Verslag Expertgroep Gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Expertgroep Gegevens"

Transcriptie

1 Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg A. Roos Twinfield F. Hietbrink Belastingdienst M. van Bommel KvK M. den Hertog RJ A. van der Vlis Caseware B. Mulder CreAim M. Baas CreAim Met bericht afwezig: C. Kock GIBO Groep R. Möhlman PwC M. van Bergen Reeleezee P. Hoenderdos Flynth J. van Hulten Belastingdienst D. Dijkgraaf BDO P. Hulst Deloitte M. van Brummelen CBS M. Roos CBS H. van Erp Twinfield Datum: 16 maart 2011 Tijd: 10:00 12:00 uur Locatie: Regardz Eenhoorn, Amersfoort Status: Definitief 1. Opening en mededelingen MvH verwelkomt alle aanwezigen en vraagt aan de twee nieuwe deelnemers zich kort te introduceren. Monique den Hartog is technisch project manager bij de Raad voor de Jaarverslaggeving en Brian Mulder is werkzaam als software engineer bij CreAim. MvH geeft aan dat de Expertgroep Gegevens zich het afgelopen jaar kenmerkte door de aanwezigheid van zowel accountants, fiscalisten, software leveranciers en andere XBRL techneuten. Als gevolg van deze mix zijn de onderwerpen per bijeenkomst vaak verschillend. De ene keer heeft de bijeenkomst een meer verslaggevings- of fiscaal karakter, terwijl het de andere keer een meer XBRL-technische insteek heeft. MvH vraagt aan de aanwezigen of deze opzet nog steeds gezien wordt als het meest geschikt. De aanwezigen geven aan dat zij deze 1

2 opzet het meest praktisch vinden. MvH geeft aan dat indien de mening van de Expertgroep Gegevens hierover verandert hij dit graag hoort zodat eventuele aanpassingen gemaakt kunnen worden in de opzet. Daarnaast meldt MvH dat er afgelopen week een nieuwe RfC op de SBR website is opgenomen onder de titel LinkbaseRef versus Import. De XBRL 2.1 specificatie kent twee soorten bestanden die informatie over de te communiceren gegevens bevatten: schema's en linkbases. In schema's staan de gegevenselementen en in de linkbases staan de relaties tussen de gegevenselementen. Als gevolg van de modulaire opzet van de NT wordt op sommige plekken naar schema's gerefereerd die geen elementen bevatten maar alleen een verwijzing naar een linkbase. Deze schema's zijn feitelijk overbodig omdat een referentie naar een linkbase op elke gewenste plek in de taxonomie kan plaatsvinden. De insteek van de RfC is het achterhalen of marktpartijen bezwaar hebben tegen het opnemen van een NTA regel die beoogt referenties rechtstreeks naar de linkbases op te nemen. 2. Verslag vorige vergadering MvH vraagt om commentaar met betrekking tot het verslag van de vergadering van 3 februari Er zijn geen opmerkingen waardoor het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld door de Expertgroep Gegevens. 3. Nieuwe SBR website SB geeft aan dat de nieuwe SBR website afgelopen week online is gekomen. De vernieuwde SBR website kent een zogenaamde doelgroepen benadering. De doelgroepen die zijn onderkent zijn ondernemers, intermediairs, software leveranciers en uitvragende partijen. Per doelgroep zijn de meest interessante onderwerpen voor die specifieke doelgroep opgenomen. De voor de Expertgroep Gegevens interessante onderwerpen als Nederlandse Taxonomie en de RfC zijn opgenomen onder het kopje van de software leveranciers. Een van de nieuwe onderdelen op de SBR website is de SBR selectietool KvK rapportages. SB geeft aan dat deze tool de opsteller kan ondersteunen bij het selecteren van de juiste KvK rapportage. De tool helpt de opsteller bij het identificeren van de gewenste rapportage in het Kamer van Koophandel domein door een aantal vragen te beantwoorden die hem of haar naar de betreffende rapportage ('entrypoint') van de Nederlandse Taxonomie loodsen. SB geeft aan dat de SBR selectietool KvK rapportages met de grootst mogelijke nauwkeurigheid is opgesteld, maar hij vraagt de Expertgroep Gegevens om deze tool kritisch door te nemen en eventuele opmerkingen en/of suggesties door te geven aan het SBR Programma via MvH meldt dat tegelijkertijd met de nieuwe SBR website ook de SBR wiki publiekelijk beschikbaar is gekomen. De SBR wiki is de wijze waarop de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) wordt beschreven. De NTA zijn de bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie (NT) en de NT extensies en is met name bedoeld voor taxonomiebouwende partijen. Door het wiki format van de NTA is het op termijn de bedoeling om geïnteresseerde partijen toegang te kunnen geven zodat zij expliciet commentaar kunnen leveren op elke willekeurige tekst in de NTA. De regels in de NTA worden afgestemd tussen de taxonomiebouwende partijen en deze regels zullen per 15 mei 2011 worden bevroren ten behoeve van de NT Eventuele aanpassingen in de NTA na deze datum zullen op zijn vroegst in de architectuur van de NT 2013 worden meegenomen. 2

3 4. RfC Dimensions MvH geeft aan dat de commentaar periode van de RfC Dimensions op 15 maart 2011 is afgesloten. Op korte termijn zullen deze reacties beschikbaar komen evenals de hieruit af te leiden conclusie van de marktconsultatie. De meeste reacties zijn gematigd positief. Deze consultatie zal als input functioneren voor het SBR Beraad die een besluit zal moeten nemen over het al dan niet invoeren van XBRL Dimensions. Dit besluit zal uiterlijk 1 april 2011 genomen moeten worden indien de NT 2012 nog (gedeeltelijk) dimensioneel dient te worden. MvH geeft aan dat er sprake is van twee niveaus in de RfC Dimensions. Het eerste niveau gaat over het al dan niet toestaan van dimensies. Het tweede niveau gaat over de gewenste invoeringsscenario s. MvH stelt dat er soms het beeld is ontstaan van een extreme invoering van dimensies. De meeste reacties geven echter aan dat hier voorzichtig mee omgesprongen dient te worden. De verschillende scenario s zullen na het besluit over het eerste niveau verder uitgewerkt dienen te worden. Hierbij zal rekening gehouden worden met de wensen van de marktpartijen op basis van de uitkomsten van de RfC. SN vraagt of dit niet te weinig tijd is voor de software leveranciers om de dimensionele specificatie in te bouwen. Hij zou willen dat er zo min mogelijk verandering is. FH geeft aan dat het invoeren van dimensions met name een inspanning vergt voor de taxonomiebouwende partijen. FH geeft aan dat er ook veel voordelen zijn. MvH legt uit dat dimensies het mogelijk maken om aan te geven wat de uitvragende partij nu daadwerkelijk wil ontvangen. Ze kunnen exact specificeren wat ze willen hebben en hier vooraf een validatie op los laten. Het geeft dus meer informatie over de eisen aan een rapportage. FH verduidelijkt dit voordeel aan de hand van een voorbeeld. Hij geeft aan dat FRIS regels nu op papier beschikbaar zijn. Een van deze FRIS regels stelt dat een soort kruisjeslijst gebruikt moet worden die aangeeft in welke situaties welke elementen gehanteerd mogen worden. De BD heeft deze FRIS regels in hun poort laten inbouwen, waardoor onjuistheden worden geïdentificeerd nadat het instance document door de opsteller is ingediend. Door middel van het opnemen van een deel van de FRIS regels in dimensies kunnen opstellers deze onjuistheden in een eerder stadium al constateren en verhelpen. Het leidt ertoe dat de opsteller eerder weet waar hij aan toe is. MvH vult aan dat software leveranciers nu vaak al deze FRIS regels inbouwen in hun software, wat in de toekomst minder het geval zal zijn. 5. Gebruikershandleidingen KvK rapportages SB meldt dat de twee gebruikershandleidingen voor de KvK rapportages op de SBR website zijn opgenomen. Zoals in de voorgaande bijeenkomst van de Expertgroep Gegevens besproken, is de gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag als een concept versie gepubliceerd. De reactietermijn voor commentaar loopt op 31 maart 2011 af. Na deze periode zullen eventuele aanpassingen verwerkt worden in het document en zal het document definitief gemaakt worden. De generieke gebruikershandleiding voor KvK rapportages kent een wat informeler karakter en zal frequenter aangepast worden op basis van vragen die gesteld worden vanuit de markt. 6. Werkplan Expertgroep Gegevens 2011 Het SBR Platform heeft de Expertgroep Gegevens gevraagd om een werkplan op te stellen met een beschrijving van de verschillende onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten in 2011 van de Expertgroep Gegevens aan de orde zullen komen. In de voorgaande bijeenkomst is besloten om dit werkplan in de vorm van mijlpalen te communiceren naar het SBR Platform. SB geeft aan dat de deelnemers in de afgelopen periode gevraagd is om input op het 3

4 werkplan van de Expertgroep Gegevens. De volgende mijlpalen zijn geïdentificeerd door de Expertgroep Gegevens: Finaliseren Gen base voor NT 2012 (15 mei 2011) NT 2012 alfa release KvK domein (1 juli 2011) NT 2012 alfa release BD domein (1 juli 2011) NT 2012 bèta release (1 november 2011) NT 2012 definitieve release (1 december 2011) NTA 2012 (15 mei 2011) NTA wiki (review opzet en inrichting) Handleiding Fiscaal Jaarrapport 2012 (opstellen) Generieke handleiding KvK 2012 (opstellen) Inventarisatie harmonisatie over domeinen Processchema NT / NTA (commentaar) Bankentaxonomie 2012 bèta release (15 november 2011) Bankentaxonomie 2012 productie release (15 december 2011) SB geeft aan dat er in de loop der tijd nog een aantal mijlpalen kunnen worden toegevoegd indien de Expertgroep dit noodzakelijk vind. De voornaamste zaken die komend jaar zullen spelen zijn echter meegenomen in het bovenstaande overzicht. 7. Opzet Gen base NT 2012 SB geeft aan dat de Gen base bestaat uit een tweetal onderdelen: de NL-CD (common data) en de NL-GEN (generieke elementen). Naar aanleiding van recent overleg tussen de taxonomiebouwende partijen (BD, KvK, CBS en FRC) wordt het voorstel aan de Expertgroep Gegevens voorgelegd om een aantal wijzigingen door te voeren in met name de NL-GEN die de stabiliteit van de Gen base zouden moeten vergroten in de komende jaren. De taxonomiebouwende partijen stellen voor om in de NT 6.0 (2012) afstand te nemen van het zogenaamde doorzak-principe waarbij concepten die door minimaal twee taxonomiebouwende partijen worden gehanteerd automatisch in de NT van het opvolgende jaar in de NL-GEN terecht komen. Het doorzak-principe faciliteert het hergebruik van gegevens uitsluitend door de opname van deze gegevens in de NL-GEN. Dit model wordt door de taxonomiebouwende partijen als te beperkend ervaren; zeker wanneer meer partijen zich aansluiten bij SBR vanuit de verschillende verbredingsactiviteiten. Dit doorzak-principe zal worden vervangen door een hybride model dat een toename beoogd van hergebruik van gegevens tussen de verschillende taxonomie bouwende partijen. In tegenstelling tot het doorzak-principe maakt dit hybride model een onderscheid tussen generieke concepten en hergebruikte concepten. Echt generieke concepten zullen in de NL-GEN opgenomen blijven worden omdat het hergebruik van deze gegevens overduidelijk is. De taxonomie bouwende partijen zijn van mening dat de posten op de balans, winst- en verliesrekening (op basis van het meest uitgebreide model in het Modellen Besluit Jaarrekening) en het kasstroomoverzicht als generieke concepten in de NL-GEN opgenomen dienen te worden, evenals de bij deze concepten behorende grondslagen en toelichting. De intentie is om deze NL-GEN zo stabiel als mogelijk te houden en zo min mogelijk wijzigingen door te voeren. De taxonomie bouwende partijen hebben een zorgplicht omtrent de concepten in de NL-GEN, waardoor zij met andere partijen dienen af te spreken hoe wijzigingen in de generieke concepten verwerkt moeten worden. De taxonomiebouwende partijen zijn van mening dat niet elk concept dat 4

5 door twee of meer partijen gebruikt wordt als generiek aan te merken is. Zodoende zal naast het gebruik van generieke gegevens een tweede methodiek voor hergebruik geïmplementeerd worden. Taxonomiebouwende partijen kunnen elkaars concepten overnemen in hun eigen rapportages. Dit is duidelijk uit de rapportage te halen op basis van de prefix die is toegekend aan de elementen. Een derde manier is het kopiëren van een concept naar de eigen namespace. Deze methodiek is met name praktisch wanneer een concept qua definitie identiek is, maar er voor één van de partijen strengere restricties op bijv. het datatype zitten. Voor deze concepten dient wel een definition link (D-link) op te nemen in de definition linkbase. Deze D-links maken het mogelijk voor software leveranciers en andere geïnteresseerde partijen om deze relatie in meta formaat te verwerken, terwijl dit geen nadelige gevolgen heeft voor die partijen die geen gebruik (kunnen) maken van deze informatie in meta formaat. De taxonomie bouwende partijen hebben geen zorgplicht omtrent concepten die door andere partijen worden hergebruikt, oftewel partijen waarvan concepten worden hergebruikt hebben geen enkele verantwoordelijkheid naar de partijen die de concepten hergebruikt. Het wordt wel geadviseerd om marktpartijen actief te informeren omtrent wijzigingen in de concepten, bijvoorbeeld door versioning informatie mee te leveren. De deelnemers aan de Expertgroep Gegevens geven aan dat ze dit een goed idee vinden die de NL-GEN stabieler zou moeten maken voor de komende jaren. MvH stelt voor om ook een aantal kleine wijzigingen toe te passen op de NL-CD. Zo kunnen een aantal concepten die opgenomen zijn in de NL-CD een referentie krijgen naar de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Daarnaast zullen additionele concepten worden toegevoegd op basis van het meest recente Logisch Ontwerp GBA (versie 3.7). Het volledige Logisch Ontwerp zal niet worden meegenomen, maar uitsluitend die elementen die de taxonomie bouwende partijen denken te gebruiken. Dit zogenaamde need to know principe staat hierbij centraal. Dezelfde methodiek kan toegepast worden voor concepten vanuit het Bedrijvenregister (BBR). De deelnemers aan de Expertgroep Gegevens geven aan dat ze het een goed idee vinden als concepten in de NL-CD een referentie krijgen naar reeds bestaande standaarden die door overheidspartijen gebruikt worden. 8. Actielijst De actiepunten lijst is in detail doorgenomen en aangepast op basis van de recente ontwikkelingen. Deze lijst is verderop in dit document opgenomen. Een van de wijzigingen betreft het nader invullen van het actiepunt Nadere gedachten ontwikkelen over het managen van de relatie tussen BW2 VPB. De intentie hieromtrent is om een notitie te schrijven over de inwerkingtreding van de 4 e en 7 e richtlijn en de aanpassingen inzake de fiscale grondslagen die hierbij meegenomen kunnen worden. Daarnaast wordt een andere wijziging voorgesteld om het actiepunt Uniforme presentatie XBRL instance te concretiseren door een visiedocument te laten schrijven door een subgroep van de Expertgroep Gegevens waarin onder meer het gebruik van Inline XBRL, meerdere presentatie linkbases en andere presentatie software wordt meegenomen. 5

6 9. Wvttk MvH vraagt de deelnemers aan de Expertgroep Gegevens of er nog andere mededelingen en/of vragen zijn. Er zijn geen zaken ter tafel gekomen gedurende de rondvraag. MvH sluit de bijeenkomst en vermeld de datum van de volgende Expertgroep Gegevens. Volgende bijeenkomst: 20 april uur Locatie: Regardz Eenhoorn, Amersfoort 6

7 Actiepunten Nr. jjmmdd/nn /01a Nadere gedachten ontwikkelen over het managen van de relatie tussen BW/2 VPB Activiteit Verantwoordelijk Planning Status /02 Uniforme presentatie XBRL instance / Inline XBRL /04 Inventarisatie van de taxonomie voor de retourinformatie. Retourbericht in XBRL? SBR en MinJus/MinFin Juni 2011 Notitie schrijven over de inwerkingtreding van de 4e en 7e richtlijn en de aanpassingen inzake fiscale grondslagen die hierbij meegenomen kunnen worden. EG-G subgroep Juni 2011 Visie document van een subgroep EG-G waarin onder meer het gebruik van Inline XBRL, meerdere presentatie linkbases en andere presentatie software wordt meegenomen. EG Nntb /3 Matrix verslaggeving/nt SBR 1/4/2010 Afgerond (SBR selectietool KvK rapportages) /1 Richtlijnen fiscaal JK 27/5/2010 Afgerond jaarrapport /2 Opzetten bespreking details bankentaxonomie ID Nntb /3 Opstellen eerste opzet van notitie over gebruik van Inline XBRL in Nederland PS, AvE, MvBerg 11/11/2010 Opgenomen onder punt /01a /1 Organiseren inhoudelijke SBR Juni 2011 Loopt verslaggevingbijeenkomst NT2012 7

8 Nr. Activiteit Verantwoordelijk Planning Status jjmmdd/nn /2 Opzetten procedure met betrekking tot de classificatie van partijen in combinatie met de SBR 01/01/2011 Afgerond genormaliseerde planning ten behoeve van het Platform /3 Opzetten subgroep verplichtstelling XBRL voor jaarrekeningen /1 Normalisatie fase NT /1 Nadelige effecten op credit rating van fiscale grondslagen SBR/EG-G 2011 SBR komt met een charter op basis waarvan vrijwilliger voor een sub-groep zullen worden gevraagd. SBR/EG-G 2011 Loopt EG-G 26 mei 2011 Loopt 8