Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013"

Transcriptie

1 Wateropgave Arnhem-Noord II (2013) augustus 2013 Ondergetekenden, en 1. De gemeente Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.J. van Gastel-Schaffner wethouder van de gemeente Arnhem, daartoe bevoegd op grond van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Arnhem 2013, documentnummer hierna: de gemeente 2. De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Rijn en IJssel, zetelend te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen krachtens artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn dijkgraaf de heer drs. H. Th. M. Pieper, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en heemraden d.d., hierna te noemen: het waterschap, De gemeente en het waterschap hierna gezamenlijk ook te noemen: partijen. Overwegende dat: A. In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) van 2003 is opgenomen dat waterschappen en gemeenten de wateropgave ten gevolge van verstedelijking in beeld moeten brengen. De gemeente en het waterschap hebben in het gezamenlijk opgesteld waterplan van Arnhem ( ) opgenomen de wateropgave conform NBW in beeld te brengen en aan de slag te gaan. Dit is de aanleiding geweest om in 2005 een hydrologisch (model)onderzoek uit te voeren naar het watersysteem in Arnhem-Noord en Velp. Uit dit hydrologisch (model)onderzoek is gebleken dat het watersysteem niet voldoet aan de NBW norm voor inundatie vanuit het watersysteem in stedelijk gebied. In 2006 is dit verder uitgewerkt en is duidelijk geworden dat het waterschap een waterbergingsopgave heeft in Arnhem (Presikhaaf). B. In 2003 was de gemeente bezig met plannen om de wijk Presikhaaf te herstructureren en daarbij een natte ecozone aan te leggen tussen Park Presikhaaf en de IJssel. De waterbergingsopgave van het waterschap en de plannen van de gemeente zijn in de jaren daarna samengevoegd. Dit heeft geresulteerd in de Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord die in juli 2009 gesloten is. 1

2 C. Op 26 augustus 2010 heeft zich in Arnhem een extreme neerslagsituatie voorgedaan. Opvallend was dat deze extreme bui niet tot (extreme) peilstijgingen in het watersysteem heeft geleid. Dit is voor het waterschap en de gemeente aanleiding geweest om de waterbergingsopgave opnieuw te bekijken. Hierbij is geconstateerd dat in 2005 de ingevoerde gegevens van de gemeente en het waterschap niet voldoende actueel waren en dat enkele aannames bijgesteld moesten worden. In 2012 is het model uit 2005 aangepast met de meest actuele riolerings- en watersysteemgegevens. Op basis van deze berekening is gebleken dat er beperkte waterbergingsopgaven zijn in Presikhaaf en opgaven zijn op vijf andere locaties in Arnhem-Noord. Dit is voor het waterschap aanleiding geweest om met de gemeente de mogelijkheden te verkennen om de Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord van juli 2009 te herzien. D. De nieuwe locaties waarvoor een wateropgave is berekend zijn: Industrieterrein t Broek, Vosdijk, Molenbeke/Angerenstein/Velperweg en Beek op de Paasberg (wijk Geitenkamp). Daarnaast is een nieuwe watergang noodzakelijk langs de Bethaniënstraat (wijk Presikhaaf). In bestuurlijk overleg tussen de gemeente en het waterschap is afgesproken dat de nieuwe opgave op het Industrieterrein t Broek zo mogelijk wordt opgelost binnen de ecozone Presikhaaf. De overige locaties kunnen niet gekoppeld worden aan de ecozone. E. Eerder genoemde ontwikkelingen brengen met zich mee dat er een herziening van de door partijen in de Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord van juli 2009 vastgestelde afspraken plaats moet vinden. De Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord van juli 2009 zal door het ondertekenen van de Beëindigingsovereenkomst Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord komen te vervallen. De afspraken in onderhavige overeenkomst Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord II (hierna: de Overeenkomst), zullen hiervoor in de plaats treden. Partijen komen het volgende overeen: 2

3 Artikel 1. Definities 1.1. In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Kosten Interne kosten Uitwerkingsplan Wateropgave Overeenkomst Locaties De aan partijen door derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten en uitgevoerde werken welke betrekking hebben op de realisatie van de wateropgave voor de desbetreffende locatie; De door ieder der partijen te maken kosten verband houdende met de inzet van de eigen medewerkers en eigen diensten De tussen partijen per locatie te sluiten nadere overeenkomsten waarin per locatie afspraken worden vastgelegd als bedoeld in artikel 4.7 de waterbergingsopgave conform Nationaal Bestuursakkoord Water De onderhavige overeenkomst Ieder van de vijf in artikel 4 bedoelde locaties waar zich knelpunten ten aanzien van de Wateropgave voordoen 1.2 De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Artikel 2. Doel overeenkomst Partijen gaan hierbij een samenwerking aan om de Wateropgave in Arnhem Noord te realiseren. Meer specifiek betreft het werkzaamheden op de vijf Locaties: Industrieterrein t Broek, Vosdijk, Molenbeke/Angerenstein/Velperweg, watergang Bethaniënstraat en Beek op de Paasberg (Geitenkamp). Het is de bedoeling van partijen dat de werkzaamheden op de hierboven genoemde Locaties uiterlijk 31 december 2017 gerealiseerd zijn, tenzij in de op te stellen Uitwerkingsplannen per locatie een specifieke nadere datum is bepaald. 3

4 Artikel 3. Publiekrechtelijke bevoegdheden 3.1. Het in de onderhavige Overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de gemeente en het waterschap onverlet Indien ten gevolge van publiekrechtelijke besluitvorming van een betrokken overheidsorgaan, of indien ten gevolge van besluiten van hogere overheden c.q. uitspraken van de (bestuurs)rechter al dan niet in het kader van bezwaarberoepsprocedures, het publiekrechtelijk en/of planologisch kader voor het gebied geen grondslag biedt voor de realisatie van de projecten, zoals opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst, dan zullen partijen in overleg treden en bezien of adequate alternatieven kunnen worden ontwikkeld op basis van de alsdan gebleken publiekrechtelijke beperkingen Indien partijen er niet in slagen andere oplossingen te ontwikkelen zoals bedoeld in het vorige lid, dan kunnen partijen de Overeenkomst voor wat betreft de afspraken voor de betreffende Locatie ontbinden. Dit laat de afspraken voor de overige Locaties onverlet. 3.4 Indien partijen de Overeenkomst voor een specifieke Locatie ontbinden als bedoeld in het vorige lid, maken zij tevens nadere afspraken over de gevolgen van de ontbinding. Zij betrekken daarin onder meer, doch niet uitsluitend, de eventuele toezeggingen en overeenkomsten die zij reeds ter uitvoering van de werken voor de betreffende Locatie met derden zijn aangegaan. Artikel 4. Afspraken per locatie 4.1. Industrieterrein t Broek Opgave Op Industrieterrein t Broek is sprake van een bergingstekort van m 3. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het een verhard gebied is met weinig oppervlaktewater en anderzijds doordat afstromend hemelwater niet weg kan vanwege krappe duikers. Deze duikers zorgen voor opstuwing in de watergangen. Het betreft hier dus zowel een hydraulisch als een bergingsprobleem. 4

5 Maatregel Op Industrieterrein t Broek is een verbeterd gescheiden rioolstelsel aanwezig. Het hemelwaterriool van dit stelsel wordt momenteel niet volledig gebruikt. Door een verbinding te maken tussen het oppervlaktewatersysteem en het hemelwaterriool, kan overtollig oppervlaktewater, vanuit de watergang langs de Blankenweg, worden afgevoerd naar de watergang langs de Conradweg. Hierna wordt het water via twee bestaande duikers richting Presikhaaf afgevoerd. Het hemelwaterriool van het verbeterd gescheiden rioolstelsel moet hiervoor op enkele onderdelen worden aangepast. In Presikhaaf wordt ter hoogte van het Refugium één (1) hectare waterberging gerealiseerd. Hiermee kan op deze locatie tot m 3 water vanuit Industrieterrein t Broek worden geborgen. De gemeente verkoopt deze hectare grond aan het waterschap gelijk het waterschap deze grond van de gemeente koopt voor een bedrag van 78,- m² Verdeling kosten Industrieterrein 't Broek gem. WRIJ Werkzaamheden buiten 't Broek graven retentie 0% 100% verleggen kabels en leidingen 50% 50% verwerken vrijkomende grond 50% 50% inrichten omgeving 100% 0% inrichten functionele waterberging 0% 100% slopen gebouwen 50% 50% aankoop 1 ha grond 0% 100% bijkomende kosten buiten het Broek 50% 50% Werkzaamheden binnen 't Broek verwijderen verharding 0% 100% bronbemaling 0% 100% verwijderen bestaande duikers 0% 100% aanleggen nieuwe duikers 0% 100% Aanpassingen VGS-stelsel 0% 100% kabels en leidingen 50% 50% tijdelijke afdamming 0% 100% Bijkomende kosten binnen het Broek 0% 100% Vrijwaring waterkwaliteitsvermindering Het rioolstelsel op het Industrieterrein t Broek is in het afgelopen decennium op voorspraak van het waterschap omgebouwd van een gescheiden rioolstelsel naar een verbeterd gescheiden rioolstelsel. De reden hiervoor was gelegen in het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Doordat een gedeelte van het verbeterd gescheiden rioolstelsel op verzoek van het waterschap weer teruggevormd wordt naar een gescheiden stelsel, bestaat de mogelijkheid dat hierdoor een verandering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater optreedt. 5

6 Het waterschap zal de gemeente geen aanvullende maatregelen opleggen ter voorkoming van een teruggang van de waterkwaliteit, stelt de gemeente hiervoor niet aansprakelijk en het waterschap vrijwaart de gemeente van aanspraken van derden hieromtrent Inundatie Vosdijk Opgave Ter plekke van autodealer Zijm aan de Merwedestraat/Vosdijk vindt inundatie plaats, doordat een tweetal forse overstorten, met samen een uitstroomdebiet van bijna 1 m 3 /s lozen op een vrij kleine watergang en een ronde duiker van 800 mm doorsnede Maatregel Het verwijderen van de duiker lost de inundatieproblematiek op. Het overstortwater heeft slechts een beperkte invloed benedenstrooms. De watergang benedenstrooms is voldoende ruim gedimensioneerd. Het verwijderen van de duiker heeft geen consequenties voor de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen Verdeling kosten Vosdijk gem. WRIJ verwijderen of vervangen duikers 0% 100% 4.3. Inundatie Molenbeke/Angerenstein/Velperweg Opgave De inundatie in Molenbeke is modelmatig naar voren gekomen. De inundatie in Molenbeke wordt in het model veroorzaakt door een te krappe en ondiepe watergang (Molenbeek). De Klarenbeek loopt via een duiker onder de Velperweg door (na deze onderdoorgang gaat de Klarenbeek over in de Molenbeek). Deze duiker beperkt de afvoercapaciteit, waardoor permanent relatief schoon water vanuit het oppervlaktewater het riool instroomt Maatregel Het knelpunt ter hoogte van de Velperweg wordt, gelijktijdig met de reconstructie van de Velperweg (2015/2016) opgelost. De duiker onder de Velperweg wordt verwijderd en vervangen door een roostergoot. Daarnaast wordt de verbinding met de riolering opgeheven. Er bestaat een gerede kans dat de capaciteit van de Molenbeek ter hoogte van de particuliere tuinen ontoereikend is om een groter debiet af te voeren. Hierdoor kunnen inundaties ontstaan in de tuinen. Passende maatregelen in de Klarenbeek en de Molenbeek zijn dan nodig. 6

7 De opgave met betrekking tot de Molenbeek is nog niet helemaal in beeld. Het waterschap en de gemeente pakken dit gezamenlijk op, waar nodig in samenwerking met de bewoners Verdeling kosten Molenbeke/Angerenstein/Velperweg gem. WRIJ Verwijderen verharding (reconstructie Velperweg) 100% 0% verwijderen duiker 0% 100% verbinding met riolering opheffen 50% 50% aanleggen roostergoot 0% 100% Het onderzoek naar verdere noodzakelijke maatregelen t.b.v. capaciteit Molenbeek en / of aanpassing van de waterverdeling bovenstrooms wordt gezamenlijk uitgevoerd (beide 50%) Watergang Bethaniëstraat Opgave Bij extreme neerslag kunnen er op bepaalde plekken in Presikhaaf inundaties ontstaan. Het water heeft een lange weg door de wijk te gaan, alvorens het wordt uitgeslagen door het Duno-gemaal. Bij extreme situaties is er behoefte aan een noodoverlaat die de af te leggen afstand naar het Duno-gemaal verkort Maatregel De afvoer van overtollig water wordt gestroomlijnd met de aanleg van een noodoverloop langs een deel van de Bethanienstraat (vanaf de kruising met de Lacombléstraat) en het vergroten van twee duikers. De noodoverloop wordt aangelegd als een lokale laagte in het maaiveld. De strook grond waarover de noodoverlaat zal worden gerealiseerd ligt grotendeels binnen de ontwikkeling van het ZOC Betaniënstraat. Een klein gedeelte van de strook valt buiten deze plangrens. De gemeente zal, alvorens zij overgaat tot verkoop en levering van de grond aan de ontwikkelaar, een beperkt zakelijk recht vestigen ten gunste van het waterschap ten behoeve van het realiseren van deze noodoverlaat. In het uitwerkingsplan worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met de ondergrond van het gedeelte van de overlaat dat mogelijk buiten de plangrens van de ontwikkeling valt. 7

8 Verdeling kosten Bethanienstraat gem. WRIJ vestigen beperkt zakelijk recht 0% 100% aanleg noodoverlaat 0% 100% vervangen duikers 0% 100% 4.5. Beek op de Paasberg Opgave Ter hoogte van Geitenkamp/Monnikenhuizen is er op de Bernardlaan, Vondellaan en Van Maerlantstraat bij extreme neerslag sprake van wateroverlast. De oorzaak van de problematiek is vrijwel identiek op de drie locaties. Op het laagste punt van deze straten gaat de Beek op de Paasberg via een duiker onder de weg door. Deze duikers zijn hydraulisch ontoereikend om het afstromend wegwater tezamen met de afvoer van de beek te verwerken Maatregel De hydraulische capaciteit van de verbindingen wordt vergroot. Ook wordt de inrichting van de kruisingen verbeterd. De gemeente en het waterschap maken gezamenlijk een ontwerp voor de drie knelpunten. Partijen hebben afgesproken dat de werkzaamheden die in de watergang plaats vinden (inclusief verwijderen en plaatsen duikers) voor rekening is van het waterschap, de inrichting van de omgeving (zoals het verwijderen van bestrating en leggen bestrating en inrichting zoals beplanting) voor rekening van de gemeente komt Verdeling kosten Beek op de Paasberg gem. WRIJ Verbindingen bij Bernardlaan / Vondellaan / v Maerlantstraat verwijderen groen 50% 50% verwijderen verharding 100% 0% vervangen duiker 0% 100% grondwerk 50% 50% inrichting omgeving 100% 0% aanpassingen bestaande watergang 0% 100% bijkomende kosten 50% 50% kabels en leidingen 50% 50% 8

9 4.6. Algemene afspraken geldend voor alle locaties Partijen dragen er zorg voor dat aannemers en andere bij de uitvoering van de projecten door hen ingeschakelde partijen handelen conform de uitgangspunten en doelen van de Overeenkomst en het uitgangspunt en doel van de desbetreffende Locatie Partijen zorgen binnen hun publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke bevoegdheden er voor dat de inrichting van de Locaties afgestemd kunnen worden op de functies waterberging en natte natuur Partijen betrekken elkaar bij het ontwerpen van plannen voor de Locaties waar partijen beide een opgave hebben Interne kosten komen steeds voor rekening van de partij die zich voor die kosten gesteld ziet. Artikel 5. Uitwerking per locatie 5.1. Partijen zullen per locatie, zoals opgenomen in artikel 4.1., tot en met 4.5., van de Overeenkomst, Uitwerkingsplannen opstellen 5.2. In de Uitwerkingsplannen, zoals genoemd onder 5.1., zullen per locatie afspraken vastgelegd worden met betrekking tot onder andere: - Tijdspad voor het realiseren van de werkzaamheden; - Welke werkzaamheden door welke partij worden uitgevoerd dan wel gecoördineerd, waarbij onder andere rekening gehouden wordt met fiscale aspecten en met de (wettelijke) aansprakelijkheden van partijen; - Welke partij de (mogelijke) aanbestedingsprocedure, (mogelijke) vergunningaanvragen en de mogelijk op te stellen plannen en/of ontwerpen voor zijn rekening neemt; - afspraken met betrekking tot eventuele grondtransacties dan wel eigendomsoverdrachten en daarbij op te nemen beperkingen; - Het opstellen en vaststellen van een raming van de Kosten; - Afspraken met betrekking tot beheer- en onderhoud; 9

10 - Afspraken omtrent aansprakelijkheid; - Afspraken ten aanzien van hoe om te gaan met BTW (in relatie tot het BTW compensatiefonds) - Moment van afrekening Partijen streven ernaar de Uitwerkingsplannen uiterlijk 31 december 2014 gereed te hebben. Artikel 6. Financiële afspraken 6.1. De raming van de Kosten zal voor iedere Locatie worden vastgelegd in het Uitwerkingsplan. Partijen spannen zich er voor in dat de Kosten als opgenomen in het Uitwerkingsplan niet zullen worden overschreden. In geval van overschrijding van de geraamde Kosten voor een Locatie treden partijen in overleg. Voor zover een overschrijding zich voordoet bij opgedragen werkzaamheden door de ene partij en die werkzaamheden voor rekening komen van de andere partij, blijft het bedrag waarmee de Raming wordt overschreden voor rekening van de partij die de werkzaamheden opdraagt. Overheveling van een restant van een raming van een Locatie en onderlinge verrekening tussen Locaties is niet toegestaan 6.2. Financiële afrekening vindt plaats op basis van werkelijke kosten (nacalculatie) waarbij Interne Kosten van partijen voor eigen rekening blijven. Indien een van partijen dat wenselijk acht zal de gemeente als penvoerder zorgdragen voor een accountantsverklaring betreffende de werkelijke Kosten met betrekking tot de Locaties waar beide partijen een opgave hebben ( t Broek, Molenbeek/Angerenstein en Beek op de Paasberg). Deze accountantsverklaring zal na realisatie van deze projecten kunnen worden gevraagd door het waterschap. De kosten van de accountantsverklaring zullen door partijen, ieder voor de helft gedragen worden. Artikel 7 Duur van de Overeenkomst Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt indien aan alle uit de Overeenkomst en uit de Uitwerkingsplannen voortvloeiende en samenhangende verplichtingen van partijen is voldaan. 10

11 Artikel 8 Overleg, monitoren voortgang 8.1 Partijen zullen voor de voortgang en uitwerking van de Overeenkomst, ten minste eenmaal per kwartaal, en zo nodig frequenter met elkaar in ambtelijk overleg treden, over onder andere de planvorming, uitvoering en financiële voortgang van de gezamenlijke projecten (Beek op de Paasberg, t Broek en Angerenstein/Molenbeek) Partijen benoemen beiden een contactpersoon uit de eigen organisatie ten behoeve van de uitwerking van de Overeenkomst. De contactpersonen kunnen partijen slechts binden na uitdrukkelijke goedkeuring van de colleges van B&W, respectievelijk D&H Partijen zullen minimaal één maal per jaar in het reguliere bestuurlijke overleg tussen de gemeente en het waterschap de voortgang, implementatie en doelmatigheid van de Overeenkomst bespreken. Tevens zal de financiële en feitelijke voortgang van de gezamenlijke projecten worden besproken. Ieder der partijen kan de andere partij uitnodigen voor een extra overleg onder vermelding van het onderwerp van overleg. Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden Indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet die niet evident in de risicosfeer van een der partijen ligt en die van dien aard is dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet mogen verwachten, zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde de Overeenkomst aan de onvoorziene omstandigheid aan te passen. Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen Op de onderhavige Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Arnhem. Artikel 11 Ondeelbaarheid 11.1 De Overeenkomst en de daarbij behorende bijlage treden in de plaats van alle andere overeenkomsten welke, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, voor de datum van ondertekening van de Overeenkomst tussen partijen terzake van het onderwerp van de Overeenkomst mochten zijn gesloten. Behoudens de afspraken zoals vastgelegd in de Beëindigingsovereenkomst Waterovereenkomst Wateropgave Arnhem Noord van juni

12 11.2 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling Indien de Overeenkomst ongeacht hetgeen in artikel is bepaald, ontbonden wordt dan wel vernietigbaar wordt verklaard, dan zullen tevens de uit de Overeenkomst voortkomende Uitwerkingsplannen, conform artikel 3.3 van de Overeenkomst ontbonden dan wel vernietigd worden, tenzij het werk op een specifieke Locatie waar het betreffende Uitwerkingsplan voor opgesteld is, reeds gerealiseerd is Mocht er voor één of meer locaties zoals opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst geen Uitwerkingsplan tot stand komen, dan laat dit de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de andere Locaties onverlet. Artikel 12 Bijlagen Bijlage: overzichtstekening met locaties Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, Arnhem, d.d. Doetinchem, d.d. Gemeente Arnhem Waterschap Rijn en IJssel. M.J. van Gastel-Schaffner Wethouder gemeente Arnhem.. drs. H. Th. M. Pieper dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel 12

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Pagina 1 van 8 BIJLAGEN Van deze overeenkomst maken deel uit de volgende tekeningen die als bijlage zijn toegevoegd: I. Tekeningnummer 2014/242497 d.d. 26

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland

Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Pagina 1 van 6 Samenwerkingsovereenkomst Westland en Delfland Ondergetekenden: A: De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Westland, gevestigd te, op grond van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden,

Overeenkomst nummer met 1 overzichtstekening. De ondergetekenden, Overeenkomst nummer 3390603 met 1 overzichtstekening Overeenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rucphen ter regeling van nadere afspraken inzake de totstandkoming van de omleiding van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een concept 15-06-2004 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen De Gemeente Haarlemmermeer en het consortium van huisartsen ten behoeve van de realisering van een multidisciplinair gezondheidscentrum Bijlagen: 1.

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

PROJECTOVEREENSTEMMING

PROJECTOVEREENSTEMMING Contractnummer:.(nog in te vullen door RWS) De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties, waarvan de zetel is gevestigd te s- Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST WATERKRACHTCENTRALE DOESBURG

OVEREENKOMST WATERKRACHTCENTRALE DOESBURG BIJLAGE OVEREENKOMST WATERKRACHTCENTRALE DOESBURG ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Rijn en IJssel, zetelend te (7006 GG) Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen krachtens artikel

Nadere informatie

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen OVEREENKOMST GRENSOVERSCHRIJDEND AFVALWATER HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND EN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA (eindversie 15-okt-2010 wederzijds definitief ambtelijk geaccordeerd) De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL

OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: OVERDRACHT BOUWTITEL 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V., te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar

OPTIEOVEREENKOMST. Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar Datum: [ ] (1) BeGreen Energy B.V. (2) Ontwikkelaar OPTIEOVEREENKOMST BeGreen Energy BV De Wel 15 3871 MT Hoevelaken KvK registratienr. 50329731 BTW nr. 822683118B01 INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overeenkomsten d.d

Overeenkomsten d.d mm 15 MRT2016 Gemeente Delft Partijen/ondergetekenden: / Overeenkomsten d.d. 18-12-2015 A) Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Delft, adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april

Module 1. Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder. Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier april Optimaliseren in de afvalwaterketen Den Helder Auteur Gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Registratienummer 14.344 Versie 1.0 Status Definitief Gemeente Den Helder / HHNK

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens

Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente Nijmegen, krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de wethouder economische zaken, gemachtigd

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort

OVEREENKOMST. CONCEPT tekst van Henk Strubbe en Peter den Otter. Contractanten: Provincie Utrecht Gemeente Montfoort OVEREENKOMST Regelende de aanleg, het beheer en onderhoud, het eigendom, de aansprakelijkheid, de instandhouding en de financiering van de rotonde N204 / Blokland te Montfoort. CONCEPT tekst van Henk Strubbe

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen

Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen Notitie nadere uitwerking ambitie waterberging Herinrichting Aaltense Goor - Zwarte Veen opgesteld: Waterschap Rijn en IJssel datum: 12 april 2012 versie: 01 status: Definitief Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

samenwerkingsovereenkomst Groene Slingeplan Aalten;

samenwerkingsovereenkomst Groene Slingeplan Aalten; Onverbindend concept versie 3, d.d. 27-01-2014 Samenwerkingsovereenkomst Groene Slingeplan Aalten ONDERGETEKENDEN De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd Liemersweg 2,

Nadere informatie

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel

Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Voor: Opgesteld door: Versie 1 (14-06-2012) Uitwerking hemelwaterbeleid gemeente Leeuwarderadeel Dit document bevat 11 bladzijden. Ons kenmerk: 19312RA-MW-LED

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen ten

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen Gemeente Oss Versie 26 mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Artikel 2. Overgang van Activiteiten Artikel 3. Onroerende zaken Artikel 4. Overdracht

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST

INTENTIEOVEREENKOMST INTENTIEOVEREENKOMST schoolgebouwen aan de Hortensialaan 87 en Reigerlaan 5 te Helmond DE ONDERGETEKENDEN: I. De gemeente Helmond, kantoorhoudende aan de Weg op den Heuvel 35 te 5701 NV Helmond, postadres:

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie