De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen."

Transcriptie

1 Deze ledenovereenkomst is nog gebaseerd op het postcoderoosmodel, en daarmee achterhaald. Inmiddels is besloten met het SDE+ model verder te gaan (zie website). In elk geval voorwaarden met betrekking tot teruggaaf energiebelasting, energieleverancier en woonplaats zijn daarmee komen te vervallen. De ledenovereenkomst wordt binnenkort bijgewerkt. LEDENOVEREENKOMST concept DATUM: 8 juli 2014 DE ONDERGETEKENDEN: Collectieve Opwek Coöperatie Zonne Energiecentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, kantoorhoudende te Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [**] onder nummer [**], hierna te noemen als de Coöperatie ; en (2) [**], hierna te noemen het Lid ; fiscaal nummer De hierboven genoemde partijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als Partijen. OVERWEGEN DAT: (A) De Coöperatie is opgericht bij notariële akte verleden voor mr. [ ** ], notaris met plaats van vestiging te Ede, op [ ** ]; (B) Het Lid is bij oprichting van de Coöperatie lid geworden van de Coöperatie; (C) Partijen in deze leden- en inbrengovereenkomst de voorwaarden en condities wensen neer te leggen ter zake het lidmaatschap van het Lid van de Coöperatie, in aanvulling op hetgeen in de statuten van de Coöperatie is bepaald (hierna te noemen deze Overeenkomst ). VERKLAREN EN KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. Definities 1.1 De onderstaande begrippen uit de Overeenkomst hebben uitsluitend de navolgende betekenis: Artikel een artikel van deze Overeenkomst; Algemene Ledenvergadering Coöperatie het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten; Collectieve Opwek Coöperatief U.A., statutair gevestigd te Bennekom;

2 Inleggeld heeft de betekenis die daaraan is gegeven in Artikel 3.1; Ledenrekening Lid Lidmaatschap Partijen Overeenkomst de rekening in de boeken van de Coöperatie voor het Lid, waarop het aandeel van een Lid in het kapitaal van de Coöperatie wordt bijgehouden door de Coöperatie; een Lid van de Coöperatie; alle rechten en verplichtingen van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en deze Overeenkomst; de Coöperatie en het Lid gezamenlijk; deze ledenovereenkomst; Statuten de statuten van de Coöperatie 1.2 Alle opgenomen definities gelden zowel voor de enkelvoud- als meervoudsvorm. 2. Doel De Coöperatie heeft ten doel de wederzijdse verplichtingen tussen de Coöperatie en de Leden te beschrijven t.b.v. de oprichting en exploitatie van een duurzame zonnestroom productieinstallatie(s) in en rond het postcoderoos gebied 6721 op het dak van Tennishal Keltenwoud te Bennekom alles in de ruimste zin; zomede al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 3. Inbreng 3.1 Het Lid zal een inbreng in geld in de Coöperatie doen. 3.2 Het Lid zal een bedrag van 250 incl. BTW per toegewezen paneel als investering storten in de Coöperatie. Dit bedrag zal worden aangewend voor de financiering van de activiteiten van de Coöperatie, in het bijzonder voor de aanschaf en exploitatie van een collectief zonnepanelen systeem. 3.3 Het Lid zal de investering in twee fasen betalen, te weten 50% binnen twee weken na aanvang van het Lidmaatschap en 50% binnen twee weken nadat het systeem is aangebracht, te voldoen op een daartoe door de Coöperatie voor het Lid aangehouden Ledenrekening. 3.4 De Ledenrekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor het in de Coöperatie gestorte Inleggeld, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, overeenkomstig Artikel 3.3 van deze Overeenkomst. 4. Ledenrekening 4.1 De Coöperatie houdt in haar boeken voor het Lid een Leden Rekening aan bij de Triodosbank. 4.2 Een Ledenrekening kan alleen worden overgedragen tezamen met het daaraan gekoppelde Lidmaatschap als bepaald in de Statuten. 5. Duur

3 5.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat het Lid lid is van de Coöperatie, maar ten minste voor 5 jaar i.v.m. de subsidievoorwaarden van de Provincie Gelderland. Bij overlijden of verhuizing uit het postcoderoos gebied, zal een overgangsperiode van 1 jaar in acht worden genomen, waarin zowel het lid als de Coöperatie zich zal inspannen de Ledenrekening over te dragen. 5.2 Deze Overeenkomst eindigt zonder dat opzegging of ontbinding noodzakelijk is op het moment dat het Lid ophoudt lid van de Coöperatie te zijn. 5.3 Opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst aan de zijde van het Lid is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en het voortduren van het Lidmaatschap van het Lid uitgesloten. 6. Wijzigingen 6.1 Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 7. Geheimhouding 7.1 Iedere partij zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geen enkel document van de Coöperatie wat als vertrouwelijk is gemarkeerd, direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Indien openbaring noodzakelijk is op grond van enige op een partij rustende wettelijke verplichting, reglement of een uitspraak van een rechter of een bevoegd overheidsorgaan, is geen voorafgaande schriftelijke toestemming vereist, maar zal de betreffende partij vooraf met de andere partij overleggen. 8. Diversen 8.1 Deze Overeenkomst bevat, naast hetgeen ter zake is vastgelegd in de Statuten, de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 8.2 Deze Overeenkomst komt tot stand indien en zodra deze Overeenkomst rechtsgeldig door of namens Partijen is ondertekend. Alle exemplaren tezamen vormen de rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen Partijen. 8.3 De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan. Partijen vervangen de ongeldige dan wel nietige bepaling door een bepaling waarvan de rechtsgevolgen, gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of nietige bepaling. 8.4 Indien er strijd is tussen deze Overeenkomst en de Statuten, dan gaat deze Overeenkomst voor. 9. Kosten 9.1 Behoudens datgene wat in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt de Coöperatie de kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. 10. Toepasselijk recht en forumkeuze 10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4 10.2 Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Aldus overeengekomen en ondertekend in Bennekom op 8 Juli Het Lid Voor deze: Naam: Adres: Collectieve Opwek Coöperatief ZEcK U.A. Voor deze: de Voorzitter: de Secretaris: PC Woonplaats: Financiële randvoorwaarden 1. De all-in investering per zonnepaneel is bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde business-case d.d. 8 juli De jaarlijkse opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal zonuren en het teruglever tarief; dit betekent dat de financiële opbrengsten per jaar kunnen fluctueren. 3. De werkelijke kosten en opbrengsten worden per paneel jaarlijks berekend en volgens de verdeelsleutel van het aantal panelen per deelnemer verrekend. 4. De energiebelasting teruggaaf van 7,5 ct/kwh excl. BTW ligt welles waar wettelijk vast, maar de Energieleverancier van het individuele lid heeft het recht hiervan zijn administratiekosten af te trekken (bij Greenchoice en Qurrent worden geen administratie kosten in rekening gebracht). Greenchoice overweegt om de creditering ook voor andere Leveranciers uit te voeren zodat er geen gedwongen overstap nodig is. 5. Omdat de coöperatie de BTW kan aftrekken, kunnen de leden ook van dit voordeel profiteren; echter om de coöperatie als onderneming voldoende solvabiliteit te geven gedurende de looptijd van het project, wordt de BTW pas verrekend met de leden zodra de kaspositie dit toelaat. 6. Indien de fiscale aftrekbaarheid van energiebelasting voor leden van de Coöperatie na 10 jaar nog bestaat en/of de fiscale aftrekbaarheid gedurende de looptijd tussentijds kan worden verlengd waardoor de fiscale aftrekbaarheid van de energiebelasting voor leden van de coöperatie voor een langere periode dan 10 jaar geldt, dan wordt de coöperatie gedurende die dan langere periode ongewijzigd voortgezet. 7. Het lidmaatschapsgeld van de coöperatie ZEck bedraagt 24,-/jaar en is ter dekking van de operationele kosten en de mogelijke risico s die de coöperatie loopt; dit geld

5 8 juli 2014 zal alleen worden aangewend voor de financiële verplichtingen van de coöperatie; wat niet wordt aangewend wordt verrekend met de jaarlijkse uitkering aan de leden.

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N

L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N L E D E N O V E R E E N K O M S T E N O V E R E E N K O M S T T O T A A N K O O P Z O N C E R T I F I C A T E N TUSSEN: 1. De heer naam (nr ###) woonachtig te plaatsnaam aan de adres hierna te noemen:

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A.

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A. PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Partijen: Van.Eko B.V. (op te richten na succesvolle Symbid campagne) Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Van.Eko B.V. Concept 25-11-2014 Inhoud 1. DEFINITIES...

Nadere informatie

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V.

PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. PARTICIPATIE-EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST Partijen: Noella Daalie B.V. Investeerders Coöperatie U.A. Betreffende: Good Place 2 Work B.V. Concept 7 maart 2014 Inhoud 1. DEFINITIES...3 2. DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP...4

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Ondergetekenden:

Koopovereenkomst. Ondergetekenden: Koopovereenkomst Ondergetekenden: 1. de naamloze vennootschap EXENDIS N.V., gevestigd te Ede (Gelderland), kantoorhoudende aan Keesomstraat 4 te ( 6716 AB) Ede, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN High Result Marketing BVBA Ondernemingsnummer 0838.899.154 BTW-identificatie nummer: BE8038.899.154 Artikel 1. Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden - hierna

Nadere informatie

AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG

AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES THUISBORG Badhoevedorp - juni 2015 AKTE WONINGWAARDE VASTGOED OBLIGATIES 1 Artikel 1 - Definities In de informatievoorziening van Thuisborg en in deze akte zullen

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK:

ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: ALGEMENE VOORWAARDEN CNTNT- CREATORS, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: Onderstaande algemene voorwaarden vanuit CNTNT- CREATORS zijn van toepassing op enerzijds de website: www.cntnt-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443

ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443 ALGEMENE VOORWAARDEN MINUTES ON CAREER, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM KVK: 62096443 Onderstaande algemene voorwaarden vanuit MINUTESONCAREER zijn van toepassing op enerzijds de website:

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer)

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) De ondergetekenden: A. Het bestuur van [naam school] hierna te noemen de school, vertegenwoordigd door [naam];

Nadere informatie