Expertgroep Processen en Techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertgroep Processen en Techniek"

Transcriptie

1 Expertgroep Processen en Techniek Vergaderdatum 21 september 2010 Aanwezig Rob in het Veld (Belastingdienst); Ton Wessels (CBS); Joost Willemse (FINAN); Stefan Nijessen (KPMG); Melle Jorritsma (PinkWeb); Remco van Otterdijk (Rabobank); Maarten van Bergen (Reeleezee);Paul Kortekaas (Reeleezee); Paul Snijders (Semansys Technologies); Poppe Wijnsma (Wijnsma Services); Niels de Winne (Logius); Mike Papôt (SBR); Remco van Wijk (SBR) Afwezig Frank Jonker (CreAim); Marcel Jak (DigiNotar); Gerard IJzendoorn (NOVAA); Harry Viet (YOB); Frank Wieman (Wieman IT); Jos van der Gouw (Belastingdienst); Aart Voorrips (Belastingdienst); Marcel Vos (Belastingdienst) Kopie aan Igno Dekker (ABN AMRO); Wim Marijs (Accon AVM); Guust Jutte (Rabobank); Wilko Stronks (Reeleezee); Frans Hietbrink (Belastingdienst); Martin Heller (Belastingdienst); Edwin Platier (Belastingdienst); Gabriëlle van Mourik (CBS); Matthieu van Bommel (KvK); Peter Leijnse (Logius). SBR Programma W. van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AA Den Haag Contactpersoon Mike Papôt T F E Datum 26 oktober 2010 Onze referentie Auteur Mike Papôt Bijlagen Agenda Opening, ingekomen mededelingen en vaststelling agenda. Charter (procedureel). Actiepunten. AuSP / eherkenning / certificaten. Behoefte van marktpartijen ten aanzien van service levels infra. Issuelijst. Opening, ingekomen mededelingen en vaststelling agenda Voorzitter Niels de Winne verwelkomt de vertegenwoordiging van de banken (Remco van Otterdijk) en FINAN (Joost Willemse). Zij zullen vanaf nu deelnemen aan deze Expertgroep. Het verslag van de vorige bijeenkomst is in een korte review ronde met de deelnemers na deze bijeenkomst definitief opgeleverd. Daarmee was het verslag op tijd om besproken te worden in het SBR Platform van 31 augustus jl.. Dit was belangrijk i.v.m. de standpunten en principes die we in de vorige bijeenkomst van de Expertgroep met elkaar hebben afgesproken en in het verslag van die bijeenkomst zijn verwoord. Charter (procedureel) Het eerder vandaag per toegestuurde charter van de SBR Expertgroep Processen en Techniek, zal, net als de charters van de overige SBR Expertgroepen, binnenkort door het SBR Beraad vastgesteld worden. Alvorens dat Pagina 1 van 7

2 gebeurt, willen we de deelnemers aan de Expertgroep Processen & Techniek nog in de gelegenheid stellen hun reactie te geven op het charter van deze Expertgroep. De reacties kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 24 september eind van de dag per aan Mike. Mike zal dinsdag 28 september de reacties verwerkt hebben in een definitief concept en dat sturen aan de deelnemers aan de Expertgroep Processen & Techniek. Afgesproken is dat de afspraken betreffende de vertrouwelijkheid van informatie uitgewisseld in het kader van de Expertgroep (bijeenkomsten en daarbuiten uitgewisseld) vastgelegd zullen worden in het Reglement van Orde van de Expertgroep. In het charter zal verwezen worden naar dit Reglement van Orde. In de praktijk zullen we daarbij expliciet de classificatie (openbaar/niet openbaar) van documenten en andere informatie aangeven. Actiepunten en issuelijst De behandeling van de actiepunten staat uitgewerkt per actiepunt in de actiepuntentabel (opgenomen aan het einde van dit verslag). De openstaande issues uit de issuelijst zijn vertaald naar actiepunten in de actiepuntentabel. AuSP / eherkenning / certificaten De belangen van het SBR Programma zullen bij eherkenning goed onder de aandacht gebracht moeten worden. We zullen daartoe zelf een lijst moeten opstellen met wat SBR als klant van eherkenning verwacht nodig te hebben. De banken, verenigd in het FRC, zullen uiterlijk op 30 september 10 duidelijkheid verstrekken hoe zij, tot eherkenning voor SBR beschikbaar is, om zullen gaan met de AuSP aspecten. Een aantal deelnemers geven aan dat hier dringend behoefte aan is. Vanuit EZ is informatie verstrekt over de planning van eherkenning (de betreffende strokenplanning wordt met dit verslag meegestuurd; EZ heeft toegezegd het onderliggende (globale) plan van aanpak, zodra geaccordeerd, toe te sturen). Voor SBR is system to system ondersteuning van belang; dit is in release 2.0 opgenomen. De tijdige afronding van het project GOA is hierbij een voorwaarde. Dit project dat gezamenlijk door EZ-BZK-FIN wordt aangestuurd gaat over alle voorzieningen (SBR, DigiD, eherkenning) heen. De planning daarvan loopt tot medio januari voor wat betreft het opstellen van specificaties. Vervolgens wordt een aantal Proof Of Concepts gedaan. De uitkomsten hiervan zijn nodig als input voor het kunnen vaststellen van een release 2.0. Vooralsnog gaat EZ daarbij uit van vaststelling van release 2.0 op 29 april Het SBR team zal bij EZ om meer duidelijkheid hierover vragen. Deze duidelijkheid zal mogelijk leiden tot verdere aanvulling van bovengenoemde lijst met SBR verwachtingen van eherkenning. Niels benadrukt daarbij de principes van deze Expertgroep, zoals afgesproken in de bijeenkomst van 24 augustus jl.. Het advies van de Expertgroep met betrekking tot AuSP is voorgelegd bij het SBR Platform. Na nader overleg met vertegenwoordigers van de banken is toegezegd dat er uiterlijk 1 oktober duidelijkheid door de banken en de overheidspartijen gegeven wordt over hun standpunt ten aanzien van AuSP validatie. Dit standpunt zal zowel op de SBR website als via een aan de convenantpartijen gecommuniceerd worden. Melle verzoekt (zeker bij een verrassende uitkomst) om de communicatie in twee stappen te doen: eerst naar de direct betrokkenen, Pagina 2 van 7

3 zodat zij zich kunnen voorbereiden op vragen die hierover van hun klanten kunnen komen. Daarna de brede communicatie. In de overgang naar eherkenning zal volledig overgegaan worden naar PKI Overheid certificaten (het gebruik van OTP certificaten zal afgebouwd worden). De banken kunnen beide certificaten aan. Overheid en banken zullen dit samen goed afstemmen. Bestaande OTP certificaten blijven ondersteund worden. Als een OTP certificaat verloopt zal een PKI Overheid certificaat aangevraagd moeten worden. Bij de validatie van de authenticiteit van een bericht wordt nu gekeken naar het certificaatnummer. Op verzoek van de KvK zal dit gewijzigd worden in het kijken naar het bedrijfsnummer. Een certificaat kan zowel per intermediair als per service provider ingezet worden. Er is bij marktpartijen nog onduidelijkheid welk PKI Overheid certificaat nodig zal zijn en op welk nummer geauthenticeerd zal worden. eherkenning gaat uit van een voorloopdeel gevolgd door een bestaand identificatienummer (KvK nr., RSIN, fi-nummer). Het is aan de overheid om de vertaling van het ene nummer naar het andere nummer te kunnen maken. Poppe legt bij GOA en eherkenning deze vragen voor en koppelt terug aan Mike. Op de SBR Regiodagen zal deze duidelijkheid gegeven moeten kunnen worden. Poppe en Remco van Wijk maken een voorstel en sturen dit aan de deelnemers van de Expertgroep. Dit onderwerp komt volgende keer terug op de agenda. Behoefte van marktpartijen ten aanzien van service levels infra CreAim heeft vooraf per aangeven dat zij van mening is dat Digipoort een voldoende beschikbaarheidheid (>99,9% tijdens kantooruren) moet hebben. Eventuele storingen en onderhoudwerkzaamheden dienen direct te worden gemeld aan de aanleverende partijen via . Daarbij heeft CreAim geen behoefte aan Service Level rapportages van Logius. Vanuit Reeleezee is kort voor deze bijeenkomst het document Voorbeeld SLA t.b.v. DIGIPOORT dienstverlening aan aanleverende partijen aangeleverd. Dit document is gebaseerd op input van de hiervoor afgesproken werkgroep, maar nog niet definitief met deze werkgroep vastgesteld. Dit document zal beschouwd worden als een vertrekpunt om de behoefte van de marktpartijen met betrekking tot de service levels van DigiPoort en achterliggende infrastructuren in beeld te brengen. Daarbij sluit Logius geen Service Level Agreement met marktpartijen af. Niels stelt voor om de service levels stapsgewijs te ontwikkelen via verschillende volwassenheid niveaus (vergelijkbaar aan de niveaus van de processen). Daarbij kunnen voor de verschillende processen ook verschillende service level niveaus afgesproken worden. Het gewenste niveau voor een OB aangifte ligt b.v. hoger dan voor een deponering van een jaarrekening. De werkgroep zal zich buigen over realistische, redelijke service level niveaus en komt hier volgende keer op terug. Ook Logius zal volgende keer terugkomen op de ontwikkeling van de service levels. FRC heeft met FINAN afspraken gemaakt over de te leveren service levels. Remco van Otterdijk zal voor volgende keer aangeven wat zij hierover kunnen delen met de Expertgroep. Ook hierbij hebben marktpartijen behoefte aan zo veel mogelijk gelijkluidende afspraken en communicatie hierover naar de markt. Pagina 3 van 7

4 Ten aanzien van het wijzigingsbeheer zal het implementatie window (de periode dat wijzigingen in de productieomgeving ingevoerd worden) goed gecommuniceerd moeten worden. Logius biedt sinds kort een service waarop geïnteresseerden zich kunnen abonneren 1. Zij ontvangen dan automatisch een bericht per of sms als er sprake is van geplande of niet-geplande verstoringen in het gebruik van Digipoort. Het onderwerp service levels komt volgende keer terug op de agenda. Actiepuntentabel Nr. Activiteit /03 Input voor charter/reglement van orde : Stefan heeft een stuk ingestuurd dat Willem Geijtenbeek eerder ook bij het SBR Platform heeft ingediend. Daarmee is de inrichting van de governance nog niet uitbediscussieerd. Dat zal ook invloed hebben op de verdere uitwerking van het charter en het reglement van orde van alle drie de Expertgroepen. Andere deelnemers kunnen ook nog input aanleveren : Het stuk van Willem Geijtenbeek is nog niet behandeld in het SBR Platform /04 Voorstel alternatief m.b.t. processen : Stefan stuurt dit nog toe : Dit is aan de orde gekomen op een themadag die door Hans Rob de Reus (Belastingdienst) is georganiseerd. Het SBR Programmateam vraagt de uitkomst hiervan op /05 Nieuw concept charter/reglement van orde : Zie hierboven bij actiepunt / : Zoals hiervoor aangegeven zullen de deelnemers van de Expertgroep conceptversie 0.9 van het charter reviewen. Vertrouwelijkheid van informatie procedureel regelen in Reglement van Orde. Verantwoordelijkkelijk Oorspron- plan planning Deelnemers Afhankelijk van behandeling in het SBR Platform Remco/Mike Niels/Remco/Mike Wilt u van deze service gebruik maken, stuurt u dan een met uw naam, gewenst adres en/of mobiel telefoonnummer naar Geeft u in uw aan of u meldingen per , per sms of beide wilt ontvangen. Pagina 4 van 7

5 Nr. Activiteit /06 Opvragen documentatie eherkenning : Er is een sessie geweest waarin eherkenning is toegelicht door Hans Rob de Reus. Met eherkenning zal door de linking pins besproken worden op welke wijze de voor inhoudelijke discussie benodigde documentatie aan de Expertgroep beschikbaar gesteld kan worden : Het SBR team heeft de strokenplanning van GOA ontvangen. De eerste versie van het plan van aanpak (met een project organogram) komt binnenkort. Dit actiepunt wordt afgesloten en er wordt een nieuw actiepunt gestart voor de afstemming van de plannen. Zie actiepunt / /07 Nagaan of er geen inhoudelijke problemen zijn met overgang SBR AuSP naar eherkenning. Indien wel, deze problemen beschrijven en opleveren in een korte notitie : Kan afgesloten worden /09 Beschrijven behoefte aan duidelijkheid service levels :Door vakanties is dit nog niet gelukt. Deze actie zal voor de volgende bijeenkomst afgerond worden : Document is kort voor de vergadering opgeleverd. Dit onderwerp is als apart agendapunt aan de orde gekomen. Werkgroep zal met een voorstel komen voor realistische, redelijke service level niveaus /01 Bij banken aandringen op vertegenwoordiging conform toezegging vanaf de volgende bijeenkomst /02 Conceptverslag snel ter review aanbieden aan de deelnemers /03 ASAP review feedback geven op conceptverslag!!!! /04 Verifiëren mijlpalen eherkenning bij minez : Contacten zijn gelegd, vervolg in actiepunt / /05 Bij Mike aanmelden belangstelling deelname aan werkgroep SBReHerkenning/migratie : Komt volgende keer aan bod, graag daarvoor aanmelden /06 Koppelen Expertgroep MarCom aan eherkenning werkgroep Communicatie : Komt volgende keer aan bod. Verantwoordelijkkelijk plan planning Oorspron- Remco van Wijk Afgesloten Wilko Afgesloten Wilko/Melle/ Stefan/Harry Viet Mike/Niels Gereed Mike/Niels Gereed Deelnemers op Remco van Wijk / Niels Gereed Vóór uur!!!! Gereed Allen Mike/Remco van Wijk Pagina 5 van 7

6 Nr. Activiteit Verantwoordelijkkelijk Oorspron- plan planning /07 Uitvragende partijen verzoeken om inzage Mike/Niels Gereed niveau-0 processen aan Expertgroep : Vanaf de niveau-1 processen is inzage mogelijk /09 Consistentie koppelvlakken infrastructuren Mike Gereed als vast agendapunt opvoeren : Bedoeld is om dit als vast aandachtspunt op te nemen. Zie ook actiepunt / /10 Onderzoeken mogelijkheden voor Niels communicatie service levels Logius en uitvragende partijen naar marktpartijen : Dit onderwerp is als apart agendapunt aan de orde gekomen /11 Issuelijst standaard op de agenda zetten. Mike Gereed : Afgehandelde issues zullen met bijbehorende argumenten teruggekoppeld worden naar het SBR Platform. Het Platform verwacht een brede scope van de Expertgroep. De Expertgroep verwacht anderzijds van het Platform een duidelijke aanlevering van de issues zodat de Expertgroep hierop een goed advies kan geven. Bij verschil van inzicht binnen de Expertgroep zal dit expliciet gemaakt worden naar het Platform. Het Platform kan het dan met een aangepaste vraagstelling terugleggen bij de Expertgroep of (bij strategische kwesties) voorleggen bij het SBR Beraad /12 AuSP standpunt banken op agenda zetten Mike Gereed zodra bekend /01 Review charter EG P&T Deelnemers EG P&T /02 Verwerken review commentaar en Mike versturen definitief charter /03 Belangen SBR Programma bij eherkenning inbrengen /04 Planning met eherkenning/goa Mike afstemmen /05 Communicatie over AuSP standpunt banken Mike in twee stappen /06 Bij GOA/eHerkenning nagaan welk type PKI Poppe Overheid certificaat gebruikt wordt en op welk nummer geauthentificeerd wordt /07 Wijziging authenticatie validatie o.v.v. KvK. Remco van Wijk /08 Voorstel maken over overgang naar PKI Remco van Wijk / Overheid certificaten; afbouw OTP certificaten. Poppe /09 Overgang van OTP naar PKI Overheid certificaten op agenda volgende bijeenkomst Mike Pagina 6 van 7

7 Nr. Activiteit Verantwoordelijke Oorspronkelijk plan /10 Voorstel maken voor ontwikkeling service Niels level niveaus uitvragende overheid partijen en Logius /11 Voor Expertgroep beschikbare informatie Remco van over service level niveaus banken Otterdijk verstrekken /12 Communicatie over implementatie window Niels bij wijzigingen /13 Service levels op agenda volgende Mike bijeenkomst /14 Vergelijken koppelvlakken Logius en FINAN Remco van en terugkoppeling naar FINAN/FRC Otterdijk, Joost, : Bij een aantal deelnemers bestaat Niels de zorg dat de koppelvlakken van Logius en FINAN/FRC niet (meer) gelijk zijn. Deze actie moet deze zorg wegnemen of concreet maken. FINAN/FRC levert de beschrijving van hun koppelvlakken aan Logius; Logius doet de vergelijking. planning Data bijeenkomsten Expertgroep De volgende data zijn in 2010 gereserveerd voor de volgende bijeenkomsten van de Expertgroep, iedere keer om uur bij Logius in Den Haag: Pagina 7 van 7

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (secretaris) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 20 oktober 2014 eid-platform #4 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 27 oktober 2014, 14.00-17.00

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) 1-1-2 A(armnet Vertrouwe[ijk Bijlage E Raamovereenkomst 1-1-2 van aan BZK Inhoudsopgave 0. Inleiding 2 1. Relatiediagram 5 2. OverLegvormen 7 2.1 Overlegniveaus 7

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst

FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst FS 150422.2A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst Aanleiding en achtergrond DMARC is een open

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten

ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten versie 1.0 datum 12 januari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board Notitie Aan: CC: Van: BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board BISON bestuur Martijn van Aartrijk (Secretaris) Datum: woensdag 27 mei 2009 Betreft: Release- en change management in BISON

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

Eindrapportage kwaliteit MRS

Eindrapportage kwaliteit MRS Eindrapportage kwaliteit MRS ONDERZOEK T.B.V. DE HUIDIGE KWALITEIT VAN HET MRS LANDSCHAP KPMG CAPGEMINI SOCIALE VERZEKERINGSBANK 07-02-2014 versie 1.1 Pagina 2 van 69 DOCUMENTBESCHRIJVING Informatie Inhoud

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO Logius Keteninformatie Diensten Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij J.-P. Bakkers Business consultant M +31(0)6-38825802 Jeanpaul.bakkers@logius.nl

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl

Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Onderzoek veiligheid diensten in de Digitale Agenda.nl Auteur Team Collis/HEC Versie 1.0 Datum 8-03-2012 Status Definitief Documentgegevens Opdrachtgever Projectmanager Projectcode Document titel Bestandsnaam

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus"

DEFINITIEF. Startnotitie uitbreiding Handreiking betrouwbaarheidsniveaus DEFINITIEF Startnotitie uitbreiding "Handreiking betrouwbaarheidsniveaus" project 002303 versie 1.0 datum 5 juni 2012 Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie