ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam"

Transcriptie

1 ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer Weverssingel GK Amersfoort inlichtingen telefoon fax website ABNAMRO t.n.v. G. Matinburgh Team Vergunning en Handhaving / NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte mevrouw Brouwer, Casenummer: C Reg.nr: Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 04 april 2013, delen wij u mede dat: ingevolge artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 een vergunning verleend wordt voor; ingevolge artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 een ontheffing wordt verleend van het verbod tot het in gebruik nemen van een kam peerlocatie middels kampeermiddelen, van zaterdag 15 juni tot en met 3 juli 2013; Opbouw evenement: 15 juni 2013 Afbouw evenement: 3 juli 2013 Evenement Datum Locatie Backstage van de Parade 15 juni tot en met 3 juli 2013 Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buytewechtstraat) Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politie of door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Rotterdam, 11 juni 2013 Namens de burgemeester van Rotterdam, de secretaris van de deelgemeente Delfshaven, V. Florijn Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delsfhaven, de secretaris, de voorzitter, V. Florijn C. Goncalves

3 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen een besluit binnen zes weken nadatum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rotterdam en het Dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Uwordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden verzonden naar: De burgemeester van Rotterdam en het Dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven. t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website indienen. Uheeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.deze kunt u aanvragen via respectievelijk Kijkt u ook opde website op de pagina van de voorlopige voorziening. Bijlage(n) behorende bij de evenementenverqunninq Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandvoorschriften

4 Bijlage 1: voorschriften behorende bij de evenementenverqunning van: Organisatie Adres organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer Datum evenement De Parade Weversingel 36; 3811 GK Amersfoort Mw. G. Brouwer juni toten met 3 juli 2013 Locatie evenement Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buytewechtstraat) Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer; Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie; De organisatie draagt zorg voor een systeem waardoor te allen tijden inzichtelijk is hoeveel personen daadwerkelijk binnen het evenemententerrein aanwezig zijn; De houder van een vergunning of ontheffing isverplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar; Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen; De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd; Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Kampeervoorschriften: Zolang er gasten op het kampeerterrein verblijven, dient er steeds ten minste één,met leiding belast persoon aanwezig te zijn. De houder dient een, al dan niet geautomatiseerd administratiesysteem bij te houden, waarin vermeld worden: de naam, voornamen, adres en woonplaats van de personen, die in zijn kampeergelegenheid verblijven, alsmede de data van aankomst en vertrek. Er dient te allen tijde inzichtelijk te zijn hoeveel personen zich op enig moment op het kampeerterrein bevinden. Het kampeerterrein wordt fysiek afgescheiden van de rest van de openbare weg. Dit mag naar eigen inzicht geschieden (hekwerken, afzetlint, etc...). Op een duidelijk zichtbare plaats, nabij de ingang, dient een lijst met telefoon-nummers van politie, brandweer, arts(en) en ambulance te zijn aangebracht, alsmede het algemeen alarmnummer 112; wanneer dit nummer wijziging ondergaat, dient de wijziging terstond op de verstrekte gegevens te worden aangepast;

5 Op de aangegeven plaats op het kampeerterrein dient een volgens voorschrift van de Arbeidsinspectie gevulde verbandtrommel A binnen handbereik aanwezig te zijn. Verbruikte materialen dienen terstond te worden aangevuld; De houder van de ontheffing is verplicht massaal optredende ziekteverschijnselen onder kampeerders direct te melden aan de burgemeester ende Inspecteur van de Volksgezondheid in de provincie; Elk kampeermiddel dient tot een afstand van 15 meter bereikbaar te zijn voor blusvoertuigen; Een obstakelvrije rijloper van 4 meter breedte dient over het gehele kampeerterrein in acht te worden genomen; Op één of meer vaste, duidelijk aangegeven plaatsen dienen voldoende kleine blusmiddelen voor direct gebruik beschikbaar te zijn, die in de afgelopen 12 maanden door een erkend deskundige gecontroleerd en goedgekeurd zijn; Het aanzicht van kampeermiddelen, alsmede van de aanhorigheden dient zodanig te zijn, dat voldaan wordt aan redelijke eisen van welstand; Tussen kampeermiddelen dient een ruimte te worden vrijgehouden ter breedte van ten minste 3 meter (geen stallingsruimte voor auto); Eventueel te plaatsen wasruimten, toiletten en douches dienen te zijn voorzien van een behoorlijke verlichting; Het afvalwater van wasbakken, toiletten en douches dient afgevoerd te worden naar het rioleringsstelsel; Indien het gebruik van chemische closets is toegestaan, iser ten minste een deugdelijke voorziening voor het ledigen van die closets, (gesloten put of aansluiting aan de riolering); Het drinkwater dient te voldoen aan de eisen van het Waterleidingbesluit; Bereikbaarheid/verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd; De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven; Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren; De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

6 Bewonersbrieven Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel van een bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie: datum(s) en tijd(en) evenement; datum(s) en tijd(en) op- en afbouw; verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen); parkeerbeperkingen (locaties en tijden); regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen; consequenties voor het openbaar vervoer; bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer; P+R terreinen die voor het evenement van belang zijn; internetsite waar extra informatie te vinden is; telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook opde dag zelf); mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen (b.v. helikopters); telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond , 24 uur per dag bereikbaar waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. Deorganisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopie van bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief is verspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan de deelgemeente Delfshaven (Postbus 63006, 3002JA Rotterdam, en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam). Beveiliging en Toezicht De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat er gedurende het gehele evenement 2 particuliere beveiligingsbeambten op het evenemententerrein aanwezig zijn. Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegangscontrole). Bij particulier toezicht moet het personeel zijn voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs. Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten: - afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam ( ) / afdeling bijzondere Taken, politiedistrict West, de heer G. Nieuwenhuizen, telefoonnummer

7 Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: ; Veiligheidsregio, de heer R. Gleym (telefoonnummer / Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen, etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op de weg worden geplaatst en/of inde grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven. Alcohol Het verkopen, verstrekken, nuttigen,of aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken is tijdens het evenement verboden. Dit verbod geldt ook voor alcoholhoudende dranken die door bezoekers zelf zijn meegebracht.

8 Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen,geldt dat deze niet op het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten; Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen; Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met de Dienst Stadsbeheer; Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan; Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ te worden opgenomen; Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen; Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal; Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers; Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen. De afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd; Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. «De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen. Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aante tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

9 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenverqunning voor Backstage van de Parade op 15 juni tot en met 3 juli 2013 Parkeerplaats achter de Machinist (Willem Buvtewechtstraat). Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV Rotterdam 2012 geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,i mi n ) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het geluidsniveau mag op een afstand van 10 meter van enige tijdens het evenement gebruikte geluidsbron, niet meer bedragen dan 80dB(A). 6. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden inde uren gelegen tussen en uur. Inieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 7. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

10 Artikel i Vrijhoudenvan terreingedeelten en bereikbaarheid. tte rdam -R i] nmond Brandweer voonwarien behorend bij ds APV vergunning ARTIKEL 1 Vrijhouden van terrefiigedeeiten m bertllcbairheli 1.1 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliers toegang, één of meerdere t;s of fnood)u!"{gangen tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkejmg» m het bevoegd gezag. 1.2 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig te zijn dat alle inrichtingen doorde hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden, 1.3 De bij het bouwwerk behorende brandkranen, andere bluswaterwinpiaatsen en aartsluitpufiten moeten worden wrijgehoyden voor bfusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebryik kan worden gemaakt. 1.4 Indien het terrein (tijdelijk) is afgestoten dient duidelijk de {brefi fweer-)ingatig te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brartctoeer te openen zijn met het door ds brandweer in gebruik zijnde sleutelspteem, dan wei door een {eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden. 1.5 Eert (tijdelijk) touwwerk/tent is tot op ten minste 40 meter door huipwerfertingsyoertuigeo onbelemmerd te benaderen. 1.6 Indien de toegang wan een (tijdelijk) bouwwerk/tent mear dan 40 meter is verwijderd van een openbare weg,moet eenwerbïrelrtgsweg tussen die toegang enhet openbare wegennet aanweag zijn die geschikt ïs voor de hulpdiensten, tenzij de aard, de ligging enhet gebruik van het bouwwerk/deinrichting dat niet vereisen. 1.7 Een geschikte erbindingsweg moet: a. eenbreedte hebben van ten minste 3,5 meter (opstelpiasts radvoertuig 4,5 tot 8 meter) en overeen breedte van ten minste 3,25 meter zijn verhard of eventueel 3 meter indien langs beide kanten van * rijbaan sprake is van een obstakelvrtje ruimte van 0,50 meter breed; b. eert vrije hoogtebowen de kruin van de weg fmbb&n van ten mi ^is * 20 meter; c. ajn verhard op een wijze die geschiktis woor motorvosrfyigen ^ CÏI massa van ten minste 14,600 kg en zijn voorzien van cfe nodige konstwerictn. 1.8 Een geschikte opstelplaats voor eenbrandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor molorvoertyïgen met een asbelasting an 10 ton (100kN) en een totaalg ewicht an15 ton. Uitgave VRR

11 1.9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten 8_ togs *i Hl < * ~ **art de inrichting uisluitend zijn opgesteld conform een door * te?c»3 rt^cg TZ ^steurde tekening. ' L. % icertt tegelijkertpj dat de aanwezige personen in principe in twee richtingen \»t. i-i * ;ST-- ' - i", sn calamiteit altijd eenor, % '. " > k nogelijkheid hebben. - K, : r -te'- t v Af I -oiwwerk behorende terreii / M> i- srrein van de inrichting,':- ^sptat ir ^ ^ par i e-plsatsen, de laad-enlosplaatsen e»piaatsen waar goederen.- a%2';sn ^arden o, geslagen of gedeponscrcl, zodanig zijn gelegen dat bij brand het Ï ider. en opstellen van de oertuigsn en andere hulpmiddelen an de brandi«er niet w-.sen ^emoelijkt of belemmerd. 1.3 :\ r ia atstaf (NVBR)woor de vrije ruimt rond een brandfcraan Is een straal van 1,80m. '. 2 "naatstaf (NVBR) voor de afstand tusseneen brandkraart en een droge blusleiding 35m waarbij de horizontale afstand tussen de opstelplaats van hetbiusvoerfyig en de wsterwinpfaats niet meer dan 5m mag bedragen. Ook eventuele brandkraanbordjes moeten zichtbaar blijven. 1.4 Er moet voorkomen worden dat bij een calamiteit de brandweer in haar opkomst gehinderd wordt door afgesloten hekwerken en/of ssagibomen. Om dit te woorfcomen zuilen In overleg met de brandweer passende voorz en.igen moeten worden getroffen, Hetsnelkunnen openen betetont dat de vertraging z 5 vo!g van het moeten openen van het hekwerk,maximaai 30 seconden bedraagt 1.5 Een groep van kleine tenten van 1000 m 2 dient als Maai tot op 40 meter benaderd te kunnen worden en dys niet elke individuele tent (Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen NVBR). 1.6 Met name ambulances en brandweervoertuigen moeten in verband met de tewemchte taken een object tot op maximaai 40 meter kunnen benaderen. Dit betreft niet alleen gebouwen, maar ook bouwwerken, die geen gebouw zijn, zoais de tribunes van sportvelden, of afgebakende locate, zoals een evenemententerrein. 1.7 De afmeting voor de verbindingsweg van 3,5 meter is en de afmeting voor de rijloper afkomstig is afkomstig ui bijlage 2 van de 'Handleiding Bluswatervooraenirii en bereikbaarheid' NVBR, Tevens wordt hierin gesteld dat bochten minimaal een buïtenstrial van 10m en een binnenstraal van 4,5m dienen te hebten. Dez«handleiding is te bestellen bij d NVBR fwww.rwbr.nt. tel , te S }. Met "uinstwertcen' wordt bedoeld bouwwerken waarvoor andere matsrfalen dan aa^de en zand gebruai zijn zoalsbtj sluizen, viaducten enz...c Da gewichte i zfr> gebsseetl o?»en opsteïpiass voor een tankautospui volgens Dij'age 2 %m di "Haictetrfing Bf swats^ ooztening JÏ\ bereikbaarheid' van de NVBR. Daarb'j is hst uitgangspunt dat bij e/ere-raen d' 3-gaar«een brandweerinzet met tankautospuftfen} wordt gedaan. Het bepalen an epststpiaaisen oor een evenement is maatwerk. De brandvvesr bepaal deze at"rian»sijk van ce sftyatie ter plekke. Daarbij zal medebepalend zijn ui een opsteipfaats geschikt is voor een tankautospui en of eendoeltreffende verbinding tassen de tankautospui en de bluswatervoorziereng kan worden gelegd. Uiteraard dient maatwerk te worden toegepast ais het evenement de inzet var» een redvoertuig zoy kunnen vereisen {bijv. reuzenrad o.ld.). yiipwbvkr «124,30

12 \L*\.: Linien. Brandweer voorwaarden behorendbij de APV vergunning ARTIKEL 10 Kleine Musmiddeton 10.1 In een besloten ryimte moeten voldoende kleine blus z\. n --. m szig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte <~i i ruimte delen door 200, uitkomst naar bowert afronden, met een minir aï, -, - > s _ lustoesfei van minimaal 6 leg/lier, 10.2 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat bij elk* - i> >- i f i adfocatie een draagt"3rc'cr.!trs*f"rd blustoestel aanwezig is Een g\j ^ l»\ toestel most voor iedereen duiefel I ' oamakkebjk bereit,->r.. ', K vabracht, Oor direct, gebruik gereet zi Jt. w»,,,, ^ucie staat van onden '3 <, a 10.4 Ten minste eenmaal per twee jaar wordt oweraemtomsfig NEN 255S:2Q01» inclusief wijzigingsbiad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoycl aan een bij of «" achtens we*w i ] '»oorsr'ii^ cmrsrg d's^tr««.' of verrijdbaar blustoestel verricht, --'es ds K-I *in i e.'.*t5? * --%. ~;ra d (bouwbesiyïartikel 1,16), 13.'i us 9 ir. ~t,_,-k ^ > wt, '. - :»vuld c.q. vervangen worden. Dit 10.1 Kleine blusmie*;«h,, n, i.r.u..'gr.». -i * c.\. ~;r.'<" ~ *, i tijd»;,»: i *.<, >T.,-<"-*>hc i \c V ff.,:' ucr>:,i-[ r< r,r " «* r r: c. ". Dr. r i j * - i - z, ">» 't'-ê, f X'f- IH\< maximaal 50 meter tot het blusmiddel. - Uitga«VRR

13 Brandweer voorwaarten behorend bij de APV vergunning ARTIKEL IS Afval 15.1 Afval m«y,wï '-ï - '.'refers ferzameld in veilig opgestelde en goed af te siyiten container? 15.2 Asbakken moeten regelmatig worden geleegd In afeiuibs srzametaars an onbrandbaar materiaal De inlioyd van deze aswerzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken, papierbakken en/of afvalbakken moeten van onbrandbaar materiaalzijn vervaardigd ' _*<> " -J ard van het emmmmt daar aanleiding toe geett oor iedere voorstelling rr _ :- M nie onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan. Uï awvrr

14 vs'flijkwaardighefd en algemene voorschriften C \ Brandweervoorwaarden behorend bij de AP vergunning ARTIKEL 17 GeSlJtaaarflfhtli e«algemene woofsehflften; 17.1 imfim n<et is voldaan ssn «nig voofwhrift ^^g^ven hij of krachte s o"r f' kelen van tv.'s.fenstructie 'pti' \\ tg»-,f.?* -n L - 10et de inrich'ig -? > mate wart ~p Va bieden >a ^ ^tetes./*.- T^ s van velhght >- *:«. -^oogr,,*t t»ctetreffenc. T) ** - sr-. ' - Kei«oep«t,r, f.,,...,.:rift«t. *- ' ' i g. \an burge*- r ^,- >-,? È Ncg *~ " Vrr ri 1, c***^'w'»--.ito -tender " i i,»t,.t.?il'jr'm 17.2 'r;,r :\apassfng - ^cvs. ar--' * k, *>: J. \ ' iu" i * irr ft tevens v Ji )6ne^te'der«tot &wsrwa3ir.sj«n fai ycj-ubcuwsig,cuö&iesï ura u ct*ay»ïyiw daarbij in i- i -s.82* de mate in acht zijn genomen, 17.3 In hs. sel&rig v-»' het wöoftomert, beperken en bestrijden vanbrand»het beperken van bir-.csjcaar '- het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand moet zijn vchasn ssy c= ' spallngenwart d gemeentelijke Brandbeveiügingsverordertirii en aan Si«, Bcm'x L 17.4 Di r ï h?., ^ most geschieden overeenkomstig de goedgekeyrfe (siyaie-) 17.5 Er. -r -^ /RR, afdeling brandveikgheid, niet getoetst op de eortsfructtewt 17.6 Al "c*,_ tj f ege en door of namens het bevoegd gezag in hetbelang van de '(b-."". ><g :»*_ moe"' f ^i * ''«opgevolgd 17.7 Imex, v. snerr, -. - i gebouw gehouden wordt, waan/oor een ges.,»' tg\ > tg of g6«y«.«,,,«m rt,gis afgegeven, zijn de gebruikseisen genoemd in eter;-.} b~ ergunning of gebruïtemelding onverkort van toepassing. Veriynnirighoyder dient zich op de hoogte te stellen van ds inhoyd hiervan en hiernaar te handelen. LWgawVRR

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013 '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Archicup2013 De Zwarte Hond t.a.v. Mw. I. van den Heuvel Aert

Nadere informatie

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur j4^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Opzoomeren 2013 WE De Eendracht t.a.v. Dhr. E. Faas Sint Jobskade

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res S4^-» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam t.a.v. mevrouw. H. Kottier Essenburgstraat 4. 2 rechts 3022 MK Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam yiiïsj» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Viering Koninginnedag 2013 Poolcafe Delfshaven t.a.v. Mw. M.J.W.Willems

Nadere informatie

van 13.00 uur tot 18.00 uur

van 13.00 uur tot 18.00 uur ?i«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Harley Davidson Club Nederland t.a.v. Dhr. R. Tieman Zuidlaardermeer 18 2993 PV Barendrecht Bezoekadres: Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postadres: Postbus 63006

Nadere informatie

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen)

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen) ji^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Stichting Nida t.a.v. Dhr. S. Karakurt Goudserijweg 373-375 3031 CG Rotterdam Bezoek adres postadres betreft inlichtingen telefoon fax e-mail website ABNAMRO t.n.v.

Nadere informatie

veranda - *J g^^ 2011

veranda - *J g^^ 2011 Deelgemeente Rozenburg U/11/0862 uw brief van 8 november 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/1902 nummer Hotel Eetcafé 't Centrum t.a.v. De heer P. Bestebroer Emm astraat 46-48 3181 CG Rozenburg bijlage(n)

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur Charlois Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: Boerhaavestraat 11 3083 DA Rotterdam Postadres: Postbus 5410 3008 AK Rotterdam Internet: www.charlois.rotterdam.nl Nultien 180 t.a.v. mevrouw Y. Metaal

Nadere informatie

Uitgaande post - 26268

Uitgaande post - 26268 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 12 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam-nt I www-prinsatexander-nl uw brief van 1 1 juli 2013 Uw kenmerk Bijlageln)

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Uitgaande post - 25575

Uitgaande post - 25575 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 11 Kobehof 5 F'ostbus 84205 3067 MC ROTTERDAM 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsalexander-rotterdam-nl ï www.prinsalexander.nt

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

^^e^l^ Delfshaven. Deelgemeente van Rotterdam. A & B Food t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordestraat DR Lisse

^^e^l^ Delfshaven. Deelgemeente van Rotterdam. A & B Food t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordestraat DR Lisse ^^e^l^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres postadres betreft inlichtingen Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Snuffelmarkten 2014 G. Matinburgh Team Vergunning

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Studio Meiday t.a.v. Dhr. A. Meidam Havenstraat 7 d 3024 SE Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m Skeye B.V. Achthovenerweg 15D 2351 AX LEIDERDORP Parallelweg 1 Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

Uitgaande post - 22746

Uitgaande post - 22746 Stresemannplaats 8 3068 JL ROTTERDAM Fostbus 84205 3009 CE Rotterdam 'r 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 info@prînsalexander.rotterdam-nl I www-prînsalexander.nt Uw brief van 24 febrùari 2012 Uw

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Evenement : Snuffelmarkten A & B Food Evenementen jaar 2013 : van uur tot uur

Evenement : Snuffelmarkten A & B Food Evenementen jaar 2013 : van uur tot uur ji«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam A & B Food Evenementen t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordelaan 33 2161 DR LISSE Bezoekadres postadres uwkenmerk uwbriefvan onskenmerk betreft aantalbijlagen inlichtingen

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen

Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Aanvraagformulier vergunning publieksevenementen Voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement en de bijbehorende vergunningen/ontheffingen kunt u gebruik maken van dit aanvraagformulier. Het

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Aanvrager

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Rotterdam, 1 november 2012

Rotterdam, 1 november 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen Postbus 30018, 9400 RA Assen Telefoon: 14 0592 Telefax: 0592-366595 E-mail: info@assen.nl Internet: www.assen.nl AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 28-02-2014 Uw brief van 29-01-2014;

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk :

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk : Deelgemeente Usselmonde Postbus 9044 3007 AA Rotterdam T (010)479 82 00 F (010U83 15 52 E infofaijsselmonde.rotterdam.nl W www.ijsselmonde.nl Café de Fabel Zenostraat210-212 3076 AZ ROTTERDAM Uw kenmerk

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Evenementenvergunning "Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015"

Evenementenvergunning Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015 Pagina 2 van 9 Evenementenvergunning "Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015" Aanvraag Op 16-02-2015 ontvingen w/ij een aanvraag van de heer S. Wynia namens Amsterdam Open

Nadere informatie

ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam

ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam postadres Postbus 63006 3002 JA Rotterdam betreft Circus Herman Renz Circus Herman Renz B.V. t.a.v. Dhr. J. Plug Vlierdensedijk

Nadere informatie

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland m Dutch Drone Company Honderdland 131 2676 LT MAASDIJK Parallelweg 1 CMR Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E jp.vannieuwenhuizen(i dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT

Nadere informatie

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht Publieksdiensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus 550 3300 AA DORDRECHT Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

3. Terugstorting van (eventuele) waarborgsom Ik wil de waarborgsom ontvangen op Bank-/gironummer Ten name van

3. Terugstorting van (eventuele) waarborgsom Ik wil de waarborgsom ontvangen op Bank-/gironummer Ten name van In te vullen door de gemeente Nummer Datum ontvangst Stempel gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon:(0344) 63 71 11 Telefax: (0344) 63 72 99 E-mail: gemeente@tiel.nl

Nadere informatie

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE . De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: I.W.H.J. Adriaans Doorkiesnummer: 040-2241 440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 4 oktober 2016 Zaaknummer: 332533

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Achternaam aanvrager: Voornaam aanvrager: Geslacht: Man Vrouw Straat en huisnummer: Postcode: E-mailadres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015

Betreft Bijl. Ede, Vergunning evenement Div. 19-01-2015 Toerclub Wageningen 1979 De heer Frank Fiselier p/a Julianastraat 76 6707 DH WAGENINGEN uw kenmerk uw aanvraag van registratienummer behandeld door doorkiesnummer E-mail 26-12-2014 23959 Bertine Bruijn,

Nadere informatie

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer.

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer. *UM1502396* ons kenmerk : UM1502396 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 10 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Voor het houden en/of organiseren van een evenement Deze zaken zijn (mede) geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught (APV). De

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Beh.ambtenaar: Ons kenmerk

Beh.ambtenaar: Ons kenmerk Usselmonde Deelgemeente van Rotterdam 9 T De Dierenvriend T.a.v. E. Philipsen Bierens de Haanweg 65-69 3076 DA ROTTERDAM Deelgemeente Usselmonde Bezoekadres: Herenwaard 23 3078 AK Rotterdam Postadres:

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning

Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting aanvraagformulier evenementenvergunning Voor vragen kunt u bellen met 688 688 1. Gegevens organisator / aanvrager Indien de organisator / aanvrager een stichting, vereniging of andere rechtspersoon

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van A A N W I J Z I N G S B E S L U I T PAR K E R E N G R O T E V O E R T U I G E N Het college van burgemeester en wethouders van Houten, hiertoe bevoegd op basis van artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL. Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening. Corsanummer:

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL. Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening. Corsanummer: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING GEMEENTE SON EN BREUGEL Artikel 2.26 Algemene Plaatselijke Verordening Corsanummer: 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters Geboortedatum Adres Postcode

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie