Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1

2

3 Maastricht Universitair Medisch Centrum+ Jaarverslag 2009

4

5

6

7 Inhoud Voorwoord 7 1 Zorgketens 11 2 Visie en strategie 17 3 Organisatie azm Algemene identificatiegegevens 21 Juridische structuur 21 Organisatiestructuur 23 Kernactiviteiten en nadere typering 23 Feiten en cijfers 25 Werkgebied 25 Samenwerking 25 Bedrijfsvoering 26 4 Raad van Toezicht Verslag 31 Samenstelling 32 Bezoldiging 35 5 Corporate Governance Normen voor goed bestuur 41 Raad van Bestuur 41 Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur 43 Samenstelling en nevenfuncties leden 44 Medezeggenschap 47 Kwaliteitsbeleid 50 Kwaliteit van zorg 51 Overzicht kwaliteitsindicatoren 55 Klachtenbehandeling 56 Commissies en andere overlegorganen 57 Maatschappelijke betrokkenheid 61 Milieu 62 6 Prestaties 7 Personeel Continuïteit en groei 93 Leren en ontwikkelen 95 Dienstverlening en efficiency 96 Tabellen en grafieken 97 8 Financieel-economische resultaten Algemeen 103 Productie 103 Analyse geconsolideerd financieel resultaat 106 Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten 107 Ontwikkeling bedrijfslasten 108 Financiële baten en lasten 111 Vooruitblik Accountantsverklaring azm Academische component Inleiding 131 Definitie 131 Doel 131 Wijze van verantwoording 132 Legitimeringscyclus 132 Ontwikkeling en innovatie 135 Topreferente zorg Organisatie FHML 147 Eindafrekening FHML Bijlagen I RVE s en afdelingen 157 II Stafdirectoraten en diensten 160 III Schools 161 IV Lijst met afkortingen 162 Patiëntenzorg 69 Onderwijs en opleiding 73 Onderzoek 74 Externe oriëntatie 76 Ondersteuning kerntaken 79 Overzicht speerpunten en doelstellingen 82 Maastricht UMC+ Jaarverslag

8

9 Voorwoord Het jaar 2009 was een roerig jaar. Een jaar waarin we gestaag voortbouwden aan een stevige basis voor Maastricht UMC+. Maar ook een waarin we ons voor grote uitdagingen zagen gesteld op het gebied van ICT, kwaliteit van de patiëntenzorg en financiën. Raad van Bestuur (van links naar rechts) drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter drs. L.J.H.M. Brans Brabant, vice-voorzitter prof. dr. M. Paul, vice-voorzitter prof. dr. G.G. van Merode, lid drs. H.J. Driessen, lid Maastricht UMC+ Jaarverslag

10 Voorwoord In 2009 heeft de ontwikkeling van het Maastricht UMC+, de intensivering van de samenwerking met de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht en het azm, verder vorm gekregen. Het feit dat dit jaarverslag het eerste jaarverslag is waarin als UMC op het afgelopen jaar wordt teruggekeken, is een kleine illustratie van steeds verdere integratie. Op basis van een nog te houden evaluatie van de UMC-vorming zal worden bepaald welke zaken in de toekomst verandering of meer aandacht behoeven. Ten aanzien van het strategisch beleid is het van belang te constateren dat eind 2009 de laatste hand is gelegd aan het strategiedocument Heel de Mens, dat de lijnen uitzet voor de komende vijf jaar. In het verlengde van voorgaande strategische plannen, zoals azmove en azmoves on, wordt de koers beschreven die het UMC als strategische partner in de (eu)regio wil spelen. In 2009 zijn vooruitlopende hierop belangrijke vorderingen gemaakt in de samenwerking met strategische partners. Als voorbeelden noemen we de samenwerking: met het Universitätsklinikum Aachen, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en CIRO+ in Horn. Steeds groter wordt het besef dat het UMC keuzes moet maken in het (topreferente) zorgaanbod. Afstemming met andere zorgaanbieders in de regio is hierbij van groot belang. Recent zijn ook gesprekken gestart met Atrium en Orbis om te onderzoeken op welke wijze door samenwerking een toekomstbestendige gezondheidszorg in de regio kan worden gerealiseerd De implementatie van het SAP-informatiesysteem ging van start. Een grote sprong vooruit als het gaat om effectiviteit en risicobeheersing, zo zal de komende jaren blijken. De omschakeling vergde veel van medewerkers, zeker omdat de primaire processen gewoon doorliepen. Meer nog, ze werden - waar mogelijk zelfs verbeterd. Zo hebben we onze klantgerichtheid een flinke kwaliteitsimpuls kunnen geven. Continue enquêtes onder patiënten en de stijging van het azm op de landelijke ziekenhuisranglijsten spreken wat dit betreft boekdelen. Het jaar 2009 stond ook in het teken van het accreditatieproces vanuit het Nederlands Instituut voor Ziekenhuisaccreditaties (NIAZ). In februari 2010 verkreeg het azm voor de derde keer dit NIAZ-keurmerk. Het verheugt ons dat we nu gecertificeerd zijn volgens het nieuwe veiligheidsmanagementsysteem (VMS), waarin patiëntveiligheid en risicobeheer een cruciale rol spelen. Verder is in 2009 een structuur neergelegd voor integraal risicomanagement. De strategische agenda voor het onderwijs werd in 2009 in belangrijke mate bepaald door de aanbevelingen van de taskforce Onderwijs Maastricht UMC+. Deze aanbevelingen waren in het bijzonder gericht op het vergroten van het marktaandeel van de FHML opleidingen. Een en ander heeft geresulteerd in curriculumherzieningen voor de bachelors Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Biomedische Wetenschappen, die vanaf september 2010 (in geval van Geneeskunde met ingang van 2011) zullen worden geïmplementeerd. Naast inhoudelijke vernieuwing wordt daarbij gestreefd naar onderwijskundige innovatie en optimalisering van het rendement. Voorbeelden hiervan zijn de start van nieuwe internationale masteropleidingen als European Public Health en Health and Food Innovation Management. Het onderzoeksbeleid is sinds een aantal jaren gericht op focus, massa en kwaliteit. Deze beleidslijn blijkt te werken, getuige de aanzienlijke groei van het contractonderzoek. In het kader van het onderzoeksportfoliomanagement is gekozen voor een versterking van het onderzoek met de * FES is Fonds Economische Structuurversterking, een Nederlands fonds dat gefinancierd wordt uit een deel van de aardgasbaten, de opbrengsten van aardgas uit het aardgasveld van Slochteren. 8

11 Voorwoord inrichting van een aantal Centers of Excellence. Vanuit de gekozen speerpunten participeert de Maastricht UMC+ succesvol in een aantal vanuit de FES * -middelen geïniteerde topinstituten. Op deze wijze wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan een andere belangrijke strategische doelstelling, namelijk kennisvalorisatie. De ontwikkeling van de Maastricht Health Campus, waarmee in 2009 is gestart, waarbij vanuit de ankerpunten gezond zijn, gezond blijven en gezond worden een omgeving voor open innovatie voor onderzoekers en bedrijven wordt gecreëerd, is daarbij van groot belang. Financieel was 2009 geen gemakkelijk jaar. Het was een jaar van bezuinigingen. We kregen minder geld van de overheid en hadden hogere kosten als gevolg van productiegroei, zorgzwaarte en toenemende wet- en regelgeving. Alleen door het nemen van ingrijpende maatregelen konden we de exploitatie over 2009 positief afronden ad 0,6 miljoen euro. Die maatregelen richten zich in eerste instantie op efficiencyverbetering. Maar als de druk op de middelen blijft, moeten we verdergaande keuzes maken. Zeker met het oog op de kwaliteit die we willen kunnen blijven leveren. Tegen de achtergrond van onzekerheid binnen de zorgsector wanneer moeten we nu volledig werken conform de regels van de markt? - en financiële ombuigingen gaan we door met onze inspanningen op het gebied van ICT, kwaliteit van de zorg, veiligheid en strategische samenwerking. In 2009 hebben onze medewerkers zich van hun beste kant laten zien: dankzij hun inspanningen konden we het jaar succesvol afsluiten met mooie resultaten. Die grote inzet sterkt ons in het vertrouwen dat het Maastricht UMC+ goede resultaten blijft neerzetten in de zorg voor haar patiënten, op het gebied van onderwijs en onderzoek en in het streven naar continuïteit van de organisatie. Drs. G.H.C.M.. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ Jaarverslag

12 Schools Onderzoek en (master)opleiding ZKO s Ketens van zorg en onderzoek/onderwijs RVE s Resultaat Verantwoordelijke Eenheden CARIM Cardiovasculaire ziekten Hart- en vaatcentrum CAPHRI GROW NUTRIM Onderzoek en opleiding Oncologie Chronische ziekten Patientenzorg Oncologiecentrum Centrum voor chronische ziekten Transmurale zorg MHeNS Geestelijke gezondheidzorg en neurowetenschappen Centrum voor geestelijke gezondheidszorg en klinische neurowetenschappen Public Health & Primary Care Extra- en transmurale zorg en samenleving Als uitgangspunt voor de organisatie van onderzoek en onderwijs koos het Maastricht UMC+ voor het school-model. 10

13 Zorgketens 1 Binnen de strategische visie op gezondheid staat voor het Maastricht UMC+ het ketenconcept centraal. Door ontwikkelingen van onder meer medisch-technologische, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen, is in 2009 steeds meer sprake van geïntegreerde zorg. Niet alleen ziekte en afwijking staan centraal, maar ook gezondheid en gezondheidsrisico s zijn belangrijke aandachtspunten. Traditioneel onderscheid tussen behandeling en preventie, tussen cure en care en tussen intramurale en extramurale zorg vervagen steeds meer. Er ontstaan zorgketens van gezondheidsvoorlichting preventie eerstelijns zorg (top)klinische zorg nazorg thuiszorg en onderzoeksketens van moleculair, biologisch, genetisch, gedragswetenschappelijk en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Profiel Maastricht UMC+ ontwikkelt op basis van deze strategische visie een eigen profiel, dat als volgt uitziet. Onderzoek en onderwijs richten zich op geïntegreerde gezondheidszorg Er is wisselwerking tussen publieke gezondheid, eerstelijnszorg, biomedische en klinische geneeskunde. Preventie, vroege risicofactoren en vroege diagnostiek worden benadrukt. Er wordt geïnvesteerd in de vorming van centers of excellence op het gebied van hart- en vaatziekten, samenwerking op het gebied van eerstelijnszorg en chronische ziekten. Hiermee wil Maastricht UMC+ zich ook internationaal profileren. Vijf schools Als uitgangspunt voor de organisatie van onderzoek en onderwijs koos het Maastricht UMC+ voor het school-model. De school wordt hierbij gezien als een organisatorisch verband waarin masterstudenten, promovendi en onderzoekers met elkaar samenwerken. Op deze wijze zijn vijf schools gevormd die - naast onderzoek verantwoordelijk zijn voor het opleiden van onderzoekers en het geven van masteronderwijs. De Schools zijn: School for Cardiovascular diseases (CARIM) School for Mental Health and Neurosciences (MHeNS) School for Oncology and Developmental Biology (GROW) School for Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM) School for Public Health and Primary Care (CAPHRI) De vijf schools dragen bij aan de onderwijsprogramma s op hoog niveau. Ze werken nauw samen met de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s), die als hoofdtaak patiëntenzorg hebben. De RVE s fungeren als werkplaats voor onderzoeks-, onderwijs- en opleidingstaken. De onderzoeksketens en zorgketens ontmoeten elkaar op deze wijze regelmatig binnen het Maastricht UMC+. Vijf zorgketens Binnen het Maastricht UMC+ zijn vijf zorgketens gedefinieerd. Vier van deze zorgketens zijn met name gericht op patiëntencategorieën, die doorgaans te maken hebben met ingewikkelde en meervoudige aandoeningen. Het betreft oncologie, hart- en vaataandoeningen, chronische ziekten en geestelijke gezondheid. De patiënten hebben profijt van de kennis en ervaring binnen het Maastricht UMC+ op het gebied van onderzoek, therapie en preventie op de meest uiteenlopende gebieden. Het succes van deze manier van werken is afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. De vijfde zorgketen richt zich op publieke gezondheid en eerstelijns zorg en introduceert en stimuleert innovaties op het gebied van preventie en nazorg. Deze zorgketen vormt zodoende een verbinding tussen de onderzoeken, die gericht zijn op de andere vier zorgketens. Naast wetenschappelijk onderzoek worden voortdurend onderwijs- en opleidingsprojecten gestart, zoals bacheloropleidingen op het gebied van biomedische wetenschappen. Om het voor Maastricht UMC+ belangrijke ketenconcept toe te lichten, is in dit jaarverslag gekozen om een vijftal concrete zorgketens op de voorgrond te plaatsen: Borstkanker (p.13) Dementie (p.37) Type 2 diabetes (p.65) Hartfalen (p.89) Thuisbeademing (p.125) Maastricht UMC+ Jaarverslag

14 12

15 Zorgketen Borstkanker Om aan te geven hoe complex de zorg rondom borstkanker is, schetsen we op de volgende pagina s de situatie van drie jonge vrouwen met een borsttumor van vier centimeter. Ondanks dat op papier de ziekte vergelijkbaar lijkt, wordt voor elke patiënt een ander behandelplan opgesteld, rekeninghoudend met de individuele situatie. Situatie 1 Eén patiënte wil graag een borstsparende therapie, een operatie in combinatie met radiotherapie. In een poging dit te realiseren start zij eerst met chemotherapie. Situatie 2 Een andere patiënte twijfelt. Als ze zeker weet dat ze een vorm van erfelijke borstkanker heeft, kiest ze voor beiderzijds amputatie met primaire reconstructie door de plastisch chirurg. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de kans op een tumor in de contralaterale borst tot 40% is bij vrouwen die draagster zijn van erfelijke borstkanker. Kennis over de erfelijke oorzaak kan de chirurgische behandeling dus beïnvloeden. Patiënte wordt dezelfde week door de klinisch geneticus gezien. DNA diagnostiek naar afwijkingen in de twee bekende borstkankergenen is complex en vergt normaliter twee tot vier maanden. Recent is het mogelijk geworden zo n DNA test af te ronden binnen enkele weken. In afwachting van de DNA uitslag, is zij inmiddels gestart met chemotherapie; daarna zal de operatie volgen. Bij patiënte wordt inderdaad een BRCA1 genmutatie aangetoond. Wetenschappelijk onderzoek door de afdeling klinische genetica heeft recent aangetoond dat 86% van de vrouwen, die borstkanker heeft, behoefte heeft aan deze snelle DNA diagnostiek bij borstkanker. Situatie 3 De derde patiënte heeft nog een kinderwens. Een spoed IVF procedure biedt haar een kans tot behoud van vruchtbaarheid. Daarom wordt zij eerst geopereerd, gevolgd door een IVF procedure, alvorens te starten met chemotherapie. Bij de IVF procedure worden een aantal embryo s ingevroren. Deze kunnen later, na afronding van de behandeling, worden ontdooid en in de baarmoeder geplaatst. Mocht Maastricht UMC+ Jaarverslag

16 ZORGKETEN BORTSKANKER * School for Oncology and Developmental Biology CASES OVER BESTAANDE BORSTKANKERPATIËNTEN PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS (PGO) FACULTEIT KLINISCHE STUDIES NAAR EFFECTIVITEIT ONDERWIJS GROW* BEVOLKINGSONDERZOEK VROEGTIJDIGE OPSPORING PATIËNT ONDERZOEK ZORG EERSTE LIJN BORSTAFWIJKING ONCOLOGIECENTRUM MET TOPKLINISCHE EN TOPREFERENTE PATIËNTENZORG NAZORG PROGNOSTISCH ONDERZOEK DOELMATIGHEIDSONDERZOEK FUNDAMENTEEL LABORATORIUM ONDERZOEK blijken dat zij draagster is van erfelijke borstkanker, dan is het ook mogelijk deze embryo s te onderzoeken op de erfelijke aanleg voor borstkanker en alleen embryo s zonder deze erfelijke aanleg in de baarmoeder te plaatsen, om zo de geboorte van een kind met erfelijke borstkanker te voorkomen. Deze embryoselectie is alleen toegestaan in het Maastricht UMC+ en vergt een hoge wetenschappelijke standaard en een nauwe multidisciplinaire samenwerking. Deze complexiteit vraagt om maximale samenwerking van een team deskundigen. In het borstkankerteam zijn chirurgen, medisch oncologen, radio - therapeuten, patholoog, radioloog, plastisch chirurg, klinisch geneticus, gynaecoloog, verpleegkundigen en psychosociale hulpverleners vertegenwoordigd. Elke patiënt wordt al vóór start van de eerste behandeling binnen het team besproken. Uit onderzoek is gebleken dat deze intensieve samenwerking leidt tot hoge kwaliteit van de zorg én een vlotte voortgang door de keten. Daarnaast stimuleert de communicatie over en weer de ontwikkeling van onderzoeksideeën. Meerdere leden van het Maastrichtse borstkankerteam coördineren landelijke patiëntgebonden studies. Hierbij zijn basale onderzoekers en gezondheidswetenschappers betrokken. Dit type bedside-to-bench, en vice versa, bench-to-bedside onderzoek is erg stimulerend. De patiënt staat zo ook bij het onderzoek centraal, en profiteert meteen van de onderzoeksbevindingen. Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen, medisch oncoloog, m.m.v. dr. Ch. de Die-Smulders, klinisch geneticus, en prof. dr. C. Boetes, radioloog 14

17 Aan het woord: Christel Meers-Haekens, nurse practitioner Mammacare p.110 HUISARTS ZORG TWEEDE LIJN (TOP) KLINISCH CHIRURGIE RADIOLOGIE NURSE PRACTITIONER / MAMMACARE VERPLEEGKUNDIGEN PATHOLOGIE ANAESTHESIE PLASTISCHE CHIRURGIE VERPLEEGKUNDIGEN MEDISCHE ONCOLOGIE FOLLOW-UP PROJECT PERSOONLIJK NAZORGPLAN KLINISCH GENETICUS MEDISCHE ONCOLOGIE POLIKLINIEK GYNAECOLOGIE Aan het woord: Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen hoofd Medische Oncologie p.18 RADIOTHERAPIE DAGCENTRUM CHEMOTHERAPIE SEXUOLOGIE PSYCHOLOGIE / PSYCHIATRIE REVALIDATIEPROGRAMMA S PALLIATIETEAM THUISZORG Aan het woord: Doris van Abbema, verpleegkundige Medische Oncologie p.80 LOTGENOTENCONTACT Maastricht UMC+ Jaarverslag

18 De organisatie stelt de patiënt centraal: patiënten moeten voor hun integrale gezondheid altijd terecht kunnen bij het Maastricht UMC+. 16

19 Visie en strategie 2 Maastricht UMC+ vervult zijn taakstelling op het gebied van zorg op drie niveaus: topreferente, topklinische en medisch-specialistische basiszorg 1. Hiermee is Maastricht UMC+ het enige UMC in Nederland dat ook een streekfunctie vervult. Deze basiszorg is een onmisbare schakel om te komen tot een integrale gezondheidszorg. Ontwikkelingen om ons heen De visie en strategie van onze organisatie zijn voor een groot deel terug te voeren op demografische ontwikkelingen. Door vergrijzing en ontgroening groeit de zorgvraag, terwijl arbeids- en studentenaanbod afnemen. Een andere ontwikkeling die medebepalend is voor onze strategie betreft medisch wetenschappelijk onderzoek dat zorgt voor een grotere diversiteit aan innovatieve toepassingen, maar ook, zeker op korte termijn, voor een stijging van de kosten. Om kostenstijging in de gezondheidszorg te beteugelen, introduceerde de Nederlandse overheid een beleid van marktwerking en transparantie, waarmee de macht van zorgverzekeraars vergrootte en de keuzevrijheid van patiënten toenam. Patiënten kunnen winkelen in de zorgmarkt en desgewenst kiezen voor een ziekenhuis in het buitenland. Door de toenemende druk op zorginstellingen, die met minder inzet van mensen en middelen meer en beter moeten presteren, neemt het risico op incidenten en onderprestatie toe. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eist daarom steeds meer risicobeheersing en veiligheidshandhaving. Op basis van bovenstaande trends en externe ontwikkelingen zet Maastricht UMC+ in op een solide positie van de organisatie in deze sterk veranderende omgeving. Maastricht UMC+ maakt hiertoe de volgende keuzes: De zorgmarkt zal zich verbreden naar een markt voor integrale gezondheid. In plaats van enkel genezen gaat het om het geheel van gezondheidsbehoud, -bevordering en herstel. De organisatie stelt de patiënt centraal: patiënten moeten voor hun integrale gezondheid altijd terecht kunnen bij het Maastricht UMC+. Integraal risicobeheer en maximale patiëntveiligheid zijn onderscheidende elementen voor een aanbieder in de toekomstige markt. Hieraan dient de hoogste prioriteit te worden gegeven. Zorg, onderzoek en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: op een aantal geselecteerde gebieden streeft Maastricht UMC+ excellentie na. 1 Op het niveau van topreferente zorg, de zorg die direct samenhangt met wetenschappelijk onderzoek, werkt Maastricht UMC+ samen met de zeven andere umc s. Op het niveau van topklinische zorg (voortgeschreden en kostbare zorg voor een brede categorie aandoeningen) met de leden van de verenging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in zuidoost Nederland. En op het gebied van medisch-specialistische basiszorg met de regionale ziekenhuizen. Maastricht UMC+ Jaarverslag

20 Zorgketen Borstkanker Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, hoofd medische oncologie Maastricht UMC+ en voorzitter Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) Oncologische zorg is complex. Kankerpatiënten krijgen te maken met verschillende professionals, afdelingen en instellingen. Dat vraagt om een uitgekiende regie. Steeds vaker worden naast medisch inhoudelijke richtlijnen ook procesrichtlijnen ontwikkeld, zoals snellere doorstroomtijden. Op dat gebied vervult het Oncologiecentrum van het Maastricht UMC+ een voorbeeldfunctie. Alle medische specialisten, betrokken bij kankerpatiënten, ontvangen hun patiënten in één centrum. Dit levert de patiënt voordelen op, zowel als het gaat kwaliteit als om efficiëntie. Kennis en kunde zijn georganiseerd rondom de patiënt. Daarnaast besteden wij tijdens de opleiding tot medisch oncoloog veel aandacht aan het belang van goede voorlichting aan de patiënt vanaf het moment dat de patiënt komt met de hulpvraag ik heb een knobbeltje in de borst. Een goed gesprek is één van de belangrijkste instrumenten van de (medisch) oncoloog. schema zorgketen Borstkanker: p.14 andere ervaringen over deze zorgketen: p.80 en p.110

21 Op basis hiervan maakt Maastricht UMC+ de volgende strategische keuzes: Maastricht UMC+ treedt op als partner op het gebied van de integrale gezondheid. Hij behandelt de patiënt zelf, of werkt hierin samen met partners in de zorgketen. Maastricht UMC+ heeft de rol van coördinator in een netwerk van regionale, nationale en internationale partners. Dit biedt voor de patiënt uitzicht op beschikbaarheid van een breed zorgaanbod, een persoonlijke benadering en zorg-op-maat. Inhoudelijk zet Maastricht UMC+ in op brede, integrale zorg die gericht is op preventie, basiszorg en topklinische diagnostiek en behandeling. Excellente topreferente zorg verleent Maastricht UMC+ met betrekking tot vier gebieden: hart- en vaataandoeningen, chronische ziekten, oncologie en geestelijke gezondheidszorg. Verder ontwikkelt Maastricht UMC+ specifieke, vernieuwende behandelingen en producten, die in toegepaste vorm verbeteringen in de patiëntenzorg teweeg brengen. Het onderscheidende karakter van Maastricht UMC+ wordt bovendien bepaald door de inbreng van gezondheidswetenschappelijke en moleculair levenswetenschappelijke expertise. Het onderzoek van Maastricht UMC+ staat in directe relatie tot de gekozen gebieden in topzorg. Maastricht UMC+ vervult een actieve rol in ketens en netwerken met andere onderzoeksinstellingen en vindt zijn economische en maatschappelijke toepassing onder meer in de vertaling naar nieuwe (betere) zorgconcepten. Bij alle activiteiten kiest Maastricht UMC+ onvoorwaardelijk voor integraal risicobeheer. Het centrum ont wikkelt en implementeert hiertoe een onderscheidend systeem en een onderscheidende cul tuur. Inhoudelijk zet Maastricht UMC+ in op brede, integrale zorg die gericht is op preventie, basiszorg en topklinische diagnostiek en behandeling. Maastricht UMC+ Jaarverslag

22 Raad van Bestuur Maastricht UMC+ Raad van Bestuur azm Bestuur FHML Stafconvent OR Stafdirectoraten RVE s Resultaat Verantwoordelijke Eenheden Stafdiensten F&I Financiën & Info-voorziening GGZ Geestelijke Gezondheidszorg BEV Beeldvorming SB Bestuur PZ Personeelszaken KNW Klinische Neurowetenschappen FB Facilitair Bedrijf COMM Communicatie S&P Strategie & Projecten OC Oncologiecentrum HVC Hart en Vaat Centrum INK Inkoop Z&L Zorg en Leren TZ Transmurale Zorg LAB Laboratoria ICT/ID ICT & Instrumentale Dienst BCCZ Beschouwend / Centrum Chronische Ziekten EVK / MIC Erfelijkheid, Voortplanting en Kind / Medisch Interventiecentrum OG Operatieve Geneeskunde Zie voor verdere indeling van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden bijlage 1. Het organogram geeft de situatie weer per ultimo december speerpunten 20

23 Organisatie azm * 3 De taakgebieden patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek zijn onderling nauw met elkaar verweven. De zorg voor de patiënt is de drijfveer van het handelen en staat centraal in alles wat het azm doet. Op het gebied van onderzoek, onderwijs & opleiding vervult het azm een werkplaatsfunctie. Samen met de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Maastricht University kan het aanbod van stageplaatsen en co-schappen van de studenten gegarandeerd worden. Het azm verricht kwalitatief hoogwaardig onderzoek, vaak in samenwerking met partners. Daarnaast fungeert het ook als streekziekenhuis voor patiënten uit Maastricht en omgeving. Om al deze functies goed te kunnen uitvoeren, is een goede organisatie van essentieel belang. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon: academisch ziekenhuis Maastricht P. Debyelaan HX, Maastricht Tel: +31 (0) Identificatienummer Kamer van Koophandel Juridische structuur Het azm is een publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Naast de erkenning voor academisch ziekenhuis heeft het azm een toelating AWBZ voor psychiatrie. De stichting Clara Fey (azm Herstelzorg) heeft eveneens een AWBZ toelating. * Met ingang van 2008 is Maastricht UMC+ van start gegaan. De contractuele grondslag voor de umc-vorming voorziet erin dat bevoegdheden worden gedelegeerd vanuit de Raad van Bestuur van het azm en het College van Bestuur van de UM naar de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+. Dit hoofdstuk is geschreven vanuit het azm-organisatie. Maastricht UMC+ Jaarverslag

24 Organisatie azm Het azm heeft 100%-deelnemingen in de volgende rechtspersonen: Maastricht UMC-Holding. Maastricht UMC-Holding B.V. bestaat uit Clinical Trial Center Maastricht B.V. (CTCM), IP Randwyck B.V., Medical Field Lab BV en Drug Research Unit Maastricht B.V. (DRUM). Maastricht UMC-Holding is de moedermaatschappij van commerciële bedrijven die zijn voortgekomen uit Maastricht UMC+. De holding ontwikkelt commerciële researchactiviteiten van het Maastricht UMC+. Strategische zwaartepunten zijn cardiovasculaire ziekten, oncologie, chronische ziekten, geestelijke gezondheidszorg en het verbindend profiel Public Health and Primary Care. CTCM ondersteunt onderzoekers op het gebied van contractresearch, data- en projectmanagement en subsidieaanvragen. IP Randwyck verwerft, beheert en exploiteert uitvin dingen en onderzoeksresultaten op (bio)medische en andere onderzoeksgebieden. Medical Field Lab brengt vraaggerichte medischtechnologische innovaties tot stand. Drug Research Unit Maastricht, opgericht in 2009, doet commercieel eerste-fase-onderzoek omtrent geneesmiddelen. Ease Travel Clinic & Health Support B.V. adviseert en vaccineert reizigers. Happy Preventie B.V. werkt aan bewustwording en preventie rondom hart- en vaatziekten. Exploitatie hiervan vindt plaats met ingang van Aan het azm zijn de volgende rechtspersonen gelieerd: Stichting Beheer Uitkeringen, voor het beheer van (wachtgeld)uitkeringen. Stichting Mebaz, voor de verzekering van medische aanspraken jegens het azm. Stichting Faciliteitengebouw azm, voor de exploitatie van huisvesting. Stichting Bejaardenzorg Clara Fey, dienstverlener op het gebied van verpleging en verzorging. Handelsnaam van deze stichting is azm Herstelzorg. Stichting Beheer Gebouw 3 X Factoren, gericht op exploitatie van huisvesting voor stichting Klinische Genetica en de Trombosedienst. Verder heeft het azm een deelneming in Biomedbooster B.V. (26%), Biopartner Maastricht B.V. (30%), Pharmacell B.V. (2,7%) en Particle Therapy Center Euregio Rhein-Maas (33%). 22

25 Organisatie azm Organisatiestructuur Het azm wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Bestuur is sprake van een portefeuilleverdeling. Op het bestuur wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Met ingang van 2008 is Maastricht UMC+ van start gegaan. De contractuele grondslag voor de umc-vorming voorziet erin dat bevoegdheden worden gedelegeerd vanuit de Raad van Bestuur van het azm en het College van Bestuur van de UM naar de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+, als bedoeld in artikel van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ vormt het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) en bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van het azm en de decaan en vice-decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de UM. Binnen elf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE s) zijn afdelingen en specialismen rondom specifieke patiëntencategorieën georganiseerd. Per 1 mei 2009 zijn de RVE Erfelijkheid, Voortplanting en het Kind en de RVE Medisch Interventie Centrum samengevoegd tot één RVE (RVE EVK/MIC). Ter ondersteuning en facilitering van de Raad van Bestuur en het primaire proces zijn er vijf stafdirectoraten en drie stafdiensten. Het azm heeft een centrale ondernemingsraad en decentrale onderdeelcommissies. Het Stafconvent is samengesteld uit de medische staf van het azm. Kernactiviteiten en nadere typering Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Deze kerntaken worden in onderlinge verwevenheid uitgevoerd. Onder patiëntenzorg valt de reguliere patiëntenzorg, maar ook topklinische zorg, last-resort-zorg en topreferente zorg. De basiszorg omvat tweedelijnszorg in de functie van het ziekenhuis als streekziekenhuis. Topklinische zorg betreft medisch-specialistische diagnostiek. Omdat het hier veelal gaat om zorg die schaarse expertise en kostbare voorzieningen vereist en waarvan de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd moet zijn, is deze vorm maar in een beperkt aantal ziekenhuizen beschikbaar. Als last-resort-ziekenhuis levert het azm zeer specialistische patiëntenzorg die gepaard gaat met bijzondere diagnostiek en behandeling waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Topreferente zorg is zeer specialistische patiëntenzorg die geleverd kan worden door voortdurende uitwisseling met eigen innoverend en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Eén van de belangrijkste doelstellingen van Maastricht UMC+ is de koppeling van succesvolle onderzoekslijnen aan academische patiëntenzorg. In het kader van de strategische heroriëntatie heeft het azm speerpunten in deze topreferente patiëntenzorg vastgesteld: hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheid, oncologie en chronische ziekten. Samenwerking binnen Maastricht UMC+ moet leiden tot grotere slagvaardigheid om de zorg te verbeteren en researchlijnen te optimaliseren. Als last-resort-ziekenhuis levert het azm zeer specialistische patiëntenzorg die gepaard gaat met bijzondere diagnostiek en behandeling waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Maastricht UMC+ Jaarverslag

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Nota strategisch beleid Heel de mens

Nota strategisch beleid Heel de mens Nota strategisch beleid Heel de mens 2010-2015 Better health in a changing world Nota strategisch beleid Maastricht UMC+ 2010-2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Aanleiding 7 Visie 15 Uitgangspositie 21 Strategisch

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen

Jaarverslag 2006. College voor zorgverzekeringen Jaarverslag 2006 College voor zorgverzekeringen Voorwoord De invoering van de Zorgverzekeringswet is een belangrijk momentum in de sociale ziektekostenverzekering in Nederland. Een ingrijpende wijziging

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie