Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004."

Transcriptie

1 Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting. 2. Achtergrond van de gegevens. 3. Gewogen gemiddelde grondprijzen in Nederland. 4. Stijgings- en dalingspercentages van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 5. Absolute grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 6. Spreiding van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. 7. Grondmobiliteit. 8. Toelichting op de cijfers per landbouwgebiedgroep. 1. Samenvatting. Aan de jarenlange stijging van de agrarische grondprijzen 1 is een einde gekomen. In 2001 stabiliseerden de agrarische grondprijzen zich op het in 2000 bereikte hoogste niveau. In trad een daling van de grondprijzen in, gecombineerd met een afname van de grondmobiliteit 2. De daling in de grondprijs heeft zich in en de eerste helft van 2004 verder doorgezet. Gemiddeld daalden de grondprijzen in Nederland in, en de eerste helft van 2004 ten opzichte van de tweede helft van 2001 met bijna 22%. De daling van de grondprijzen was het sterkst zichtbaar vanaf begin. Ook de grondmobiliteit ligt sinds 2001 op een lager niveau dan in de jaren daarvoor. Kenmerkend is dat de mobiliteit in de eerste helft van een kalenderjaar aanmerkelijk hoger ligt dan in de tweede helft van een kalenderjaar. Per saldo neemt de mobiliteit vanaf 2001 langzaam af. Verkopers nemen momenteel een afwachtende houding aan. Men hoopt wellicht op een stabilisatie van de markt, maar de daling gaat voort. 2. Achtergrond van de gegevens. De gegevens in deze notitie komen van het Kadaster en zijn door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in het geautomatiseerde systeem Infogroma bewerkt. Voor de presentatie van de gegevens is aansluiting gezocht bij de indeling van Nederland in veertien landbouwgebiedgroepen, zoals deze ook door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gehanteerd. Bij de berekeningen worden alleen transacties met pachtvrije gronden betrokken, waarbij tevens de verkrijger een agrariër is. De bewerkte gegevens hebben alleen betrekking op de verkoop van los bouwland en los grasland, zonder (melk)quotum, gebouwen, schadevergoedingen, toeslagen etc. Familietransacties in het kader van bedrijfsovername worden eveneens buiten beschouwing gelaten, evenals transacties van gehele bedrijven. Deze factoren beïnvloeden namelijk de transactieprijs, waardoor geen representatieve agrarische grondprijs kan worden berekend. DLG gebruikt de berekeningen van de agrarische grondprijs per hectare als toetsingskader voor de aankopen van losse grond door het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). 3. Gewogen gemiddelde grondprijzen in Nederland. Het gewogen gemiddelde per hectare van de grondprijzen in Nederland wordt berekend door het totaal betaalde bedrag te delen door het totaal aantal verhandelde hectares. Vanaf 1993 tot en met 2000 zijn de grondprijzen sterk gestegen. In 2001 zijn de prijzen gestabiliseerd. In de eerste helft van gaat de grondprijs dalen, maar deze daling zet zich niet door in de tweede helft 1 Als in deze notitie over grondprijzen wordt geschreven, wordt bedoeld de gewogen gemiddelde grondprijzen. 2 De hoeveelheid verhandelde hectares in een bepaalde periode, in een bepaald gebied.

2 van. In de eerste helft van treedt er wederom een daling op, welke zich in de tweede helft van en de eerste helft van 2004 doorzet. De gemiddelde grondprijs komt in de eerste helft van 2004 onder de ,-- per hectare te liggen en wel op het niveau van midden In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de grondprijzen weergegeven vanaf 1993 tot en met de eerste helft van Jaar 1993 Jaar 1994 Jaar 1995 Jaar e half jaar Grondprijsontwikkeling e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar e half jaar - 1e half jaar - 2e half jaar - 1e half jaar - 2e halfjaar e halfjaar Ontwikkeling per kwartaal. Als naar de prijsontwikkeling per kwartaal wordt gekeken, zijn grotere fluctuaties zichtbaar. De eerste twee kwartalen van is de gemiddelde grondprijs relatief stabiel, gevolgd door een schijnbare stijging in het derde kwartaal van. In het laatste kwartaal van zijn de prijzen weer gedaald tot iets onder het niveau van het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal van bevindt de grondprijs zich nog op het niveau van. Vanaf het tweede kwartaal van gaat de grondprijs onderuit naar rond de ,-- per hectare, welk niveau in het derde en vierde kwartaal gehandhaafd blijft. In de eerste twee kwartalen van 2004 ligt de gemiddelde grondprijs al rond de ,-- per hectare. In onderstaande grafiek zijn de kwartaalcijfers over, en de eerste helft van 2004 weergegeven. Grondprijsontwikkeling per kwartaal Gemiddelde grondprijzen e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal e kwartaal 2004

3 3 4. Stijgings- en dalingspercentages van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. De grondprijzen per landbouwgebiedgroep worden per halfjaar berekend. Om statistisch betrouwbaar te zijn, moet de berekening zijn gebaseerd op tenminste 15 betrouwbare transacties per gebiedgroep. In onderstaande tabel zijn de stijgings- en dalingspercentages van de grondprijzen per halfjaar zowel per landbouwgebiedgroep als voor geheel Nederland weergegeven voor de periode van De percentages die met een grijstint staan weergegeven, hebben betrekking op minder dan 15 transacties en zijn dus statistisch onbetrouwbaar. Desondanks geven ze wel een beeld van de ontwikkeling van de agrarische grondprijzen in deze gebieden en zijn ze toch weergegeven. 1 e helft 2004 Landbouwgebiedgroep t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v e helft 1 Bouwhoek en Hogeland -15,6% 0,5% -14,4% 8,1% 6,7% 2 Veenkoloniën en Oldambt -7,2% -2,5% -8,3% -9,2% -0,3% 3 Noordelijk weidegebied 1,1% -2,2% -16,0% -12,1% 5,5% 4 Oostelijk veehouderijgebied -4,7% -5,4% -8,2% -5,1% -13,8% 5 Centraal veehouderijgebied -2,0% -8,3% -1,8% -5,0% -4,5% 6 IJsselmeerpolders 0,8% -7,5% 8,3% -6,2% -2,3% 7 Westelijk Holland -15,8% 5,6% -1,2% 7,6% -25,3% 8 Waterland en Droogmakerijen -14,1% 46,0% -38,7% 1,3% -15,2% 9 Hollands / Utrechts Weidegebied -0,3% 9,5% -22,1% -0,8% 1,7% 10 Rivierengebied -7,3% -12,0% 2,2% -8,3% -7,6% 11 Zuidwestelijk akkerbouwgebied -2,2% 1,3% -13,2% 6,3% -5,8% 12 Zuidwest Brabant 5,4% -13,8% 8,5% -2,6% -4,7% 13 Zuidelijk veehouderijgebied -1,2% -4,1% -2,8% -7,6% -2,2% 14 Zuid Limburg -19,8% -9,2% -7,6% -12,3% 2,0% Nederland -5,6% 0,0% -7,9% -5,3% -5,3% 5. Absolute grondprijzen per groep van landbouwgebieden. De stijgings- en dalingspercentages zijn interessant om de relatieve ontwikkelingen op de grondmarkt te volgen maar geven geen beeld van de absolute waarden van de grondprijzen in de verschillende regio s. In de tabel en grafiek op de volgende bladzijde zijn de absolute waarden van de grondprijzen per halfjaar per groep van landbouwgebieden vanaf de eerste helft van tot en met de eerste helft van 2004 weergegeven in euro s per hectare. Met name de enorme daling van ruim 25% in groep 7 (Westelijk Holland) valt direct op. Absoluut betekent dit een daling van bijna ,-- naar bijna ,-- per hectare. De grondprijzen in dit gebied lagen kennelijk nog op een te hoog niveau. In diverse andere gebieden heeft zo n daling zich al eerder voorgedaan. Alleen in groep 6 (IJsselmeerpolders) ligt de gemiddelde grondprijs nog boven de ,-- per hectare. Alle overige gebieden hebben een gemiddelde grondprijs van minder dan ,-- per hectare. In groep 8 ligt deze zelfs onder de ,-- per hectare. In 7 van de 14 groepen ligt de prijs thans tussen ,-- en ,-- per hectare.

4 4 Landbouwgebiedgroep 1 e helft Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Nederland Gewogen gemiddelde grondprijzen Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg

5 6. Spreiding van grondprijzen per groep van landbouwgebieden. Naast de gewogen gemiddelde grondprijs per hectare is de spreiding van de betaalde prijzen per hectare relevant. Derhalve zijn ook de 25%- en 75%-grenzen per landbouwgebied berekend. De 25%-grens en 75%-grens worden respectievelijk berekend door de betaalde prijs per hectare te bepalen, die voor de laagste 25% respectievelijk de hoogste 25% van de verhandelde hectares is betaald (per landbouwgebied per periode). In de volgende grafiek zijn de 25%-grens, het gewogen gemiddelde en de 75%-grens van vijf opeenvolgende perioden (eerste helft tot en met eerste helft 2004) per landbouwgebiedgroep weergegeven. 5 25% en 75% grenzen voor de grondprijs grondprijs per hectare groep 1 - groep 2 - groep 3 - groep 4 - groep 5 - groep 6 - groep 7 - groep 8 - groep 9 - groep 10- groep 11- groep 12- groep 13- groep 14- Landbouwgebiedgroepen 25% Gemiddelde 75% In de grafiek zijn enkele kenmerkende getallen af te leiden. In de groepen 2, 3 en 8 ligt de 25%-grens in het afgelopen jaar onder de ,-- per hectare. Dit betekent dat een deel van de gronden in die gebieden voor dergelijke prijzen is verhandeld. Alleen in groep 6 (IJsselmeerpolders) ligt de 75%-grens nog boven de ,-- per hectare, in alle andere groepen onder de ,-- per hectare. Dit bevestigt het beeld dat de grondprijzen in Nederland behoorlijk zijn gedaald, ook in de top van de markt. 7. Grondmobiliteit. Naast de hoogte van de grondprijzen geeft ook de (grond)mobiliteit een beeld van de grondmarkt. De mobiliteit wordt bepaald door het aantal hectares dat in een bepaald gebied in een bepaalde periode wordt verhandeld.

6 6 Landbouwgebiedgroep 1 e helft 2004 In ha In ha In ha In ha In ha 1 Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk weidegebied Oostelijk veehouderijgebied Centraal veehouderijgebied IJsselmeerpolders Westelijk Holland Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Nederland Grondmobiliteit Bouwhoek en Hogeland Noordelijk weidegebied Centraal veehouderijgebied Oostelijk veehouderijgebied Westelijk Holland IJsselmeerpolders Waterland en Droogmakerijen Hollands / Utrechts Weidegebied Rivierengebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidwest Brabant Zuidelijk veehouderijgebied Zuid Limburg Uit bovenstaand overzicht (in hectares), met bijbehorende grafiek, blijkt dat de grondmobiliteit in Nederland zich in de eerste helft van de afgelopen jaren steeds op een hoger niveau bevindt dan in de tweede helft van ieder jaar. Ook eind negentiger jaren van de vorige eeuw was dit het geval. Als we het jaar 2001 er qua mobiliteitscijfers bij betrekken (eerste helft 5641 ha en tweede helft 4195 ha), zien we dat de mobiliteit ieder jaar daalt. In geen enkel gebied bedraagt de mobiliteit nog meer dan 800 hectare in een halfjaar tijd, terwijl dit voor 2004 regelmatig voorkwam.

7 Kijkende naar de diverse gebieden dan valt een aantal zaken op. In gebied 1 (Bouwhoek en Hogeland) is de mobiliteit het afgelopen jaar ineens veel hoger dan in de voorgaande periodes. Dit kan verklaard worden doordat de prijs in dit gebied minder sterk gedaald is en zelfs weer iets gestegen dan in de aangrenzende gebieden 2 (Veenkoloniën en Oldambt) en 3 (Noordelijk weidegebied), waardoor verkopers en kopers elkaar makkelijker vinden. In groep 4 (Oostelijk veehouderijgebied) is de mobiliteit in het afgelopen jaar opvallend lager ten opzichte van voorgaande periodes. Dit kan veroorzaakt worden door de alsmaar dalende grondprijs in dit gebied. In groep 6 (IJsselmeerpolders) is de mobiliteit in de eerste helft van ineens een stuk hoger dan in de overige periodes. Ondanks de daling van de grondprijs in groep 7 is de mobiliteit in dit gebied niet minder geworden. Verkopers hebben de lagere prijs kennelijk geaccepteerd en wellicht zelfs eieren voor hun geld gekozen. In groep 8 (Waterland en Droogmakerijen) is de mobiliteit in de eerste helft van 2004 gedaald naar slechts 20 hectare in een half jaar tijd en ook nog eens voor een lage grondprijs. Als laatste is te melden dat de mobiliteit in het Zuidelijk Veehouderijgebied weer is gestegen naar ruim 700 hectare in een halfjaar tijd. Historie grondmobiliteit. In onderstaande grafiek is de historie van de grondmobiliteit weergegeven vanaf 1997 tot en met de eerste helft van Goed zichtbaar is dat er in de eerste helft van een kalenderjaar méér grond wordt verhandeld dan in het tweede halfjaar. Tevens is zichtbaar dat de grondmobiliteit zich tot 2000 op hetzelfde niveau handhaafde (5000 à 7000 hectare per halfjaar). In de eerste helft van 2000 steeg de grondmobiliteit tot bijna 8000 hectare, waarna een sterke daling intrad. Thans is de mobiliteit in een geheel jaar circa 8000 hectare. Concluderend kan gezegd worden dat de mobiliteit langzaam aan het afnemen is. Wel wordt verwacht dat als de prijzen zich stabiliseren verkopers weer meer grond op de markt zullen brengen en de mobiliteit zich zal herstellen. 7 Grondmobiliteit Aantal hectares Periode

8 8. Toelichting op de cijfers. In de periode van 1993 tot en met 2000 zijn de agrarische grondprijzen in Nederland gestegen: van gemiddeld per hectare in 1993 tot gemiddeld per hectare in de laatste helft van het jaar In 2001 stabiliseerden de grondprijzen zich op dit (te hoge) niveau, waarna in een daling intrad. In het eerste halfjaar van daalden de grondprijzen met 5,6% tot per hectare. Deze daling zette in de tweede helft van echter niet door. De gemiddelde grondprijs per hectare handhaafde zich in de tweede helft van op per hectare. In de eerste helft van is de gemiddelde grondprijs met 7,9% gaan dalen tot gemiddeld ,-- per hectare. Zowel in de tweede helft van als in de eerste helft van 2004 daalt de gemiddelde grondprijs in Nederland met 5,3% tot uiteindelijk ,-- per hectare en komt daarmee onder de ,--. De laatste keer dat de grondprijs gemiddeld onder de ,-- per hectare lag was in de eerste helft van Naast de daling van de grondprijzen nam ook de mobiliteit af. In werd nog 8625 hectare pachtvrije landbouwgrond verhandeld, tegen circa 9835 hectare in In is de mobiliteit nog verder gedaald tot 8244 hectare. In de eerste helft van 2004 was er een mobiliteit van ruim 4600 hectare. Ruim 300 hectare minder dan in de eerste helft van. Als deze trend zich doorzet, komt de mobiliteit over geheel 2004 onder de 8000 hectare te liggen. Hieronder wordt per landbouwgebiedgroep iets dieper ingegaan op de cijfers qua prijs en mobiliteit. Bouwhoek en Hogeland In het noorden van het land ligt het landbouwgebied Bouwhoek en Hogeland. De grondprijzen in dit gebied zijn in en in de eerste helft van fors gedaald. Na deze daling is er echter een stijging ingetreden. Eerst met circa 8% en het afgelopen halfjaar met bijna 7%. Thans ligt de gemiddelde grondprijs weer op het niveau van twee jaar geleden. De mobiliteit was aanvankelijk ook gedaald tot 270 hectare in. In is deze weer gestegen naar ruim 400 hectare en in het eerste halfjaar van 2004 is er al ruim 330 hectare verhandeld, zodat de mobiliteit over geheel 2004 waarschijnlijk hoger zal zijn dan die over geheel. Veenkoloniën en Oldambt Het landbouwgebied Veenkoloniën en Oldambt wordt gevormd door het oostelijk deel van de provincies Groningen en Drenthe. De prijzen in dit gebied zijn altijd al laag geweest en blijven dit ook. De afgelopen twee kalenderjaren ( en ) is de gemiddelde grondprijs alleen maar gedaald tot ,-- per hectare. Deze daling heeft zich in de eerste helft van 2004 echter niet voortgezet en is de prijs gestabiliseerd op ,-- per hectare. De mobiliteit in dit gebied blijft stabiel met circa 900 verhandelde hectares op jaarbasis. Noordelijk Weidegebied Het Noordelijk Weidegebied strekt zich uit over de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. In dit landbouwgebied zijn de grondprijzen in de eerste helft van licht gestegen, waarna een lichte daling volgde in de tweede helft van. In is de prijs in dit gebied echter sterk gedaald met bijna 30% tot een niveau van ,-- per hectare. In de eerste helft van 2004 heeft de markt zich weer iets hersteld en steeg de gemiddelde prijs met 5,5% tot een niveau van ,-- per hectare. In afwijking van de prijs is de mobiliteit in dit gebied nog steeds één van de hoogste van Nederland. Kennelijk vinden kopers en verkopers elkaar, ondanks de lage prijzen, toch in dit gebied. Oostelijk Veehouderijgebied Het Oostelijk Veehouderijgebied strekt zich uit over de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. In dit gebied vond in 2001 nog een lichte stijging van de grondprijzen plaats. Vanaf zijn de grondprijzen in dit gebied alleen maar gedaald. In was de daling ruim 10% en in nog eens bijna 13%. In de eerste helft van 2004 zijn de prijzen weer verder gedaald tot ,-- per hectare, een daling ten opzichte van de tweede helft van van bijna 14%. Als we de gemiddelde prijs van de eerste helft van 2004 vergelijken met die van de tweede helft van 2001, dan is de daling ruim 32,5%. 8

9 9 De mobiliteit in dit gebied bevindt zich met circa 1200 hectare op jaarbasis op een normaal niveau. Centraal Veehouderijgebied Het Centraal Veehouderijgebied strekt zich uit over de Veluwe en omgeving. In dit landbouwgebied zijn de agrarische grondprijzen in de eerste helft van redelijk stabiel gebleven, maar met 8,3% gedaald in de tweede helft van. In de eerste helft van zijn de grondprijzen licht gedaald met 1,8% tot ,--. In de afgelopen twee halve jaren zijn de prijzen weer verder gedaald met respectievelijk 5% en 4,5% tot ,-- per hectare nu. De daling vanaf de tweede helft van 2001 tot nu bedraagt bijna 20%. Na een sterke daling in de tweede helft van en, heeft de grondmobiliteit in dit gebied zich in de eerste helft van 2004 hersteld tot 144 verhandelde hectares en ligt daarmee weer bijna op het niveau van de eerste helft van. IJsselmeerpolders In het landbouwgebied IJsselmeerpolders liggen de agrarische grondprijzen afgelopen jaren tussen ,-- en ,-- per hectare. Zij zijn dan ook de hoogste in Nederland. In alle andere gebieden komt de gemiddelde prijs niet meer boven de ,-- per hectare uit, terwijl deze in de IJsselmeerpolders nog bijna ,-- per hectare bedraagt. De historie herhaalt zich. Het nieuwe land heeft de hoogste grondprijzen. De mobiliteit was in met ruim 730 verhandelde hectares gestegen ten opzichte van 2001 en. In de eerste helft van 2004 is de mobiliteit echter wat achtergebleven met circa 270 hectare in een halfjaar tijd. Westelijk Holland De in de eerste helft van sterke daling van de agrarische grondprijzen met 15,8% heeft zich in het tweede half jaar van en in weer hersteld tot bijna het niveau van eind 2001 ( ,-- per hectare). In de eerste helft van 2004 is de gemiddelde grondprijs echter zeer sterk gedaald met ruim 25% tot ,-- per hectare, het niveau van voor De mobiliteit is stabiel met circa 400 verhandelde hectares op jaarbasis. Waterland en Droogmakerijen In het gebied Waterland en Droogmakerijen vinden weinig transacties plaats, waardoor de berekeningen van de gemiddelde grondprijzen statistisch gezien onbetrouwbaar zijn. Bovendien liggen de grondprijzen in de Droogmakerijen (Wormer, Purmer, Beemster) veel hoger dan van die in Waterland en de Zeevang. Als gevolg hiervan fluctueren de berekende grondprijzen elk halfjaar aanzienlijk. Dit verklaart de grote verschillen in de afgelopen vijf halve jaren. Wel is de gemiddelde grondprijs over de eerste helft van 2004 onder de grens van ,-- per hectare gekomen ( ,--). Dit is het laagste van de 14 gebiedgroepen in de afgelopen jaren. Gezien het geringe aantal verhandelde hectares (slechts 20 hectare in de eerste helft van 2004) hebben deze fluctuaties overigens weinig invloed op het landelijk gewogen gemiddelde. Hollands/Utrecht Weidegebied In het Hollands/Utrechts Weidegebied zijn de grondprijzen in de tweede helft van met 9,5% gestegen ten opzichte van de eerste helft van tot per hectare. Hoger zijn de gemiddelde grondprijzen in dit landbouwgebied nog niet geweest. In de eerste helft van daalt de gemiddelde prijs met ruim 22%. In het afgelopen jaar is de prijs gestabiliseerd op het huidige niveau van circa ,-- per hectare. De prijzen waren in dit gebied duidelijk te hoog. De grondmobiliteit is in de eerste helft van 2004 weer toegenomen ten opzichte van en.

10 Rivierengebied In het Rivierengebied heeft de in de eerste helft van ingezette daling van de grondprijzen zich verder doorgezet. Ten opzichte van de tweede helft van 2001 ( ,--) zijn de grondprijzen in dit gebied tot en met de eerste helft van 2004 ( ,--) met bijna 30% gedaald. Het is onzeker of deze daling zich zal voortzetten of dat er een stabilisatie zal gaan optreden. 10 De mobiliteit is stabiel op ongeveer 300 verhandelde hectares per jaar. Ondanks de lagere prijzen blijft de omvang van de verhandelde oppervlakte ongeveer gelijk. Zuidwestelijk Akkerbouwgebied Het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied omvat de provincie Zeeland en delen van Zuid-Holland. In dit landbouwgebied is de lichte daling van de grondprijzen in de eerste helft van omgezet in een lichte stijging met 1,3% in de tweede helft van. In de eerste helft van daalt de gemiddelde grondprijs echter sterk met 13,2% tot een niveau van ,-- per hectare. In de tweede helft van vindt er een stijging plaats met 6,3%, gevolgd door wederom een daling in de eerste helft van 2004 met 5,8%, waarmee de grondprijs zich weer op het niveau van de eerste helft van bevindt. De grondmobiliteit is redelijk stabiel over de jaren heen. Wel is duidelijk zichtbaar dat met de prijsdaling in de eerste helft van er ook een mobiliteitsdaling was. De mobiliteit is daarna weer iets opgeklommen naar circa 400 hectare per halfjaar. Zuidwest Brabant De daling van de grondprijzen in de tweede helft van is kennelijk van tijdelijke aard geweest en heeft zich niet doorgezet. De grondprijs was in redelijk stabiel op het niveau van circa ,-- per hectare. In de eerste helft van 2004 is de grondprijs echter weer gedaald met 4,7% tot ,-- per hectare. Na de IJsselmeerpolders is Zuidwest Brabant het op één na duurste gebied van Nederland. De mobiliteit is stabiel op ongeveer 150 hectare per jaar. In was er in dit gebied een duidelijke dip (110 hectare per jaar). Men is toen door de landelijke berichten over een daling van de markt waarschijnlijk even voorzichtig geweest. Door de grote druk op de markt is dit echter van korte duur geweest. Zuidelijk veehouderijgebied Nadat de grondprijzen in dit gebied enkele jaren even boven de ,-- per hectare waren, is er in de eerste helft van een daling ingezet. Deze daling zet zich voort in de tweede helft van en de eerste helft van De prijzen bevinden zich thans net boven de ,-- per hectare. De mobiliteit is weer toegenomen tot meer dan 700 hectare per halfjaar en zit daarmee weer op het niveau van Zuid-Limburg Ten opzichte van de absolute topprijs ( ,-- per hectare) in de tweede helft van 2001, zijn de grondprijzen in en sterk gedaald met totaal 44%. Voor het eerst sinds 2001 zijn de prijzen in dit gebied thans gestabiliseerd en heeft er zelfs een kleine stijging van 2,2% plaatsgevonden. Ook in dit gebied lagen de grondprijzen kennelijk op een veel te hoog niveau. De markt heeft zich qua verhoudingen hersteld. De grondmobiliteit is ten opzichte van 2001 met ongeveer 20% afgenomen tot circa 90 verhandelde hectares in. In daalt ook de mobiliteit verder tot circa 40 hectare per halfjaar. Auteur: Dienst Landelijk Gebied te Utrecht.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2004. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2002 en 2003. De notitie is als

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Dienst Landelijk Gebied Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2001 Inleiding. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de agrarische grondprijzen

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt

Agrarische grondmarkt Agrarische grondmarkt Kwartaal 3 2016 kwartaalbericht van Research en Kadaster Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2016 opnieuw licht gedaald

Nadere informatie

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt

Grondprijsmonitor 2011. Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt Grondprijsmonitor 2011 Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt juli 2012 2 Grondprijsmonitor 2011 Dienst Landelijk Gebied Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 3 3 Leeswijzer 3 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 213 Maart 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 213 gestegen tot 54. euro per

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 november 2012 Martien Voskuilen, Jan Luijt Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2009

GRONDPRIJSMONITOR 2009 GRONDPRIJSMONITOR 2009 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Leeswijzer 4. Uitgangspunten 5. Grondprijzen: het landelijke

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2005

GRONDPRIJSMONITOR 2005 GRONDPRIJSMONITOR 2005 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied december 2006 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2006

GRONDPRIJSMONITOR 2006 GRONDPRIJSMONITOR 2006 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied november 2007 1 Inhoud 1. Inleiding op de Grondprijsmonitor 2. Achtergrond van de gegevens 3. Agrarische

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 213 December 213 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 213 uit op 49.9 euro per

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2012

GRONDPRIJSMONITOR 2012 GRONDPRIJSMONITOR 2012 1 ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied juli 2013 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Leeswijzer 4. Uitgangspunten 5. Grondprijzen: het landelijke

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2012 Februari 2013 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk Na een forse stijging handhaaft de agrarische grondprijs zich sinds 2009 op een hoog niveau. Er is de laatste

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Grondprijsmonitor 2010

Grondprijsmonitor 2010 Grondprijsmonitor 2010 Recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt Mei 2011 2 Grondprijsmonitor 2010 Dienst Landelijk Gebied Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 3 3 Leeswijzer 3 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

GRONDPRIJSMONITOR 2008

GRONDPRIJSMONITOR 2008 GRONDPRIJSMONITOR 2008 RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE AGRARISCHE GRONDMARKT Dienst Landelijk Gebied juli 2009 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Leeswijzer 4. Uitgangspunten 5. Grondprijzen: het landelijke

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14755 6 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 2013, nr. WJZ / 13089574, houdende

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2014

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2014 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 214 Juni 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland lag in het eerste kwartaal van 214 op 51. euro per

Nadere informatie

Actoren op de agrarische grondmarkt

Actoren op de agrarische grondmarkt Actoren op de agrarische grondmarkt Maart 2016 Huib Silvis en Martien Voskuilen, m.m.v. Paul Peter Kuiper (Kadaster) Nederland heeft nog ruim 2 miljoen hectare landbouwgrond. Ongeveer 85% is van natuurlijke

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Grondsoort en grondprijs

Grondsoort en grondprijs Grondsoort en grondprijs November 2016 Huib Silvis, Martien Voskuilen (Wageningen Economic Research) Paul Peter Kuiper (Kadaster) en Everhard van Essen (Aequator) Grondpercelen met lichte en zware zavel

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Kwartaal 3 2016 Grondprijsontwikkeling in de provincie Friesland De ontwikkeling van de grondprijzen in de provincie Friesland is in onderstaande figuur 1 en tabel

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal

Nederland - gemiddelde koopsom per kwartaal 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 Halfjaarbericht Woningmarktcijfers.nl,

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Agrarische grondprijzen in soorten en maten

Agrarische grondprijzen in soorten en maten Agrarische grondprijzen in soorten en maten Oktober 2015 Wietse Dol, Paul Peter Kuiper 1 en Martien Voskuilen De gemiddelde grondprijs geeft een goed beeld van de grondprijsontwikkeling, mits rekening

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland

Gemiddelde koopsom bestaande woningen Nederland Uitstekend 2016 voor de Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een uitstekend jaar achter de rug. De gemiddelde koopsom is uitgekomen op 243.837, een stijging van 5,9% in vergelijking

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2008

Vastgoedbericht november 2008 22 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE WOX 1E KWARTAAL 2008

DE WOX 1E KWARTAAL 2008 DE WOX 1E KWARTAAL 2008 Zowel prijsdalingen als forse prijsstijgingen op gemeentelijk niveau begin 2008 Delft, mei In het afgelopen kwartaal is de gemiddelde woningprijs met 3,7% gestegen ten opzichte

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19%

Gemiddelde koopsom augustus stijgt met 3,19% 24 tember 20 Gemiddelde koopsom ustus stijgt met 3,19% Woningwaarde-index Kadaster ustus stijgt naar 298.8 De Woningwaarde-index van het Kadaster is in de maand ustus 298,8 tegeer 295,6 in i 20. Een stijging

Nadere informatie

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013

Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties. Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot en met 2013 Onderzoek naar nieuwbouwgrondtransacties Ontwikkeling volumes en prijzen in de periode 1993 tot

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT

FINTREX ANALYSEERT DE MARKT FINTREX ANALYSEERT DE MARKT ARBEIDSMARKTANALYSE KLANTCONTACT Q1 + Q2 2017 Bron: CBS / UWV / Jobdigger / CDFD / eigen data 1 INHOUDSOPGAVE TREND ARBEIDSMARKT WERKLOOSHEID PER REGIO AANTAL VACATURES PER

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht. April 2017

NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht. April 2017 NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht April 2017 NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht April 2017 INHOUD 1. Algemeen beeld Agrarisch & Landelijk Vastgoed 5 2. Grondgebonden Landbouw 2.1 Verdiencapaciteit

Nadere informatie

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 AMvB Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4 ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 Tweede ronde Spelderholt Voorstel initiatiefnemers op basis van verkenningen 5 pachtvormen - Reguliere pacht correctieve

Nadere informatie

Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit

Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit Paul Peter Kuiper (Kadaster), Huib Silvis en Martien Voskuilen De vrijwillige kavelruil heeft na een sterke terugval in 2000-2003 een comeback gemaakt. In

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017

Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Leningen oversluiten Oversluitonderzoek 2017 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in de eerste acht maanden van 2017 onderzoek gedaan naar leningaanvragen ten behoeve

Nadere informatie

Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen

Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen Agrarische verkeerswaarde Sarsven en de Banen Versie 2 Datum 23 mei 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Sarsven en de Banen Versienummer 2 Locatie T:\DLG\team midden\programma's - projecten\sarsven_de

Nadere informatie