^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,"

Transcriptie

1 ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons kenmerk betreft aantal bijlagen inlichtingen telefoon fax website ABN AMRO t.n.v. G. Matinburgh info(5).delfshaven.rotterdam.nl NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte mevrouw Tolk, Casenummer: C Reg.nr IlIlllllllWIIlllIII! datum: 2 3 JAN, 2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 10 januari 2013, deel ik u mede, dat er ingevolge artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor: Evenement : Sand and water speelt Datum : 27 januari 2013 Locatie : Lloydstraat (lege pand) Tijd : van uur tot en met uur Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. Dein de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelente nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politieof door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 , Rotterdam, 23 januari 2013 TS Namens de/burgemeester van Rotterdam, de secretaris van de deelgemeente Delfshaven, V. Florijn "i i X r '"s ". f i Deze vergunning isverleend op basis van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (Gemeenteblad 1996, nr. 4). Indien u zich niet kunt verenigen met het bovenstaande kunt u op grond van artikel 6.4., lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Rotterdam. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Hetis wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden. U dient dit bezwaarschrift te richten aan de stafafdeling Juridische Zaken, Algemene Beroepscommissie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandweervoorschriften

3 Bijlage I: voorschriften behorende bij de evenementenvergunninq van: Organisatie Adres organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer Datum evenement Locatie evenement Tijd (en) evenement Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d; 3024 EA Rotterdam mevrouw B. Tolk januari 2013 Lloydstraat (lege pand) van uur tot en met uur Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer. Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar. Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen. De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd. Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Bereikbaarheid / verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd. De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven. Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren. De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. Er moet een rijloper van tenminste 3,5 meter breed geheel vrij van obstakels aanwezig zijn. De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

4 Bewonersbrieven Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel vaneen bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie: datum(s) en tijd(en) evenement datum(s) en tijd(en) op- en afbouw verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen) parkeerbeperkingen (locaties en tijden) regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen consequenties voor het openbaar vervoer bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer P+R terreinen die voor het evenement van belang zijn internetsite waar extra informatie te vinden is telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook opdedag zelf) mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen (b.v. helikopters) telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ( , 24 uur per dag bereikbaar) waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. De organisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopie van bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief isverspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan de deelgemeente Delfshaven (Postbus 63006, 3002 JA Rotterdam, en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam). Geluid en muziek: 1. De eventueel te gebruiken geluidsapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en het ten gehore brengen van muziek, dient qua sterkte zodanig te zijn afgesteld, dat geen ernstige geluidhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt; indien van een dergelijke geluidhinder mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen; uiterlijk op het op het aanvraagformulier en in de aanhef van dit besluit weergegeven eindtijdstip, dient de muziek te worden beëindigd; 2. a. Het rechtstreeks richten van luidsprekers op woonbebouwing dient zoveel mogelijk te worden vermeden; de politie is bevoegd aanwijzingen te geven omtrent het aantal luidsprekers en de wijze van opstellen daarvan; b. De eventueel te gebruiken geluidsapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en het ten gehore brengen van muziek, dient qua sterkte zodanig te zijn afgesteld, dat geen ernstige geluidhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt; c. Indien van een dergelijke geluidhinder mocht blijken,isde politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen; d. Uiterlijk op het op het aanvraagformulier en in de aanhef van dit besluit weergegeven eindtijdstip, dient de muziek te worden beëindigd.

5 Beveiliging en Toezicht In geval van particulier toezicht (ook toegangscontrole) / beveiligingswerkzaamheden dienen deze te worden uitgevoerd door een beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat er gedurende het gehele evenement voldoende particuliere beveiligingsbeambten op het evenemententerrein aanwezig zijn. Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegangscontrole). Bij particulier toezicht moet het personeel zijn voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs. Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten: - afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam ( ) / afdeling bijzondere Taken, politiedistrict West, de heer G. Nieuwenhuizen, telefoonnummer Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: - meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; - bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; - aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; - aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: o Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: o Veiligheidsregio, de heer P. Daman (telefoonnummer / ; o Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer

6 Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen,etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op de weg worden geplaatst en/of in de grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd entevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en - putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven. Alcohol Indien er alcoholhoudende drank wordt geschonken dient er een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet te zijn verleend. Een dergelijke ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zwak alcoholische dranken te schenken. Deze ontheffing is aan te vragen bij: Team Vergunningen Directie Veiligheid, Gemeente Rotterdam Bezoekadres: Stadhuisplein 30 Tel.:(010) Fax:(010) Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt. Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg. Het evenemententerrein dient derhalve te zijn ingehekt. Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein. De organisator zal om een evenemententerrein te creëren conform de gemaakte afspraken, hekken en aanduidingsborden plaatsen. De poorten die toegang geven tot het evenemententerrein zullen op de locaties conform de aangeleverde tekeningen geplaatst worden. De poorten zullen bij het betreden van dit terrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER ALCOHOL TOEGESTAAN". De poorten zullen bij het verlaten van het evenemententerrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN"

7 Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen, geldt dat deze niet op het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten. Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen. Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met Dienst Stadstoezicht. Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan. Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ evenementen(a).roteb.rotterdam.nd te worden opgenomen. Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen. Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed afte sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers. Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen.de afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd. «Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen.

8 Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

9 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Sand and water speelt 27 januari 2013 Lege pand Lloydstraat Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, isde politie bevoegd de geiuidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,imin) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 6. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

10 Artikel 1? Gelijkwaardigheid en algemene wctörschriften - *K\ Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning 17.1 Indien niet is 0idaan aanenig voorschrift, gegewen b of krachtens tfeze artikelen van de werkinstructie (brandveiligheid evenementen, moet de inrichting»n inate an veiligheid bieden die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid die Is beoogd met het desbetreffende bij of krachtens de in deze artikelen gegeven voorschriften. Het college van burgemeester en wethouders wan de gemeente zal moeten beoordelen of en toereikendeveilighei d wordt bewerkstelligd, 17.2 Indien toepassing is gegeven aan het eerst lid en het betreffende oorechrii tevens valt te hertelden totoverwegingenwan gezondheid, moeten dieü erey gingen daarbij' in tenminste dezelfde mate in acht zijn genomen in hetbelang an het voorkomen, beperken en bestrijden vanbrand,het Ijeperken van ~ ê "rigs aar en het voorkomen en beperfen van ongevallen bij brand moet zijn \, Maar 2ai de bepalingen an de gemeentelijte Brandbeveiligingsverordening en aan i - BOL «bes'uït / 2 c r k-i t f moet geschieden overeenkomstig de goedgekeyrile (situatie«) t ' 7- '<s cbtr de VRR, afdeling brandveiligheid, nist getoetst op de constructiewe c ; : ne -i 't s i ar\nj2wigen gegewen door of namens het bevoegd gezag In het belang van 4& ^i*.iid)»&iiigr»id, moeten direct won*«opgevolgd 17.7 Indien het evenement in een gebouw gehouden \. -a." My," <-vt ge&ryilcswergynnirtg of gebnjiksmelfng is afgegeven, zijn de gsi/.j^-.f-'»- g^ van 1t \ deze gebfulksvergynnirtg of gebrulksmeiding oiwerfo. * n itrpas'rr^ Veffynningiioyder dient ach op de hoogte te stellen van de Inhi,i n>e v i er, r >&t-* r te handelen. Uitga» VRKÖS

11 AitOtef i3/.uva!. Brandweer voorwaarden behorend bijde APV vergunning M/a ARTIKELII 18.1 Afval moet dagelijks worden «rzameld in velg opgestelde en goed af te sluiten containers Asbakken moeten regelmatig worden geleegd in afsluïtbiv :»erzamelaais wan onbrandbaar materiaal, 15.3 De ïtthoyd van deze asverzamelaars ma slechts in onbrandbare vaten, die van een delcsef zip voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbalcken, papierbakken en/c? *. * * - i n * <> «. r <. >»<..jc materiaal zijn wrvaardigd hdfe'- de aard van ne: t,. ^ rt«*>, e -J i *i -, >,' oor iedere voorstelling rts> t - ruimte oncte zijn ontdaan. j." ;, * ;~_ :- f J Uitgave VRR

12 Artikel»S CpsteHing en Inventaris, Brandweer voorwaarden behorendbij de AP vergunning c c* i, * n Inwint»!«ARTIKEL 13 r. t itlng van eenruimtsis zodanig ist: : v _, slice persoon zonder ziplaats ten minste0,25 rtfvloerop;." *;<_ >,. -^ b. &Of elke persoon met ziplaats ten minste0,3 m 2 vtoere>pperv!< K -: J-C <'' ir "c indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg 'z- j * -Y,?; c, oor elke persoon met ziplaats ten minste0,5 wf vtoeroppervir 't*--">j ;, indieninventaris kan wersehuïven of omvallen ais gewolg van gwcswg In een ruimte met meer dan 100zïtpfas.-_ z tn de zitplaatsen czkrj-' of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunne t: \ srehuiven of om«' ' r3 olg van gedrang, oor zover die zitplaatsen in sr: s<\ 4 rijen wan me-i. e oefen zijn opgesteld BijIn rijenopgestelde zlpiaalsen istusse*,an een vrije ruilt ^/^ij met een breedte van ten minste 0,40 m, germete- i.?; m de loodlijrien *,.* sw&.ar dichtst naderende gedeelten wan de rijen, Y.,i M,«". ~,r ; is v" ' ( 'r.4 3 ie < ac v A i - o*«art tafel is geplaatst, '!i f t : ".'ic» N. ' r.. iti^'it'rle 1 sr!j\ 3' > s%i d's..'s.. ", '-. r op een gangpad of yiigartg uitkomt, heet sur-' '-". S tip.'a 3. " * i I > 2.1 nötigste: r», i v *n gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimteals bedoeld inhet der& \>u. :r, Ï % " m 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangp^if ir -.in se -rq-i-j ten minste0,6 m is; b. 32 zitplaatsen indien de wrije ruimte als bedoeld in het derde lid groter is dan 0,45 m en debreedte wan de vrije doorgang van hei gangpad of van deuitgang ten minste 0,8 m Is; c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte afs bedoeld in het derde ld groter is dan 0,45 m en debreedtewan de vrije doorgang van het gang pad of van de uitgang ten minste 1,1 mis. UKfiaveVRR

13 Toelichting: Dri-'-. i 'Ti artikel13isoïsreento*. c : - titel7.13 en 7.14 var»het bouwbesluit. Mi" i -.'..wordteen voldoende doorstroomeapaciel tussenin rijen opgestelde stoelen m - : '''T- 12! * f], ; erekerifng w ^ < srsoonbescfifcb'-e ^""T^pervfatóewordt uitgegaan <- *. r <.1oeroppeivte i ^liffsruirrtte na aft < - v. inventaris Het onderling kopp&u.! ^.i t.ilendient zodanig 3/, =-cdte «randendat deze ais gevolg van gedrang niet enfkoppebkunnen we~fe'; Oi»n veilige ontviuchting te kunnen garanderenineenruimte waarin veel mensensamenkomen» moet deinrichting hiervan niet kennen verschuiven of omvallen, Wanneer de inrichting omvalt of verschuift zal dit namelijk de ofttvlychting Memmeren en leiden tot ongewenste paniek. Er is een norm gepubliceerd, de NEK- "' -'T.: :!-> C~. ~?>, j*.»- Verbindingen woor gekoppside zirmi < %' -.'*> '3:''g?>"'i-et r"- on bepmevingsmethoden* dem normïs echt. ä c < > i *vr SOIAV *t 13.3 indien t -."*. *j t '-_ zitplaatsen Me' t -n geplaatst, moet de genoemde vrije ruim^"" ' \ t tafeltjes doortap- Banlges bij voorstellingen in schoten sporthallen e.d. Bij veel voorstellingenwordenzogenaamde gymnastiekbankjes gebraldalszitplaats voor kinderen.de '? *evandezebankjes ïs 3 meter.bijdeonderbouw (4-8 Jaar) kunnen gerniddel* ouderen op ean bankjeplaatsnemen en bij de bovenbouw (8-12)jaar8kindere-> Deiertglevands bankjes is gelijk aan vijf les«2 \.' :* L-.S aa'coppelde stoelen. Hierdoor ontstaatdesituatiedat er perdrie,. > i " ~J"»* _-1 'oi 4 personenmeer aanwezig kunnen zijn. De bankjes vallen n;,. > -1,y.i,«\ ^;ren daardoor de vluchtroutes niet. Bij voorstellingen mogen maximaal drie feankentegen elkaar worden geplaatsten dan moet een vrije ruimte van0,45 meter worden aangehouden. Dit.betekent dar»maximaal 24 tot30 personen op eertrij. Tussen de rijen moeteneen vrije rylmte zijnvan 0,40meter. Ermoet per situatiegekeken worden ofhet aantal aanwezige kinderen voldoet en aan helaantal meters frtoodlyitgang,omdaterop dezemaniervelemalen meer kinderen in een zaal kunnendan wanneer deze kinderenop stoelen plaatsnemen. UitgavsVRR

14 Artikel 1 Vrijhouden wan terrelngedeeftenen bereikbaarheid. Brandweer voorwaarden behorend bij de APV 8rgtjfirtin ARTIKEL 1 if hoijden an terrèingedeefisnen fctreitlasattelil 11 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenemer p\- ~' behave van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang,. *f neerdere toe- of (nood)uitgangers tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beet - goedkeuringwan hetbevoegd gezag. 12 De opstelling van afie tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn dat alle inrichtingen door de hulpvertensiide diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden, i. _. Nj het bowmmrk behorende brartefkrarien, andere bluswaterwinplaatsen en «z jltpynten moeten worden vrijgehouden oor bfuswoartylien, en wel zodanig dat - -i» dn onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt, 14 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient elyidelfjk de (brandweer-)ingong te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn met hetdeerde brandweer In gebruik zijnde sleutslspteem, dan wel door een (eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden, 1.5 Een (tijdelijk) bouwwerklteiit is tot op ten minste 40 meter door riylpwerleningsvoertuigen onbelemmerel te benaderen, 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) tjouwwericaent meer dan 40 meter is verwijderd wan een openbare weg, moet een verbindingsweg tussendie toejprs =n het openbare wegennet aartweag zijn die geschikt isvoor de hulpdiensten, tenzij de 'r,ïm, de ligging en hel gebruik vanhet bouwwerk/deinrichting dat niet vereisen. 1.7 Een geschilde verbindingsweg moet: a, een breedte hebten wan ten minste 3,5 meter (opsteipiaats redvoertyig 4,5': * d meter) en over eenbreedte van tenminste 3,25 meter ajn verhard of evertfcoj % met» Indienlangs beide kanten an de rijbaan sprake is van een obatakelvnjd ruimte van 0,50 meter breed; b, en vrije hoogteboweri de kruin van de weg hebten van ten minste 4,20 meter; c, zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste kg en zijn voorzien van da nodige kunstwerken. 1.8 Een geschikte opsteipiaats voor eenbrandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor motorvoertyigen met een asbeiasting van 10 ton (100kN) en een totaalgewichtwan 15 ton. Uitgave VRR

15 1,9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten s.d. mo en op hst terrein van de inrichting uisluitend zijn opgesteld conformeendoor hst bevoegdgezag goedgekeurde tekening, Toelichting; 1.1 Di betekent tegelijkertijddat de aanwezige personen in principe in twee richtingen kunnenvluchten en dus bij eencalamiteit altijd een onm^tir^r^x^t-? Vbben. 1.2 Zo moeten ophet bij hetbouwwerkbehorende terrer *on "i / v^- ^ WTA L'. V iehting de beplanting,de parfeeerplastsen» de iaad- srs losplaats2 trp-.^>;^ gosderen en afvallen wordenopgeslagenof gedepneert, xodarta ijn g*«:^ f*tt t'j fc-r.nd het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelenwande brandweer niet worien bemoeilijkt of belemmert. 1.3 De maatstaf (NVBR) voor de vrije ruimte rondeen brandkraart is een straal van 1,80m. De maatstaf (N BR)voorde afstand tussen eenbrandkraan en een droge blusleiding is 35mwaarbij da horizontale afstand tussende opslefpiaets van het btevoertuig en de wtenmtïpiaats niet meer dan5m mag bedragen. Ook e «ntyelebraridkraanbordjes moeten zichtbaar blijven, 1.4 z snoet voorkomen worden dat bij een calamiteit de brand*? r n u,- p ist 5 hiderti wordt door afgesloten hefaserfcenen/of slagbomen. *>- i <, <«a-k' ran z,r' fi in overlegmet de brandweerpassendevoorzieningen moeten ' *!< " T >' "«n, ;"ï welkunnenopenenbetekent dat de vertraging, als gevolg vat * 1 n. -1 ^/'.i,sn -'iet hafawff,maximaal 30secondenbedraagt, 1.5 E ' groepvan kleine tenten an1000m* dient ais totaal tot op < r < - " J-,. te Kunnen worden en dys niet elke individuele tent (Hartdreiwng öranavemgneid Kampeerterreinen NVBR). 1.8 Met name ambulances en braitóweewoertuigen moeten tri werhand met de te verrichte takeneenoöject tot op maximaal40meterkunnen benaderen. Di betreft niet alleen gebouwen, maar ook bouwwerken,, r geen ebom zijn, zoals de tribunes wam sportvelden, of afgebakende locatie,? ^c s 11evenemententerrein, 17 Deafmetingvoordeverbindingsweg wan 3,5meteris en deafmetingwoor de rijfoper afkomstig is afkomstig uit bijlag 2 van de 'Handleiding Blyswatervoorzienlng en bereikbaarheid' NVBR,2003.Tevens wordt hieringestelddat boc«en minimaal een buïtenstraai van 10m en een Wonenstreal van 4,5m dienen te hebten. Deze handleiding It te besteller!byde NVBR fwww.nvbr.nl. tel, , tot ). Met -'kunstwerken' wort! bedoeld bouwwerken waarvoorandere materialen dan aarte en zandgebruikt zijn, zoals bij sfuizert, viaductenenz, 1.8 De gewichten zijn gebaseerd op eert opteiplaats voor een tankautospui volgens bijlage 2 an de "Handleiding Blyswatervooiziersing ftbereikbaarheid*vandenvbr. Daarbij is het uitgangspynt dat bij e enementendoorgaans enbrancfwesrinzet met tankautospuiten) wordt gedaan. Het bepalen van opfelplaatsen woor een evenement is maatwerk. De brandweer bepaalt deze afhankelijk vandesituatie ter plekke. Daarbijzalmedebepalend zijn of een opslelplaats geschiktis voor een tankautospui en of een doeltreffend werfeinding tussen de tankautospuit en de biyswaterooorziening ten worden gelegd. Uiteraard dient maatwerk teworden toegepastais hetevenementdeinzetvan een redvoertuig zoy kunnen vereisen {bijv. reuzenradold). U«BWBVRR

16 Artikel 3 Uitgangen en vluchtroutes. Brandweer voonraarden behorend bij deapv wergyrtring ARTIKEL 3 Artikel 3 Uitgangen en vfachtroutos 3.1 Bij evenementen met grotere aantallen personen moeten de aanwezigen in principein twee richtingenkunnen vluchten. 3.2 Er dient voldoende uftgartgsbreedte voor de aanwezige personen aanv -ZQ *-.- v;n, d.w z.: a. i meteruitgangsbneedte per 90 personen in gevaf de uitgangen bestaanuit tentdoek; b. 1 meter uitgangsbreedte per 135 personen in gewal de uitgangen bestaan uitwaste deuren én er verder geen beperkende factoren voor het veiligvluchters aanwezig zijn, 3.3 Een deur in de wluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uisluitend gesleten, ais de deur ten behoeve van deze personen van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal wereiste breedte ten worfeni geopend zonder dat hiertoe gebruik mostworden gemaamt van een sleutelof een ander loswoorwerp, 3.4 Een deor die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin mem dan 100 personen zuilenverblijven en een deur in een doorgangof oigang bestemd voorontvluchting ran meer dan 100 personen wordt niet andere»loten dan door middel an; a. en sluiting, wsarttj de deur opengaat deor een lichtedruk tegen dedeyr,in de vluchtrichting gezien; b. een slotting waarvan ds bedieningsinriditing bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting gezien, op minimaal 1 meter en maximaal 1.10 boven de loer, over dswofls breedtevan de dsyr aangebrachte stang,waarbij de deur opengaat door een lichte druk tepen deze stang (panieksluitingconform de NEN-EN 1125). 3.5 Kabels die op de grond liggen dienen beschermd tezijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden, danwelop enige wp nietbeschadigd tonnen worden. 3.6 De beioopbaartieid buiten de tent tot aan een door het bevoegd gezag nader te bepalen plaats moet zodanigzijn dat struikelen en vallen wordt voorkomen. UNgaveVRR

17 Toelichting: 3.1 HetHandboek Evenementen Makenvan-de Vereniging van Evenemerrtenmakers (WEM) stelt dat bij evenementen me! grotere aantallen»mensen in principe in twee richtingenmoet kunnen vluchten, Engelse regelgeving nsemt hiervoor een hoek wart minimaal 45 tossen de tees uitgangen, gezien vanaf de vluchtendepersoon..het In twee richtingen kunnen «luchten is van toepassing op hstvluchten uit de tent c.q. de inrichting. Hst vlochten wart het terrein is geregeld via artikel 1,1 3.2 Volgens de 'Handreiking voor gebruiksvefgunnurtgen' van VROM (2004) zal' '. tel personen per meter uitgangsbreedtesteeds meer maatwerk worden. Het te"* ie" omen dat de berekening zelfs aangeeft dat ermeer dan 135 personen per meter uitgangsbreedte aanwezig zip. De aanvragsr moet dan aantonen dat veilig vlochten mogelijk is» anders is SO personenpermeteruftgarigsbreedtehet yï an spjttt, Echtsr voor tenten is het Bouwbesfyli in principe niet van toepassing en wordt wettest wstgehoydan aan de eis van 90 person«per meter yitgartisbreedfe, indien de uitgangen bestaan uit tentdoek. Immers, uitgangen van-tentdoek bemoeilijken doorgaans het vluchten. Indien echter vaste deoren in het tentzeil worden geplaatst kan de redenering van het Bouwbesluit c.q. de VROM-Handreiking "Vluchten bij brand" worden gevolgd, d.w.z. dat in principe 135 personen per meter ukgangsbreedte worden toegelaten. Uiteraard mits er geen beperkende factoren aanwezig zijn, bijv. een gebrek aan vrije uttstroommogelijkheid. Deyïgangstoreeefte ars tenten wordt gemetenop 1.90 metr»»"»ogte, waarbij de breedte 90 personen per 1 meter uit angsbreecfe is indien er geen "t s ;'stroom is. De bepaling of er sprake iswan een vrije yitstroom is situatieafhankeiijker te cepalenmet behulp van de tekeningen -4an hel evenemententerrein, Ter ec -; ite 1- spaling kan worden aangehouden öat geaent mag worden dat een wip uitsti. or -anwezig is als na de uitgang meer da-i 1,5 maalde breedte.',-.;» de uitgang beschikbaar is tof het aansluitend terrein en dai het aansluitend terrem ff. maal * omvang mn de inrichting dient te bedragen (hi&vj dmnt os uftstroomru:r:."> te werten meegeteld). Meetpantyitgamgsfereedte tent Voorbeeld hm in mn isni mei zebdmlmmnfmn ma goeds nooduitgang gomsau km wrefen 3,3 Doel van êem voorschriften is te waarborgen datdeuren in vlychtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. Aiser mensen in een gebouw aanwezig zijn, mogen deurendie bij het vluchten een rol speienniet op slot zijn,zodat het niet noodzakelijk is een sleutel tegebruiken om het pand te kunnen vertalen. Onder sieutel wordt hier niet a%««i ec" b! een sh behorende sn!*e» bedoeld "tas»- 3^ sider lo«? voorwerp dat nodi km zijr» c, c?ei lei *o;j bra* t Zn»'. ^.nste5'< e Se ie - a ie i "c* x tjegar r «an o, r.-.ld \%i', l Ä' *«? : h^k'«!""^- ' «te ng 3. '.gallis <ta,.,' ri aiijen of in geopende \MR

18 ' -L' z^sn belang aan de buitere,;; \, ^*? ^ >: i shfrouts -» '> - st aansluitend te««.» aö«d in orde te hebben. Te ^i J.'I ' a\ n weiiandca gezet, waarbij de tooproute niet everi vlak is.voor -- c',* > *Ï? 4 - evenemententerrein zullen er voldoende uigangsn moeten zijn. Dit zal sterft afhankelijk zijn van de grootte mm het terreiners de soort afzetting. Bij grotere terreinen kan er rekening gehouden werten met doorstroomsnelheden. Dit dient als maatwerk per evenement te gebeuren UB{MW»VRR

19 Artikel 4 Nood- en j^sphcatii, ^.KjhtLg. Brandweer woorwaardert behorend bij deapv vergunning ARTIKEL 4 Mooi- n traiwparantverilchtlng/. L u»;>t : ë 11' - M l>*g 4.1 Alle ftoodyitfangen en vluchtrouta? v*n ds rrtr-hjng i aeten worden gemarkeerd door lychlrouteaanduïdiriien (pictogra^me..) vdgsni 'JEïl 8088:2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld ïn de artikelen 5 Jtot en met 5.S van NEN-EN 1838: Een vluchtrouteaandujding als bedoeld ir» het eerste lid is aangebracht op een-duidelijk waarneembare piaals. 4.3 Een vluchtrouteaanduidïng als bedoeld in het eerete lid < Äo;i.*ar%s < i3 MZZ- iden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurer is eer psi -*-} -,, n «~.i minste 80 minuten aan de zichibaarlieidseisen, bedoeld in de s\ kefe- 5 2'" t-n r.r* i.6 van NEN-EN 1838: Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het esrete lid, op een vluchtroute vanuit een ruimte met een veriichtingsinstalfatie dis niet is aangesloten op een woorziening voor noodstroom ais bedoeld in de artikel 8.3wars het Bouwbesluit, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de inhef eerste «ld bedoelde zichtbaarheidseisen niet van.:--?t;: inj. -.'" 7 < tori ( e*i u t tp iyfi,,&. an een tluchtroufeaandoiding windt adequate wijze plaats *r> f omi pv<el 118 en h-t l^jwfbesiui. 4.6 indien ir. ae a inciting averdag jnvoldoende daglicht aanwezig is,of de inrichting na zonsondeigang wortt gebruikt; a. moeten de yludhtrouteaanduidingenzijn uitgevoerd als elektrisch erlfchte en op een noodstroornbron aangesloten transparanten, die bij aanwezigheid wan personen permanent verlicht zijn; b, moet irs de inrichïng noodverlichting zijn aangebracht 4.7 Eert rtüodveriïchtïnfsinstallatse als bedoeld in de artikel 6.3 van hef Bouwbesluit functioneert overeenkomstig de in die artikelen genoemde voorschriften. 4.8 De controle en het onderhoyd van de in het eerste lid bedoelde noodvertichtingsinstallatie vindt op adeqyatewijze piaats. UBCM»VRR05t2-1.3ö

20 ".en; (jeten te alten tijde zlchtk / v j t \ h< f oiee wort bedoeld.ere aankleding ofvereiet,-., veer cc ^ajitrauteaartduidirig *.,.' /..ii, ^ v- "«t«l '.?8 1, v»'-f,i ttrok.? ' ^ z=r <L - <-' i c f v "E i,%'j." r,ri* * om te ca';i' -;»'. J. :l">ace 3, ^,-:^i 4,5/4.7 Het zafdyidöljk zljr, ^5L;'n:-goat'S >tj v 1 * VHT. 'nwdgir-.»jc^k- i irakter daarvan, het bijhoyden van ccstioles ir p-s;t»gooek weinig sim* * r-, ü,1-33rd dienert de noodwertichtïsigmjcfilföij.-j ->u> T 1 na het aanbn \. c' ï worden gecontroleerd op de zichtbaar!'.- r,i;y ^ werking. OtgawVRR

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res S4^-» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam t.a.v. mevrouw. H. Kottier Essenburgstraat 4. 2 rechts 3022 MK Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur j4^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Opzoomeren 2013 WE De Eendracht t.a.v. Dhr. E. Faas Sint Jobskade

Nadere informatie

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013 '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Archicup2013 De Zwarte Hond t.a.v. Mw. I. van den Heuvel Aert

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

veranda - *J g^^ 2011

veranda - *J g^^ 2011 Deelgemeente Rozenburg U/11/0862 uw brief van 8 november 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/1902 nummer Hotel Eetcafé 't Centrum t.a.v. De heer P. Bestebroer Emm astraat 46-48 3181 CG Rozenburg bijlage(n)

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam yiiïsj» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Viering Koninginnedag 2013 Poolcafe Delfshaven t.a.v. Mw. M.J.W.Willems

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

van 13.00 uur tot 18.00 uur

van 13.00 uur tot 18.00 uur ?i«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Harley Davidson Club Nederland t.a.v. Dhr. R. Tieman Zuidlaardermeer 18 2993 PV Barendrecht Bezoekadres: Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postadres: Postbus 63006

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen)

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen) ji^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Stichting Nida t.a.v. Dhr. S. Karakurt Goudserijweg 373-375 3031 CG Rotterdam Bezoek adres postadres betreft inlichtingen telefoon fax e-mail website ABNAMRO t.n.v.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

sector:

sector: deelgemeente gemeente Rotterdam Boerhaavestraat f 1 3083 DA Rotterdam aan: HotelRebel B.V. t.a.v. mevrouw Sandra de Boer Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK ROTTERDAM Postbus 5410 3008 AK Rotterdam / Telefoon:

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur Charlois Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: Boerhaavestraat 11 3083 DA Rotterdam Postadres: Postbus 5410 3008 AK Rotterdam Internet: www.charlois.rotterdam.nl Nultien 180 t.a.v. mevrouw Y. Metaal

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening. Bijlage bij toelichting op hoofdstuk 6 van de bouwverordening Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

3fe. Deelgemeente van Rotterdam

3fe. Deelgemeente van Rotterdam 3fe Deelgemeente van Rotterdam Verkeersbesluiten Realisatie elektrische oplaadpaal en reservering van twee parkeerplaatsen aan de Heemraadssingel ter hoogte van nummer 221 en Realisatie elektrische oplaadpaal

Nadere informatie

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke ruimten in woonfuncties. Algemene toelichting bij bijlage 4 De eisen worden gesteld met als doel een brandveilige

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Kerstfeest en brandveiligheid

Kerstfeest en brandveiligheid Kerstfeest en brandveiligheid Het kan en moet veilig: extra kerstversiering in uw bedrijf tijdens de feestdagen Versiering maakt feestelijk, maar het kan een extra risico inhouden als u brandbare materialen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer

Nadere informatie

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noord-Beveland. Nr. 26210 30 maart 2015 Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

deelgemeente HOOGVLIET

deelgemeente HOOGVLIET Sector ewoners deelgemeente HOOGVLIET esluitnummer EV 045 Uw kenmerk Ons kenmerk #2905 [2869] Aantal bijlagen - etreft Evenementenvergunning Deelgemeente Hoogvliet tav Frans Temme Postbus 600 390 AN Hoogvliet

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Deelgemeente RozeflbUTg

Deelgemeente RozeflbUTg Deelgemeente RozeflbUTg uw brief van 13 april 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/0590 nummer VTV Eurohof t.a.v. De heer MP. Vermeulen Zandweg 15 3181 HX Rozenburg bijlage(n) datum _ 29 april 2011 verzonden-*?

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Farewell Party Rotterdam 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) van 21.30 uur tot en met 00.00 uur

Farewell Party Rotterdam 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) van 21.30 uur tot en met 00.00 uur '-is^j^^f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam TOLK t.a.v. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 D 3024 EA ROTTERDAM Bezoek adres postadres uwkenmerk uw brief van ons kenmerk betreft aantal bijlagen inlichtingen

Nadere informatie

Checklist veiligheid bij evenementen

Checklist veiligheid bij evenementen Datum: Nr.: 1. Verantwoordelijkheid a. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. b. Zijn er coördinatieverantwoordelijken aangesteld? 2. Vergunning/toestemming a. Het houden

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post 3503 RE UTRECHT 3009 CE Rotterdam 14010 (Locaat tarief) F (010) 286 82 50 E înfo@prinsatexander.rotterdam-nt I www.prînsatexander.nl uw brief van 27 september 2012 Behandeld door M. Degenkamp Uw kenmerk

Nadere informatie

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders Veiligheid organiseren hecklist voor sportaanbieders Nationale Sportweek 19 26 april 2014 Inleiding NO*NSF organiseert voor de 11 e keer de Nationale Sportweek. e Nationale Sportweek groeit. Met het stijgen

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen Postbus 30018, 9400 RA Assen Telefoon: 14 0592 Telefax: 0592-366595 E-mail: info@assen.nl Internet: www.assen.nl AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge

Nadere informatie

Uitgaande post - 26268

Uitgaande post - 26268 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 12 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam-nt I www-prinsatexander-nl uw brief van 1 1 juli 2013 Uw kenmerk Bijlageln)

Nadere informatie

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Studio Meiday t.a.v. Dhr. A. Meidam Havenstraat 7 d 3024 SE Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Uitgaande post - 22746

Uitgaande post - 22746 Stresemannplaats 8 3068 JL ROTTERDAM Fostbus 84205 3009 CE Rotterdam 'r 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 info@prînsalexander.rotterdam-nl I www-prînsalexander.nt Uw brief van 24 febrùari 2012 Uw

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dienen te worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid Publieksdienst Versie september 2010 Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning/ Tijdelijke gebruikstoestemming brandveiligheid Een evenementenvergunning dient u aan te vragen voor elke voor publiek

Nadere informatie

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m Skeye B.V. Achthovenerweg 15D 2351 AX LEIDERDORP Parallelweg 1 Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland m Dutch Drone Company Honderdland 131 2676 LT MAASDIJK Parallelweg 1 CMR Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E jp.vannieuwenhuizen(i dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht Publieksdiensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus 550 3300 AA DORDRECHT Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie