ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam"

Transcriptie

1 ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer Weverssingel GK Amersfoort inlichtingen telefoon fax website ABNAMRO t.n.v. G. Matinburgh Team Vergunning en Handhaving / NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte mevrouw Brouwer, Casenummer: C Reg.nr: Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 04 april 2013, delen wij u mede dat: ingevolge artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 een vergunning verleend wordt voor; ingevolge artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 een ontheffing wordt verleend van het verbod tot het in gebruik nemen van een kam peerlocatie middels kampeermiddelen, van zaterdag 15 juni tot en met 3 juli 2013; Opbouw evenement: 15 juni 2013 Afbouw evenement: 3 juli 2013 Evenement Datum Locatie Backstage van de Parade 15 juni tot en met 3 juli 2013 Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buytewechtstraat) Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politie of door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Rotterdam, 11 juni 2013 Namens de burgemeester van Rotterdam, de secretaris van de deelgemeente Delfshaven, V. Florijn Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delsfhaven, de secretaris, de voorzitter, V. Florijn C. Goncalves

3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen een besluit binnen zes weken nadatum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rotterdam en het Dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Uwordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden verzonden naar: De burgemeester van Rotterdam en het Dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven. t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website indienen. Uheeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.deze kunt u aanvragen via respectievelijk Kijkt u ook opde website op de pagina van de voorlopige voorziening. Bijlage(n) behorende bij de evenementenverqunninq Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandvoorschriften

4 Bijlage 1: voorschriften behorende bij de evenementenverqunning van: Organisatie Adres organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer Datum evenement De Parade Weversingel 36; 3811 GK Amersfoort Mw. G. Brouwer juni toten met 3 juli 2013 Locatie evenement Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buytewechtstraat) Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer; Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie; De organisatie draagt zorg voor een systeem waardoor te allen tijden inzichtelijk is hoeveel personen daadwerkelijk binnen het evenemententerrein aanwezig zijn; De houder van een vergunning of ontheffing isverplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar; Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen; De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd; Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Kampeervoorschriften: Zolang er gasten op het kampeerterrein verblijven, dient er steeds ten minste één,met leiding belast persoon aanwezig te zijn. De houder dient een, al dan niet geautomatiseerd administratiesysteem bij te houden, waarin vermeld worden: de naam, voornamen, adres en woonplaats van de personen, die in zijn kampeergelegenheid verblijven, alsmede de data van aankomst en vertrek. Er dient te allen tijde inzichtelijk te zijn hoeveel personen zich op enig moment op het kampeerterrein bevinden. Het kampeerterrein wordt fysiek afgescheiden van de rest van de openbare weg. Dit mag naar eigen inzicht geschieden (hekwerken, afzetlint, etc...). Op een duidelijk zichtbare plaats, nabij de ingang, dient een lijst met telefoon-nummers van politie, brandweer, arts(en) en ambulance te zijn aangebracht, alsmede het algemeen alarmnummer 112; wanneer dit nummer wijziging ondergaat, dient de wijziging terstond op de verstrekte gegevens te worden aangepast;

5 Op de aangegeven plaats op het kampeerterrein dient een volgens voorschrift van de Arbeidsinspectie gevulde verbandtrommel A binnen handbereik aanwezig te zijn. Verbruikte materialen dienen terstond te worden aangevuld; De houder van de ontheffing is verplicht massaal optredende ziekteverschijnselen onder kampeerders direct te melden aan de burgemeester ende Inspecteur van de Volksgezondheid in de provincie; Elk kampeermiddel dient tot een afstand van 15 meter bereikbaar te zijn voor blusvoertuigen; Een obstakelvrije rijloper van 4 meter breedte dient over het gehele kampeerterrein in acht te worden genomen; Op één of meer vaste, duidelijk aangegeven plaatsen dienen voldoende kleine blusmiddelen voor direct gebruik beschikbaar te zijn, die in de afgelopen 12 maanden door een erkend deskundige gecontroleerd en goedgekeurd zijn; Het aanzicht van kampeermiddelen, alsmede van de aanhorigheden dient zodanig te zijn, dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand; Tussen kampeermiddelen dient een ruimte te worden vrijgehouden ter breedte van ten minste 3 meter (geen stallingsruimte voor auto); Eventueel te plaatsen wasruimten, toiletten en douches dienen te zijn voorzien van een behoorlijke verlichting; Het afvalwater van wasbakken, toiletten en douches dient afgevoerd te worden naar het rioleringsstelsel; Indien het gebruik van chemische closets is toegestaan, iser ten minste een deugdelijke voorziening voor het ledigen van die closets, (gesloten put of aansluiting aan de riolering); Het drinkwater dient te voldoen aan de eisen van het Waterleidingbesluit; Bereikbaarheid/verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd; De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven; Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren; De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

6 Bewonersbrieven Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel van een bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie: datum(s) en tijd(en) evenement; datum(s) en tijd(en) op- en afbouw; verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen); parkeerbeperkingen (locaties en tijden); regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen; consequenties voor het openbaar vervoer; bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer; P+R terreinen die voor het evenement van belang zijn; internetsite waar extra informatie te vinden is; telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook opde dag zelf); mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen (b.v. helikopters); telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond , 24 uur per dag bereikbaar waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. Deorganisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopie van bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief is verspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan de deelgemeente Delfshaven (Postbus 63006, 3002JA Rotterdam, en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam). Beveiliging en Toezicht De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat er gedurende het gehele evenement 2 particuliere beveiligingsbeambten op het evenemententerrein aanwezig zijn. Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegangscontrole). Bij particulier toezicht moet het personeel zijn voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs. Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten: - afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam ( ) / afdeling bijzondere Taken, politiedistrict West, de heer G. Nieuwenhuizen, telefoonnummer

7 Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: ; Veiligheidsregio, de heer R. Gleym (telefoonnummer / Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen, etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op de weg worden geplaatst en/of inde grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven. Alcohol Het verkopen, verstrekken, nuttigen,of aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken is tijdens het evenement verboden. Dit verbod geldt ook voor alcoholhoudende dranken die door bezoekers zelf zijn meegebracht.

8 Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen,geldt dat deze niet op het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten; Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen; Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met de Dienst Stadsbeheer; Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan; Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ te worden opgenomen; Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen; Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal; Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers; Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen. De afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd; Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. «De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen. Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aante tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

9 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenverqunning voor Backstage van de Parade op 15 juni tot en met 3 juli 2013 Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buvtewechtstraat). Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV Rotterdam 2012 geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,i mi n ) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het geluidsniveau mag op een afstand van 10 meter van enige tijdens het evenement gebruikte geluidsbron, niet meer bedragen dan 80dB(A). 6. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden inde uren gelegen tussen en uur. Inieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 7. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

10 Artikel i Vrijhoudenvan terreingedeelten en bereikbaarheid. tte rdam -R i] nmond Brandweer voonwarien behorend bij ds APV vergunning ARTIKEL 1 Vrijhouden van terrefiigedeeiten m bertllcbairheli 1.1 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliers toegang, één of meerdere t;s of fnood)u!"{gangen tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkejmg» m het bevoegd gezag. 1.2 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn dat alle inrichtingen doorde hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden, 1.3 De bij het bouwwerk behorende brandkranen, andere bluswaterwinpiaatsen en aartsluitpufiten moeten worden wrijgehoyden voor bfusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebryik kan worden gemaakt. 1.4 Indien het terrein (tijdelijk) is afgestoten dient duidelijk de {brefi fweer-)ingatig te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brartctoeer te openen zijn met het door ds brandweer in gebruik zijnde sleutelspteem, dan wei door een {eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden. 1.5 Eert (tijdelijk) touwwerk/tent is tot op ten minste 40 meter door huipwerfertingsyoertuigeo onbelemmerd te benaderen. 1.6 Indien de toegang wan een (tijdelijk) bouwwerk/tent mear dan 40 meter is verwijderd van een openbare weg,moet eenwerbïrelrtgsweg tussen die toegang enhet openbare wegennet aanweag zijn die geschikt ïs voor de hulpdiensten, tenzij de aard, de ligging enhet gebruik van het bouwwerk/deinrichting dat niet vereisen. 1.7 Een geschikte erbindingsweg moet: a. eenbreedte hebben van ten minste 3,5 meter (opstelpiasts radvoertuig 4,5 tot 8 meter) en overeen breedte van ten minste 3,25 meter zijn verhard of eventueel 3 meter indien langs beide kanten van * rijbaan sprake is van een obstakelvrtje ruimte van 0,50 meter breed; b. eert vrije hoogtebowen de kruin van de weg fmbb&n van ten mi ^is * 20 meter; c. ajn verhard op een wijze die geschiktis woor motorvosrfyigen ^ CÏI massa van ten minste 14,600 kg en zijn voorzien van cfe nodige konstwerictn. 1.8 Een geschikte opstelplaats voor eenbrandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor molorvoertyïgen met een asbelasting an 10 ton (100kN) en een totaalg ewicht an15 ton. Uitgave VRR

11 1.9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten 8_ togs *i Hl < * ~ **art de inrichting uisluitend zijn opgesteld conform een door * te?c»3 rt^cg TZ ^steurde tekening. ' L. % icertt tegelijkertpj dat de aanwezige personen in principe in twee richtingen \»t. i-i * ;ST-- ' - i", sn calamiteit altijd eenor, % '. " > k nogelijkheid hebben. - K, : r -te'- t v Af I -oiwwerk behorende terreii / M> i- srrein van de inrichting,':- ^sptat ir ^ ^ par i e-plsatsen, de laad-enlosplaatsen e»piaatsen waar goederen.- a%2';sn ^arden o, geslagen of gedeponscrcl, zodanig zijn gelegen dat bij brand het Ï ider. en opstellen van de oertuigsn en andere hulpmiddelen an de brandi«er niet w-.sen ^emoelijkt of belemmerd. 1.3 :\ r ia atstaf (NVBR)woor de vrije ruimt rond een brandfcraan Is een straal van 1,80m. '. 2 "naatstaf (NVBR) voor de afstand tusseneen brandkraart en een droge blusleiding 35m waarbij de horizontale afstand tussen de opstelplaats van hetbiusvoerfyig en de wsterwinpfaats niet meer dan 5m mag bedragen. Ook eventuele brandkraanbordjes moeten zichtbaar blijven. 1.4 Er moet voorkomen worden dat bij een calamiteit de brandweer in haar opkomst gehinderd wordt door afgesloten hekwerken en/of ssagibomen. Om dit te woorfcomen zuilen In overleg met de brandweer passende voorz en.igen moeten worden getroffen, Hetsnelkunnen openen betetont dat de vertraging z 5 vo!g van het moeten openen van het hekwerk,maximaai 30 seconden bedraagt 1.5 Een groep van kleine tenten van 1000 m 2 dient als Maai tot op 40 meter benaderd te kunnen worden en dys niet elke individuele tent (Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen NVBR). 1.6 Met name ambulances en brandweervoertuigen moeten in verband met de tewemchte taken een object tot op maximaai 40 meter kunnen benaderen. Dit betreft niet alleen gebouwen, maar ook bouwwerken, die geen gebouw zijn, zoais de tribunes van sportvelden, of afgebakende locate, zoals een evenemententerrein. 1.7 De afmeting voor de verbindingsweg van 3,5 meter is en de afmeting voor de rijloper afkomstig is afkomstig ui bijlage 2 van de 'Handleiding Bluswatervooraenirii en bereikbaarheid' NVBR, Tevens wordt hierin gesteld dat bochten minimaal een buïtenstrial van 10m en een binnenstraal van 4,5m dienen te hebten. Dez«handleiding is te bestellen bij d NVBR fwww.rwbr.nt. tel , te S }. Met "uinstwertcen' wordt bedoeld bouwwerken waarvoor andere matsrfalen dan aa^de en zand gebruai zijn zoalsbtj sluizen, viaducten enz...c Da gewichte i zfr> gebsseetl o?»en opsteïpiass voor een tankautospui volgens Dij'age 2 %m di "Haictetrfing Bf swats^ ooztening JÏ\ bereikbaarheid' van de NVBR. Daarb'j is hst uitgangspunt dat bij e/ere-raen d' 3-gaar«een brandweerinzet met tankautospuftfen} wordt gedaan. Het bepalen an epststpiaaisen oor een evenement is maatwerk. De brandvvesr bepaal deze at"rian»sijk van ce sftyatie ter plekke. Daarbij zal medebepalend zijn ui een opsteipfaats geschikt is voor een tankautospui en of eendoeltreffende verbinding tassen de tankautospui en de bluswatervoorziereng kan worden gelegd. Uiteraard dient maatwerk te worden toegepast ais het evenement de inzet var» een redvoertuig zoy kunnen vereisen {bijv. reuzenrad o.ld.). yiipwbvkr «124,30

12 \L*\.: Linien. Brandweer voorwaarden behorendbij de APV vergunning ARTIKEL 10 Kleine Musmiddeton 10.1 In een besloten ryimte moeten voldoende kleine blus z\. n --. m szig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte <~i i ruimte delen door 200, uitkomst naar bowert afronden, met een minir aï, -, - > s _ lustoesfei van minimaal 6 leg/lier, 10.2 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat bij elk* - i> >- i f i adfocatie een draagt"3rc'cr.!trs*f"rd blustoestel aanwezig is Een g\j ^ l»\ toestel most voor iedereen duiefel I ' oamakkebjk bereit,->r.. ', K vabracht, Oor direct, gebruik gereet zi Jt. w»,,,, ^ucie staat van onden '3 <, a 10.4 Ten minste eenmaal per twee jaar wordt oweraemtomsfig NEN 255S:2Q01» inclusief wijzigingsbiad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoycl aan een bij of «" achtens we*w i ] '»oorsr'ii^ cmrsrg d's^tr««.' of verrijdbaar blustoestel verricht, --'es ds K-I *in i e.'.*t5? * --%. ~;ra d (bouwbesiyïartikel 1,16), 13.'i us 9 ir. ~t,_,-k ^ > wt, '. - :»vuld c.q. vervangen worden. Dit 10.1 Kleine blusmie*;«h,, n, i.r.u..'gr.». -i * c.\. ~;r.'<" ~ *, i tijd»;,»: i *.<, >T.,-<"-*>hc i \c V ff.,:' ucr>:,i-[ r< r,r " «* r r: c. ". Dr. r i j * - i - z, ">» 't'-ê, f X'f- IH\< maximaal 50 meter tot het blusmiddel. - Uitga«VRR

13 Brandweer voorwaarten behorend bij de APV vergunning ARTIKEL IS Afval 15.1 Afval m«y,wï '-ï - '.'refers ferzameld in veilig opgestelde en goed af te siyiten container? 15.2 Asbakken moeten regelmatig worden geleegd In afeiuibs srzametaars an onbrandbaar materiaal De inlioyd van deze aswerzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken, papierbakken en/of afvalbakken moeten van onbrandbaar materiaalzijn vervaardigd ' _*<> " -J ard van het emmmmt daar aanleiding toe geett oor iedere voorstelling rr _ :- M nie onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan. Uï awvrr

14 vs'flijkwaardighefd en algemene voorschriften C \ Brandweervoorwaarden behorend bij de AP vergunning ARTIKEL 17 GeSlJtaaarflfhtli e«algemene woofsehflften; 17.1 imfim n<et is voldaan ssn «nig voofwhrift ^^g^ven hij of krachte s o"r f' kelen van tv.'s.fenstructie 'pti' \\ tg»-,f.?* -n L - 10et de inrich'ig -? > mate wart ~p Va bieden >a ^ ^tetes./*.- T^ s van velhght >- *:«. -^oogr,,*t t»ctetreffenc. T) ** - sr-. ' - Kei«oep«t,r, f.,,...,.:rift«t. *- ' ' i g. \an burge*- r ^,- >-,? È Ncg *~ " Vrr ri 1, c***^'w'»--.ito -tender " i i,»t,.t.?il'jr'm 17.2 'r;,r :\apassfng - ^cvs. ar--' * k, *>: J. \ ' iu" i * irr ft tevens v Ji )6ne^te'der«tot &wsrwa3ir.sj«n fai ycj-ubcuwsig,cuö&iesï ura u ct*ay»ïyiw daarbij in i- i -s.82* de mate in acht zijn genomen, 17.3 In hs. sel&rig v-»' het wöoftomert, beperken en bestrijden vanbrand»het beperken van bir-.csjcaar '- het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand moet zijn vchasn ssy c= ' spallngenwart d gemeentelijke Brandbeveiügingsverordertirii en aan Si«, Bcm'x L 17.4 Di r ï h?., ^ most geschieden overeenkomstig de goedgekeyrfe (siyaie-) 17.5 Er. -r -^ /RR, afdeling brandveikgheid, niet getoetst op de eortsfructtewt 17.6 Al "c*,_ tj f ege en door of namens het bevoegd gezag in hetbelang van de '(b-."". ><g :»*_ moe"' f ^i * ''«opgevolgd 17.7 Imex, v. snerr, -. - i gebouw gehouden wordt, waan/oor een ges.,»' tg\ > tg of g6«y«.«,,,«m rt,gis afgegeven, zijn de gebruikseisen genoemd in eter;-.} b~ ergunning of gebruïtemelding onverkort van toepassing. Veriynnirighoyder dient zich op de hoogte te stellen van ds inhoyd hiervan en hiernaar te handelen. LWgawVRR

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk, ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22 * D lgem nte U2011-1789 Kralingen-crooswijk Ooskeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

Uitgaande post - 22460

Uitgaande post - 22460 p/a Stationsplein 97 3511 ED UTRECHT 3067 GC Rotterdam Postbus 84205 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 E info@prinsatexander-rotterdam-nt I www.prînsagexander-nl Uw brief van 25

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement)

De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) De wegwijzer door evenementen (Toelichting bij het aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement) Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Vergunningverlening 5 4. Communicatie 8 5. Verkeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen.

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Bij dit formulier treft u een toelichting aan. U wordt verzocht deze aandachtig door te nemen. Dienst Stadsbeheer Afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Nadere informatie

Behandelddoor T. Bunink, 020-2564482 of 020-2564715, koningsdag.sdc(3»amsterdam.nl

Behandelddoor T. Bunink, 020-2564482 of 020-2564715, koningsdag.sdc(3»amsterdam.nl X X X G e m e e n t e Bezoekadres Amstel 1 1011 PN Amsterdam Amsterdam Centrum postbus^o^ 1000 AE Amsterdam Telefoon 14 020 www.centrum.amsterdam.nl Retouradres: Postbus 202,1000 AE Amsterdam De Engel

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel.

NB: uw gegevens worden opgenomen in de evenementenkalender van de gemeente Schijndel. Aan de burgemeester van de gemeente Schijndel t.a.v. cluster AJZ Postbus 5 5480 AA SCHIJNDEL AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN EVENEMENT OF ACTIVITEIT In te vullen door de gemeente: Voor advies

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT

LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT LUCHTHAVENREGLEMENT DEN HELDER AIRPORT De directie van Den Helder Airport, exploitant, overwegende dat op de terreinen en in de gebouwen van de luchthaven in het bijzonder de volgende bepalingen van toepassing

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING VAN DE GEMEENTE NEERIJNEN 2010 Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 juli 2010 Inwerkingtreding: 8 juli 2010. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1:1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt

Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt Voorwaarden voor Deelname aan de 41e Terwinseler Straatmarkt Inschrijving U kunt inschrijven via de website (electronische inschrijving) of schriftelijk (aanmeldingsformulier). Voor een schriftelijke inschrijving

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene plaatselijke verordening

Algemene plaatselijke verordening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Haarlemmerlied en Spaarnwoude Vastgesteld op 27 januari 2015 Bekend gemaakt op 11 februari 2015 In werking getreden op 19 februari 2015 INDEX HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie