Multifestijn en 26 mei2013 Park 1943 van uur tot en met uur (beide dagen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Multifestijn 2013 25 en 26 mei2013 Park 1943 van 10.00 uur tot en met 22.00 uur (beide dagen)"

Transcriptie

1 ji^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Stichting Nida t.a.v. Dhr. S. Karakurt Goudserijweg CG Rotterdam Bezoek adres postadres betreft inlichtingen telefoon fax website ABNAMRO t.n.v. Looiershof CZ Rotterdam Postbus JA Rotterdam Multifestijn 2013 G. Matinburgh Team Vergunning en Handhaving / info(3!delfshaven.rotterdam.nl NL20ABN Deelgemeente Delfshaven Geachte heer Karakurt, Casenummer: C Reg.nr: Mil MN IIII!Mil! datum: 2 2 MES 2013 In antwoord op uw verzoek d.d. 8 april 2013, deel ik u mede, dat er ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam een vergunning verleend wordt voor: Evenement Datum Locatie Tijd Multifestijn en 26 mei2013 Park 1943 van uur tot en met uur (beide dagen) Aan deze vergunning zijn de inde bijlage opgenomen voorschriften verbonden. De in de bijlage opgenomen voorschriften laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. U dient, in overleg met de politie, voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van bezoekers en deelnemers aan het evenement te waarborgen. Indien door de politie of door andere controlerende diensten geconstateerd wordt dat de voorschriften niet worden nageleefd, kan de politie het evenement voortijdig laten beëindigen. Tot slot wijs ik u erop, dat u aansprakelijk bentvoor alle schade die door het gebruik van deze vergunning aan eigendommen van de gemeente of van anderen mocht worden toegebracht. Deelgemeente Delfshaven Bank: NL20ABNA Bereikbaarheid: tramlijn 8, metrostation Coolhaven

2 Rotterdam, 22 mei 2013 Na^1er^/!cle't>y{ge,9ieester van Rotterdam, de secretari^-va'n de deelgemeente Delfshaven, * \ f 'f'' 'i Ll 4 * v y.ftbrijn Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen een besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is; datum bezwaarschrift; de gronden van het bezwaar; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Uwordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden verzonden naar: Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website indienen. Uheeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig.deze kunt u aanvragen via respectievelijk Kijkt u ook op de website op de pagina van de voorlopige voorziening. Bijlage(n) behorende bij de evenementenverqunninq Bijlage I Bijlage II Bijlage III voorschriften geluidsvoorschriften brandvoorschriften

3 Bijlage 1: voorschriften behorende bij de evenementenverqunning van: Organisatie Stichting NIDA Adres organisatie Goudserijweg ; 3031 CG Rotterdam Naam contactpersoon Dhr. S. Karakurt Telefoonnummer Datum evenement 25en 26 mei 2013 Locatie evenement Park 1943 Tijd van uur tot en met uur (beide dagen) Algemeen De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of hinder opleveren voor omwonenden en het verkeer; Een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie; De organisatie draagt zorg voor een systeem waardoor te allen tijden inzichtelijk is hoeveel personen daadwerkelijk binnen het evenemententerrein aanwezig zijn; De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze op eerste vordering van een ambtenaar, belast met de zorg voor de naleving van de voorschriften, ter inzage af te geven aan deze ambtenaar; Eventuele nadere aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde often behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden nagekomen; De politie heeft de bevoegdheid om het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd; Het evenement wijkt niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen). Bereikbaarheid/verkeer De vrije doorgang van openbaar vervoersdiensten mag op generlei wijze worden belemmerd; De vrije doorgang van en naar aangrenzende straten dient ten behoeve van hulp- en redvoertuigen volledig gehandhaafd te blijven; Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen,winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren; De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; Er moet een rijloper van tenminste 3,5 meter breed geheel vrij van obstakels aanwezig zijn; De aanwezige bluswatervoorziening moeten bereikbaar blijven voor brandweervoertuigen en vrij gehouden worden van obstakels.

4 Gebruiksvergunningen Voor het plaatsen en inrichten van tenten of afgesloten terreinen dient, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien aan één van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn; bedrijfsmatig de in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen; aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft; aan meer dan 10 personenjonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten personen dagverblijf zal worden. Voor tenten en tribunes moet bij de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond, District Noord een gebruiksvergunning aangevraagd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen via het telefoonnummer Plaatsen van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld conform aanvraag, bij wijzigingen in overleg met: Gemeentewerken Werf Delfshaven, Keileweg 26, 3029 BT Rotterdam, telefoonnummer: ; Veiligheidsregio, de heer R. Gleym (telefoonnummer / Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, unit Bijzondere Taken, telefoonnummer Alle tijdelijke bouwwerken (zoals tenten, podia, kramen, etc.) dienen vooraf te worden gekeurd door Stadsontwikkeling, afdeling Overige Vergunningen door Dhr. R. van Deventer, telefoonnummer Het isverboden eigendommen van de gemeente te verwijderen; alle voorwerpen dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst derhalve zonder straatonderbreking; ingeval er voorwerpen op de weg worden geplaatst en/of in de grond moeten worden bevestigd dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingenbureau, Europoint 3, kamer 714, telefoonnummer: Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, straätsyphons, keerbalieën en lantarenpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur van Gemeentewerken schriftelijk is verklaard dat daartegen zijnerzijds geen bezwaren bestaan. Destandplaats van podia, tenten, kramen en andere voorwerpen dient zodanig te worden gekozen dat de bereikbaarheid van winkels, woningen, (horeca)bedrijven, straatverkooppunten e.d. niet wordt belemmerd en tevens zodanig dat voor voetgangers voldoende ruimte vrij blijft om te kunnen passeren; onverminderd het vorenstaande dient de standplaats zodanig te zijn dat eventueel ter plaatse aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk blijven. Alcohol Het verkopen, verstrekken, nuttigen, of aanwezig hebben van alcoholhoudende dranken is tijdens het evenement verboden. Dit verbod geldt ook voor alcoholhoudende dranken die door bezoekers zelf zijn meegebracht.

5 Parkeren Ten aanzien van begeleidende voertuigen belast met de aanvoer van eventueel benodigde materialen, geldt dat deze niet op het terrein aanwezig mogen als het betreffend voertuig worden gelost c.q. geladen. Laden en lossen dient men vanaf de omliggende straten te verrichten; Voertuigen van medewerkers mogen niet op het terrein geparkeerd worden en dienen gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zoals parkeergarages en andere parkeervoorzieningen; Voor eventuele benodigde vergunningen en of ontheffingen dient contact opgenomen te worden met Dienst Stadstoezicht; Er mogen conform het RVV 1990 geen voertuigen geparkeerd worden, waar het volgens deze wet niet is toegestaan; Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. Afval en milieu Direct na afloop van de activiteiten dienen de in gebruik genomen grondoppervlakken geheel ontruimd en gezuiverd van eventueel achtergebleven afval te worden opgeleverd, indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met ROTEB (evenementen: telefoonnummer 14010/ te worden opgenomen; Er dient voldoende sanitair aanwezig te zijn voor bezoekers van het evenement, met de nodige borden die hiernaar verwijzen; Afval moet worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal; Schade aan ondergrond van wegen en parken e.d. moet worden voorkomen; bijvoorbeeld door het neerleggen van voldoende rijplaten en drukverdelers; Er dienen voldoende afvalbakken aanwezig te zijn om zwerfvuil te voorkomen.de afvalbakken dienen regelmatig te worden geleegd; Eventueel aan het publiek uit te reiken drukwerken die ter plaatse mochten worden weggeworpen dienen door de organisatie direct van het straatoppervlak te worden verwijderd. Energievoorziening De energievoorziening dient door een ieder zelf verzorgd te worden. Elektronaggregaten dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn dat, de productie van geluid en stank minimaal is, met energie zuinig wordt omgesprongen en olielekkages niet kunnen optreden. De te gebruiken kabels moeten op deugdelijke wijze worden bevestigd. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd dat niemand daarmee in aanraking kan komen dan wel daarover kan struikelen. Aansprakelijkheid De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Het is aan de vergunninghouder om aante tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

6 Bijlage II: geluidsvoorschriften bij de evenementenvergunning voor Multifestijn 2013 op 25 en 26 mei 2013 te Park Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV geluidsvoorwaarden verbonden voor de duur van het evenement: 1. Muziek en ander geluid,al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien isde politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2. Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai. 3. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,i mm) van muziekgeluid geen verhoging van 10dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde. 4. De luidsprekers dienen dusdanig opgesteld te worden, zodat de geluidproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op de stoep of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de luidsprekers opgevolgd te worden. 5. Het geluidsniveau mag op een afstand van 10 meter van enige tijdens het evenement gebruikte geluidsbron, niet meer bedragen dan 80 db(a. 6. Het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaatste vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 7. De plaatsing van het podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat omwonenden zo min mogelijk worden belast met de "geluidsstraling".

7 Artikel 1 Vrijhouden vin terreingedeelten en bereikbaarheid. Brandweervoorwaarden behorend bij de ÄP vergunning ARTIKEL i Vrqhouden wan terrelngsitsltsa en bereikbaarheid 11 Afhankelijk wan de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de '»< «"~f< *«3 - r ~- één of meerdere toe- of (nood)uitgangen tot het terrein aanwe- -,. ~ *' ordeüngen goedkeuring an het bevoegd gezag. 1.2.De opstelling van aiie tijdelijke inrichtit,... ' * 5 dient zodanig te zijn ds! alle Inrichtingen door de hulpverlenende diensten ondelemmerd bereite kunnenworden. 1.3 De b hst bouwwerk behorende braiidkransn, andere bluswaterwinplaatsen en aansluitpunten mosten worden vrijgehouden oor biusvoertukjen, en wei zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 1.4 Indien hst terrein (tfjdegjk) ïs afgtsioten client dyidslijk de (brandweer<){ngan ; i aangegeven en het toegangshek sneldoor de totamdmmrteopeners zijn met' c. r de brandweer In ^-^'k zijnd«sleuteisysteem, dan wel door een (mmtmai aanwezige) bewak r oend te worden. 1.5 Een (tijdelijk) L,i_..;.jrk/tent is tot op ten minste 40 meter door hylpwed8f»rtgs 0 ftu! erj onbelemmerd te benaderen, 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk/tent meer dan 40 meter is verwijderd wam een openbareweg, meeteen verbindingsweg tussen die toegang en hst openbare wegennet aanwszlg zijn die geschikt ïs voor de hulpdiensten, tenzij de aard,deligging en het gebruik vanhet touwwerwdeinrichting dat niet vereisen. 1.7 Een gesefiicte verbindingswegmoet: a. eenbreedtehebben van tenminste 3,5 <: - - rsdvoerfy ig 4,5 tat ß meter) enover eenbreedte van ten min - ".-. _»erhard of eventueel 3 meter Indienlangs beide kanten van de _. - n een obstakelvrije ruimte van0,50 meter breed; b. en vrije hoogte bovencto kruin van de wag hebben van ten minste 4,20 meter; c. ajn verhard op sen wipe die geschikt isvoor motorvoertuigenmet eert massa van ten minste 14.S00 kg en zijn voorzien van ds nodige kunstwerken. 1.8 Eerigeschikte opstelplaats voor een brandweervoertuig m etverhard zijn op sartwijze die geschikt is voor motorvoertuigen niet een asbelasting van 10 ton f10ö!cn) en een totaalgewicht van 15 ten. UiigaveVRR

8 IS Auto's, trekkers, aanhangwagens e :.gaten s.d. mogen op hst terrein van cie inrichting yfeluftend zijn opgesteld cc...;... -en doorhet bevoegd gezag goedgekeurde. tekening, Toelichting: 1.1 Di betekent tegelijkertijd dat de aanwezige personen.. In principe in twee richtingen kunnen vluchten en dus bij een calamiteitaltijd eenofitvluchtingsmogelijkheid hebben, 1.2 Zo moetenop het bij het bouwwerk behorende terrein / op het terrein wan de inrichting de beplanting, de parkeerplaatsen,de laad- en losplaatsen en plaatsen waar goederen en afvallenworden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gelsgen dat bij brand liet oprijden en opstellen wan de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet wordenbemoebijkt of belemmerd. 1»3 De maatstaf (NVBR) voor de vrije ruimte rond een branciitraanla een straalwan 1,8001, De maatstaf (NYBK) woorde afstand tusseneen brandkraan en een droge blusleiding is 35m waarbij 4a horizontale afstand tussen de opstelplaats van hetbluswoertoig en de waterwinplaats nm meer dan 5m mag bedragen. Ook eventuele branefkraanöoreljes moeten zichtbaar blijven. 1.4 ' jrkomen worden dat bij een calamiteit de brandweer ' * -.'cornet - " - ordt door afgesloten heltwerfcen en/of slagbomen. Om. -., -. omen rteg met de brandweer passende voorzieningenmoeten»- - - offen, ien openen betekentdat de vertraging, als gevolg van het moeien openen : ' ** *rk, maximaal30 seconden bedraagt, 1.5 \ -, m kleine tenten an 1000 erf dient als totaal tot op 40 meter benaderd te.: r den en dus niet elke individuele tent {Handreiking Brandveiligheid -- -?inen MVBK). 16.«--" tbulances en brandweervoertuigen moeten in vei,../.., et de te verrichte, -' iject tot op maximaal 40 e«'bunnenbenadertni. J» t üetreft niet alleen naar ook bouwwerken, ^sn gebouw zijn, zoals de tribunes wan of afgebakende locatie, i- - ~ i evenemententerrein, 1.7 De afmeting voor ds verbindingsweg van 3,5 meter is sn de afmeting voor de rifoper afkomstig is afkomstig uit bijlage 2 van de 'Handleiding Bluswatervooiziening en bereikbaarheid" NVBR» Tevens wordt hierin gesteld dat bochten minimaal een buitenstraal van 10m en een feinnenstraal van 4,5m dienen te hebten, Dez«handleiding ïs te bestelen bij de NWBK ( tel, , fax ), liet 'kunstwerken' wordt bedoeld boowwsri«waarvoor andere metsrfaien dan aarde en zand gebruikt zijn, zoals bij sluizen, viaducten enz. 1.8 D# gewichten zijn gebaseerd op e«opsteipfsats voor een tanfcaytospuït volgens bijlage 2 van de 'Handleiding Biyswatervoorzienini en be-;"!> -^ ~'f van de NVBR, Daarbij ïs het uitgangspunt dat bij evenementen doorgaf I ndweerinzet met tankautospuiten) wort gedaan. Het tepafen van optsiplaatsen voor een evenement is maatwerk. De brandweer bepaalt deze afhankelijk van de situatie ter plekke. Daarbij zaf medebepalend zijn of een opstelplaats geschikt is voor eentankautospuit enof een doeltreffende verbinding tussen de tankautospuit en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. Uiteraard dient maatwerk te worden toegepast als het evenement ie inzet van een redvoertuig zou kunnen vereisen {bijv. reuzenrado.ld,). UBgBWVRR

9 Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning ARTIKEL 10 Kleine blusmiddelen 10.1 In een besloten ruimte moeten weldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de besloten ruimte delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met sen minimum wan één blustoestel van minimaal S kg/liter, 10.2 De wergurininghouder most ervoor zorgen dat bij elke tak- en braadtoeatie een draagbaar doeltreffend blustoestel aanwezigis Een draagbaar blustoestel most voor iedereen duidelijk achtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat wan onderhoud verteren Ten minste eenmaal per twee jaar wordt overeenkomstig NEM 2859:2601, Inclusief wljzigingsblacl A2: 2004, op adequate wijze het nodige onderbood aan een bij of - ~.' -, ".-hrift aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, - ' lat blustoestel gecontroleerd (bouwbesluit artikel1.18). 10.C '.' " tel moet dit terstondgewld c.q. vervangen worden.dr Toelichting: 1 ' ' I niet geheel leeg is Kleine blusiiiic ^. tijdelijkevenert- -. " ' '- Draagbareblus ' ' Voor een evenemententerrein zat* Ïa maatwerk in voldoend blusmiddelen moeten worden voorzien, Devuistregel voor een aanvaardbare loopafstandis een afstandwan maximaal 50 meter tothet blusmiddel. Uitgave VRR

10 Artikel 14 (MarkQkramen. Brandweer voorwaarfsn behorend bijd APV wergtinning (MarkQkfwiMn ARTIKEL Kramen dienen zodanig te worden opgesteld, datdeze geen gevaar opleveren voor de omgeving Indien de mat >"i. gesteld dienter een vrije doorga ^wzig fs zijn va«ter. i.ia» *»,«««««.» =ussende luifels, (zie ook bijlage. *%,.< des vwrkinstrudte) 14.3 indien de marlet in een blokopstelrig {vierkant/ rechthoek) is opgesteld dient ieders kraam benaderd te kunnen worden Een kraam dient op maximaal 40 meter cioor een iankaytaspnlt benaderd te kunnen «forden In de vrije doorgang tussen kramen mogen geen obstakels worden geplaatst 14.6 (Tui-)draden, etelctriclteitskabels e.cf. weite over el«weg zijn gespannen dienen minimaal 4,20 meter tomen hst straatniveau te wordenaangebracht. Toelichting 14.2 Hst is duicieif t ailji beschikbaar is. in dat gevai zal i il van een calamiteit kan het zijn dat do en gereden De afstand vs namelijk dat e«n tent / bouwwerk tot< 14.5 Bijvoorbeeld het plaatsen van vlaggen, borden, iuffe jrekken (al dan niet verrijdbaar) binnen de gesiste vrije ruimte tussenkram st toegestaan De vrije hoogte van 4.20 meter is benodigd voor de doorgang wan hulpverleningsvoertuigen. UKga*»VRR

11 Brandweer voorwaarden behorend bij de APV vergunning 15 Afval 15.1 Afval, ^ - worden verzameld in veilig opgestelde en goeci af te sluiten contain o» 15.2 Asbakken moeten regelmatig worden geleegd in afelyittoa _ arzamelaais an onbrandbaarmateriaal, 15.3 De inhoud van deze aswerzamaiaars mag slechts in onbrandbare vaten» die wan een deksel zijnwoorzien, words«gedeponeerd, 15.4 De aanwezige asbakken«papierbakken en/of afvalbakken mosten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd, <. - het evenementdaar aanleiding toe geel Voor tedere voorstelling nr, - - ;rde tribunes van papier en ander afval zijnontdaan. Uigave VRS

12 lementenbeveiliglng, Brandweer voorwaarden behorend bij deapv wergyrining.. - it«gabrulkavooraehr'.'" - itrvkfdn :..jment»nbeverilglngen Piililek»li* tlllfli!fs«ifeh«teii %,,. veilige wijze : r 'en georganiseerd; f een rlsiwjsnaifsb op m stenen); - organisator v - : ~ evenement de verplichting opleggen 16.3 Een everiemerrtenbeveiligingsbedrijf client tevoldoen aan de eisen die gesteld zijn in hoofdstuk 4 "Fundamentele yllganfspurten" van de NTA :2004; 16.4 Esn evenementenbeveiliger voldoet aan ds eisen eise gesteld zip in hoofdstuk 4 "Fundamentele uitgangspunten" van de NTft :2084; -' ' " P iicoanalyss dit ri t te voldoen tan hoofdstuk 4 'Fundamentele uetgsngspyrterf van, "A {September 2004), - ',--,»rpifehtlng van het opstellen. - "It steeds vaker gevraagd. Js hulptsrltnencfe organisat. ihting afhankelijkwart het i l, Richtlijnen voor h. -»gelijke verplichting te iki de categorie waarin ' - * - -, - risicoacan valt of dat er.-. - :tï e verstoring- van de openbare orefe te verwachten is. Ook ten de "yse als middel dienen om de effecten van een nieuw «sort evenement in. «nel van een risicoanalyse is de bmnéwmm bitter in staat preventieve of - -' rve maatregelen Is nemen, bijv. een aanvalsplan voer het evenement v " ' -.rking van cie «en gemmmé in 17.5 van ds "Leidraad Veiligheid ^wi.o^venementen", NIFV pubiicatïenummer 14, oktober 2002, Uitga*«VRR0612-1,36

13 twaariï: " s voorschriften Brandweer voorwaarden behorend bij de APV verdunning ARTII ; Gelijkwaardigheid ea iff«oorschriften: 17.1 Indienniet is voldaan aan enig voorschrift, gegewenbij of krachtens deze artikelenwan de werkinstructie fbrancßveilighek! eweriemenien, moet de Inrichting een mate van veiligheid bieden i.: ninsts gelijk is aan de mate vanveiligheid die is beoogd met het desbetreffend-.- ' krachtens de in deze artiteien gegeven voorschriften. Het college wan byrge ' en wethouders wars de gemeente zal moeten beoordelen of een toereikende «wordt bewerkstelligd, 17.2 ir*. Ir*, a" passing teldento..ven aan het eerste lid en het betreffende voorschrift tevens ïf»ingen van gezondheid, moetendie overwegingen daarbij in tei....- i clezelfcl....-.n acht zijn genomen, 17.3 in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken wan brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand moet zijn öléaan aan de bepalingen van de gemeentelijke Brandbeveïligingswerordêiiiiii en aan het Bouwbesluit 17.4 De inrichting moet geschieden overeenkomstig de goedgekeurde (situatie-) tetentngfen) Er is door de VRR, afdeling brandveiligheid, niet getoetst op de constructieve veiligheid Als aaiiwipnfen gsgevsn door of namens het bevoegd gezag in hst belang wan de (brand)veiiigheid, moeten direct werden opgevolgd Indien het evenerrv '. # gehouden wordt, waarvoor een gebruiksvergunning of'. *. - ^even, zijn de gebruikseisen genoemd in deze gebruilcsterguf. ^sliding onverkort van toepassing. Vergunninghouder cjïer. tv telen van deinhoud hiervan en hiernaar te hïtndeien. UifgSwVRR

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam

yiiïsj» Delfshaven IIIMIIi IIMIIiJli datum: 2 3 APR, 2013 Deelgemeente van Rotterdam yiiïsj» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Viering Koninginnedag 2013 Poolcafe Delfshaven t.a.v. Mw. M.J.W.Willems

Nadere informatie

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur

Opzoomeren 2013 30 juni 2013 Hogenbanweg 6-20 van 15.00 uur tot en met 21.00 uur j4^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Opzoomeren 2013 WE De Eendracht t.a.v. Dhr. E. Faas Sint Jobskade

Nadere informatie

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013

llllmilllll llllii '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam 3.0 SEP. 2013 '^'^ê^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Archicup2013 De Zwarte Hond t.a.v. Mw. I. van den Heuvel Aert

Nadere informatie

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res S4^-» Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek ad res Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam t.a.v. mevrouw. H. Kottier Essenburgstraat 4. 2 rechts 3022 MK Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

sector:

sector: deelgemeente gemeente Rotterdam Boerhaavestraat f 1 3083 DA Rotterdam aan: HotelRebel B.V. t.a.v. mevrouw Sandra de Boer Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK ROTTERDAM Postbus 5410 3008 AK Rotterdam / Telefoon:

Nadere informatie

Uitgaande post - 26268

Uitgaande post - 26268 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 12 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam-nt I www-prinsatexander-nl uw brief van 1 1 juli 2013 Uw kenmerk Bijlageln)

Nadere informatie

veranda - *J g^^ 2011

veranda - *J g^^ 2011 Deelgemeente Rozenburg U/11/0862 uw brief van 8 november 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/1902 nummer Hotel Eetcafé 't Centrum t.a.v. De heer P. Bestebroer Emm astraat 46-48 3181 CG Rozenburg bijlage(n)

Nadere informatie

van 13.00 uur tot 18.00 uur

van 13.00 uur tot 18.00 uur ?i«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Harley Davidson Club Nederland t.a.v. Dhr. R. Tieman Zuidlaardermeer 18 2993 PV Barendrecht Bezoekadres: Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postadres: Postbus 63006

Nadere informatie

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur

: Picknick : 23 april 2011 : Zuiderpark (Avontureneiland) volgens bijgaande tekening : uur Charlois Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres: Boerhaavestraat 11 3083 DA Rotterdam Postadres: Postbus 5410 3008 AK Rotterdam Internet: www.charlois.rotterdam.nl Nultien 180 t.a.v. mevrouw Y. Metaal

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Uitgaande post - 25575

Uitgaande post - 25575 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 11 Kobehof 5 F'ostbus 84205 3067 MC ROTTERDAM 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsalexander-rotterdam-nl ï www.prinsalexander.nt

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam

ffi«!=f Delfshaven Mil Ml! HI III! Ill datum: 1 1JUNI2013 Deelgemeente van Rotterdam ffi«!=f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Backstage van de Paradee De Parade B.V. t.a.v. Mw. G. Brouwer

Nadere informatie

Straatmaaltijd in verband met 10 -jarig bestaan 13 september 2013 Ter hoogte van Mathenesserweg 101a van uur tot en met 20.

Straatmaaltijd in verband met 10 -jarig bestaan 13 september 2013 Ter hoogte van Mathenesserweg 101a van uur tot en met 20. Jii^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres postadres betreft Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Straatmaaltijd in verband met Woongroep Timon Delfshaven t.a.v. Mw.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Deelgemeente RozeflbUTg

Deelgemeente RozeflbUTg Deelgemeente RozeflbUTg uw brief van 13 april 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/0590 nummer VTV Eurohof t.a.v. De heer MP. Vermeulen Zandweg 15 3181 HX Rozenburg bijlage(n) datum _ 29 april 2011 verzonden-*?

Nadere informatie

^^e^l^ Delfshaven. Deelgemeente van Rotterdam. A & B Food t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordestraat DR Lisse

^^e^l^ Delfshaven. Deelgemeente van Rotterdam. A & B Food t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordestraat DR Lisse ^^e^l^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres postadres betreft inlichtingen Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Snuffelmarkten 2014 G. Matinburgh Team Vergunning

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

deelgemeente HOOGVLIET

deelgemeente HOOGVLIET Sector ewoners deelgemeente HOOGVLIET esluitnummer EV 045 Uw kenmerk Ons kenmerk #2905 [2869] Aantal bijlagen - etreft Evenementenvergunning Deelgemeente Hoogvliet tav Frans Temme Postbus 600 390 AN Hoogvliet

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres

jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres jtt^ Deifshaven Deeigemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Studio Meiday t.a.v. Dhr. A. Meidam Havenstraat 7 d 3024 SE Rotterdam postadres uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Rotterdam, 1 november 2012

Rotterdam, 1 november 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : Burg Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: 2010006330 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening 2010 Programma : 4. Integrale veiligheid

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager. vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer. d. Naam contactpersoon dhr/mw*

GEMEENTE HOOGEVEEN. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager. vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer. d. Naam contactpersoon dhr/mw* GEMEENTE HOOGEVEEN VRAGENLIJST EVENEMENTEN 1. Gegevens van de organisator/aanvrager a. Aanvrager vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer Let op: Het contactpersoon is hoofdelijk aansprakelijk

Nadere informatie

deelgemeente HOOGVLIET

deelgemeente HOOGVLIET Sector Bewoners deelgemeente HOOGVLIET Besluitnummer: EV11.047 Uw kenmerk: Ons kenmerk: #219862 [219120] Aantal bijlagen: - Betreft: Evenementenvergunning Stichting Welzijn Hoogvliet, LCC de Zevensprong

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00681GGB17 Aantal bijlagen Datum 24 augustus 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht Publieksdiensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus 550 3300 AA DORDRECHT Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00382GGB16 Aantal bijlagen Datum 23 mei 2016 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

3fe. Deelgemeente van Rotterdam

3fe. Deelgemeente van Rotterdam 3fe Deelgemeente van Rotterdam Verkeersbesluiten Realisatie elektrische oplaadpaal en reservering van twee parkeerplaatsen aan de Heemraadssingel ter hoogte van nummer 221 en Realisatie elektrische oplaadpaal

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00167GGB17 Aantal bijlagen Datum 7 juni 2017 Onderwerp Gedeeltelijke weigering terrasvergunning

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01504GGB16 Aantal bijlagen Datum 2 december 2016 Onderwerp Verlening terrasvergunning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam

ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam ji^ DeIfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam postadres Postbus 63006 3002 JA Rotterdam betreft Circus Herman Renz Circus Herman Renz B.V. t.a.v. Dhr. J. Plug Vlierdensedijk

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

1. Soort evenement en datum evenement

1. Soort evenement en datum evenement AANVRAAGFORMULIER EVENEMENENVERGUNNING Aan : Burgemeester van Beemster tav afd. VTH Adres : p/a Postbus 15 PC+woonplaats : 1440 AA Purmerend Uw contactpersoon bij de gemeente is: KlantContactCentrum Tel.

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk :

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk : Deelgemeente Usselmonde Postbus 9044 3007 AA Rotterdam T (010)479 82 00 F (010U83 15 52 E infofaijsselmonde.rotterdam.nl W www.ijsselmonde.nl Café de Fabel Zenostraat210-212 3076 AZ ROTTERDAM Uw kenmerk

Nadere informatie

Op 22 mei 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan nabij Scheurweg 89, 3198NG EUROPOORT ROTTERDAM.

Op 22 mei 2017 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan nabij Scheurweg 89, 3198NG EUROPOORT ROTTERDAM. Bezoekadres: : Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website: www.rotterdam.nl E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl Havenbedrijf Rotterdam NV T.a.v. de heer G.J.M.J.

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres

Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres ïi^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoekadres postadres betreft inlichtingen Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Deelopening Dakpark G. Matinburgh Team Vergunning en

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Uitgaande post - 22746

Uitgaande post - 22746 Stresemannplaats 8 3068 JL ROTTERDAM Fostbus 84205 3009 CE Rotterdam 'r 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 info@prînsalexander.rotterdam-nl I www-prînsalexander.nt Uw brief van 24 febrùari 2012 Uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement

Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Aanvraagformulier vergunning regulier evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning

Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning Openbare Orde en Veiligheid Aanvraagformulier voor een evenementenvergunning U dient een evenementenvergunning aan te vragen indien aan één of meerdere hieronder omschreven voorwaarden wordt voldaan: -

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

Evenement : Snuffelmarkten A & B Food Evenementen jaar 2013 : van uur tot uur

Evenement : Snuffelmarkten A & B Food Evenementen jaar 2013 : van uur tot uur ji«f Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam A & B Food Evenementen t.a.v. Dhr. J. Zijlstra Akervoordelaan 33 2161 DR LISSE Bezoekadres postadres uwkenmerk uwbriefvan onskenmerk betreft aantalbijlagen inlichtingen

Nadere informatie

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE . De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: I.W.H.J. Adriaans Doorkiesnummer: 040-2241 440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 4 oktober 2016 Zaaknummer: 332533

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Voor het houden en/of organiseren van een evenement Deze zaken zijn (mede) geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught (APV). De

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017

Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. April 2017 Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen April 2017 AANWIJZINGSBESLUIT OPSLAGCONTAINERS EN BOUWMATERIALEN Inhoudsopgave Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen. 5 Artikel 1

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen

AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge de Brandbeveiligingsverordening Assen Postbus 30018, 9400 RA Assen Telefoon: 14 0592 Telefax: 0592-366595 E-mail: info@assen.nl Internet: www.assen.nl AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING voor een tijdelijke en permanente inrichtingen ingevolge

Nadere informatie

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes)

Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) 8 Locatiematrix openbare ruimte Locatie: Onze Lieve Vrouwenwal (& De Boompjes) Kenmerken (zie ook de tekening op 5) In de 18de eeuw lag op het terrein van het latere stadspark aan de Maas een regelmatig

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer :

1. Gegevens van de aanvrager a. Naam : b. Adres : c. Postcode en woonplaats: d. Telefoonnummer : Aanvraagformulier voor het houden van een evenement in de gemeente Alphen-Chaam zoals bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Alphen-Chaam. Aan de burgemeester van

Nadere informatie

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 -

Gelderland-Zuid Nijnnegen. reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ 2 2 AUG 2013. clnr.;'>.iii'.: afycuaan: Onderwerp Bestemmingspian Stadsbrug -1 - Nijnnegen reg.nr.: BM/JJ^} procesverantw.:^^ Gemeente Afdeling Stadsontwikkeling T.a.v. dhr. MuntjeweriT PB9105 6500 HG NIJMEGEN clnr.;'>.iii'.: afycuaan: )MEN 2 2 AUG 2013 NIJME:GEN Prof. Bellefroidstraat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage.

Als dit formulier niet voldoende ruimte biedt, dan graag aanvullen in bijlage. Gemeente Haarlem Aanvraag vergunning evenement Inclusief aanvraag gebruiksvergunning 1 Gegevens aanvrager 1a Naam aanvrager 1b Contactpersoon Man Vrouw 1c 1d 1e Adres/postbus Postcode en plaats Inschrijfnummer

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

2. Uitgaande documenten - 1986

2. Uitgaande documenten - 1986 é ' ' V Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 z-x-t-pm' u DEELGEMEENTE Azr ov.. r. r. o, )v'y-y)*.- H I LLEG ERSB ERG - ''' 'o-o%t/-p y.,z,y SC H I EB R0 EK él. ;, Melanchtonweg 100, 3052 KV Rotterdam

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis Tilburg, januari 2017 1 Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis A. Voorwaarden en bepalingen

Nadere informatie

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer.

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer. *UM1502396* ons kenmerk : UM1502396 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 10 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : De

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00347GGB17 Aantal bijlagen Datum 6 juli 2017 Onderwerp Terrasvergunning AANVRAAG Op 19 maart 2017 hebben

Nadere informatie

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig.

Bij een klein evenement zijn er minder bezoekers en is er minder inzet van de hulpdiensten en ons nodig. Gemeente Achtkarspelen Aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen. Om een goed beeld van het evenement te krijgen is het belangrijk dat u dit formulier

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Plaatselijke Verordening

Plaatselijke Verordening 43161. gemeente Bronckhorst Plaatselijke Verordening Besluit, 21 maart 2016 Wij verlenen een vergunning en/of ontheffing voor het organiseren van Rock in Roll out in Hengelo. activiteiten Adres : Evenement:

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen. Brandveiligheidsvoorschriften. Bereikbaarheid

Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen. Brandveiligheidsvoorschriften. Bereikbaarheid Bijlage: Gebruikseisen kampeerterreinen Brandveiligheidsvoorschriften Bereikbaarheid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van hulpverlening 1.1 De bij de inrichting behorende brandkranen

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIISIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIISIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Usselmonde Deelgemeente van Rotterdam 9 T Stadion Feijenoord N.V. T.a.v. R. Salomons Postbus 9649 3007 AP ROTTERDAM Deelgemeente Usselmonde Bezoekadres: Herenwaard 23 3078 AK Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie