Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004."

Transcriptie

1 Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting. 2. Achtergrond van de gegevens. 3. Gewogen gemiddelde grondprijzen in Nederland. 4. Stijgings- en dalingspercentages van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 5. Absolute grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 6. Spreiding van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 7. Grondmobiliteit. 8. Toelichting op de cijfers per landbouwgebiedgroep. 1. Samenvatting. Aan de jarenlange stijging van de agrarische grondprijzen 1 is een einde gekomen. In 2001 stabiliseerden de agrarische grondprijzen zich op het in 2000 bereikte hoogste niveau. In trad een daling van de grondprijzen in, gecombineerd met een afname van de grondmobiliteit 2. De daling in de grondprijs heeft zich in en de eerste helft van 2004 verder doorgezet. Gemiddeld daalden de grondprijzen in Nederland in, en de eerste helft van 2004 ten opzichte van de tweede helft van 2001 met bijna 22%. De daling van de grondprijzen was het sterkst zichtbaar vanaf begin. Ook de grondmobiliteit ligt sinds 2001 op een lager niveau dan in de jaren daarvoor. Kenmerkend is dat de mobiliteit in de eerste helft van een kalenderjaar aanmerkelijk hoger ligt dan in de tweede helft van een kalenderjaar. Per saldo neemt de mobiliteit vanaf 2001 langzaam af. Verkopers nemen momenteel een afwachtende houding aan. Men hoopt wellicht op een stabilisatie van de markt, maar de daling gaat voort. 2. Achtergrond van de gegevens. De gegevens in deze notitie komen van het Kadaster en zijn door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in het geautomatiseerde systeem Infogroma bewerkt. Voor de presentatie van de gegevens is aansluiting gezocht bij de indeling van Nederland in veertien landbouwgebiedgroepen, zoals deze ook door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gehanteerd. Bij de berekeningen worden alleen transacties met pachtvrije gronden betrokken, waarbij tevens de verkrijger een agrariër is. De bewerkte gegevens hebben alleen betrekking op de verkoop van los bouwland en los grasland, zonder (melk)quotum, gebouwen, schadevergoedingen, toeslagen etc. Familietransacties in het kader van bedrijfsovername worden eveneens buiten beschouwing gelaten, evenals transacties van gehele bedrijven. Deze factoren beïnvloeden namelijk de transactieprijs, waardoor geen representatieve agrarische grondprijs kan worden berekend. DLG gebruikt de berekeningen van de agrarische grondprijs per hectare als toetsingskader voor de aankopen van losse grond door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). 3. Gewogen gemiddelde grondprijzen in Nederland. Het gewogen gemiddelde per hectare van de grondprijzen in Nederland wordt berekend door het totaal betaalde bedrag te delen door het totaal aantal verhandelde hectares. Vanaf 1993 tot en met 2000 zijn de grondprijzen sterk gestegen. In 2001 zijn de prijzen gestabiliseerd. In de eerste helft van gaat de grondprijs dalen, maar deze daling zet zich niet door in de tweede helft 1 Als in deze notitie over grondprijzen wordt geschreven, wordt bedoeld de gewogen gemiddelde grondprijzen. 2 De hoeveelheid verhandelde hectares in een bepaalde periode, in een bepaald gebied.

2 van. In de eerste helft van treedt er wederom een daling op, welke zich in de tweede helft van en de eerste helft van 2004 doorzet. De gemiddelde grondprijs komt in de eerste helft van 2004 onder de ,-- per hectare te liggen en wel op het niveau van midden In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de grondprijzen weergegeven vanaf 1993 tot en met de eerste helft van Jaar 1993 Jaar 1994 Jaar 1995 Jaar e half jaar Grondprijsontwikkeling e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar - 1e half jaar - 2e half jaar - 1e half jaar - 2e halfjaar e halfjaar Ontwikkeling per kwartaal. Als naar de prijsontwikkeling per kwartaal wordt gekeken, zijn grotere fluctuaties zichtbaar. De eerste twee kwartalen van is de gemiddelde grondprijs relatief stabiel, gevolgd door een schijnbare stijging in het derde kwartaal van. In het laatste kwartaal van zijn de prijzen weer gedaald tot iets onder het niveau van het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van bevindt de grondprijs zich nog op het niveau van. Vanaf het tweede kwartaal van gaat de grondprijs onderuit naar rond de ,-- per hectare, welk niveau in het derde en vierde kwartaal gehandhaafd blijft. In de eerste twee kwartalen van 2004 ligt de gemiddelde grondprijs al rond de ,-- per hectare. In onderstaande grafiek zijn de kwartaalcijfers over, en de eerste helft van 2004 weergegeven. Grondprijsontwikkeling per kwartaal Gemiddelde grondprijzen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal e kwartaal 2004

3 3 4. Stijgings- en dalingspercentages van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. De grondprijzen per landbouwgebiedgroep worden per halfjaar berekend. Om statistisch betrouwbaar te zijn, moet de berekening zijn gebaseerd op tenminste 15 betrouwbare transacties per gebiedgroep. In onderstaande tabel zijn de stijgings- en dalingspercentages van de grondprijzen per halfjaar zowel per landbouwgebiedgroep als voor geheel Nederland weergegeven voor de periode van De percentages die met een grijstint staan weergegeven, hebben betrekking op minder dan 15 transacties en zijn dus statistisch onbetrouwbaar. Desondanks geven ze wel een beeld van de ontwikkeling van de agrarische grondprijzen in deze gebieden en zijn ze toch weergegeven. 1 e helft 2004 Landbouwgebiedgroep t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v e helft 1 Bouwhoek en Hogeland -15,6% 0,5% -14,4% 8,1% 6,7% 2 Veenkoloniën en Oldambt -7,2% -2,5% -8,3% -9,2% -0,3% 3 Noordelijk weidegebied 1,1% -2,2% -16,0% -12,1% 5,5% 4 Oostelijk veehouderijgebied -4,7% -5,4% -8,2% -5,1% -13,8% 5 Centraal veehouderijgebied -2,0% -8,3% -1,8% -5,0% -4,5% 6 IJsselmeerpolders 0,8% -7,5% 8,3% -6,2% -2,3% 7 Westelijk Holland -15,8% 5,6% -1,2% 7,6% -25,3% 8 Waterland en Droogmakerijen -14,1% 46,0% -38,7% 1,3% -15,2% 9 Hollands / Utrechts Weidegebied -0,3% 9,5% -22,1% -0,8% 1,7% 10 Rivierengebied -7,3% -12,0% 2,2% -8,3% -7,6% 11 Zuidwestelijk akkerbouwgebied -2,2% 1,3% -13,2% 6,3% -5,8% 12 Zuidwest Brabant 5,4% -13,8% 8,5% -2,6% -4,7% 13 Zuidelijk veehouderijgebied -1,2% -4,1% -2,8% -7,6% -2,2% 14 Zuid Limburg -19,8% -9,2% -7,6% -12,3% 2,0% Nederland -5,6% 0,0% -7,9% -5,3% -5,3% 5. Absolute grondprijzen per groep van landbouwgebieden. De stijgings- en dalingspercentages zijn interessant om de relatieve ontwikkelingen op de grondmarkt te volgen maar geven geen beeld van de absolute waarden van de grondprijzen in de verschillende regio s. In de tabel en grafiek op de volgende bladzijde zijn de absolute waarden van de grondprijzen per halfjaar per groep van landbouwgebieden vanaf de eerste helft van tot en met de eerste helft van 2004 weergegeven in euro s per hectare. Met name de enorme daling van ruim 25% in groep 7 (Westelijk Holland) valt direct op. Absoluut betekent dit een daling van bijna ,-- naar bijna ,-- per hectare. De grondprijzen in dit gebied lagen kennelijk nog op een te hoog niveau. In diverse andere gebieden heeft zo n daling zich al eerder voorgedaan. Alleen in groep 6 (IJsselmeerpolders) ligt de gemiddelde grondprijs nog boven de ,-- per hectare. Alle overige gebieden hebben een gemiddelde grondprijs van minder dan ,-- per hectare. In groep 8 ligt deze zelfs onder de ,-- per hectare. In 7 van de 14 groepen ligt de prijs thans tussen ,-- en ,-- per hectare.

4 4 Landbouwgebiedgroep 1 e helft Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Nederland Gewogen gemiddelde grondprijzen Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg

5 6. Spreiding van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. Naast de gewogen gemiddelde grondprijs per hectare is de spreiding van de betaalde prijzen per hectare relevant. Derhalve zijn ook de 25%- en 75%-grenzen per landbouwgebied berekend. De 25%-grens en 75%-grens worden respectievelijk berekend door de betaalde prijs per hectare te bepalen, die voor de laagste 25% respectievelijk de hoogste 25% van de verhandelde hectares is betaald (per landbouwgebied per periode). In de volgende grafiek zijn de 25%-grens, het gewogen gemiddelde en de 75%-grens van vijf opeenvolgende perioden (eerste helft tot en met eerste helft 2004) per landbouwgebiedgroep weergegeven. 5 25% en 75% grenzen voor de grondprijs grondprijs per hectare groep 1 - groep 2 - groep 3 - groep 4 - groep 5 - groep 6 - groep 7 - groep 8 - groep 9 - groep 10- groep 11- groep 12- groep 13- groep 14- Landbouwgebiedgroepen 25% Gemiddelde 75% In de grafiek zijn enkele kenmerkende getallen af te leiden. In de groepen 2, 3 en 8 ligt de 25%-grens in het afgelopen jaar onder de ,-- per hectare. Dit betekent dat een deel van de gronden in die gebieden voor dergelijke prijzen is verhandeld. Alleen in groep 6 (IJsselmeerpolders) ligt de 75%-grens nog boven de ,-- per hectare, in alle andere groepen onder de ,-- per hectare. Dit bevestigt het beeld dat de grondprijzen in Nederland behoorlijk zijn gedaald, ook in de top van de markt. 7. Grondmobiliteit. Naast de hoogte van de grondprijzen geeft ook de (grond)mobiliteit een beeld van de grondmarkt. De mobiliteit wordt bepaald door het aantal hectares dat in een bepaald gebied in een bepaalde periode wordt verhandeld.

6 6 Landbouwgebiedgroep 1 e helft 2004 In ha In ha In ha In ha In ha 1 Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Nederland Grondmobiliteit Bouwhoek en Hogeland Noordelijk weidegebied Centraal veehouderijgebied Oostelijk veehouderijgebied Westelijk Holland IJsselmeerpolders Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Uit bovenstaand overzicht (in hectares), met bijbehorende grafiek, blijkt dat de grondmobiliteit in Nederland zich in de eerste helft van de afgelopen jaren steeds op een hoger niveau bevindt dan in de tweede helft van ieder jaar. Ook eind negentiger jaren van de vorige eeuw was dit het geval. Als we het jaar 2001 er qua mobiliteitscijfers bij betrekken (eerste helft 5641 ha en tweede helft 4195 ha), zien we dat de mobiliteit ieder jaar daalt. In geen enkel gebied bedraagt de mobiliteit nog meer dan 800 hectare in een halfjaar tijd, terwijl dit voor 2004 regelmatig voorkwam.

7 Kijkende naar de diverse gebieden dan valt een aantal zaken op. In gebied 1 (Bouwhoek en Hogeland) is de mobiliteit het afgelopen jaar ineens veel hoger dan in de voorgaande periodes. Dit kan verklaard worden doordat de prijs in dit gebied minder sterk gedaald is en zelfs weer iets gestegen dan in de aangrenzende gebieden 2 (Veenkoloniën en Oldambt) en 3 (Noordelijk weidegebied), waardoor verkopers en kopers elkaar makkelijker vinden. In groep 4 (Oostelijk veehouderijgebied) is de mobiliteit in het afgelopen jaar opvallend lager ten opzichte van voorgaande periodes. Dit kan veroorzaakt worden door de alsmaar dalende grondprijs in dit gebied. In groep 6 (IJsselmeerpolders) is de mobiliteit in de eerste helft van ineens een stuk hoger dan in de overige periodes. Ondanks de daling van de grondprijs in groep 7 is de mobiliteit in dit gebied niet minder geworden. Verkopers hebben de lagere prijs kennelijk geaccepteerd en wellicht zelfs eieren voor hun geld gekozen. In groep 8 (Waterland en Droogmakerijen) is de mobiliteit in de eerste helft van 2004 gedaald naar slechts 20 hectare in een half jaar tijd en ook nog eens voor een lage grondprijs. Als laatste is te melden dat de mobiliteit in het Zuidelijk Veehouderijgebied weer is gestegen naar ruim 700 hectare in een halfjaar tijd. Historie grondmobiliteit. In onderstaande grafiek is de historie van de grondmobiliteit weergegeven vanaf 1997 tot en met de eerste helft van Goed zichtbaar is dat er in de eerste helft van een kalenderjaar méér grond wordt verhandeld dan in het tweede halfjaar. Tevens is zichtbaar dat de grondmobiliteit zich tot 2000 op hetzelfde niveau handhaafde (5000 à 7000 hectare per halfjaar). In de eerste helft van 2000 steeg de grondmobiliteit tot bijna 8000 hectare, waarna een sterke daling intrad. Thans is de mobiliteit in een geheel jaar circa 8000 hectare. Concluderend kan gezegd worden dat de mobiliteit langzaam aan het afnemen is. Wel wordt verwacht dat als de prijzen zich stabiliseren verkopers weer meer grond op de markt zullen brengen en de mobiliteit zich zal herstellen. 7 Grondmobiliteit Aantal hectares Periode

8 8. Toelichting op de cijfers. In de periode van 1993 tot en met 2000 zijn de agrarische grondprijzen in Nederland gestegen: van gemiddeld per hectare in 1993 tot gemiddeld per hectare in de laatste helft van het jaar In 2001 stabiliseerden de grondprijzen zich op dit (te hoge) niveau, waarna in een daling intrad. In het eerste halfjaar van daalden de grondprijzen met 5,6% tot per hectare. Deze daling zette in de tweede helft van echter niet door. De gemiddelde grondprijs per hectare handhaafde zich in de tweede helft van op per hectare. In de eerste helft van is de gemiddelde grondprijs met 7,9% gaan dalen tot gemiddeld ,-- per hectare. Zowel in de tweede helft van als in de eerste helft van 2004 daalt de gemiddelde grondprijs in Nederland met 5,3% tot uiteindelijk ,-- per hectare en komt daarmee onder de ,--. De laatste keer dat de grondprijs gemiddeld onder de ,-- per hectare lag was in de eerste helft van Naast de daling van de grondprijzen nam ook de mobiliteit af. In werd nog 8625 hectare pachtvrije landbouwgrond verhandeld, tegen circa 9835 hectare in In is de mobiliteit nog verder gedaald tot 8244 hectare. In de eerste helft van 2004 was er een mobiliteit van ruim 4600 hectare. Ruim 300 hectare minder dan in de eerste helft van. Als deze trend zich doorzet, komt de mobiliteit over geheel 2004 onder de 8000 hectare te liggen. Hieronder wordt per landbouwgebiedgroep iets dieper ingegaan op de cijfers qua prijs en mobiliteit. Bouwhoek en Hogeland In het noorden van het land ligt het landbouwgebied Bouwhoek en Hogeland. De grondprijzen in dit gebied zijn in en in de eerste helft van fors gedaald. Na deze daling is er echter een stijging ingetreden. Eerst met circa 8% en het afgelopen halfjaar met bijna 7%. Thans ligt de gemiddelde grondprijs weer op het niveau van twee jaar geleden. De mobiliteit was aanvankelijk ook gedaald tot 270 hectare in. In is deze weer gestegen naar ruim 400 hectare en in het eerste halfjaar van 2004 is er al ruim 330 hectare verhandeld, zodat de mobiliteit over geheel 2004 waarschijnlijk hoger zal zijn dan die over geheel. Veenkoloniën en Oldambt Het landbouwgebied Veenkoloniën en Oldambt wordt gevormd door het oostelijk deel van de provincies Groningen en Drenthe. De prijzen in dit gebied zijn altijd al laag geweest en blijven dit ook. De afgelopen twee kalenderjaren ( en ) is de gemiddelde grondprijs alleen maar gedaald tot ,-- per hectare. Deze daling heeft zich in de eerste helft van 2004 echter niet voortgezet en is de prijs gestabiliseerd op ,-- per hectare. De mobiliteit in dit gebied blijft stabiel met circa 900 verhandelde hectares op jaarbasis. Noordelijk Weidegebied Het Noordelijk Weidegebied strekt zich uit over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In dit landbouwgebied zijn de grondprijzen in de eerste helft van licht gestegen, waarna een lichte daling volgde in de tweede helft van. In is de prijs in dit gebied echter sterk gedaald met bijna 30% tot een niveau van ,-- per hectare. In de eerste helft van 2004 heeft de markt zich weer iets hersteld en steeg de gemiddelde prijs met 5,5% tot een niveau van ,-- per hectare. In afwijking van de prijs is de mobiliteit in dit gebied nog steeds één van de hoogste van Nederland. Kennelijk vinden kopers en verkopers elkaar, ondanks de lage prijzen, toch in dit gebied. Oostelijk Veehouderijgebied Het Oostelijk Veehouderijgebied strekt zich uit over de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. In dit gebied vond in 2001 nog een lichte stijging van de grondprijzen plaats. Vanaf zijn de grondprijzen in dit gebied alleen maar gedaald. In was de daling ruim 10% en in nog eens bijna 13%. In de eerste helft van 2004 zijn de prijzen weer verder gedaald tot ,-- per hectare, een daling ten opzichte van de tweede helft van van bijna 14%. Als we de gemiddelde prijs van de eerste helft van 2004 vergelijken met die van de tweede helft van 2001, dan is de daling ruim 32,5%. 8

9 9 De mobiliteit in dit gebied bevindt zich met circa 1200 hectare op jaarbasis op een normaal niveau. Centraal Veehouderijgebied Het Centraal Veehouderijgebied strekt zich uit over de Veluwe en omgeving. In dit landbouwgebied zijn de agrarische grondprijzen in de eerste helft van redelijk stabiel gebleven, maar met 8,3% gedaald in de tweede helft van. In de eerste helft van zijn de grondprijzen licht gedaald met 1,8% tot ,--. In de afgelopen twee halve jaren zijn de prijzen weer verder gedaald met respectievelijk 5% en 4,5% tot ,-- per hectare nu. De daling vanaf de tweede helft van 2001 tot nu bedraagt bijna 20%. Na een sterke daling in de tweede helft van en, heeft de grondmobiliteit in dit gebied zich in de eerste helft van 2004 hersteld tot 144 verhandelde hectares en ligt daarmee weer bijna op het niveau van de eerste helft van. IJsselmeerpolders In het landbouwgebied IJsselmeerpolders liggen de agrarische grondprijzen afgelopen jaren tussen ,-- en ,-- per hectare. Zij zijn dan ook de hoogste in Nederland. In alle andere gebieden komt de gemiddelde prijs niet meer boven de ,-- per hectare uit, terwijl deze in de IJsselmeerpolders nog bijna ,-- per hectare bedraagt. De historie herhaalt zich. Het nieuwe land heeft de hoogste grondprijzen. De mobiliteit was in met ruim 730 verhandelde hectares gestegen ten opzichte van 2001 en. In de eerste helft van 2004 is de mobiliteit echter wat achtergebleven met circa 270 hectare in een halfjaar tijd. Westelijk Holland De in de eerste helft van sterke daling van de agrarische grondprijzen met 15,8% heeft zich in het tweede half jaar van en in weer hersteld tot bijna het niveau van eind 2001 ( ,-- per hectare). In de eerste helft van 2004 is de gemiddelde grondprijs echter zeer sterk gedaald met ruim 25% tot ,-- per hectare, het niveau van voor De mobiliteit is stabiel met circa 400 verhandelde hectares op jaarbasis. Waterland en Droogmakerijen In het gebied Waterland en Droogmakerijen vinden weinig transacties plaats, waardoor de berekeningen van de gemiddelde grondprijzen statistisch gezien onbetrouwbaar zijn. Bovendien liggen de grondprijzen in de Droogmakerijen (Wormer, Purmer, Beemster) veel hoger dan van die in Waterland en de Zeevang. Als gevolg hiervan fluctueren de berekende grondprijzen elk halfjaar aanzienlijk. Dit verklaart de grote verschillen in de afgelopen vijf halve jaren. Wel is de gemiddelde grondprijs over de eerste helft van 2004 onder de grens van ,-- per hectare gekomen ( ,--). Dit is het laagste van de 14 gebiedgroepen in de afgelopen jaren. Gezien het geringe aantal verhandelde hectares (slechts 20 hectare in de eerste helft van 2004) hebben deze fluctuaties overigens weinig invloed op het landelijk gewogen gemiddelde. Hollands/Utrecht Weidegebied In het Hollands/Utrechts Weidegebied zijn de grondprijzen in de tweede helft van met 9,5% gestegen ten opzichte van de eerste helft van tot per hectare. Hoger zijn de gemiddelde grondprijzen in dit landbouwgebied nog niet geweest. In de eerste helft van daalt de gemiddelde prijs met ruim 22%. In het afgelopen jaar is de prijs gestabiliseerd op het huidige niveau van circa ,-- per hectare. De prijzen waren in dit gebied duidelijk te hoog. De grondmobiliteit is in de eerste helft van 2004 weer toegenomen ten opzichte van en.

10 Rivierengebied In het Rivierengebied heeft de in de eerste helft van ingezette daling van de grondprijzen zich verder doorgezet. Ten opzichte van de tweede helft van 2001 ( ,--) zijn de grondprijzen in dit gebied tot en met de eerste helft van 2004 ( ,--) met bijna 30% gedaald. Het is onzeker of deze daling zich zal voortzetten of dat er een stabilisatie zal gaan optreden. 10 De mobiliteit is stabiel op ongeveer 300 verhandelde hectares per jaar. Ondanks de lagere prijzen blijft de omvang van de verhandelde oppervlakte ongeveer gelijk. Zuidwestelijk Akkerbouwgebied Het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied omvat de provincie Zeeland en delen van Zuid-Holland. In dit landbouwgebied is de lichte daling van de grondprijzen in de eerste helft van omgezet in een lichte stijging met 1,3% in de tweede helft van. In de eerste helft van daalt de gemiddelde grondprijs echter sterk met 13,2% tot een niveau van ,-- per hectare. In de tweede helft van vindt er een stijging plaats met 6,3%, gevolgd door wederom een daling in de eerste helft van 2004 met 5,8%, waarmee de grondprijs zich weer op het niveau van de eerste helft van bevindt. De grondmobiliteit is redelijk stabiel over de jaren heen. Wel is duidelijk zichtbaar dat met de prijsdaling in de eerste helft van er ook een mobiliteitsdaling was. De mobiliteit is daarna weer iets opgeklommen naar circa 400 hectare per halfjaar. Zuidwest Brabant De daling van de grondprijzen in de tweede helft van is kennelijk van tijdelijke aard geweest en heeft zich niet doorgezet. De grondprijs was in redelijk stabiel op het niveau van circa ,-- per hectare. In de eerste helft van 2004 is de grondprijs echter weer gedaald met 4,7% tot ,-- per hectare. Na de IJsselmeerpolders is Zuidwest Brabant het op één na duurste gebied van Nederland. De mobiliteit is stabiel op ongeveer 150 hectare per jaar. In was er in dit gebied een duidelijke dip (110 hectare per jaar). Men is toen door de landelijke berichten over een daling van de markt waarschijnlijk even voorzichtig geweest. Door de grote druk op de markt is dit echter van korte duur geweest. Zuidelijk veehouderijgebied Nadat de grondprijzen in dit gebied enkele jaren even boven de ,-- per hectare waren, is er in de eerste helft van een daling ingezet. Deze daling zet zich voort in de tweede helft van en de eerste helft van De prijzen bevinden zich thans net boven de ,-- per hectare. De mobiliteit is weer toegenomen tot meer dan 700 hectare per halfjaar en zit daarmee weer op het niveau van Zuid-Limburg Ten opzichte van de absolute topprijs ( ,-- per hectare) in de tweede helft van 2001, zijn de grondprijzen in en sterk gedaald met totaal 44%. Voor het eerst sinds 2001 zijn de prijzen in dit gebied thans gestabiliseerd en heeft er zelfs een kleine stijging van 2,2% plaatsgevonden. Ook in dit gebied lagen de grondprijzen kennelijk op een veel te hoog niveau. De markt heeft zich qua verhoudingen hersteld. De grondmobiliteit is ten opzichte van 2001 met ongeveer 20% afgenomen tot circa 90 verhandelde hectares in. In daalt ook de mobiliteit verder tot circa 40 hectare per halfjaar. Auteur: Dienst Landelijk Gebied te Utrecht.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt Grondprijsmonitor 2011 Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt juli 2012 2 Grondprijsmonitor 2011 Dienst Landelijk Gebied Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 3 3 Leeswijzer 3 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2009

GRONDPRIJSMONITOR 2009 GRONDPRIJSMONITOR 2009 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Leeswijzer 4. Uitgangspunten 5. Grondprijzen: het landelijke

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2006

GRONDPRIJSMONITOR 2006 GRONDPRIJSMONITOR 2006 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied november 2007 1 Inhoud 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens 3. Agrarische

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Agrarische grondprijzen in soorten en maten

Agrarische grondprijzen in soorten en maten Agrarische grondprijzen in soorten en maten Oktober 2015 Wietse Dol, Paul Peter Kuiper 1 en Martien Voskuilen De gemiddelde grondprijs geeft een goed beeld van de grondprijsontwikkeling, mits rekening

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Rapport 1526.N.13. Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland

Rapport 1526.N.13. Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland Rapport 1526.N.13 Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid en ruwvoerkwaliteit van grasland in Nederland maart 2014 Auteur(s) : ir. M.J.G. de Haas dr. ing. A.M.D. van Rotterdam-Los dr. ir. D.W. Bussink 2014 Wageningen,

Nadere informatie

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental

Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Bijlage 2 - Ontwikkeling ledental Ledental De ontwikkeling van het ledental is een van de grootste zorgen van de KNSB. Hieronder wordt een aantal aspecten van de ontwikkeling van het ledental van de KNSB

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Pachtnormen 2014. Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen

Pachtnormen 2014. Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen Pachtnormen 2014 Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen H.J. Silvis, R.W. van der Meer en M.J. Voskuilen Pachtnormen 2014 Berekening

Nadere informatie

DE WOX 2E KWARTAAL 2008

DE WOX 2E KWARTAAL 2008 DE WOX 2E KWARTAAL 2008 Woningprijs stagneert: eerste dalingen op gemeenteniveau zichtbaar Delft, 21 juli De gemiddelde prijs van een woning steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met slechts 0,1%.

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 Huurprijsontwikkeling per kwartaal De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 1,2%. Huurprijsontwikkeling

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Nederlanders tevreden met hun woning

Nederlanders tevreden met hun woning Nederlanders tevreden met hun woning 05 Minder verhuizingen door ingezakte woningmarkt Aantal verhuisde personen zo n 7,5 procent lager in 2009 dan in 2008 Vooral gezinnen van middelbare leeftijd maakten

Nadere informatie

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten?

Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 1990 2040 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Provinciale leerlingenontwikkeling in Nederland: 199 Wat hebben we achter de rug en wat staat ons nog te wachten? Verus Ledenvoordeel Jelmer Dekker Januari Levendgeborenen Algemeen vruchtbaarheidscijfer

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht

Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006. De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Tabellenboek Wet Bopz 2002 2006 De belangrijkste kwantitatieve ontwikkelingen Wet Bopz in beeld gebracht Den Haag, november 2007 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Daling cafés zet door, maar stagneert

Daling cafés zet door, maar stagneert Cafésector in cijfers Na een zeer forse daling in 2008 en 2009, is het caféaanbod in 2010 slechts met 0,8% gedaald. Absoluut gezien hebben 74 cafés hun deuren gesloten. Dat blijkt uit een analyse van het

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1

Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1 Woningmarktanalyse 4 e kwartaal 2012 pag. 1 Inleiding In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt van de afgelopen 6 jaar. De analyse is anders dan u van ons gewend bent. In dit

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie