perceel slechts één gezin toegelaten en is het niet mogelijk om verschillende huisnummers op één perceel te krijgen. In geval van vaste bouwvolumes is de bebouwde grondoppervlakte beperkt tot 50 m². In geval van verplaatsbare constructies is de bruto oppervlakte gebruikt, ingericht of aangelegd voor het plaatsen van de verplaatsbare constructies beperkt tot 50 m². Het bruto bouwvolume is het volume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld. Alle geheel of gedeeltelijk onder het maaiveld gelegen ruimtes die een rechtstreekse verbinding hebben met de buitenruimte via een toegang of een venster behoren niet tot de gebruikelijke onderkeldering en moeten dus meegerekend worden in het bruto bouwvolume. Geheel ondergrondse bouwlagen mogen geen woon- of leefvertrekken bevatten. Het bouwen van vaste constructies ten behoeve van kleinschalige nutsvoorzieningen die complementair zijn aan verplaatsbare Onder kleinschalige nutsvoorzieningen wordt verstaan: sanitaire blokken, afvallokaal, lokaal voor elektriciteit, gas en watermeters. 50/56

9 constructies is toegelaten. De grondoppervlakte van deze complementaire vaste constructies wordt verrekend in de maximale grondoppervlakte van 50 m² per individuele constructie. Bijkomend mag een oppervlakte van maximum 25 m² gebruikt worden voor niet overdekte constructies, enkel onder de vorm van toegangen tot en opritten naar gebouwen, van parking of van terras. Daarnaast mag steeds één verharde toegang tot de woning, voor niet gemotoriseerd verkeer, van maximaal 1,20 meter breed tussen de straat en de woning of het verblijf worden aangelegd. Deze constructies bevinden steeds op minstens 2,00 meter afstand van de zijdelingse en achterste kavelgrenzen. Verhardingen worden aangelegd op een waterdoorlatende wijze. Artikel 2.5: Voorkooprecht Op de percelen en constructies gelegen in het RUP is een voorkooprecht van toepassing. De rangorde voor de toepassing van dit voorkooprecht is als volgt: 1. Sociale huisvestingsmaatschappij 2. OCMW Aarschot 3. Stad Aarschot 4. Provincie Op basis van artikel 2.4 mag 50 m² ingericht worden voor het plaatsen van verplaatsbare constructies. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van een platform waarop de verplaatsbare constructies kunnen worden gezet. Eventueel niet gebruikte oppervlakte van een dergelijk platform wordt niet beschouwd als bijkomende verharding of terras en wordt dus niet meegerekend bij het bepalen van de 25 m² toegelaten verharding voor toegangen, terrassen en/of parking. Om te vermijden dat op de percelen constructies worden opgericht om een andere doelgroep aan te trekken, is het van belang dat er een sociaal beheer kan opgestart worden binnen het woongebied. Daarom wordt een recht van voorkoop toegekend aan een aantal overheidsinstanties. Het voorkooprecht geldt voor een termijn van 15 jaar. Artikel 2.6: Afsluitingen In de zijtuin en achtertuin zijn enkel open afsluitingen en levende hagen toegelaten. Ze hebben een maximale hoogte van 2,00 meter. In de voortuin zijn levende hagen, open en gesloten afsluitingen toegelaten. Ze hebben een maximale hoogte van 1,00 meter. Artikel 2.7: Ontwikkelingsmodaliteiten De zone wordt bij voorkeur als één geheel ontworpen en ontwikkeld. Een gefaseerde en/of gedeeltelijke ontwikkeling is echter mogelijk. Dit kan gebeuren middels een inrichtingsstudie. Een inrichtingsstudie is een informatief document en wordt als zodanig meegestuurd aan de bevoegde instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 51/56

10 Indien een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op een gedeelte van de zone, moet worden aangetoond hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De aanvraag moet daartoe voldoende informatie verstrekken aan de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening van de totaliteit voor het gebied. behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten. In elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet tevens worden aangetoond hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot de mogelijke ontwikkeling van de aangrenzende al dan niet bebouwde gebieden. De aanvraag moet daartoe voldoende informatie verstrekken aan de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening van de totaliteit voor het gebied Artikel 3: Oeverzone (overdruk) Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Toelichting bij verordenend voorschrift Artikel 3.1: Bestemming Op het grafisch plan is in overdruk een zone voor oeverzone aangeduid. De zone heeft de functie van een landschappelijke groene ruimte langs de bestaande beek. Artikel 3.2: Inrichting Een strook van minimaal 10 meter breed ten opzichte van de 52/56

11 oever van de beek dient volledig beplant te worden met streekeigen of standplaatsgebonden planten, op zo 'n manier dat de landschappelijke inpassing van de site in zijn omgeving op ieder moment gewaarborgd wordt. Artikel 3.3: Waterbeheersing Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden, voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden. Artikel 3.4: Ontwikkelingsmodaliteiten Waterbeheersing is een nevengeschikte functie in dit gebied. Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. Met technieken van natuurtechnische milieubouw wordt verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de "Vademecums Natuurtechniek". Op basis van onderzoek en ervaring worden deze Vademecums regelmatig geactualiseerd. De oeverzone moet ten laatste gerealiseerd worden in het eerstvolgende plantseizoen na het verlenen van een eerste stedenbouwkundige vergunning na de inwerkingtreding van dit RUP. 53/56

12 1.4. Artikel 4: Ontsluiting (symbolische aanduiding) Verordenend stedenbouwkundig voorschrift De ontsluiting van de zone voor kleinschalig wonen deelzone B verloopt via de zone voor kleinschalig wonen deelzone A en is symbolisch op het grafisch plan aangeduid. In de zone voor kleinschalig wonen moet steeds een bouwvrije zone van minstens 4,00 meter breed aanwezig zijn ten behoeve van de ontsluiting van de achterliggende zone voor kleinschalig wonen. Er geldt een minimale afstand van 4,00 meter tussen de grens van de weg en de zijdelingse plangrens. Alle andere wegenis in het plangebied dient voor de interne ontsluiting binnen het plangebied en mag niet rechtstreeks aansluiten op de bestaande openbare wegenis. Toelichting bij verordenend voorschrift Het volledige plangebied wordt ontsloten via één aansluiting op de Diestsesteenweg. Dit betekent dat de achterliggende zone steeds ontsloten moet kunnen worden via de zone gelegen langs de straat. Daarom moet in het gedeelte langs de straat steeds een vrije doorgang van minstens 4 meter breed vrij worden gehouden. De ontsluitingsweg wordt in het PRUP enkel symbolisch aangeduid. Om mogelijke hinder voor de aanpalende terreinen zo veel mogelijk te vermijden, is een minimale afstand van 4 meter tussen de grens van de weg en de zijdelingse plangrens verplicht. 54/56

13 2. VERORDENEND GRAFISCH PLAN kaart 22: verordenend grafisch plan 55/56

14 Villstraat 284M 282H Kasteel van schoonhoven Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte Demer deelrup Diestsesteenweg Ondergrond bestaande toestand 10 basisplan gemeentegrens kadastrale percelen kadastrale gebouwen Verordenend grafisch plan 274K2 285M2 Nieuwe Motte basisplan begrenzing Provinciaal RUP grens bestemmingszone 274S2 274N2 274Y 274W 274C2 274L2 274R2 274V 274X 274B2 274T 274G2 274F2 284F 285G 285F 285F2 285P2 B 285R2 285N2 285Z 285A2 285Y 285X 285S 285H2 bestemming A B art. 1: zone A voor kleinschalig wonen en verblijven art. 2: zone B voor kleinschalig wonen en verblijven art. 3: oeverzone (overdruk) Ontsluiting (symbolische aanduiding) op te heffen verkaveling Diestsesteenweg 40 A 329C2 285K2 285R 285T 114C3 114D3 114R2 115T2 114P2 114S 114T 114A2 114B2 114F2 114C2 114D2 113Z Kaart 22: Grafisch plan 115E12 115A3 115B11 115M5 114E2 114X 113Y 113X 113T 113R Bron: OC - GIS Vlaanderen NGI - Kadvec m 50m 1

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen deel 2 gemeente Rotselaar PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaams-brabant.be

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12

Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Gemeente Aartselaar RUP Beukenhoflaan-A12 Ontwerp Gemeente Aartselaar Baron Van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar Grontmij Vlaanderen Mechelen, november 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n

1 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n 5 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 0. Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek

Permanent wonen op campings en weekendverblijven in de regio Kampenhout-Boortmeerbeek PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar cel ruimtelijke planning Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 e-mail ruimtelijkeplanning@vl-brabant.be Ons kenmerk

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan Bijlage II STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN colofon samenstelling Ruimtelijke Planning Verantwoordelijke

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 23 Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende kracht.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2.

Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Artikel 7 Zone voor Strategisch Woonproject 2. Algemene bepalingen Deze zone wordt aangeduid als strategisch woonproject bij het centrum van Oostham omwille van het bestaande specifieke karakter en ligging.

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool

Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek RUP Uitbreiding gemeentelijke basisschool Gemeente Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, mei 2013 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD. Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTEBESTUUR HEMIKSEM RUP NR 01 SCHELDEBOORD Stedenbouwkundige voorschriften Officieus gecoórdineerde versie na goedkeuring door de deputatie in de zitting van 27 mei 2010 189801\RAP\5_Definitief_voorschriften_b

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften RUP meergezinswoningen gemeente Boechout december 2012 DEFINITIEF ONTWERP colofon project: RUP meergezinswoningen opdrachtgever: GEMEENTE BOECHOUT opdrachtnemer: OMGEVING

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Stad Halle RUP Nederhem

Stad Halle RUP Nederhem Stad Halle RUP Nederhem Definitief Stad Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle Grontmij Belgium NV Brussel, oktober 2015 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 28 april

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. De ontwerper. Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. De ontwerper. Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. Licht en Liefde Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax. 050/81 01 17 Ruimtelijke

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bijlage 3 Verkaveling VICHTE Waregemstraat STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE KAVELS 1 TOT EN MET 14 Bij onduidelijkheden of tegenstrijdigheden hebben de grafische voorstellingen op het verkavelingsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN RUP WZC KLEIT PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: MALDEGEM OPDRACHTGEVER DATUM Gemeente Maldegem 28/08/12 17/09/12 09/11/12 Eerste opmaak Aanpassingen na opm. college Aanpassingen

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING NV ZUIDERPARK AMERSVELDESTRAAT-SPOORWEG KORTEMARK 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP RUSTHUIS VLAAMSE ARDENNEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN).

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING OF VERKAVELINGSWIJZIGING (TYPEVOORSCHRIFTEN). 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Het accent van

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Ter plaatse : GENK, De Hutten, 5de afdeling, sectie F, perceel nr. 1344S50 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Vlaams-Brabant - Gemeente Asse, Beersel, Dilbeek,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN'

VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' VERORDENING 'GEZINSWONINGEN' Stedenbouwkundige verordening tot regeling van het opdelen en het wijzigen van de functie van woningen, met het oog op het behoud van de gezinswoning. Art. 01 Terminologie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid

RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid RUP Afbakening dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht Grontmij Belgium Mechelen, 26 januari 2012 Verantwoording Titel : RUP Afbakening

Nadere informatie

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING

0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING Stedenbouwkundige en verkaveling Burgweg LOTEN 1 t.e.m. 55 0. VOORSCHRIFTEN INRICHTING 0.1. inrichtingsstudie Bij vergunningsaanvragen voor het gebied wordt een inrichtingsstudie toegevoegd. De inrichtingsstudie

Nadere informatie

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1. Natuurgebied Artikel. 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie

Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie Gemeente Meulebeke Stedenbouwkundige verordening met oog op het versterken van de woonkwaliteit bij meergezinswoningen Gecoördineerde versie Pagina 1 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 12 oktober

Nadere informatie