Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013"

Transcriptie

1 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

2 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 AUTEUR(S) Ramona van Marwijk Lars Brugman Michiel Pellenbarg DATUM 26 januari 2015

3

4 Inhoudsopgave Hoofdlijnen onderzoeksverslag Onderzoek naar de grondmarkt voor nieuwbouw: achtergrond en methodiek Doel: inzicht in grondprijsontwikkeling in de grondmarkt voor nieuwbouw Selectie van nieuwbouwgrondtransacties Analysemethode vierkantemeterprijzen Weegfactoren Gemiddelde en mediane grondprijzen Uitgevoerde controles Omvang transactiebestand Handel in nieuwbouwgrond: aantallen en volumes Totale aantallen transacties en volumes Nieuwbouwgrond verkocht aan particulieren Verkoop nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen Regionale volumes verhandelde nieuwbouwgrond voor en na de crisis Grondprijzen voor nieuwbouw Grondprijzen betaald door particulieren Grondprijzen betaald door commerciële partijen Regionale grondprijzen Grondprijzen landsdelen Grondprijzen provincies Agrarische grondprijzen Werkwijze selectie agrarische transacties Agrarische grondprijzen Grondprijzen per actor... 36

5

6 Hoofdlijnen onderzoeksverslag Aanleiding; Actoren zoals gemeenten en commerciële partijen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met vraaguitval op de grondmarkt. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onderzocht de ontwikkelingen op de grondmarkt sinds de crisis. Het Kadaster deed in dat kader een onderliggend feitenonderzoek naar de transacties in de grondmarkt voor nieuwbouwlocaties. De grondtransacties waarover dit onderzoek rapporteert betreffen grond waarop in de (nabije) toekomst woningen worden gebouwd. Het onderzoek betreft de verkopen van bouwgrond door commerciële partijen en gemeenten aan particulieren en door gemeenten aan commerciële partijen. Uit het onderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen: In de periode is jaarlijks gemiddeld ha nieuwbouwgrond bestemd voor wonen verhandeld. De jaren 1999 en 2006 waren topjaren voor wat betreft de totale verhandelde volumes; in 2013 is vooralsnog het laagste punt bereikt (625 ha). De verhandelde volumes nieuwbouwgrond die particulieren kochten van gemeenten en commerciële partijen lagen in de jaren 90 op hoog niveau: jaarlijks tussen 800 en ha. Deze volumes liepen terug na 2000 en nog verder na het inzetten van de crisis in Het laagste punt is in 2013 bereikt met een verhandeld volume van 183 ha. De aantallen verkopen van gemeenten en commerciële partijen lagen in de jaren voor de crisis op hetzelfde hoge niveau van de jaren 90. Het aandeel kleine percelen (<250 m 2 ) dat wordt verkocht aan particulieren is toegenomen in de gehele onderzoeksperiode; van 40% in 1993 tot 66% in De gemiddelde omvang van deze percelen is bovendien met 25 m² afgenomen in de afgelopen 20 jaar. De verkopen door gemeenten aan commerciële partijen bedroegen lange tijd 150 tot 200 ha per jaar. Na een scherpe daling in 2009 en een toename in de daaropvolgende twee jaar, daalde het verhandelde volume in 2013 naar het laagste niveau in 20 jaar (87 ha). Het verloop van het aantal verkopen van nieuwbouwgrond van gemeenten aan commerciële partijen laat een ander beeld zien dan het verhandelde volume: een piek in 2007 en een nieuwe opleving na een forse dip in De gemiddelde omvang per transactie is na 2003 afgenomen, met een flinke dip in 2007 en een verdere daling in de eerste jaren van de crisis. Hier ligt een forse toename van het aandeel kleinere percelen aan ten grondslag. Sinds de crisis zien we een sterke toename van verkopen van kleinere percelen (< 250 m 2 ) door gemeenten aan commerciële partijen: het aandeel hiervan is gestegen van 27% in 2008 tot 66% in Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 7

7 De gemiddelde grondprijzen die particulieren hebben betaald voor nieuwbouwgrond zijn over de gehele onderzoeksperiode sterk gestegen. Kleinere percelen <250 m 2 zijn in 20 jaar tijd ( ) 419% duurder geworden. Middelgrote ( m 2 ) percelen zijn 372% duurder geworden. De prijsstijging was het minst groot voor de grootste percelen (>500m 2 ): 247%. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen is in 18 jaar tijd ( ) gestegen met 132%. Vooral in de periode stegen de grondprijzen die particulieren betaalden snel. Particulieren betaalden het meest in 2008, respectievelijk 461/m 2, 371/m 2 en 299/m 2 voor de drie grondgrootteklassen (<250 m 2, m 2 en >500 m 2 ). De effecten van de crisis tonen zich voor verkopen aan particulieren het sterkst bij de grote percelen (>500 m 2 ): -23% ten opzichte van het prijsniveau in Kleinere percelen zijn in 2013 gemiddeld -12% goedkoper ten opzichte van topjaar 2008 en de prijzen van middelgrote percelen ( m 2) -10% lager. De kleinere percelen (< 250 m 2 ) die commerciële partijen van gemeenten kochten tonen sinds de crisis een licht neergaande prijstrend, met uitzondering van een kleine piek in De prijzen voor grotere percelen zijn na de crisis daarentegen nog op niveau gebleven. In de regio s Rijnmond, Utrecht, de Veluwe en Noord-Brabant is na de crisis relatief de meeste nieuwbouwgrond verhandeld. In de Randstad wordt aanzienlijk meer betaald voor nieuwbouwgrond dan daarbuiten. De hoogste grondprijzen worden betaald in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 1 Het Kadaster en CBS zijn in 1995 gestart met het publiceren van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen. 8

8 1 Onderzoek naar de grondmarkt voor nieuwbouw: achtergrond en methodiek 1.1 Doel: inzicht in grondprijsontwikkeling in de grondmarkt voor nieuwbouw Doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de grondmarkt voor nieuwbouwlocaties. Specifiek richt het onderzoek zich op volumes en uitgifteprijzen van nieuwbouwgrond die door gemeenten en commerciële partijen worden gehanteerd. Deze rapportage beschrijft de bevindingen van een onderzoek dat het Kadaster in samenspraak met het Economisch Instituut voor de Bouw deed naar de ontwikkeling van aantallen, volumes en uitgifteprijzen van nieuwbouwgrond in de periode op landelijk en regionaal niveau. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de Actieagenda Bouw. 1.2 Selectie van nieuwbouwgrondtransacties Het Kadaster heeft voor dit onderzoek een bestand samengesteld van alle transacties met betrekking tot nieuwbouwgrond voor woningen in de periode van 1993 tot en met Dit bestand bevat informatie over aantallen verhandelde percelen, oppervlaktes, koopsommen en locaties. Daarnaast zijn de verkrijgers en vervreemders gecategoriseerd naar meest voorkomende types. Nieuwbouwgrond voor woningen betreft een specifieke selectie van percelen. De functie van het perceel is hiervoor gebaseerd op de cultuurcode. Dit is de door de notaris in de akte opgenomen beschrijving van het gebruik van het perceel. Percelen krijgen de cultuurcode nieuwbouwgrond wonen als zij op het moment van de overboeking in gebruik zijn als bouwgrond. Grond waarop in de (nabije) toekomst woningen zijn gepland maar die op het moment van de overboeking nog een andere functie heeft, krijgt tijdens de kadastrale registratie een cultuurcode passend bij het gebruik op dat moment. Zo wordt voor het realiseren van woningbouw vaak grond aangekocht met een agrarische gebruiksfunctie. Deze grond krijgt bij de registratie de cultuurcode agrarisch en niet nieuwbouwgrond wonen. Het voorgaande betekent dat in dit onderzoek uitspraken kunnen worden gedaan over volumes en uitgifteprijzen van grond die in gebruik is genomen als bouwgrond. Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de totale planvoorraad voor woningbouw of het totale areaal grond dat is verhandeld met het doel daar later woningbouw op te realiseren. Ter illustratie toont de volgende figuur een overzicht van de grondvoorraad van Nederlandse gemeenten voor zover deze in de registratie bekend is als agrarische grond of bouwgrond. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 9

9 Grondvoorraad Nederlandse gemeenten (juli 2014) bouw grond w onen bouw grond bedrijven agrarisch De bron voor dit onderzoek vormen de kadastrale overboekingen van percelen met het gebruik nieuwbouwgrond wonen. De overboeking kan zowel een reguliere verkoop als een publieke verkoop betreffen. De selectie bevat daarnaast zowel onverpachte als verpachte grond en transacties van percelen nieuwbouwgrond met opstallen 2. De analyse richt zich op vervreemdingen van deze gronden door gemeenten en commerciële partijen. Laatstgenoemde partijen zijn bv s, nv s en cv s, waaronder (maar niet alleen) beleggers/ontwikkelaars. Hieronder vallen ook publiek-private samenwerking (PPS) constructies en gezamenlijke grondexploitatie maatschappijen (GEM). Zowel gemeenten als commerciële partijen verkopen nieuwbouwgrond aan particulieren. Bij gemeentelijke verkopen is regelmatig sprake van constructies waarbij de grond binnen één akte van de gemeente wordt overgedragen aan een ontwikkelaar en uiteindelijk aan een natuurlijk persoon (particulier). Het Kadaster registreert in dit geval alleen de verkoper en de koper, niet de partijen daartussen. Feitelijk gaat de grond dan over van de gemeente naar de particulier, maar de tussenstap via de commerciële partij is niet zichtbaar. Dit betekent dat het onderscheid tussen typen verkopers niet goed is te maken. Om deze reden rapporteren we over verkopen van gemeenten en commerciële partijen aan particulieren gezamenlijk. Er wordt wel een uitsplitsing gemaakt van overdrachten van grond van gemeenten aan commerciële partijen. Het is mogelijk dat een perceel gekocht wordt door meerdere rechthebbenden gezamenlijk. Ook kunnen er aanvullende rechten op percelen rusten. Als gevolg hiervan kunnen transacties meerdere malen voorkomen in de initiële dataselectie. Om te voorkomen dat transacties, percelen of koopsommen daardoor onterecht meerdere malen worden meegenomen, is een dataset samengesteld met unieke akte-perceelcombinaties. 2 Het is mogelijk dat er opstallen op een perceel aanwezig zijn die gesloopt gaan worden voordat er nieuwbouw plaats zal vinden. 10

10 1.3 Analysemethode vierkantemeterprijzen Het Kadaster registreert koopsommen per akte. Het is mogelijk dat er meerdere percelen grond (met mogelijk verschillende cultuurcodes) in een akte worden verhandeld. Voor het berekenen van een vierkantemeterprijs voor nieuwbouwgrond wonen is het van belang de koopsom per akte om te rekenen naar een vierkantemeterprijs voor een perceel. Om tot zuivere vierkantemeterprijzen te komen zijn voor de prijsanalyse alleen akten waarbinnen alle percelen onbebouwd zijn geselecteerd. Immers, wanneer er opstallen op het perceel staan, is er geen sprake meer van een kale grondprijs. Verder zijn de volgende voorwaarden gesteld aan de dataset: Alle percelen binnen de akte dienen een oppervlakte groter dan 0 m 2 te hebben. Een oppervlakte van 0 m2 komt voornamelijk voor bij deelpercelen. Een deelperceel is een nog niet uitgemeten deel van een kadastraal perceel dat wordt verhandeld. De grenzen van de nieuw te vormen percelen moeten nog aangewezen en geregistreerd worden. Per akte mag slechts één koopsom opgenomen zijn. Bij alle percelen moet het om een reguliere verkoop gaan (geen (publieke) veilingen). Alle verhandelde percelen binnen de akte zijn in volledig eigendom verkregen. Alle verhandelde percelen binnen de akte betreffen nieuwbouwgrond bedoeld voor woningen. Voor het bepalen van vierkantemeterprijzen zijn duplicaten van transacties verwijderd. Hierbij geldt dat elk perceel in principe maar één keer mag voorkomen, tenzij het perceel vaker is verhandeld. De totale koopsom van een akte is proportioneel toebedeeld aan de (unieke) percelen die binnen de akte zijn verhandeld. Hierdoor is het mogelijk een vierkantemeterprijs en koopsom per perceel vast te stellen. Omdat ook de oppervlakte op perceelniveau bekend is, zijn de gemiddelde vierkantemeterprijs en de mediane prijs voor nieuwbouwgrond te berekenen. Tijdens de beschouwing van de eerste resultaten is opgemerkt dat de perceelomvang een belangrijke factor was en mogelijk een indicatie van kwaliteit kan zijn. Daarom is bij de behandeling van de aantallen, oppervlakten en prijzen nadrukkelijk het onderscheid tussen percelen in verschillende grootteklassen onderzocht. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 11

11 1.3.1 Weegfactoren Door de gestelde voorwaarden is de dataset met transacties die gebruikt wordt voor het berekenen van prijzen aanzienlijk kleiner dan de dataset die gebruikt wordt voor het bepalen van verhandelde volumes en aantallen en die alle transacties bevat. De samenstelling van deze twee sets verschilt dus, waardoor uitspraken over vierkantemeterprijzen niet representatief zijn voor het totaal aan transacties dat heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: Het aandeel transacties in Noord-Nederland in 2008 kan bijvoorbeeld groter zijn in de dataset die gebruikt wordt voor het berekenen van prijzen dan in de totale dataset. Wanneer niet voor deze afwijking wordt gecorrigeerd, dan wegen de prijzen voor Noord-Nederland bij de berekening van de vierkantemeterprijs voor heel Nederland te zwaar mee, waardoor een vertekend beeld van het prijsniveau kan ontstaan. Om dit te voorkomen is per jaar, per regio en per type transactie een weegfactor bepaald. Daarbij worden de volgende regio s en type transacties onderscheiden: De regio s: Noord-Nederland (Drenthe, Groningen, Friesland), Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland), Zuid-Nederland (Limburg, Zeeland, Noord-Brabant) en West-Nederland (Utrecht, Zuid- Holland, Noord-Holland, Flevoland). Type transacties: verkopen door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren en verkopen door gemeenten aan commerciële partijen. Voor de periode betekent dit een totaal van 252 weegfactoren. Ondervertegenwoordigde transacties krijgen een weegfactor groter dan 1, transacties die zijn oververtegenwoordigd krijgen een weegfactor kleiner dan 1. Hoewel er geen formele norm bestaat, worden doorgaans een minimale weegfactor van 0,3 en een maximale weegfactor van 3 als acceptabel beschouwd. Alle weegfactoren in onze analyse liggen tussen de 0,54 en 2,2. Door de toepassing van weegfactoren ontstaat een gewogen grondprijs. Niet voor alle analyses konden weegfactoren worden toegepast (vanwege een te beperkt aantal transacties). Daar waar dit niet mogelijk was vooral voor het uitsplitsen van grondprijzen voor verschillende oppervlakteklassen en jaargroepen wordt in de tekst en de figuren gesproken over een ongewogen gemiddelde/mediane grondprijs Gemiddelde en mediane grondprijzen Naast gemiddelde grondprijzen zijn mediane prijzen berekend, om een completer beeld te geven van waar het zwaartepunt van de vierkantemeterprijs ligt. De gemiddelde grondprijs levert een antwoord op de vraag: wat is de vierkantemeterprijs voor het verhandelde volume? De mediane prijs geeft antwoord op de vraag: welke vierkantemeterprijs wordt voor een perceel betaald? De mediane prijs is in dit onderzoek bepaald door eerst een vierkantemeterprijs per verhandeld perceel te berekenen. Op basis van deze vierkantemeterprijzen wordt vervolgens de mediaan bepaald. Dit betekent voor de mediaan dat als het aandeel transacties van kleinere percelen toeneemt, de prijs van deze percelen zwaarder gaat meewegen in het totaal. De gemiddelde prijs is gevoelig voor prijzen van individuele percelen met een groot volume. Bij de gemiddelde prijs speelt de samenstelling van het verhandelde volume dan ook een grote rol; de mediaan wordt sterker beïnvloed door de samenstelling van het aantal transacties. Dit heeft 12

12 tot gevolg dat voor de analyses waarbij geen onderscheid tussen grootteklassen wordt gemaakt, de mediane prijzen vaker hoger kunnen liggen dan de gemiddelde prijzen. Immers, elk perceel (hoe groot of klein ook) telt bij het berekenen van de mediaan even zwaar mee. De percelen met veel vierkante meters, die doorgaans een lagere vierkantemeterprijs hebben, tellen voor het gemiddelde dan ook zwaarder mee dan voor de mediaan zoals hier berekend. Hoewel in dit onderzoek ook de mediane prijzen weergegeven worden, zal in de beschrijving van de resultaten de gemiddelde prijs als uitgangspunt worden genomen Uitgevoerde controles Ter controle van de dataset zijn per jaar, per regio (Noord-Nederland, Oost-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland) en per type transactie ( verkopen door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren, en verkopen door gemeenten aan commerciële partijen) histogrammen opgesteld met de verdeling van vierkantemeterprijzen. Uitbijters aan de bovenkant zijn nader onderzocht aan de hand van akteonderzoek en indien nodig uit de dataset verwijderd. Om te voorkomen dat extreme waarden de gemiddelde vierkantemeterprijs sterk beïnvloeden, zijn per jaar en per regio 1% van de hoogste en laagste vierkantemeterprijzen buiten de analyse gehouden. 1.4 Omvang transactiebestand In onderstaande tabel zijn de aantallen transacties opgenomen waarop deze rapportage is gebaseerd. TABEL 1: AANTAL TRANSACTIES EN AKTEN NIEUWBOUWGROND MEEGENOMEN IN HET ONDERZOEK Tabelkopje Aantal transacties (unieke akte- perceelcombinaties) Aantal akten Voor analyse oppervlakte en aantallen percelen Voor analyse vierkantemeterprijzen Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 13

13 14

14 2 Handel in nieuwbouwgrond: aantallen en volumes 2.1 Totale aantallen transacties en volumes Zowel de aantallen transacties als het volume verhandelde nieuwbouwgrond liggen momenteel op het laagste niveau van de afgelopen 20 jaar. Wat volumes betreft is net na het millennium een dip(je) zichtbaar. De grootste teruggang zien we na het inzetten van de recente economische crisis; in 2009 is het volume nog maar 60% ten opzichte van het voorgaande jaar. Topjaren wat verhandelde nieuwbouwgrond betreft zijn 1999 en Het aantal transacties vertoont een vergelijkbaar beeld: een relatief korte dip na het millennium, een groei naar het topjaar 2006, waarna een nieuwe dip plaatsvindt. In de verdere rapportage ligt de nadruk op verkopen van bouwgrond door commerciële partijen en gemeenten aan particulieren en door gemeenten aan commerciële partijen. In de twee tabellen hieronder zijn ook de transacties van overige partijen zoals woningcorporaties opgenomen. Overzicht volume en aantallen transacties nieuwbouwgrond wonen Hectare Index Aantal transacties Index Ontwikkeling indexen volume en aantallen transacties nieuwbouwgrond hectare aantal Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 15

15 Als we de verhandelde hectares nieuwbouwgrond samen met de gereedgekomen woningen in een grafiek zetten, zien we vergelijkbare ontwikkelingen, waarbij de trend van het aantal gereedgekomen woningen 1 à 2 jaar volgt op die van de verhandelde nieuwbouwgrond. Na 2008 zien we een duidelijke neergang in zowel verhandelde oppervlakte nieuwbouwgrond als (vanaf 2009) in gereedgekomen woningen. Verhandelde oppervlakte nieuwbouwgrond en gereedgekomen woningen hectare gereedgekomen woningen (CBS) 16

16 2.2 Nieuwbouwgrond verkocht aan particulieren In de jaren 90 werd er jaarlijks tussen 800 en ha nieuwbouwgrond verkocht door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren. Vanaf 2000 nam de omvang behoorlijk af: in 2001 werd bijvoorbeeld 506 hectare grond aan particulieren verkocht. Vanaf 2004 loopt het verhandelde volume weer op tot 690 hectare in Na het inzetten van de crisis vindt wederom een sterke daling plaats. Het laagste punt is in 2013 bereikt met een verhandeld volume van 183 hectare. De volgende figuur laat zien dat de aantallen transacties inzake nieuwbouwgrond van gemeenten en commerciële partijen naar particulieren na 2000 flink zijn afgenomen. Na 2001 neemt het aantal transacties echter gestaag toe, gevolgd door opnieuw een daling na de crisis. De gemiddelde perceelgrootte per transactie is na 2000 gedaald naar een lager niveau, gevolgd door een verdere verlaging na de crisis, tot gemiddeld 277 m² in Deze daling wordt veroorzaakt doordat er relatief meer kleine (<250 m 2 ) percelen voor nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren aantal transacties gemiddelde grootte perceel (m²) Het volgende figuur laat zien dat het aandeel kleine percelen (tot 250 m 2 ) dat wordt verkocht aan particulieren toegenomen is in de periode , met uitzondering van het jaar In 1993 (en in 2001) betrof 40% van de transacties aan particulieren een perceel kleiner dan 250 m 2. In 2013 is dit opgelopen tot 66%. De crisis lijkt deze trend te hebben versterkt. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 17

17 Verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1000 m² en groter m² m² m² 20% 10% 0%

18 Onderstaande grafiek richt zich specifiek op de verkopen van percelen kleiner dan 250 m². In de jaren 2001, 2009 en is er duidelijk sprake van vraaguitval. Daarnaast is zichtbaar dat de gemiddelde perceelsgrootte is afgenomen van 178 m² in 1993 tot 153 m² in Verkopen nieuwbouwgrond aan particulieren (<250 m²) m² aantal transacties gemiddelde grootte perceel (m²) Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 19

19 2.3 Verkoop nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen De verkopen door gemeenten aan commerciële partijen bedroegen lange tijd 150 tot 200 ha per jaar. Dit betekent dat dit maar een beperkt aandeel is van de totale handel in nieuwbouwgrond (gemiddeld ha in de periode ). Na een scherpe daling in 2009 en een toename in de daaropvolgende twee jaar, daalde het verhandelde volume in 2013 naar het laagste niveau in 20 jaar. Verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen (ha) Het verloop van het aantal transacties laat een ander beeld zien: een piek in 2007 en een nieuwe opleving na een forse dip in Mogelijk spelen contractuele afnamen van individuele percelen niet-gerealiseerde nieuwbouwwoningen een rol bij deze opvallende stijging. Zoals onderstaande figuur laat zien, is de gemiddelde omvang per transactie na 2003 afgenomen, met een flinke dip in 2007 en een verdere daling in de eerste jaren van de crisis. In 2006 was de gemiddelde grootte van een perceel nog m 2, terwijl deze in 2013 is gedaald naar 526 m 2. Hier ligt een toename van het aandeel kleinere percelen (<250 m 2 ) aan ten grondslag. 20

20 Verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen aantal transacties gemiddelde grootte perceel (m²) De volgende figuur toont duidelijk dat het aandeel kleinere percelen (< 250 m 2 ) sinds de eeuwwisseling toenam tot 40% in Na aanvang van de crisis is dit aandeel nog eens sterk gestegen, tot 66% in Verdeling aantallen verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 5000 m² en groter m² m² m² m² 20% 10% 0% Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 21

21 Wanneer we voor bovenstaande grafiek de aantallen transacties weergeven (eerste grafiek hieronder) en de volumes per oppervlakteklasse (tweede grafiek hieronder), is des te duidelijker te zien dat sinds de crisis de grotere percelen nauwelijks nog worden verhandeld. Aantallen verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen Aantal m² en groter m² m² m² m² Volume verkopen nieuwbouwgrond door gemeenten aan commerciële partijen Volume (ha) 5000 m² en groter m² m² m² m² 22

22 2.4 Regionale volumes verhandelde nieuwbouwgrond voor en na de crisis Hieronder tonen we in kaartbeeld de verschillen in verhandelde volumes voor en na de crisis. In alle regio s is duidelijk minder nieuwbouwgrond verhandeld. In de regio s Rijnmond, Utrecht, de Veluwe en Noord-Brabant is in de periode relatief de meeste grond verkocht. De relatief hoge verhandelde volumes nieuwbouwgrond in de krimpregio s Noord-Friesland en Twente in de periode na de crisis zijn opmerkelijk. Op de volgende pagina volgen twee vergelijkbare kaartbeelden op gemeentelijk niveau. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 23

23

24 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 25

25 26

26 3 Grondprijzen voor nieuwbouw 3.1 Grondprijzen betaald door particulieren Onderstaande figuren tonen de gewogen gemiddelde en mediane grondprijzen die gemeenten en commerciële partijen vroegen aan particulieren. Met name kleinere percelen <250 m 2 zijn sterk in prijs gestegen: in 20 jaar tijd ( ) met 419%. Middelgrote ( m 2 ) percelen zijn in 20 jaar tijd 372% duurder geworden. De prijsstijging was het minst groot voor de grootste percelen (>500m 2 ): 247%. Ter vergelijking: de Prijsindex Bestaande Koopwoningen is in 18 jaar tijd ( ) gestegen met 132%. De grondprijsstijging is dus veel groter geweest dan de stijging van huizenprijzen. Vooral in de periode stegen de prijzen snel. Grondprijzen bereikten hun piek in 2008, respectievelijk 461/m 2, 371/m 2 en 299/m 2 voor de drie grondgrootteklassen. Na 2008 zijn de prijzen gedaald. De kleinere percelen tonen het eerste jaar na het inzetten van de crisis de grootste prijscorrectie, waarna de gemiddelde prijzen weer licht stijgen. De crisis hield echter aan en de prijzen daalden vervolgens opnieuw. Kleinere percelen zijn in % goedkoper ten opzichte van topjaar De gemiddelde prijzen van middelgrote percelen ( m 2) liggen in % lager dan in De prijsdaling is het grootst geweest voor de grote percelen (>500 m 2 ): -23% ten opzichte van het prijsniveau in De gewogen mediane prijzen tonen een iets ander beeld dan de gewogen gemiddelde prijzen. Gemiddelde gewogen grondprijzen betaald door particulieren m² m² 500 m² en groter Het Kadaster en CBS zijn in 1995 gestart met het publiceren van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 27

27 Mediane gewogen grondprijzen betaald door particulieren m² m² 500 m² en groter

28 3.2 Grondprijzen betaald door commerciële partijen De grondprijzen betaald door commerciële partijen zijn eveneens geanalyseerd per grootteklasse. Het prijsniveau van de kleinere percelen (0-250 m 2 ) ligt zoals te verwachten hoger dan dat van de grotere percelen. De hoogste gemiddelde prijs ( 423 / m 2 ) betaalden commerciële partijen in In 2010 heeft een prijscorrectie plaatsgevonden, maar daarna stegen de prijzen weer tot In 2013 zijn gemiddelde prijzen voor deze percelen -21% lager dan op de top van de markt. Vergelijking ongewogen mediane en gemiddelde grondprijzen (0-249 m²) betaald door commerciële partijen gemiddelde prijs mediane prijs Gemeenten vroegen op de top van de markt gemiddeld 387/m 2 aan commerciële partijen voor middelgrote percelen ( m 2 ). Voor grote percelen betaalden commerciële partijen op de top gemiddeld 299/m 2 aan gemeenten. De prijzen flucteren en lijken geen duidelijke neergaande prijstrend te tonen. Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 29

29 Vergelijking ongewogen mediane en gemiddelde grondprijzen ( m²) betaald door commerciële partijen gemiddelde prijs mediane prijs Vergelijking ongewogen gemiddelde en mediane grondprijzen (500 m² en groter) betaald door commerciële partijen gemiddelde mediane prijs 30

30 3.3 Regionale grondprijzen Grondprijzen landsdelen Regionale grondprijzen zijn berekend voor de landsdelen Noord-Nederland (Drenthe, Groningen, Friesland), Oost-Nederland (Overijssel, Gelderland), Zuid-Nederland (Limburg, Zeeland, Noord-Brabant), de Noordvleugel van de Randstad (Utrecht, Noord-Holland, Flevoland) en Zuidvleugel van de Randstad (Zuid- Holland). Als we de ongewogen gemiddelde grondprijzen voor en na de crisis vergelijken, dan zien we dat zoals verwacht gemiddeld beduidend meer wordt betaald voor nieuwbouwgrond in de Randstad dan daarbuiten. Dit is voor alle type transacties het geval. De gemiddelde grondprijs in de periode na het uitbreken van de crisis ligt over het algemeen hoger en vaak zelfs substantieel hoger dan in de vier jaren voorafgaand aan de crisis. Dit geldt met name voor de gemiddelde prijzen die commerciële partijen in Noord Nederland en de Noordvleugel hebben betaald. De mediane prijzen in de Noordvleugel zijn echter in de periode na het uitbreken van de crisis lager dan in de vier jaren voorafgaand aan de crisis (zie p. 32). Overigens zal het hier gaan om andere typen aankopen, zoals veelal in exploitatie genomen of bouwrijpe en individuele bouwkavels. Gemiddelde ongewogen grondprijzen Vergelijking jaargroep met Verkopen aan particulieren Stijging/daling Noord-NL % Oost-NL % Zuid-NL % Noordvleugel % Zuidvleugel % Verkopen door gemeenten aan Verkopen door gemeenten aan commerciële partijen commerciële partijen (> 499 m²) Stijging/daling Stijging/daling Noord-NL % % Oost-NL % % Zuid-NL % % Noordvleugel % % Zuidvleugel % % Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 31

31 Mediane ongewogen grondprijzen Vergelijking jaargroep met Verkopen aan particulieren Stijging/daling Noord-NL % Oost-NL % Zuid-NL % Noordvleugel % Zuidvleugel % Verkopen door gemeenten aan Verkopen door gemeenten aan commerciële partijen commerciële partijen (> 499 m²) Stijging/daling Stijging/daling Noord-NL % % Oost-NL % % Zuid-NL % % Noordvleugel % % Zuidvleugel % % 32

32 3.3.2 Grondprijzen provincies Onderstaande tabellen tonen de gemiddelde (pagina 33) en mediane (pagina 34) ongewogen grondprijzen per provincie die in de laatste jaren zijn betaald. Voor de grondprijzen die gemeenten rekenen aan commerciële partijen is overigens een andere tijdsperiode genomen dan voor de overige actoren ( t.o.v ). Dit was nodig om ook voor deze groep voldoende transacties over te houden voor het berekenen van een gemiddelde grondprijs. De grondprijzen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Voor de provincies Groningen en Drenthe is het gemiddelde gebaseerd op 50 transacties (voor de overige provincies waren dit er minimaal 85, maar meestal substantieel meer). Een concentratie van het aantal transacties in een bepaald jaar kan de prijs relatief sterk beïnvloeden. De gemiddelde prijzen voor particulieren variëren van gemiddeld 163 per vierkante meter in Groningen tot 559 in Utrecht. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wordt het meest betaald voor de grond en in de noordelijke provincies het minst. Dit geldt ook voor commerciële partijen. Gemiddelde ongewogen grondprijzen per provincie Verkopen door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren Verkopen door gemeenten aan commerciële partijen Groningen Friesland Drenthe euro/m² Overijssel euro/m² Gelderland euro/m² Flevoland > 499 euro/m² Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 33

33 Mediane ongewogen grondprijzen per provincie Verkopen door gemeenten en commerciële partijen aan particulieren Verkopen door gemeenten aan commerciële partijen Groningen Friesland Drenthe euro/m² Overijssel euro/m² Gelderland euro/m² Flevoland > 499 euro/m² Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg

34 4 Agrarische grondprijzen 4.1 Werkwijze selectie agrarische transacties Tot slot worden hieronder resultaten getoond van een analyse van agrarische grondtransacties. Bron van de analyse vormen kadastrale overboekingen van agrarische percelen. De overboeking kan zowel een reguliere verkoop zijn als een publieke verkoop zijn. Alleen percelen die in volledig eigendom zijn verkregen, zijn meegenomen. De afbakening van het agrarische gebruik is gebaseerd op de cultuurcode : de door de notaris in de akte opgenomen beschrijving van het doelgebruik van het perceel. De volgende cultuurcodes zijn in deze analyse meegenomen: - Terrein akkerbouw - Terrein grasland - Bedrijvigheid kas - Terrein teelt kweek Het is mogelijk dat familietransacties en transacties van verpachte grond onderdeel van de dataset uitmaken. Ook kan er warme grond worden verhandeld voor een (geplande) gebiedsontwikkeling. Zolang het gebruik van deze grond in de notariële akte nog omschreven staat als zijnde agrarisch, is de transactie ervan onderdeel van de dataset. 4.2 Agrarische grondprijzen Onderstaande grafiek toont met de staven het totale bedrag in miljarden euro s (linkeras) dat per jaar is geïnvesteerd in aankopen van grond in het buitenstedelijke gebied. De totale investeringen in grond zijn over de gehele periode duidelijk fors opgelopen. Van circa 3 miljard per jaar medio jaren 90 naar 10 miljard in het topjaar 1999, waarna het bedrag (met een opleving rondom 2007) terugloopt naar circa 5 miljard op jaarbasis in De lichtblauwe lijn vertegenwoordigt de gemiddelde prijs die per vierkante meter is betaald voor onbebouwde grond. De daling van de agrarische grondprijs in deze lijn na 2008 lijkt opmerkelijk, maar is goed te verklaren. Zoals hierboven genoemd maken transacties van warme grond onderdeel uit van de dataset. Om het effect hiervan op de gemiddelde prijzen inzichtelijk te maken, is ook een groene lijn in de grafiek toegevoegd waarbij alleen transacties zijn geselecteerd die vallen onder een prijsgrens van maximaal 10/ m 2. Het is aannemelijk dat deze lijn de prijstrend toont van grond die ook in de toekomst alleen agrarisch wordt gebruikt en niet ontwikkeld gaat worden. Deze lijn heeft in de recente jaren een stijgend verloop. Sinds de crisis is de vraag naar warme grond teruggelopen waardoor er in mindere mate hogere vierkante meterprijzen worden Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 35

35 betaald. Tegelijk zien we mede door het afschaffen van de melkquota binnen de puur agrarische transacties juist een licht stijgende prijs. geïnvesteerd in Koopsommen agrarische grond per m Totaal geïnvesteerd m² prijs m² prijs (selectie) 4.3 Grondprijzen per actor Onderstaande grafieken tonen per actor over de afgelopen 20 jaar de gemiddelde koopsom per m 2 voor onbebouwde grond. De lichtblauwe lijn vertegenwoordigt de aankopen van de desbetreffende actor, en de donkerblauwe lijn de verkopen die deze actor doet. 36

36 Gerealiseerde m² koopsom agrarische grond commerciële partijen commerciële partij als koper commerciële partij als verkoper Gerealiseerde m² koopsom agrarische grond natuurlijke personen natuurlijk persoon als koper natuurlijk persoon als verkoper Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties 37

37 Gerealiseerde m² koopsom agrarische grond gemeenten gemeente als koper gemeente als verkoper Alleen de agrariërs (natuurlijk personen) laten een verhouding zien waarbij de verkoopbedragen gemiddeld boven de aankoopbedragen liggen. Dit mocht worden verwacht, aangezien de gemiddelde aankoopbedragen van deze groep in vergelijking tot de commerciële partijen en de gemeenten laag zijn. Vooral de grote en groeiende afstand tussen de lichtblauwe en de donkerblauwe lijn bij de gemeenten is heel expliciet. Hierbij moet opgemerkt dat ook juist gemeenten grond in gebiedsontwikkeling inbrengen, waardoor de aankoop (als agrarische grond ) hier wel wordt meegerekend, maar de verkoop (als bouwkavels) niet. 38

38

Actoren op de agrarische grondmarkt

Actoren op de agrarische grondmarkt Actoren op de agrarische grondmarkt Maart 2016 Huib Silvis en Martien Voskuilen, m.m.v. Paul Peter Kuiper (Kadaster) Nederland heeft nog ruim 2 miljoen hectare landbouwgrond. Ongeveer 85% is van natuurlijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt

Agrarische grondmarkt Agrarische grondmarkt Kwartaal 3 2016 kwartaalbericht van Research en Kadaster Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2016 opnieuw licht gedaald

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Dienst Landelijk Gebied Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Inleiding. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de agrarische grondprijzen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 213 Maart 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 213 gestegen tot 54. euro per

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 Persbericht Apeldoorn, 20 januari 2011 Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2010 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom gestegen in 2010 met 0,53% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2010 gestegen.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

HUURWONINGMARKT H1 2017

HUURWONINGMARKT H1 2017 HUURWONINGMARKT H1 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 LANDELIJKE HUURWONINGMARKT... 4 Forse stijging huurprijzen kleine woningen... 4 Nieuwbouw en vooroorlogse huurwoningen het duurst... 5 Verschil in huurprijzen

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Verkopen van corporatiewoningen

Verkopen van corporatiewoningen Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies Onderzoek naar de marktverhoudingen in 4 steden Auteur(s) M.H. Pellenbarg M.P. Tillema L. Brugman R.B.M. van Marwijk Landregistratie en Geografie Ruimte en

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten

Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Auteur: Bert Bunschoten Centraal Bureau voor de Statistiek Telefoon: (070) 337 42 09 E-mail: bbnn@cbs.nl Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten: aantallen en bouwkosten Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd

Nadere informatie

Agrarische grondprijzen in soorten en maten

Agrarische grondprijzen in soorten en maten Agrarische grondprijzen in soorten en maten Oktober 2015 Wietse Dol, Paul Peter Kuiper 1 en Martien Voskuilen De gemiddelde grondprijs geeft een goed beeld van de grondprijsontwikkeling, mits rekening

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

DE WOX 4E KWARTAAL 2007

DE WOX 4E KWARTAAL 2007 DE WOX 4E KWARTAAL 2007 Regio Den Haag en Rotterdam blijven achter bij landelijke prijsontwikkeling Delft, 29 januari In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 4,3% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009

Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Jaaroverzicht verkochte particuliere woningen 2009 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom daalt in 2009 met 6,54% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2009 gedaald.

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Kwartaal 3 2016 Grondprijsontwikkeling in de provincie Friesland De ontwikkeling van de grondprijzen in de provincie Friesland is in onderstaande figuur 1 en tabel

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 213 December 213 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 213 uit op 49.9 euro per

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2006

GRONDPRIJSMONITOR 2006 GRONDPRIJSMONITOR 2006 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied november 2007 1 Inhoud 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens 3. Agrarische

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken.

De evolutie en tendensen op regionaal en provinciaal niveau worden verderop in deze barometer besproken. NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T1 2017 Barometer 32 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË De index van de vastgoedactiviteit klimt in het 1 ste trimester van 2017 naar een nieuw record: 128,36 punten.

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Hypotheken update Q1 2015

Hypotheken update Q1 2015 Hypotheken update Q1 2015 Hypotheekmarkt presteert wederom goed IG&H Consulting & Interim houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de hypotheekmarkt. In deze hypotheekupdate informeren wij u

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N

pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer N pagina 1 20 aan Sectorcommissie Bedrijfsverzorgingsdiensten onderwerp Factsheet Bedrijfsverzorgingsdiensten 2011 Documentnummer 20130221N van Judith Terwijn datum 22 april 2013 Inleiding Het Colland Bestuursbureau

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie