wereld waternet jaar verslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wereld waternet jaar verslag 2012"

Transcriptie

1 wereld waternet jaar verslag 2012

2 Een overzicht van onze projecten in voorwoord Het vijfde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van meer transparantie. Met name op gebied van communicatie en verantwoording heeft Wereld Waternet zich verder ontwikkeld. U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. WWn in 2012 In dit jaarverslag leggen we uit we in 2012 hebben gedaan en welke resultaten geboekt zijn. Organisatie Samenstelling van het bestuur en Raad van Advies. Strategie voor Afrika Voor de ontwikkeling van de Afrika strategie heeft Wereld Waternet zich in 2012 sterk geconcentreerd op de samenwerking met partners in Zuidelijk Afrika.

3 01 voorwoord Wereld Waternet brengt de kennis van het watercyclus bedrijf Waternet over aan publieke waterorganisaties in de wereld. Dit doet zij in langdurige samenwerkings verbanden, die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en solidariteit. Het werk van Wereld Waternet en de manier waarop lijkt na vijf jaar steeds meer aan te slaan en heeft in 2012 zelfs geleid tot vermeerdering van het aantal partner schappen. Met de publicatie van het jaarverslag 2011 heeft Wereld Waternet de eerste stappen gezet om transparanter te zijn. Met het zet Wereld Waternet deze weg voort. In 2012 werd Wereld Waternet voor het eerst geconfron teerd met de gevolgen van de politieke situatie in de landen waar Wereld Waternet werkt. De Arabische Lente in Egypte en de politieke ontwikkelingen in Suriname zorgden voor stagnaties in onze projecten. Hierdoor ebben we veel projecten moeten opschorten of h beëindigen. Onze reactie op deze ontwikkeling was in eerste instantie afwachtend. We hebben uiteindelijk besloten om onze aandacht te verleggen naar partner ships waar we op dat moment wel een bijdrage konden leveren. Tenslotte is het ons doel om water te brengen in gebieden waar water geen vanzelfsprekendheid is. In 2012 begon Wereld Waternet met de uitrol van de Afrika-strategie die in 2011 was ontwikkeld. Omdat het programma in Egypte stagneerde hebben we onze focus verlegd naar Zuid-Afrika. We hebben een curriculum ontwikkeld voor het Centre of Expertise samen met Nederlandse partners, onder andere Stichting Water Opleidingen. Daarnaast hebben we identificatiemissies uitgevoerd in Mozambique en Mauritanië. Dit deden we in samenwerking met Nederlandse en Europese partijen, zoals Vitens Evides International, SNV, SWDE (Wallonië), Eau de Paris etc.

4 Wereld Waternet heeft voor alle Water Operators Partner ships meerjarenplannen opgesteld. Hierbij is de totale watercyclus situatie in een regio geanalyseerd en de positie van de partnerorganisatie binnen de regio op watergebied. Ook is de hele institutionele, geografische en demografische context in beeld gebracht. Naar aan leiding van dit inzicht hebben we in overleg met de part ners meerjarige actieplannen samengesteld. De plannen vormen de basis voor de samenwerking (MOU s) met de partners de komende jaren. Vanuit het buitenland kwam er steeds meer interesse voor de integrale benadering van waterproblemen. De Gemeente Amsterdam zette Wereld Waternet vaker in bij het aangaan van economische relaties van Amster dam met andere steden in meer ontwikkelde landen. In dit kader hebben wij bijgedragen aan handelsmissies naar o.a. China, Japan en India. Verder zijn er ook delegaties ontvangen uit o.a. Japan, Turkije, Zuid-Afrika, China, Vietnam, Ecuador en Singapore. Wereld Waternet bestaat niet zonder de inzet en betrok kenheid van de medewerkers van Waternet. De enthou siaste schare Wereld Waternetters binnen Waternet wordt steeds groter. Dit jaar zijn 54 medewerkers van Waternet uitgezonden. Het thema voor 2012 was Zicht op Water. Hiermee wil den wij duidelijker laten zien wat we doen, waarom we het doen en wat het kost. We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag overtuigd raakt dat we op de goede weg zijn. We zien uw reactie graag tegemoet! Johan de Bondt Dijkgraaf waterschap Amstel, Gooi en Vecht Voorzitter bestuur Wereld Waternet

5 Waternet neemt haar maatschap pelijke verant woordelijk ondernemerschap serieus. We versterken andere water organisaties door onze kennis te delen. De integrale benadering van de water problematiek vindt steeds meer gehoor. Roelof Kruize directeur Waternet

6 02 Wereld Waternet in 2012 In dit jaarverslag leggen we uit wat we in 2012 hebben gedaan en welke resultaten hiermee zijn geboekt. Als Wereld Waternet (WWn) hebben we grote ambities. We willen die verwezenlijken door concrete en kleine stappen voorwaarts te zetten. In dit jaar verslag nemen we u mee op deze reis. Leeswijzer Dit jaarverslag is ingedeeld op basis van thema s. Wat hebben we gedaan en bereikt in 2012 op het gebied van de watercyclus? En wat op het gebied van capaciteitsverster king van onze partners? Wat is de meer waarde van onze focus op Afrika? En hoe nemen we onze regierol? In Hoofdstuk 7 zullen we ingaan op onze bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam. En hoofdstuk 8 bevat de ver antwoording van de kern van ons werk: de activiteiten en resultaten van de program ma s. Het laatste hoofdstuk geeft een over zicht van de financiële resultaten in Wereld Waternet wil bijdragen aan een duur zame integrale oplossing van waterproblemen in de wereld. Wij zetten daarbij de kennis in van Waternet op het gebied van de water cyclus. Maar we kijken ook verder dan water naar aanverwante problemen, zoals afval en (op termijn) voedselvoorziening in energie. We helpen daarbij partners in achterstands regio s in hun ontwikkeling. Door onze lang durige ondersteuning moeten zij uiteindelijk in staat zijn op eigen kracht goede water prestaties te leveren: schoon drinkwater en goede sanitatie tegen een kostendekkend tarief. Wereld Waternet wil zich vooral richten op de ontwikkeling van Afrika, omdat hier de water problemen het grootst zijn. We werken daar bij samen met partners in verder ontwikkelde kernlanden in Afrika om de waterproblemen in minder ontwikkelde landen in hun regio aan te pakken. Wereld Waternet zet in haar programma s experts in op watergebied. Deze experts werken veelal bij Waternet, maar ook experts

7 van andere organisaties worden ingezet. Daardoor zijn we flexibeler en kunnen we gezamenlijk meer bereiken. Rol van Wereld Waternet is het onderhouden van de bestuurlijke relaties, het aansturen van het programma en het borgen van de continuï teit en legitimiteit van de organisatie in een notendop! Wat Wereld Waternet in 2012 vooral kenmerkt is de verdere focus op transparantie en regie. Zo hebben we meerjarenplannen en moni toring- en verantwoordings- instrumenten ontwikkeld. En hebben we een nieuwe huis stijl en website die meer openheid uitstraalt. Het jaar 2012 stond ook in het teken van de stilstand. In Suriname en Egypte werden de programma s gestopt of opgeschort van wege de politieke ontwikkelingen. Wereld Waternet heeft toen haar focus verlegd naar andere gebieden, onder andere Zuid-Afrika. We zijn begonnen met de uitvoering van twee EU projecten in Suriname. In Indonesië komt het sanitatieprogramma van de grond in de provincie Banten. En voor het ZuidAfrikaanse Centre of Expertise hebben we een training opgezet voor afvalwater behandeling, samen met de Stichting Water Opleidingen(SWO). Wateruitdagingen zijn niet alleen beperkt tot de low income landen. Verzoeken om het leveren van onze expertise van de middle en high income landen wijzen we niet per definitie af. Op aanvraag van de Gemeente Amsterdam hebben we bijgedragen aan handelsmissies naar o.a. China, Japan en India. En we hebben tegelijkertijd een groot aantal delegaties uit die landen ontvangen. De unieke, integrale benadering van de watercyclus van Waternet blijkt belangrijke openingen te bieden voor de Amsterdamse gemeente voor gesprekken en relaties met deze landen. Onze kernactiviteit blijft echter wel de uitvoering van onze ideële programma s.

8 Ten eerste wil ik mijn waardering uit spreken voor de succesvolle bijdrage van Wereld Waternet aan een aantal projecten in Egypte. Onze waardevolle samenwerking begon in 1991 bij de Alexandra Water Utilities. En in de loop der tijd breidde deze zich uit tot andere projecten. We willen deze succesvolle samenwerking met uw organisatie graag voortzetten. Ik hoop dat Wereld Waternet haar werkzaam heden in Egypte snel weer zal kunnen oppakken en dat we samen de uit komsten ervan zullen zien. Prof. Dr. Khalifa Minister van Water en Afvalwater bedrijven, Egypte

9 03 de watercyclus De Watercyclus Wereld Waternet richt zich in al haar programma s op het verbeteren van de gehele of integrale. Problemen in bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening kunnen namelijk veroorzaakt worden door gebrekkig afvalwaterbeheer, omgang met oppervlaktewater of het onttrekken van grondwater. Door deze integrale benadering krijgen onze partners meer inzicht in de samenhang tussen oppervlaktewater, grondwater en afvalwaterbeheer. In principe vindt lozing van afvalwater pas plaats nadat deze gezuiverd is. In veel landen waar we actief zijn, is echter sprake van open afvoerkanalen van afvalwater en ongezuiverde lozingen door de industrie. Daarnaast is nog vaak sprake van open defecatie waarbij ontlasting direct in het oppervlaktewater terecht komt. Sanitatie is daar dringend nodig. Door de integrale benadering krijgen partners ook meer inzicht in de noodzaak voor bestuurlijke en operationele samenwerking tussen de verantwoordelijke waterorganisaties. Samenwerking en de rol van onze partners Onze partners zijn meestal verantwoordelijk voor de voorziening van drinkwater. Er moet genoeg zijn en het moet drinkbaar, dus schoon zijn. Onder andere om ziektes te voorkomen. In onze partnerlanden is dat meestal niet het geval. De oorzaken liggen niet alleen bij de drinkwatervoorziening, maar ook bij de drinkwaterbron, vaak vervuild door landbouw, industrie of de natuur. Om de water problemen aan te pakken zijn vaak meerdere partijen verantwoordelijk en niet alleen onze partner. In onze projecten werken we samen met partners die op bestuurlijk en operationeel niveau opereren. Ook proberen we meerdere partijen uit de lokale watercyclus bij het project te betrekken. Door trainingen en workshops maken we deze partners bewust van de watercyclus en hun rol daarin. Zo vergroten we het draagvlak om gezamenlijk op te trekken. En zijn partners beter in staat om daar in te grijpen waar dit de meeste impact heeft. Deze aanpak om alle verantwoordelijke partijen om tafel te krijgen kost meer tijd, maar levert uiteindelijk wel meer op. 03 de watercyclus

10 Activiteiten en resultaten in 2012 Onze actieve ondersteuning is in 2012 vooral gericht op de taakgebieden van onze partners: drinkwater, afvalwater en in toenemende mate ook sanitatie. Dit geeft aan op welke gebieden we kennis delen in de verschillende landen. Integraal waterbeheer is in een aantal van de partnerlanden een structureel onderdeel van het programma. Dit betekent dat we met onze operationele partners gesprekken voeren over een integrale aanpak, maar vooral ook met het bevoegd gezag. Dit bewustwordingsproces werpt langzaam haar vruchten af. In de provincie Banten in Indonesië hebben we met ondersteuning van het drinkwaterbedrijf Perpamsi Banten een goede basis gelegd voor het ontwikkelen van sanitatie. Met zes burgermeesters zijn gesprekken gevoerd en drie ervan hebben Wereld Waternet uitgenodigd om sanitatie mee te ontwikkelen. In de Surinaamse district Nickerie is in 2012 het EU-project Sustainable & Integrated Water resources management gestart. Hiermee is een eerste stap gezet voor integraal waterbeheer. Behalve het Overliggend Waterschap OWMCP zijn SWM en de districtscommissaris betrokken bij het programma. En ook de departementen van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Openbare Werken. We hebben een goede start gemaakt om gezamenlijk de problemen rondom water te bespreken en te komen tot een breed gedragen watervisie die de belangen van alle partijen (ook natuurbeheer, visserij, de private sector, etc.) behartigt. In Egypte is integraal waterbeheer eigenlijk vanzelfsprekend, aangezien onze partners op allerlei manieren worden geconfronteerd met de vervuiling in de Nijl. In ons werk in Egypte komt duidelijk naar voren hoe complex het integrale waterbeheer is. Bij de Nijl bijvoorbeeld moeten organisaties samenwerken die verschillende belangen hebben en die soms ook nog gevestigd zijn in andere landen. 03 de watercyclus

11 Samenwerken betekent dat ik een bredere kijk krijg op de waterproblemen in Suriname. Omdat ik meer inzicht heb kan ik mijn werk beter doen. Door de samenwerking met ervaren Nederlandse water managers van Wereld Waternet krijgt OWMCP een bredere kijk op wat integraal water management inhoudt en hoe we dit kunnen toe passen. De samenwerking levert een hele belang rijke bijdrage aan een duurzaam waterbeheer in Nickerie. Als watermanagers kunnen wij nu ons werk beter doen. De samenwerking heeft zich al bewezen de afgelopen jaren. Onze processen zijn beter gestructureerd en we zetten een betere prestatie neer door de samenwerking. Wij begrijpen beter wat de problematiek is van de inliggende water schappen in Nickerie en kunnen beter begeleiden. Ir. Manodj Hindori voorzitter Overliggend Waterschap MCP, Suriname

12 04 capaciteit en partnerships Capaciteitsontwikkeling Wereld Waternet wil de watersituatie in meerdere achterstandsregio s verbeteren. We richten ons hierbij op het verhogen van de kennis en de beheercapaciteit van de veelal publieke waterorganisaties ter plaatse: capacity building of capacity development. Zo kunnen zij hun dagelijkse taken beter uitvoeren, meer inzicht krijgen in het totaalplaatje van de watercyclus en daar waar nodig samenwerking zoeken. Capaciteitsversterking is een langdurig proces. Het kost tijd om nieuwe inzichten te krijgen, tegenstrijdige belangen te overwinnen of te voldoen aan de technische voorwaarden om de kennis te kunnen toepassen. Wij gaan dan ook een langdurig commitment aan om onze partners te ondersteunen in hun ontwikkeling. En onze partner verplicht zich op zijn beurt om mee te werken: door het beschikbaar stellen van personeel, door de steun van bestuurders en directie, of door financiële allocatie. WOP Water Operators Partnership Understanding (MOU). Hierin leggen wij het meerjarig doel van het partnership vast, geven we in grote lijnen aan wat we doen om deze doelen te bereiken en benoemen we de inbreng van elk van de partners. Deze overeenkomst wordt meestal met meerdere partijen afgesloten en is langdurig en gelijkwaardig. Deze manier van samenwerken heet Activiteiten en resultaten in 2012 In 2012 zijn we actief in 9 landen in totaal 14 WOP s/programma s. Deze geeft een geografisch overzicht van de WOP s en de programma s weer. Eind 2011 hebben we een WOP ondertekend voor samenwerking met een vijftal operationele partners in Zuid-Afrika. In al onze WOP s werken we actief en in nauwe samenwerking met onze partners aan de verbetering van hun. Niet alleen door middel van training en cursussen, maar vooral door met onze partners samen aan de slag te gaan in concrete projecten en met het aanpakken van specifieke problemen. In 2012 zijn hebben we onze activiteiten uitgebreid naar de regio Oost-Afrika. 04 capaciteit en partnerships

13 In Mozambique staan we aan de beginfase van het programma waarbij vooral aan dacht is voor het opstellen van het program maplan en de instemming van de lokale autoriteiten. Naast de landen waar we actief zijn vanuit een ideële doelstelling onder steunen we ook waterorganisaties vanuit een niet-ideëel doel in middle income of high income landen. Turkije is daar een voor beeld van. Meerwaarde voor Waternet De samenwerking levert ons ook iets op. Projectmedewerkers krijgen de gelegen heid om in een internationale context te werken, met mensen van een andere cultuur en een andere manier van werken. Dit verbreedt de blik. H et werken met organisaties in het buiten land maakt ons ook veel bewuster van hoe wij het in Nederland hebben geregeld. En ook hoe dat beter kan. Het maakt ons tot betere professionals. De werkzaamheden zijn kleinschaliger maar vaak wel veel breder dan de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers. Daardoor krijgen Waternetters veel meer inzicht in de integrale watercyclus. Ook omdat ze samenwerken met Waternet collega s die bij een ander onderdeel wer ken binnen de watercyclus van Waternet. In onze partnerlanden worstelt men met problemen die we hier helemaal niet kennen. Droogte, enorme regenval en sedimentatie als gevolg van erosie. Tropisch gerelateerde uitdagingen en schaalgrootte. Wij leren dan ook hoe onze partners met dit soort problemen en uitdagingen omgaan. De nieuwe kennis verrijkt ons en maakt ons uiteindelijk tot een betere water organisatie in Nederland. Samengevat profiteren wij er ook zelf van door anderen te helpen. Dit is geen doel op zich maar het is wel van belang en het onderstreept de gelijkwaardigheid van de relatie met onze partners.

14 Het Water Operators Partnership met Wereld Waternet is gebaseerd op weder zijds begrip. Het inspireert ons om een betere prestatie neer te zetten. Onze relatie is succesvol omdat het niet alleen onze technische prestatie verbetert maar ook een positief effect heeft op onze motivatie, inspiratie en werkomgeving. Subekti hoofd Perpamsi Banten, Indonesië

15 05 strategie voor Afrika Wereldwijde waterproblemen De waterproblemen in de wereld zijn enorm groot. 780 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater en 2,6 miljard mensen hebben geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. De toenemende economische ontwikkeling in vrijwel alle regio s van de wereld legt een steeds grotere druk op de schaarse drinkwaterbronnen. Als relatief kleine organisatie willen we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Daarom maken we onze inzet zo effectief mogelijk. Door onze ervaring te delen met drinkwaterorganisaties uit ontwikkelde landen, zodat zij gemotiveerd worden om organisaties in de relatief minder ontwikkelde landen te ondersteunen. En met de Afrika strategie willen we ook aan efficiëntie winnen. Focus op Afrika Sinds 2010 richten we ons steeds meer op landen met de grootste achterstand in een focus op. Met 56 landen en een landoppervlak van 30 miljoen m 2 (drie keer Europa) is het onmogelijk om het gehele continent te bereiken als individuele organisatie. Onze is erop gericht om de beter ontwikkelde WWn-partners in Afrika te motiveren om Water Operators in andere landen in Afrika te gaan versterken. Deels zien we het ook als een tegenprestatie voor onze vaak jarenlange ondersteuning aan deze partners. Om de Afrika-strategie uit te kunnen voeren werken we nauw samen met de partners in drie landen in Afrika die al verder zijn en dezelfde ambitie hebben als Wereld Waternet. Deze drie landen de kernlanden zijn Marokko, Egypte en Zuid- Afrika. In deze landen willen we bijdragen aan de inrichting en versterking van trainingscentra met een internationale uitstraling. Vanuit de trainingscentra in de drie kernlanden kunnen we waterorganisaties in de omringende landen naar een hoger niveau van waterbeheer brengen. De al aanwezige kennis in de regio wordt zo binnen diezelfde regio ingezet. Wereld Waternet kan vanuit de kernlanden veel meer water organisaties in Afrika versterken. Wereld Waternet streeft 05 strategie voor Afrika

16 naar een blijvende rol in deze trainings centra om zodoende voeling te houden met de ontwikkeling in het kernland en de omringende landen. Onze rol in deze samen werking is vooral coachend en stimulerend. Activiteiten en resultaten in 2012 De ontwikkeling van training centra in het kader van de Afrika-strategie wordt beïnvloed door regionale ontwikkelingen. In Marokko (Rabat) staat een goed trainings centrum. In 2012 is er bij dit centrum een nulmeting gedaan. Hierbij is veel aandacht besteed aan het proces van opzetten van een trainingscentrum. Met onze Marokkaanse partner ONEE hebben we een bezoek gebracht aan de waterorganisatie SNDE in Mauritanië. Doel: bepalen hoe het trainings centrum in Rabat ingezet kan worden om de waterorganisatie SNDE verder te ont wikkelen. Het Belgische drinkwaterbedrijf SWDE heeft interesse getoond in deze ontwikkeling. In Egypte was er door de interne politieke ontwikkelingen minder aandacht voor de ontwikkeling van een trainingscentrum. In Zuid Afrika vraagt de ontwikkeling van een trainingscentrum meer tijd vanwege mobilisatie van en samenwerking tussen de verschillende partijen in de Kaapregio. Een identificatiemissie kwam met een rapport met conclusies en aanbevelingen over de behoefte aan opleiding en training. Dit rapport ligt ter beoordeling bij de belang hebbende partijen in Zuid-Afrika. We hebben samen met de Stichting Water Opleidingen een concept curriculum aan geleverd voor twee beroepsopleidingen voor een programma met Nuffic/Niche bij de Tshwame University of Technology (TUT). Binnen een EU-programma zetten we in Oost Afrika een aantal trainingsactiviteiten op die moeten leiden tot verbetering van waterorganisaties in deze regio. De National Water and Sewerage Company uit Uganda wil als excellent performer een rol spelen in deze ontwikkeling.

17 Omdat we samenwerken met Wereld Waternet onderzoeken we nu hoe we onze kennis kunnen delen met andere waterorgani saties. Waterneten ONEE collega s wisselen kennis uit en lossen problemen op binnen de watercyclus bij waterorganisaties in low income landen in Afrika. Deze collega s hebben ver schillende expertises en achtergronden waardoor wij zelf weer meer inzicht krijgen in integraal waterbeheer. Samir Bensaid Algemeen Directeur IEA, ONEE Marokko

18 06 regierol Wereld Waternet Inleiding Wereld Waternet is een regie-organisatie. De medewerkers van Waternet en van onze andere Nederlandse partners voeren technisch-inhoudelijke adviestaken uit. Wereld Waternet zorgt voor continuïteit, effectiviteit en legitimiteit van de programma s. Dit betekent dat wij de projecten coördineren en we voeren activiteiten uit ter ondersteuning van de programma s en de organisaties. We hebben als regie-organisatie de volgende activiteiten: programmamanagement & procesverbetering alliantiemanagement PR & communicatie financiering & financiële verantwoording planning & control. Activiteiten en Resultaten 2012 In 2012 heeft Wereld Waternet zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd op het gebied van Alliantiemanagement, Communicatie en Financiering & continuïteit. Alliantiemanagement Wereld Waternet heeft voor alle WOP s meerjarenplannen opgesteld. Deze meerjaren plannen vormen de basis voor de programma s en de samenwerking (MOU s) met de partnerorganisaties. Deze plannen kwamen tot stand door een analyse met ons diagnose instrument dat uit twee onder delen bestaat: 1. diagnose van de en de positie van de partnerorganisatie in het krachtenveld van actoren. 2. diagnose van de beheercapaciteit en organisatie van de waterorganisatie: de. Samen met de partnerorganisatie hebben we prioriteiten aangebracht in de daaruit voortvloeiende acties. Het aantal waterorganisaties waar Wereld Waternet mee samenwerkt is toegenomen. We werken samen met Brabant Water in Marokko, met Waterschap AA & Maas in Egypte, met Waterschap Rijn & IJssel in Suriname en met Vitens Evides International in Suriname. En in Zuid-Afrika werken we met het waterbedrijf Groningen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en met een aantal Waterschappen. Deze organisaties dragen zelf de kosten van de inzet van hun medewerkers in onze programma s. Hierdoor is Wereld Waternet in staat om meer te bereiken met de middelen die zij beschikbaar heeft. Het aantal uitgezonden Waternet medewerkers bedraagt 54. Het zijn niet alleen technische specialisten. Er is steeds meer vraag naar o.a. organisatiedeskundigen, trainers en communicatieadviseurs. 06 regierol Wereld Waternet

19 Wereld waternet heeft een nieuw stage beleid geformuleerd voor studenten van deze instellingen. Jaarlijks worden deze instellingen geïnformeerd over de afstudeer onderwerpen bij Wereld Waternet. Nederlandse studenten worden waar nodig gekoppeld aan studenten uit partnerlanden. In 2012 hebben zeven HBO/WO-studenten uit Nederland en twee studenten uit partnerlanden hun afstudeer opdracht bij Wereld Waternet uitgevoerd. Als uitkomst van uit geschreven prijzen hebben zes studenten uit partnerlanden korte stages gelopen bij Wereld Waternet. Communicatie In 2012 hebben we de communicatie meer gericht op de professionele, institutionele en beleidsbeïnvloedende doelgroep. Met een strategisch communicatieplan maken we de communicatie transparant en plan matig, ook voor de langere termijn. Naast het eerste interactief jaarverslag, een nieuwe corporate brochure en een standaard informatiemap, hebben we een nieuwe website. We dragen onze boodschap actief uit bij nationale en internationale evenementen in binnen en buitenland zoals bij het Wereld Waterforum in Marseille, de Afrika Studiedag in Amsterdam of aan ABN-AMRO high potential medewerkers. Maar ook vertellen wij over onze activiteiten in handelsmissies naar Vietnam, India, Japan, China etc. In 2012 hielden we zo n 25 presentaties. Daar naast hebben we bij Waternet negentien, soms meerdaagse, professionele delegaties ontvangen uit onder andere Singapore, Korea, Vietnam, Japan, Ecuador of India. Met Wereld Waterdag hebben we ruim anderhalf miljoen mensen bereikt met een videofilmpje op 350 locaties in de stad. Ook kregen we mediapubliciteit op buitenlandse televisiezenders, onder andere voor de ondertekening van de EU projecten. En we publiceerden in sector specifieke vakbladen zoals The Dutch Watersector. Tot slot nemen we actief deel in internationale netwerken en zitten in het bestuur van de Global Water Operators Partnership Alliance (GWOPA). Om de communicatie-uitingen te standaar diseren ontwikkelden we een huisstijl manual, een webcontent manual, een foto- en filmbeeldbank, een inhoudelijke kennisbank en een schrijfwijzer met tips over het schrijven van blogs en nieuwsartikelen. Financiering & continuïteit In 2012 zijn er acties ondernomen naar de gemeente Amsterdam, de Wereldbank en de African Development Bank om de financiële continuïteit van Wereld Waternet te kunnen waarborgen. De gesprekken met de Wereld bank en de African Development Bank worden in het voorjaar 2013 voortgezet.

20 Door de samenwerking krijgen we meer kennis over hoe we efficiënter kunnen omgaan met water. Nederland deed er duizend jaar over om het huidige niveau van water management te krijgen. Door de samenwerking kunnen we meer efficiënt leren werken zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. En we kunnen verbeteringen in water management in versneld tempo invoeren. Wedprekash Joeloemsingh districtscommissaris Nickerie, Suriname

21 07 economische ontwikkeling Inleiding Opdrachtgevers van Waternet vragen Wereld Waternet om een grotere rol te spelen bij de internationale samenwerking met eco nomisch doel. Wereld Waternet kan hiervoor naast de 1% voor de ideële pro gramma s een 0,5% van de capaciteit van Waternet inzetten voor deze niet-ideële activiteiten. Het bestuur van Amsterdam heeft meerdere relaties met steden in de ontwikkelde en minder ontwikkelde wereld om de economie van Amsterdam te stimule ren. In deze relaties speelt water vaak een rol. Wij hebben ons gecommitteerd om deze relaties mee te versterken. We ontvangen en begeleiden buitenlandse delegaties en participeren in handelsmissies. Ook zijn we vertegenwoordigd op conferenties om Amsterdam in een positief daglicht te plaat sen op water gebied. En we voeren projecten uit in niet-partnerlanden zoals Turkije. Voor het Nederlands bedrijfsleven staan we staan open voor het Nederlandse bedrijfsleven om hen te introduceren bij deze partners. Activiteiten en Resultaten 2012 Ook in 2012 waren we behoorlijk actief in het versterken van de internationale relaties van Amsterdam. Zo hebben we bijgedragen aan Amsterdamse handelsmissies naar China, Japan, Vietnam en India. Het aantal bezoeken van delegaties uit landen waarin we geen ideële programma s uitvoeren, is toegenomen. Deze delegaties kwamen onder andere uit Singapore, Korea, Vietnam, Japan, Ecuador en India. Naast de interesse voor technische vernieuwingen zien we ook meer en meer dat er aandacht is voor de Amsterdamse integrale oplossingen voor water beheer en de manier waarop de watertaken georganiseerd zijn. Zo hebben we in Turkije geadviseerd om de verantwoorde lijkheid van de waterzuivering onder te bren gen op een gemeenten-overkoepelend niveau. In Zuid-Afrika is gevraagd of wij een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de zogeheten Catchment Management Agencies. Dit zijn waterschappen die voor het hele land o ntwikkeld moeten worden.

22 Met de goede hulp van Wereld Waternet en Water bedrijf Groningen waren wij in de gemeente Theewaters kloof in staat om een zin volle hand leiding te ontwik kelen en te schrijven voor de Grabouw afvalwater zuivering. We zullen in de toekomst zeker opnieuw een beroep doen op hun samen werking als wij weer een prestatie van wereldformaat willen neerzetten. Conrad van Heerden directeur Technical Services, gemeente Theewaterskloof

23 08 programma s en projecten Inleiding Wereld Waternet is actief in met in totaal 14 programma s. In Mozambique en Oost-Afrika hebben verkennende missies plaatsgevonden die positief zijn vertaald in voorstellen voor financiering. Er zijn historische banden met de herkomstlanden Indonesië, de Antillen en Suriname. Sinds enkele jaren zijn we actiever op het Afrikaanse continent. Hier vindt u een overzicht van de per land. De effecten van de Arabische Lente in het Midden Oosten speelden door in het programma van Egypte. In Suriname heeft de aanname van de amnestiewet geleid tot een gewijzigde Amsterdamse relatie met Suriname. Dit is van invloed geweest op onze lokale programma s in Suriname. Het kwam in 2012 gereed en is toegepast voor de Water Operators Partnerships. En in 2012 zijn we gestart met de uitrol van de Afrika-strategie. Resultaten in 2012 Binnen de diverse programma s hebben we een brede scala aan projecten uitgevoerd, variërend van technische assistentie en projectbegeleiding tot informele adviezen over de inrichting van het waterbestel en de financiering van de watersector. In de verschillende van de programma s kun je meer hierover lezen. Wereld Waternet werkt in samen met vijf waterorganisaties. Op verzoek van het ministerie van Water in Zuid-Afrika hebben we met een aantal waterschappen en de Unie van Waterschappen een projectvoorstel gedaan om de Catchment Management Agencies te helpen ontwikkelen. Met Vitens Evides International, SNV en BOPinc hebben we een voorstel ingediend bij de ambassade om de Mozambikaanse partner AIAS te versterken. En in Oost-Afrika zijn we in 2012 gestart met het uitvoeren van een EU-project. 08 programma s en projecten