Farewell Party Rotterdam 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) van uur tot en met uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Farewell Party Rotterdam 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) van 21.30 uur tot en met 00.00 uur"

Transcriptie

1 '-is^j^^f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam TOLK t.a.v. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 D 3024 EA ROTTERDAM Bezoek adres postadres uwkenmerk uw brief van ons kenmerk betreft aantal bijlagen inlichtingen telefoon fax website ABNAMRO t.n.v. Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam G. Matinburgh info(a>delfshaven.rotterdam.nl NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte mevrouw Tolk, Casenummer: Reg.nr: I III! ill datum: Mill C FEB, 2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 30 januari 2013, deel ik u mede, dat er ingevolge artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor: Evenement Datum Locatie Tijd Farewell Party Rotterdam 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) van uur tot en met uur Aan deze vergunning zijn de in de bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De inde bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politie of door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Tot slot wijzen wij u erop,dat u aansprakelijk bent voor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 Rotterdam, 15 februari 2013 ' Näm^hs de burgemeester van Rotterdam, de secretaris van de deelgemeente Delfshaven, i V. Flofijrr ' Deze vergunning is verleend op basis van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (Gemeenteblad 1996, nr. 4). Indien u zich niet kunt verenigen met het bovenstaande kunt u op grond van artikel 6.4., lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken na verzending van deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Rotterdam. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Hetis wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden. U dient dit bezwaarschrift te richten aan de stafafdeling Juridische Zaken, Algemene Beroepscommissie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bijde burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Bijlage(n) behorende bij de evenementenverqunninq Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandvoorschriften

3 Bijlage I: voorschriften behorende bij de evenementenvergunning van: Organisatie Tolk Adres organisatie Lloydstraat 50 d; 3024 EA Rotterdam Naam contactpersoon Mw. B. Tolk Telefoonnummer Datum evenement 22 februari 2013 Locatie evenement Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer. Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. De organisatie draagt zorg voor een systeem waardoor te allen tijden inzichtelijk is hoeveel personen daadwerkelijk binnen het evenemententerrein aanwezig zijn. De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar. Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen. De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd. Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Bereikbaarheid/verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd. De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven. Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren. De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. Er moet een rijloper van tenminste 3,5 meter breed geheel vrij van obstakels aanwezig zijn. De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

4 Bewonersbrieven Bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven worden vooraf op correcte wijze geïnformeerd over het evenement en de te organiseren activiteiten, door middel vaneen bewonersbrief. Deze bewonersbrief bevat tenminste de volgende informatie: datum(s) en tijd(en) evenement datum(s) en tijd(en) op- en afbouw verkeersmaatregelen (locaties en tijden van o.a. afsluitingen) parkeerbeperkingen (locaties en tijden) regeling doorlaatbewijzen en regeling voor bewoners met parkeervergunningen consequenties voor het openbaar vervoer bereikbaarheid van het evenement per openbaar vervoer P+R terreinen dievoor het evenement van belang zijn internetsite waar extra informatie te vinden is telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook opde dag zelf) mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen (b.v. helikopters) telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ( , 24 uur per dag bereikbaar) waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. De organisatie levert uiterlijk 7 dagen van tevoren een kopievan bovengenoemde bewonersbrief (incl. de locaties waar deze brief isverspreid door middel van opgave postcodegebieden) aan de deelgemeente Delfshaven (Postbus 63006, 3002 JA Rotterdam, en DCMR Milieudienst Rijnmond (t.a.v. de Meldkamer en Bureau Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam). Beveiliging en Toezicht In geval van particulier toezicht (ook toegangscontrole) / beveiligingswerkzaamheden dienen deze te worden uitgevoerd door een beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat er gedurende het gehele evenement voldoende particuliere beveiligingsbeambten op het evenemententerrein aanwezig zijn. Alle particuliere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bijof krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerkzaamheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook toegangscontrole). Bij particulier toezicht moet het personeel zijn voorzien van een geldig beveiligingslegitimatiebewijs. Beveiligingswerkzaamheden dienen tijdig schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten: - afdeling EXO, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam ( ) / biizondere.wetten.exo(g)riinmond.politie.nl: afdeling bijzondere Taken, politiedistrict West, de heer G. Nieuwenhuizen, telefoonnummer

5 Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: - meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; - bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; - aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; - aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: o Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: o Veiligheidsregio, de heer P. Daman (telefoonnummer / o Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen, etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het is verboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op deweg worden geplaatst en/of in de grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straatsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. De standplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en - putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven.

6 Alcohol Indien er alcoholhoudende drank wordt geschonken dient er een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet te zijn verleend. Een dergelijke ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zwak alcoholische dranken te schenken. Deze ontheffing is aan te vragen bij: Afdeling Vergunningen, Team Horeca en Evenementen Gemeente Rotterdam Postbus AR Rotterdam Bezoekadres: Stadhuisplein 30 Tel.:(010) Fax:(010) Indien alcohol wordt geschonken zal de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt. Een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg. Het evenemententerrein dient derhalve te zijn ingehekt. Er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein. De organisator zal om een evenemententerrein te creëren conform de gemaakte afspraken, hekken en aanduidingsborden plaatsen. De poorten die toegang geven tot het evenemententerrein zullen op de locaties conform de aangeleverde tekeningen geplaatst worden. De poorten zullen bij het betreden vandit terrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER ALCOHOL TOEGESTAAN". De poorten zullen bij het verlaten van het evenemententerrein voorzien zijn van borden met de tekst: "VANAF HIER GEEN ALCOHOL TOEGESTAAN" Het evenemententerrein dient op duidelijke en zichtbare wijze afgezet te zijn teneinde de grens tussen het evenemententerrein en de openbare weg aan te duiden. Dat mag naar eigen inzicht van de organisatie geschieden (hekken, afzetlint enz). Buiten het evenemententerrein geldt een uitdrukkelijk verbod om alcoholhoudende drank te nuttigen. De organisatie dient er toezicht op te houden dat alcoholhoudende drank niet vanaf het evenemententerrein meegenomen wordt op deopenbare weg. De verstrekking van drinkwaren zowel zwakalcoholhoudende als mede niet alcoholhoudende dranken, dient uitsluitend te geschieden in zachte plastic bekers of kartons. Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen, geldt dat deze nietop het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten.

7 Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen. Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met Dienst Stadstoezicht. Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan. Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ te worden opgenomen. Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, metde nodige borden die hiernaar verwijzen. Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers. Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen. De afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd. Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektro-aggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen. Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

8 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Farewell Party Rotterdam Mw. B. Tolk 22 februari 2013 Leegstaande pand St. Jobsveem (1 e Atrium) Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/eiektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken,is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,i min) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. Inieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 6. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

9 Artikel 4 MooS :; c&: i sarantverliehtlng. Brandweer voorwaarden behorer^ f'/.-^/ vergynoirsf ARTIKEL 4 Nood- en trwwparantveriiehtingmiwtttrouts aanduiding 4.1 Alte noodyltgangen en vluchtroutes van deinrichting moeten worden gemarkeerd door vluchtrouteaanduidingen (pictogrammen) volgens NEN 8088:2002 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot enmet5.6 vannen-en 1838; 19», 4.2 Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld In heteens! lidis aangebracht op een-duidelijk waarneembare plaats. 4.3 Eenvluchtrouleaanduïding als bedoeldin het eerste ld voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorzieningvoor elektriciteit gedurende een periode wan ten minste 0 minuten aande zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen5.2 toten met 5.6 van NEN-EN 1838: Op een vluchtrouteaanduiding elsbedoeld in het eerste lid, op een vfuchtroyfe vanuit eer» ruimte met een verfichtirtgsinstailaiiedi niet is aangesloten op een voorziening voor noodstroom als bedoeld in de artikel 6.3 van hetbouwbesluit, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de inheteerste lidbedoelde zschftaarfieidseisenniet van toepassing. 4M Decontrole en het onderhoud van en vluchtrouteaanduiding vindt adequate wijze plaats conform artfcel1.18 van hetbouwbesluit. 4.8 Indienin de inrichting overdagonvoldoende daglicht aanwezig is, of de inrichting na zonsondergang wordt gsbraitt; a, moeten de vluchtouteaanduïdingen zijn uitgevoerd als lettisch verlichte en op een noodstroonibron aangesloten transparanten, diebij aanwezigheid vanpersonen. permanent verlicht zijn; b, moet in de inrichting noodverlichting zijn aangebracht. 4.7 Een noodveriichtingsinstanatie als bedoeld in de artikel 6.3 van het Bouwbesluit functioneert overeenkomstig de in dieartikelen genoemde voorschriften, 4.8 De controle en hetonderhoud van de in het eerstelid bedoelde noodveriichtingsinstallatie vindtop adequate wijze plaats. UBeav»VRR0512-!.30

10 Toelichting: 4.3 V-e'u-o.. s ii'-T. r>-,?v,<"t i*. 'iï> Sju achtbaar zijn. Hiermee wordt bedoeld ÜB' g «, i gorcy -> c f F ~Ä? rs r-r\ *. d. i,] of»crsïeririf voor de viuchtrouteaandidding Vi, ramakw 6088 lip voor* de controleurs: trek c««-.e l^r *-in de nooaferiic i : ; r. wi te controleren of de accu's zijn c - f i 4,5/4.? Het zal dymelijk zijn dat doc^irs evenementen vanw??- hf «j ke t^rakter daarvan, het bijhouden vancontroses ine&n logboek weinig arivw is. usiaraarcs dienen de noodverticftting/viuchtrout6»atdadng na het aanbrengen wel te worden gecontroleerd op de zichtbaarhec e. t-rfe werking. UKgtmVRR

11 tik*". r C..:...*:;!!;.2 "»interne organisaties. év.\: ' 'T-.'«*. 5: Brandweervoorwaarden behorendbij de APV vergunning ARTIKE- S Ontrulmlnf en Interne s.-jsa^c 9.1 indiende inrichting n>et ca-1: 3 'obsaris, 2:: anorganisatorischemaatregelengenomen te worden om te voorzien ir. n.oae«!jtefctd vc^r eauadequateontruiming, 9.2 In het calamiteitenplan voor het etenerr ~l j-t ds maatregelen voor ontryiming en interne organisatie opgenomen, 9.3 Gedurende de lijd dat personen in het bouwwei &-:n-«zig zijn, mot, c 1 voor de naleving van de eisen verantwoordelijk persoon a:r,xsg zijn«de 'e^et op de gestelde worwaarden. 9.4 Een instructie "Hoe te handelen bij brand"moet; a. op de door de met controle belaste functionarissenvandegemeenteaan te wijzen plaatsenworden opgehangen; b. aan alie standhouders kenbaar worelengemaaw; c. aan personeel te worden uitgereikt; d. bij voorkeur opgesteld zijn conform de NTA 8112, i.s Het pereoneeidient instructies te krijgen over "hoe te handelen bijcalamiteit*. 9.6 In vettend met de brandveiligheid kan de commandant an ds brandweer bepalen dat een wachtdienst wordt ingesteld, Deze wachtdienst dient te geschieden door gediplomeerd enter zake geïnstrueerdpersoneel. TMÜcIrïns* 9.1 Om bh rencalamitei t alle aanwezigen tskunnenalarmeren,stelt artikel 8.23 «ft het 'boiavcesüit eisen aan de aanwezigheiden kwaliteit vaneert orrtruimingsaiarminstafiatie. Bij evenementen ïnde byfaniucht ofineeninrichting is het gezien het tijdelijke karaicter van een wenemsnt weinig zinvol een ontruimingsaiarrninstallatie voor te schrijven. Gelijkwaardige oplossingenvia organisatorisch maatregelen moeten daneen snelle en efficiënt alarmering wan het aanwezige pybfiek waartegen. Dl laatste kan bijvoorbeeld door gebruik te maken wan de geluidsinstallatie, die veelal bij een evenement wordt gebruikt Of indien de inrichting bestaat uit meerdere ruimten en KR ,30

12 groter is dan 250 m* -. c^ -r, cso «.an BHV'ers in hst bezit van am waricertcls portofoon, 9.2 Bt, <r'a r.sfêv «TÄI &r~ *r; g3ec«euring aangeboden te word,. J.;-" het bevoegde % /.! r\?i< srnfeler,' ** s i*i minste opgenomen: * *3.' - j-ne organisatie inelkaar steekt; j u "ga^isatieintern enextern alarmeert; - hoe bezmksm en deelnemers worden gealarmeerd; - hoe een eventuele ontruiming plaats most winden. 9.3 Er most doorïopend worden toegezien op zaken ais; - Vluchtwegen» ofaanduidingen daarvan«goed zichtbaar zijn; - iycf*»gefi goed bereikbaar zijn; - Blusmiddelen goed bereikbaar zijn; - Hef sluitenvan rook- en brandwerende deuren niet word! betammeinä en datdeze voortdurend gestoten zijn; - EleWrïsche snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren; - Geenbrandgevaarlijke situaties ciht&sr, l y ottveitj gebruik mi v "jr, ''s-"'if elektriciteit; - Geenbrandgevaarlijke situaties --' * <i f. «;-:'JI *! e? ;u versieringen. 9.5 Instruttiè^sst er tea leiden..['>.!' '^loal ngeval van l< "" i. '**. > T-.i;n omcfegï^êr n vee 'gnec ::- _> «"% '. i v»c laristenfe WaaiWkiwdiiehe* beginne"?*^ irsn; te closer \ 8.6 Bijvoorbeeld indien eerte esmen,,'. T,.- -. bouwwerk wordt gehoudendat hiervoor niet bedoeld is. Zie ook artikel8. Taken (brandwacht: - vrijhoudennooduitgangen, blusmiddelen, brand eiligheidinstailaties; - bereikbaarheid voor brandweervoertuigen waarborgen; - toezicht houden tijdens bijzondere activiteiten (zoals vuurwerk en open vuur; - een beginnende brand blussen en eventueel assisteren bij een ontruiming, UKgwwVRR

13 .tikel li Kleine blusmiddelen» Brandweer mommrém behorendbij de APV vergunning.wel» blusmiddelen ARTIKEL It 10.1 In een besloten ruimte memten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de besloten ruimte delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum wan één blustoestel van minimaal 6 kg/fifef, 10.2 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat bij elke bak- en braadlocatie een draagbaar doeltreffendblustoestel aanwezig is Een draagbaar blustoestel moet voor Iedereen cfyidalijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat wan onderhoud veteren Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEN 2559:2001, Inclusief wijzigingsblad A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderhoud aan een bij of krachtens wettelijk voorschrift aanwezig draagbaar of werrijdbaar Mustoestel verricht, en de goede werking van dat blustoestel gecontroleerd (bouwbesluit artikel i. 18) Na gebruik van een blustoestel moet dit terstond g yld c.q. verwangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestelniet geheelleeg is. Toelichting: 10.1 Weine blusmiddelen zijn minibrandslartghaspefs en draagbare blustoestellen. Bij een tijdelijk ewanemerf si hetweeial nietrealistisch zijn om minibrandsfaghaspslste eisen. Draagbare blustoestellen zijn dan een goed alternatief. oor een evenemententerrein zal via maatwerk In voldoende t^'.ftódelert moeten worden voorzien, Dewuistregel Yoor een aanwaartbare loopafstand is esi afstand van maximaal 50 meter totriet blusmiddel. Uitgave VRR

14 Artikel 12 Bekfeding, stofferingen en versieringen.. :. V V Brandweer voorwaarden behorend bij d APV vergunning ARTIKEL 12 iftfcledlns» «toffering n versiering 12.1 Algemeen Aankleding in een besloten ruimte voor hel verblijven of hef vluchten van personen mag geen brandgawaar opleveren. Du gevaar wordt geacht niet aanwezig te zijn indien; s, de aankleding een navlamduur heet van ten hoogste 15 seconden en een nagïoeïdyuf van ten hoogste 60 seconden; ö. deaankleding onbrandbaar is, of c. de aankleding een ondergeschikte bydrage aan het brandge aarlevert Stoffering en vsrsiering worden frijfehoyden wan spots en andere warm wordende apparatuur Plafondversiering moet zó zijn aangebracht, dat zij buiten bereik wan hst publiek hangt. Tussen hef vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte over van minimaal 2,5 meter De versiering als bscoe!d h nei vorige ld vormt in gewal van brand geen druppels Vloer- en trapbedelckingen in wiuchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, moeten zodanig zijn aangebracht dat zij niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen en mogen geen gevaar»or uitglijden, struikelen of wallen kunnen veroorzaken. 12,1.6 De toegepaste bewedingsmaterialen moeten voldoen aan; - NEN 1775, yïtgave 1991,klasse T1, ten behoeve an vloeren en trappen; - NEK 0 5,uitgave 1991, klasse 2 ten aanzienwan cverige stoffering en versiering; - NEN 066, uitgave 1991, optische rookdichtheid < 2.2 m-1, maarniet voor vloeren en trappen Met brandbaar gas gevolde faailonnen zijn niet toegestaan in een inrichting / een bouwwerk. Ulpw RReSt2-l,»

15 12,2 Kerstbomen en kersëakken Een natuurfijte kerstboom is toegestac Si. ' boom eert kluit beeft en de aard dagelijks wordt voorzien an voldoende ^t-l, Een geïmpregneerde kerstboom '*-. JX -"te^-w nar op eon deskundige wijze en met het jyiste middel behandeld Een kerstboom wordt zodanig geplaatst dat hij; - rsïel gemakkelijkomlean watten; - niet te dicht bij gortijnen of anders makkelijk brandbaremateriaal staat en - de nooduitgang niet verspert«ook niet als hij is omge allen; - geen clusters van 2 ofsneer keretbomen vormt. 122 % Dennengroen dient brandwerffagemd te zijn geïmpregneerd en opgehangen in kleine clusters (1 m*) mei een onderfinge afstand van ten minste 2 meter en niet beven elkaar De bedrading van de elektrische kerstverlichting dient op beschadigingen te worden gecontroleerd De kerstverlichting moet na sluitingstijd worden uitgedaan (spanningsloos). 12,3 Siandbotm Toepassing van hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat; - Het materiaal moet ten minste 3,5 millimeter dik z n; - Het materiaal moet ten aanzien van vlartsuitbreiding kynnen worden ïngedseiti In klasse 2, als bedoeldir» NEN 6085» uigaven 1991, enmen 6065/A1, uitgave Toepassing van kunststoffen, in dit eval foliemateriaal: - Het materiaal moet op een ondergrond van onbrandbaar materiaal zijn geplakt of op board, triplex, multiplex, spaanplaat of hout in de hiervooraangegeven hoedanigheid Toepassing van ku^s ^taffen, in dit ewat plaatmateriaal; - Deze stoffen moeten voldoen aan NEN 6085, uitgave 1991, en NEN 6065/Ä1» uitgave 1S97. fefasse2. - Deze stoffen en rraterialen mogen nadat zijin aanraking zijn gekomenmet vuur of nadat zij aanhoge temperaturen hebben blootgestaan geen prikkelende of voor de gezondheid schadelijke gassen of dampen ontwikkel?'» e«- mogen niet druipen Toepassing van papierzoaïsbehangpapier,crêpepap ir 3x\ f;ir»apier - Hst papier moet zijn geplakt op een ondergrond vanonbrandbaar materiaal of op board» triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas in de hiervoor omschreven hoedanigheid, ofwel - hetpapier moet door impregneren voldoenaannek 60 5, yïtgavt 1981, enmen 6065/A1, yiga e 1997, klasse 2. UKgm»VRRD

16 12,4 Toepassing wan iextiei Toepassing van textielin verticale toepassing: - Brandbaar textiel moet door impregneren moeilijk brandbaar zijn gemaakt of moeilijk brandbaar zijn gewonden door het materiaal op hout, hardboard, triplex, multiplexofspaanplaat te plakken Toepassing wan textiel in horizontale toepassing: - Versleringen in de vorm van vlaggen,parachutes, doeken e.d. mogen niet horizontaal tegen het plafond worden aangebracht, tenzijdeze zijn ondel-spannen met metaaldraadop een onderlinge afstand van tenhoogste 35 centimeter of zijn onderspannen met een metaaldraad in twee richtingen met eenmaaswijcke van ten hoogste 70centimeter. - Brandbaar textiel most tevens door impregnerenmoeilijk bratr ms z'p ssmaakt Toelichting: Algemeen Bij stoffering en wersiering moet naast de inrichting van een inrichting/tent ook gedacht wordenaars tijdelijke versiering. Ad a. De moeilijk brandbarehoedanigheid is voor verticale textiel bepaald volgens NEN-EN ISO 0940: 2004 (Textiel - Brandgedrag - Bepaling van de ontvlambaarheid van verticaal geplaatste p-oefstukken) en moet vallen trt de klasse "niet gemakkelijk ontvlambaar". Adc. De wraag wanneer aankleding een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert is sterk afhankelijk van de omstandigheden. In het algemeen is en kerststukje op de tafeltjes in een restaurant gsen probleem. Dat kerststukje tan wel eert probleem worden als er in de nabijheid aankleding is waarnaar brand in het kerststukje eenvoudig kan overslaan Deze voorschriften zijn overeenkomstig het bouwbesluit artikel 7.4 en worden uisluitend aan een besloten ruimte gesteld omdat wordt aangenomen dat aan een niet-besloten ruimte, bijvoorbeeld een binnenplaats of tuin, andere (beperktere) brandveiligheidsrisico's kleven. Voor iextielprodycten dienen de navlamdyur en de nagloeiduur bepaald te zijn volgens - NEN EN- ISO 6S40, uigave 2004 'Textiel - brandgedrai - bepaling van de ontvlamtearhsld van verticaal geplaatste proefstukken* en - NEN-EN-ISO 6041, yigawe2004 Textiel - brandgedrag - meting van de vlanwefspreidïngseigenschappen van verticaalgeplaatste proefstukken'. Voor kunststofproductan zijn nog geenmorman beschikbaar Een vrij hoogte van 2,5 meteris noodzakelijk in wertend met de menselijke maat In het bouwbesluit artikel 7.4 word het volgende genoemd: "De aankleding in een basfoten ruimte mag bij bmnd geen dmppeiworming geven boven een gadeefe wan een wimrbeslemd voor gebruik door personen!"in de toelichting an dit artikel ÏB niet aangegeven welke norm toegepast kan worden. Utptwe VRR

17 De voorwaarde dat versiering, bekleding en bijvoorbeeld teriteïien bij brand geen daippelvorming mogen vertonen, is dys niet terug te leiden naar enige norm. De gemeenten die dezevoorwaarden hanteren, doendat op basis van de gemeentelijk» beleidsvrijheid. Dit neemt niet we dat het stellen van een dergelijke voorwaarde duidelijk gemotiveerd moet kunnen worden. Op onderdelen zou gebruik gemaald kunnen «vordan van ds NTA 800? ' Brandgedrag versieringsmateriaten' opgesteld. Deze norm geeft geen classificatie van brand- en roowciassen (of een vergelijkbaar systeem met een transponeringstabel) zoals da!in het Bouwbesluit wordt gebruikt. 12,17 Wanneer er in een bouwwerk met gas gevulde ballonnen aanwezig zijn, is er een verhoogde kans op het ontstaan van een ontploffing met ais gewofg daarvan branduftbibiding Een veilige kerstboom is een kunslboom van moeilijk brandbare kunststof. Lef op het certicaat ofd aanwijzingen op de verpakking. Onder voorwaart«is eennatuurlijke kerstboom toegestaan; eenboom metkluit en dagelijksvoldoende water Een geïmpregneerde (fcunst)lcersttoom is toegestaan, impregneren is specialistisch werk. Daarom moet aangetoond kunnen warden dat een erkend bedrijf de boom heeft geïmpregneerd met een erkend product, geschikt voor het behandelen van (kunst)kerstbomen De afstand tussen de boom sn eenuitgangmoet ten minsteanderhalfkeer de hoogte wan de boom zijn. Dus een boom van 2 meter wordt opten minste 3 meter van een uitgang geplaatst. Staat een kleine boom op een tafeltje, dan telt de hoogte van hef tafeitjeook mee. Ais veilige afstand tyssers kerstbomen geldt de hoogte wart de boom x 1,5. Dus wanneer de boom 2,5 meter hoog is, moet een afstand van 1,5 x 2,5 = 3.75 meter wordenaangehouden,alvorens weer een volgendeboom geplaatst mag worden, Dennengroen (kersttakken) is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is. Daarom dient dennengroen brandvertragend te zijn geïmpregneerd en mag het slechts in beperkte mate worden toegepast. Eventueel in kleine clusters (1 m 1 ) opgehangen, met een onderlinge afstand van ten minste 2meter en niet boveneikaar) De voorkeur paatechter uit naarmoeilijk brandbaar imialemateriaal Bijgebruik van verfectfsrtoererj dienen deze gaaf en goed te zijn en zo neergelegd dater niemand eroverkan struikelen» tevens dienen z helemaal afgerold te zijn Uidüert is de stekker ui het stopcontact haien enniet eenlampje losdraaien. Hoe herken jebrandveilige versiering? Veel leveranciers bieden brandveilig, brandvertragende of moeilijk ontvlambare versieriftgsmateiïafefi aan. Deze bestaan saus ut materialen die uit zichzelf al veilige eigenschappen hebben, maar het komt ook voor dat da leverancier de materialen heeft geïmpregneerd. In bet verleden is gebieten dat het voor de consument niet eenvoudig is om de brandveilige materialen te onderscheiden. De consument dient bij de leverancier nadrukkelijk naar de artikelen te wagen met een brandvertragende kwaliteit. Daarbij moet hij erop letten dai op de verpakking staat aangegeven dat het hier een brandvertragende kwaliteit betreft. Het is verstandig de verpakking te bewaren om aan te kunnen tonendat hetmateriaal een brandvertragende kwalfteit bezit. UHBBVBVRR

18 Ook zijn soms certificaten in omloop, die namens de fabrikant aan de afnemers worden uitgereikt Als dat mogelijk is, dient de consument te ragen om een certificaat van het product dat hij koopt en hel in zip bedrif te bewaren. Een toezichthouder kanverfangen dathet certicaatwordt getoond. Als de materialen ui de verpakking zijn gehaald, is nauwelijks meer te achterhalen aan weke eis het materiaal precies voldoet. Het kan dus zijn dat een toezichttewisr namens de gemeente de versieringen alsnogwil beproeven. Hij zal daarbij eert waste testmethode toepassen, die hieronder is beschreven. Na aankoop materialen ïmpmgrmmn Het impregneren van materialen is een specialistische bezigheid. De consument moet dit dart ook laten verzorgen door een gespecialiseerd bedrijf. Indien de consymert materialen laat impregneren dient hij een schriftelijk bewijs te tragen, waarmee door het bedrijf wordt aangetoond dat het materiaal door de behandeling aan de gestelde eisen voldoet. Inieder geval dient erop gelet te worden dat het bedrff dat de materialen impregneer! gecertificeerd is volgens een norm uit de ISO SOOO-reeks, diewan toepassing is op de activiteiten waarvoor opdracht is gegeven. Emwoudige brandproef Bij twijfel of het materiaal brandvertragend Is, kan een eenvoudige proef uitsluitsel geven: Neem een monster {5 x 25 cm) van hst materiaal; Ga naar buien en houdt en uiteind van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoais bijvoorbeeld van een aanstekerof lucifer, Neem deontstekingsbron weg, wanneer het monstervlam heeft gevatof nadat 5 secondenzijn verstreken. Het materiaal voldoet als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan; Tijdens de verhitting zijn geen druppels rijgetomert (al of niet brandend of druipend); Tijdens deverhittingzijn geen "eet lokken vrijgekomen; * Het materiaal vlamt niet meer rit n 15 seconden na en gloei maximaal 60 seconden na, nadat de aansteke.- of lucifer is weggenomen. in Nederland zijn geen normen beschicbaar voor de bepaling van de materiaaleigenschappen van stofferirt en bekleding voor wat betrat 'brand- en rookwassen'. Voor versiering is in Nedertarri de NTA 800? ' Brandgedrag versieringsmattriaien' opgesteld. Deze nom geeft gesn classificatie van brand- en rookwassen (of een vergelijkbaar systeem met een transponeringstabel), zoais dat in het Bouwbesluit wordt gebruikt. Een concrete bepalingsmethode waar in dit handboek naar kan worden verwezen is dus niet beschikbaar. Daarom wordt v'm "door d NVBR in haar reeks 'brandveiliflheidsinfo' hierover praktische informatie gegewenmet * folder 'Brandveilig feestvieren'. UBpweVRROS»»!;»

19 Artikel13 Opstelling en inventaris. Brandweervoorwaarden behoren ^jc?> '^"V vergunning Opeteliing SR immtatlê ARTIKEL De Inrichting van een ruimte is zodanig dat: a. voor elke persoon zonder ziplaats ten minste 0,25 ftf vloeroppervlatte beschikbaar is; b. WOOF elkepersoon met zitplaats ten minste0,3 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar Is» Indien geeninventaris kan verschuiven of omvallen ais gewoig van gedrang; c. voor elke persoonmet zipfaats ten minste 0,5 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan werschutwen of omvallen als gevolg van gedrang In een ruimte met meer dan 100 zifplaatsen.zijn de zïptaatsan gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg an gedrang, voor zover die zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld Bij In rijen opgestelde zftpfaatsen Is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,40 m, gemeten tussen de toodfpers op de elkaar dichtst naderende gedeelten vanderijen Indien ineen rij als bedoeld inhetderöelid tussen de zitplaatsen een tafel i, vc s e?,--.r»4 bevindt deze zich niet in de wrije ruimte Een rij zitp'satsen dis siecrts i ;-r s:,r- njide op een gangpad of uitgang uitkomt» heet niet meer dan S zhp,aatser 13.6 Een rij zitp'-stae/- v» sar. u-r.ce zl ic'ê^ op sen gangpad of uitgang uitkomt, heet ten hoogste: a. 18 zitplaatsen indien de vrije ruimte als bedoeld in het derde lid niet groter isdan 0,45 m en de breedte van de rije doorgang van het angpad ofwan de uitgang ten minste 0,8 m is; b. 32 zitplaatsen indien de wrije ryimtealsbedoeld in het derdelief groteris dan0,45 m en debreedte van de wrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is; c. 50 ziplaatsen indien de vrije ruimteals osdoeld inhet derde lid groter is dan 0,45 in en de breedte van de vrije doorgang van hei gangpad of van de uitgang ten minste 1,1 mis. U«Qa\*VRR

20 Toelichting: De inhoud van artikel 18 is overeenkomstigartikel7.13 en7.14 van hef bouwbesluit. Mc 4 i'i sile! t * tft een voldoende doorstroomcapaciei tussen in rijersopgestelde'stoelen ge r» i.»«r«i 13 i ^5 v f anlng wan de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan 1. o v oppewlatte aan verblijfsruimte na aftrek van de Inventaris, 13 " riet once"'.*f koppelenwan stoelen dient zodanig gerealiseerd teworden dat deze als gs»a>5»au gedrang niet ontkoppeld können worden. Om een veilige orttvluchting te fernen ja-anderen in eertruimte»arin veel mensen samenkomen, moetde inrichting nervsn net kunnen werschuiven of omvallen. Wanneer de Inrichting omvalt of werschuit zal dit namelijk de ontviuchtfftg belemmeren en teiden tot ongewenst paniek. Er is een norm gepubliceerd«de NEN-EN 14703:2005 2e Ontw. En 'Meubelen - Verbindingen voor gekoppelde zimmbsfen - Stertée n ueiiigheidseisen en beproevingsmethoden'; dezenormis echter niet opgenomen 'm het bouwbesluit 13.3 Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. Bankjes bij voorstellingen in scholen sporthallen e.d. Bij veel voorstellingen worden zogenaamde gymnastiekbanlqes gebruikt als zitplaats voor kinderen. De lengte van deze bankjes is 3 meter. Bij de onderbouw (4-8 Jaar) kynnert gemiddeld 10 kinderenopeert bankje plaats nemenenbijdebovenbouw (8-12) Jaar 8 kinderen. De lengte wart de bankjes is gelijk aan vijf losse stoeten of zes gekoppelde stoelen. Hierdoor ontstaat de situatie dat er per drie meter bankiengte 2 tol 4 personen meer aanwezig kunnen zijn. Da bankjes vallen niet snel om en versperren daardoor de vluchtroutes niet Bij voorstellingen mogen maximaal drie banken tegen elkaar worden geplaatst endart moet een vrije ruimte van 0,45 meter worden aangehouden. Ditbetekent danmaximaal 24 tot 30 personen op een rij. Tussen de rijen rrt c * -1" mie ruimte zijnvan 0,40 meter. Er moet per situate gs-wke-,worden of het aartal aanwezigekinderen voldoet en aan het aantal meters inooalu.tgang, omdat er op deze manier vete malen meer kinderen in een zaal kunnen dan wanneer dezekinderen op stoelen plaatsnemen. UHgaweVRR

21 Artikel IS AfvsL Brandweer voorwaarden behorend bij de APV veigunning ARTIKEL IS AJwtl 15.1 Afval moet dagelijks worden werzameld in veilig opgestelde en gwj -f. nuhen containers Asbakken moeten regelmatig worden geleegd In afsluitbare asveizamelaare sn onbrandbaar materiaal De inhoud van deze asverzamelaars raag slechts in onbrandbare vaten, die mn een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken, papierbakken en/of afvalbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn wewaardigd, indien de aardwan het evenement daaraanleiding toe geeft Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijnontdaan. Uilsave VRR

22 »11?Gelijkwaardigheid en algemene voorschriften Brandweer voorwaarden behorend bi] de APV vergunning ARTIKEL 1? Gelljtaaarflftieii en algemene voorschriften; 17.1 Indien niet is voldaan aanenig voorschrift, gegeven bij ofkrachtens de» artikelen van de werkinstructie (brand)veiligheïd evenementen, moet de inrichting sen mate wart veiligheid bieden die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid die is beoogd met het desbetreffende bij of krachtens de in deze artikelen gegeven voorschriften. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente zal moeten beoordelen of een toereikende veiligheid wordt bewerkstelligd, 17.2 Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid en het betreffende voorschrift tevens valt te hertelden tof overwegingen var» gezondheid,moetendie overwegingen daarbij in ten minste dezelfde matein acht zijn genomen, 17.3 In het belang vanhef voorkomen, beperken en bestrijden vanbrand» het beperken van brandgevaar en het voortomen er» beperken van ongevallen bij brand moet zijn voldaan aande bepalingen van de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening en aan het Bouwbesluit Ds inrichting moet geschieden overeenkomstig de goedgeksyrfe (siuatie-) tskeningfen) Er is door de RR, afdeling brandveiligheid, niet getoetst op de constructieve veiligheid Alle aanwijzingen gegeven door of namens tel bewoegd gezag in het belang van de (brarid)veiligteïd,moeten direct wortisrt opgevolgd indien het evenement in een gebouw gehouden wordt, waarvoor e n gebruiksvergunning of gamiksmelding is afgegeven, zijn de gebruikseisen genoemd in deze gebruiksvergunning of gebruiksmeldlng onverkort van toepassing. Vergunninghouder dient zich op de hoogte te stelen van de inhoud hiervan en hiernaar te handelen. UitgawtVFtR

23 Artikel' 3 Uitgangen en vluchtroutes, > \" Brandweer voerbardenbehorend bij de APV ïergymmirsg ARTIKEL 3 Artikel 3 Uitgangen en vluchtroutes 3.1 Bij evenementen met grotere aantallen personen moetende aanwezigen in principe in twee richtingen kunnen vluchten. 3.2 Er dient weldoende uttgangsbreedt voor de aanwezige personen aanwezig te zijn, d.w.z.: a. 1 meter uigangsbreedte per 90personen in geval de uitgangen bestaan u'rt tentdoek; b. 1 meter uitgangsbreedte per 135 personen in geval de uitgangen bestaan uit waste deuren én er verder geen bapartend factoren voor hetveilig vluchten aanwezig zijn. 3.3 Een deur in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten, als de deur ten behoeve van deze personen van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden emaatet van een sleutel of een ander los voorwerp. 3.4 Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zyllen verblijven en een deyr in en doorgangof ui an bestemd voorontvtuchting van meer dan 100 parson«wordt niet andere gesloten dan door middel van; a, een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen dedeur, in de vluchtrichting gezien; b, een sluing waarwan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in de vluchtrichting gezien, op minimaal 1 meteren maximaal 1.10 boven de vloer, over de voile breedte van dedeur aangebrachte stang, waarbijdedeyropengaat door een lichtedruk tegen deze stang (panieksluiting conform denem-en 1125). 3.5 Kabelsdie op de grondliggers dienenbeschermd te zijnen wel zodanig datniet over de kabels gesfruikeld kan worden, dan wel op enige wyze nietbeschadigd kunnen worden. 3.6 De beloopbaarheid buiten de tent :ot aan een door het bevoegd gezag nader te bepalen plaats moet zodanig zijn dat struikelen en vallen wordt voorkomen. UÈgmmmmMi2-t.m

24 ïoeileitïn ; 3.1 Hef Handboek Evenementen Makenvan- de Vereniging van Evenementenmakers (WEM) stelt dat bij evenementen met grotere aantallen, mensen in principein twee richtingen most kunnenvluchten. Engelse regelgeving neemt hiervoor een hoekwan minimaal 45 s tussen de twee uilgangen, gezien vanaf de vluchtende persoort..het in twee richtingen kunnen vluchten is van toepassing op hatwitschten uit de tent aq. de inrichting. Het vluchtenwan hetterrein Is geregeld via artikel Volgens de 'Handreiking Oor gebruiksvergunningen* vanvröm {2004} zal het aantal personen per meter utiangsbreedte steeds meer maatwerk worden. Het kan voorkomen dat de berekening zeifs aangeeft dat er meer dan 135 personen per meter uitgangsbreedt aanwezig zip. De aanvrager moet dan aantonenetat veilig vlochten mogelijk is, anders is90 personen permeter uigan sbreedte het uitgangspunt. Echter voor tenten is het Bouwbesluit in principe niet van toepassing en wordt onverkort vastgehoudan aan de eis van 90 personen per meter «igaf» sf»e É8 f inden de ut artgen bestaan uit tentdoek, immers, uitgangen van tentdoek bemoeilijk«doorgaans het vluchten. Indien echter vaste deuren in het tentzeil worden geplaatst kan de redenering van het Bouwbesluit c.q. de VROM-Handreiking "Vluchten bij brand" worden gevolgd, dw.z. dat 'm principe 135 personen per meter uitgangsfereedte worden toegelaten. Uiteraard mits er geen beperkende factoren aanwezig zijn, bijv. een gebrek aan vrije uitstroommogelijkheïd. De ukgangsbreedte van tenten wordt gemeten op 1.90 meter hoogte,waarbij tfe breedte 90 personen per 1 meter uifgangstsreedte is indien er geen vrije uitstroom is.de bepaling of er sprake is van een vrije yitstroom is situatteafhanfceljk en te bepalen met behulp van de tekeningen van het evenemententerrein. Ter gedachtebepaling kan worden aangehoyden dat geacht mag worden dat een vrije uitstroom aanwezig is ais rsa de uitgang meer dan 1»5 maal ds breedte van de uitgang beschikbaar is tot het aansluitend terrein en dat het aansluitend terrein 1,5 maai de omvang van de inrichting dient te bedragen ^hierbij dient oe uïtstroemruimte teworden meegeteld). Meetpunt yitgangsbreedte tent Voofbmkl hm in mn tent mat zeidmkwamlefi mn gmüe noodui^amg gemaakt faswordm 3.3Doel van dezevoorschriften is te waarborgen dat deyrsn in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. Ais er mensen in een gebouw aanwezig zijn, mogen deyren disbij hetvluchten een rol speien niet op slot zijn, zodat het nietnoodzakelijk is eert steutei te gebruiken om het pand te kunnen verlaten. Ondersleutel wordthier niet aiieers een bij* een slot behorende sleutel bedoeld maar elk ander los voorwerp dat nodig kanzijn om sen deur bij brand over ds vereiste breedte te openen. 3.4 Denoodyftgangen moeten d.m.v. één handeling geopend können wordenofin geopend stand staan. Indien meer handefingen nodi zijn ismaatwerk nodifl. VRR

25 3.7Het is van belang aan de buitenzijde van de tent de vluchtroute naar hef aartslui«! terrein goed in orde te heisbeo. Tenten worden vaak in weilanden gezet, waarbij de looproute niet even vlak is. Voor het vluchten vanaf een evenemententerrein zullen er voldoende uitgangen moeten zijn. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de grootte van riet terrein en de soort afzetting. Bij grotere terreinen kan er rekening gehouden werden met dooretroomsnelheden. Dit dientals maatwerk per evenement te gebeuren. UitpawVRR

26 Artikel 1. Vrijhouden van terrelriiedeelteri en bereikbaarheid. Brandweer voorwaarden behorend bij ds APV ergufinirs8 ARTIKEL 1 Wffhöuden van tsrrelnasilssftsnen bere ffeaarfwm 1.1 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang, één of meerdere toe- of (nood)uitgangen tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkeuring van hetbevoegd gezag, 1.2 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein dient zodanig fa zijn dat alle inrichtingen door de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnenworden. 1.3 De bij het touwwerk behorende brandkraoen, andere bluswaterwinplaatsen en aansiuitpunten moeten worden wijgehoyderi voor Wusvoertyigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 1.4 indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten dient duidelijk de {branciweer-)!rigang te zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn met het door de brandweer in gebraik zijnde slsuteisysteem» dan wel door een (eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden. 1.5 Een (tijdelijk) bouwwerkftertt is tot op ten minste 40 meter door huipverfe«r gswoerfutien onbelemmerd te benaderen. 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) tajwwerk/tent meer dan 40 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt isvoor de hulpdiensten, tenzij de aard, de ligging en hetgebruik vanhetbouwwerk/de inrichting dat niet vereisen. 1.7 Een geschikte verbindingsweg moet: a. een breedte hebben wan ten minste 3,5 meter (opstelplaats redvoertyig 4,5 tot 8 meter) enover een breedte van ten minste 3,25 meter zijn werharf of eventueel 3 meter indienlangs beide kanten van de rijbaan sprake is van eenobstakelvrfje ruimte van 0,50meter breed; b. en vrije hoogte boven ds kruin van de weg hebben van tenminste 4,20 meter; c. zijn verhard op een wijze diegeschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste kg en zijn voorzien van de nodigekunstwerken. i,8 Een geschikte opsteiplaats voor eenbrandweervoertuig moetverhard zijn op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen.met eert asbeiasting van 10 ton (lookn) en een totaalgewicht van 15 ton. Uitgave VRR

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res S4^-» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam t.a.v. mevrouw. H. Kottier Essenburgstraat 4. 2 rechts 3022 MK Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

veranda - *J g^^ 2011

veranda - *J g^^ 2011 Deelgemeente Rozenburg U/11/0862 uw brief van 8 november 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/1902 nummer Hotel Eetcafé 't Centrum t.a.v. De heer P. Bestebroer Emm astraat 46-48 3181 CG Rozenburg bijlage(n)

Nadere informatie

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013 '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Archicup2013 De Zwarte Hond t.a.v. Mw. I. van den Heuvel Aert

Nadere informatie

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur j4^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Opzoomeren 2013 WE De Eendracht t.a.v. Dhr. E. Faas Sint Jobskade

Nadere informatie

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam yiiïsj» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Viering Koninginnedag 2013 Poolcafe Delfshaven t.a.v. Mw. M.J.W.Willems

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

van 13.00 uur tot 18.00 uur

van 13.00 uur tot 18.00 uur ?i«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Harley Davidson Club Nederland t.a.v. Dhr. R. Tieman Zuidlaardermeer 18 2993 PV Barendrecht Bezoekadres: Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postadres: Postbus 63006

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de nietgemeenschappelijke ruimten in woonfuncties. Algemene toelichting bij bijlage 4 De eisen worden gesteld met als doel een brandveilige

Nadere informatie

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening. Bijlage bij toelichting op hoofdstuk 6 van de bouwverordening Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit de bijlagen 3 en 4 van de bouwverordening.

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen)

Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen) ji^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Stichting Nida t.a.v. Dhr. S. Karakurt Goudserijweg 373-375 3031 CG Rotterdam Bezoek adres postadres betreft inlichtingen telefoon fax e-mail website ABNAMRO t.n.v.

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Kerstfeest en brandveiligheid

Kerstfeest en brandveiligheid Kerstfeest en brandveiligheid Het kan en moet veilig: extra kerstversiering in uw bedrijf tijdens de feestdagen Versiering maakt feestelijk, maar het kan een extra risico inhouden als u brandbare materialen

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

sector:

sector: deelgemeente gemeente Rotterdam Boerhaavestraat f 1 3083 DA Rotterdam aan: HotelRebel B.V. t.a.v. mevrouw Sandra de Boer Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK ROTTERDAM Postbus 5410 3008 AK Rotterdam / Telefoon:

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur Charlois Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: Boerhaavestraat 11 3083 DA Rotterdam Postadres: Postbus 5410 3008 AK Rotterdam Internet: www.charlois.rotterdam.nl Nultien 180 t.a.v. mevrouw Y. Metaal

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dienen te worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noord-Beveland. Nr. 26210 30 maart 2015 Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders

Veiligheid organiseren. Checklist voor sportaanbieders Veiligheid organiseren hecklist voor sportaanbieders Nationale Sportweek 19 26 april 2014 Inleiding NO*NSF organiseert voor de 11 e keer de Nationale Sportweek. e Nationale Sportweek groeit. Met het stijgen

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Checklist veiligheid bij evenementen

Checklist veiligheid bij evenementen Datum: Nr.: 1. Verantwoordelijkheid a. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. b. Zijn er coördinatieverantwoordelijken aangesteld? 2. Vergunning/toestemming a. Het houden

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: info@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

3fe. Deelgemeente van Rotterdam

3fe. Deelgemeente van Rotterdam 3fe Deelgemeente van Rotterdam Verkeersbesluiten Realisatie elektrische oplaadpaal en reservering van twee parkeerplaatsen aan de Heemraadssingel ter hoogte van nummer 221 en Realisatie elektrische oplaadpaal

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer

Nadere informatie

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen

Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen Leidraad opzetten Veiligheidsplan Evenementen voor evenementenorganisatoren Naam evenement: Datum opmaak: Risicoscore: Veiligheidsplan Met het veiligheidsplan geeft u als organisator aan welke maatregelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Deelgemeente RozeflbUTg

Deelgemeente RozeflbUTg Deelgemeente RozeflbUTg uw brief van 13 april 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/0590 nummer VTV Eurohof t.a.v. De heer MP. Vermeulen Zandweg 15 3181 HX Rozenburg bijlage(n) datum _ 29 april 2011 verzonden-*?

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Aanvraag evenementenvergunning

Aanvraag evenementenvergunning Aanvraag evenementenvergunning A Een goede voorbereiding Aan de hand van dit formulier beoordelen we wat er geregeld moet worden. Zoals het afsluiten van wegen, inzet van politie en brandweer. We kijken

Nadere informatie

* UM * c.v. 't Vosse-ol

* UM * c.v. 't Vosse-ol * UM1404522* c.v. 't Vosse-ol ons kenmerk : UM1404522 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 14 juli 2013 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en aanverwante vergunningen / ontheffingen tbv (niet vergunningplichtige) evenementen Om de aanvraag voor een evenement en alle

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek Aanvraagformulier Evenementenvergunning Met dit formulier kun u een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement op basis van artikel 2:25 van

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen Postbus 30018, 9400 RA Assen Telefoon: 14 0592 Telefax: 0592-366595 E-mail: info@assen.nl Internet: www.assen.nl AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer.

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer. *UM1502396* ons kenmerk : UM1502396 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 10 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : De

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Aan de Burgemeester van de gemeente Dantumadiel Postbus 22 9104 ZG Damwâld De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Een

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Aanvrager

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008

Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008 Gemeente Den Haag RIS156733_22-JUL-2008 Ons kenmerk BRW/2008.14 RIS 156733 VERKORTE PROCEDURE VERLENEN GEBRUIKSVERGUNNINGEN CATEGORIE 4 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, maakt bekend, I. dat

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

Aanvraag Evenementvergunning

Aanvraag Evenementvergunning Aanvraag Evenementvergunning 1. Ondergetekende: Naam vereniging of instelling Naam en voorletters contactpersoon Adres Postcode + Woonplaats Telefoonnummer Werk: Privé: Mobiel: E-mail Verzoekt vergunning

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie