Cees Oudshoorn. Verdienen met een ondernemende samenleving. Grenzeloos groeien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cees Oudshoorn. Verdienen met een ondernemende samenleving. Grenzeloos groeien"

Transcriptie

1 Cees Oudshoorn Verdienen met een ondernemende samenleving Grenzeloos groeien

2 Verdienen met een ondernemende samenleving Grenzeloos groeien Deze notitie verschijnt op het moment van de wisseling van het voorzitterschap van VNO- NCW. Zowel Bernard Wientjes als Hans de Boer hebben een bijzondere belangstelling voor het verdienvermogen van Nederland. Dit thema is in Nederland op veel plaatsen in discussie. Het houdt ook mij al een heel professioneel leven bezig. Met plezier heb ik daarom eens een keer op persoonlijke titel mijn bijdrage geleverd. Cees Oudshoorn

3 2

4 inhoud Lijst met figuren en afbeeldingen... 5 Voorwoord... 6 Inleiding en samenvatting Uitgangssituatie Global change Ondernemerschap Groeibrengers Verdienen Groeiprojecten Stabiliteit Slot Bijlagen

5 4

6 Lijst met figuren en afbeeldingen Figuur 1: Cumulatieve beleidsmatige lastenontwikkeling en pensioenlasten bedrijven vanaf Figuur 2: Verdeling typen contracten...19 Figuur 3: Aantal internet-ondernemingen per 1 miljoen inwoners...24 Figuur 4: Verdeling bruto vermogen huishoudens over decielgroepen naar inkomen...26 Figuur 5: Aandelen toegevoegde waarde en fulltime banen in twee sectoren Figuur 6: Aantal werkzame hoger opgeleiden naar sector Figuur 7: Toegevoegde waarde van export Figuur 8: Toegevoegde waarde in bruto basisprijzen...32 Figuur 9: Productie en binnenlands geproduceerde uitvoer...33 Figuur 10: Uitgaande buitenlandse investeringen...33 Figuur 11: Aandeel omzet uit innovatie, industrie...34 Figuur 12: Vier typen onderzoek...45 Figuur 13: Exposure sectoren aan internationale concurrentie...63 Figuur 14: Dienstenuitvoer naar type product...63 Figuur 15: Waar gaat ons talent heen? Figuur 16: Werkgelegenheid in arbeidsjaren als percentage van de bevolking

7 Voorwoord door: Wiebe Draijer, voorzitter SER 6

8 Nederland is een van de meest welvarende plekken op aarde. En onze kinderen behoren, zo vertellen onderzoekers ons, tot de gelukkigste in de wereld. Dat willen wij graag zo houden. Maar die welvaart is geen gegeven, maar moet steeds weer verdiend worden. De financieel-economische crisis van de afgelopen jaren heeft ons weer eens met de neus op dat feit gedrukt. Ons nationaal inkomen is nog steeds lager dan in 2008; de werkloosheid en de staatschuld liggen daarentegen veel hoger dan zes jaar geleden. Dat verlies werken we niet vanzelf weg. De groeivooruitzichten blijven voorlopig mager: 1 tot 1,5% per jaar. Dat is te weinig om de werkloosheid duidelijk te gaan terugdringen en om de draagkracht voor financiering van collectieve voorzieningen veilig te stellen. Meer groei is nodig en gewenst. Niet als doel op zich, maar als middel om maatschappelijke welvaart te realiseren. Dan gaat het niet om het forceren van een tijdelijke groeispurt, maar om het versterken van het structurele groei- en verdienvermogen van de Nederlandse economie en samenleving. Hoe kunnen wij een structureel groeipad bevorderen dat past bij onze ambities, verwachtingen en mogelijkheden? Dat is ook de vraag die centraal staat in deze brochure over het verdienvermogen van ons land. Met deze brochure levert Cees Oudshoorn een belangwekkende en inspirerende bijdrage aan het gesprek over een groeiagenda. Een bijdrage die heel herkenbaar vanuit het perspectief van ondernemend Nederland het belang van dynamiek en ondernemerschap als motor voor de welvaart onderstreept. Tegelijkertijd benadrukt Oudshoorn ook de behoefte aan economische en maatschappelijke stabiliteit op macro-niveau, ook als voorwaarde om tot meer dynamiek op meso- en micro-niveau te komen. Cees Oudshoorn zet ons aan tot nadenken over ons fundamentele verdienvermogen, wat er de laatste jaren is verschoven, welke uitdagingen er op ons afkomen als globale trends, en wat deze betekenen voor onze agenda voor de toekomst. Hij is op zoek naar logica en onderbouwing, niet alleen opinie en debat. Een goede dialoog kan pas plaatsvinden als er een basis wordt gelegd waarin een knelpunt onderbouwd wordt uiteengezet. Zodat keuzes transparant zijn, en afwegingen besproken kunnen worden. In die zin is dit ook een waardevol document. Het poogt die basis te zijn van een discussie over groei, de noodzaak, de omvang van de uitdaging, en de keuzes en afwegingen die daar, hierbij vanuit het perspectief van werkgevers, maar met het belang van Nederland als geheel in het achterhoofd, bij gemaakt kunnen worden. Aan de overlegeconomie, aan het voeren van overleg ontlenen wij kracht. Dat ziet men in het buitenland heel goed. Eerder dit jaar was ik in Zweden, op uitnodiging van de familie Wallenberg, om te spreken met voorzitters van werkgevers- en werknemersorganisaties over de vraag hoe dat land in een versnelling te brengen. Ons beeld van Zweden is dat het de zaakjes goed op orde heeft. Maar naar hun eigen inzicht ontbreekt er iets: een overlegmodel. Zo n overlegmodel moet natuurlijk wel kunnen leveren. Het Energieakkoord van september vorig jaar is een mooi product. Het Sociaal Akkoord ook. In de afgelopen twee jaar bewees de overleg economie opnieuw zijn waarde bij het aanpakken van complexe vraagstukken. Er zijn juist nu echter nog de nodige onderwerpen waarbij overleg een cruciale rol kan spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsmarkt, pensioenen, circulaire economie gezondheidszorg. Niet in de minste plaats natuurlijk, groei. Een gezamenlijke groeiagenda, gebaseerd op overleg en draagvlak, als basis voor richting en ruimte aan een maatschappij. Rest mij in deze introductie iets te zeggen over Cees Oudshoorn. In zekere zin is dit ook een uniek document, want hier spreekt Cees Oudshoorn, de econoom, de Nederlander, de analyticus, de professional. Hier spreekt daarmee niet per definitie VNO-NCW en MKB- Nederland als geheel. Dat biedt inzicht en ruimte voor een eigen geluid. Het is natuurlijk gebruikelijk dat VNO-NCW en MKB-Nederland tot een gezamenlijk standpunt komen gedeeld en gesteund met en door alle achterbannen. Cees zal zeker met het belang van werkgevers indachtig geschreven hebben, maar toch. Vergelijk deze publicatie in dat opzicht met het artikel dat de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken eens per jaar schrijft in het ESB magazine. Persoonlijk vind ik dit ook mooi omdat het zo scherp de waarde van het perspectief en de bijdrage van Cees Oudshoorn zelf in beeld brengt, een zeer waardevolle kracht binnen VNO-NCW/MKB-Nederland. Het komt niet vaak voor dat de professional achter deze belangrijke pijler in de overlegeconomie zelf in beeld komt. De overlegeconomie biedt fenomenale waarde van gedragen veranderingen op complexe vraagstukken. Versterken van ons groeivermogen is zo n vraagstuk. Overleg is echter bovenal gedreven mensenwerk. Wiebe Draijer 7

9 8 Inleiding en samenvatting

10 De vraag hoe het staat met het Nederlandse verdienvermogen, voor welke uitdagingen we staan en wat de verdienstrategie voor de komende jaren en de langere termijn moet zijn, houdt velen bezig: de overheid, nationale en internationale adviesorganen, consultants. En terecht, want er is reden tot zorg. De groeivooruitzichten na vijf jaar crisis zijn mager, op korte en langere termijn. Er is veel verdienvermogen verloren gegaan terwijl onomkeerbare economische, technologische, ecologische en maatschappelijke ontwikkelingen juist een groot beroep op het verdienvermogen doen. Tegelijkertijd leeft een gemeenschappelijk gevoel dat Nederland in staat is opnieuw bakens te verzetten. Velen zijn ons voor gegaan, die niet alleen veranderingsgezind waren, maar ook veranderingsbereid zijn gebleken. Van het bedrijfsleven mag worden verwacht dat het een visie heeft op het verdienvermogen van Nederland en in woord en daad aan versterking daarvan wil bijdragen. Of, hoeveel, waar en waarmee we ons geld verdienen wordt uiteindelijk door het ondernemerschap bepaald. Ondernemers en ondernemingen opereren echter binnen daarvoor gecreëerde mogelijkheden en randvoorwaarden, waarover zij maar ten dele beslissen. Hun beoordeling daarvan is wel beslissend voor het eindresultaat, voor het welvaartsniveau en de werkgelegenheid. Juist hun visie op het verdienvermogen van ondernemers dus is essentieel. Deze notitie beoogt aan de totstandkoming daarvan bij te dragen. Groei als doel en middel Vergelijken we de Nederlandse economie anno 2014 met die van 2008 dan valt op dat de krimp van de economie sinds 2008 nog altijd niet is ingelopen. Wel zijn er uitkeringsgerechtigden bijgekomen en zijn de collectieve lasten en de staatsschuld veel hoger. Nederland heeft in de afgelopen vijf jaar van crisis een jasje uitgedaan. Pas in 2016 of 2017 mag worden verwacht dat de groeischade is weggewerkt. De groei voor de kortere en langere termijn zal niet veel meer bedragen dan gemiddeld 1 tot maximaal 1,5 procent per jaar. Mijn vertrekpunt is dat Nederland zich daar niet bij kan neerleggen. Er is meer groei nodig, niet alleen om vaak genoemde redenen als de instandhouding van essentiële publieke voorzieningen of het opvangen van de gevolgen van vergrijzing. En niet uitsluitend als doel op zichzelf. De enorme economische veranderingsprocessen uit hoofde van disruptieve (IT-)technologie, verdergaande globalisering, mondiale verschuivingen en de voedsel-, grondstoffen-, energie- en klimaatproblematiek zullen een zeer groot beroep doen op het aanpassingsvermogen van Nederland. De Nederlandse economie moet hoogwaardig kennisintensief, hoogproductief, uitzonderlijk dynamisch en schokbestendig zijn. Daarmee wordt een hogere groei gerealiseerd, maar die hogere groei is net zo hard een middel om te kunnen veranderen. Groei is kip en ei tegelijk. Verdienen als Leitmotiv; nodig is een dynamische, ondernemende grondhouding Voor een beter groeiperspectief is een gemeenschappelijke focus nodig, als Leitmotiv voor ons doen en handelen. Die focus ligt besloten in het woord VERDIENEN. Dat veronderstelt dynamiek en ondernemerschap als grondhouding, op alle niveaus, op macroniveau, op het mesoniveau van sectoren en regio s en op het microniveau van burger en bedrijf. Hoe staat het daarmee? Is niet een hoofdprobleem van Nederland, dat een dynamische en ondernemende grondhouding onvoldoende tot zijn recht komt? Is een samenleving waar zekerheid en risicomijding de intrinsieke motivatie lijkt te zijn nog wel in staat tot verdienen? Haalt de veelheid aan op zekerheid en op herverdeling gerichte regulering en collectieve arrangementen (van publieke en private herkomst) niet de spirit uit de economie? Is er daardoor een te grote afhankelijkheid van de overheid en werkgevers voor de verschaffing van voorzieningen en beheersing van (bestaans)risico s? Hoofdstelling van deze bijdrage is dat het Nederlandse model van collectieve risicodeling en -beheersing een te grote wissel trekt op het individuele aanpassingsvermogen en de bewegingsruimte van burgers en ondernemingen. Het model is zeker niet fit for the future. Het schiet tekort in de ontwikkeling en benutting van talent, haalt de dynamiek uit de economie en veronderstelt onvermogen tot het nemen van eigen initiatief terwijl zeer velen daartoe wel in staat zijn en de ruimte daarvoor claimen. Bij onvoldoende benutting van veel potentiële verdiencapaciteit blijven groeikansen liggen. Zo wordt teveel ingeleverd op welvaart respectievelijk het perspectief daarop van met name jongere generaties. 9

11 Naar een groter individueel aanpassingsvermogen Een systeemaanpassing naar verdienen appelleert aan een veel groter individueel aanpassingsvermogen van burgers en bedrijven. De aanpassing van de collectieve verzorgingsstaat naar een verdienende samenleving vraagt ambitie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, maar óók de mogelijkheid van opbouw van voldoende eigen vermogen en verdiencapaciteit voor de broodnodige veerkracht. Collectieve publieke en private arrangementen, hoge lasten en regulering staan dat nu teveel in de weg. Welke vernieuwingen in instituties zijn nodig om de Nederlandse economie de responsiviteit te bezorgen die de WRR noodzakelijk acht? Is het verwonderlijk dat gevraagde transities in de Nederlandse politieke en maatschappelijke context vaak complex zijn en traag verlopen, vanwege de vereenzelviging met (posities in) bestaande instituties? Maar kunnen we daarop nog wel wachten? De economie en de samenleving niet. Men wacht noodzakelijke aanpassingen (gelukkig) niet af en zet wel stappen vooruit. Men vernieuwt om de bestaande ordening heen of verlaat deze. Dat geldt voor ondernemingen, maar ook op individueel niveau. De opkomst van de zelfstandig professional (met vertrouwen in het vakmanschap als eigen vermogen) 1 is een goede illustratie van veranderingsbereidheid. Het is de beste institutionele vernieuwing die Nederland sinds lange tijd is overkomen. Nederland moet voorkomen dat talent verloren gaat. Wanneer de excellenten na hun studie Nederland verlaten en Nederland er niet in slaagt voldoende buitenlands talent aan te trekken en te binden, gaat zeer veel verdiencapaciteit verloren. Internationaal verdienen Laat één ding buiten discussie staan: om te kunnen verdienen in een land met een kleine binnenlandse economie moet als vanouds de blik naar buiten. Voor élke economische activiteit moet de vraag worden gesteld wat de verdienkansen zijn voor Nederland. Oftewel: verdienen voor Nederland (in toenemende mate) buiten Nederland. Het aantal sectoren dat niet bloot staat aan internationale concurrentie wordt door ICT en globalisering met de dag kleiner. Ook voor traditionele bin- nenlandse sectoren zullen de kansen op groei buiten de landsgrenzen toenemen. Daarbij ook dit: Nederland investeert in de upgrading en scholingsgraad van de beroepsbevolking, de economie vraagt daarom. Die investeringen renderen matig op een afgeschermde kleine Nederlandse thuismarkt, in het bijzonder in de publieke sector. Dat weten wij al sinds mensenheugenis. Nederland behoort niet voor niets tot de meest geglobaliseerde landen van de wereld. Niettemin is in de volle breedte van de economie nog een wereld te winnen. Met grenzeloze groei. Met de wereld als afzetgebied mogen het niet anderen zijn die de welvaart of de structurele groei van ons land bepalen. Het eigen optreden en het vermogen tot een voortdurende innovatieve en snelle aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen bepalen de welvaart en groei 2. Opzet In deze notitie beoordelen wij eerst op hoofdlijnen de Nederlandse uitgangspositie. Hoe staat het met het verdienvermogen na een periode van vijf jaar crisis (hoofdstuk 1)? Vervolgens komen de grote veranderingsprocessen aan de orde: in de wereldeconomie, bij de technologie, bij Grand Challenges ten aanzien van klimaat, energie-, grondstoffen-, water- en voedselvoorziening, en in de samenleving (hoofdstuk 2). Daarna onderzoeken wij een spade dieper de Nederlandse welvaartsmotor: wat is er nodig om onze verdienmogelijkheden te verzilveren (hoofdstuk 3)? In de paragrafen 4 tot en met 7 wordt een voorstel ontwikkeld voor een nieuwe verdienstrategie inclusief de daarbij behorende beleidsaanpak. Ondernemerschap als welvaartsmotor Ondernemers vormen de welvaartsmotor van Nederland. Alleen met dynamisch en ambitieus ondernemerschap kunnen we hogere groei bereiken. Het ondernemerschap in Nederland is veelzijdig met veel groeikansen De welvaartsbepalende sectoren, die internationaal concurreren en met innovatie aan de technology frontier actief zijn, opereren in een netwerk van kleine, middelgrote en grote ondernemingen, profiteren zo optimaal van specialisatie en kunnen flexibel zijn. Hun kracht ligt in innovatieve producten (componenten) en eraan verbonden diensten, vaak in niches. Onze hoogproductieve ondernemingen in de topsectoren exporteren, 1 Zelfstandig professional geeft een betere duiding van de economische functie van de betrokken professionals dan de (fiscaal)- juridische aanduiding zelfstandige zonder personeel. In algemeenheid geldt overigens dat de sterke juridisering van economische samenwerkingsrelaties vernieuwing daarvan bemoeilijkt. 2 Zie het verhaal over Argentinië in The Economist van 15 februari 2014: What other countries can learn from a century of decline. 10

12 maar vullen dat meer en meer aan met investeringen in het buitenland. Groeikansen liggen in meer innoveren om grenzen te verleggen en telkens nieuwe producten via de opgebouwde internationale afzetkanalen te verkopen over de hele wereld. Innoveren en internationaliseren dus, met grote mogelijkheden bij de internationale Grand Challenges. De nu nog binnenlandse sectoren, waaronder semipublieke en afgeschermde sectoren opereren niet aan de technology frontiers en maken veel gebruik van flexibele arbeid. Voor ondernemers in deze sectoren liggen de groeikansen door bredere toepassing van bestaande technologie en door meer internationalisatie. Schaalvergroting en verdergaande specialisatie leiden tot productiviteitsverbetering. Bemoedigend is de nieuwe kraamkamer van het ondernemerschap, de opkomst van de zelfstandig professional. Met snellere doorgroei van ondernemingen van klein naar midden en groot is echter nog veel winst te boeken. Groeikansen blijven onbenut door verzwakt verdienvermogen De crisis heeft blootgelegd dat onze instituties en systemen inherente zwaktes vertoonden. Met procyclische beleidsreacties is bovendien het herstel vertraagd. De binnenlandse economie komt niet uit het slop. De combinatie van dalende huizenprijzen en vermogensverliezen met lastenverzwaringen van overheid en pensioensector hebben tot jarenlange krimpende consumptie geleid. De collectivisering via verplichte sociale verzekeringen en pensioenen, arbeidsmarktinstituties en afgedwongen eenvormigheid van aanbod in de semipublieke sectoren verstikt het eigen initiatief en ambitie. De besparingen van bedrijven en burgers zoeken beleggingsrendement buiten Nederland. De financiering van de economie is zwak en kan al op korte termijn een serieuze belemmering vormen voor groei. Regelgeving en toezicht bemoeien zich gedetailleerd met de bedrijfsvoering en maken van ondernemen steeds meer een bureaucratie. Door de focus op terugdringing van het overheidstekort is ingeleverd op investeringen in de fysieke- en kennisinfrastructuur. Nog altijd blijft teveel kennis op de plank liggen en laat de aansluiting van wetenschap op innovatie te wensen over. Kenniswerkers in Nederland werken voor het overgrote deel niet voor verdienen op internationale markten. Investeringen in onderwijs krijgen zo een te laag rendement. Er is teveel onvoldoende renderend en zelfs veel onderbenut talent op de arbeidsmarkt. Onvoldoende uitdagend onderwijs gericht op talentontwikkeling en ondernemerschap en participatiebelemmerende instituties dragen daaraan bij. Het investeringsklimaat voor de energie-intensieve industrie is dramatisch verslechterd door hoge energieprijzen en gebrek aan coördinatie in het Europese energiebeleid. Kortom: het verdienvermogen van Nederland is ernstig verzwakt. Grote veranderingsprocessen vragen juist om versterking van het verdienvermogen De internationale economische integratie zal verder toenemen: grotere markten met meer afzetmogelijkheden, maar ook wereldwijde kennisintensieve productie in mondiale productieketens. De golf aan technologische ontwikkelingen zet bestaande businessmodellen onder druk. ICT biedt enorme kansen voor innovatie door ondernemers, juist ook in de binnenlandse sectoren. Klimaat, energie, beschikbaarheid van grondstoffen, water- en voedselvoorziening zijn de grote uitdaging bij een groei van de wereldbevolking van 7 miljard nu naar 9 miljard mensen in Al deze veranderingsprocessen zijn vooral geweldige uitdagingen en groeikansen voor Nederlandse ondernemers. Dat vraagt in essentie van de Nederlandse economie maar twee dingen: aanpassings- en vernieuwingsvermogen, versterking van het verdienvermogen dus. Ze maken het nog urgenter om de zwaktes in ons verdienvermogen aan te pakken. Instituties en systemen van het verleden worden anders belemmeringen voor toekomstige groei. Verdienstrategie We hebben onze toekomst en welvaart dus in eigen hand. Met dynamisch ondernemerschap in alle haarvaten van de samenleving en op alle niveaus kunnen we duurzame groei verdienen. Dat vergt een gezamenlijke aanpak, aanpassing van onze instituties om ons verdienvermogen te versterken. Verdienkansen benutten door dynamisch ondernemerschap Met internationaliseren kunnen steeds meer ondernemers hun markt vergroten en groeien. Ook in de nu nog semi-publieke sectoren. Met die grenzeloze groeimogelijkheden moeten we meer kunnen verdienen dan de huidige 30 procent van ons bbp: een ambitie van 40 procent moet op termijn haalbaar zijn. Open markten zijn daarvoor een vereiste. Dat bereiken we door handels- en investeringsbarrières te slechten met verdragen. Markten openen is ook handwerk, dat veel meer aandacht behoeft; de economische diplomatie, de ronde tafels tijdens missies en staatsbezoeken, de publieke en private handelsbevordering. De Europese markt is nog lang niet onze thuismarkt. Vooral het vrij verkeer van diensten en personen kent teveel grenzen. Hier blijven groeikansen onbenut en zegeviert nationaal protectionisme nog te veel. De kosten 11

13 van non-europe zijn aanzienlijk, zeker voor landen als Nederland met een kleine thuismarkt. Daar is nog veel te verdienen. Het gemiddelde kleine Nederlandse mkb moet veel harder doorgroeien, naar een Europees niveau van mkb. Onze internationale positie als Gateway to Europe is iets om trots op te zijn. Het fiscale stelsel en de excellente financiële, juridische en internationale dienstverlening zijn voortgekomen uit het internationaal ondernemerschap waarmee Nederland groot is geworden. Versterking is nodig waar anderen ons stelsel maar al te graag kopiëren. Zo moeten dividendstromen bevrijd blijven van dubbele belasting en de tarieven van de belastingen op winst en arbeidsinkomen internationaal competitiever. Sleutels voor het benutten van de groeikansen voor ondernemingen in de topsectoren zijn innovatie en kenniscirculatie. De wetenschappelijke onderzoekswereld opereert nog veel te geïsoleerd en kan en moet beter verbonden zijn met het innoverende bedrijfsleven. De afname van bèta-technologisch onderzoek, dat essentieel is voor ons verdienvermogen, moet gekeerd worden. Dat vraagt ook publieke en private investeringen in wetenschappelijk toegepast onderzoek en innovatie: van nu 2 naar 2,5 á 3 procent bbp. Investeren om te groeien vraagt financieringskapitaal: voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor langjarige investeringen in infrastructuur, in de energievoorziening, in huizen, schoolgebouwen en zorginstellingen. Nederland staat voor de opgave het financieringsaanbod voor investeringen te vernieuwen en te verbreden. Een belangrijke stap is gezet met de Nationale Investeringsinstelling (NII), die (institutioneel) vermogen uit binnen- en buitenland zal gaan verbinden aan investeringen door marktpartijen. En met de Nationale Hypotheekinstelling die voor stabiele hypotheekfinanciering kan zorgen, indien uitgebreid naar ook niet-nhg hypotheken. De Ondernemerskredietdesk zal (moeten) uitgroeien tot een financiële ANWB, die de financieringsmogelijkheden voor de ondernemer ontvouwt. De sterk achtergebleven investeringen in infrastructuur van de afgelopen jaren moeten ingehaald worden met een uitdagend investeringsplan met een stabiele private financiering. Er zal moeten worden geïnvesteerd in een aantrekkelijk leef- en cultureel klimaat met veel meer private huurwoningen in de grote steden om internationaal talent te binden. Het toerisme kan zo ook een impuls krijgen. Duurzaamheid als groeikans en kernwaarde. Duurzame groei in de zin van sustainable in financieel, economisch, ecologisch en sociaal opzicht is uitgangspunt van deze groeistrategie. Het is een kernwaarde en tegelijk een groeikans. Juist ondernemingen kunnen door innovatieve oplossingen wereldwijd toe te passen een belangrijk deel van de oplossing vormen van de global challenges. Het klimaat- en energiebeleid moet het wel mogelijk maken om die groeikansen in en vanuit Nederland te benutten. Nu leidt voor de energie-intensieve industrie in Europa het gebrek aan internationale coördinatie tot grote concurrentienadelen. Dure Europese energie zorgt ervoor dat nieuwe investeringen, met hoge kapitaalintensiteit, niet meer hier plaatsvinden. Het is zaak op Europees niveau over te stappen op uitsluitend een CO 2 -doelstelling en geen subdoelstellingen voor energie-efficiency en hernieuwbare energie. Overheid, bedrijfsleven en milieubeweging zullen in het verlengde van de goede samenwerking bij het Energieakkoord op korte termijn oplossingsrichtingen moeten formuleren voor de te hoge energieprijzen. Verdienkansen verzilveren door beter verdienvermogen Het verzwakte verdienvermogen vraagt een transitie van een collectieve verzorgende staat naar een verdienende ondernemende samenleving. Lagere collectieve lasten zijn nodig om bedrijven en burgers hogere bestedings- en investeringsruimte te geven. De hoge (marginale) lastendruk ontmoedigt ambitie, investeringen in human capital en dus ondernemerschap. Een concrete doelstelling voor terugdringing van de uitgavenquote naar 40 á 45 procent bbp en de lastendruk naar 35 procent van het bbp is noodzakelijk. Een nieuwe loon- en inkomstenbelasting moet leiden tot substantieel lagere tarieven en wig. Maar alleen met een flinke netto lastenverlichting is een belastingherziening zinvol. Lastenverschuivingen leveren niets op. Verlaging naar een basistarief van 35 á 40 procent 3 en boven euro een toptarief van 45 procent is haalbaar en vergelijkbaar met omringende landen. Met de moderne technologie zijn de Heerediensten van werkgevers als onbezoldigde belasting- en premieinner voor de Staat niet meer van deze tijd. Aan de intransparantie van de hoge lasten kan dan een einde komen. 3 Resp. 35 procent exclusief en 40 procent inclusief zorgpremie ZVW (zie paragraaf 5). 12

14 Investeren in eigen verdiencapaciteit door talentontwikkeling. Ons onderwijssysteem zal op alle niveaus veel uitdagender onderwijs aan moeten gaan bieden. Excellentie, talentmanagement en maatwerkdiploma s zijn nodig om het talent van leerlingen en studenten maximaal te ontwikkelen. Het beroepsonderwijs en vakmanschap verdienen een beter imago. Mensen zullen zelf moeten blijven investeren in hun eigen verdiencapaciteit. Dat is essentieel voor inkomens- en werkzekerheid. Meer aandacht voor informatica en ondernemerschap in het onderwijs equipeert de professional op een carrière. De emanciperende functie van het onderwijs kan zo plaatsmaken voor de economische functie ervan. Het economisch belang van het opleiden van meer bèta-technici is evident. Dynamiseren van collectieve besparingen. Pensioenvermogen is verplicht, collectief en niet vrij opneembaar. Via de eigen woning en verplichte pensioenregelingen bouwen mensen twee keer vastzittend vermogen op. Dat vermogen onttrekken we aan investeringsmogelijkheden in onze eigen verdiencapaciteit. Individualisering van opbouw in collectieve pensioenen maakt investeren in een eigen huis, scholing of een eigen bedrijf mogelijk. Dat vergt aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen. Dynamiseren van de sociale instituties. Met de doorbraak van de zelfstandig professionals komt er een ondernemender cultuur in Nederland. Ons sociale stelsel is nog geënt op de vaste arbeidsrelatie met inkomensbescherming via de werkgever. Voor ondernemers wordt werkgeverschap zo een te zware last, wat pregnant zichtbaar is in de ook internationaal bijzonder lange periode van loondoorbetaling bij ziekte van de werknemer. Het stelsel ontmoedigt beweging en investering in eigen verdiencapaciteit en zet ondernemers en werkenden vast. Een basis sociaalzekerheidsstelsel waarin de werkende en niet de werknemer centraal staat 4 is een fundamentele vernieuwing die het verdienvermogen van werkenden en ondernemers kan versterken. Zo kan de huidige werknemersverzekering voor dekking van het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico (IVA) worden omgezet naar een voorziening voor alle werkenden, inclusief zelfstandig professionals. De flexibilisering van de aanvullende pensioenen maakt deze voor zelfstandig professionals toegankelijk. Ook de huidige werkgeverspremie voor ziektekosten past 4 Zie in deze zin ook M.R.P.M.Camps, Sturen op de toekomst, Economische Statistische Berichten, 10 januari niet bij een basisverzekering tegen ziektekosten. Sectorcao s zijn knellende kaders geworden met weinig individuele aanpassingsruimte voor bedrijven, maar ook voor werkenden. Een moderniseringsslag naar veel meer decentrale ruimte is hier wenselijk. Inclusieve participatie past goed in de gedachte om mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen aan de slag te helpen. Maar waarom de faciliteiten van de Participatiewet beperken tot mensen met een arbeidshandicap? De individuele behoefte aan persoonlijke dienstverlening biedt goede perspectieven voor veel meer groepen die nu nog niet participeren en maakt tegelijkertijd ruimte vrij voor nu onderbenut talent om meer dan parttime te werken. Dynamiseren door re-inventing government. Koester de essentiële voorwaarden voor ondernemerschap: lage corruptie, onafhankelijke rechtspraak en ordentelijk zakelijk verkeer. Maar verander de risicocultuur naar high trust, high penalties. Dat werkt lastenverlichtend en ook hier biedt ICT alle mogelijkheden. Risicofobie verlamt de economie. Het streven naar zekerheid in elk facet van het bestaan kannibaliseert opportunities voor groei. Groei op gang brengen met groeiprojecten Wachten op de juiste condities ligt niet in de aard van ondernemers en ondernemersorganisaties. Ondernemers pakken aan. Vaak in nieuwe samenwerkingsverbanden. Voorbeelden van groeiprojecten die allemaal het praatstadium voorbij zijn: het topsectorenbeleid, het smart industry project, de green deals voor green growth, de ICT-doorbraakprojecten, het Techniekpact, Shopping 2020, en nieuwe en vernieuwde regionale groeiprojecten. De woningmarkt is essentieel voor herstel: op korte termijn kunnen we de binnenlandse economie in beweging brengen met een tijdelijke tax credit op de koop van een nieuwbouwhuis. Ook kan worden gedacht aan het verlagen van schulden op onder water staande woningen door middelen af te tappen van de eigen pensioenopbouw. Stabiele basis om vanuit te ondernemen De dynamiek van het ondernemen en werken vergt een stabiele basis om de macro-risico s te beheersen, die voor ondernemingen en werkenden niet goed beïnvloedbaar zijn: monetair-financiële, geopolitieke ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken als de bestrijding van internationaal terrorisme en cybercriminaliteit. De stabiliteit van de eurozone voor economieën blijft kwetsbaar. Om de zone duurzaam bij elkaar te kunnen houden, zal de afdwingbaarheid van aanpassingen moeten toenemen. Uiteindelijk kan een muntunie al- 13

15 leen succesvol bestaan wanneer over essentialia van het economische beleid op het federale niveau kan worden besloten. Op kortere termijn kan dit vorm krijgen met de optie van de zogenaamde hervormingscontracten in aanvulling op strikte restricties aan schuldenopbouw. Voor de stabiliteit is ook een toename van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit van groot belang. Dat kan worden bevorderd door Engels als tweede te leren taal in de EU verplicht te stellen. Sociale stabiliteit bereikten we in Nederland eeuwenlang door te polderen. Dat zal zo blijven, maar wel in nieuwe vormen. In een ondernemende samenleving zal wat ooit het maatschappelijk middenveld werd genoemd, zich moeten vernieuwen. Die veranderingsprocessen zijn al zichtbaar. Traditionele werkgeversorganisaties zijn ondernemingsorganisaties geworden met een veel grotere variëteit aan samenwerkende partners. Het vizier is gericht op het leveren van toegevoegde waarde door het verbeteren van condities voor het ondernemen op de productmarkten. Ook de vakbeweging probeert zich her uit te vinden. En de overheid presenteert zich tegenwoordig als netwerkpartner. Tenslotte: juist in een ondernemende samenleving met grote betrokkenheid en inzet voor het welvaren van een sterk Nederland hoeft niet te worden getwijfeld aan verlies aan sociale stabiliteit. Bij de voorbereiding van dit document is weer eens ervaren dat die grote betrokkenheid er is bij de ondernemers van Nederland, van kleine tot zeer grote ondernemingen. Dat is meer dan bemoedigend. Het biedt perspectief om in Nederland met vereende krachten het pad naar hogere groei terug te vinden. 14

16 15

17 1. Uitgangssituatie Een verzwakt verdienvermogen na vijf jaar crisis 16

18 De Nederlandse economie is na ruim vijf jaar macroeconomische stilstand absoluut niet in slaap. Niet op ondernemingsniveau, niet op het niveau van het overheidsbestuur. Onder moeilijke omstandigheden is in ondernemingen doorgewerkt aan behoud en versterking van concurrentiekracht. De overheid heeft met het nieuwe bedrijfsleven- en topsectorenbeleid erkend dat uitsluitend ondernemingen economische groei brengen 5. De vijf jaar stilstand heeft het Nederlandse verdienvermogen niettemin verzwakt. Vele arrangementen van publieke, semipublieke en private makelij bleken slechts te kunnen functioneren bij groei. Bij eb zijn op onderdelen wrakken zichtbaar geworden. Een korte opsomming van de meest saillante ontwikkelingen geeft het volgende beeld: De binnenlandse economie liep vast Met dalende huizenprijzen bleek de woningmarkt niet om te kunnen gaan. De vermogensverliezen hebben de effecten op de consumptie van procyclische lastenverzwaringen van overheid en pensioensector versterkt. Dit heeft de binnenlandse economie ernstig geschaad. Met te hoge schulden ten opzichte van de waarde van de woning staat niet alleen het consumeren op de rem. Ook de verhuis- en arbeidsmobiliteit worden erdoor geschaad. De aanpassing van de instituties op de woningmarkt is in gang gezet en heeft rust gebracht. Herstel gaat echter zeer traag. Een overreactie in de vorm van gedetailleerde regelgeving rond hypotheekverstrekking en -aflossing, het belasten en beperken van de actieradius van woningcorporaties en de nog bestaande molensteen van grondposities bij gemeenten zijn belemmeringen voor snel herstel. De detailhandel is in een tijd van krimpende consumptie ook in transitie vanwege de sterke opkomst van e-commerce. De nieuwe digitale afzetkanalen bieden onmiskenbaar veel perspectief, ook voor buitenlandse expansie. Het herstructureringsproces ontbeert echter goede regie op gemeentelijk en provinciaal niveau, wat bijdraagt aan kapitaalvernietiging (het onroerend goed in steeds meer verlaten winkelcentra neemt zienderogen in waarde af). Dat belemmert de mogelijkheden voor een doorstart van deze ondernemers naar nieuwe activiteiten. De collectieve sector is een veel te groot beslag gaan leggen op de economie De collectieve uitgaven bleken uit te gaan van groei die er niet kwam, met als gevolg veel te hoge collectieve lasten. De onzichtbaarheid van vele collectieve lasten maken de lasten een sluipmoordenaar voor het verdienvermogen. Sinds de laatste belastingherziening in 2001 zijn de wettelijke collectieve lasten verhoogd met in totaal 20 miljard 6. In aanvulling hierop zijn de collectief verplichte (aanvullende) pensioenpremies toegenomen met circa 15 miljard euro in de periode (van 11 naar 16 procent van het brutoloon). In totaliteit (wettelijke collectieve lasten en pensioenpremies) is sinds 2001 de lastentoename maar liefst 35 miljard (bijna 6 procent van het bbp). Is het verwonderlijk dat de welvaartsmotor is stil gevallen? 5 Op politiek niveau en het niveau van de vakdepartementen is dat besef er overigens maar ten dele. Het bedrijfslevenbeleid wordt soms eerder gedoogd dan gesteund. Dit terwijl het beleid als doel heeft om met uitstekende initiatieven kennis, kunde en verdienen beter dan ooit te verbinden en om de onmetelijk vele kansen in de wereldeconomie te grijpen. Dat zijn langetermijninvesteringen in onze gezamenlijke toekomst. 6 De belastingherziening in 2001 bracht nog verlichting, maar voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008 waren de gunstige effecten hiervan door continue lastenverzwaringen in de jaren daarna al weggenomen. Daarna zijn de lasten geëxplodeerd. Bron: CPB, De beleidsmatige lastenontwikkeling , maart

19 Ons pensioenstelsel heeft zijn glans verloren Pensioenfondsen bleken grote collectieve tankers met onvoldoende aanpassingsvermogen. We hebben er jaren over gedaan om te bereiken dat er geen automatische, procyclische premiestijgingen meer hoeven plaats te vinden. Nederland heeft in tegenstelling tot de rest van de wereld te lang vastgehouden aan de fictie van zekere, aan het loon gerelateerde, pensioenuitkeringen (Defined Benefit). De transitie naar een houdbaar stelsel op collectieve leest, zoals overeengekomen tussen sociale partners in Pensioenakkoorden van 2010 en 2011, is nog steeds niet afgerond. Wel is het taboe op verhoging van de pensioenleeftijd doorbroken en wordt deze (na het bereiken van de 67 jaar) automatisch aangepast aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De pensioenpremies kunnen nu als gevolg van fiscale ingrepen in het zogenoemde Witteveenkader naar een houdbaarder niveau. Vanzelfsprekend is deze premieverlaging in de door sociale partners bestuurde pensioenfondsen echter niet. Fundamenteler is de vraag of, en op welke wijze, kapitaalopbouw voor pensioen kan worden verbonden met kapitaalopbouw in het privédomein van wonen, ondernemen, scholing en voor zorgfinanciering. Dat biedt kansen op productinnovaties, waarmee de uitvoerders van de pensioenfondsen (met veel kenniswerkers!) ook grensoverschrijdend actief kunnen worden en meer toegevoegde waarde kunnen gaan leveren (zie hoofdstuk 5). Aanpassing van pensioenwetgeving verloopt echter zeer traag. Het vernieuwingsvermogen van de Nederlandse pensioensector mag ook naar een hoger niveau. Bestel rond cao en vast contract biedt onvoldoende flexibiliteit Op de arbeidsmarkt is gebleken dat het vigerende arbeids- en sociale zekerheidsbestel rondom de cao en het vaste contract steeds minder in staat is de vereiste flexibiliteit te bieden aan ondernemingen. Andere vormen van economische samenwerking (scheiding Figuur 1: Cumulatieve beleidsmatige lastenontwikkeling en pensioenlasten vanaf 2002 (in miljarden euro s) Bron: CPB Achtergronddocument. De beleidsmatige lastenontwikkeling

20 4% 4% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 1% 6% 1% 6% 13% 12% 13% Vast contract Tijdelijk contract Uitzend/detacheringscontract Overig flexibel contract 80% Vast contract Tijdelijk Vast contract Uitzendcontract Tijdelijk Detacheringscontract Uitzendcontract Detacheringscontract ZZP'er/freelance ZZP'er/freelance Oproep- /min- maxcontract Oproep- /min- maxcontract Payrollcontract Payrollcontract 74% 74% Figuur 2: Verdeling typen contracten Bron: TNO (2014), De toekomst van Flex, een onderzoek naar fl exstrategieën van Nederlandse bedrijven ondernemen en werkgeven, zelfstandige professionals, tijdelijke contractvormen) zijn in opkomst om daar wel aan tegemoet te komen. De flexibele schil in de Nederlandse economie omvat anno procent van de werkzame beroepsbevolking tegen bijna 20 procent in 2007, met een perspectief op verdere toename. Ook in binnenlandse sectoren, die de afgelopen jaren onder afzet- of budgettaire druk hebben gestaan, is de flexibele schil toegenomen 7. Een andere oplossing, zoals in de industrie zichtbaar, is uitbesteding van werk aan gespecialiseerde ondernemingen (contracting). Het aantal zelfstandige professionals is in de afgelopen vijf jaar met bijna 15 procent toegenomen tot personen (bij een afname van de totale werkgelegenheid (inclusief overheid en zorg met een kleine 3 procent). Voor de crisis had zich al een toename van zelfstandige 7 Zie rapport TNO in opdracht van ABU, mei Voor driekwart bestaat volgens dit onderzoek naar gebruik van flexibele arbeid in sectoren de flexibele schil uit werknemers met een tijdelijk en nulurencontract. Voor 25 procent betreft het uitzendwerk, detachering, zelfstandige professionals en payrollen. Dit laatste aandeel is het kleinst in de industrie, handel en financiële dienstverlening en het grootst bij bouw en horeca. professionals met gemiddeld bijna 5 procent per jaar voorgedaan (gemiddeld 20 tot personen per jaar in de periode ). Bestaande vaste contractrelaties en de sectorale collectieve inkadering daarvan (de cao) gaan steeds meer knellen. In diverse sectoren wordt de noodzaak onderkend van modernisering, deregulering en bij sectorcao s het bieden van veel meer maatwerk op ondernemingsniveau. Maar de werkelijke aanpassingen laten nog op zich wachten. De wijziging van het ontslagrecht zal bij een goede landing in de praktijk een stap vooruit zijn. Dat is het geval indien de matiging van de ontslagvergoeding niet gepaard gaat met nieuwe juridisering en wanneer de wijziging in benaming transitievergoeding meer dan semantisch is. De toekomstige arbeidsmarkt moet het immers hebben van veel meer arbeidsmobiliteit dan de huidige. Transities van werk naar werk, in welk samenwerkingsverband met opdrachtgevers of werkgevers dan ook, zullen de norm worden in plaats van de baan voor het leven. Investeringen in transitie en moderne vormen van dienstverlening om transities te faciliteren, zullen daarbij van grotere betekenis worden. 19

21 Ook in Nederland heeft zich een stille uitdunning van de functies in het midden van de arbeidsmarkt voorgedaan. Het aandeel hoger betaalde banen is sterk toegenomen. In mindere mate geldt dit voor de lager betaalde banen 8. Per saldo is op macro niveau sprake van een upgrading, met op meso- en microniveau echter tekorten aan bètaopgeleiden. Niettemin is het aantal inactieven jonger dan 65 jaar met een uitkering door de toegenomen werkloosheid opgelopen naar 1,8 miljoen (uitkeringsjaren). Daarbij komen ongeveer 3 miljoen AOW-ers. De totale omvang aan uitkeringsgerechtigden komt dit jaar op 4,8 miljoen, dat is 20 procent hoger dan in Tegenover 100 werkenden staan nu 76 niet-werkenden met een uitkering. In 2008 waren dit er nog 62 á 63. De toegenomen uitkeringslasten worden gedragen door de werkenden. De sterk opgelopen werkloosheid is zorgelijk, zeker naarmate de langdurigheid ervan (langer dan 1 jaar) toeneemt. Hiervan is sprake voor zowel werklozen in de leeftijdsklasse 25 tot 45 jaar als voor oudere werklozen 9. Tijdelijke werkloosheid wordt zo blijvende werkloosheid. Nederland heeft een uitzonderlijk hoog nationaal spaaroverschot en een laag niveau van bedrijfsinvesteringen Dit hoge nationaal spaaroverschot (10 procent van het bbp) is de resultante van hoge collectieve besparingen voor het aanvullend pensioen, hoge bedrijfsbesparingen (onder meer winsten op buitenlandse deelnemingen), relatief lage investeringen door het bedrijfsleven in de nationale economie (al jaren rond de 10 procent bbp) en tekorten bij de overheid. Pensioen- en bedrijfsbesparingen worden in hoge mate geïnvesteerd en belegd in het buitenland. De pensioenfondsen beleggen 85 procent van de miljard aan belegd vermogen in het buitenland, waarvan ruim 30 procent in ondernemingen. Zo gaan de collectieve pensioenbesparingen op zoek naar rendement het land uit en is het 8 Zie American Economic Review, Explaining Job Polarization: Routine-biased Technological Change and Offshoring, 2014, waarin 16 West-Europese landen zijn onderzocht. Tegenover een verlies in werkgelegenheidsaandeel in de periode van 8%-punt van banen in het midden is volgens dit onderzoek het aandeel lager betaalde banen in Nederland met 2%-punt toegenomen en het aandeel hoger betaalde banen met 6%-punt. Dit brengt de aandelen laag-, gemiddeld- en hoogbetaald in 2010 op resp. 19%, 30% en 51%. 9 Zie CBS (2013). Bij jongeren tot 25 jaar is 25% van werklozen langer dan een jaar zonder werk. Bij 25- tot 45-jarigen zat in 2013 bijna 40% van de werklozen meer dan 1 jaar zonder werk, bij de 45- tot 65-jarigen gaat het om 65%. Totaal mensen. onvoldoende aangesloten op investeringsmogelijkheden in het eigen land. De buitenlandse investeringen van Nederlandse ondernemingen zijn van 328 miljard (2000) naar 760 miljard (2013) meer dan verdubbeld sinds De financiële sector is in een hevige crisis gekomen en de financiering van het mkb in problemen Problemen rond de financiële sector en financiering spelen niet alleen hier. Maar specifiek Nederlands zijn wel de vergrote balansen van banken door de hypotheekschuldenberg en de hoge afhankelijkheid van banken van kapitaalmarktfinanciering (voor zogenoemde funding gap). Evenals in andere Europese landen is daarnaast het Nederlandse bedrijfsleven (in het bijzonder het mkb) sterk afhankelijk van bankfinanciering. Door hogere buffereisen, hogere risico s en doorschietende detailregulering is het vermogen van de banken tot kredietverlening en financiering van bedrijfsinvesteringen sterk gelimiteerd. Volgens DNB is de kredietvraag van bedrijven bij een hogere economische groei dan 1,2 procent per jaar onder de huidige condities niet financierbaar door de Nederlandse banken. Daarmee is sprake van een ernstige groeiblokkade. Mogelijk kan na de zogenoemde Asset Quality Review later dit jaar meer zicht ontstaan voor beleggers op de financiële soliditeit van de banken. Dat kan ruimte bieden voor de banken om met aanwas van extern risicodragend kapitaal de kapitaalpositie te verstevigen en de mogelijkheden voor kredietverlening te verruimen. Duidelijk is ook dat het Nederlandse bedrijfsleven te afhankelijk is gebleken van het kanaal van bankfinanciering. De totstandkoming van alternatieve kanalen van voldoende omvang al op korte termijn moet een topprioriteit zijn. Er ligt ook een opdracht de transparantie voor de ondernemer van de inmiddels vele initiatieven te verbeteren. De Nederlandse Investeringsinstelling moet de toegang van institutionele beleggers naar de financiering van het mkb ontsluiten. Met de Nederlandse Hypotheekinstelling moet financiering van hypotheken, voorshands die met NHG-garantie, worden verbonden aan de pensioenbeleggingen. Structureel moeten ondernemingen het aandeel van risicodragende financiering vergroten. In een economie met veel meer dynamiek dan we gewend zijn, is dit noodzakelijk voor financiering van groei en het beter kunnen opvangen van tegenvallers in slechte tijden. De markt voor risicokapitaal is in Nederland echter relatief onderontwikkeld. Hierdoor worden kansen gemist. Nederland blijkt uitzonderlijk kwetsbaar met lange balansen Nederlandse huishoudens hebben veel schulden (850 miljard), maar gelukkig nog meer bezittingen. Per saldo is er netto vermogen (circa miljard van ge- 20

22 zinnen) maar het is kwetsbaar gebleken. Dit vermogen is in vijf jaar tijd ongeveer tien procent gedaald door vermogensschokken, terwijl de schulden wel blijven oplopen. Vermogensverlies blijkt een flinke negatieve impact te hebben op de consumptie. Elke crisis leidt tot regel- en toezichtdrift Dat is in de financiële sector het geval, maar ook in de chemie, bij de voedselverwerkende industrie, de privacy, de zorgsector, de cao-handhaving en de bestrijding van de zogenaamde schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt voortdurend de fout gemaakt om complexiteit te bestrijden met complexiteit. Dit verlamt ondernemingen, zorgt voor hoge toetredingsdrempels voor kleinere ondernemingen en uiteindelijk tot frustratie omdat de overheid het marktgedrag nooit kan bijbenen. Voor de crisis was de weg ingeslagen naar regulering op basis van targeted rules, high trust, high penalties, horizontaal toezicht en van middel- naar doelregulering. Nu wordt teruggevallen op oude reflexen van detailregulering met middelvoorschriften en daarop gebaseerd toezicht met steeds grotere aantallen (werknemers bij) toezichthouders. Eurocrisis afgewend maar overheidsinvesteringen in de knel Verder geen exclusief Nederlandse zaak, maar wel zeer wezenlijk zijn we langs de rand van de afgrond gegaan in de eurozone. Daarmee dreigde een belangrijk stabiel fundament voor het ondernemen weg te vallen. Voorlopig is dat afgewend, maar het kan verkeren. De nadruk op (een snelle terugkeer naar) structureel gezonde overheidsfinanciën in lidstaten, mede op straffe van vertrouwensverlies op financiële markten, werkt disciplinerend. Het voorkomt uitbundig, niet-effectief, budgettair beleid in tijden van crisis. Het politieke onvermogen om betrouwbaar onderscheid te maken tussen investerings- en consumptieve uitgaven maakt echter ook dat overheden onderinvesteren in het opbouwen van de earning capacity van de economie. In de EMU-tekortnormering worden alle uitgaven immers over één kam geschoren. Investeringen in infrastructuur fysieke- en kennisinfrastructuur worden zelfs vaak achtergesteld omdat de politieke pijn van het snijden op het moment van snijden niet wordt gevoeld 10. In 2011 is in het kader van het bezuinigingsbeleid het Fonds Economische Structuurversterking opgeheven. De filosofie om het ondergrondse (gas)vermogen om te zetten in bovengronds vermogen is daarmee verlaten. Het doel was gasbaten in te zetten voor investeringsprojecten van nationaal belang die de economische structuur versterken, vooral de (kennis-)infrastructuur. Nu vloeien gasbaten weer naar de reguliere uitgaven van de overheid. Hierdoor zijn veel investeringen in de economie in de knel gekomen. Zichtbaar is dat geworden in het innovatiebeleid. Investeringsklimaat energie-intensieve industrie onder druk door relatief hoge energieprijzen De recente ontwikkeling van exploitatie op grote schaal van schaliegas en schalieolie maakt de energieprijs in Europa veel minder concurrerend ten opzichte van de Verenigde Staten. Dit verslechtert de positie van het energie-intensieve bedrijfsleven, in het bijzonder die van de chemie waar gas en olie ook als grondstof wordt gebruikt. Nieuwe kapitaalintensieve investeringen in Nederland blijven uit en verdwijnen naar andere delen van de wereld. Nederland kan zo het comparatieve voordeel van het hebben van eigen gas niet meer benutten. Dit is een typisch voorbeeld van een creeping crisis. Op enig moment zullen de uitgebleven investeringen leiden tot achtergebleven economische clusters, zoals in het Rotterdamse havengebied. Conclusie is dat de crisis vele zwaktes heeft blootgelegd en op onderdelen heeft geleid tot verkeerde beleidsreacties. De binnenlandse economie komt niet uit het slop. De collectivisering is doorgeslagen. De besparingen zoeken beleggingsrendement buiten Nederland. De financiering van de economie is zwak en zonder modernisering al op korte termijn een serieuze belemmering voor groei. De op risicomijding gebaseerde regelgeving en toezicht maken van ondernemen steeds meer een bureaucratie. Tenslotte lag de politieke focus in de afgelopen jaren vooral op terugdringing van het overheidstekort. Dat is nu in hoge mate op orde, zeker wanneer door de conjunctuursluier heen naar het structurele overheidssaldo wordt gekeken. Er is ingeleverd op investeringen in de fysieke- en kennisinfrastructuur. Het investeringsklimaat voor de energieintensieve industrie is dramatisch verslechterd. Onze overall conclusie kan niet anders dan de volgende zijn: het verdienvermogen van Nederland is ernstig verzwakt. 10 Schrale troost is dat in de nieuwe Europese methode van berekening van het bbp worden de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling nu wel gezien worden als investeringen. 21

Inleiding en samenvatting

Inleiding en samenvatting 8 Inleiding en samenvatting De vraag hoe het staat met het Nederlandse verdienvermogen, voor welke uitdagingen we staan en wat de verdienstrategie voor de komende jaren en de langere termijn moet zijn,

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Cao Metalektro: die deal doen we samen

Cao Metalektro: die deal doen we samen Cao Metalektro: die deal doen we samen De drive om iets slimmer, sneller of beter te doen met de inzet van techniek, heeft de maakindustrie in ons land groot gemaakt. En daar zijn we trots op. Met technologische

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom

Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010. Welkom Pensioenbijeenkomst Abvakabo FNV Het pensioen van nu en de toekomst in zicht November 2010 Welkom Waar willen wij het met elkaar over hebben? Pensioen anno 2010 Stand van Zaken AOW en Pensioenakkoord 4

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

De wereld van overmorgen

De wereld van overmorgen De wereld van overmorgen Nederland en de wereld over 10 jaar Hans Stegeman 27 januari 2016 2 Agenda Niet te voorspellen Vijf megatrends in de wereld Het Nederland van overmorgen: van handelsland naar kennisland?

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

3x3 voor de technologische industrie

3x3 voor de technologische industrie 3x3 voor de technologische industrie Slimme groeiagenda met behoud van financiële stabiliteit Visie Wil Nederland op lange termijn de welvaart kunnen vasthouden, dan zullen we de kennisfabriek van onze

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening nu en straks. Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam

Oudedagsvoorziening nu en straks. Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Oudedagsvoorziening nu en straks Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam SER, 24 juni 2014 Agenda Internationaal perspectief Probleemanalyse Houdbaarheid Maatschappelijke trends Keuzes voor

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Manifest Moderne Arbeidsmarkt

Manifest Moderne Arbeidsmarkt Manifest Moderne Arbeidsmarkt Nieuwe fundamentele aanpak De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vereisen een nieuwe en fundamentele aanpak met perspectief voor alle werkenden. De zelfstandigenorganisaties

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 482 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1

Roads to recovery. George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne. Centraal Planbureau 1 Roads to recovery George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst, Adam Elbourne 1 De Grote Recessie 2008: Financiële crisis subprime hypotheken crisis 15 september: Lehman Brothers bankroet stilstand

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten Valt er nog wat te klagen? Economische vooruitzichten Jaap Koelewijn, 22 juni 2017 1 Agenda Nog even kort voorstellen Waarom duurde de crisis 10 jaar? Waarom gaat het beter? Wat zijn de bedreigingen? Adviezen

Nadere informatie

INLEIDING. 1 Inleiding

INLEIDING. 1 Inleiding 1 Inleiding Dit advies is een vervolg op het sociaal akkoord dat het kabinet en de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers op 11 april 2013 hebben gesloten en op het akkoord van centrale

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening.

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij de Pensioenlezing van het Competence Centre for Pension Research op 9 december 2016 Dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

2018D19763 LIJST VAN VRAGEN

2018D19763 LIJST VAN VRAGEN 2018D19763 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Financiën, heeft over de brief van de Minister van Financiën van 16 februari 2018 met zijn toelichting op de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener.

Mededelingen De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Mededelingen Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Madlener. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Aanbieding rijksbegrotingen 2014 Aan de orde is de rijksbegrotingen

Nadere informatie

TNO Bouwprognoses SAMENVATTING op basis van de CPB decemberraming 2011

TNO Bouwprognoses SAMENVATTING op basis van de CPB decemberraming 2011 TNO Bouwprognoses 2011-2016 SAMENVATTING op basis van de CPB decemberraming 2011 In opdracht van: Ministerie van BZK 15 december 2011 Delft, TNO 1 Miljoen Euro 1 Samenvatting De TNO Bouwprognoses zijn

Nadere informatie

Naar een inclusieve regio

Naar een inclusieve regio Naar een inclusieve regio 1 Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017 (per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar) 2 2 Dr. Arjen Edzes University of Groningen, Department of Economic Geography,

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioencontract

Naar een nieuw pensioencontract Naar een nieuw pensioencontract Kees Goudswaard Montae Pensioenbijeenkomst werkgevers, Utrecht, 31 mei 2018 Bij ons leer je de wereld kennen Overzicht Sterke en zwakke punten van het huidige stelsel SER

Nadere informatie

2513AA22XA. Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Dit nieuwe verkiezingsjaar volgt op het bijzondere politieke jaar 2017.

Dit nieuwe verkiezingsjaar volgt op het bijzondere politieke jaar 2017. Speech Sybrand Buma nieuwjaarsbijeenkomst CDA Almere Stadhuis van Almere Wat goed om hier weer met zoveel CDA ers bij elkaar te zijn. We wensen elkaar bij het start van het nieuwe jaar altijd alle goeds

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Wat is er aan de hand moet onze pensioenen?

Wat is er aan de hand moet onze pensioenen? Wat is er aan de hand moet onze pensioenen? Casper van Ewijk, Netspar & University of Amsterdam KNAW Symposium, 9 januari 2014, Amsterdam Agenda Wat is een pensioen? Goed pensioen is een risicovol pensioen

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow

Martin Gast. Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV. Increase Pensioen KnowHow Martin Gast Edmond Halley BV Increase PensioenKnowHow BV Even voorstellen Wat is er aan de hand in lijfrenteland? Pensioenactualiteiten Kansen 3e pijler Ik ben Martin Gast Edmond Halley BV Pensioenconsultants

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Voorjaarsprognoses : Europees herstel houdt aan ondanks nieuwe risico's

Voorjaarsprognoses : Europees herstel houdt aan ondanks nieuwe risico's IP/11/565 Brussel, 13 mei 2011 Voorjaarsprognoses 2011-2012: Europees herstel houdt aan ondanks nieuwe risico's Het geleidelijke herstel van de EU-economie zet door, zo blijkt uit de vooruitzichten voor

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie 2014-I

Eindexamen vwo economie 2014-I Opgave 1 1 maximumscore 2 De kredietcrisis in de VS leidt ertoe dat Nederlandse banken verlies lijden op hun beleggingen in de VS en daardoor minder makkelijk krediet verstrekken aan bedrijven. Hierdoor

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015

HALFJAARLIJKS ONDERZOEK. Conjunctuurenquête voorjaar 2015 HALFJAARLIJKS ONDERZOEK Conjunctuurenquête voorjaar 2015 Samenvatting Uit de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2015 wordt duidelijk dat veel bedrijven een gezonde uitgangspositie hebben om de uitdagingen

Nadere informatie

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit

Agenda. De Rit van Rutte II. De kool en de geit Prinsjesdaglezing Agenda De Rit van Rutte II De kool en de geit 2 Nederlandse economie is tijdens Rutte II weer gaan groeien 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 % % 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 5 4 3 2 1 0-1

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-II 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Een voorbeeld van een juiste berekening

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN

ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN ZELFVOORZIENEND: TRENDS, MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN Lezing ter gelegenheid van het GEO Promotion Congres van eigen bodem 10 maart 2017 Groningen. door prof. em. Pier Vellinga Waddenacademie Colin OPBOUW

Nadere informatie

Samenvatting Economie Toetsweek 2

Samenvatting Economie Toetsweek 2 Samenvatting Economie Toetsweek 2 Samenvatting door E. 1301 woorden 3 december 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Economie VERKOOPWAARDE 2000 INKOOPWAARDE: (INTERMEDIAIR VERBRUIK) GRONDSTOFFEN 1100 DIENSTEN

Nadere informatie

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND WERK ALS ÉÉN OVERHEID De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw,

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 14.1089; besluit d.d. 2-12-2014 Onderwerp Schriftelijke vragen van het raadslid W.M. Hoogeveen (VVD) inzake het bericht dat het aantal Leidenaren dat vanuit de bijstand een baan vindt daalt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen

Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen Bijlage: Technische invulling Stabiliteit en Groeipact verdrukt onbedoeld publieke investeringen In deze bijlage wordt uiteengezet waarom en op welke wijze de huidige methodiek uit het Stabiliteit en Groei

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

UIT de arbeidsmarkt

UIT de arbeidsmarkt Verandering van de werkloosheid. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn onderhevig aan continue veranderingen. Als gevolg daarvan verandert de omvang van de werkloosheid in een land ook continue. Werkloosheid

Nadere informatie

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen

Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Naar gezonde financiële verhoudingen en vertrouwen Geen renteniersland maar een vermogende toekomst Arnoud W. A. Boot Universiteit van Amsterdam Utrecht, Grip op je vermogen, 24 april 2015 Zijn economen

Nadere informatie

Armoede en Arbeidsmarkt

Armoede en Arbeidsmarkt 2 Armoede en Arbeidsmarkt Presentatie Masterclass 4: Armoede en arbeidsmarkt op het congres Overerfbare Armoede, Emmen, 25 september 2017 Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Arjen

Nadere informatie

Samenvatting. economy.

Samenvatting. economy. Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Ageing Tomorrow, Innovation Today*

Ageing Tomorrow, Innovation Today* Public Sector Ageing Tomorrow, Innovation Today* Point of view Januari 2009 *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory.

Nadere informatie

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis

CEP 2009 Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Persconferentie CEP CEP Oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis Coen Teulings Opzet Persconferentie CEP I II III Oorzaken en gevolgen kredietcrisis Gevolgen voor NL Wat betekent dit voor beleid? Persconferentie

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ALGEMENE ECONOMIE VRIJDAG 16 DECEMBER 2016 15.30-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Algemene economie vrijdag 16 december 2016 B / 12 2016 NGO-ENS B / 12 Opgave

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830]

Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830] 15 november 2010 Reactie Stichting van de Arbeid op het Groenboek Pensioenen van de Europese Commissie [EU/7 juli 2010; COM(2010)365 final; SEC(2010)830] Samenvattende conclusie De Stichting van de Arbeid

Nadere informatie

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016

Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Speech van Klaas Knot bij het congres Ambitie loont Amsterdam, Wibauthuis, 10 november 2016 Amsterdam, Wibauthuis Klaas Knot heeft tijdens Ambitie Loont een congres georganiseerd door de Delta Lloyd Foundation,

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen 2014 Arbeidsvoorwaarden 2015 Meer koopkracht door echte banen centen en procenten voor een gelijkwaardige samenleving Gelijkwaardige samenleving De FNV streeft naar een eerlijke, solidaire en rechtvaardige

Nadere informatie

Nederlandse economie. Welvaart onder druk

Nederlandse economie. Welvaart onder druk Nederlandse economie Welvaart onder druk 1 Vier toekomstscenario's van Nederland Zeer aantrekkelijke infrastructuur Sterk concurrerende samenleving A... B. D.. C.. Zwak concurrerende samenleving Niet aantrekkelijke

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

De Rotterdamse haven na 2030

De Rotterdamse haven na 2030 De Rotterdamse haven na 2030 B. Kuipers, zakelijk directeur Erasmus Rotterdam Onderzoek ministerie van V&W: Wat is het belang en de betekenis van de mainports in 2040 voor de Nederlandse economie? Onderzoek

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

eca Manifest FNV Hor 2015

eca Manifest FNV Hor 2015 Manifest FNV Horeca 2015 Inleiding De arbeidsvoorwaarden in de horeca staan al tijden onder flinke druk. De verhoudingen tussen cao-partijen zijn verhard en verslechterd. Onderhandelingen lopen al jaren

Nadere informatie

Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3

Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3 Samenvatting Economie Werk hoofstuk 1 t/m 3 Samenvatting door H. 1812 woorden 16 juni 2013 6 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie LWEO Economie samenvatting Werk hoofdstuk 1, 2 en 3 Hoofdstuk 1. Werken

Nadere informatie

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers De vaste baan bereikbaar voor alle werknemers Samenvatting De tweedeling op de arbeidsmarkt groeit. Steeds meer werknemers, vooral lager opgeleiden en 45- minners, werken op basis van een tijdelijk contract

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie