Verkopen van corporatiewoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkopen van corporatiewoningen"

Transcriptie

1 Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies Onderzoek naar de marktverhoudingen in 4 steden Auteur(s) M.H. Pellenbarg M.P. Tillema L. Brugman R.B.M. van Marwijk

2 Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies 1 van 47 Onderzoek naar de marktverhoudingen in 4 steden Opdrachtgever NVM Status Definitief Verspreiding Opdrachtgever historie Datum Auteur Opmerking juni 2014 Kadaster Concept Kadaster Definitief

3 2 van 47 Inhoudsopgave 1 Conclusies Achtergrond en opzet Behoefte aan meer inzicht in uitpondingen Onderzoek op basis van kadastrale registratie van woningverkopen De koopwoningmarkt van Amsterdam, Deventer, Eindhoven en Rotterdam Totale marktomvang Koopsommen Dynamiek: Spreiding Woningtype Leeftijd van de kopers Indicatie starter/doorstromer Corporatieverkopen in de 4 steden Totaal marktaandeel van corporaties als verkoper Koopsommen in de gehele onderzoeksperiode Ruimtelijke spreiding Woningtype Marktsegmenten Korting...37 Bijlage 1: Beschrijving gebruikte informatie en bewerkingen datasets...42 Bijlage 2: Mediane verkooptijd (bron: NVM)...44 Bijlage 3: Aantal dagen woning aangeboden (bron: NVM)...46

4 3 van 47 1 Conclusies Deze rapportage doet feitelijk verslag van een onderzoek naar gegevens over corporatieverkopen. In de navolgende hoofdstukken komen onder meer de volgende constateringen aan de orde: 1. De NVM wil meer inzicht in de rol die woningcorporaties spelen als verkoper op de markt voor koopwoningen. Ze heeft het Kadaster verzocht een verkenning te doen naar de vertegenwoordiging van corporaties en de aard de marktsegmenten waarin hun verkopen zich met name voordoen. Parallel en annex onderzoekt de Amsterdam School of Real Estate mogelijke marktprijsinvloeden die vanuit de corporatieverkopen voortvloeien. 2. Voorliggende rapportage doet verslag van het onderzoek van het Kadaster. Daartoe zijn alle woningverkopen in 4 steden (Amsterdam, Deventer, Eindhoven en Rotterdam) onderzocht in de periode 2005 t/m De verkopen van woningcorporaties zijn daar specifiek uitgelicht en door koppeling met gegevens van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting is daarbij tevens een indicatieve verkenning gedaan van de mate waarin korting wordt toegepast bij de corporatieverkopen. 3. De beschouwingsperiode kenmerkt zich op de woningmarkt vooral door de crisis. Rotterdam en Deventer hebben het meest te lijden gehad in aantallen verkochte woningen. In Amsterdam en Eindhoven zijn daarentegen de prijzen het sterkst gedaald. De stedelijke woningmarkten laten zich verder kenmerken door veel jongere kopers, een ruime vertegenwoordiging van appartementen en een hoog aandeel starters. 4. Waar de aantallen transacties op de woningmarkt tussen 2005 en 2014 fors zijn teruggelopen, blijken corporaties hun verkoopcijfers over de gehele periode redelijk op pijl te kunnen houden. Gemiddeld genomen vertegenwoordigen de corporaties ruim 20% van alle woningverkopen. In Deventer lag dat aandeel aanvankelijk lager, maar ook hier ontwikkelt het zich inmiddels richting een dergelijk niveau. 5. Corporatieverkopen bevinden zich voornamelijk in de lagere prijssegmenten. Vooral bij verkopen rond á hebben de corporaties in de steden een aanzienlijk marktaandeel van circa een derde van alle transacties. Appartementen en rij-/hoekwoningen binnen deze segmenten worden veel uitgepond. Doordat deze woningen in deze prijsklassen vaak zijn geconcentreerd in bepaalde stedelijke uitbreidingswijken, zijn ook de marktaandelen van corporaties sterk geconcentreerd binnen de steden. 6. De uitpondingen lijken geen specifieke doelgroepen (starters, doorstromers of leeftijdscategorieën) aan te trekken. De uitpondingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de groepen, vergelijkbaar met de reguliere verkopen.

5 4 van Het relatieve marktaandeel van corporaties op de koopwoningenmarkt verschilt sterk tussen de wijken. In Amsterdam Noord en Zuidoost en in Bergweide in Deventer is betreft (bijna) de helft van alle woningverkopen een uitponding. In Rotterdam is één op de drie woningen door een corporatie verkocht in de wijken Feijenoord en Overschie. In Eindhoven liggen de percentages iets lager en worden vooral buiten het centrum en Stratum relatief veel corporatiewoningen verkocht. 8. Van alle corporatieverkopen in de 4 steden wordt bij ongeveer 40% een korting toegepast in de verkoopprijs. Gemiddeld bedraagt deze korting circa 7%, maar dit verschilt sterk tussen de steden. Vooral in Eindhoven en in Rotterdam worden relatief vaak hogere kortingspercentages (25% en meer) gehanteerd. 9. Starters, jongeren en huurders die hun woning overkopen van de corporatie lijken iets vaker te profiteren van (hoge) kortingen bij uitpondingen. De verschillen zijn echter niet groot. Zo valt bijvoorbeeld op dat juist ouderen vaker profiteren van lage kortingspercentages.

6 5 van 47 2 Achtergrond en opzet 2.1 Behoefte aan meer inzicht in uitpondingen De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ontvangt van haar deelnemende makelaars signalen dat corporatieverkopen de markt voor bestaande koopwoningen in voorkomende situaties beïnvloeden. Om die reden heeft de NVM recent het Kadaster een verkenning laten uitvoeren naar het marktaandeel van deze uitpondingen in het afgelopen jaar Daaruit bleek dat 13% van de woningaankopen door particulieren verkopen van corporaties betreffen. Dit aandeel varieert per gemeente en ook per wijk en buurt. Samen met de verwachting dat het aanbod van corporatiewoningen in de verkoopmarkt zal toenemen, was dit aanleiding om verdiepende studie te willen doen naar de marktsegmenten waarin de uitpondingen zich voordoen en de effecten die zij daar mogelijk hebben. Extra aanleiding vormt de verruiming in de mogelijkheden die woningcorporaties sinds oktober 2013 hebben om woningen met korting te verkopen. De NVM heeft de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en het Kadaster opdracht gegeven om deze onderzoeken te verrichten. Voorliggend rapport doet verslag van het onderzoek dat het Kadaster verrichtte. Dit onderzoek richt zich op het aandeel dat de corporatieverkopen uitmaken van specifieke marktsegmenten binnen 4 steden: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Deventer. Door gespecificeerd naar groepen kopers (leeftijdscategorieën, starters/doorstromers) en segmenten woningen (woningtype, prijscategorie, wijken) te kijken naar het marktaandeel van de uitpondingen, ontstaat een beeld van de mate waarin deze de totale markt kunnen beïnvloeden. De ASRE onderzocht gelijktijdig de mogelijke prijseffecten die uitpondingen veroorzaken binnen de particuliere koopwoningenmarkt. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven op de gebruikte informatie en de databewerkingen die hebben plaatsgevonden om de benodigde analyses te kunnen verrichten. Het volgende hoofdstuk belicht in algemene zin de koopwoningmarkt van de 4 geselecteerde steden ten aanzien van een aantal kernvariabelen. Het 4 e hoofdstuk gaat vervolgens in op het aandeel van de corporatieuitpondingen. Door deze in vergelijking te stellen tot de gehele koopwoningmarkt van de steden, ontstaat zicht op de mate waarin deze binnen specifieke marktsegmenten voorkomen. 2.2 Onderzoek op basis van kadastrale registratie van woningverkopen Het Kadaster heeft een bestand samengesteld met de particuliere woningtransacties (inclusief vestiging van erfpacht) voor de periode 2005 tot en met het eerste kwartaal van 2014 binnen de burgerlijke gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Deventer. Dit bestand bevat informatie over aantallen verhandelde woningen, transactiedatum, koopsommen 1, bouwjaren, woningtypen, leeftijd van de verkrijger en locatie van 1 Een koopsom is het in een ter inschrijving aangeboden stuk vermelde bedrag dat als tegenprestatie geldt met betrekking tot een transactie of overdracht van een zakelijk recht van een object (of samen met meerdere objecten) en dat de verkrijger

7 6 van 47 de verhandelde woning. De locatiegegevens zijn ruimtelijk gerelateerd aan de CBS wijken en buurten. In het transactiebestand is verder opgenomen of de woning is aangekocht door de zittende huurder en of de verkrijger een starter 2 dan wel doorstromer is. De vervreemders zijn ondergebracht in de categorieën particulieren, woningcorporaties en overige partijen. De transacties door corporaties zijn achterhaald op basis van gegevens over corporaties van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), eerdere analyses van transactiebestanden door het Kadaster en een extra handmatige controle. Om de transacties in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, zijn deze per buurt gerelateerd aan de totale voorraad koopwoningen (ook per woningtype). Hiervoor is een afzonderlijk bestand samengesteld met gegevens van het Kadaster over de samenstelling van de huidige woningvoorraad in de vier steden. Zo is ook de relatieve dynamiek per buurt goed in beeld gebracht. Voor het (virtueel) berekenen van gemiddelde kortingspercentages en het aandeel transacties dat met korting wordt verkocht zijn kortingsgegevens van het CFV gebruikt en gekoppeld aan de transactiegegevens. De kortingsgegevens per corporatie, gemeente en jaar waren (tijdig) beschikbaar voor de jaren 2008, 2010, 2011 en Om tot eenduidige resultaten te komen is er voor gekozen alleen de gegevens voor de periode te gebruiken en deze jaren in de rapportage niet afzonderlijk maar in samenhang te bespreken. Een uitgebreidere beschrijving van de gebruikte informatie en databewerkingen is te vinden in bijlage 1. aan de vervreemder verschuldigd is. Dit bedrag hebben verkrijger en vervreemder onderling met elkaar afgesproken en wordt door een notaris opgenomen in de akte. Indien er een korting is opgenomen in de akte, dan wordt het bedrag dat uiteindelijk door de koper wordt betaald opgenomen als koopsom. 2 Door het Kadaster is een routine ontwikkeld om starters (indicatief) te onderscheiden binnen de registraties. Onder starter wordt hier bedoeld: koopstartend huishouden, waarbij de verkrijger(s) niet eerder een woning op naam hebben gehad.

8 7 van 47 3 De koopwoningmarkt van Amsterdam, Deventer, Eindhoven en Rotterdam 3.1 Totale marktomvang Het is bekend: de economische crisis die in 2008 inzette is niet aan de woningmarkt voorbijgegaan. De afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met een forse neergang in aantallen transacties. Vanaf 2012 lijkt het transactievolume zich te handhaven op een lager niveau en de laatste maanden is er zelfs sprake van een stijgend aantal verkopen ten opzichte van vorig jaar Aantal transacties Nederland Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Kwartaal 2011 Q Q Q Q Q Q Q1 De vier steden die in dit onderzoek centraal staan lijden ook onder de crisis. De mate waarin verschilt echter behoorlijk. Terwijl de woningverkopen in Amsterdam en Eindhoven de laatste jaren beperkt zijn afgenomen, lieten Deventer en Rotterdam ook de laatste jaren nog flinke een teruggang zien. De grafieken op de volgende pagina tonen de ontwikkeling van het aantal woningtransacties per stad. Totaal aantal verkopen particuliere woningmarkt 4 gemeenten Aantal transacties per jaar Ontwikkeling Nederland % -13% Amsterdam % -10% Deventer % -23% Eindhoven % -13% Rotterdam % -22%

9 8 van Aantal transacties Amsterdam Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Kwartaal 450 Aantal transacties Deventer Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Kwartaal 1200 Aantal transacties Eindhoven Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Kwartaal

10 9 van Aantal transacties Rotterdam 2000 Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Kwartaal 3.2 Koopsommen Koopsommen kunnen we bekijken aan de hand van de gemiddelde of mediane prijzen. Hieronder bekijken we allereerst de gemiddelde koopsommen zoals deze ook door Kadaster en CBS worden gepubliceerd. Daarna bekijken we de ontwikkeling van de mediane koopsommen in de vier steden. In het derde kwartaal van 2008 bereikten de huizenprijzen in Nederland een piek. In 2009 heeft een eerste grote prijscorrectie plaatsgevonden, gevolgd door een tweede correctie in Sinds medio 2012 is duidelijk sprake van stabilisatie. Het prijsniveau in 2014 is nagenoeg gelijk aan het begin van Gemiddelde koopsom Nederland Koopsom Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Kwartaal 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1

11 10 van 47 Wanneer we de gemiddelde koopsommen voor de vier steden bekijken, valt op dat Rotterdam relatief minder sterk is gedaald dan de overige steden. Waarschijnlijk zat hier minder rek in de prijzen. Gemiddelde koopsom: Nederland en 4 gemeenten Gemiddelde Koopsom per jaar Nederland Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Ontwikkeling ten opzichte van het vooprgaande jaar Nederland 6,0% 5,3% 2,7% -6,5% 0,5% 0,2% -5,6% -5,9% Amsterdam 8,0% 11,2% 6,8% -7,8% -0,1% 0,9% -5,0% -5,2% Deventer 4,5% 4,5% 0,4% -2,1% -0,5% 4,4% -4,9% -11,0% Eindhoven 2,7% 5,1% 5,8% -5,9% -2,3% -2,4% -3,1% -6,7% Rotterdam 6,6% 5,8% 1,5% -2,4% 1,2% 4,0% -5,9% -5,0% Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de mediane koopsom in de vier steden. Hier valt op dat Eindhoven de scherpste daling heeft laten zien en inmiddels op het prijsniveau van Deventer ligt Mediane koopsomontwikkeling: 4 steden Koopsom Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Kwartaal 2010 Q Q Q Q Q Q Q3 2014Q1 Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam

12 11 van Dynamiek: Spreiding De dynamiek op de woningmarkt kan worden uitgedrukt in het aandeel van alle koopwoningen in een wijk dat daadwerkelijk is verkocht gedurende de onderzoeksperiode ( maart 2014). Onderstaande kaarten tonen dit per stad op wijkniveau. Te zien is dat de dynamiek aardig verschilt, en dat de patronen ook tussen de steden niet direct vergelijkbaar zijn. Daarnaast valt op dat binnen de wijken in Eindhoven de verschillen minimaal zijn. Amsterdam

13 12 van 47 Deventer Eindhoven

14 13 van 47 Rotterdam

15 14 van Woningtype Uit paragraaf 3.1 bleek al dat het transactievolume flink is afgenomen; bijna met de helft tussen 2007 en Wanneer we inzoomen op verschillende woningtypes blijkt dat alle typen een vergelijkbare teruggang in aantallen transacties tonen. Daarnaast valt op dat de woningtransacties in de 4 steden zich kenmerken met relatief veel appartementen (74% van alle transacties in 2013). Verdeling en ontwikkeling per woningtype Totaal Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Tussenwoning Vrijstaande woning Nederland Aantal transacties in Aandeel woningtype in verkopen % 30% 14% 11% 33% 12% Ontwikkeling aantal transacties 2013/ % -42% -41% -44% -46% -44% 4 Steden gezamenlijk Aantal transacties in Aandeel woningtype in verkopen % 74% 6% 1% 17% 1% Ontwikkeling aantal transacties 2013/ % -41% -43% -45% -45% -45% De mediane prijsontwikkeling per stad laat zien dat alle woningtypen in prijs zijn gedaald, maar dat vooral de grotere, luxere woningtypes de prijsval hebben veroorzaakt. Koopsom Mediane koopsomontwikkeling Amsterdam per woningtype 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Kwartaal Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning

16 15 van Mediane koopsomontwikkeling Deventer per woningtype Appartement Koopsom Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Kwartaal Koopsom Mediane koopsomontwikkeling Eindhoven per woningtype 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Kwartaal Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Mediane koopsomontwikkeling Rotterdam per woningtype Appartement Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Koopsom Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Kwartaal

17 16 van Leeftijd van de kopers Uit analyse van de leeftijdscategorieën van de kopers blijkt dat de groep tot 35 jaar zwaar vertegenwoordigd is binnen de steden. Ouder dan 55 treedt nog maar in zeer beperkte mate op als stedelijke koper. In Amsterdam zijn kopers tot 25 jaar ten opzichte van de andere steden minder vertegenwoordigd. Dit komt waarschijnlijk door het hogere prijsniveau van woningen in Amsterdam versus de overige steden. 35% Verdeling leeftijdscategorie kopers 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam

18 17 van 47 Koopsom naar leeftijdscategorie: mediaan en ontwikkeling recente jaren Mediane koopsom per leeftijdscategorie periode Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam < 26 jaar t/m 30 jaar t/m 35 jaar t/m 55 jaar > 55 jaar Ontwikkeling mediane koopsom periode tov periode 2007 tm 2009 Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam < 26 jaar t/m 30 jaar t/m 35 jaar t/m 55 jaar > 55 jaar Tot ca 35 jaar neemt grosso modo het bedrag toe dat huishoudens uitgeven voor een woning. Daarna gaat in de steden, met uitzondering van Amsterdam, niet per se meer op dat de waarde van de woning (bij aankoop) toeneemt met de leeftijd. Opvallend is dat juist de groep boven de 35 jaar sinds de crisis de sterkste afname laat zien van het bedrag dat ze besteden aan een woning. Jongeren (<26 jaar) in Rotterdam, Deventer en Amsterdam daarentegen hebben hun aankoopbedrag weten te handhaven. Mogelijk maken zij gebruik van de daling van de huizenprijzen door nu relatief meer woning voor hun geld te kopen. NVM heeft in dit kader ook gemeld dat het (staande) aanbod van appartementen sterker is toegenomen dan de andere woningtypen.

19 18 van Indicatie starter/doorstromer Indien de leden uit een huishouden niet eerder een woning op naam hebben gehad 3, kunnen we ze aanmerken als starters. Het aandeel starters in de vier steden schommelt rond de 60%. Dit is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde, dat in 2013 op 49% lag. Starters komen met name voor in de leeftijdscategorieën tot en met 35 jaar. In de periode neemt het aandeel starters in de leeftijdscategorieën tot 26 jaar en 26 t/m 30 jaar toe ten opzichte van Aandeel starters totaal 4 steden Transacties Aandeel starters % % % % % % % % % Aandeel starters per leeftijdscategorie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Doorstomer 10% 0% < 26 jaar 26 t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar < 26 jaar 26 t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter We kijken hierbij naar de periode vanwege de digitale beschikbaarheid van gegevens. Indien een persoon voor 1993 een woning heeft gekocht, kunnen we die nu onterecht als koopstarter aanmerken. De verwachting is dat dit met name voor de groep >55 jaar van toepassing kan zijn.

20 19 van 47 Koopsom naar leeftijdscategorie: mediaan en ontwikkeling recente jaren Mediane koopsom per categorie periode Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Starters Doorstromers Ontwikkeling mediane koopsom periode tov periode 2007 tm 2009 Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Starters Doorstromers Wanneer we naar mediane koopsommen van starters en doorstromers kijken, blijkt dat starters met name sterk vertegenwoordigd binnen de lagere prijssegmenten. Tijdens de crisis hebben starters hun aankoopbedrag iets beter kunnen handhaven dan doorstromers.

21 20 van 47 4 Corporatieverkopen in de 4 steden 4.1 Totaal marktaandeel van corporaties als verkoper Wanneer we de corporatieverkopen en reguliere verkopen aan natuurlijke personen uitzetten in de tijd, zien we dat corporaties tijdens de crisis in staat zijn gebleken hun verkoopaantallen te handhaven. Omdat de aantallen reguliere transacties sterk zijn afnemen sinds derde kwartaal 2008, neemt het aandeel van de corporaties binnen de verkoopmarkt snel toe Alle transacties: Uitpondingen en reguliere verkopen 5000 Aantal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Kwartaal 2010 Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Overigens zien we in het vierde kwartaal een piek in aantallen verkopen. Traditiegetrouw worden er in Regulier Uitpondingen december relatief veel akten bij het Kadaster aangeboden. Deze piek zien we zowel bij reguliere verkopen als bij uitpondingen. Daarnaast toont het tweede kwartaal 2012 een piek in de reguliere verkopen die vermoedelijk verband houdt met het aflopen van de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% (die gold aanvankelijk voor de periode 15 juni 2011 tot 1 juli 2012). Deze tijdelijke verlaging is in mei 2012 omgezet naar een permanente verlaging.

22 21 van 47 Aandeel uitpondingen per stad - januari 2005 t/m maart % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Regulier Uitpondingen Het aandeel uitpondingen ligt over de gehele in de totale transactiemarkt in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam boven de 20%. Deventer vormt duidelijk een uitzondering, met circa 12% uitpondingen. 35,0% Aandeel uitpondingen per stad per jaar 30,0% 25,0% Percentage 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jaartal Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Het aandeel uitpondingen loopt in alle 4 de steden op na Deventer komt van een lager niveau, maar trekt in 2013 bij naar het niveau van de andere steden.

23 22 van 47 Sinds 1 oktober 2013 zijn de regels omtrent verkopen met korting verruimd. Onderstaande grafieken vertonen de uitpondingen in het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014 met vergelijkbare kwartalen het jaar ervoor. In met name Deventer en Eindhoven (Q3_2013) ligt het aandeel uitpondingen na de verruiming van de regels hoger dan ervoor. In Amsterdam is een lichte stijging te zien. Echter, het aandeel uitpondingen in Rotterdam is na de verruiming juist gedaald. Om meer zicht te hebben om de ontwikkelingen, kijken we vervolgens naar de periode juli 2012 t/m maart ,0% Aandeel uitpondingen: 2012Q4 tov 2013Q4 30,0% Aandeel uitpondingen: 2013Q1 tov 2014Q1 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 2012 Q Q Q Q Q Q Q Q4 0,0% 2013 Q Q Q Q Q Q Q Q1 Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam 45,0% Aandeel uitpondingen per stad vanaf juli 2012 t/m maart 2014 Percentage 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jaar en Maand Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam De grafiek van het aandeel uitpondingen vanaf juli 2012 laat voor Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven een min of meer stabiel beeld zien. Deventer maakt vanaf september 2013 (dus een maand voor de verruiming van de regels met betrekking tot korting) een sprong van 10% uitpondingen naar ruim 40% uitpondingen. Het aandeel uitpondingen in Deventer daalt, na de forse stijging eind 2013 in de eerste maanden van 2014 naar 10% tot 15%. Dat is een vergelijkbaar aandeel als in de periode in Deventer.

24 23 van Koopsommen in de gehele onderzoeksperiode Uit de analyse van koopsommen 4 blijkt dat corporatieverkopen het grootste aandeel hebben in het prijssegment rondom á In Eindhoven worden relatief veel goedkope woningen uitgepond: 89% van alle woningen goedkoper dan betrof een corporatieverkoop. In Amsterdam daarentegen valt op dat ook in de duurdere koopsomklassen uitpondingen plaatsvinden. Aandeel uitpondingen, verdeeld naar categorie hoogte van de koopsom Koopsomklasse Totaal Amsterdam Deventer Eindhoven Rotterdam < % 43% 8% 89% 6% % 58% 20% 58% 10% % 53% 24% 30% 13% % 42% 17% 15% 13% % 32% 9% 13% 12% % 16% 4% 4% 6% % 10% 1% 3% 4% % 4% 1% 2% 1% > % 2% 0% 3% 1% De grafieken hieronder tonen de mediane koopsommen van uitpondingen liggen per stad. Deze liggen naar verwachting over het algemene beneden het niveau van de overige verkopen. Toch ontlopen deze prijzen elkaar in Rotterdam en recent in Deventer elkaar niet veel. Een mogelijke verklaring voor Rotterdam kan zijn dat die woningen waar veel korting wordt gegeven tegelijk worden verkocht met de vestiging van het recht van erfpacht. Dat betekent dat die (lage) koopsommen bij de berekening van de mediane koopsommen niet zijn meegenomen (zie ook voetnoot). 4 De cijfers van Rotterdam zijn gebaseerd op 36,3% van de corporatieverkopen; in de overige gevallen is sprake van de vestiging van erfpacht waarbij volgens de inschrijvingsvereisten geen koopsom wordt opgenomen in het digitale register. Voor de overige steden ligt dit percentage veel hoger: 96,4% voor Amsterdam, 97,0% voor Deventer en 94,5% voor Eindhoven.

25 24 van Mediane koopsom uitpondingen en de gehele markt: Amsterdam Koopsom Q Q Q Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 Kwartaal 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Mediane koopsom uitpondingen en de gehele markt: Deventer Totaal Uitpondingen Koopsom Q Q Q Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 Kwartaal 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Totaal Uitpondingen

26 25 van Mediane koopsom uitpondingen en de gehele markt: Eindhoven Koopsom Koopsom Q Q Q Q3 4.3 Ruimtelijke spreiding 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 Kwartaal 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Mediane koopsom uitpondingen en de gehele markt: Rotterdam 2005 Q Q Q Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 2014Q1 Kwartaal Totaal Uitpondingen Totaal Uitpondingen In onderstaande kaartbeelden is het relatieve marktaandeel van corporaties op de koopwoningenmarkt voor de 4 steden weergegeven (periode 2005 t/m maart 2014). Uit de kaartbeelden is niet direct een eenduidige conclusie te trekken over spreiding over de stad. Wel is duidelijk dat de mate waarin de marktpenetratie zich voordoet zeer sterk verschilt tussen wijken. Ook wordt duidelijk dat aandelen corporatieverkopen hoog kunnen zijn in andere wijken dan waar relatief veel woningen ten opzichte van de woningvoorraad zijn verkocht. Zo vindt in Amsterdam Noord en Zuidoost een groot aandeel van de verkopen plaats door woningcorporaties, maar is het totale aandeel verkopen ten opzichte van het aantal woningen dat in verkoop is geweest (zie ook pagina 11) juist in in West en Zuid het grootst. In Deventer zijn in de wijken Bergweide en Borgele en Platvoet relatief veel corporatiewoningen verkocht, maar is het aandeel verkochte woningen ten opzichte van de voorraad juist laag (zie ook pagina 12). In Eindhoven worden vooral buiten het centrum en Stratum relatief meer corporatiewoningen verkocht en in Rotterdam in Feijenoord, Delfshaven en Overschie.

27 26 van 47 Amsterdam: Deventer:

28 27 van 47 Eindhoven: Rotterdam:

29 28 van Woningtype Uit de analyse van woningtypen blijkt dat uitpondingen in de 4 steden sterk geconcentreerd zijn in de woningtypes appartement en rij-/hoekwoning. Verdeling uitpondingen per woningtype Woningtype Totaal verkopen Aandeel uitpondingen Appartement ,2% Tussenwoning ,8% Hoekwoning ,4% 2 onder 1 kap woning ,5% Vrijstaande woning ,1% Onbekend woningtype ,8% 40,0% Aandeel uitpondingen per woningtype 35,0% Percentage 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning Onbekend woningtype Hierna volgen de grafieken met aandeel uitpondingen per woningtype uitgesplitst per stad. Waar in Eindhoven een groeiend aandeel appartementen wordt uitgepond, verkopen corporaties in de overige steden juist relatief meer hoek- en tussenwoningen.

30 29 van 47 Aandeel uitpondingen per woningtype - Amsterdam Percentage 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning Onbekend 60,0% Aandeel uitpondingen per woningtype - Deventer Percentage 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning Onbekend 60,0% Aandeel uitpondingen per woningtype - Eindhoven Percentage 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning Onbekend

31 30 van 47 Aandeel uitpondingen per woningtype - Rotterdam Percentage 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning Onbekend Bijlage 2 toont grafieken per stad met de mediane verkooptijd (bron NVM). De mediane verkooptijd toont in alle steden voor alle woningtypen een (fluctuerend) opgaande trend, met name voor de duurdere woningentypes (vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen). Dit zijn echter niet de woningen die in toenemende mate zijn uitgepond. In Deventer laten ook appartementen de laatste jaren een sterk toenemende mediane verkooptijd zien. Deze worden echter ook niet in toenemende mate uitgepond. Bijlage 3 toont grafieken per stad met het aantal dagen dat een woning aangeboden wordt (bron: NVM). Alle woningtypes in de 4 steden laten een oplopend aantal dagen zien dat een woning wordt aangeboden. Ook hier lijkt geen zichtbare relatie tussen het aandeel uitpondingen per woningtype en het aantal dagen dat een woning aangeboden wordt. De correlatie tussen beide variabelen (aantal dagen aangeboden en aantal uitpondingen totaal) op wijkniveau blijkt significant negatief maar niet bijzonder groot: -0, De correlatie tussen het aantal dagen dat een woning wordt aangeboden en de overige woningverkopen in een wijk is van dezelfde grootte: -0, Met andere woorden: er is een licht negatief verband tussen het aantal woningen dat in een wijk wordt verkocht en het aantal dagen dat woningen te koop staan. Dit geldt echter nier alleen voor corporatiewoningen maar ook voor overige woningverkopen. Ook toont een correlatie geen oorzakelijke relatie aan. 5 De uitkomst is significant p<0,01. Een correlatie van -1 betekent een perfecte negatieve relatie tussen de twee variabelen. 6 De uitkomst is significant p<0,01.

32 31 van 47 Uit de volgende vier grafieken blijkt dat de koopsommen van uitpondingen redelijk onafhankelijk zijn van woningtypes. Ze bevinden zich vooral binnen een bepaald prijssegment. Vrijstaande woningen in Eindhoven vormen hier een uitzondering op Mediane koopsom per woningtype - Uitpondingen en de gehele markt Amsterdam Mediane koopsom Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Woningtype Gehele markt Uitpondingen Mediane koopsom per woningtype - Uitpondingen en de gehele markt Deventer Mediane koopsom Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Woningtype Gehele markt Uitpondingen

33 32 van Mediane koopsom per woningtype - Uitpondingen en de gehele markt Eindhoven Mediane koopsom Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Woningtype Gehele markt Uitpondingen Mediane koopsom per woningtype - Uitpondingen en de gehele markt Rotterdam Mediane koopsom Appartement Hoekwoning 2 onder 1 kap Tussenwoning Vrijstaande woning Woningtype Gehele markt Uitpondingen

34 33 van Marktsegmenten Het specifieke aandeel van woningcorporaties als verkopende partij op de koopmarkt is voor de 4 steden uitgewerkt naar de categorie koper (starter/doorstromer en leeftijd) en de categorie woning (type en koopsom) voor de gehele onderzoeksperiode. Onderstaande tabellen laten de relatieve vertegenwoordiging van de uitpondingen zien naar deze uitsplitsingen. Totaal: alle steden Aandeel Uitpondingen: naar categorie koper Totaal < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter 31% 24% 24% 30% 31% Doorstromer 17% 12% 10% 12% 11% Aandeel uitpondingen: Naar woningtype per koopsomklasse Totaal < tot tot tot tot tot tot tot > Appartement 21% 22% 30% 27% 24% 14% 10% 4% 2% Tussenwoning 59% 51% 42% 28% 20% 6% 3% 1% 1% Hoekwoning 39% 57% 49% 34% 23% 7% 4% 1% 2% 2 onder 1 kap woning 3% 17% 19% 13% 11% 2% 2% - 1% Vrijstaande woning 5% - 15% 7% 3% 5% 4% 3% 1% Duidelijk is dat de uitpondingen relatief sterker zijn geconcentreerd binnen segmenten van het aanbod dan binnen segmenten aan de vraagkant. Weliswaar zijn starters meer vertegenwoordigd dan doorstromers; dit is grotendeels waarschijnlijk het effect van het feit dat starters überhaupt meer voorkomen in de lagere prijscategorieën. Opmerkelijk is dat binnen sommige aanbodsegmenten de relatieve vertegenwoordiging van woningcorporaties als verkopende partij bij transacties meer dan 50% is. Dit doet zich het meest voor bij tussen- en hoekwoningen in de laagste prijscategorieën.

35 34 van 47 Matrices marktaandelen: Amsterdam Aandeel Uitpondingen: naar categorie koper Amsterdam < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter 34% 25% 25% 33% 29% Doorstromer 21% 14% 12% 15% 12% Aandeel uitpondingen: Naar woningtype per koopsomklasse Amsterdam < tot tot tot tot tot tot tot > Appartement 44% 58% 52% 39% 29% 16% 11% 4% 2% Tussenwoning 5% 61% 83% 73% 60% 16% 6% 2% 1% Hoekwoning 14% 61% 82% 75% 60% 21% 10% 4% - 2 onder 1 kap woning % 40% 57% 11% 5% - - Vrijstaande woning % % 7% 2% - Matrices marktaandelen: Deventer Aandeel Uitpondingen: naar categorie koper Deventer < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter 15% 13% 16% 24% 20% Doorstromer 8% 5% 6% 6% 9%

36 35 van 47 Aandeel uitpondingen: Naar woningtype per koopsomklasse Deventer < tot tot tot tot tot tot tot > Appartement 7% 7% 7% 15% 32% 26% 11% 7% 100% Tussenwoning 8% 31% 28% 16% 5% 2% - - 8% Hoekwoning 10% 51% 37% 22% 8% 1% 1% - 50% 2 onder 1 kap woning - 21% 23% 5% 4% Vrijstaande woning Matrices marktaandelen: Eindhoven Aandeel Uitpondingen: naar categorie koper Eindhoven < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter 36% 23% 20% 28% 43% Doorstromer 15% 11% 7% 8% 13% Aandeel uitpondingen: Naar woningtype per koopsomklasse Eindhoven < tot tot tot tot tot tot tot > Appartement 89% 48% 13% 5% 10% 6% 3% 2% 2% Tussenwoning 91% 75% 61% 23% 12% 3% 2% 2% 2% Hoekwoning 84% 78% 68% 33% 21% 4% 2% - 7% 2 onder 1 kap woning - 50% 33% 28% 13% 1% - 1% 4% Vrijstaande woning % - - 6% 11% 1%

37 36 van 47 Matrices marktaandelen: Rotterdam Aandeel Uitpondingen: naar categorie koper Rotterdam < t/m 30 jaar 31 t/m 35 jaar 36 t/m 55 jaar > 55 jaar Starter 28% 24% 23% 28% 26% Doorstromer 16% 13% 10% 11% 9% Aandeel uitpondingen: Naar woningtype per koopsomklasse Rotterdam < tot tot tot tot tot tot tot > Appartement 6% 8% 10% 8% 9% 6% 4% 1% 2% Tussenwoning 18% 44% 30% 23% 17% 5% 3% 1% 1% Hoekwoning 13% 51% 44% 31% 18% 8% 4% onder 1 kap woning 6% 7% 3% 7% 2% 3% 9% - - Vrijstaande woning 13% - - 8% 6% 10% 8% 2% 1%

38 37 van Korting Van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verkregen we ten behoeve van dit onderzoek informatie over de gemiddelde kortingspercentages die individuele corporaties hanteerden per jaar in de periode Door deze indicatief toe te passen op de verkopen (voor toelichting: zie bijlage 1), kunnen we een inschatting geven van de mate waarin korting bij de uitpondingen wordt toegepast, welke korting er dan globaal genomen van toepassing is en hoe dit zich verspreidt over de steden en over segmenten. Het gemiddelde kortingspercentage is berekend op basis van het totaal aantal transacties van woningcorporaties (dit zijn zowel de transacties met als zonder korting). Hieronder volgen enkele uitsnedes uit deze analyse. Korting bij uitpondingen ( ) Aandeel van corporatietransacties zonder en met korting gemiddelde korting* zonder korting 5% korting 15% korting 25% korting >30% korting 4 gemeenten samen 60,8% 15,7% 1,2% 17,5% 4,7% 6,8% Amsterdam 73,4% 26,4% 0,1% 0,1% - 1,4% Deventer 86,0% 9,0% - 5,0% - 1,7% Eindhoven 23,3% 1,0% 0,9% 37,5% 37,3% 20,8% Rotterdam 53,6% 5,3% 3,1% 38,0% - 10,2% * Bij het berekenen van het gemiddelde kortingspercentage is voor de categorie ">30% korting" een korting van 30% aangehouden. Hierdoor vindt, wanneer deze categorie gevuld is, een (lichte) onderschatting plaats van het daadwerkelijke gemiddelde. Bij de corporatieverkopen in de 4 steden is in ca 40% van de verkopen een korting toegepast. Deze korting bedroeg gemiddeld bijna 7%. Dit verschilt evenwel zeer sterk tussen de steden. Vooral in Eindhoven en Rotterdam zijn relatief veel kortingen van 25% en meer verstrekt. Korting bij uitpondingen: starters-doorstromers ( ) Aandeel met korting gemiddelde korting starters doorstromers starters doorstromers 4 gemeenten samen 40,2% 35,4% 7,2% 5,3% Amsterdam 25,9% 28,5% 1,3% 1,5% Deventer 12,5% 17,9% 1,3% 2,7% Eindhoven 80,3% 61,3% 21,7% 16,6% Rotterdam 48,0% 40,5% 10,6% 8,7% Starters lijken iets vaker gebruik te maken van korting. Dit effect is het grootste in Eindhoven. De gemiddelde korting is bij starters in Eindhoven en Rotterdam iets groter dan bij doorstromers.

39 38 van 47 Korting bij uitpondingen:huurder ( ) Aandeel met korting gemiddelde korting niet-zittende huurder zittende huurder niet-zittende huurder zittende huurder 4 gemeenten samen 38,7% 44,7% 6,8% 6,5% Amsterdam 26,5% 27,9% 1,3% 1,4% Deventer 14,5% 11,8% 1,7% 1,8% Eindhoven 77,3% 70,8% 20,9% 18,9% Rotterdam 45,3% 57,8% 10,5% 7,9% Zittende huurders maken vaker gebruik van korting dan niet-zittende huurders. De hoogte van de korting vertoont geen samenhang met al dan niet een zittende huurder. Korting bij uitpondingen: leeftijd ( ) Aandeel van corporatietransacties zonder en met korting gemiddelde korting zonder korting 5% korting 15% korting 25% korting >30% korting 4 gemeenten samen Nederland < 26 jaar 54,0% 11,8% 1,4% 25,1% 7,7% 9,4% 26 t/m 30 jaar 63,9% 14,7% 1,2% 15,7% 4,5% 6,2% 31 t/m 35 jaar 65,2% 17,4% 1,0% 12,7% 3,7% 5,3% 36 t/m 55 jaar 62,0% 18,9% 1,1% 15,0% 2,9% 5,7% > 55 jaar 62,6% 23,9% 0,6% 11,5% 1,4% 4,6% Wat leeftijdsgroepen betreft, maakt vooral de categorie tot 26 jaar algemeen relatief het meest gebruik van een korting. Hoe jonger, hoe hoger ook gemiddeld genomen het kortingspercentage. Opvallend is dat juist van de korting van 5% vaker wordt geprofiteerd bij stijging van de leeftijd van de koper.

40 Korting bij uitpondingen: koopsommen en woningtypes ( ) Datum 39 van 47 Koopsom categorie Woning type aandeel met korting gemiddelde korting aandeel met korting gemiddelde korting 4 gemeenten samen 4 gemeenten samen < ,7% 18,5% Appartementen 37,4% 6,1% ,7% 9,7% Tussenwoningen 48,2% 10,4% ,2% 4,4% Hoekwoningen 41,4% 7,2% ,1% 2,0% Vrijstaande woningen* 16,6% 3,4% ,9% 1,7% 2-onder-1-kap woningen* 36,5% 8,5% ,2% 2,0% ,6% 2,1% ,8% 1,3% > ,3% 1,4% Naar verwachting wordt korting vooral toegepast in de laagste prijscategorieën en bij de woningentypes die zich vaker in deze prijsranges bevinden. Wel valt op dat ook in de hogere prijscategorieën nog meer dan 20% van alle verkopen met een (weliswaar lage) korting wordt verricht. Uit de berekening blijkt verder dat het gemiddelde kortingspercentage hoger is bij tussenwoningen dan bij appartementen. De volgende kaartbeelden laten per wijk in de 4 steden het aandeel van de transacties van woningcorporaties zien, waarbij korting is gegeven (periode ). Amsterdam:

41 40 van 47 Deventer: Eindhoven:

42 41 van 47 Rotterdam:

43 42 van 47 Bijlage 1: Beschrijving gebruikte informatie en bewerkingen datasets Het Kadaster heeft een bestand samengesteld met particuliere woningtransacties, inclusief vestiging van erfpacht, voor de periode 2005 tot en met maart 2014 binnen de burgerlijke gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Deventer. Boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Het transactiebestand bevat informatie over aantallen verhandelde woningen, transactiedatum, koopsommen, bouwjaren, woningtypen, leeftijd van de verkrijger en locatie van de verhandelde woning. Daarbij zijn de locatiegegevens ruimtelijk gerelateerd aan de CBS wijken en buurten. In het transactiebestand is verder opgenomen of de woning is aangekocht door de zittende huurder en of de verkrijger een starter 7 dan wel doorstromer is. Het is mogelijk dat een perceel gekocht wordt door meerdere rechthebbenden. Ook kunnen er aanvullende rechten op percelen rusten. Als gevolg hiervan kunnen transacties meerdere malen voorkomen in de database. Om te voorkomen dat transacties, percelen of koopsommen onterecht meerdere malen worden meegenomen, is een dataset samengesteld met unieke akte-perceel combinaties. De vervreemders zijn ondergebracht in de categorieën particulieren, woningcorporaties en overige partijen. Om de corporatietransacties te identificeren is gebruik gemaakt van een bestand dat zowel de actuele als historische subjectnummers en namen van woningcorporaties bevat en gekoppeld kan worden aan transactiegegevens. Dit bestand is tot stand gekomen op basis van gegevens van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en eerdere analyses van de transactiebestanden van het Kadaster. De koppeling met transactiegegevens vindt plaats op basis van het subjectnummer van de organisatie. Omdat het subjectnummer van een corporatie in de loop van de tijd kan wijzigen (bijvoorbeeld door fusies) en organisaties tegelijkertijd meerdere subjectnummers kunnen hebben, is daarnaast een extra handmatige controle uitgevoerd om eventueel ontbrekende historische subjectnummers van corporaties te achterhalen. Dit is gedaan door voor de namen en subjectnummers van alle niet-natuurlijke personen met als rechtsvorm een stichting die kadastraal als subject in de betreffende jaren in de overboekingen bij het Kadaster zijn geregistreerd, na te gaan of het om een subjectnummer van een woningcorporatie gaat. Door deze extra controle is de verwachting dat transacties van corporaties goed geïdentificeerd kunnen worden. Om de transacties in het perspectief te kunnen plaatsen, zijn deze per buurt gerelateerd aan de totale voorraad koopwoningen (ook per woningtype). Hiervoor is een afzonderlijk bestand samengesteld op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zo kon ook de relatieve dynamiek per buurt goed in beeld worden gebracht. 7 Door het Kadaster is een routine ontwikkeld om starters (indicatief) te onderscheiden binnen de registraties. Onder starter wordt hier bedoeld: koopstartend huishouden, waarbij de verkrijger(s) niet eerder een woning op naam hebben gehad.

44 43 van 47 Voor het (virtueel) berekenen van gemiddelde kortingspercentages en het aandeel transacties dat met korting wordt verkocht zijn kortingsgegevens van het CFV gebruikt. De kortingsgegevens per corporatie, gemeente en jaar waren (tijdig) beschikbaar voor de jaren 2008, 2010, 2011 en Om tot eenduidige resultaten te komen is er voor gekozen alleen de gegevens van de jaren 2010, 2011 en 2012 te gebruiken. In de rapportage is er voor gekozen deze jaren niet afzonderlijk te bespreken maar samen te nemen. De kortingscijfers zijn gecombineerd met informatie over transactiegegevens voor de jaren 2010, 2011 en Deze koppeling is tot stand gebracht door bij de door het CFV aangeleverde lijst van corporatieidentificatienummers de juiste subjectnummers uit de transactiedatabase te selecteren. Daarvoor werden als eerste aan de identificatienummers de namen van corporaties gekoppeld o.b.v. actuele en historische gegevens van het CFV. De namen van corporaties zijn vervolgens vergeleken met de te naamstellingen van de vervreemders in de transactiedatabase van het Kadaster en gekoppeld aan bijbehorende subjectnummers. Daarbij vonden we voor de jaren 2010 en transacties van Far West die niet in het overzicht van het CFV voorkwamen. Mogelijk speelt daarbij de opheffing van Far West in 2011 mee, waarna het bezit werd verdeeld over de deelnemende corporaties Rochdale, Stadgenoot en de Key. Far West komt mogelijk daardoor niet verder voor in het overzicht van het CFV maar kwam daarna als organisatie nog wel voor in de registratie van het Kadaster. De desbetreffende 40 transacties hebben we verdeeld over de deelnemende organisaties en zijn daardoor alsnog meegenomen bij het berekenen van de kortingscijfers.

45 44 van 47 Bijlage 2: Mediane verkooptijd (bron: NVM) 250 Mediane verkooptijd - Amsterdam 200 Aantal dagen Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Jaartal Vrijstaande woning 250 Mediane verkooptijd - Amsterdam 200 Aantal dagen Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Jaartal Vrijstaande woning

46 45 van Mediane verkooptijd - Deventer 300 Aantal dagen Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Jaartal Vrijstaande woning Aantal dagen Mediane verkooptijd - Eindhoven Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning

47 Bijlage 3: Aantal dagen woning aangeboden (bron: NVM) Datum 46 van Aantal dagen dat een woning aangeboden wordt - Amsterdam Aantal dagen Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Jaartal Vrijstaande woning 600 Aantal dagen dat een woning aangeboden wordt - Deventer 500 Aantal dagen Jaartal Appartement Tussenwoning Hoekwoning 2 onder 1 kap woning Vrijstaande woning

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Koopstarters op de particuliere woningmarkt

Koopstarters op de particuliere woningmarkt Koopstarters op de particuliere woningmarkt Veel te doen over starters Starters moeten ondersteund worden, zodat de carrousel weer gaat draaien Peter Boelhouwer, 1 feb 2012 Heel Nederland heeft de starters

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014

Starters op de koopwoningmarkt. Periode 2005 t/m augustus 2014 Starters op de koopwoningmarkt Periode 2005 t/m augustus 2014 AUTEURS R.B.M. van Marwijk M.H. Pellenbarg J. de Ruiter DATUM 28 oktober 2014 Inhoudsopgave Samenvatting...7 1 Koopstarters: van belang voor

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 4 e kwartaal 216 Inleiding Aan het begin van een nieuw jaar krijgen we in de woningmarkt te maken met opnieuw een nieuwe werkelijkheid. Na de recessie van 28 veranderde de markt ingrijpend,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport regio Achterhoek. Inhoud rapport: Rapport regio 2014 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen Transacties

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 9 Gemeente Enschede oktober 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport:

e kwartaal. Rapport gemeente Bloemendaal. Inhoud rapport: Rapport gemeente Bloemendaal 2010 1 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar koopsomklassen

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport:

e kwartaal. Woningmarktrapport provincie Utrecht. Inhoud rapport: Woningmarktrapport provincie Utrecht 2007 4 e kwartaal Inhoud rapport: Prijsontwikkeling per kwartaal Transacties op kwartaalbasis Prijsontwikkeling op jaarbasis Transacties op jaarbasis Verdeling naar

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel?

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel? Woon Amsterdam Herstel? Woon Amsterdam is een uitgave van: Makelaarsvereniging Amsterdam Frans van Mierisstraat 9, 1071 RL Amsterdam Telefoon 0-67 22 info@mva-makelaars.nl www.mva.nl Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Apeldoorn. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn juli 2012 Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in de regio Apeldoorn.

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Actoren op de agrarische grondmarkt

Actoren op de agrarische grondmarkt Actoren op de agrarische grondmarkt Maart 2016 Huib Silvis en Martien Voskuilen, m.m.v. Paul Peter Kuiper (Kadaster) Nederland heeft nog ruim 2 miljoen hectare landbouwgrond. Ongeveer 85% is van natuurlijke

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 7 maart 2017 PROJECTNUMMER 3000.110/G OPDRACHTGEVER Provincie Gelderland Woningmarktmonitor provincie Gelderland: ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding In 2015 heeft de provincie Gelderland

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem juli 2012 Inleiding Voor u ligt het kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkt van Strijbosch Thunnissen Makelaars

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale

Nadere informatie

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016

KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 2016 KWARTAALRAPPORTAGE 3 e kwartaal 216 Inleiding Bij de presentatie van de landelijke kwartaalcijfers wijst de NVM op de keerzijdes van de aantrekkende woningmarkt. Die keerzijdes zijn grote verschillen tussen

Nadere informatie

Rapport eigendomssituatie energielabels

Rapport eigendomssituatie energielabels Directie Landregistratie en Geografie Ruimte en Advies 1.1 Auteur(s) Ramona van Marwijk Martinus Vranken Directie Landregistratie en Geografie Definitief 1 van 21 Opdrachtgever AgentschapNL Status Definitief

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer. Sprekende Cijfers / Woningmarkt gemeente Deventer Sprekende Cijfers pagina 1 van 8 Gemeente Deventer oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Deventer Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht van 2012 over de woningmarkt in Deventer.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant

Trendstudie I 2015: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Trendstudie I 215: De appartementenmarkt in Zuidoost-Brabant Terug van weggeweest De komende maanden zal het Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant een aantal trendstudies uitbrengen om meer inzicht te krijgen

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100)

januari 2007 Woningwaarde-index Kadaster (Nederland alle woningen jan 1995 = 100) Persbericht Datum 14 20 augustus februari 2007 20 Gemiddelde koopsom januari stijgt met 2,21% Woningwaarde-index Kadaster januari stijgt tot 290,8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie