Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Amsterdam, 1 december 2011

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Algemeen Voor wie is deze gebruikershandleiding? Waarom een bancaire IB aangifte met winstbijlage? Doelgroep Toepasbaarheid bancaire rapportages Leeswijzer Bancaire IB aangifte met winstbijlage Bancaire IB aangifte Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting Ontwerpprincipes Samenstelling Nadere inhoudelijke toelichting bancaire IB aangifte De winstbijlage Uitwerking in bankentaxonomie Uitgangspunten Rapportageopbouw Gebruik tuples Taxonomie bestanden Validatie bancaire IB aangifte Inhoudelijke validatie Terugkoppeling inhoudelijke validatie

3 1 Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de gebruikershandleiding van de bancaire inkomstenbelasting (IB) aangifte met winstbijlage. 1 Deze gebruikershandleiding 2011 geeft nadere uitleg aan en toelichting op de bancaire IB aangifte met winstbijlage, zoals opgenomen in de bankentaxonomie versie BT2012, en is van toepassing op verslagjaar De bancaire IB aangifte met winstbijlage geeft inzicht in de financiële situatie van de kleine IBonderneming, klein in de zin van BW2, anders gezegd een onderneming die wordt gedreven in een eenmanszaak, VOF of maatschap. De bancaire IB aangifte met winstbijlage geeft inzicht in de financiële situatie van de ondernemer inclusief de onderneming die hij drijft. De onderneming betreft een eenmanszaak, VOF of maatschap. Het betreft in ieder geval geen onderneming met rechtspersoonlijkheid. IBondernemingen die geen gebruik kunnen maken van deze rapportage zullen gebruik moeten maken van de daarvoor in aanmerking komende Kredietrapportage aangevuld met de bancaire IB aangifte voor de ondernemer(s). De bancaire IB aangifte met winstbijlage bestaat uit twee onderdelen, te weten: 1. de bancaire IB aangifte: heeft betrekking op de ondernemer 2. de winstbijlage: met betrekking tot de onderneming. 1.2 Voor wie is deze gebruikershandleiding? Deze gebruikershandleiding is opgesteld voor alle partijen die (beroepsmatig) bancaire IB aangiftes (met winstbijlage) opstellen met behulp van de bankentaxonomie en geeft met name een nadere toelichting op dat gedeelte van de rapportage dat inzicht geeft in de financiële situatie van de ondernemer, de bancaire IB aangifte. De winstbijlage wordt nader toegelicht in de Gebruikershandleiding kredietrapportage Daarnaast zijn de algemene onderdelen uit de Gebruikershandleiding kredietrapportage 2011, zoals de beschrijving van de SBR aanpak voor banken, eveneens relevant. 1.3 Waarom een bancaire IB aangifte met winstbijlage? Banken wensen een gedegen inzicht in de kredietwaardigheid van een onderneming. Voor IB ondernemingen is vanzelfsprekend inzicht in de financiële situatie van de onderneming van belang maar ook van de ondernemer zelf. Inzicht in de in de persoonlijke financiële situatie van de ondernemer(s) kan door de bank worden verkregen middels de aangifte inkomstenbelasting van desbetreffende ondernemer(s). De belastingaangifte inkomstenbelasting omvat echter een uitgebreide set van informatie die voor de bank in dit kader maar deels van belang is. De banken hebben daarom besloten de bancaire IB aangifte met winstbijlage uit te werken, waarin enkel het voor de banken relevante deel is opgenomen. 1 Een bancaire IB aangifte kan met of zonder winstbijlage worden opgesteld. 3

4 Doelstelling van de bancaire IB aangifte met winstbijlage is om inzicht te verkrijgen in de inkomens- en vermogenssituatie van de onderneming en de ondernemer. Naast het inzicht in de onderneming zoals de balans en winst- en verliesrekening richt de rapportage zich op vermogensbestanddelen zoals spaartegoeden, effecten, de eigen woning en ander onroerend goed en op relevante inkomensbestanddelen van de ondernemer. Daarnaast wenst de bank inzicht te krijgen in hoe zwaar de verplichtingen zijn ten opzichte van de inkomsten van de ondernemer. 1.4 Doelgroep De doelgroep van de bancaire IB aangifte met winstbijlage is een natuurlijk persoon die alleen of samen met anderen een onderneming drijft is en als zodanig subjectief belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting Toepasbaarheid bancaire rapportages In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de toepasbaarheid van de kredietrapportages en de bancaire IB aangiften. Naam rapportage Rapportage over Kenmerken Waarderingsgrondslag Kredietrapportage Kleine rechtspersonen op fiscale waarderingsgrondslag enkelvoudig Kleine rechtspersonen in de zin van artikel 2:396 lid 1 BW 3 Enkelvoudig Fiscaal Kredietrapportage Kleine rechtspersonen op fiscale waarderingsgrondslag, geconsolideerd Kleine rechtspersonen in de zin van artikel 2:396 lid 1 BW Geconsolideerd Fiscaal Kredietrapportage Natuurlijke personen op fiscale waarderingsgrondslag Kredietrapportage Middelgrote rechtspersonen op commerciële waarderingsgrondslag, enkelvoudig Natuurlijke personen, zijnde een onderneming Middelgrote rechtspersonen in de zin van artikel 2:397 lid 1 BW 4 Enkelvoudig, inzake de onderneming van een natuurlijk persoon, niet zijnde een rechtspersoon, zoals een eenmanszaak, vof of maatschap Enkelvoudig Fiscaal Commercieel Kredietrapportage Middelgrote Middelgrote Geconsolideerd Commercieel 2 De subjectieve belastingplicht bepaalt wie in aanmerking komen om inkomstenbelasting te betalen. 3 Klein: a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan ; b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan ; c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan Middelgroot: a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan ; b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan ; c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan

5 Naam rapportage Rapportage over Kenmerken Waarderingsgrondslag rechtspersonen op commerciële waarderingsgrondslag, geconsolideerd rechtspersonen in de zin van artikel 2:397 lid 1 BW De bancaire inkomstenbelasting (IB) aangifte. De bancaire inkomstenbelasting (IB) aangifte met winstbijlage Natuurlijke persoon die de onderneming drijft, de ondernemer Natuurlijke persoon die de onderneming drijft (de ondernemer) en zijn onderneming De inkomens- en vermogenssituatie van de ondernemer De inkomens- en vermogenssituatie van de ondernemer en zijn/haar onderneming, niet zijnde een rechtspersoon, zoals een eenmanszaak, vof of maatschap. De winstbijlage vervangt jaarrekening/ kredietrapportage. Fiscaal Fiscaal 1.6 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de bancaire IB aangifte met winstbijlage vanuit functioneel oogpunt waarbij met name wordt ingegaan op het ondernemersgedeelte, de bancaire IB aangifte. Tevens worden de ontwerpprincipes en de toepassing toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitwerking van de bancaire IB aangifte en de winstbijlage. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de taxonomie uitgangspunten, alsmede de rapportageopbouw. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de validatie van de rapportages. 5

6 2 Bancaire IB aangifte met winstbijlage In dit hoofdstuk wordt met name nader dat gedeelte van de bancaire IB aangifte met winstbijlage beschreven, dat inzicht geeft in de in de persoonlijke financiële situatie van de ondernemer(s): de bancaire IB aangifte. Voor de inhoudelijke toelichting op de posten van de winstbijlage wordt verwezen naar de relevante onderdelen van de Gebruikershandleiding kredietrapportages De betekenis en toepassing van de posten is gelijk aan de kredietrapportage voor natuurlijke personen. 2.1 Bancaire IB aangifte De bancaire IB aangifte omvat het voor de banken relevante deel van de belastingaangifte inkomstenbelasting met betrekking tot de ondernemer Overzicht belastingaangifte inkomstenbelasting De inkomstenbelasting wordt geheven op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen en is opgedeeld in drie boxen: 1. de belasting over het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1); 2. de belasting over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2); 3. de belasting over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Uitgangspunt voor de heffing van de inkomstenbelasting vormen de drie boxen. Box 1 Inkomen uit werk en woning (box 1) is opgebouwd uit de som van 5 categorieën. Dit zijn: - Loon, inclusief voordeel uit een auto van de zaak - Periodieke uitkeringen en verstrekkingen, zoals pensioen, uitkeringen en werknemersverzekeringen - Resultaat uit overige werkzaamheden, inclusief terbeschikkingstelling vermogensbestanddelen - Winst uit onderneming - Voordelen uit eigen woning Aan de laatste drie categorieën zijn ook vermogensaspecten verbonden. In de fiscale begripsvorming wordt onderneming beschreven als: Een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, met behulp waarvan door middel van deelname aan het economische verkeer wordt beoogd winst te behalen. In art. 3.4 Wet IB 2001 wordt onder ondernemer verstaan: De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming (samenwerkingsverband in objectieve zin). Wat betreft ondernemer wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemer en pseudoondernemer. Pseudo-ondernemers zijn ondernemers die geen ondernemer zijn in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001, doch wel winst uit onderneming genieten. Tot deze categorie behoren bijvoorbeeld stille vennoten in een commanditaire vennootschap of een vennoot in een (stille) maatschap. De commanditaire of stille vennoot is slecht aansprakelijk voor het bedrag van het door hem ingebrachte kapitaal. Dit in tegenstelling tot de beherende vennoten die samen geheel aansprakelijk zijn. De commanditaire vennoot of stille maat is onder de Wet IB geen ondernemer, maar wel pseudo-ondernemer en geniet uit dien hoofde winst uit onderneming (art. 3.3 Wet IB 2001). Box 2 6

7 Volgens art. 4.6 Wet IB 2001 heeft een belastingplichtige een aanmerkelijk belang indien hij, al dan niet tezamen met zijn partner, voor ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal (in een bepaald soort aandelen: zie art. 4.7 Wet IB 2001) direct of indirect aandeelhouder is in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het aandelenbezit van partners wordt samengeteld. Duurzaam gescheiden levende echtgenoten worden niet als partner aangemerkt. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bestaat in hoofdzaak uit 2 categorieën. Dit zijn: - Reguliere voordelen zoals dividend; - Vervreemdingsvoordelen. Het belastbare voordeel ter zake van de vervreemding van aanmerkelijk belang aandelen- of winstbewijzen wordt gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. De vermogensaspecten van een aanmerkelijk belang kunnen in beginsel niet aan de aangifte worden ontleend. Box 3 Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3: forfaitaire vermogensrendementsheffing) is het voordeel uit sparen en beleggen (art Wet IB 2001) verminderd met de persoonsgebonden aftrek. Dit voordeel uit sparen en beleggen wordt gesteld op een forfaitair rendement van 4% van het gemiddelde van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar (1 januari) en de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar (31 december), voor zover dat gemiddelde meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen (+/ ,-). Het voordeel uit sparen en beleggen kan derhalve nimmer negatief zijn. Het vermogen van een belastingplichtige dient derhalve tweemaal per jaar te worden bepaald, maar de rendementsgrondslag aan het einde van het kalenderjaar is uiteraard de rendementsgrondslag van het begin van het volgende kalenderjaar. Het inkomstenbelastingtarief over het gemiddelde van de rendementsgrondslag bedraagt 30%, waardoor een effectieve belasting van 1,2% (forfaitair rendement van 4% x tarief van 30%) van de gemiddelde rendementsgrondslag wordt geheven. De belastingaangifte inkomstenbelasting is opgenomen in de definitieve versie van de Nederlandse taxonomie 2012 (NT2012) Ontwerpprincipes Aan de totstandkoming van bancaire IB aangifte liggen een aantal ontwerpprincipes ten grondslag. Deze uitgangspunten worden hieronder nader toegelicht: - In de bancaire IB aangiften wordt zoveel mogelijk hergebruik gemaakt van elementen uit het Belastingdienst domein, in het bijzonder de inkomstenbelasting, zoals opgenomen in de Nederlandse taxonomie. 5 Naast het hergebruik van posten uit het Belastingdienst domein is een aantal bankspecifieke posten gedefinieerd. Tevens heeft hergebruik plaatsgevonden van een aantal algemene gegevens uit de NT (common data). - Voor de definitie van de hergebruikte elementen uit de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt verwezen naar de toepasselijke fiscale wet- en regelgeving. De definities van de hergebruikte elementen zijn immers gelijk voor de belastingaangifte inkomstenbelasting en de bancaire IB aangifte. Tevens wordt verwezen naar de Belastingdienst taxonomie definities. 5 Zie Daar waar hergebruik niet mogelijk is, zijn bancaire gegevenselementen aangemaakt. Hierbij wordt voor de naamgeving de Nederlandse taxonomie gevolgd. 7

8 - Totalen van posten in de belastingaangifte inkomstenbelasting zijn in bepaalde gevallen voldoende voor de banken, maar in andere gevallen is juist inzicht in de specificatie noodzakelijk. Specificaties van bezittingen zijn bijvoorbeeld relevant voor de bank. - Door de hele belastingaangifte inkomstenbelasting heen is er sprake van toedeling van posten aan de belastingplichtige en partner. Het deel dat bij de partner wordt aangegeven zal in beginsel buiten beeld blijven bij de bancaire IB aangifte. Om als bank toch een zekere indicatie van de wijze waarop de toedeling heeft plaatsgevonden te verkrijgen, zijn de gegevenselementen die hierin inzicht geven opgenomen. - Het feit dat een aantal velden in de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt vooringevuld is niet van invloed op de waarde van het veld in de bancaire IB aangifte. De ondernemer kan immers besluiten het vooringevulde bedrag wel of niet over te nemen. - Voor de verbijzondering met winstbijlage is gebruik gemaakt van gegevenselementen zoals uitgevraagd in de kredietrapportage voor natuurlijke personen Samenstelling Een selectie van gegevens uit de onderstaande onderdelen van de belastingaangifte inkomstenbelasting heeft plaatsgevonden: - Balans en Resultatenrekening, specifiek IB; - Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte; - Toelichting op de aangifte IB (niet winst); - Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte. In onderstaande tabel is ten behoeve van het inzicht middels een markering aangeven welke onderdelen zijn samengevat in de bancaire IB aangifte. Onderdelen belastingaangifte inkomstenbelasting Ja/Nee-vragen algemeen, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening, volledige aangifte Balans en Resultatenrekening specifiek IB Specificatie Buitenlandse Resultaten, volledige aangifte Specificatie investeringsaftrek en desinvesteringen, volledige aangifte Aangifte Inkomstenbelasting, volledige aangifte Toelichting op de aangifte IB (niet-winst), volledige aangifte Algemene gegevens Identificatie, volledige aangifte Algemene gegevens Identificatie specifiek IB, volledige aangifte Specificatie Winst uit Zeescheepvaart Fiscale Winstberekening, volledige aangifte Fiscale Winstberekening specifiek IB, volledige aangifte. Bancaire IB aangifte X X X X Nadere inhoudelijke toelichting bancaire IB aangifte Een aantal posten in de bancaire IB aangifte is bankspecifiek gedefinieerd. Het overgrote deel van de posten in de bancaire aangifte is echter hergebruikt uit de belastingaangifte inkomstenbelasting en worden daarom niet inhoudelijk toegelicht. In de bancaire IB aangifte zijn de onderstaande posten bankspecifiek gedefinieerd. De reden hiervoor is dat de onderstaande posten een andere betekenis hebben dan in de belastingaangifte inkomstenbelasting: - Belastingplichtige - Huisadres belastingplichtige - Bank 8

9 - Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie - Vrijgestelde inkomsten uit vroegere arbeid van internationale organisaties, specificatie - Buitenlandse inkomsten uit tegenwoordige arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie - Buitenlandse inkomsten uit vroegere arbeid zonder Nederlandse loonheffing, specificatie - Opstelling verzamel- en drempelinkomen belastingplichtige - Opstelling verzamel- en drempelinkomen partner. Ter toelichting is een voorbeeld opgenomen van hoe een bankspecifieke post in de bancaire IB aangifte is opgenomen. In onderstaande tabel is in het grijs aangegeven welke post onderdeel uitmaakt van de post Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie. In de bancaire IB aangifte betreft het enkel Afkoopsom van lijfrente. Dit heeft tot gevolg dat een nieuwe bancaire tuple is opgenomen die enkel dit element omvat. Afkoop lijfrenten die onder de loonheffing vallen, specificatie Naam uitkerende instantie of verzekeraar Ingehouden loonheffing Afkoopsom van lijfrente Indien de rapportage een tussentijdse rapportage betreft dient het element Tussentijdse Rapportage J/N (InterimReport) met Ja te worden ingevuld. 2.2 De winstbijlage De winstbijlage geeft inzicht in de winst uit onderneming. Om dit inzicht te verkrijgen worden gegevens uitgevraagd die ook worden uitgevraagd in de Kredietrapportage: - Bancaire kengetallen - Balans - Winst- en verliesrekening - Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Toelichting op de balans - Toelichting op de winst- en verliesrekening - Bancaire toelichting - Overige toelichting. De grondslagen voor financiële verslaggeving, brugstaten en de overige gegevens maken geen onderdeel uit van de winstbijlage. 9

10 3 Uitwerking in bankentaxonomie 3.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij de uitwerking van de bancaire IB aangifte in de bankentaxonomie. - De bancaire IB aangifte (met winstbijlage) is een aparte rapportage (report) die onderdeel uitmaakt van de bankentaxonomie. - De bancaire IB aangifte met winstbijlage is een verbijzondering en maakt onderdeel uit van de bankentaxonomie. - De referenties van de gegevenselementen die worden hergebruikt vanuit de Nederlandse taxonomie maken één op één onderdeel uit van de bancaire IB aangifte met winstbijlage. - Alle gegevenselementen die van toepassing zijn, dienen te worden gerapporteerd. - Indien voor een specifiek gegevenselement geen waarde bekend is, dient dit gegevenselement niet te worden ingevuld. Ook niet met het cijfer 0. In de rapportage kunnen dus alleen gegevenselementen met de waarde 0 voorkomen die daadwerkelijk 0 zijn. - De bancaire IB aangifte is deels ingevuld middels totalen (salderingen) en deels met nadere specificaties. Taxonomie technisch is het voor het hergebruik van totaal elementen nodig dat deze een waarde kunnen omvatten. In de Belastingdienst taxonomie is dat niet altijd het geval, hetgeen in een aantal gevallen heeft geleid tot het opnemen van de nadere specificatie in de bancaire IB aangifte. 3.2 Rapportageopbouw Ten behoeve van de bancaire IB aangifte zijn twee rapportages ingericht binnen de bankentaxonomie te weten de rpt-bank-aangifte-ib-met-winstbijlage-2011 en rpt-bank-aangifteib Waarbij het eerste rapport bestaat uit zowel de bancaire IB aangifte als de winstbijlage en het tweede rapport alleen uit de bancaire IB aangifte. De bancaire IB aangifte bestaat uit de volgende formsets. 6 Naam formset fs-bank-ib-algemene-gegevens fs-bank-ib-aangifte fs-bank-ib-toelichting Functionele naam formset Bank, IB aangifte, algemene gegevens Bank, IB aangifte, aangifte Bank, IB aangifte, toelichting De winstbijlage bestaat uit de volgende formsets: Naam formset fs-bank-ratio fs-bank-np-balans-activa fs-bank-np-balans-passiva-eigen-vermogen fs-bank-kl-balans-passiva-voorzieningenschulden Functionele naam formset Bank, bancaire kengetallen Bank, natuurlijke persoon, balans activa Bank, natuurlijke persoon, balans passiva, eigen vermogen Bank, klein, balans passiva, voorzieningen schulden 6 In een formset worden gegevenselementen benoemd die onderdeel zijn van dat rapportage-onderdeel. Tevens is aan een formset de presentatie van de gegevenselementen gekoppeld. 10

11 Naam formset fs-bank-niet-uit-balans-blijkendeverplichtingen fs-bank-np-winst-verliesrekening fs-bank-kl-activa-toelichting fs-bank-np-passiva-toelichting-eigenvermogen fs-bank-kl-passiva-toelichting-voorzieningenschulden fs-bank-np-toelichting-winst-verliesrekening fs-bank-bancaire-toelichting fs-bank-np-overige-gegevens fs-bank-overige-toelichtingen-vennoten Functionele naam formset Bank, niet uit de balans blijkende verplichtingen Bank, natuurlijk persoon, winst- en verliesrekening Bank, klein, balans activa toelichting Bank, natuurlijk persoon, balans passiva toelichting, eigen vermogen Bank, klein, balans passiva toelichting, voorzieningen schulden Bank, natuurlijke persoon, toelichting op de winst- en verliesrekening Bank, bancaire toelichting Bank, overige toelichtingen Bank, overige toelichtingen, vennoten 3.3 Gebruik tuples Tuples uit het Belastingdienst domein zijn alleen hergebruikt indien ze voor de bank dezelfde content bevatten. Een bankspecifieke tuple is gedefinieerd wanneer de content verschilt. Middels het documentation label van deze bankspecifieke tuples is de relatie met het de Belastingdienst tuple gelegd. 3.4 Taxonomie bestanden De bancaire IB aangifte met winstbijlage maakt gebruik van gegevenselementen van de NT én van gegevenselementen die bankspecifiek zijn. De bankspecifieke abstracts en tuples zijn gedefinieerd in een aparte directory, inclusief labels en definities. 11

12 4 Validatie bancaire IB aangifte Evenals de kredietrapportages wordt de bancaire IB aangifte met winstbijlage gevalideerd. Naast een formele validatie, waarbij automatische controles plaatsvinden op de technische validiteit van de aangifte t.o.v. de XBRL standaard en de gehanteerde taxonomie(ën), vindt een inhoudelijke validatie plaats. De inhoudelijke validatie behelst het uitvoeren van controles gericht op de inhoudelijke consistentie. Validatie binnen de bankentaxonomie maakt gebruik van de Standard Validation Rules (SVR) linkbase. De validatielinkbase is gebaseerd op de SVR specificatie Inhoudelijke validatie De inhoudelijke validatie behelst controles waarbij een saldering gelijk moet zijn aan het totaal van de samenstellende delen. Een voorbeeld van een dergelijke controle is of het totaal aan effectenbezit juist is samengesteld uit de waarden van de verschillende effecten Terugkoppeling inhoudelijke validatie De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan bestaan uit de melding dat het te verzenden rapport valide is. Dat wil zeggen dat het rapport voor wat betreft de inhoudelijke gegevens intern consistent is. De terugkoppeling van de inhoudelijke validatie kan ook inhouden dat aan één of meer consistentieregels niet voldaan wordt. In dat geval wordt een melding teruggekoppeld, afhankelijk van de consistentieregel die overtreden is. In deze melding wordt aangegeven wat het geconstateerde probleem is. 7 Zie voor de specificatie: 12

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte 2010 versie 1.0 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 17 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte met winstbijlage Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 17 januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3

Nadere informatie

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden

Memo. 17 december 2010. Release informatie bankentaxonomie BT2011. Versie: 1.0. Belanghebbenden Memo 17 december 2010 Onderwerp: Release informatie bankentaxonomie BT2011 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de nieuwe versie van de bankentaxonomie

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2015.a Kredietrapportages

Gebruikershandleiding BT2015.a Kredietrapportages Gebruikershandleiding BT2015.a Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 22 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...

Nadere informatie

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages

Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Gebruikershandleiding BT2014 Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 17 december 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3

Nadere informatie

Releaseinformatie BT2010.1

Releaseinformatie BT2010.1 Inleiding Een nieuwe release van de bankentaxonomie (BT2010.1) heeft plaatsgevonden. Met deze nieuwe release hebben tevens wijzigingen plaatsgevonden in de validatie linkbase en documentatie. In deze release

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden Memo: 09 december 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie bt11 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, de bt11. Publicatie De bt11 wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Memo 14 januari 2016 Release informatie BT2016 Belanghebbenden

Memo 14 januari 2016 Release informatie BT2016 Belanghebbenden Memo 14 januari 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2016 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2016.Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie BT12b Kredietrapportages

Gebruikershandleiding versie BT12b Kredietrapportages Gebruikershandleiding versie BT12b Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 3 november 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013. Kredietrapportages

Gebruikershandleiding BT2013. Kredietrapportages Gebruikershandleiding BT2013 Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam 22 maart 2013 VERSIEBEHEER Releasedatum Wijziging

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, 3 november 2017 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs,

Nadere informatie

BANK-FRIS BT Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie

BANK-FRIS BT Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie BANK-FRIS BT2016.3 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie BT11 alfa Kredietrapportages

Gebruikershandleiding versie BT11 alfa Kredietrapportages Gebruikershandleiding versie BT11 alfa Kredietrapportages Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam 10 augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen...

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2015

Fiscaal rapport 2015 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 215 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 12 april 216 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

SBR-kredietrapportages

SBR-kredietrapportages Praktijkhandreiking 1114 SBR-kredietrapportages Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Datum : 20 oktober 2010 Onderwerp Van toepassing op Status Relevante regelgeving en leidraad

Nadere informatie

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 In deze release informatie van de definitieve release van de NT 2009 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen op functioneel niveau, ten opzichte

Nadere informatie

Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst

Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair Intermediairs, secundair Ondernemers. Doel: informeren. Na het lezen van dit document weet de doelgroep wat het Bancair Kwaliteitsraamwerk voor

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen

RJ-Uiting : Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2016-5: Handreikingen bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen Ten Geleide Op 9 oktober 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (wetsvoorstel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Kredietrapportage 2009

Gebruikershandleiding Kredietrapportage 2009 Gebruikershandleiding Kredietrapportage 2009 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam 19 oktober 2010 INHOUDSOPGAVE Ten geleide bij versie

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen

RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen RJ-Uiting 2011-4: Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen Sinds enkele jaren is het voor kleine rechtspersonen wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Kraaipanstraat 19 1091 PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5-6 Staat van baten en lasten over 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Fiscaal rapport 2016

Fiscaal rapport 2016 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN Fiscaal rapport 216 Dossiernummer: 6223571 Relatiebeheerder: S Dijkman Datum: 31 maart 217 Mevrouw L. Smit Harlingerstraatweg 57 8913 AD LEEUWARDEN

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren.

Met RJ-Uiting zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. RJ-Uiting 2013-1: Crisisheffing Algemeen Met RJ-Uiting 2013-1 zijn de ontwerp-bepalingen van RJ-Uiting 2012-5 definitief gemaakt, met inachtneming van ontvangen commentaren. De bepalingen van deze RJ-Uiting

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout

Stichting JA Foundation Vlinderlaan ZL Oosterhout Stichting JA Foundation Vlinderlaan 13 4904ZL Oosterhout 2014 Stichting JA Foundation Oosterhout INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT I. ACCOUNTANTSVERSLAG PAGINA 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Analyse van

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages

Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages van het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (FRC) Versie 1.0, BT 11, 02 december 2016 Doelgroep, doel, verklarende woordenlijst Doelgroep: primair

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013

Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 Stichting Ambassadors Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2013 17 mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1. Algemeen 4 2. Resultaat 4 3. Fiscale positie 4 Jaarstukken 4. Balans per 31-12-2013 6 5. Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Kredietrapportages 2011 (BT2012)

Gebruikershandleiding Kredietrapportages 2011 (BT2012) Gebruikershandleiding Kredietrapportages 2011 (BT2012) Versie 1.1 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam 18 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie