Bron: Accountant Adviseur, nr XBRL: stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bron: Accountant Adviseur, nr 4 2009. XBRL: stand van zaken"

Transcriptie

1 Bron: Accountant Adviseur, nr XBRL: stand van zaken Onder het motto Meten is weten is onderzoeksbureau GBNED, in samenwerking met XBRL Nederland, eind vorig jaar gestart met de XBRL Monitor. De eerste conclusies. Gerard Bottemanne De implementatie van XBRL is momenteel onderhanden bij de belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel. Softwareleveranciers zorgen ervoor dat financiële software met XBRL overweg kan en accountantskantoren implementeren de uitwisseling van informatie via XBRL. Om duidelijk inzicht te geven in de status en voortgang van het gebruik van XBRL binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven, is eind 2008 de XBRL Monitor gestart. De monitor geeft inzicht in de status en voortgang van: de beschikbaarheid van de XBRL berichten zelf; de voortgang bij betrokken overheidspartijen; de voortgang bij andere afnemende partijen (zoals de banken); de implementatie binnen standaard softwaresystemen, onderverdeeld naar boekhoudsoftware, salarissoftware, jaarrekening software en fiscale aangiftesoftware; het gebruik van XBRL in de praktijk. Eerste conclusies: Alle betrokken overheidspartijen (belastingdienst, CBS en KvK) kunnen in elk geval (een deel van de) berichten in XBRL ontvangen. Fiscaal intermediairs zijn nog wel aangewezen op BAPI (het huidige communicatiemiddel en -kanaal van de belastingdienst), met name vanwege retourberichten, zoals de elektronische kopie aanslagen (EKA). Het aantal softwareleveranciers dat XBRL berichten kan aanmaken (en uitwisselen) is nog beperkt. Het aanmaken van een jaarrekening in XBRL wordt het meest genoemd door leveranciers. Hoewel de implementatie van XBRL wellicht minder snel gaat dan betrokken partijen hadden gehoopt, begint de uitwisseling van financiële gegevens via XBRL wel voet aan de grond te krijgen. Op dit moment gaat de aandacht met name uit naar de verkorte winstaangiften voor de vennootschapsbelasting en het elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamers van Koophandel. Verkorte winstaangiften De verkorte winstaangifte heeft als doel om de administratieve lasten te verminderen. Dit is onder meer mogelijk door de aangifte VPB te vereenvoudigen (lees: te verkorten ) en beschikbaar te stellen in XBRL-formaat. Dit is een initiatief van het ministerie van Financiën. Uiteindelijk wordt de aangifte VPB zo n 70% ingekort. Dit initiatief wordt in een pilot over het fiscale jaar 2008 en 2009 getest. In deze pilot wordt tevens een eerste invulling van Horizontaal Toezicht meegenomen. Verkorte winstaangiftes die financieel intermediairs die een convenant met de belastingdienst hebben gesloten, aanleveren, worden sneller door de belastingdienst afgedaan. De belastingdienst steunt hierbij op de werkzaamheden die door de financieel intermediair zijn uitgevoerd. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant dat op 11 december 2008 is

2 ondertekend door de staatssecretaris van Financiën en een aantal betrokken partijen, waaronder ruim tien accountantskantoren. Elektronisch deponeren van de jaarrekening Bij de Kamers van Koophandel kunnen publicatiestukken voor 'kleine' ondernemers in XBRL aangeleverd worden volgens de laatste informatie die wij van de KvK ontvingen. In de praktijk worden gepubliceerde jaarrekeningen bij de Kamers van Koophandel nu veelal nog handmatig verwerkt (met name ingescand). Het behoeft geen verdere uitleg dat elektronische aanlevering van jaarrekeningen bij de Kamers van Koophandel leidt tot een lastenvermindering bij de KvK. De eerste softwarepakketten zijn gereed om jaarrekeningen langs elektronische weg in XBRL aan te bieden aan de KvK. Het aantal accountantskantoren dat gebruik maakt van het elektronisch deponeren van de jaarrekening in XBRL is beperkt. Misschien koudwatervrees? Dat laatste was ook het geval bij de elektronische aangiftes aan de belastingdienst een paar jaar geleden. XBRL op het accountantskantoor Wij hebben contact gezocht met enkele betrokken accountantskantoren en gevraagd naar hun bevindingen en visie over XBRL, al dan niet in combinatie tot de verkorte winstaangiften. De reacties: Deny Dijkgraaf van BDO Camps Obers Accountants & Belastingadviseurs: Op 11 december 2008 heeft BDO Camps Obers Accountants & Belastingadviseurs twee convenanten ondertekend. In deze convenanten worden pilot-afspraken gemaakt voor het deponeren van jaarrekeningen op fiscale grondslagen in XBRL en het indienen van een verkorte winstaangifte in XBRL. Dit jaar zullen we samen met de belastingdienst, Kamer van Koophandel en softwareleveranciers tot concrete uitvoering overgaan. Naar verwachting zal de aangiftesoftware waarmee wij werken, AFAS, het op korte termijn mogelijk maken op een verkorte winstaangifte in XBRL elektronisch naar de belastingdienst te zenden. Deze aangifte is tot stand gekomen na intensief overleg tussen de belastingdienst en de werkgroep Fiscaal jaarrapport van het Nederlands Taxonomie Project.(vanaf 1 januari Standard Business Reporting Programma). Onderdeel van de pilot is ook nagaan of deze verkorte winstaangifte breder kan worden ingevoerd. Dit om lagere administratieve lasten voor de ondernemer te realiseren. Voor onze klanten is uiteraard van belang of de belastingdienst deze aangifte kan verwerken en retourberichten - dat wil zeggen: elektronisch berichten dat de aangifte ook daadwerkelijk is ontvangen - kan genereren. Ondertussen verwachten wij dat ook de banken verder gaan met hun ontwikkelingen op het gebied van XBRL en dit implementeren. Kortom, wij zullen dit jaar intensief bezig zijn met XBRL in het kader van uitvoering van de diverse pilots en verdere voorbereiding. Voor het jaar 2010 voorzien wij dat XBRL een zeer serieuze omvang en acceptatie krijgt. Wij zien zeker voordelen in dit proces en hebben er ook vertrouwen in. Echter, we moeten we ons wel realiseren dat als je start met uitvoering van dergelijke nieuwe ontwikkelingen er onderweg uitdagingen zullen zijn. Dave Horio van De Keijzer Nipius & Co Accountants: Ons kantoor neemt deel aan het convenant voor de verkorte winstaangiften dat namens een aantal middelgrote kantoren is getekend door CreAim. Met deze pilot kunnen wij meelopen in de voorhoede van XBRL. Als vooruitstrevend en innovatief kantoor willen wij optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van XBRL. Zo zal de interne uitwisseling tussen de diverse pakketten (administratief, jaarrekening, fiscaal) nog soepeler gaan verlopen. Wij

3 hebben grote verwachtingen ten aanzien van deze pilot, en kunnen niet wachten totdat de poort open gaat om daadwerkelijk de aangiften op deze wijze aan te bieden. Met name de voordelen voor de cliënt zijn evident: de definitieve aanslag is gelijk aan de ingediende aangifte; steunen op de werkprocessen van de intermediair; geen boekencontrole achteraf, maar vooraf overleg met de belastingdienst over principiële fiscale vraagstukken. Djiet Ramautarsing van Flynth adviseurs en accountants: XBRL wordt naar verwachting de standaard voor business reporting van de toekomst. De afgelopen jaren zijn er vooral voorbereidende stappen gezet bij betrokken partijen (uitvragende partijen, softwareleveranciers en intermediairs). Het feitelijke aantal aangiften c.q. gedeponeerde jaarrekeningen dat via XBRL is aangeleverd, is tot op heden nog beperkt. Je merkt echter dat XBRL bij genoemde partijen nu overal serieus op de agenda staat en dat men concrete stappen onderneemt richting ontwikkeling en implementatie. Dit jaar en de komende twee jaar zal een aantal concrete nieuwe toepassingen, waaronder thans de verkorte winstaangifte VPB, beschikbaar komen. Andere toepassingen, zoals verkorte winstaangifte IB en het kunnen aanmaken van commerciële rapporten van kleine en (middel)grote rechtspersonen zullen volgen. Parallel hieraan zien wij dat bij veel van dit soort toepassingen ook vormen van horizontaal toezicht door de belastingdienst worden ontwikkeld. Om voor implementatie van deze nieuwe ontwikkelingen tijdig klaar te zijn en nieuwe mogelijkheden in een vroegtijdig stadium te kunnen uitproberen en implementeren binnen de werkprocessen participeert Flynth adviseurs en accountants BV in het Standard Business Reporting Programma (het voormalige NTP). En doet zij in dat kader ook graag mee aan de pilot verkorte winstaangifte VPB. Het aantal Elektronisch deponeringen van de jaarrekening is ook voor deze toepassing nog vrij beperkt. De komende jaren zal ook hier een flinke groei ontstaan, zo verwachten wij. Hoewel Flynth momenteel nog geen jaarrekeningen bij de kamer van Koophandel deponeert, zijn wij voornemens dit te gaan doen zodra de mogelijkheden er zijn. Anneke van der Heijden van GIBO Groep Accountants & Adviseurs: De GIBO Groep is betrokken bij meerdere XBRL pilots. De OB-aangifte: Sinds juli 2008 kan de GIBO Groep direct vanuit AccountView XBRLdocumenten voor de OB-aangifte genereren en verzenden naar de belastingdienst. Tot nu toe zitten we nog in een pilot-fase waarbij maandelijks OB-aangiften in XBRL naar de belastingdienst gaan. Elke maand schaven we nog kleinere onderdelen van het totale proces bij. Omdat de belastingdienst tot nu toe nog geen retourbericht er is aangifte gedaan kon terugleveren, is de OB-aangifte in XBRL nog niet verder in de organisatie uitgerold. De Belastingdienst heeft aangegeven dit retourbericht medio april gereed te hebben, waarna enkele GIBO-vestigingen alle OB-aangiften via XBRL zullen verzenden. Vanaf medio 2009 volgt uitrol GIBO-breed. De verkorte winstaangiften: GIBO-kantoren selecteren de bedrijven die voor de pilot in aanmerking komen. De GIBO Groep verwacht tot Vpb-aangiften binnen deze pilot te zullen verzenden (minimum volgens het convenant toegezegd aantal is 500 aangiften). Medio april heeft AFAS ERP Software toegezegd de software gereed te hebben waarmee deze Verkorte Winstaangiften Vpb gegenereerd en verzonden kan worden. Met een of enkele vestigingen wordt de software getest waarna vanaf medio 2009 alle GIBO-vestigingen de Verkorte winstaangiften Vpb voor hun cliënten kunnen gebruiken. Het elektronisch deponeren jaarrekening KvK: Deze berichtenstroom komt tegelijk met de Verkorte winstaangiften Vpb op gang. De jaarrekeningen worden vanuit AccountView gegenereerd.

4 Vanaf 2010 (boekjaar 2009) zal ook de Verkorte winstaangifte IB gereed zijn. Dat levert voor ons meer voordelen op in de verwerking dan de Verkorte winstaangifte Vpb. (Het aantal cliënten van de GIBO Groep die winst uit onderneming in hun IB-aangifte vermelden is een factor 9 groter dan het totale aantal Vpb-aangiften.) In de loop van 2009, begin 2010 kunnen we waarschijnlijk ook een pilot opstarten voor de loonbelasting en de banken. Zodra de mogelijkheid er is (geschikte software en als de uitvragende partij gereed is) zal de GIBO Groep een pilot opstarten. De GIBO Groep is, tezamen met het NTP, het LEI en het Ministerie van LNV initiatiefnemer voor een landbouwtaxonomie. Als het lukt dit project van de grond te krijgen ligt er eind 2009 een b-versie van een landbouwtaxonomie. Het NTP werkt eraan steeds meer kleine en eenvoudige informatie-uitvragen in de taxonomie op te nemen. Onder andere de ziekmeldingen aan het UWV. Zodra dit soort kleine procesverbeteringen technisch mogelijk zijn zal GIBO intern hiervoor een pilot opstarten en bij succes deze stroom GIBO-breed implementeren. De overheid lijkt helemaal met XBRL op stoom te komen. Wij verwachten dat voor meerdere van dit soort kleinere stromen in 2009 en 2010 de aanlevering met XBRL mogelijk gemaakt wordt. Softwareleveranciers Ook enkele softwareleveranciers die bezig zijn met XBRL hebben wij gevraagd naar de stand van zaken en hun visie over XBRL. De reacties: Richard Scheper van AccountView: AccountView volgt de XBRL-ontwikkelingen al jarenlang op de voet. We zien meer en meer bevestigd worden wat wij altijd al verwachten: XBRL gaat de standaard worden voor gegevensuitwisseling en dat gaat geen twee jaar meer duren. Wij hebben veel tijd geïnvesteerd om de complexe XBRL-techniek in AccountView in te bouwen. Wij denken namelijk dat je taxonomieën op het laagste niveau, dus in de financiële administratie, moet koppelen en gebruiken. Alleen dan ben je in staat om alle benodigde (detail)informatie (denk aan sessielijsten, activagegevens e.d.) ook in XBRL-formaat te rapporteren. AccountView heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met GIBO Groep op dit terrein. Op dit moment zijn we gezamenlijk bezig met de pilot Verkorte winstaangifte en hebben we succesvolle pilots gehad voor CBS statistieken, deponering en de bankentaxonomie. Richard Schiphorst van CaseWare: Wij zijn er van overtuigd dat we, als we over een aantal jaren terugkijken naar de ontwikkeling rond XBRL, constateren dat de adoptie en toepassing van XBRL snel verlopen is. Daarom zijn wij vanuit CaseWare Nederland ook nauw betrokken bij de huidige ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat XBRL steeds meer wordt geïntegreerd met onze standaard rapportagemodellen, zoals bijvoorbeeld publicatiestukken en binnenkort de verkorte winstaangifte. Daarnaast zien we dat in CaseWare het proces om te komen tot financiële rapportage steeds meer wordt ondersteund en steeds belangrijker wordt. XBRL zal ook hier een belangrijke rol in spelen, met name als het gaat om continuous auditing op dit proces. Doordat XBRL als techniek al standaard is ingebouwd in CaseWare Working Papers, kunnen wij goed anticiperen op al deze ontwikkelingen. Frank Jonker van CreAim:

5 CreAim is een van de specialisten op het gebied van het verwerken en uitwisselen van verantwoordingsinformatie, elektronische (klant)handtekeningen en digitale certificaten en heeft als eerste in Nederland XBRL-jaarrekeningen gedeponeerd, XBRL-aangiften ingediend en XBRL CBS-bestanden verzonden. Wij zijn tot heden ook de grootste aanleveraar van XBRL bestanden aan de belastingdienst, KvK en CBS (bron: NTP februari 2009). Voor diverse deelnemers van de pilot Verkorte winstaangifte zijn we momenteel druk bezig met de technische ondersteuning. In principe zijn er vier mogelijkheden waarop de verkorte winstaangifte kan worden opgesteld en ingediend: 1. De leverancier van het fiscaal pakket past haar applicatie aan waardoor het een verkorte winstaangifte in XBRL kan opleveren en CreAim zorgt voor de verdere afhandeling. 2. Uit het fiscaal pakket kan een gewone VpB aangifte worden geëxporteerd, waarna CreAim hier een verkorte winstaangifte in XBRL van maakt. 3. Vanuit een rapportgenerator wordt een fiscale jaarrekening geëxporteerd en met de applicatie van CreAim wordt hier een verkorte winstaangifte in XBRL van gemaakt. 4. De gehele verkorte winstaangifte in XBRL wordt via de applicatie van CreAim opgesteld. Harry Pisart van Exact Software Nederland: Exact Software behoort tot de eerste groep bedrijven die in juni 2006 het Convenant ondertekenden, waarin afspraken werden gemaakt over het gebruik van de taxonomie. Voor die tijd was Exact al enige tijd lid van XBRL Nederland en had de SRA-taxonomie voor accountants ingebouwd in het softwarepakket Exact Globe. Bovendien is XBRL een internationale standaard, waar in tientallen landen behoefte aan bestaat bij gebruikers van onze software. Exact heeft behoorlijk geïnvesteerd in zaken die het pakket toegankelijk en geïntegreerd maken, zoals automatische mapping van grootboekrekeningen, ondersteunen van tekstblokken, rapportage, presentatie en validatie en een drill down mogelijkheid naar financiële details. In Nederland zijn vooral de standaardisatie van de verslaglegging en het elektronische portaal OTP in het oog springende zaken. Aanpassing aan de nationale eisen is een tijdrovend onderdeel van het geschikt maken van de software voor XBRL-toepassingen. Uiteraard worden door Exact de NTP-taxonomieën, waaronder de meest recente, ondersteund. Martin van Vliet van Unit 4 Agresso Accountancy: XBRL is een mooi concept, dat wij volledig steunen. Jammer dat het technisch nog steeds in de pioneersfase zit, zodat bij iedere nieuwe generatie veel werk opnieuw gedaan moet worden. Voordeel is wel dat dit bij iedere nieuwe generatie eenvoudiger wordt. Het vraagt van een softwareleverancier significante investering om de XBRL/SBR en NTP vergaderingen en werkgroepen bij te wonen en alle ontwikkelingen en veranderingen te implementeren. Communicatie in de keten is, ondanks alle technische uitgedachte concepten, gevoelig voor storingen. Ieders primaire reactie daarbij: het ligt niet aan ons, maar aan de andere partij. Na de juiste argumenten en bewijzen staan deze partijen wel open voor snel handelen. Het mooie van deze fase is dat iedereen open staat voor het geven van ondersteuning, waardoor het uiteindelijk een succes moet gaat worden. Sinds 2007 hebben we de XBRLondersteuning voor de KvK-ondersteuning vanuit Unit4 Audition. Op 20 februari 2009 zijn de eerste verkorte winstaangiftes, vanuit een bètaversie van Unit4 Fiscaal, met de Overheids Transactie Poort (OTP) naar de belastingdienst verzonden.

6 XBRL in het onderwijs De kans is groot dat afgestuurde accountancystudenten straks al XBRL-kennis in hun bagage hebben. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft in het curriculum van de opleiding Accountancy vier studiepunten opgenomen voor het verwerven van competenties met betrekking tot XBRL. De HvA heeft een samenwerkingsverband met PISZA (project Proces Innovatie en Standaardisatie en de Zakelijke dienstverlening in de Noordvleugel Randstad). Dit samenwerkingsverband richt zich op de verbinding en versterking van de ICT-sector, de financiële dienstverlening en het onderwijs in de genoemde regio. De ambitie van deze samenwerking is te komen tot een structurele uitwisseling van kennis tussen bedrijven en de hogeschool. De uitwisseltaal XBRL speelt hier een belangrijke rol in. Mark Bisschop rondde zijn Accountancy opleiding aan de Hanze Hogeschool in Groningen af met de scriptie De invloed van XBRL op de accountantspraktijk, kansen en mogelijkheden. Bisschop heeft onderzocht welke gevolgen XBRL heeft voor het samenstellen en controleren van de jaarrekening. Meer informatie over de XBRL monitor is op te vragen via de ICTwebsite voor accountants-, en administratiekantoren. Daar vindt u ook de scriptie van Mark Bisschop. Gerard Bottemanne AA is eigenaar van onderzoeksbureau GBNED Bron: Accountant Adviseur, nr

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

XBRL (extensible Business Reporting Language)

XBRL (extensible Business Reporting Language) .Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED 9 maart 2010 Wie gebruikt XBRL in de praktijk en waarvoor? Wie gaat XBRL dit jaar daadwerkelijk gebruiken? Samenval commerciële- en fiscale jaarrekening Op 28

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen?

Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden, 1 januari 2007 Beloofde administratieve lastenvermindering: wanneer spat de XBRL luchtbel uiteen? Begin december 2006 stuurde de overheid (KvK, CBS en Belastingdienst)

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt

Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Fiscale aangiftesoftware: BAPI verdwijnt / XBRL komt Onderzoeksbureau GBNED, Coevorden 26 oktober 2006 De toekomst van fiscale aangiftesoftware Veel fiscale intermediairs (accountantskantoren en belastingconsulenten)

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Instant Reporting in de praktijk

Instant Reporting in de praktijk De Hogeschool van Amsterdam presenteert het kenniscentrum voor Standard Business Reporting Instant Reporting in de praktijk 21 januari 2010 Conferentie Geachte deelnemer, Wij verzorgen voor u een zeer

Nadere informatie

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken.

1. Uw software moet de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken. Is mijn softwareleverancier SBR-ready? November 2012, Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink De titel van dit artikel luidt is mijn softwareleverancier SBR-ready?. Deze vraag is niet zo eenduidig

Nadere informatie

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen Versie 1.0 maart 2010 Contactgegevens mark@xbrlvooraccountants.nl www.xbrlvooraccountants.nl 0628140579 Het rapport De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

De invloed van XBRL op de accountantspraktijk

De invloed van XBRL op de accountantspraktijk Mark Bisschop De invloed van XBRL op de accountantspraktijk Kansen en mogelijkheden markbisschop@online.nl Woord vooraf Niets of niemand staat stil. Ook de digitalisering op veel gebieden kent geen einde.

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie

PM-Software, kloppend hart van uw organisatie PM-Software, kloppend hart van uw organisatie Presentatie door: Renée van Gerven Ervégé Administratie en Belastingen Paul Davids Pro Management Software PM-SBR Kredietrapportage CRM + PM-Record Cijfers

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016

CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 SBR-kredietrapportages 7 januari 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 7 januari 2016 Consultatieperiode loopt tot 12 februari 2016. CONCEPT GEWIJZIGDE NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking

Nadere informatie

Succesvol rapporteren met SBR

Succesvol rapporteren met SBR Succesvol rapporteren met SBR 17 april 2012 ICT Accountancy praktijkdag Mark Bisschop Harry Marissen Dirk Kreijkes Agenda Voorstelrondje Waarom staan ROZA en Harrier hier Context van de SBR-implementatie

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiftes IB/VpB Voor aangiftes IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB

Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Aansluiten op SBR voor de aangiften IB/VpB Voor aangiften IB en VpB die system-to-system worden ingediend is SBR via Digipoort per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal. In 3 praktische stappen

Nadere informatie

Studentnummer: 502350 Plaats en datum van verschijning/ studiejaar: Amsterdam, 21 januari 2010, vierde studiejaar

Studentnummer: 502350 Plaats en datum van verschijning/ studiejaar: Amsterdam, 21 januari 2010, vierde studiejaar Titel: Verkorte winstaangifte Auteur: Nataša Lazarevic Klas: 4ac2 Studentnummer: 502350 Plaats en datum van verschijning/ studiejaar: Amsterdam, 21 januari 2010, vierde studiejaar Naam van de onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Het onderzoek SBR in Bedrijf

Het onderzoek SBR in Bedrijf Het onderzoek SBR in Bedrijf Conferentie SBR, the next step 20 juni 2013 Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) j.weltevreden@hva.nl 1

Nadere informatie

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent.

Workflow met koppeling werkprogramma s. Ja Aangestuurd door Samenstelassistent. Bijlage: rapportagesoftware voor accountantskantoren maart 2010 Functies voor het uitwerken van de kolommenbalans, rubriceren rekeningschema, samenstellen en publiceren van een jaarrekening worden standaard

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1114 26 mei 2016 NBA-handreiking 1114 NBA-handreiking 1114: Van toepassing op: De accountant die betrokken is bij SBR-kredietrapportages in de

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod.

En als laatste worden vaak niet alle vergelijkbare pakketten meegenomen bij een vergelijking, maar slechts een (beperkt) aanbod. Persbericht/Artikel Coevorden, 22 augustus 2006 Het beste boekhoudpakket bestaat niet Leveranciers maken misbruik van publicaties. Regelmatig komen wij in de media termen tegen als "Beste boekhoudpakket"

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden

SBR Whitepaper SBR. één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden SBR Whitepaper SBR één bron, meerdere rapportages, vele mogelijkheden 1. Inleiding inhoud Het jaar 2014 wordt een cruciaal jaar voor Standard Business Reporting (SBR). Voor steeds meer financiële rapportages

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum: 19 februari 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij, Jelle Attema (ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen bedanken

Nadere informatie

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Naarden, 30 april 2004 Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar het tijdperk van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek

XBRL en standaardisatie. Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek XBRL en standaardisatie Wim van Nunspeet Centraal Bureau voor de Statistiek Onderwerpen Eerdere XBRL-trajecten Wat is XBRL? Taxonomie Infrastructuur Meer mogelijkheden? Eerdere XBRL-projecten (CBS) Waterschappen

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013

SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers. Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 SBR Direct Het nieuwe aanleverportaal voor ondernemers Conferentie SBR, the next step Hogeschool van Amsterdam Arnold Esser, ING/FRC, 20 juni 2013 Inhoud 4 Wat is SBR? 5 Wat is het doel van SBR? 6 Historie

Nadere informatie

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent

Presentatie functionaliteiten ADX. Rob Aengenent Welkom Presentatie functionaliteiten ADX Rob Aengenent fiscale software portaal software Presentatie Accordering Samenwerken Workflow Digitale handtekening Vragenlijsten Digitaal dossier Extracomptabele

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum)

SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum) SBR en Softwareleveranciers: geen bron van innovatie Mei 2014, Gerard Bottemanne (GBNed), Menno Kooreman (SRA) en Jaap Wassink (Extendum) Sinds de overheid in 2004 de invoering van SBR in Nederland heeft

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) I. Dekker FRC M. Veltman FRC R. Timmermans Unit4 A. Roos Twinfield F. Hietbrink Belastingdienst M.

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010

Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Bijlage artikel: boekhoudsoftware voor accountantskantoren januari 2010 Leverancier Naam pakket Installatiemodel 1) Samenwerken met cliënten Multicliënt bankafschriften Meerdere Administratiemodellen Uitwerken

Nadere informatie

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regel je binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? HOE REGEL JE BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken gemiddeld. Ten minste, als je

Nadere informatie

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden:

Bij het inventariseren van rapportagesoftware voor accountantskantoren worden verder de volgende functies en eigenschappen onderscheiden: Rapportagesoftware voor accountantskantoren Er zijn maar weinig boekhoudpakketten die ook publicatiestukken kunnen opleveren. Daarnaast hebben accountants ook te maken met branchegerichte boekhoudpakketten

Nadere informatie

Waarom een bankenextensie?

Waarom een bankenextensie? Waarom een bankenextensie? Arnoud Rikkers Directie ABN AMRO Nederland Risk Management 7 Mei 2008 Waarom een bankenextensie? Logisch gevolg vanuit Basel II Creëert eenduidigheid in terminologie/ datakwaliteit

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum bijeenkomst: 28 april 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij (Jelle Attema, ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012

SBR Assurance. Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 SBR Assurance Oranje boven: hoeveel weten jullie al? Hogeschool van Amsterdam Elly Stroo Cloeck 6 juni 2012 Even oefenen wie is Elly? Elly Stroo Cloeck is de voorzitter van het SBR Assurance project van

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

CONVENANT VAN SAMENWERKING TUSSEN OVERHEID EN MARKT OVER GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE XBRL-TAXONOMIE. Den Haag, 9 juni 2006

CONVENANT VAN SAMENWERKING TUSSEN OVERHEID EN MARKT OVER GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE XBRL-TAXONOMIE. Den Haag, 9 juni 2006 CONVENANT VAN SAMENWERKING TUSSEN OVERHEID EN MARKT OVER GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE XBRL-TAXONOMIE Den Haag, 9 juni 2006 Partijen, 1. De Minister van Justitie, de Minister van Financiën, de Minister voor

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl

Auditfile platform XAF 3.2. Optimaal werkende administratieve keten. Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl Optimaal werkende administratieve keten Fred van Ipenburg f.van.ipenburg@belastingdienst.nl 85 deelnemers met name accountants Verreweg de meeste werkzaam in de samenstelpraktijk. Lid van: NOAB NOVAK Auxilium

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software

Trendanalyse financieel administratieve software. Trendanalyse financieel administratieve software Trendanalyse financieel administratieve software Najaar 2009 Gerard Bottemanne Deelname Grote bereidheid tot beantwoorden van vragen over innovatieve ontwikkelingen in relatie tot financieel administratieve

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E

Monitor Standard Business Reporting. Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Monitor Standard Business Reporting September 2013 Intermediairs Ref.nr: O&M / 23012 / 13053 E Inhoudsopgave 1. Doelstelling Monitor Standard Business Reporting Nameting 2. Onderzoeksverantwoording 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Belastingdienst: invoering verplichtstelling en overgang van BAPI naar SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Agenda Huidige aanlevering

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.2.0 November 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO.

Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. Dit document beschrijft in het kort de activatie van uw DigiPoort certificaat in SBO. SBR De Belastingdienst hanteert per 1 januari 2013 Standard Business Reporting (SBR) als het exclusieve aanleverkanaal

Nadere informatie

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR)

SBR Assurance. Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) Whitepaper SBR Assurance Alles wat u moet weten over het digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel met behulp van Standard Business Reporting (SBR) In business for people. 1. Inleiding Dit White paper

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie