NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst"

Transcriptie

1 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst

2 0 Inleiding Trefwoordenlijst

3 Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1

4 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana van Stolberglaan CA Den Haag Postbus AC Den Haag Telefoon (070) Fax (070) Website ISBN InfoMil, Den Haag 2008

5 Voorwoord De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) heeft tot doel om de milieuvergunningen in Nederland te harmoniseren waar het gaat om eisen aan de emissies naar de lucht. Hierbij is de stand der techniek het uitgangspunt voor het vaststellen van de emissie-eisen en de daarbij behorende technieken die in de NeR zijn opgenomen. De richtlijn is daarmee een belangrijke bron van informatie voor de praktische invulling van het ALARA-principe en voor de invulling van het begrip Beste Beschikbare Technieken, zoals beschreven in de Europese IPPC richtlijn. De NeR is in 1992 tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband van overheden en bedrijfsleven. In de praktijk is gebleken dat de NeR in een behoefte voorziet. Vergunningverleners, bedrijven, adviesbureaus en particulieren maken op ruime schaal gebruik van de richtlijn. Ook de Raad van State blijkt bij beroepsprocedures de NeR als bron van informatie over de stand der techniek te beschouwen. Na een evaluatie van de toepassing van de richtlijn is de opzet en de vorm van het boek in 2000 vernieuwd. Tegelijk is een groot aantal zekere maatregelen uit het project KWS2000 ondergebracht in de NeR. Na de vernieuwing van het uiterlijk in 2000 was de inhoud aan de beurt. Werkgroepen van provincies, gemeenten, het Rijk, het bedrijfsleven en milieuorganisaties hebben voorstellen gedaan voor aanpassing van de emissie-eisen aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Hierbij is rekening gehouden met de aanscherping van de Duitse emissierichtlijn TA-Luft, die in 2002 plaatsvond. Voor de beoordeling van de meest schadelijke stoffen, waarvoor in de NeR een minimalisatieverplichting geldt, is aansluiting gezocht bij het actuele nationale en internationale stoffenbeleid. De minimalisatieplicht in de NeR geldt voor alle stoffen die op basis van hun gevaarseigenschappen (persistentie, bioaccumulatie, (eco)toxiciteit, toxiciteit voor de mens, carcinogeniteit, mutageniteit, reproductietoxiciteit en hormoonontregeling) moeten worden beschouwd als zogenoemde zeer-ernstige-zorgstoffen (ZEZ-stoffen). De criteria op basis waarvan wordt bepaald of een stof een ZEZ-stof is zijn gebaseerd op internationale richtlijnen en afspraken (EU-, VN- en OSPAR-kaders). Het gezamenlijk overleg van het Rijk, de Unie van Waterschappen, de gemeenten en provincies heeft de voorstellen beoordeeld en op 28 november 2002 de nieuwe eisen vastgesteld. De emissie-eisen in de NeR zijn daarmee weer bij de tijd.

6 Het resultaat van deze veranderingen ligt thans voor u. De NeR is aangepast aan de laatste ontwikkelingen in het milieubeleid en biedt daarmee een degelijk handvat aan vergunningverleners voor het opstellen van milieuvergunningen. Om toekomstige vernieuwingen soepel te kunnen verwerken blijft de NeR een losbladig boekwerk. De rijksoverheid beschouwt de NeR als een belangrijk instrument om het milieubeleid te effectueren en als hulpmiddel voor een ieder die betrokken is bij het verlenen van milieuvergunningen. Daarom heeft de rijksoverheid een prominente rol gespeeld bij het tot stand komen van deze herziene richtlijn. Geheel passend binnen de ontwikkeling van voortgaande decentralisatie van taken en bevoegdheden is het nu een goede zaak dat de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en verder uitbouwen van de NeR zal verschuiven van de rijksoverheid richting andere overheden. De directeur-generaal Milieubeheer, ir. J. van der Vlist

7 Nederlandse emissierichtlijn lucht NeR december 2009 Inhoud 1 Voorwoord Trefwoordenlijst 7 0 Inleiding Doel- en doelgroep Wettelijke status, beleidsmatig kader Achtergrond van de NeR systematiek Leeswijzer Structuur van de NeR organisatie en het autorisatieproces 12 1 Toepassing van de NeR: NeR in 8 stappen 1 Stap 1 Wanneer hanteert u de NeR? 3 Stap 2 Gaat ander beleid voor de NeR? 4 Stap 3 Is een bijzondere regeling van toepassing? 4 Stap 4 Hoe werken de algemene eisen? 5 Stap 5 Welke concentratie-eis legt u op? 6 Stap 6 Hoe zit het met ALARA? 7 Stap 7 Welke vergunningvoorschriften? 7 Stap 8 Wat op te nemen in de considerans? 8 2 Algemeen begrippenkader Gedachte achter de NeR Relatie met ander milieubeleid Systematiek Toepassing systematiek bij verschillende emissie-situaties Vertalen NeR-eisen in vergunningvoorschriften Bijzondere regelingen voor specifieke processen Procesgeïntegreerde voorzieningen en integrale afweging VOS-emissies Geur Totaal stof en fijn stof Kosteneffectiviteit van milieumaatregelen Toepassing van BAT referentie documenten (BREFs) 37 3 Eisen en Emissiebeperking Inleiding Algemene emissie-eisen Bijzondere regelingen voor specifieke processen VOS-maatregelen BAT referentie documenten (BREFs) 1

8 NeR juni Inhoud deel 2 Nederlandse emissierichtlijn lucht 3 Eisen en Emissiebeperking (vervolg) Geur Controleren van emissies Diffuse stofemissie bij op- en overslag en bewerking van stuifgevoelige goederen 1 4 Bijlagen Referenties en verwijzigingen Termen en definities Overzicht MTR- en streefwaarden voor de luchtkwaliteit Brief minister juni 95 over geur Overzicht indeling stoffen Stuifklassen Genormaliseerde meetmethoden Lijst van carcinogene en verdacht carcinogene stoffen vervallen 4.9 Methodieken integrale afweging Beschrijving van de methodiek kosteneffectiviteit Overzicht algemene emissie-eisen Invulling van de minimalisatieverplichting Procedure indeling in zorgcategorieën van SOMS De categorieën van de IPPC-richtlijn 1 5 Voorbeelden vervallen

9 Trefwoordenlijst Gebruik van de trefwoordenlijst Deze trefwoordenlijst geeft verwijzingen naar paragraafnummers. De belangrijkste paragraafnummers in een verwijzing zijn vet gedrukt Voor een grote groep begrippen zijn hoofdverwijzingen toegepast; hierbij zijn groepen van begrippen die met elkaar in verband staan samengebracht, om de lezer een beter zich te geven op de inhoud van de NeR. Deze zijn hieronder opgesomd. Indien een trefwoord niet in de alfabetische trefwoordenlijst staat verdient het aanbeveling onder een relevante hoofdverwijzing te zoeken. De volgende hoofdverwijzingen zijn opgenomen: bijzondere regelingen bron concentratie controleren emissie geur massastroom meten NeR verbranden wet-, regelgeving, beleid en plannen Definities en omschrijvingen van begrippen zijn opgenomen in bijlage 4.2. A aardappelverwerkende industrie 3.3 B8 aardgaswininstallaties 3.3 E11 aardoliewininstallaties 3.3 E11 acrylonitril, productie van 3.3 E4 acrylonitril bevattende kunststoffen, productie van 3.3 E5 Adviesgroep Richtlijnen Emissies (ARE) 0.5 Adviesgroep NeR 0.5 Aerosol -, secundair 2.10 afgassen -, combineren en verdunnen 3.1 -, definitie 4.2 -, parameters afschrijvingstermijn (zie kosten afval (zie verbranden en compostering afwijken van de algemene eisen, 2.1.4, 2.7 afzuiging, bron- (zie bron ) ALARA (zie ook stand der techniek ) 2.1.3, 2.9, H1 stap 6 algemene eisen 2.3.6, 3.2 aluminium, productie van primair 3.3 D2 ammoniakfabrieken 3.3 E8 amvb (algemene maatregelen van bestuur) -, algemeen 4.9, H1 stap 2 -, met betrekking tot luchtkwaliteit , met betrekking tot emissies anorganische stoffen -, controlevorm (zie controleren ) -, stofvormig , gas- en dampvormige ARE (Adviesgroep Richtlijnen Emissies) 0.5 asfaltmenginstallaties 3.3 C5 autorisatiecommissie NeR 0.5 B bakkerijen, grote 3.3 B3 banketbakkerijen (zie beschuit- en banketbakkerijen) 3.3 B4 bedrijfstijd bedrijven, -, bedrijfs(tak)milieuplan (BMP) , categorie 1/2/3-bedrijven (zie geur ) BEES (besluit emissie-eisen stookinstallaties) 2.2.1, beleid (zie wet ) beschuit- en banketbakkerijen 3.3 B4 besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES) 2.2.1, besluit VOS en oplosmiddelen bestrijdingsmiddelen, productie, formuleren, verpakken 3.3 E9 bierbrouwerijen 3.3 B10 bijzondere regelingen -, algemeen 2.9.5, H1 stap3 -, definitie 4.2 -, overzicht 3.3 -, voor processen en/of branches 3.3, 2.6 biogas, verwerking van (o.a. fakkels) 3.3 G1 Bla (Besluit luchtemissies afvalverbranding) (zie wet ) branche-organisaties (zie geur ) BREF, BAT Referentie document 2.1.4, 2.12 bron -, afzuiging 2.3.5, , definitie 4.2 -, definitie onderscheiden bron 4.2 -, bestaande , diffuse (zie diffuse bron ) -, kleine , punt (zie puntbron ) -, selectie van broodbakkerijen, grote 3.3 B3 C cacaobonenverwerkende industrie 3.3 B6 carcinogene stoffen -, algemeen , controlevorm (zie controleren ) -, definitie 4.2 -, met drempelwaarde 2.3.7, , zonder drempelwaarde 2.3.7, categorie 1/2/3-bedrijven (zie geur ) B4.4 certificatie (zie meten ) CE Schaduwprijzen methode 2.7.4, 4.9 chloor, productie van 3.3 E2 claus installaties (zwavelproductie en als reinigingssysteem) 3.3 E6 CML-methode 2.7.4, 4.9 cokesfabrieken 3.3 E1 compostering -, van GFT-afval 3.3 G4 -, van groenafval 3.3 G2 concentratie -, daggemiddelde , definitie daggemiddelde 4.2 -, emissie (zie emissie ) -, halfuurgemiddelde 2.4.2, , immissie (zie luchtkwaliteitseis ) -, middelingsbepaling NeR juni

10 NeR juni controleren (zie ook meten ) -, afzonderlijke controle 3.7.3, , begin van de controle , continue controle , controle door meting , controle door meting van emissie relevante parameters (ERP) 2.5.5, 3.7.1, , controlefrequentie, definitie 4.2 -, controlesysteem, selectie van , controleregime 2.5.5, 3.7.2, H1 stap 7 -, controleverplichting , controlevorm 2.5.5, , controlevorm, selectie , controlevorm voor gas- en dampvormige anorganische stoffen , controlevorm voor geur , controlevorm voor organische stoffen , controlevorm voor stof (algemeen) , controlevorm voor stoffen met minimalisatieverplichting , controlevorm voor stofvormige anorganische stoffen , emissie relevante parameter (ERP), definitie 4.2 -, gericht op doel 3.7 -, gericht op middel 3.7 -, kwalitatieve controle , kwantitatieve controle 3.7.2, convenanten (zie wet ) crematoria 3.3 F3 D daggemiddelde (zie concentratie ) debiet, definitie 4.2 definities 4.2 diffuse bron -, definitie 4.2 diffuse emissie , van stof , van stof bij elevatoren , van stof bij grijpers , van stof bij lichterbelading , van stof bij mechanisch transport , van stof bij opslag , van stof bij opwerking en bereiding , van stof bij storttrechters , van stof bij transport en opslag met bijzondere componenten , van stof bij transport, laden en lossen , stuifgevoelige stoffen doelgroepenbeleid (zie wet ) doelvoorschriften (zie vergunning ) E elevatoren (zie diffuse emissie ) emissie -, continue emissie , diffuse emissie (zie diffuse emissie ) -, discontinue emissie , emissiebeperking en -reductie 2 -, emissie, definitie 4.2 -, emissie-eisen 2.5.1, 3.2 -, emissie-eisen als bovengrens , emissie-eisen, definitie 4.2 -, emissie-eisen en sommatiebepaling (zie sommatiebepaling ) -, emissie-eisen voor anorganische stoffen , emissie-eisen voor carcinogene stoffen , emissie-eisen voor extreem risicovolle stoffen , emissie-eisen voor gas- en dampvormige anorganische stoffen , emissie-eisen voor organische stoffen , emissie-eisen voor stof (algemeen) , emissie-eisen voor stoffen met minimalisatieverplichting 3.2.1, , emissie-eisen voor stofvormige anorganische stoffen , emissie-eisen voor vluchtige organische stoffen , emissiegrenswaarden , emissiekenmerken , emissiepatroon , emissiepieken , emissieregistratie , emissie relevante parameters (ERP) (zie controleren ) -, feitelijke emissiesituatie H1 stap 4 -, fluctuerende emissie (zie emissie ) -, gelijktijdigheid van emissies , kwantificeren van emissies , incidentele emissie 2.4.2, , niet-reguliere emissie (zie vrijstellingsbepaling ) -, ongereinigde emissies , onderschrijden van de emissie-eisen , piekemissie , procesemissie 2.2 -, reguliere emissie , restemissie , scherpere emissie-eisen , storingsemissie , variabele emissie , verbrandingsemissie (zie verbranden ) -, productgerelateerde emissie-eisen (pge-eisen) 2.5.3,2.7 ERP (zie controleren ) extreem risicovolle stoffen -, algemeen , definitie 4.2 F frites, productie van 3.3 B8 G gemotiveerde afwijking 2.1, H1 stap 1 geur -, bepaling acceptabel geurhinderniveau 3.6.1, , bijzondere regelingen geur 3.3 -, categorie 1, 2, 3 bedrijven 4.4 -, concentratienorm 4.4 -, concentratierekenwaarde, definitie 4.2 -, discontinue of fluctuerende geurbron 2.4.2, , geureenheid -, europese geureenheid (zie odour unit) , geurgevoelig object 2.9, , geurhinder en beperking van geurhinder 2.9, 3.6 -, nieuwe inrichting , onderzoeksmethoden 3.6.2, , rijksbeleid (brief minister van 30/6/95) 4.4 -, saneringstermijn geur- en smaakstoffenindustrie 3.3 B9 gietijzer en staal, smeltinstallaties voor 3.3 D3 glas, productie van 3.3 C4 grasdrogerijen (zie groenvoerdrogerijen ) grensmassastroom (zie ook ongereinigde massastroom ) -, algemeen 2.3.5, 2.5.5, H1 stap 4 -, definitie 4.2 grenswaarde luchtkwaliteit 2.2.1, B4.3 groenvoerdrogerijen 3.3 A2 grofkeramische industrie 3.3 C2 grondreiniging, installaties voor thermische 3.3 F5 H halfuursgemiddelde (zie concentratie ) helpdesk 0.5 hedonische schaal hinderenquete (zie geuronderzoekmethoden ) hout, verbranding van schoon rest- 3.3 F7 houtbewerking en productie van houtvezelen spaanplaat 3.3 C1 hinderniveau 3.6.1, hindersystematiek 3.6 8

11 I ijzer en staal, gieterijen en -smelterijen 3.3 D3 ijzer, productie van ruw-, (pelletiseren) 3.3 D1b ijzer, productie van ruw-,(sinteren) 3.3 D1a ijzer, productie van ruw-, (hoogovens) 3.3 D1c immissie concentratie 4.3 indicatieve referentie waarde InfoMil -, algemeen 0.5 -, informatie en helpdesk 0.5 inrichting (zie vergunning ) inspectie op middel -, algemeen 3.7 -, definitie 4.2 integrale afweging 2.7.3, 2.7, (zie ook methode voor ) integrale Milieutaakstelling (IMT) J juridische aspecten en beroepsmogelijkheden H1 stap 8 K kabelbranderijen en vergelijkbare installaties 3.3 F1 kalibreren -, algemeen , definitie 4.2 klachten registratie (zie geur) klassificering van stoffen 3.2.4, 3.2.5, koffiebranderijen 3.3 B7 koolstofanodes, productie van 3.3 Z2 kosten -, afschrijvingstermijn , onredelijke kosten kosteneffectiviteit -, algemeen , definitie 4.2 -, methodiek 2.11, 4,13 -, referentiewaarden 2.11 kunststoffen op basis van acrylonitril, productie van 3.3 E5 KWS2000 (zie VOS ) L laden en lossen (zie diffuse emissie ) lederindustrie 3.3 Z3 lekverliezen (zie diffuse emissie ) lichterbelading (zie diffuse emissie ) luchtkwaliteitseisen (grens-, richt- en streefwaarde) 2.2.1, 4.3 luchtverontreiniging, definitie 4.2 M maatregelen -, alternatief , maatregelen op sectorniveau , , onzeker , voorwaardelijk , voorwaardelijke maatregelen op inrichtingsniveau , zeker , zekere maatregelen op inrichtingsniveau massastroom -, definitie 4.2 -, definitie vergunde 4.2 -, gereinigde en/of vergunde , grens- (zie grensmassastroom ) -, kwantificering , maatgevende (zie ongereinigde massastroom ) -, ongereinigde (zie ongereinigde massastroom ) -, en sommatiebepaling (zie sommatiebepaling ) -, verminderen als doel massastroomtoetsingswaarde -, algemeen , definitie 4.2 mengsel van stoffen (zie sommatiebepaling ) mengvoederfabrieken 3.3 A3 mestverwerkende bedrijven 3.3 A1 meten (zie ook controleren) -, afzonderlijke meting , afzonderlijke meting, aantal monsternemingen , afzonderlijke meting, bemonsteringsduur , afzonderlijke meting, definitie 4.2 -, afzonderlijke meting, representativiteit en planning , continue meting , continue meting, justeren , continue meting, kalibreren , continue meting, meetgegevens verwerken , meetfrequentie , meetinstelling, kwalificatie en certificatie , meetmethode , meetmethode, definitie 4.2 -, meetonnauwkeurigheid, definitie 4.2 -, meetplaats , meetplanning , meetresultaat en onnauwkeurigheid (betrouwbaarheid) , meetresultaat en interpretatie , rapportage van meetwaarden , referentiegrootheden methode voor integrale afweging 2.7.4, 4.9 middelingsbepaling middelingstijden (zie concentratie ) middelvoorschriften (zie vergunning ) milieuzorgsysteem (zie wet ) minerale vezels -, productie van 3.3 C3 minimalisatieverplichting -, algemeen 2.3.7, 4.15, , definitie 4.2 N nationaal milieubeleidsplan (NMP) (zie wet ) nationaal model NeR -, actualiseren, aanvulling en abonnementen 0.5 -, doelstelling 0.1 -, informatie 0.4 -, toepassingsgebied H1 stap 1 -, status 0.2 normen (zie meten ) O odour unit olfactometrisch onderzoek (zie geur ) onderzoeksverplichting oplosmiddelenboekhouding (OMB) oplosmiddelenrichtlijn oppervlaktebehandeling van metalen m.b.v. salpeterzuur 3.3 Z1 opslag (zie diffuse emissie ) organische stoffen -, controlevorm (zie controleren ) -, stof-, gas- en dampvormige overgangstermijn (zie sanering ) overslag P piekemissies (zie emissie ) plannen (zie wet ) PM-10 fractie 2.10 Pré-eco indicator 2.7.4, 4.9 proceseenheid, definitie 4.2 procesemissies, definitie 4.2 procesgeïntegreerde maatregelen, procesgeïntegreerde voorziening H1 stap 5, 2.1.1, 2.7.1, puntbron -, algemeen , definitie 4.2 -, emissie-eisen per (zie emissie ) PVC-productie; suspensiepolymerisatie 3.3 E3 pyrolyse processen 3.3 F4 NeR juni

12 NeR juni R realiseringstermijn regelgeving (zie wet ) referentiewaarden 2.11 representativiteit respirabel stof, definitie 4.2 richtwaarde, luchtkwaliteit 4.3 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) 3.3 G3 ruimteventilatie S salpeterzuurfabrieken sanering (zie ook kosteneffectiviteit ) -, termijnen siliciumcarbide, productie van 3.3 E 10 situatie -, bestaande en nieuwe (geur) , uitzonderlijke slachterijen (zie vleesindustrie ) slib, verbranding van communaal en industrieel afvalwater- 3.3 F6 smaak- en geurstoffenindustrie 3.3 B9 snuffelploegmetingen (zie geuronderzoekmethoden ) sommatie bepaling -, algemeen H1 stap 4 -, definitie 4.2 -, voorbeelden 2.3.4, SOMS, Strategienota omgaan met Stoffen, 2.3.7, 3.2, 4.1, 4.5, 4.15, 4.16 staal, -, productie van oxystaal 3.3 D1d standaardcondities, definitie 4.2 standaardvolume, definitie 4.2 stand der techniek -, algemeen H1 -, en KWS , definitie 4.2 -, grondslagen gemotiveerde afwijking stappenschema voor integrale afweging start- en stilleg procedures start- en stopprocedures stikstof-kunstmest, productie van 3.3 E7 stof (in algemene zin) -, algemeen , definitie respirabel stof 4.2 -, diffuse emissie (zie diffuse emissie ) -, fijn stof , grof stof 2.10 stofcategorie stoffen -, anorganische (zie anorganische stoffen ) -, carcinogene (zie carcinogene stoffen ) -, klassificering 2.3, 3.2, H1 stap 4 -, mengsel van (zie sommatie bepaling ) -. organische (zie organische stoffen ) stofklasse 3.2, 2.3, H1 stap 4 stookinstallaties (zie verbranden en wet ) storingsemissie stortgas, verwerking van (o.a. fakkels) 3.3 G1 storttrechters (zie diffuse emissie ) streefwaarde, luchtkwaliteit 4.3 stuifgevoelige goederen en stuifklasse stuifklasse 3.8.1, 4.6 suikerfabrieken 3.3 B1 T toetsing meetwaarden thermisch reinigen van gebruiksmaterialen 3.3 F2 transport, intern (zie diffuse emissie ) U uitzondering, definitie 4.2 V veevoederindustrie (zie mengvoederfabrieken ) ventilatie (zie ruimteventilatie en bronafzuiging ) verbranden -, biomassa pm -, communaal afvalwaterzuiveringsslib 3.3 F6 -, crematoria 3.3 F3 -, fakkels 3.3 G1 -, kabelbranderijen 3.3 F1 -, pyrolyse 3.3 F4 -, schoon resthout 3.3 F7 -, stookinstallaties (BEES) , thermisch reinigen van gebruiksmaterialen 3.3 F2 -, thermisch reinigen van verontreinigdegrond 3.3 F5 verdunnen van afgasstromen (zie afgassen ) vergunning -, algemeen H1 -, considerans H1 stap 8 -, voorschriften 2.5, 2.9.3, H1 stap 7 -, weigeren H1 stap 7 verkeer ( luchtkwaliteit) vermarktbaar product, definitie 4.2 verontreinigende stoffen, definitie 4.2 verspreidingsmodellen luchtverontreiniging vetsmelterijen (zie vleesindustrie ) 3.3 B5 vezels, productie van minerale 3.3 C3 vezelvormige stof vleesindustrie 3.3 B5 vluchtige organische stoffen (VOS) 2.8 -, acceptabel hinderniveau , geur 2.9 -, maatregelen 3.4 VNCI-methode 2.7.4, 4.9 VOTOB-convenant vracht H1 stap 4, vrijstellingsbepaling 2.4.1, H1 stap 4 W waterzuiveringsinstallaties, riool (RWZI) 3.3 G8 wet-, regelgeving, beleid en plannen -, algemeen , Algemene wet bestuursrecht (Awb) pm -, amvb (zie amvb ) -, bedrijfs(tak)milieuplan (BMP) , Bla (Besluit luchtemissies afvalverbranding) , convenanten H1 stap 2, , doelgroepenbeleid , integrale milieutaakstelling (IMT) , KWS , 3.4 -, milieuzorgsystemen , Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP) 2.2.3, , , rijksbeleid geur B4.4 -, VOTOB , Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv) , Wet milieubeheer (Wm) 2.1.3, Z zetmeel- en zetmeelderivatenfabrieken 3.3 B2 zwavel (in claus installaties), productie van 3.3 E6 10

13 0.1 0 Inleiding 0.1 Doel en doelgroep De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is bedoeld voor alle instanties die betrokken zijn bij het verlenen van milieuvergunningen. Dit zijn in de eerste plaats gemeenten en provincies, maar ook bedrijven, adviesbureaus en particulieren. Het doel van de NeR is harmonisering van de vergunningen met betrekking tot emissies naar de lucht. 0.2 Wettelijke status, beleidsmatig kader In de Wet milieubeheer is bepaald dat inrichtingen moeten voldoen aan algemene regels tenzij ze zijn opgenomen op een limitatieve lijst van vergunningverplichtige inrichtingen (bijlage 1 van het Activiteitenbesluit). Uitzondering hierop zijn inrichtingen met een IPPC-installatie (bijlage 1 van de IPPC-richtbelang van de bescherming van het milieu worden lijn) die altijd geheel vergunningplichtig zijn. In het aan deze vergunningen voorschriften verbonden door de vergunningverlener. Deze voorschriften kunnen betrekking hebben op de bescherming van water, bodem, lucht, en op energiebesparing, risicoreductie en afvalpreventie. De NeR is bedoeld om de vergunningverlening voor het compartiment lucht te harmoniseren. De NeR is opgesteld door de gezamenlijke overheden provincies, gemeenten en Rijk en heeft geen wettelijke status. Uit de jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat de rechter de NeR beschouwt als een belangrijke richtlijn voor de vergunningverlener en dat afwijken van de NeR derhalve adequaat moet worden gemotiveerd. 0.3 Achtergrond van de NeR systematiek De systematiek van de NeR is gebaseerd op algemene eisen aan emissieconcentraties, die overeenkomen met de Stand van de Techniek van emissiebeperking. Daarnaast zijn er uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten of bedrijfstakken. Deze worden in de NeR aangeduid als bijzondere regelingen. Deze drempelwaarde wordt de grensmassastroom genoemd. De concentratie-eisen in de NeR gelden als bovengrens voor de concentratie in de afgasstroom van een bepaalde, relevante bron. Naast de algemene concentratie-eisen geeft de NeR voor specifieke processen ook andere soorten eisen, bijvoorbeeld een eis aan de vracht van een bepaalde uitworp, aan het toepassen van een bepaalde techniek of aan het aanhouden van een zekere afstand. Dit hangt af van de specifieke activiteit of sector. De emissie-eisen in de NeR zijn bedoeld als basis voor doelvoorschriften in de milieuvergunningen. Men kan ook maatregelen opnemen in middelvoorschriften waarmee deze doelen kunnen worden bereikt of procesgeïntegreerde maatregelen vastleggen die kunnen leiden tot een vergelijkbaar milieuresultaat. 0.4 Leeswijzer Hoofdstuk 1 is een wegwijzer die de lezer in acht stappen door de NeR-systematiek voert. Toelichtingen op specifieke begrippen staan in aparte kaders, met verwijzingen naar de paragrafen in hoofdstuk 2 die meer informatie bevatten. De structuur van hoofdstuk 1 volgt zoveel mogelijk de aanpak van een vergunningprocedure. Hoofdstuk 2 gaat uitgebreider in op de systematiek en achtergronden van de NeR. Dit hoofdstuk geeft aanvullende informatie op hoofdstuk 1 en moet in combinatie met hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 worden gelezen. Hoofdstuk 3 bevat specifieke informatie over de eisen waaraan emissies moeten voldoen. De algemene eisen staan in 3.2, de bijzondere regelingen voor specifieke processen of branches staan in 3.3, 3.4 en 3.8. Hoofdstuk 4 bevat de bijlagen die behoren bij de NeR. Achtergronden en intenties van de diverse paragrafen worden verduidelijkt in de kaders bij de tekst. Deze toelichtingen maken integraal deel uit van de NeR. NeR juni De algemene concentratie-eisen zijn gegeven per stof of per klasse van stoffen. Hierbij is in de meeste gevallen ook een drempelwaarde gegeven, die aangeeft of de emissie zo groot is dat maatregelen te overwegen zijn.

14 0.5 NeR april Structuur van de NeRorganisatie en het autorisatieproces De NeR is voorbereid door de Adviesgroep NeR (voorheen de ARE). Dit overlegorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van overheidsinstanties (IPO, VNG, VROM) en van de koepels van het bedrijfsleven (VNO/NCW, FME, VNCI, EBB). De Adviesgroep bespreekt voorstellen voor de inhoud van de NeR en brengt advies uit aan de Stuurgroep Bedrijfsgericht Milieubeleid, een commissie onder het DUIV. In het DUIV (DGM, Unie van Waterschappen, IPO en VNG) stellen de gezamenlijke overheden op bestuurlijk niveau dan de NeR vast. Het secretariaat van de NeR-organisatie is ondergebracht bij InfoMil. InfoMil verzorgt, onder verantwoordelijkheid van de autorisatiecommissie NeR, de uitgifte en actualisering van de NeR. Zowel de concepthoofdstukken als de uiteindelijke versie zijn in overleg met de achterban tot stand gekomen. Hoewel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van de NeR, dragen zij geen verantwoordelijkheid voor de autorisatie van de NeR. Informatieverstrekking over en actualisering van de NeR De InfoMil-helpdesk verstrekt informatie van algemene aard over de NeR. Tevens verstrekt InfoMil algemene informatie over bestrijdingsopties en stand der techniek aan overheden, bedrijfsleven en derden. Om een uniforme uitvoering van de NeR te faciliteren publiceert het NeR-secretariaat regelmatig een compilatie van de aan InfoMil gestelde vragen en de antwoorden daarop. Indien InfoMil knelpunten signaleert met betrekking tot de interpretatie van de NeR in de praktijk, adviseert zij de Adviesgroep NeR de NeR op de betreffende punten te verduidelijken. Blijkt uit toekomstige jurisprudentie dat afwijkingen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke intenties van de NeR, dan kan de NeR-organisatie zonodig tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. Procedure aanvulling/wijziging NeR Eenieder kan een verzoek tot wijziging of aanvulling van de NeR (bijvoorbeeld voor het opstellen van een Bijzondere Regeling) voorleggen aan de Adviesgroep NeR. Dit verzoek moet worden gericht aan: Secretariaat NeR, p/a InfoMil, postbus 93144, 29 AC Den Haag.

15 NeR hoofdstuk 1 Toepassing van de NeR: NeR in 8 stappen 1 Toepassing van de NeR: NeR in 8 stappen

16 1 Toepassing van de NeR: NeR in 8 stappen

17 NeR hoofdstuk 1 Inhoud Stap 1 Wanneer hanteert u de NeR? 3 Stap 2 Gaat ander beleid vóór de NeR? 4 Stap 3 Is een bijzondere regeling van toepassing? 4 Stap 4 Hoe werken de algemene eisen? 5 Stap 5 Welke concentratie-eis legt u op? 6 Stap 6 Hoe zit het met de Beste Beschikbare Technieken? 7 Stap 7 Welke vergunningvoorschriften? 7 Stap 8 Wat op te nemen in de considerans? 8 1 NeR juni

18 1 NeR juni

19 1 Toepassing van de NeR: de NeR in 8 stappen Inleiding In dit hoofdstuk wordt de systematiek van de NeR uitgelegd en wordt toegelicht hoe u de NeR moet toepassen bij vergunningverlening. De NeR gaat uit van een weloverwogen aanpak. In het verleden kwam het voor dat eisen uit de NeR zonder nadere overweging werden overgenomen in milieuvergunningen. Indien de Raad van State de vergunning toetst, keurt zij een dergelijke aanpak echter meestal af. Een correcte toepassing van de NeR vraagt namelijk om maatwerk en om het maken van weloverwogen keuzes. Dit hoofdstuk adviseert u bij het nemen van de juiste stappen. Voor een goed begrip van de NeR is het nuttig de achtergrond van de richtlijn te begrijpen, vandaar dat deze eerst aan bod komt. Daarna volgt de wijze van toepassing van de NeR. Bij het toepassen van de NeR is het noodzakelijk dat u over goede informatie beschikt. Deze informatie verkrijgt u vaak al tijdens het vooroverleg over een aanvraag en het is dan ook raadzaam deze stapsgewijze aanpak al in dit stadium te gebruiken. De achterliggende gedachte De NeR is opgezet met als eerste doel de vergunningverlening te harmoniseren. Hiermee wordt beoogd dat in verschillende gemeentes en provincies voor gelijksoortige bedrijven in gelijksoortige situaties ook vergelijkbare emissie-eisen in vergunningen worden opgenomen. In de tweede plaats streeft de NeR ernaar de totale emissie naar de lucht te beperken ( vrachtreductie ) door toepassing van maatregelen die op het niveau liggen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Een derde doel is om het proces van vergunningverlening te vergemakkelijken door informatie aan te reiken die hiervoor van nut kan zijn. Deze doelen hebben geleid tot een richtlijn die enerzijds, met het oog op harmonisatie, zoveel mogelijk algemene eisen bevat, maar die anderzijds, met het oog op de toepassing van de BBT, voor specifieke gevallen uitzonderingsbepalingen kent in de vorm van bijzondere regelingen. De NeR streeft kortom waar mogelijk naar uniformiteit, maar biedt de mogelijkheid tot maatwerk waar dit gewenst is. Stap 1 Wanneer hanteert u de NeR? In de praktijk is de eerste vraag die u zult moeten beantwoorden, of u de NeR dient te hanteren in de situatie die u onder handen heeft. Het meest geschikte moment om dit te onderzoeken is tijdens het vooroverleg over een aanvraag of bij het voorbereiden van een actualisering van een vergunning. Om te weten of de NeR van toepassing is, heeft u bepaalde gegevens nodig, die u in deze fase boven tafel kunt halen. Hanteren en van toepassing Door de NeR te hanteren kunt u vaststellen of deze van toepassing is. Van toepassing betekent dat er op grond van de NeR daadwerkelijke emissie-eisen moeten worden opgelegd. In een situatie waarin de NeR niet leidt tot het opleggen van emissie-eisen (omdat bijvoorbeeld de omvang van de emissie te gering is), zeggen we dus dat de NeR niet van toepassing is. In dat geval hanteert u de NeR dus wél, maar concludeert u dat de NeR-eisen niet van toepassing zijn. Beste Beschikbare Technieken De term Beste Beschikbare Technieken wordt in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer als volgt gedefinieerd: Beste beschikbare technieken : voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die kosten en baten in aanmerking genomen economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. In de praktijk komt dat neer op de maatregelen die het beste representeren wat technisch en economisch haalbaar is. (Een overzicht van definities van de gebruikte begrippen staat in bijlage 4.2.) Op Europees niveau wordt gesproken over de Best Available Techniques (BAT). De definitie van BAT is te vinden in art. 2 van de Europese IPPC richtlijn (96/61/EG). De Europese BATreferentie documenten (BREFs) geven voor verschillende industriële sectoren beschrijvingen van maatregelen die als BAT worden aangemerkt. Voorafgaand aan de introductie van het begrip BBT in de Wet milieubeheer gebruikte de NeR de Stand der Techniek, als maat voor het niveau van technologische ontwikkeling. Toepassen van maatregelen volgens BBT komt in de praktijk in het algemeen overeen met het toepassen van de Stand der Techniek. 1 NeR februari

0.1. Inleiding. 0.1 Doel en doelgroep. 0.2 Wettelijke status, beleidsmatig kader. 0.4 Leeswijzer. 0.3 Achtergrond van de NeR systematiek

0.1. Inleiding. 0.1 Doel en doelgroep. 0.2 Wettelijke status, beleidsmatig kader. 0.4 Leeswijzer. 0.3 Achtergrond van de NeR systematiek 0.1 0 Inleiding 0.1 Doel en doelgroep De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is bedoeld voor alle instanties die betrokken zijn bij het verlenen van milieuvergunningen. Dit zijn in de eerste plaats

Nadere informatie

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst

NeR hoofdstuk 0. Inleiding Trefwoordenlijst 0 NeR hoofdstuk 0 Inleiding Trefwoordenlijst Inleiding Trefwoordenlijst 0 Inleiding Trefwoordenlijst Nederlandse emissierichtlijn lucht deel 1 Een uitgave van InfoMil, juni 2008 SenterNovem InfoMil Juliana

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Infomil NeR Digitale NeR augustus 2014

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Infomil NeR Digitale NeR augustus 2014 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Infomil NeR Digitale NeR augustus 2014 8 augustus 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding 6 Voorwoord 7 0.1 Doel en Doelgroep 9 0.2 Wettelijke status, beleidsmatig

Nadere informatie

Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Handhaving Oplosmiddelenbesluit Handhaving Oplosmiddelenbesluit Schakeldagen voorjaar 2009 Erwin Theelen In opdracht van Inhoudsopgave Specifieke wensen? 1. Inleiding Oplosmiddelenbesluit (10 min) 2. Praktijkblad Handhaving Oplosmiddelenbesluit

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012

Inhoud. Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging 30-11-2012 Regelgeving voor stookinstallaties sterk in beweging Schakel - Stookinstallaties in het activiteitenbesluit Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Zes veranderingen in regelgeving Consequenties voor

Nadere informatie

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen S R L G S A H R R U T Y O U A E E D R A F O R A S Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Eolus Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Het programma Eolus beantwoordt

Nadere informatie

Voedingsmiddelen onder algemene regels

Voedingsmiddelen onder algemene regels Kenniscentrum Infomil Voedingsmiddelen onder algemene regels 22 en 27 november 2012 Margreet van der Honing Rommy Ytsma Inhoud presentatie Voedingsmiddelen: 3 categorieën Voedingsmiddelenindustrie Grenzen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 20 mei 2008 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Lucht

Activiteitenbesluit Lucht Activiteitenbesluit Lucht Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit in werking getreden. Bij het Activiteitenbesluit hoort een ministeriële

Nadere informatie

Emissieregelgeving voor stookinstallaties

Emissieregelgeving voor stookinstallaties Emissieregelgeving voor stookinstallaties Themadag Stoomplatform NOX uitstoot bij stoomketels 8 december 2011 Wim Burgers Kenniscentrum InfoMil Inhoud 1. Emissieregelgeving Ontwikkelingen voor complexe

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook.

Antwoord: Ja, onder bepaalde weersomstandigheden zal de pluim zichtbaar zijn als gevolg van waterdamp in de rook. Veelgestelde vragen en antwoorden: Op de site van Omrin worden de daggemiddelde emissiegegevens van de gemeten componenten in de schoorsteen van de Reststoffen Energie Centrale (REC) weergegeven. Naar

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 17 (onderdeel LAP) Sectorplan 17 Reststoffen van drinkwaterbereiding I Afbakening Reststoffen van drinkwaterbereiding komen vrij bij de bereiding van drinkwater. Deze reststoffen zijn

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Onderwerp: Implementatie OSPAR maatregelen (besluiten en aanbevelingen); meer in het bijzonder de implementatie van de BAT/BEP aanbevelingen.

Onderwerp: Implementatie OSPAR maatregelen (besluiten en aanbevelingen); meer in het bijzonder de implementatie van de BAT/BEP aanbevelingen. Aan: Van: de Commissie integraal waterbeheer (CIW) het periodiek overleg van DGM, Unie, IPO en VNG (DUIV) de OSPAR nationale implementatie werkgroep Onderwerp: Implementatie OSPAR maatregelen (besluiten

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM. Vicky Demeyer Afdeling Milieuvergunningen

Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM. Vicky Demeyer Afdeling Milieuvergunningen Omzetting Energie-efficiëntie Richtlijn in VLAREM Afdeling Milieuvergunningen Energie-efficiëntie Richtlijn Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie,

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3

Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Rapportage luchtkwaliteit Ambachtsmark 3 Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimte&Wonen A. Sjauw Telefoon (036) 5484057 Fax (036) 5399920 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland p/a RUD Zeeland ing. M.I.R. de Pooter-De Winne Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland p/a RUD Zeeland ing. M.I.R. de Pooter-De Winne Postbus 35 4530 AA Terneuzen > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland p/a RUD Zeeland ing. M.I.R. de Pooter-De Winne Postbus 35 4530 AA Terneuzen Mercuriusplein 1-63

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv

Ruud van Empel. Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties en brandstofsystemen. Van Empel Inspecties & Advisering bv Van Empel Inspecties & Advisering bv Postbus 31 5570 AA BERGEIJK Tel: 0497-550506 Fax: 0497-550507 E-mail: info@vanempelinspecties.com Website: www.vanempelinspecties.com Inspecties & Onderhoud van stookinstallaties

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

VOS in het Activiteitenbesluit

VOS in het Activiteitenbesluit VOS in het Activiteitenbesluit Schakeldagen 2009 Gert Locht In opdracht van Inhoud Activiteitenbesluit VOS-voorschriften Voorschriften bij reinigen, coaten, lijmen Casus deel 1 VOS-verbruik Maatregelen

Nadere informatie

4.3. Fijn stof en NO 2

4.3. Fijn stof en NO 2 geurgevoelige objecten in het buitengebied, die volgens de Wgv beschermd moeten worden, is dus 8,0 Ou en voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom is deze 2,0 Ou. De geuremissie van het bedrijf

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, CONCEPT Regeling nibm 01022007rev Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van (...), nr. DJZ/(...), houdende regels omtrent de aanwijzing van categorieën van

Nadere informatie

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B LET OP: Dit is een InfoMil-versie van het BEES A, geen officiële publicatie. Het betreft een samenvoeging in één document van de laatstgepubliceerde integrale versie van het besluit plus de daarop volgende

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Revisieversie van de Activiteitenregeling met de voorgestelde wijzigingen voor energiebesparing door de 4e tranche*

Revisieversie van de Activiteitenregeling met de voorgestelde wijzigingen voor energiebesparing door de 4e tranche* Revisieversie van de Activiteitenregeling met de voorgestelde wijzigingen voor energiebesparing door de 4e tranche* De voorgestelde wijzigingen voor energiebesparing van het Activiteitenregeling milieubeheer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11

Inhoud. Voorwoord. Leeswijzer 7. 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9. 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 Inhoud Voorwoord Leeswijzer 7 1 Toelichting op het benchmark-convenant 9 2 Stappenplan bevoegd gezag 11 3 Vergunningverlening bij convenantbedrijven 17 4 Vergunningverlening bij bedrijven die niet deelnemen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 211 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten

Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Notitie 20101628-03 Herziening bestemmingsplan Zuiderpoort fase 2 te Apeldoorn; luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Behandeld door 5 oktober 2010 20101628-03 ir. P. van der Wal/MVD 1 Inleiding In

Nadere informatie

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015

Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie. Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Sessie Geur GGD-richtlijn en risicocommunicatie Ontmoetingsdag GGD-OD, 26 maart 2015 Inhoud (Concept) GGD-richtlijn Geur Risicocommunicatie (Kort) Instrument Ruimtelijke Veiligheid GGD-richtlijn Geur Verwacht

Nadere informatie

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s

Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s Intentieverklaring milieuzone voor lichte bedrijfsauto s In Nederlandse stedelijke gebieden bestaan problemen voor wat betreft de luchtkwaliteit. Overheden hebben de verplichting om de lokale luchtkwaliteit

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels

ho3499558 Invoering wettelijke grenswaarden minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag * Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan de Staatssecretaris en Werkgelegenheid Postbus 9080 1 2509 LV Den Haag van Sociale

Nadere informatie

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk

NOx reductie. Oscar Moers en Max Breedijk NOx reductie Oscar Moers en Max Breedijk Oscar Moers Afgestudeerd HTS Werktuigbouwkunde en HTS Technische Bedrijfskunde Werkzaam bij Elco Burners B.V. sinds 2006, eindverantwoordelijk voor service Elco

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

INTREKKING VERGUNNING

INTREKKING VERGUNNING INTREKKING VERGUNNING verleend door College van B&W van de gemeente Groningen op 15 augustus 1984 INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR het uitbreiden en wijzigen van de inrichting aan de Oude Roodehaansterweg

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 memo aan: van: Johan van der Burg datum: 7 maart 2012 betreft: Luchtkwaliteit heemtuin in Gorsel project: 70922.01 INLEIDING In Gorssel (Gemeente Lochem) is aan de Molenweg het herstel van de heemtuin

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant

Informatiebijeenkomst Fijnstof. Jos van Lent, provincie Noord Brabant Informatiebijeenkomst Fijnstof Jos van Lent, provincie Noord Brabant Overzicht presentatie Omvang problematiek Brabantse aanpak Saneringsopgave Voorkomen nieuwe overschrijdingen Voorlichting & stimulering

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OV 20140031

Omgevingsvergunning OV 20140031 Omgevingsvergunning OV 20140031 Aanvraag Op 28 februari 2014 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen van een paardenhouderij (inclusief camping) op het adres Grasdijk

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2009 / rapportnummer 2054-74 1. OORDEEL OVER HET MER Vopak Terminal Europoort B.V. (verder

Nadere informatie

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten

Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit. Paul Bodden Hekkelman Advocaten Agrarische inrichtingen en het Activiteitenbesluit Paul Bodden Hekkelman Advocaten VMR Praktijkdag 27 november 2013 Afbakening Agrarische inrichtingen: Glastuinbouwbedrijven Open teelt (bijv. akkerbouw

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x

Gericht op de toekomst. Stikstofoxiden. Praktische toepassing van meten van NO x Stikstofoxiden Praktische toepassing van meten van NO x Maarten van Dam Mvdam@testo.nl 06-53782193 Michel de Ruiter Michel.deruiter@multi-instruments.nl 06-20360160 Dia 2 van 132 Waarom meten? Wetgeving:

Nadere informatie

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties

Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Nieuwsbrief artikel 55ab Wet bodembescherming (Wbb): Aan de slag met de aanpak van de spoedlocaties Beste collega s, De Wet bodembescherming is per 1 februari ondermeer gewijzigd om belemmeringen voor

Nadere informatie

Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen

Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen Factsheet 3: Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen Met deze factsheet kan bepaald worden welke reinigingsmethode gebruikt wordt en wat de geldende milieuregels, zoals benoemd in het voorblad,

Nadere informatie

Overzicht indeling stoffen

Overzicht indeling stoffen Lucht Water A B C D AT AVBs Bouw Buitenland Consumenten DWBs Energie HDO Industrie Landbouw Raffinaderijen RWZIs Verkeer Diffuus Puntbron ZEZ Dit document is opgesteld in het kader van het verschijnen

Nadere informatie

Een veehouderij breidt uit

Een veehouderij breidt uit Een veehouderij breidt uit CASUS 4 april 2013 Annelies Uijtdewilligen Wat gaan we doen U krijgt een situatie beschreven, zoals deze op uw bureau kan komen. U denkt na: wat ga ik doen. Dan max. 3 minuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN

HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN Inhoudsopgave HOOFDSTUK I VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN (VOS) EN SOLVENTEN 9 1. Definities van VOS en solventen (organische oplosmiddelen) 9 2. Bronnen van VOS 11 3. Effecten van VOS-emissies 12 3.1. Belangrijkste

Nadere informatie

Monitoringsonderzoek ten behoeve van de EUrapportage. uitvoering van de Oplosmiddelenrichtlijn Verslagperiode 2011-2013

Monitoringsonderzoek ten behoeve van de EUrapportage. uitvoering van de Oplosmiddelenrichtlijn Verslagperiode 2011-2013 Monitoringsonderzoek ten behoeve van de EUrapportage over de uitvoering van de Oplosmiddelenrichtlijn Verslagperiode 2011-2013 Monitoringsonderzoek ten behoeve van de EUrapportage over de uitvoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 337 Besluit van 18 september 2015 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de emissies van bepaalde

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Leiden Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Leiden Johan van der Burg datum: 3 december 2013 betreft: Luchtkwaliteit Greentower te Leiden project: 120728 INLEIDING Op de kantorenlocatie aan het Kanaalpark, ten oosten van

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-63

Provinciaal blad nr. 2007-63 Provinciaal blad nr. 2007-63 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 18 september 2007 de heer H. van Marle, telefoon 038 499 76 49 sregel Toetsingskader vergunningverlening Wm. Besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies

Aardgaskwaliteit en het meten van NOx-emissies Aan PKL-leden Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Wim Burgers

Nadere informatie

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels

28 november 1995 95.23074 jjb/ipw 5 070 3 499 558 Toetsing haalbaarheid voorgestelde MAC-waarde (wettelijke grenswaarde) voor minerale kunstvezels Subcommissie MAC-waarden Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag Tel. : 070-3 499 499 Fax.: 070-3 832 535 Aan geadresseerde (branche-iorganisatie MAC/860 152-45 Den Haag: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.

memo INLEIDING WETTELIJK KADER aan: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189. memo aan: van: Johan van der Burg datum: 26 maart 2013 betreft: Luchtkwaliteit parkeerterrein Fort Pannerden project: 110189.01 INLEIDING De ministeriële regeling NIBM bevat geen kwantitatieve uitwerking

Nadere informatie

Facultatieve Technologies BV Emissieonderzoek 2006 Crematorium Rhijnhof, Leiden

Facultatieve Technologies BV Emissieonderzoek 2006 Crematorium Rhijnhof, Leiden Facultatieve Technologies BV Emissieonderzoek 2006 Crematorium Rhijnhof, Leiden 30 maart 2006 Facultatieve Technologies BV Emissieonderzoek 2006 Crematorium Rhijnhof, Leiden Kenmerk R001-4444100RSA-sbk-V01-NL

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASS1FICEERI beschikking 2 6 OKT. 2015 RWS-2015/45124 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sita Recycling Services Zuid B.V., gevestigd te Arnhem,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sita Recycling Services Zuid B.V., gevestigd te Arnhem, Knowledge Portal M en R 2014/47 Aflevering M en R 2014, afl. 3 Publicatiedatum 22-01-2014 Rolnummer 201305129/1/A4 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 januari 2014 (Van Kreveld,

Nadere informatie

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Volwaardige implementatie heeft nog lange weg te gaan Voor bedrijven die, al dan niet tijdelijk,

Nadere informatie

Vergunningprocedure DuPont

Vergunningprocedure DuPont Vergunningprocedure DuPont Milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer Historie Huidige milieuvergunning (24 september 1998) gevolgd door een groot aantal wijzigingen: onoverzichtelijk geheel

Nadere informatie

Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) (Tekst geldend op: 03-05-2013) Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) Afdeling 3.2. Installaties 3.2.1. Het in

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 125/10 VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/786 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2015 tot vaststelling van criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés die worden toegepast op producten die bedoeld

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie