^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,"

Transcriptie

1 ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons kenmerk betreft aantal bijlagen inlichtingen telefoon fax website ABN AMRO t.n.v. G. Matinburgh info(5).delfshaven.rotterdam.nl NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte mevrouw Tolk, Casenummer: C Reg.nr IlIlllllllWIIlllIII! datum: 2 3 JAN, 2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 10 januari 2013, deel ik u mede, dat er ingevolge artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor: Evenement : Sand and water speelt Datum : 27 januari 2013 Locatie : Lloydstraat (lege pand) Tijd : van uur tot en met uur Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. Dein de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelente nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politieof door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 , Rotterdam, 23 januari 2013 TS Namens de/burgemeester van Rotterdam, de secretaris van de deelgemeente Delfshaven, V. Florijn "i i X r '"s ". f i Deze vergunning isverleend op basis van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (Gemeenteblad 1996, nr. 4). Indien u zich niet kunt verenigen met het bovenstaande kunt u op grond van artikel 6.4., lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Rotterdam. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Hetis wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden. U dient dit bezwaarschrift te richten aan de stafafdeling Juridische Zaken, Algemene Beroepscommissie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Bijlage(n) behorende bij de evenementenvergunning Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandweervoorschriften

3 Bijlage I: voorschriften behorende bij de evenementenvergunninq van: Organisatie Adres organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer Datum evenement Locatie evenement Tijd (en) evenement Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d; 3024 EA Rotterdam mevrouw B. Tolk januari 2013 Lloydstraat (lege pand) van uur tot en met uur Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer. Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar. Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen. De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd. Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Bereikbaarheid / verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd. De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven. Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren. De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. Er moet een rijloper van tenminste 3,5 meter breed geheel vrij van obstakels aanwezig zijn. De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

4 Bewonersbrieven Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel vaneen bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie: datum(s) en tijd(en) evenement datum(s) en tijd(en) op- en afbouw verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen) parkeerbeperkingen (locaties en tijden) regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen consequenties voor het openbaar vervoer bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer P+R terreinen die voor het evenement van belang zijn internetsite waar extra informatie te vinden is telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook opdedag zelf) mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen (b.v. helikopters) telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ( , 24 uur per dag bereikbaar) waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. De organisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopie van bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief isverspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan de deelgemeente Delfshaven (Postbus 63006, 3002 JA Rotterdam, en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam). Geluid en muziek: 1. De eventueel te gebruiken geluidsapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en het ten gehore brengen van muziek, dient qua sterkte zodanig te zijn afgesteld, dat geen ernstige geluidhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt; indien van een dergelijke geluidhinder mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen; uiterlijk op het op het aanvraagformulier en in de aanhef van dit besluit weergegeven eindtijdstip, dient de muziek te worden beëindigd; 2. a. Het rechtstreeks richten van luidsprekers op woonbebouwing dient zoveel mogelijk te worden vermeden; de politie is bevoegd aanwijzingen te geven omtrent het aantal luidsprekers en de wijze van opstellen daarvan; b. De eventueel te gebruiken geluidsapparatuur voor het versterken van de menselijke stem en het ten gehore brengen van muziek, dient qua sterkte zodanig te zijn afgesteld, dat geen ernstige geluidhinder voor de omgeving wordt veroorzaakt; c. Indien van een dergelijke geluidhinder mocht blijken,isde politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen; d. Uiterlijk op het op het aanvraagformulier en in de aanhef van dit besluit weergegeven eindtijdstip, dient de muziek te worden beëindigd.

5 Beveiliging en Toezicht In geval van particulier toezicht (ook toegangscontrole) / beveiligingswerkzaamheden dienen deze te worden uitgevoerd door een beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat er gedurende het gehele evenement voldoende particuliere beveiligingsbeambten op het evenemententerrein aanwezig zijn. Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegangscontrole). Bij particulier toezicht moet het personeel zijn voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs. Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten: - afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam ( ) / afdeling bijzondere Taken, politiedistrict West, de heer G. Nieuwenhuizen, telefoonnummer Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: - meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; - bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; - aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; - aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: o Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: o Veiligheidsregio, de heer P. Daman (telefoonnummer / ; o Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer

6 Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen,etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op de weg worden geplaatst en/of in de grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd entevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en - putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven. Alcohol Indien er alcoholhoudende drank wordt geschonken dient er een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet te zijn verleend. Een dergelijke ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zwak alcoholische dranken te schenken. Deze ontheffing is aan te vragen bij: Team Vergunningen Directie Veiligheid, Gemeente Rotterdam Bezoekadres: Stadhuisplein 30 Tel.:(010) Fax:(010) Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt. Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg. Het evenemententerrein dient derhalve te zijn ingehekt. Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein. De organisator zal om een evenemententerrein te creëren conform de gemaakte afspraken, hekken en aanduidingsborden plaatsen. De poorten die toegang geven tot het evenemententerrein zullen op de locaties conform de aangeleverde tekeningen geplaatst worden. De poorten zullen bij het betreden van dit terrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER ALCOHOL TOEGESTAAN". De poorten zullen bij het verlaten van het evenemententerrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN"

7 Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen, geldt dat deze niet op het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten. Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen. Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met Dienst Stadstoezicht. Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan. Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ evenementen(a).roteb.rotterdam.nd te worden opgenomen. Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen. Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed afte sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers. Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen.de afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd. «Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen.

8 Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

9 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Sand and water speelt 27 januari 2013 Lege pand Lloydstraat Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, isde politie bevoegd de geiuidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,imin) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 6. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

10 Artikel 1? Gelijkwaardigheid en algemene wctörschriften - *K\ Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning 17.1 Indien niet is 0idaan aanenig voorschrift, gegewen b of krachtens tfeze artikelen van de werkinstructie (brandveiligheid evenementen, moet de inrichting»n inate an veiligheid bieden die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid die Is beoogd met het desbetreffende bij of krachtens de in deze artikelen gegeven voorschriften. Het college van burgemeester en wethouders wan de gemeente zal moeten beoordelen of en toereikendeveilighei d wordt bewerkstelligd, 17.2 Indien toepassing is gegeven aan het eerst lid en het betreffende oorechrii tevens valt te hertelden totoverwegingenwan gezondheid, moeten dieü erey gingen daarbij' in tenminste dezelfde mate in acht zijn genomen in hetbelang an het voorkomen, beperken en bestrijden vanbrand,het Ijeperken van ~ ê "rigs aar en het voorkomen en beperfen van ongevallen bij brand moet zijn \, Maar 2ai de bepalingen an de gemeentelijte Brandbeveiligingsverordening en aan i - BOL «bes'uït / 2 c r k-i t f moet geschieden overeenkomstig de goedgekeyrile (situatie«) t ' 7- '<s cbtr de VRR, afdeling brandveiligheid, nist getoetst op de constructiewe c ; : ne -i 't s i ar\nj2wigen gegewen door of namens het bevoegd gezag In het belang van 4& ^i*.iid)»&iiigr»id, moeten direct won*«opgevolgd 17.7 Indien het evenement in een gebouw gehouden \. -a." My," <-vt ge&ryilcswergynnirtg of gebnjiksmelfng is afgegeven, zijn de gsi/.j^-.f-'»- g^ van 1t \ deze gebfulksvergynnirtg of gebrulksmeiding oiwerfo. * n itrpas'rr^ Veffynningiioyder dient ach op de hoogte te stellen van de Inhi,i n>e v i er, r >&t-* r te handelen. Uitga» VRKÖS

11 AitOtef i3/.uva!. Brandweer voorwaarden behorend bijde APV vergunning M/a ARTIKELII 18.1 Afval moet dagelijks worden «rzameld in velg opgestelde en goed af te sluiten containers Asbakken moeten regelmatig worden geleegd in afsluïtbiv :»erzamelaais wan onbrandbaar materiaal, 15.3 De ïtthoyd van deze asverzamelaars ma slechts in onbrandbare vaten, die van een delcsef zip voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbalcken, papierbakken en/c? *. * * - i n * <> «. r <. >»<..jc materiaal zijn wrvaardigd hdfe'- de aard van ne: t,. ^ rt«*>, e -J i *i -, >,' oor iedere voorstelling rts> t - ruimte oncte zijn ontdaan. j." ;, * ;~_ :- f J Uitgave VRR

12 Artikel»S CpsteHing en Inventaris, Brandweer voorwaarden behorendbij de AP vergunning c c* i, * n Inwint»!«ARTIKEL 13 r. t itlng van eenruimtsis zodanig ist: : v _, slice persoon zonder ziplaats ten minste0,25 rtfvloerop;." *;<_ >,. -^ b. &Of elke persoon met ziplaats ten minste0,3 m 2 vtoere>pperv!< K -: J-C <'' ir "c indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg 'z- j * -Y,?; c, oor elke persoon met ziplaats ten minste0,5 wf vtoeroppervir 't*--">j ;, indieninventaris kan wersehuïven of omvallen ais gewolg van gwcswg In een ruimte met meer dan 100zïtpfas.-_ z tn de zitplaatsen czkrj-' of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunne t: \ srehuiven of om«' ' r3 olg van gedrang, oor zover die zitplaatsen in sr: s<\ 4 rijen wan me-i. e oefen zijn opgesteld BijIn rijenopgestelde zlpiaalsen istusse*,an een vrije ruilt ^/^ij met een breedte van ten minste 0,40 m, germete- i.?; m de loodlijrien *,.* sw&.ar dichtst naderende gedeelten wan de rijen, Y.,i M,«". ~,r ; is v" ' ( 'r.4 3 ie < ac v A i - o*«art tafel is geplaatst, '!i f t : ".'ic» N. ' r.. iti^'it'rle 1 sr!j\ 3' > s%i d's..'s.. ", '-. r op een gangpad of yiigartg uitkomt, heet sur-' '-". S tip.'a 3. " * i I > 2.1 nötigste: r», i v *n gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimteals bedoeld inhet der& \>u. :r, Ï % " m 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangp^if ir -.in se -rq-i-j ten minste0,6 m is; b. 32 zitplaatsen indien de wrije ruimte als bedoeld in het derde lid groter is dan 0,45 m en debreedte wan de vrije doorgang van hei gangpad of van deuitgang ten minste 0,8 m Is; c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte afs bedoeld in het derde ld groter is dan 0,45 m en debreedtewan de vrije doorgang van het gang pad of van de uitgang ten minste 1,1 mis. UKfiaveVRR

13 Toelichting: Dri-'-. i 'Ti artikel13isoïsreento*. c : - titel7.13 en 7.14 var»het bouwbesluit. Mi" i -.'..wordteen voldoende doorstroomeapaciel tussenin rijen opgestelde stoelen m - : '''T- 12! * f], ; erekerifng w ^ < srsoonbescfifcb'-e ^""T^pervfatóewordt uitgegaan <- *. r <.1oeroppeivte i ^liffsruirrtte na aft < - v. inventaris Het onderling kopp&u.! ^.i t.ilendient zodanig 3/, =-cdte «randendat deze ais gevolg van gedrang niet enfkoppebkunnen we~fe'; Oi»n veilige ontviuchting te kunnen garanderenineenruimte waarin veel mensensamenkomen» moet deinrichting hiervan niet kennen verschuiven of omvallen, Wanneer de inrichting omvalt of verschuift zal dit namelijk de ofttvlychting Memmeren en leiden tot ongewenste paniek. Er is een norm gepubliceerd, de NEK- "' -'T.: :!-> C~. ~?>, j*.»- Verbindingen woor gekoppside zirmi < %' -.'*> '3:''g?>"'i-et r"- on bepmevingsmethoden* dem normïs echt. ä c < > i *vr SOIAV *t 13.3 indien t -."*. *j t '-_ zitplaatsen Me' t -n geplaatst, moet de genoemde vrije ruim^"" ' \ t tafeltjes doortap- Banlges bij voorstellingen in schoten sporthallen e.d. Bij veel voorstellingenwordenzogenaamde gymnastiekbankjes gebraldalszitplaats voor kinderen.de '? *evandezebankjes ïs 3 meter.bijdeonderbouw (4-8 Jaar) kunnen gerniddel* ouderen op ean bankjeplaatsnemen en bij de bovenbouw (8-12)jaar8kindere-> Deiertglevands bankjes is gelijk aan vijf les«2 \.' :* L-.S aa'coppelde stoelen. Hierdoor ontstaatdesituatiedat er perdrie,. > i " ~J"»* _-1 'oi 4 personenmeer aanwezig kunnen zijn. De bankjes vallen n;,. > -1,y.i,«\ ^;ren daardoor de vluchtroutes niet. Bij voorstellingen mogen maximaal drie feankentegen elkaar worden geplaatsten dan moet een vrije ruimte van0,45 meter worden aangehouden. Dit.betekent dar»maximaal 24 tot30 personen op eertrij. Tussen de rijen moeteneen vrije rylmte zijnvan 0,40meter. Ermoet per situatiegekeken worden ofhet aantal aanwezige kinderen voldoet en aan helaantal meters frtoodlyitgang,omdaterop dezemaniervelemalen meer kinderen in een zaal kunnendan wanneer deze kinderenop stoelen plaatsnemen. UitgavsVRR

14 Artikel 1 Vrijhouden wan terrelngedeeftenen bereikbaarheid. Brandweer voorwaarden behorend bij de APV 8rgtjfirtin ARTIKEL 1 if hoijden an terrèingedeefisnen fctreitlasattelil 11 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenemer p\- ~' behave van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang,. *f neerdere toe- of (nood)uitgangers tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beet - goedkeuringwan hetbevoegd gezag. 12 De opstelling van afie tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn dat alle inrichtingen door de hulpvertensiide diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden, i. _. Nj het bowmmrk behorende brartefkrarien, andere bluswaterwinplaatsen en «z jltpynten moeten worden vrijgehouden oor bfuswoartylien, en wel zodanig dat - -i» dn onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt, 14 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient elyidelfjk de (brandweer-)ingong te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn met hetdeerde brandweer In gebruik zijnde sleutslspteem, dan wel door een (eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden, 1.5 Een (tijdelijk) bouwwerklteiit is tot op ten minste 40 meter door riylpwerleningsvoertuigen onbelemmerel te benaderen, 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) tjouwwericaent meer dan 40 meter is verwijderd wan een openbare weg, moet een verbindingsweg tussendie toejprs =n het openbare wegennet aartweag zijn die geschikt isvoor de hulpdiensten, tenzij de 'r,ïm, de ligging en hel gebruik vanhet bouwwerk/deinrichting dat niet vereisen. 1.7 Een geschilde verbindingsweg moet: a, een breedte hebten wan ten minste 3,5 meter (opsteipiaats redvoertyig 4,5': * d meter) en over eenbreedte van tenminste 3,25 meter ajn verhard of evertfcoj % met» Indienlangs beide kanten an de rijbaan sprake is van een obatakelvnjd ruimte van 0,50 meter breed; b, en vrije hoogteboweri de kruin van de weg hebten van ten minste 4,20 meter; c, zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste kg en zijn voorzien van da nodige kunstwerken. 1.8 Een geschikte opsteipiaats voor eenbrandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor motorvoertyigen met een asbeiasting van 10 ton (100kN) en een totaalgewichtwan 15 ton. Uitgave VRR

15 1,9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten s.d. mo en op hst terrein van de inrichting uisluitend zijn opgesteld conformeendoor hst bevoegdgezag goedgekeurde tekening, Toelichting; 1.1 Di betekent tegelijkertijddat de aanwezige personen in principe in twee richtingen kunnenvluchten en dus bij eencalamiteit altijd een onm^tir^r^x^t-? Vbben. 1.2 Zo moeten ophet bij hetbouwwerkbehorende terrer *on "i / v^- ^ WTA L'. V iehting de beplanting,de parfeeerplastsen» de iaad- srs losplaats2 trp-.^>;^ gosderen en afvallen wordenopgeslagenof gedepneert, xodarta ijn g*«:^ f*tt t'j fc-r.nd het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelenwande brandweer niet worien bemoeilijkt of belemmert. 1.3 De maatstaf (NVBR) voor de vrije ruimte rondeen brandkraart is een straal van 1,80m. De maatstaf (N BR)voorde afstand tussen eenbrandkraan en een droge blusleiding is 35mwaarbij da horizontale afstand tussende opslefpiaets van het btevoertuig en de wtenmtïpiaats niet meer dan5m mag bedragen. Ook e «ntyelebraridkraanbordjes moeten zichtbaar blijven, 1.4 z snoet voorkomen worden dat bij een calamiteit de brand*? r n u,- p ist 5 hiderti wordt door afgesloten hefaserfcenen/of slagbomen. *>- i <, <«a-k' ran z,r' fi in overlegmet de brandweerpassendevoorzieningen moeten ' *!< " T >' "«n, ;"ï welkunnenopenenbetekent dat de vertraging, als gevolg vat * 1 n. -1 ^/'.i,sn -'iet hafawff,maximaal 30secondenbedraagt, 1.5 E ' groepvan kleine tenten an1000m* dient ais totaal tot op < r < - " J-,. te Kunnen worden en dys niet elke individuele tent (Hartdreiwng öranavemgneid Kampeerterreinen NVBR). 1.8 Met name ambulances en braitóweewoertuigen moeten tri werhand met de te verrichte takeneenoöject tot op maximaal40meterkunnen benaderen. Di betreft niet alleen gebouwen, maar ook bouwwerken,, r geen ebom zijn, zoals de tribunes wam sportvelden, of afgebakende locatie,? ^c s 11evenemententerrein, 17 Deafmetingvoordeverbindingsweg wan 3,5meteris en deafmetingwoor de rijfoper afkomstig is afkomstig uit bijlag 2 van de 'Handleiding Blyswatervoorzienlng en bereikbaarheid' NVBR,2003.Tevens wordt hieringestelddat boc«en minimaal een buïtenstraai van 10m en een Wonenstreal van 4,5m dienen te hebten. Deze handleiding It te besteller!byde NVBR fwww.nvbr.nl. tel, , tot ). Met -'kunstwerken' wort! bedoeld bouwwerken waarvoorandere materialen dan aarte en zandgebruikt zijn, zoals bij sfuizert, viaductenenz, 1.8 De gewichten zijn gebaseerd op eert opteiplaats voor een tankautospui volgens bijlage 2 an de "Handleiding Blyswatervooiziersing ftbereikbaarheid*vandenvbr. Daarbij is het uitgangspynt dat bij e enementendoorgaans enbrancfwesrinzet met tankautospuiten) wordt gedaan. Het bepalen van opfelplaatsen woor een evenement is maatwerk. De brandweer bepaalt deze afhankelijk vandesituatie ter plekke. Daarbijzalmedebepalend zijn of een opslelplaats geschiktis voor een tankautospui en of een doeltreffend werfeinding tussen de tankautospuit en de biyswaterooorziening ten worden gelegd. Uiteraard dient maatwerk teworden toegepastais hetevenementdeinzetvan een redvoertuig zoy kunnen vereisen {bijv. reuzenradold). U«BWBVRR

16 Artikel 3 Uitgangen en vluchtroutes. Brandweer voonraarden behorend bij deapv wergyrtring ARTIKEL 3 Artikel 3 Uitgangen en vfachtroutos 3.1 Bij evenementen met grotere aantallen personen moeten de aanwezigen in principein twee richtingenkunnen vluchten. 3.2 Er dient voldoende uftgartgsbreedte voor de aanwezige personen aanv -ZQ *-.- v;n, d.w z.: a. i meteruitgangsbneedte per 90 personen in gevaf de uitgangen bestaanuit tentdoek; b. 1 meter uitgangsbreedte per 135 personen in gewal de uitgangen bestaan uitwaste deuren én er verder geen beperkende factoren voor het veiligvluchters aanwezig zijn, 3.3 Een deur in de wluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uisluitend gesleten, ais de deur ten behoeve van deze personen van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal wereiste breedte ten worfeni geopend zonder dat hiertoe gebruik mostworden gemaamt van een sleutelof een ander loswoorwerp, 3.4 Een deor die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin mem dan 100 personen zuilenverblijven en een deur in een doorgangof oigang bestemd voorontvluchting ran meer dan 100 personen wordt niet andere»loten dan door middel an; a. en sluiting, wsarttj de deur opengaat deor een lichtedruk tegen dedeyr,in de vluchtrichting gezien; b. een slotting waarvan ds bedieningsinriditing bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting gezien, op minimaal 1 meter en maximaal 1.10 boven de loer, over dswofls breedtevan de dsyr aangebrachte stang,waarbij de deur opengaat door een lichte druk tepen deze stang (panieksluitingconform de NEN-EN 1125). 3.5 Kabels die op de grond liggen dienen beschermd tezijn en wel zodanig dat niet over de kabels gestruikeld kan worden, danwelop enige wp nietbeschadigd tonnen worden. 3.6 De beioopbaartieid buiten de tent tot aan een door het bevoegd gezag nader te bepalen plaats moet zodanigzijn dat struikelen en vallen wordt voorkomen. UNgaveVRR

17 Toelichting: 3.1 HetHandboek Evenementen Makenvan-de Vereniging van Evenemerrtenmakers (WEM) stelt dat bij evenementen me! grotere aantallen»mensen in principe in twee richtingenmoet kunnen vluchten, Engelse regelgeving nsemt hiervoor een hoek wart minimaal 45 tossen de tees uitgangen, gezien vanaf de vluchtendepersoon..het In twee richtingen kunnen «luchten is van toepassing op hstvluchten uit de tent c.q. de inrichting. Hst vlochten wart het terrein is geregeld via artikel 1,1 3.2 Volgens de 'Handreiking voor gebruiksvefgunnurtgen' van VROM (2004) zal' '. tel personen per meter uitgangsbreedtesteeds meer maatwerk worden. Het te"* ie" omen dat de berekening zelfs aangeeft dat ermeer dan 135 personen per meter uitgangsbreedte aanwezig zip. De aanvragsr moet dan aantonen dat veilig vlochten mogelijk is» anders is SO personenpermeteruftgarigsbreedtehet yï an spjttt, Echtsr voor tenten is het Bouwbesfyli in principe niet van toepassing en wordt wettest wstgehoydan aan de eis van 90 person«per meter yitgartisbreedfe, indien de uitgangen bestaan uit tentdoek. Immers, uitgangen van-tentdoek bemoeilijken doorgaans het vluchten. Indien echter vaste deoren in het tentzeil worden geplaatst kan de redenering van het Bouwbesluit c.q. de VROM-Handreiking "Vluchten bij brand" worden gevolgd, d.w.z. dat in principe 135 personen per meter ukgangsbreedte worden toegelaten. Uiteraard mits er geen beperkende factoren aanwezig zijn, bijv. een gebrek aan vrije uttstroommogelijkheid. Deyïgangstoreeefte ars tenten wordt gemetenop 1.90 metr»»"»ogte, waarbij de breedte 90 personen per 1 meter uit angsbreecfe is indien er geen "t s ;'stroom is. De bepaling of er sprake iswan een vrije yitstroom is situatieafhankeiijker te cepalenmet behulp van de tekeningen -4an hel evenemententerrein, Ter ec -; ite 1- spaling kan worden aangehouden öat geaent mag worden dat een wip uitsti. or -anwezig is als na de uitgang meer da-i 1,5 maalde breedte.',-.;» de uitgang beschikbaar is tof het aansluitend terrein en dai het aansluitend terrem ff. maal * omvang mn de inrichting dient te bedragen (hi&vj dmnt os uftstroomru:r:."> te werten meegeteld). Meetpantyitgamgsfereedte tent Voorbeeld hm in mn isni mei zebdmlmmnfmn ma goeds nooduitgang gomsau km wrefen 3,3 Doel van êem voorschriften is te waarborgen datdeuren in vlychtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. Aiser mensen in een gebouw aanwezig zijn, mogen deurendie bij het vluchten een rol speienniet op slot zijn,zodat het niet noodzakelijk is een sleutel tegebruiken om het pand te kunnen vertalen. Onder sieutel wordt hier niet a%««i ec" b! een sh behorende sn!*e» bedoeld "tas»- 3^ sider lo«? voorwerp dat nodi km zijr» c, c?ei lei *o;j bra* t Zn»'. ^.nste5'< e Se ie - a ie i "c* x tjegar r «an o, r.-.ld \%i', l Ä' *«? : h^k'«!""^- ' «te ng 3. '.gallis <ta,.,' ri aiijen of in geopende \MR

18 ' -L' z^sn belang aan de buitere,;; \, ^*? ^ >: i shfrouts -» '> - st aansluitend te««.» aö«d in orde te hebben. Te ^i J.'I ' a\ n weiiandca gezet, waarbij de tooproute niet everi vlak is.voor -- c',* > *Ï? 4 - evenemententerrein zullen er voldoende uigangsn moeten zijn. Dit zal sterft afhankelijk zijn van de grootte mm het terreiners de soort afzetting. Bij grotere terreinen kan er rekening gehouden werten met doorstroomsnelheden. Dit dient als maatwerk per evenement te gebeuren UB{MW»VRR

19 Artikel 4 Nood- en j^sphcatii, ^.KjhtLg. Brandweer woorwaardert behorend bij deapv vergunning ARTIKEL 4 Mooi- n traiwparantverilchtlng/. L u»;>t : ë 11' - M l>*g 4.1 Alle ftoodyitfangen en vluchtrouta? v*n ds rrtr-hjng i aeten worden gemarkeerd door lychlrouteaanduïdiriien (pictogra^me..) vdgsni 'JEïl 8088:2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld ïn de artikelen 5 Jtot en met 5.S van NEN-EN 1838: Een vluchtrouteaandujding als bedoeld ir» het eerste lid is aangebracht op een-duidelijk waarneembare piaals. 4.3 Een vluchtrouteaanduidïng als bedoeld in het eerete lid < Äo;i.*ar%s < i3 MZZ- iden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurer is eer psi -*-} -,, n «~.i minste 80 minuten aan de zichibaarlieidseisen, bedoeld in de s\ kefe- 5 2'" t-n r.r* i.6 van NEN-EN 1838: Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het esrete lid, op een vluchtroute vanuit een ruimte met een veriichtingsinstalfatie dis niet is aangesloten op een woorziening voor noodstroom ais bedoeld in de artikel 8.3wars het Bouwbesluit, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de inhef eerste «ld bedoelde zichtbaarheidseisen niet van.:--?t;: inj. -.'" 7 < tori ( e*i u t tp iyfi,,&. an een tluchtroufeaandoiding windt adequate wijze plaats *r> f omi pv<el 118 en h-t l^jwfbesiui. 4.6 indien ir. ae a inciting averdag jnvoldoende daglicht aanwezig is,of de inrichting na zonsondeigang wortt gebruikt; a. moeten de yludhtrouteaanduidingenzijn uitgevoerd als elektrisch erlfchte en op een noodstroornbron aangesloten transparanten, die bij aanwezigheid wan personen permanent verlicht zijn; b, moet irs de inrichïng noodverlichting zijn aangebracht 4.7 Eert rtüodveriïchtïnfsinstallatse als bedoeld in de artikel 6.3 van hef Bouwbesluit functioneert overeenkomstig de in die artikelen genoemde voorschriften. 4.8 De controle en het onderhoyd van de in het eerste lid bedoelde noodvertichtingsinstallatie vindt op adeqyatewijze piaats. UBCM»VRR05t2-1.3ö

20 ".en; (jeten te alten tijde zlchtk / v j t \ h< f oiee wort bedoeld.ere aankleding ofvereiet,-., veer cc ^ajitrauteaartduidirig *.,.' /..ii, ^ v- "«t«l '.?8 1, v»'-f,i ttrok.? ' ^ z=r <L - <-' i c f v "E i,%'j." r,ri* * om te ca';i' -;»'. J. :l">ace 3, ^,-:^i 4,5/4.7 Het zafdyidöljk zljr, ^5L;'n:-goat'S >tj v 1 * VHT. 'nwdgir-.»jc^k- i irakter daarvan, het bijhoyden van ccstioles ir p-s;t»gooek weinig sim* * r-, ü,1-33rd dienert de noodwertichtïsigmjcfilföij.-j ->u> T 1 na het aanbn \. c' ï worden gecontroleerd op de zichtbaar!'.- r,i;y ^ werking. OtgawVRR