wereld waternet jaar verslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wereld waternet jaar verslag 2012"

Transcriptie

1 wereld waternet jaar verslag 2012

2 Een overzicht van onze projecten in voorwoord Het vijfde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van meer transparantie. Met name op gebied van communicatie en verantwoording heeft Wereld Waternet zich verder ontwikkeld. U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. WWn in 2012 In dit jaarverslag leggen we uit we in 2012 hebben gedaan en welke resultaten geboekt zijn. Organisatie Samenstelling van het bestuur en Raad van Advies. Strategie voor Afrika Voor de ontwikkeling van de Afrika strategie heeft Wereld Waternet zich in 2012 sterk geconcentreerd op de samenwerking met partners in Zuidelijk Afrika.

3 01 voorwoord Wereld Waternet brengt de kennis van het watercyclus bedrijf Waternet over aan publieke waterorganisaties in de wereld. Dit doet zij in langdurige samenwerkings verbanden, die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en solidariteit. Het werk van Wereld Waternet en de manier waarop lijkt na vijf jaar steeds meer aan te slaan en heeft in 2012 zelfs geleid tot vermeerdering van het aantal partner schappen. Met de publicatie van het jaarverslag 2011 heeft Wereld Waternet de eerste stappen gezet om transparanter te zijn. Met het zet Wereld Waternet deze weg voort. In 2012 werd Wereld Waternet voor het eerst geconfron teerd met de gevolgen van de politieke situatie in de landen waar Wereld Waternet werkt. De Arabische Lente in Egypte en de politieke ontwikkelingen in Suriname zorgden voor stagnaties in onze projecten. Hierdoor ebben we veel projecten moeten opschorten of h beëindigen. Onze reactie op deze ontwikkeling was in eerste instantie afwachtend. We hebben uiteindelijk besloten om onze aandacht te verleggen naar partner ships waar we op dat moment wel een bijdrage konden leveren. Tenslotte is het ons doel om water te brengen in gebieden waar water geen vanzelfsprekendheid is. In 2012 begon Wereld Waternet met de uitrol van de Afrika-strategie die in 2011 was ontwikkeld. Omdat het programma in Egypte stagneerde hebben we onze focus verlegd naar Zuid-Afrika. We hebben een curriculum ontwikkeld voor het Centre of Expertise samen met Nederlandse partners, onder andere Stichting Water Opleidingen. Daarnaast hebben we identificatiemissies uitgevoerd in Mozambique en Mauritanië. Dit deden we in samenwerking met Nederlandse en Europese partijen, zoals Vitens Evides International, SNV, SWDE (Wallonië), Eau de Paris etc.

4 Wereld Waternet heeft voor alle Water Operators Partner ships meerjarenplannen opgesteld. Hierbij is de totale watercyclus situatie in een regio geanalyseerd en de positie van de partnerorganisatie binnen de regio op watergebied. Ook is de hele institutionele, geografische en demografische context in beeld gebracht. Naar aan leiding van dit inzicht hebben we in overleg met de part ners meerjarige actieplannen samengesteld. De plannen vormen de basis voor de samenwerking (MOU s) met de partners de komende jaren. Vanuit het buitenland kwam er steeds meer interesse voor de integrale benadering van waterproblemen. De Gemeente Amsterdam zette Wereld Waternet vaker in bij het aangaan van economische relaties van Amster dam met andere steden in meer ontwikkelde landen. In dit kader hebben wij bijgedragen aan handelsmissies naar o.a. China, Japan en India. Verder zijn er ook delegaties ontvangen uit o.a. Japan, Turkije, Zuid-Afrika, China, Vietnam, Ecuador en Singapore. Wereld Waternet bestaat niet zonder de inzet en betrok kenheid van de medewerkers van Waternet. De enthou siaste schare Wereld Waternetters binnen Waternet wordt steeds groter. Dit jaar zijn 54 medewerkers van Waternet uitgezonden. Het thema voor 2012 was Zicht op Water. Hiermee wil den wij duidelijker laten zien wat we doen, waarom we het doen en wat het kost. We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag overtuigd raakt dat we op de goede weg zijn. We zien uw reactie graag tegemoet! Johan de Bondt Dijkgraaf waterschap Amstel, Gooi en Vecht Voorzitter bestuur Wereld Waternet

5 Waternet neemt haar maatschap pelijke verant woordelijk ondernemerschap serieus. We versterken andere water organisaties door onze kennis te delen. De integrale benadering van de water problematiek vindt steeds meer gehoor. Roelof Kruize directeur Waternet

6 02 Wereld Waternet in 2012 In dit jaarverslag leggen we uit wat we in 2012 hebben gedaan en welke resultaten hiermee zijn geboekt. Als Wereld Waternet (WWn) hebben we grote ambities. We willen die verwezenlijken door concrete en kleine stappen voorwaarts te zetten. In dit jaar verslag nemen we u mee op deze reis. Leeswijzer Dit jaarverslag is ingedeeld op basis van thema s. Wat hebben we gedaan en bereikt in 2012 op het gebied van de watercyclus? En wat op het gebied van capaciteitsverster king van onze partners? Wat is de meer waarde van onze focus op Afrika? En hoe nemen we onze regierol? In Hoofdstuk 7 zullen we ingaan op onze bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam. En hoofdstuk 8 bevat de ver antwoording van de kern van ons werk: de activiteiten en resultaten van de program ma s. Het laatste hoofdstuk geeft een over zicht van de financiële resultaten in Wereld Waternet wil bijdragen aan een duur zame integrale oplossing van waterproblemen in de wereld. Wij zetten daarbij de kennis in van Waternet op het gebied van de water cyclus. Maar we kijken ook verder dan water naar aanverwante problemen, zoals afval en (op termijn) voedselvoorziening in energie. We helpen daarbij partners in achterstands regio s in hun ontwikkeling. Door onze lang durige ondersteuning moeten zij uiteindelijk in staat zijn op eigen kracht goede water prestaties te leveren: schoon drinkwater en goede sanitatie tegen een kostendekkend tarief. Wereld Waternet wil zich vooral richten op de ontwikkeling van Afrika, omdat hier de water problemen het grootst zijn. We werken daar bij samen met partners in verder ontwikkelde kernlanden in Afrika om de waterproblemen in minder ontwikkelde landen in hun regio aan te pakken. Wereld Waternet zet in haar programma s experts in op watergebied. Deze experts werken veelal bij Waternet, maar ook experts

7 van andere organisaties worden ingezet. Daardoor zijn we flexibeler en kunnen we gezamenlijk meer bereiken. Rol van Wereld Waternet is het onderhouden van de bestuurlijke relaties, het aansturen van het programma en het borgen van de continuï teit en legitimiteit van de organisatie in een notendop! Wat Wereld Waternet in 2012 vooral kenmerkt is de verdere focus op transparantie en regie. Zo hebben we meerjarenplannen en moni toring- en verantwoordings- instrumenten ontwikkeld. En hebben we een nieuwe huis stijl en website die meer openheid uitstraalt. Het jaar 2012 stond ook in het teken van de stilstand. In Suriname en Egypte werden de programma s gestopt of opgeschort van wege de politieke ontwikkelingen. Wereld Waternet heeft toen haar focus verlegd naar andere gebieden, onder andere Zuid-Afrika. We zijn begonnen met de uitvoering van twee EU projecten in Suriname. In Indonesië komt het sanitatieprogramma van de grond in de provincie Banten. En voor het ZuidAfrikaanse Centre of Expertise hebben we een training opgezet voor afvalwater behandeling, samen met de Stichting Water Opleidingen(SWO). Wateruitdagingen zijn niet alleen beperkt tot de low income landen. Verzoeken om het leveren van onze expertise van de middle en high income landen wijzen we niet per definitie af. Op aanvraag van de Gemeente Amsterdam hebben we bijgedragen aan handelsmissies naar o.a. China, Japan en India. En we hebben tegelijkertijd een groot aantal delegaties uit die landen ontvangen. De unieke, integrale benadering van de watercyclus van Waternet blijkt belangrijke openingen te bieden voor de Amsterdamse gemeente voor gesprekken en relaties met deze landen. Onze kernactiviteit blijft echter wel de uitvoering van onze ideële programma s.

8 Ten eerste wil ik mijn waardering uit spreken voor de succesvolle bijdrage van Wereld Waternet aan een aantal projecten in Egypte. Onze waardevolle samenwerking begon in 1991 bij de Alexandra Water Utilities. En in de loop der tijd breidde deze zich uit tot andere projecten. We willen deze succesvolle samenwerking met uw organisatie graag voortzetten. Ik hoop dat Wereld Waternet haar werkzaam heden in Egypte snel weer zal kunnen oppakken en dat we samen de uit komsten ervan zullen zien. Prof. Dr. Khalifa Minister van Water en Afvalwater bedrijven, Egypte

9 03 de watercyclus De Watercyclus Wereld Waternet richt zich in al haar programma s op het verbeteren van de gehele of integrale. Problemen in bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening kunnen namelijk veroorzaakt worden door gebrekkig afvalwaterbeheer, omgang met oppervlaktewater of het onttrekken van grondwater. Door deze integrale benadering krijgen onze partners meer inzicht in de samenhang tussen oppervlaktewater, grondwater en afvalwaterbeheer. In principe vindt lozing van afvalwater pas plaats nadat deze gezuiverd is. In veel landen waar we actief zijn, is echter sprake van open afvoerkanalen van afvalwater en ongezuiverde lozingen door de industrie. Daarnaast is nog vaak sprake van open defecatie waarbij ontlasting direct in het oppervlaktewater terecht komt. Sanitatie is daar dringend nodig. Door de integrale benadering krijgen partners ook meer inzicht in de noodzaak voor bestuurlijke en operationele samenwerking tussen de verantwoordelijke waterorganisaties. Samenwerking en de rol van onze partners Onze partners zijn meestal verantwoordelijk voor de voorziening van drinkwater. Er moet genoeg zijn en het moet drinkbaar, dus schoon zijn. Onder andere om ziektes te voorkomen. In onze partnerlanden is dat meestal niet het geval. De oorzaken liggen niet alleen bij de drinkwatervoorziening, maar ook bij de drinkwaterbron, vaak vervuild door landbouw, industrie of de natuur. Om de water problemen aan te pakken zijn vaak meerdere partijen verantwoordelijk en niet alleen onze partner. In onze projecten werken we samen met partners die op bestuurlijk en operationeel niveau opereren. Ook proberen we meerdere partijen uit de lokale watercyclus bij het project te betrekken. Door trainingen en workshops maken we deze partners bewust van de watercyclus en hun rol daarin. Zo vergroten we het draagvlak om gezamenlijk op te trekken. En zijn partners beter in staat om daar in te grijpen waar dit de meeste impact heeft. Deze aanpak om alle verantwoordelijke partijen om tafel te krijgen kost meer tijd, maar levert uiteindelijk wel meer op. 03 de watercyclus

10 Activiteiten en resultaten in 2012 Onze actieve ondersteuning is in 2012 vooral gericht op de taakgebieden van onze partners: drinkwater, afvalwater en in toenemende mate ook sanitatie. Dit geeft aan op welke gebieden we kennis delen in de verschillende landen. Integraal waterbeheer is in een aantal van de partnerlanden een structureel onderdeel van het programma. Dit betekent dat we met onze operationele partners gesprekken voeren over een integrale aanpak, maar vooral ook met het bevoegd gezag. Dit bewustwordingsproces werpt langzaam haar vruchten af. In de provincie Banten in Indonesië hebben we met ondersteuning van het drinkwaterbedrijf Perpamsi Banten een goede basis gelegd voor het ontwikkelen van sanitatie. Met zes burgermeesters zijn gesprekken gevoerd en drie ervan hebben Wereld Waternet uitgenodigd om sanitatie mee te ontwikkelen. In de Surinaamse district Nickerie is in 2012 het EU-project Sustainable & Integrated Water resources management gestart. Hiermee is een eerste stap gezet voor integraal waterbeheer. Behalve het Overliggend Waterschap OWMCP zijn SWM en de districtscommissaris betrokken bij het programma. En ook de departementen van Landbouw, Veeteelt en Visserij en van Openbare Werken. We hebben een goede start gemaakt om gezamenlijk de problemen rondom water te bespreken en te komen tot een breed gedragen watervisie die de belangen van alle partijen (ook natuurbeheer, visserij, de private sector, etc.) behartigt. In Egypte is integraal waterbeheer eigenlijk vanzelfsprekend, aangezien onze partners op allerlei manieren worden geconfronteerd met de vervuiling in de Nijl. In ons werk in Egypte komt duidelijk naar voren hoe complex het integrale waterbeheer is. Bij de Nijl bijvoorbeeld moeten organisaties samenwerken die verschillende belangen hebben en die soms ook nog gevestigd zijn in andere landen. 03 de watercyclus

11 Samenwerken betekent dat ik een bredere kijk krijg op de waterproblemen in Suriname. Omdat ik meer inzicht heb kan ik mijn werk beter doen. Door de samenwerking met ervaren Nederlandse water managers van Wereld Waternet krijgt OWMCP een bredere kijk op wat integraal water management inhoudt en hoe we dit kunnen toe passen. De samenwerking levert een hele belang rijke bijdrage aan een duurzaam waterbeheer in Nickerie. Als watermanagers kunnen wij nu ons werk beter doen. De samenwerking heeft zich al bewezen de afgelopen jaren. Onze processen zijn beter gestructureerd en we zetten een betere prestatie neer door de samenwerking. Wij begrijpen beter wat de problematiek is van de inliggende water schappen in Nickerie en kunnen beter begeleiden. Ir. Manodj Hindori voorzitter Overliggend Waterschap MCP, Suriname

12 04 capaciteit en partnerships Capaciteitsontwikkeling Wereld Waternet wil de watersituatie in meerdere achterstandsregio s verbeteren. We richten ons hierbij op het verhogen van de kennis en de beheercapaciteit van de veelal publieke waterorganisaties ter plaatse: capacity building of capacity development. Zo kunnen zij hun dagelijkse taken beter uitvoeren, meer inzicht krijgen in het totaalplaatje van de watercyclus en daar waar nodig samenwerking zoeken. Capaciteitsversterking is een langdurig proces. Het kost tijd om nieuwe inzichten te krijgen, tegenstrijdige belangen te overwinnen of te voldoen aan de technische voorwaarden om de kennis te kunnen toepassen. Wij gaan dan ook een langdurig commitment aan om onze partners te ondersteunen in hun ontwikkeling. En onze partner verplicht zich op zijn beurt om mee te werken: door het beschikbaar stellen van personeel, door de steun van bestuurders en directie, of door financiële allocatie. WOP Water Operators Partnership Understanding (MOU). Hierin leggen wij het meerjarig doel van het partnership vast, geven we in grote lijnen aan wat we doen om deze doelen te bereiken en benoemen we de inbreng van elk van de partners. Deze overeenkomst wordt meestal met meerdere partijen afgesloten en is langdurig en gelijkwaardig. Deze manier van samenwerken heet Activiteiten en resultaten in 2012 In 2012 zijn we actief in 9 landen in totaal 14 WOP s/programma s. Deze geeft een geografisch overzicht van de WOP s en de programma s weer. Eind 2011 hebben we een WOP ondertekend voor samenwerking met een vijftal operationele partners in Zuid-Afrika. In al onze WOP s werken we actief en in nauwe samenwerking met onze partners aan de verbetering van hun. Niet alleen door middel van training en cursussen, maar vooral door met onze partners samen aan de slag te gaan in concrete projecten en met het aanpakken van specifieke problemen. In 2012 zijn hebben we onze activiteiten uitgebreid naar de regio Oost-Afrika. 04 capaciteit en partnerships

13 In Mozambique staan we aan de beginfase van het programma waarbij vooral aan dacht is voor het opstellen van het program maplan en de instemming van de lokale autoriteiten. Naast de landen waar we actief zijn vanuit een ideële doelstelling onder steunen we ook waterorganisaties vanuit een niet-ideëel doel in middle income of high income landen. Turkije is daar een voor beeld van. Meerwaarde voor Waternet De samenwerking levert ons ook iets op. Projectmedewerkers krijgen de gelegen heid om in een internationale context te werken, met mensen van een andere cultuur en een andere manier van werken. Dit verbreedt de blik. H et werken met organisaties in het buiten land maakt ons ook veel bewuster van hoe wij het in Nederland hebben geregeld. En ook hoe dat beter kan. Het maakt ons tot betere professionals. De werkzaamheden zijn kleinschaliger maar vaak wel veel breder dan de dagelijkse werkzaamheden van onze medewerkers. Daardoor krijgen Waternetters veel meer inzicht in de integrale watercyclus. Ook omdat ze samenwerken met Waternet collega s die bij een ander onderdeel wer ken binnen de watercyclus van Waternet. In onze partnerlanden worstelt men met problemen die we hier helemaal niet kennen. Droogte, enorme regenval en sedimentatie als gevolg van erosie. Tropisch gerelateerde uitdagingen en schaalgrootte. Wij leren dan ook hoe onze partners met dit soort problemen en uitdagingen omgaan. De nieuwe kennis verrijkt ons en maakt ons uiteindelijk tot een betere water organisatie in Nederland. Samengevat profiteren wij er ook zelf van door anderen te helpen. Dit is geen doel op zich maar het is wel van belang en het onderstreept de gelijkwaardigheid van de relatie met onze partners.

14 Het Water Operators Partnership met Wereld Waternet is gebaseerd op weder zijds begrip. Het inspireert ons om een betere prestatie neer te zetten. Onze relatie is succesvol omdat het niet alleen onze technische prestatie verbetert maar ook een positief effect heeft op onze motivatie, inspiratie en werkomgeving. Subekti hoofd Perpamsi Banten, Indonesië

15 05 strategie voor Afrika Wereldwijde waterproblemen De waterproblemen in de wereld zijn enorm groot. 780 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater en 2,6 miljard mensen hebben geen fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. De toenemende economische ontwikkeling in vrijwel alle regio s van de wereld legt een steeds grotere druk op de schaarse drinkwaterbronnen. Als relatief kleine organisatie willen we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Daarom maken we onze inzet zo effectief mogelijk. Door onze ervaring te delen met drinkwaterorganisaties uit ontwikkelde landen, zodat zij gemotiveerd worden om organisaties in de relatief minder ontwikkelde landen te ondersteunen. En met de Afrika strategie willen we ook aan efficiëntie winnen. Focus op Afrika Sinds 2010 richten we ons steeds meer op landen met de grootste achterstand in een focus op. Met 56 landen en een landoppervlak van 30 miljoen m 2 (drie keer Europa) is het onmogelijk om het gehele continent te bereiken als individuele organisatie. Onze is erop gericht om de beter ontwikkelde WWn-partners in Afrika te motiveren om Water Operators in andere landen in Afrika te gaan versterken. Deels zien we het ook als een tegenprestatie voor onze vaak jarenlange ondersteuning aan deze partners. Om de Afrika-strategie uit te kunnen voeren werken we nauw samen met de partners in drie landen in Afrika die al verder zijn en dezelfde ambitie hebben als Wereld Waternet. Deze drie landen de kernlanden zijn Marokko, Egypte en Zuid- Afrika. In deze landen willen we bijdragen aan de inrichting en versterking van trainingscentra met een internationale uitstraling. Vanuit de trainingscentra in de drie kernlanden kunnen we waterorganisaties in de omringende landen naar een hoger niveau van waterbeheer brengen. De al aanwezige kennis in de regio wordt zo binnen diezelfde regio ingezet. Wereld Waternet kan vanuit de kernlanden veel meer water organisaties in Afrika versterken. Wereld Waternet streeft 05 strategie voor Afrika

16 naar een blijvende rol in deze trainings centra om zodoende voeling te houden met de ontwikkeling in het kernland en de omringende landen. Onze rol in deze samen werking is vooral coachend en stimulerend. Activiteiten en resultaten in 2012 De ontwikkeling van training centra in het kader van de Afrika-strategie wordt beïnvloed door regionale ontwikkelingen. In Marokko (Rabat) staat een goed trainings centrum. In 2012 is er bij dit centrum een nulmeting gedaan. Hierbij is veel aandacht besteed aan het proces van opzetten van een trainingscentrum. Met onze Marokkaanse partner ONEE hebben we een bezoek gebracht aan de waterorganisatie SNDE in Mauritanië. Doel: bepalen hoe het trainings centrum in Rabat ingezet kan worden om de waterorganisatie SNDE verder te ont wikkelen. Het Belgische drinkwaterbedrijf SWDE heeft interesse getoond in deze ontwikkeling. In Egypte was er door de interne politieke ontwikkelingen minder aandacht voor de ontwikkeling van een trainingscentrum. In Zuid Afrika vraagt de ontwikkeling van een trainingscentrum meer tijd vanwege mobilisatie van en samenwerking tussen de verschillende partijen in de Kaapregio. Een identificatiemissie kwam met een rapport met conclusies en aanbevelingen over de behoefte aan opleiding en training. Dit rapport ligt ter beoordeling bij de belang hebbende partijen in Zuid-Afrika. We hebben samen met de Stichting Water Opleidingen een concept curriculum aan geleverd voor twee beroepsopleidingen voor een programma met Nuffic/Niche bij de Tshwame University of Technology (TUT). Binnen een EU-programma zetten we in Oost Afrika een aantal trainingsactiviteiten op die moeten leiden tot verbetering van waterorganisaties in deze regio. De National Water and Sewerage Company uit Uganda wil als excellent performer een rol spelen in deze ontwikkeling.

17 Omdat we samenwerken met Wereld Waternet onderzoeken we nu hoe we onze kennis kunnen delen met andere waterorgani saties. Waterneten ONEE collega s wisselen kennis uit en lossen problemen op binnen de watercyclus bij waterorganisaties in low income landen in Afrika. Deze collega s hebben ver schillende expertises en achtergronden waardoor wij zelf weer meer inzicht krijgen in integraal waterbeheer. Samir Bensaid Algemeen Directeur IEA, ONEE Marokko

18 06 regierol Wereld Waternet Inleiding Wereld Waternet is een regie-organisatie. De medewerkers van Waternet en van onze andere Nederlandse partners voeren technisch-inhoudelijke adviestaken uit. Wereld Waternet zorgt voor continuïteit, effectiviteit en legitimiteit van de programma s. Dit betekent dat wij de projecten coördineren en we voeren activiteiten uit ter ondersteuning van de programma s en de organisaties. We hebben als regie-organisatie de volgende activiteiten: programmamanagement & procesverbetering alliantiemanagement PR & communicatie financiering & financiële verantwoording planning & control. Activiteiten en Resultaten 2012 In 2012 heeft Wereld Waternet zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd op het gebied van Alliantiemanagement, Communicatie en Financiering & continuïteit. Alliantiemanagement Wereld Waternet heeft voor alle WOP s meerjarenplannen opgesteld. Deze meerjaren plannen vormen de basis voor de programma s en de samenwerking (MOU s) met de partnerorganisaties. Deze plannen kwamen tot stand door een analyse met ons diagnose instrument dat uit twee onder delen bestaat: 1. diagnose van de en de positie van de partnerorganisatie in het krachtenveld van actoren. 2. diagnose van de beheercapaciteit en organisatie van de waterorganisatie: de. Samen met de partnerorganisatie hebben we prioriteiten aangebracht in de daaruit voortvloeiende acties. Het aantal waterorganisaties waar Wereld Waternet mee samenwerkt is toegenomen. We werken samen met Brabant Water in Marokko, met Waterschap AA & Maas in Egypte, met Waterschap Rijn & IJssel in Suriname en met Vitens Evides International in Suriname. En in Zuid-Afrika werken we met het waterbedrijf Groningen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en met een aantal Waterschappen. Deze organisaties dragen zelf de kosten van de inzet van hun medewerkers in onze programma s. Hierdoor is Wereld Waternet in staat om meer te bereiken met de middelen die zij beschikbaar heeft. Het aantal uitgezonden Waternet medewerkers bedraagt 54. Het zijn niet alleen technische specialisten. Er is steeds meer vraag naar o.a. organisatiedeskundigen, trainers en communicatieadviseurs. 06 regierol Wereld Waternet

19 Wereld waternet heeft een nieuw stage beleid geformuleerd voor studenten van deze instellingen. Jaarlijks worden deze instellingen geïnformeerd over de afstudeer onderwerpen bij Wereld Waternet. Nederlandse studenten worden waar nodig gekoppeld aan studenten uit partnerlanden. In 2012 hebben zeven HBO/WO-studenten uit Nederland en twee studenten uit partnerlanden hun afstudeer opdracht bij Wereld Waternet uitgevoerd. Als uitkomst van uit geschreven prijzen hebben zes studenten uit partnerlanden korte stages gelopen bij Wereld Waternet. Communicatie In 2012 hebben we de communicatie meer gericht op de professionele, institutionele en beleidsbeïnvloedende doelgroep. Met een strategisch communicatieplan maken we de communicatie transparant en plan matig, ook voor de langere termijn. Naast het eerste interactief jaarverslag, een nieuwe corporate brochure en een standaard informatiemap, hebben we een nieuwe website. We dragen onze boodschap actief uit bij nationale en internationale evenementen in binnen en buitenland zoals bij het Wereld Waterforum in Marseille, de Afrika Studiedag in Amsterdam of aan ABN-AMRO high potential medewerkers. Maar ook vertellen wij over onze activiteiten in handelsmissies naar Vietnam, India, Japan, China etc. In 2012 hielden we zo n 25 presentaties. Daar naast hebben we bij Waternet negentien, soms meerdaagse, professionele delegaties ontvangen uit onder andere Singapore, Korea, Vietnam, Japan, Ecuador of India. Met Wereld Waterdag hebben we ruim anderhalf miljoen mensen bereikt met een videofilmpje op 350 locaties in de stad. Ook kregen we mediapubliciteit op buitenlandse televisiezenders, onder andere voor de ondertekening van de EU projecten. En we publiceerden in sector specifieke vakbladen zoals The Dutch Watersector. Tot slot nemen we actief deel in internationale netwerken en zitten in het bestuur van de Global Water Operators Partnership Alliance (GWOPA). Om de communicatie-uitingen te standaar diseren ontwikkelden we een huisstijl manual, een webcontent manual, een foto- en filmbeeldbank, een inhoudelijke kennisbank en een schrijfwijzer met tips over het schrijven van blogs en nieuwsartikelen. Financiering & continuïteit In 2012 zijn er acties ondernomen naar de gemeente Amsterdam, de Wereldbank en de African Development Bank om de financiële continuïteit van Wereld Waternet te kunnen waarborgen. De gesprekken met de Wereld bank en de African Development Bank worden in het voorjaar 2013 voortgezet.

20 Door de samenwerking krijgen we meer kennis over hoe we efficiënter kunnen omgaan met water. Nederland deed er duizend jaar over om het huidige niveau van water management te krijgen. Door de samenwerking kunnen we meer efficiënt leren werken zonder het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. En we kunnen verbeteringen in water management in versneld tempo invoeren. Wedprekash Joeloemsingh districtscommissaris Nickerie, Suriname

21 07 economische ontwikkeling Inleiding Opdrachtgevers van Waternet vragen Wereld Waternet om een grotere rol te spelen bij de internationale samenwerking met eco nomisch doel. Wereld Waternet kan hiervoor naast de 1% voor de ideële pro gramma s een 0,5% van de capaciteit van Waternet inzetten voor deze niet-ideële activiteiten. Het bestuur van Amsterdam heeft meerdere relaties met steden in de ontwikkelde en minder ontwikkelde wereld om de economie van Amsterdam te stimule ren. In deze relaties speelt water vaak een rol. Wij hebben ons gecommitteerd om deze relaties mee te versterken. We ontvangen en begeleiden buitenlandse delegaties en participeren in handelsmissies. Ook zijn we vertegenwoordigd op conferenties om Amsterdam in een positief daglicht te plaat sen op water gebied. En we voeren projecten uit in niet-partnerlanden zoals Turkije. Voor het Nederlands bedrijfsleven staan we staan open voor het Nederlandse bedrijfsleven om hen te introduceren bij deze partners. Activiteiten en Resultaten 2012 Ook in 2012 waren we behoorlijk actief in het versterken van de internationale relaties van Amsterdam. Zo hebben we bijgedragen aan Amsterdamse handelsmissies naar China, Japan, Vietnam en India. Het aantal bezoeken van delegaties uit landen waarin we geen ideële programma s uitvoeren, is toegenomen. Deze delegaties kwamen onder andere uit Singapore, Korea, Vietnam, Japan, Ecuador en India. Naast de interesse voor technische vernieuwingen zien we ook meer en meer dat er aandacht is voor de Amsterdamse integrale oplossingen voor water beheer en de manier waarop de watertaken georganiseerd zijn. Zo hebben we in Turkije geadviseerd om de verantwoorde lijkheid van de waterzuivering onder te bren gen op een gemeenten-overkoepelend niveau. In Zuid-Afrika is gevraagd of wij een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de zogeheten Catchment Management Agencies. Dit zijn waterschappen die voor het hele land o ntwikkeld moeten worden.

22 Met de goede hulp van Wereld Waternet en Water bedrijf Groningen waren wij in de gemeente Theewaters kloof in staat om een zin volle hand leiding te ontwik kelen en te schrijven voor de Grabouw afvalwater zuivering. We zullen in de toekomst zeker opnieuw een beroep doen op hun samen werking als wij weer een prestatie van wereldformaat willen neerzetten. Conrad van Heerden directeur Technical Services, gemeente Theewaterskloof

23 08 programma s en projecten Inleiding Wereld Waternet is actief in met in totaal 14 programma s. In Mozambique en Oost-Afrika hebben verkennende missies plaatsgevonden die positief zijn vertaald in voorstellen voor financiering. Er zijn historische banden met de herkomstlanden Indonesië, de Antillen en Suriname. Sinds enkele jaren zijn we actiever op het Afrikaanse continent. Hier vindt u een overzicht van de per land. De effecten van de Arabische Lente in het Midden Oosten speelden door in het programma van Egypte. In Suriname heeft de aanname van de amnestiewet geleid tot een gewijzigde Amsterdamse relatie met Suriname. Dit is van invloed geweest op onze lokale programma s in Suriname. Het kwam in 2012 gereed en is toegepast voor de Water Operators Partnerships. En in 2012 zijn we gestart met de uitrol van de Afrika-strategie. Resultaten in 2012 Binnen de diverse programma s hebben we een brede scala aan projecten uitgevoerd, variërend van technische assistentie en projectbegeleiding tot informele adviezen over de inrichting van het waterbestel en de financiering van de watersector. In de verschillende van de programma s kun je meer hierover lezen. Wereld Waternet werkt in samen met vijf waterorganisaties. Op verzoek van het ministerie van Water in Zuid-Afrika hebben we met een aantal waterschappen en de Unie van Waterschappen een projectvoorstel gedaan om de Catchment Management Agencies te helpen ontwikkelen. Met Vitens Evides International, SNV en BOPinc hebben we een voorstel ingediend bij de ambassade om de Mozambikaanse partner AIAS te versterken. En in Oost-Afrika zijn we in 2012 gestart met het uitvoeren van een EU-project. 08 programma s en projecten

wereld waternet jaar verslag 2012

wereld waternet jaar verslag 2012 wereld waternet jaar verslag 2012 Een overzicht van onze projecten in 2012. voorwoord Het vijfde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van meer transparantie. Met name op gebied van communicatie

Nadere informatie

wereld waternet jaarverslag 2014

wereld waternet jaarverslag 2014 wereld waternet voorwoord Een overzicht van onze projecten in 2014. Het zevende bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van het sluiten van de cyclus en de uitbreiding van de activiteiten naar

Nadere informatie

wereld waternet jaarverslag 2011

wereld waternet jaarverslag 2011 wereld waternet jaarverslag 2011 voorwoord 2011 was een jaar van transitie, dit jaarverslag is daar een resultaat van. Johan de Bondt, voorzitter van het bestuur van Wereld Waternet nodigt u van harte

Nadere informatie

wereld waternet jaarverslag 2013

wereld waternet jaarverslag 2013 wereld waternet voorwoord Een overzicht van onze projecten in 2013. Het zesde bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van alliantievorming, uitbreiding van de activiteiten naar andere landen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 3.b.10 1169960 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KINGFISHER MISSIE ZUID-AFRIKA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

wereld waternet jaarverslag 2015

wereld waternet jaarverslag 2015 wereld waternet voorwoord Een overzicht van onze projecten in 2015 Het achtste bestaansjaar van Wereld Waternet stond in het teken van een nieuwe visie op de toekomst, en het herijken van de Afrika-strategie.

Nadere informatie

Met het Global Water Partnership en ontwikkelingsbanken zijn afgelopen jaar nieuwe afspraken gemaakt.

Met het Global Water Partnership en ontwikkelingsbanken zijn afgelopen jaar nieuwe afspraken gemaakt. ---Speech 6 januari 2012--- Toespraak van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, bij Deltares op 9 januari 2012 te Delft (gesproken woord geldt) Dames en heren, Vandaag stuur ik de brief

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Symposium Waardevol Water. Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika. Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen

Symposium Waardevol Water. Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika. Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen Symposium Waardevol Water Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen Coördinator Zuid Afrika voor Unie van Waterschappen 20 maart 2013 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk.

Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde middelen corporate story en woordmerk. Aan het dagelijks bestuur Datum: 11-02-2014 Onderwerp: Landelijke communicatiestrategie waterschappen Voorstel Kennis te nemen van de communicatiestrategie van de gezamenlijke waterschappen en de ontwikkelde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2014 en. jaarprogramma 2015. Rekenkamercommissie AGV. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 en jaarprogramma 2015 Rekenkamercommissie AGV Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Beleidsplan & organisatie

Beleidsplan & organisatie Beleidsplan & organisatie 2015-2018 UTRECHT, 28-11-2014 AFRICA IN MOTION, M.KOFFI Inhoudsopgave 1. Organisatiestructuur... 2 1.1 Concept AIM organisatiestructuur... 2 1.1.1 De werkgroep Lobby... 3 1.1.2

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK

Water is onmisbaar! actieve mkb/kmo s. Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. JOUW MENING TELT EN JOUW ACTIES OOK Dankzij EU-beleid meer banen en groei in de watersector. 9 000 actieve mkb/kmo s bijna 500 000 banen JOUW MENING TELT Met het waterbeleid en de maatregelen van de EU krijgt iedereen inspraak door middel

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015

Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015 Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015 Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015 stond in het teken van de eerste mederwerker reis naar Nakuru Kenia. Op de projecten van Vitens Evides International (VEI)

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hi-Gene

Beleidsplan Stichting Hi-Gene Beleidsplan Stichting Hi-Gene Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Hi-Gene. Dit plan is geschreven door het bestuur van de stichting. Het plan geeft inzicht in de gestelde doelen voor de

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2014. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2014 Voorwoord De nieuwe publicatieplicht voor een ANBI-status geeft vooral bij kleinere NGO s, zoals de Stichting Emda, nogal extra administratieve en organisatorische

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap.

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. 1 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Y Kamer der Staten-Generaal Binnenhof Y Den Haag

Aan de Voorzitter van de Y Kamer der Staten-Generaal Binnenhof Y Den Haag Aan de Voorzitter van de Y Kamer der Staten-Generaal Binnenhof Y Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland Datum 2 december 2010 Betreft IOB-impactevaluatie van door Nederland

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase)

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase) KLANT CENTRAAL Klant Centraal = Organisatieverandering binnen Waternet (Samensmelting van 3 klantcontact afdelingen en georganiseerd naar zelforganiserende team ( cirkels ) Zelforganiserende teams Waternet

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

een veelzijdige aak Stansvorm

een veelzijdige aak Stansvorm S c h o o n d r i n k w at e r een veelzijdige aak Stansvorm Schoon drinkwater, een veelzijdige taak Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in vele economische en maatschappelijke facetten van onze

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 220 Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen Nr.6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 14

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

Oasen in 2006 Het jaar in beeld

Oasen in 2006 Het jaar in beeld Oasen in 2006 Het jaar in beeld Gouda 29 mei 2007 Januari 29 mei 2007 Oasen in 2006 2 Verbouwing zuiveringsstation Rodenhuis In 2006 vierde Oasen het bereiken van hoogste punt van de bouw. Tijdens de ombouw

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED

agendapunt 04.01 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED agendapunt 04.01 910789 Aan Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit WATERKWALITEITSRAPPORTAGE GLASTUINBOUWGEBIED Voorstel Commissie Watersystemen - kwaliteit en kwantiteit 1-2-2011 Kennis te

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Brochure Challenge of Egypt Simulatie

Brochure Challenge of Egypt Simulatie Brochure Challenge of Egypt Simulatie Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Nummer: 776429. Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246)

Nummer: 776429. Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246) Nummer: 776429

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen Aan algemeen bestuur 18 februari 2015 VOORSTEL Datum 6 januari 2015 Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnummer 661410 Programma Waterketen Projectnummer Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 1. Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel

Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Missie, visie en strategie slibverwerking waterschap Rijn en IJssel Missie We verwerken het zuiveringsslib tegen de laagste maatschappelijke kosten, waarbij we ons inzetten de in het slib aanwezige

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie