SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015"

Transcriptie

1 verbreedt je horizon 1

2 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie op onderwijskunde... 9 Wat zijn de schoolontwikkelingen? Godsdienstige vorming Schoolproject Bijzondere werkvormen Groep Taalactiviteiten Werken met thema s Werken met ontwikkelingsmateriaal Werken met computers Werken in de hoeken Expressieactiviteiten Bewegingsactiviteiten Cito en toetsen Groep 3 t/m Lezen Schrijven Rekenen en Wiskunde Bewegingsonderwijs Tutorlezen, leesmandjes en bibliotheekboeken Werkstukken en spreekbeurten Digitale schoolborden Zorg voor de ontwikkeling van uw kind De intern begeleidster Het zorgteam Onderzoek Speciale deskundigheid binnen de school

3 Passend onderwijs Overlegmomenten Kennismakingsgesprek Ouder- en rapportgesprekken voor groep De overgang naar het voortgezet onderwijs Resultaten De uitstroomgegevens Aannamebeleid Aanmeldingsprocedure bij ouders van 4-jarigen: Uw kind komt van een andere basisschool Ouders De ouders en communicatie Contact momenten De ouders en hulp Veilige en ordelijke school Beleidsdocumenten veilige school Met de fiets naar school Pedagogisch klimaat Klachtenprocedure, contactpersoon en vertrouwenspersoon Protocollen t.a.v. veiligheid en ordelijkheid Internetprotocol Vervoersprotocol Foto- en videoprotocol Protocol hoofdluis Gedragsprotocol De Tweemaster Schorsen en verwijderen Gedragsprotocol leerkrachten Anti-pest manifest stichting Flore Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Protocol Praktische informatie Afspraak voor dokter, tandarts, ortho e.d Batterijen

4 Bibliotheek Brand- en ontruimingsoefening BSO (buitenschoolse opvang) Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten door school georganiseerd Burgerschap, sociale integratie en veiligheid Eten en drinken Foto s, opnames en internet Gescheiden ouders Informatievoorziening naar de niet-verzorgende ouder: Gevonden voorwerpen De GGD, uw kind en de school Gymnastiek Gymrooster Hoofdluis Jaarkalender Juffendag Kinderpostzegels Klassenouder Leerplicht en schoolverzuim Lesuren Mobiele telefoons/ ipods Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) Ouderbijdrage Oudervereniging Overblijven PABO en stageopleidingen Scholing van leerkrachten Schoolfonds Schoolkamp Schoolnieuws Schooltijden Schoolverzuim Sponsorreglement

5 Sporttoernooien/clinics Team Verdeling groepen : Vakantie en studiedagen Verlofregeling Verzekeringen Website Wijzigingen schooltijden Ziekte leerkracht Tot slot Adressen en telefoonnummers School Externe instellingen De inspectie Vertrouwensinspecteur Klachtencommissie Medezeggenschapsraad Oudervereniging Stichting Flore... 5 Contact... 5 Over Flore... 5 Flore-scholen... 5 College van Bestuur en servicekantoor... 5 Interconfessioneel... 6 De school als Brede school... 6 Het bewaren van leerling-gegevens... 8 Uitstroomgegevens van leerlingen... 8 Zorg voor het kind met specifieke onderwijsbehoeften... 8 Passend onderwijs... 9 Ontwikkelingsperspectief... 9 Actief burgerschap en sociale integratie... 9 Sociale veiligheid

6 De betrokkenheid van de ouders Informatievoorziening naar de niet-verzorgende ouder Medezeggenschap Schoolgids/Jaarkalender: Procedure schoolgids Schoolplan De Oudervereniging en Ouderraad (or) De ouderbijdrage Klachten Vragen over onderwijs Schorsing - Verwijdering Sponsoring Medicijnverstrekking en medische handelingen Schoonmaak

7 Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier bieden we u deze schoolgids aan. Een handig naslagwerk voor u als ouders of geïnteresseerden van de school. In deze gids vindt u allerlei informatie over de school. U kunt lezen over de visie van de school, waar we ons de laatste jaren met ons onderwijs in hebben gespecialiseerd en welke zorg we hebben voor de kinderen. Informatie over verschillende praktische zaken zoals o.a. vakanties, schooltijden kunt u ook vinden in deze schoolgids en op onze website: De school zal de komende jaren iets kleiner worden qua aantal kinderen. Dit kan gevolgen hebben voor de organisatie en leerkrachtbezetting van de school. We beginnen vol enthousiasme aan het nieuwe schooljaar, zien het verder verbeteren van de afstemming van ons onderwijs op de maatschappij als uitdaging! We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw kind met plezier naar school gaat en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt! De directie van de school zorgt voor de juiste voorwaarden, zodat de leerkrachten zich optimaal kunnen inzetten voor de kinderen, want daar gaat het om. Kinderen staan bij ons centraal! Mochten er naar aanleiding van deze gids vragen zijn, zijn wij altijd bereid u te vertellen over onze school en u een antwoord te geven. De schoolgids is in twee delen gesplitst. Er is een deel namens de school geschreven en er is een deel namens Stichting Flore geschreven. Het deel dat namens Stichting Flore is overgenomen start met pagina 35. Heeft u tips of opmerkingen ten aanzien van de inhoud van de schoolgids, dan horen we het graag! Veel leesplezier en graag tot ziens op onze school! Namens het hele team, Mieke van der Kroon, Directeur de Tweemaster 7

8 Onze visie op onderwijs De Tweemaster verbreedt je horizon! Missie van onze school De Tweemaster is een school waarin elke leerling en medewerker zich veilig voelt. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden geleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch mens. Visie van onze school De Tweemaster werkt met de volgende woorden om haar doelen te behalen: Klein, buurtschool, geborgenheid, sfeer, respect, bereiken, creëren, spelen, leren, geloven, betrokkenheid Deze woorden zijn leidraad voor onze visie op levensbeschouwing, pedagogisch klimaat en onderwijskunde. Visie op levensbeschouwing Op De Tweemaster proberen wij de volgende waarden uit te dragen: Eerbied voor God, en voor je naaste. Verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en respect voor elkaar. Rechtvaardigheid, tolerantie, solidariteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid t.o.v. elkaar zijn uitgangspunten voor kind en volwassene. Deze waarden klinken door in vieringen, verhalen uit de Bijbel en andere verhalen, gebed, project, lied en klassengesprek. Maar ook in samen werken, samen leren en samen spelen. Vooral de vraag wat de verhalen ons te vertellen kunnen hebben en wat we ermee zouden kunnen in ons eigen leven, wordt, naarmate de kinderen ouder worden, een steeds belangrijker deel van de lessen. Visie op sociaalpedagogisch klimaat Wanneer wij spreken over pedagogisch klimaat, denken we allereerst aan een goede sfeer en veiligheid in de groep. Vanuit dit klimaat krijgt het zelfvertrouwen van kinderen een goede kans om te groeien. De waarden als genoemd bij de levensbeschouwelijke identiteit vormen de basis voor duidelijke, herkenbare regels voor de omgang met elkaar, zoals het nakomen van beloftes, acceptatie van verschillen, afspraken over pesten. Ook voor de omgang met en het gebruik van de materialen zijn duidelijke afspraken gemaakt. Voor alle regels en afspraken geldt dat ze consequent gehanteerd worden. De ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij kinderen stimuleren wij door een juiste inrichting van het lokaal, het toepassen van responsiviteit, het stimuleren van hulpvaardigheid en het maken van afspraken betreffende het omgaan met vrijheid. Structuur, zowel in regelgeving als in de leefomgeving, is onlosmakelijk verbonden met ons positief pedagogisch klimaat. Ook speelt de voorspelbaarheid van de volwassenen hier een grote rol in. Indien de regels en structuur van leerkrachtgedrag goed voorspelbaar zijn, dan is de leerling minder onzeker en onrustig. Dit komt ten goede aan de leercapaciteiten van alle leerlingen. De volwassenen binnen de school zijn zich bewust van het grote belang van positief voorbeeldgedrag. 8

9 Visie op onderwijskunde In ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat wij de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen goed aanleren. In ons lesprogramma zal daar de meeste lestijd op gericht zijn. Tussen mensen bestaan grote verschillen, dus ook tussen kinderen. De wijze waarop de kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillende grootheden. Dat betekent dat wij in ons onderwijs rekening zullen moeten houden met deze verschillen: werken vanuit een basisprogramma leerstof, waarbij er meer of minder instructie gegeven wordt aan de kinderen die meer of minder nodig hebben. We stellen hoge doelen aan alle kinderen. Kinderen die meer aankunnen, zullen een verdiepend aanbod krijgen. Kinderen voor wie het basisprogramma niet haalbaar blijkt te zijn, krijgen een gepast programma met hoge doelen op zijn niveau. Dit vraagt aandacht voor de zelfstandigheidontwikkeling van de kinderen. Hier liggen twee gedachten aan ten grondslag: Een pedagogische gedachte: zelfstandigheid als middel om tegemoet te komen aan de autonomiebehoefte van kinderen. Kinderen die zo zelfstandig mogelijk functioneren, ontwikkelen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Een organisatorische gedachte: wanneer kinderen in staat zijn gedurende langere tijd zelfstandig te werken, heeft de leerkracht de handen vrij om kleine groepen of individuele kinderen te begeleiden. De Tweemaster blijft zich ontwikkelen! Nieuwsgierig naar de plannen voor het nieuwe jaar? Kijk ook op de website van de school: School Ontwikkel Plan 9

10 Wat zijn de schoolontwikkelingen? De school is continue in beweging. Voor de ontwikkelingen die in zijn ingezet, de evaluatie van vorig jaar en de nieuwe plannen voor het komende schooljaar verwijzen we u naar de website; School Ontwikkel Plan Vanaf september 2014 kunt u daar de informatie vinden. Organisatie GROEPEN 1 T/M 8 Godsdienstige vorming De Tweemaster is een school die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en leven. Het onderwijs is niet neutraal, maar vanuit de Bijbelse waarden en normen betrokken op mens en wereld. Door middel van verhalen, liederen en gebed geven de leerkrachten op hun eigen wijze met de kinderen vorm aan het godsdienstonderwijs. De Tweemaster is een open christelijke basisschool. De methode die wij op school volgen, heet Trefwoord". Elke week geven wij een aantal lessen rond centrale thema s. Naarmate de kinderen ouder worden gaat het gesprek een steeds grotere rol spelen. Geloven is niet te leren, maar door gesprek met en respect voor elkaar, kunnen kinderen langzamerhand leren eigen keuzes te maken. De thema s die behandeld worden, worden vermeld in het Scheepsjournaal, het nieuwsblad van de school, dat regelmatig per verschijnt en tevens op de website staat. Dit geeft u de mogelijkheid de geloofsopvoeding thuis toe te passen in de thema s die op dat moment op de school behandeld worden. Wij starten de dag met een moment van bezinning. Dit kan zijn in de vorm van een gebed of een lied. De leerkracht vult dit voor zijn groep op eigen wijze in. De wet op het primair onderwijs (W.P.O.) geeft aan om ook aandacht te schenken aan wat genoemd wordt "geestelijke stromingen", omdat wij in Nederland leven in een multiculturele samenleving. Vandaar dat wij in de hoogste groepen in dit kader dan ook aandacht besteden aan de grote wereldgodsdiensten: Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Jodendom. 10

11 Schoolproject Tijdens het eerste kwartaal van het schooljaar hebben wij een schoolproject van 3 weken. Bijna altijd is dit het project opgezet rond het thema van de kinderboekweek. Het nieuwe thema van de kinderboekenweek heeft in 2014 te maken met het thema Feest!. Alle kinderen werken op hun eigen wijze aan dit thema. Aan het eind van deze projectperiode wordt, als het onderwerp dit toelaat, een tentoonstelling over het onderwerp gehouden. Door het Scheepsjournaal wordt u daarover op de hoogte gehouden. Bijzondere werkvormen o Het Kringgesprek De kring is een goede oefenplaats voor het luisteren naar elkaar, het spreken "in het openbaar" en het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens. De kring gebruiken wij ook vaak als start voor verschillende activiteiten, als presentatiemoment of om elkaar te informeren over wat ons bezig houdt. o De Kleine Kring (groep 1-2) of instructietafel (groep 3-8) Tijdens het zelfstandig werken van de grote groep, heeft de leerkracht door het werken met een kleine kring de tijd om specifieke aandacht aan een groepje leerlingen te geven. De aandacht voor de kinderen is daardoor intenser. Ook geeft het de kinderen, die het spreken in een grote groep nog moeilijk vinden, de kans om het in een kleine groep te oefenen. De rest van de groep is tijdens deze specifieke instructie zelfstandig aan het werk, waarbij de leerkracht haar verlengde instructie afwisselt met werkopdrachten zodat ze rondes kan lopen om de rest van de groep te begeleiden. De Bufferhoek Omdat er in een klas altijd verschillen zullen zijn in werktempo, hanteren wij het bufferhoek-systeem. Als een leerling klaar is met de opdrachten, kiest het kind aansluitend een opdracht van taal of rekenen op zijn/haar niveau uit de keuzekast, de zogenaamde bufferhoek. In groep 3 tot met 8 zitten de kinderen bij voorkeur in groepjes. Dit bevordert het samenwerken, samen leren en de sociale ontwikkeling van de kinderen. Soms kan het zinvol zijn dat leerlingen (tijdelijk) niet in groepjes zitten, maar in rijen of op een individuele plaats: bijvoorbeeld tijdens het afnemen van toetsen. De groepen 4 tot en met 8 beginnen de dag vaak met een kring- of leesactiviteit. Dit doen we om de communicatieve vaardigheden en het lezen te bevorderen. Bufferboekje groep ½ Groep 1-2 Binnen de kleutergroepen is er veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen mogen tussen uur en uur in de klas worden gebracht. Bij het zelfstandig werken plannen de kinderen hun eigen keuze via het planbord. 11

12 Planbord groep 1/2. In het algemeen doorlopen kinderen in 8 jaar tijd de basisschool. In een enkel geval kan de directie in samenspraak met de intern begeleidster van de school daar een uitzondering in maken: een kind kan een jaar korter of een jaar langer over de basisschool doen. Deze kinderen worden, net als alle kinderen, door ons goed geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Bepalend voor het doorstromen naar groep 3 is de leerontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de mate van concentratie. In de kleutergroepen ligt de nadruk op de volgende activiteiten: Taalactiviteiten Met de kleuters praten we in de kring naar aanleiding van een verhaal of concreet materiaal over allerlei onderwerpen. Dat is belangrijk voor de woordenschat en als voorbereiding op het latere leesen taalonderwijs. De tussendoelen van ontluikende geletterdheid en activiteiten die het fonemisch bewustzijn stimuleren verwerken we structureel in ons aanbod. De kinderen worden voorgelezen, leren vertellen, leren versjes opzeggen en werken met prentenboeken. Werken met thema s Soms is in de groep een wisselhoek ingericht. Naar aanleiding van een thema spelen de kinderen hier een echte situatie na. Voorbeelden daarvan zijn de tandartshoek en de bloemenwinkel. Bij deze spelsituaties streven we steeds bredere doelen na. We stimuleren tijdens het spel activiteiten met letters, sociale aspecten en rekenactiviteiten. Begrippen als meer, minder, groter, kleiner etc. komen aan bod. Ook het tellen en getalbegrip komt aan de orde. Werken met ontwikkelingsmateriaal Ieder kind krijgt op zijn/haar niveau materiaal aangereikt (puzzels, werkbladen, constructiemateriaal). Door het werken met dit materiaal worden onder andere de zintuigen, de motoriek en het begripsvermogen ontwikkeld. We stimuleren de taakgerichtheid en de concentratie van de kinderen. In deze lessen passen we het GIP model toe ter bevordering van het zelfstandig werken. 12

13 Werken met computers Ook de kleuters werken met computers. Hiervoor hebben we een aantal specifieke kleuterprogramma s aangeschaft. Een speciaal toetsenbord voor groep 1/2. Werken in de hoeken Tijdens de werklessen werkt een deel van de kinderen aan een tafel, bijvoorbeeld aan de puzzeltafel of de tekentafel. Een ander deel van de kinderen werkt in de hoeken, bijvoorbeeld in de huis-, de bouw-, de boeken- of de luisterhoek. Afwisselend kunnen de kinderen daar vrijspelen of werken aan een opdracht. Expressieactiviteiten Door bijvoorbeeld tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en schilderen krijgen de kinderen de kans zich op een creatieve manier te uiten. Natuurlijk bieden wij ook verschillende technieken aan. Het proces, wat de kinderen leren, is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke zichtbare resultaat. Bewegingsactiviteiten Zowel in de klas, buiten als in de speelzaal is veel aandacht voor allerlei bewegingsactiviteiten zoals spel, gymnastiek, dansen en drama. Cito en toetsen Om leerlingen vanaf 4 jaar goed te kunnen volgen worden kinderen vanaf groep 2 getoetst op taal- en rekenvaardigheden en sociaal emotionele vorming. 13

14 Groep 3 t/m 8 In deze groep verandert het incidenteel spelend leren naar meer intentioneel leren. De groepen werken gestructureerd met een methode om de kinderen het lezen aan te leren. Ze beginnen met schrijfopdrachten en rekenactiviteiten. Natuurlijk is er zeker in het begin van het jaar nog tijd genoeg voor de kinderen om spelenderwijs te leren. Lezen In groep 3 wordt een begin gemaakt met het lezen. Het aanbieden van de eerste letters en het opbouwen naar het echte lezen wordt het aanvankelijk lezen genoemd. Voor het aanvankelijk lezen werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Dit is een gecombineerde lees/ taalmethode voor groep 3. In deze methode zijn de modernste onderwijsinzichten verwerkt. Er is ruim voldoende mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten werken en er zijn veel materialen om kinderen extra hulp te geven. Ook is er een methodegebonden, ondersteunend computerprogramma. De verschillende leerblokken worden getoetst. Schrijven Bij aanvang van het schooljaar blijven de leerlingen van groep 3 eerst met de blokletters schrijven zodat alle aandacht van de leerlingen naar het lezen en schrijven kan gaan. Zo rond de Sinterklaastijd beginnen de leerlingen met het schrijven van de eerste lusletters. In groep 3 schrijven we met potlood en ligt in eerste instantie de nadruk op het vloeiend produceren van de schrijfpatronen. Er worden 3 werkschriften van de schrijfmethode "Handschrift" doorgewerkt. Aan het eind van groep 3 beheersen de kinderen de letters van het alfabet, ook verbonden met elkaar. Rekenen en Wiskunde De leerstof in groep 3 in de methode "Rekenrijk" is geordend rondom de volgende zaken: getalbegrip, basisvaardigheden, meten en ruimtelijke oriëntatie. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets die gebaseerd is op de basisstof. Na de toetsles bepaalt de leerkracht welke kinderen in aanmerking komen voor herhaling (weer) en/of verrijking (meer). Naast deze toets maken we ook gebruik van algemene schooloverstijgende toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (het Cito), waarbij naar het algemeen rekeninzicht van de kinderen wordt gekeken, in relatie tot een landelijke norm. Bewegingsonderwijs De kinderen van groep 3 gymmen één keer in de week in de gymzaal Smaragd. De gymdag en de tijden staan vermeld op de website. 14

15 Groep 4 t/m 8 Naast de genoemde basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen is er ook aandacht voor de wereldoriënterende vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Hiervoor hebben we de methode Argus Clou. Voor de expressie vakken maken we gebruik van de methode; Moet je doen. De lessen gaan over muziek, beeldende vorming en kunst en cultuur en bieden een doorgaande leerlijn. In de groepen 7 en 8 wordt ook Engels gegeven. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode Estafette voor het technisch lezen. Deze methode sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen van groep 3. In alle groepen is er dagelijks aandacht voor het zelfstandig lezen. De kinderen lezen per dag ongeveer 20 minuten zelfstandig in een boek op hun leesniveau in verschillende werkvormen. Regelmatig wordt bekeken of kinderen naar een hoger AVI niveau kunnen. Ook begrijpend lezen krijgt in deze groepen meer aandacht door de methode Grip op Lezen. Voor taal, woordenschat en spelling werken we met de taalmethode Taal Actief. Met deze methode kunnen we werken aan de gestelde doelen en referentieniveaus ten aanzien van het taal en spellingonderwijs. Onze school richt zich intensief op de zaakvakken. Dat zijn woordenschat, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. We kijken bewust naar ons aanbod van leerstof, onderwijstijd en instructiebehoefte van de leerlingen. Tutorlezen, leesmandjes en bibliotheekboeken. Het is van belang dat kinderen zoveel mogelijk leeskilometers maken. Door leerlingen als tutor (oudste leerling) met tutee (jongste leerling) te koppelen levert een nieuw leesklimaat op. Maar ook een andere organisatievorm zoals leesmandjes, stimuleert het leesplezier van de leerlingen. Het tutorlezen heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat. De kinderen leren elkaar beter kennen. Ze beseffen dat ze niet alleen voor zichzelf op school zitten, maar ook voor elkaar. En dat je niet alleen van de leerkracht kan leren, maar ook van elkaar. Kinderen die zelf moeite hebben met lezen of dyslectisch zijn, kunnen een kind onder hun eigen leesniveau helpen. Dat geeft een kick. Ze hebben vaak nog meer geduld en aandacht voor de ander en steken dikwijls ook zelf nog veel op bij het lezen in een lager leesniveau. Voor tutoren geldt sowieso dat ze veel leren in deze rol. Er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de tutor leert positief te reageren op fouten van anderen, met veel geduld en aandacht. Het tutorlezen gebeurt met periodes tijdens het schooljaar, net als de leesmandjes. Ook wisselt de collectie bibliotheekboeken drie keer per jaar om de leesmotivatie zo hoog mogelijk te houden. 15

16 De wisselcollectie bekostigen we door twee keer per jaar een kledinginzameling te houden voor Bags2school waarbij de school voor elke kilo kleding 30 cent ontvangt. U spaart toch ook met ons mee zodat de leerlingen de nieuwste leesboeken via de bibliotheek kunnen lezen? Werkstukken en spreekbeurten Vanaf groep 6 maken de kinderen ook werkstukjes en houden ze spreekbeurten over allerlei onderwerpen. Ook hoort het voeren van een boekbespreking daarbij. Digitale schoolborden De school werkt in drie groepen met digitale schoolborden. De diverse methodes zijn al op het gebruik van deze borden afgestemd. Het gebruik hiervan zal in veel opzichten een verrijking zijn van ons onderwijsaanbod en van de onderwijsleersituatie. Zorg voor de ontwikkeling van uw kind In de tijd dat de kinderen op onze school verblijven, volgen wij de ontwikkeling op cognitief, sociaalemotioneel en motorisch gebied van ieder kind nauwkeurig. In de eerste plaats gebeurt dat natuurlijk door de groepsleerkrachten die de kinderen in de klas elke dag meemaken en observeren. Naast de observaties zijn er in elke groep, ook voor kinderen in de groepen 1-2, verschillende toetsmomenten. Deze worden geregistreerd in het PRAVOO- (voor groepen 1-2) en CITO leerlingvolgsysteem (voor groepen 3-8). Elke ouder heeft toegang tot het ouderportaal van ons leerlingadminstratiesysteem ParnasSys. Op deze manier bent u in de gelegenheid de bovengenoemde ontwikkeling van uw kind online volgen. De intern begeleidster De intern begeleidster organiseert de zorg binnen de school. Haar voornaamste taak is de collegiale ondersteuning bij het oplossen van problemen die zich bij individuele leerlingen voordoen. Indien nodig onderzoekt of observeert de intern begeleider het kind. De intern begeleider stelt een diagnose vast en ondersteunt de leerkracht bij het maken van een handelingsplan. Vervolgens houdt de intern begeleider samen met de leerkracht zicht op de voortgang en de vorderingen. Onze intern begeleider Laura Oudhuis is ook gediplomeerd orthopedagoge. 16

17 Laura Oudhuis, intern begeleidster Het zorgteam Als n.a.v. de observaties, werkresultaten en/of toetsen extra expertise nodig is, kan de intern begeleider een kind bespreken in het zorgteam van de school. De onderwijsexpert (speciale leerkracht vanuit speciaal onderwijs) van het samenwerkingsverband is deel van dit team. Voor deze bespreking hebben wij de toestemming van u als ouder nodig. Het kan nodig zijn dat een kind extra hulp krijgt. Dit wordt altijd met de ouders besproken. Voor het schooljaar is afgesproken dat de extra ondersteunende activititeiten die voor leerlingen nodig zijn worden uitgevoerd binnen de groep, door de eigen leerkracht. Voor de combinatie groepen 6-7 en 7-8 is er enkele uren per week hulp in de groep aanwezig van zorgbegeleidster Lis van Beek Kinderen die om welke reden dan ook daarna extra ondersteuning nodig hebben, komen in het zogenaamde ondersteuningsteam van de school. In dit ondersteuningsteam worden de leerlingen besproken en vervolgens wordt er voor ieder kind een plan gemaakt. Ouders worden hier altijd bij betrokken. Het ondersteuningsteam blijft de ontwikkeling van deze kinderen volgen. De leerkrachten in het ondersteuningsteam worden ondersteund door een onderwijsexpert. De ouders worden verzocht het ontwikkelingsperspectief te ondertekenen. De ouders bevestigen daarmee dat zij op de hoogte zijn van de extra ondersteunende activiteiten voor hun kind. Onderzoek Ook indien er nader onderzoek moet worden gedaan, bijv. een psychologisch onderzoek, door iemand van buiten de school die daarin gespecialiseerd is, wordt dit nooit zonder toestemming van de ouders gedaan. Daar zal de leerkracht dan ook om vragen. Als een kind ondanks al deze extra zorg toch niet voldoende mee kan komen kan het zijn dat gedacht moet worden aan een jaar overdoen. Speciale deskundigheid binnen de school Dit schooljaar gaan juf Rianne en juf Laura de opleidingen doen voor taal- en rekenspecialist. 17

18 Passend onderwijs Voor de wet op Passend Onderwijs moeten we zorgen dat het team per professioneel geschoold is om bepaalde leerlingen op te kunnen vangen die voorheen op het speciaal onderwijs terug konden vallen. Elke school is verplicht een ondersteuningsprofiel te hebben waarbij duidelijk is waar de speciale deskundigheid van de school liggen. Voor De Tweemaster is ons ondersteuningsprofiel dat we leerlingen kunnen opvangen met onrust en concentratieproblemen, leerproblemen met astma, dyslexie, dyscalculie, lees/ taal problematiek, meer- en hoogbegaafdheid en slechtzienden. Ons gebouw is minder geschikt voor het opvangen van mindervalide leerlingen door het ontbreken van bijvoorbeeld een invalidetoilet. Voor alle problemen hebben wij wel vastgesteld dat we alleen deze leerlingen kunnen opvangen met medewerking van de ouders en niet te veel per klas. Wij zien samenwerken met ouders als basis voor alle ontwikkelingen van de leerling. Overlegmomenten Wij vinden het als school belangrijk om te praten over de leervorderingen van uw kind(eren), maar we missen naar ons gevoel een stuk gespreksstof over het kind zelf. Kennismakingsgesprek Daarom hebben we eerst het kennismakingsgesprek. Begin oktober ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek dat deels zal gaan over de resultaten waarmee uw kind is overgegaan, maar het grootste gedeelte van het kennismakingsgesprek gaat over het functioneren van uw kind thuis en op school. Zo ontstaat er een kans om zaken met elkaar uit te wisselen en om te komen tot een goede samenwerking voor uw kind. Ouder- en rapportgesprekken voor groep 3-8 In februari ontvangt u het eerste rapport en bent u daarna in de gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht. Deze gesprekken vinden plaats na schooltijd, op verzoek van u of van de leerkracht. Vlak voor de zomervakantie ontvangt u het tweede rapport van uw kind en is de leerkracht altijd bereid om daar nog een gesprek over te houden, indien u dat wenst. Er zijn dus drie gespreksgelegenheden, waarvan we er twee verplicht stellen (het kennismakingsgesprek en het gesprek in voorjaar) en één optioneel is waarbij het initiatief kan liggen bij de leerkracht of bij de ouders. De exacte data staan in de kalender. 18

19 De overgang naar het voortgezet onderwijs Gedurende de gehele schoolloopbaan volgen wij de ontwikkeling van uw kind door middel van het CITO. In groep 8 wordt in het najaar ook nog het NIO afgenomen. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft een indicatie van de vaardigheden van de kinderen. Tevens worden toetsen afgenomen die een beeld geven over motivatie en welbevinden. Hieruit volgt een schoolkeuzeadvies. Het schoolkeuzeadvies van het NIO wordt met u doorgesproken en vergeleken met het advies van de klassenleerkracht. Daarna wordt het definitieve schoolkeuzeadvies gegeven. Dit schooladvies krijgt u in januari van de groepsleerkracht. Het schooladvies richt zich op een schooltype: u krijgt dus geen advies over wèlke school voor voortgezet onderwijs het best gekozen kan worden. Dat besluit neemt u als ouder, bij voorkeur nadat u open dagen heeft bezocht of op een andere manier met de school voor voortgezet onderwijs hebt kennisgemaakt. Aanmelden bij een school betekent niet automatisch ook toegelaten worden. Er zijn scholen die een toelatingscommissie hebben. Vaak hangt dit af van de mate van overeenstemming tussen het advies n.a.v. het schoolkeuzeonderzoek, het advies van de leerkracht van groep 8 en de wens van de ouders. Om de leerlingen een beeld te geven hoe er op sommige scholen gewerkt wordt, bezoeken wij met groep 8 de speciale kennismakingsdagen die een aantal scholen organiseren. 19

20 Resultaten De resultaten van de middentoetsen Cito worden geëvalueerd en verwerkt in het jaarverslag van de school. Voor groep 8 zijn de middentoets gegevens tevens de eindopbrengsten. Het jaarverslag van de school gaat medio november naar de MR ter inzage en wordt vervolgens gepubliceerd op de website. De uitstroomgegevens De leerlingen van onze school stromen uit naar diverse scholen voor het voortgezet onderwijs. juli 2013 Juli 2014 in %: PRO OPDC BB - - 8% BB/KB KB % KB/TL 1 1 4% TL 5 2 8% TL/HAVO % HAVO % HAVO/VWO VWO % LWOO aanvraag % Op de website van de inspectie Basisonderwijs vindt u het rapport van het laatste inspectieonderzoek (maart 2012) op onze school. ( Aannamebeleid U kunt altijd contact opnemen met de schoolleiding om een afspraak te maken voor een gesprek en een rondleiding. Aanmeldingsprocedure bij ouders van 4-jarigen: ouders zoeken contact met school de school verstrekt informatie informatiegesprek tussen ouders en school school kijkt of hun onderwijs bij het kind past ouders melden het kind aan bij Stichting Flore Stichting Flore gaat over tot aanname bij één van de Florescholen Voorwaarden voor plaatsing op de Tweemaster: het kind is zindelijk (zo niet, is hiervoor een medische oorzaak en zijn andere afspraken mogelijk) alle relevante informatie over het kind wordt door ouders aan school gegeven ouders geven zo nodig, tijdens de schoolloopbaan van hun kind, toestemming voor hulp/onderzoek van derden en eventuele verwijzing naar een andere school. 20

21 Vanaf het moment dat de kinderen 4 jaar zijn mogen ze bij ons naar school. Zes weken voor de start ontvangen de ouders een informatieboekje met daarop de contactgegevens van de leerkracht. De ouders maken een afspraak met de leerkracht voor een kennismakingsgesprek. Ook kunnen zij, in overleg met de betrokken leerkracht, maximaal 4 dagdelen afspreken om te wennen. Dit is echter afhankelijk van de groepsgrootte en het tijdstip. In welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst zal worden, is bij het opgeven nog niet altijd duidelijk. Wij houden rekening met: het totaal aantal leerlingen in de groep, de verhouding jongens en meisjes, het aantal jongste kleuters, het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoefte en met vriendschappen. Uiteindelijk bepaalt de school in welke groep het kind geplaatst wordt. In de drukke en spannende december maand adviseren wij u uw kind pas in te laten stromen in januari. Het inschrijven van een leerling geschiedt middels een inschrijfformulier. De ouders ondertekenen dit formulier. Daarmee verklaren de ouders dat ze bekend zijn met de inhoud van de schoolgids en de daarin verwoorde afspraken en regels nakomen en dat de leerling aan alle activiteiten van de school deelneemt. Toelating van een kind is niet afhankelijk van het al dan niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage door de ouders. De inschrijving van een leerling is definitief als de ouders een schriftelijke bevestiging van de directeur hebben ontvangen. De volledige regeling Toelating en Inschrijving van Stichting Flore ligt op de school ter inzage en is te downloaden via Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens aan de school worden overlegd: het Burgerservicenummer, de achternaam, de voorletters, de geboortedatum en het geslacht. Ouders kunnen hiervoor een uitschrijfbewijs van de vorige school gebruiken of een van overheidswege verstrekt document gebruiken, waar deze gegevens op staan. Onder een van overheidswege verstrekt document verstaan wij een document kennisgeving naar het Burgerservicenummer, een eigen paspoort of identiteitskaart van de leerling of een geboortebewijs. Let op: de zorgpas kan hiervoor niet gebruikt worden, want die wordt niet door de overheid uitgegeven. Uw kind komt van een andere basisschool Wanneer u uw kind tijdens het schooljaar bij onze school aanmeldt, nemen wij altijd contact op met de oude school. Ook kijken wij of de ondersteuningsbehoefte die uw kind nodig heeft op onze school geboden kan worden, dit hangt ook af van de groep waar de leerling in moet stromen. Binnen de gemeente is het niet gebruikelijk dat kinderen gedurende het schooljaar van school verwisselen. Uitzondering hierop is een verhuizing of gewichtige omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding. Bij overplaatsing naar een andere school wordt er door de afleverende school altijd een onderwijskundig rapport ingevuld. Ouders De ouders en communicatie Ouders en school zijn partners van elkaar als het gaat om de brede ontwikkeling van de kinderen. We willen graag goed contact met u houden. U kunt elke dag binnenlopen bij de leerkracht van uw kind. Vanaf 8.35 tot 8.45 uur en vanaf tot uur kunt u even mee lopen naar de klas om een afspraak te maken. Voor korte mededelingen kunt u terecht op de kalender naast de klassendeur. U kunt ook elke dag bij de directeur terecht. Vanaf 8.45 uur en uur vindt u haar meestal in het kamertje bij de hoofdingang van de school. 21

22 Uiteraard ontvangt u van ons allerlei informatie. Om te voorkomen dat informatie te veel versnippert gegeven wordt, is ons streven zoveel mogelijk informatie via het Scheepsjournaal of via de mail te laten lopen. Natuurlijk behoort daar het bespreken van zorgen niet bij. Hiervoor bellen we liever of maken we een afspraak met u. We gaan ervan uit dat ouders zelf initiatieven nemen om op de hoogte te blijven van de informatie. Zo blijft het Scheepsjournaal te vinden via de website. Contact momenten U wordt diverse keren op school uitgenodigd voor een gesprek of ouderavond. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een thema-avond, zoals lichtjesavond of een tentoonstelling diverse rapportbesprekingen gesprekken over uw kind(eren) de kijkweken, waarbij u lessen kunt volgen, net als uw kind! Als u tussentijds een afspraak wilt maken met iemand van de school, dan kan dat altijd. De ouders en hulp Wilt u zich inzetten voor de school? Dat kan en we kunnen best veel hulp gebruiken! U kunt ons helpen door klusjes te doen op school (boeken kaften, plein verfraaien, kriebelteam enz.) of door mee te werken in het onderwijsproces (leesouders, handvaardigheidhulp spelletjesouders, enz.) Aan het begin van het jaar ontvangt u een intekenlijstje waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u zou willen helpen en welke dagen u eventueel beschikbaar bent. Ook kunt u zitting nemen in speciale commissies de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de oudervereniging als deelnemer aan het ouderpanel tijdens het koffie-uur. Alle klassen zoeken in het begin van het schooljaar een klassenouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de klas. Veilige en ordelijke school We zijn gericht op een veilige en ordelijke omgeving. Kinderen gaan in onze visie met plezier naar school als ze weten dat ze zich er thuis kunnen voelen. Om een veilige ordelijke omgeving te creëren zijn er afspraken en regels nodig. Beleidsdocumenten veilige school We bieden voor iedereen binnen de school: leerkrachten, leerlingen, en onderwijs ondersteunend personeel een veilige omgeving. Ten aanzien van de fysieke en sociale veiligheid zijn afspraken gemaakt en vastgelegd in het ARBO beleid. Inmiddels heeft de school op de volgende aspecten reeds plannen gemaakt en activiteiten uitstaan. Het ARBO beleidsplan met o.a. het Convenant Veilige School te Heerhugowaard. 22

23 In het ARBO beleidsplan wordt o.a. de volgende zaken opgenomen: - ARBO beleidsplan met o.a. Convenant Veilige Scholen te Heerhugowaard in samenwerking met de gemeente en de politie. - Risico inventarisatie, -evaluatie en plan van aanpak per schooljaar - Gebruikersvergunning brandveiligheid - Ontruimingsplan en oefeningen - BHV ers en scholing - Registratie sociale integratie, burgerschap en veiligheid, - Registratie van incidenten en aanpak van de school om onveilige speel- werksituaties te voorkomen en aan te pakken. - Registratie pestgedrag en preventieve aanpak ten aanzien van pesten. Zo ook bij ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie. - Inspectie speeltoestellen speelzaal/ gymzaal. - Controle noodverlichting, blusapparatuur. - Inspectierapport keuring elektrische installatie - Legionella beheersplan. - Controle/ opslag giftige brandbare stoffen. - EHBO materiaal, actuele controle. - Arbeidstijdenregistratie. - Bijhouden ziekmeldingen, begeleiding, re-integratie. - Informatie ten aanzien van ARBO zaken. - Rookbeleid. - Frisse scholen en CO2 uitstoot. We zullen het uitbreiden met de volgende punten m.b.t. het Veiligheidsbeleid Fysieke veiligheid: met o.a. de registratie van incidenten en aanpak van de school om onveilige speelsituaties te voorkomen en aan te pakken. Er zijn diverse medewerkers met een BHV diploma en kennis van brandalarm en ontruimingsoefening. Sociale veiligheid: met o.a. registratie pestgedrag en preventieve aanpak ten aanzien van pesten. De school kent ook een gedragsprotocol die dient om met name ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Ook is er een internetprotocol voor de regels rondom veilig internetverkeer. In de ARBO risico- inventarisatie voor het personeel wordt de veiligheid gemeten. De leerlingen kunnen de mate van veiligheidsbeleving aangeven in onze tevredenheidpeiling die we houden. Hoe veilig voelt een ieder zich? Meten is weten. In de ARBO risico- inventarisatie voor het personeel wordt de veiligheid gemeten. De leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen de mate van veiligheidsbeleving aangeven in een tevredenheidpeiling. Tijdens het koffie-uur zullen de onderwerpen is de school veilig en vindt u de school veilig genoeg aan de orde gesteld worden. 23

24 Basisschool De Tweemaster bestaat uit één gebouw met twee gebruikers erin, een basisschool en BSO Babbels met een peutergroep en buitenschoolse opvang. Het gebouw kent een ontruimingsoefening voor brand en ARBO veiligheidsplan. De school werkt samen met de gemeente en de politie. In het convenant Veilige Scholen Heerhugowaard staat de samenwerking beschreven met de diverse instanties zoals de wijkpolitie en het jongerenwerk. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de politie en instanties in de buurt over de veiligheid in de omgeving van de school. Verder werkt de school aan een veilige omgeving door: - Intern begeleidster Laura Oudhuis als de vertrouwenspersoon binnen de Tweemaster - Heldere schoolregels en groepsregels - Gedragscode voor internet - Gedragscode voor medewerkers op school - Het gedragsprotocol - De Kanjertraining - Procedure bij ontoelaatbaar gedrag en procedure schorsing en verwijdering. Met de fiets naar school De meeste kinderen wonen in de directe omgeving van de school en zullen lopend naar school komen. Voor diegenen die verder wonen, zullen gebruik maken van de fiets. Hun fiets kan geplaatst worden in de fietsenstalling. Voor schade aan fietsen en diefstal is de school niet aansprakelijk. Zorg voor een goed slot. In verband met de veiligheid voor u en de kinderen is het niet toegestaan op de pleinen te fietsen. Pedagogisch klimaat Voor alle medewerkers geldt dezelfde pedagogische aanpak naar kinderen. Vanuit onze waarden: plezier, inspireren, leren en ontwikkelen hebben we oog voor alle kinderen en hun welzijn. Wij werken aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat. Zodra een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen en goed leren. Het met respect omgaan met elkaar is een belangrijk uitgangspunt. Kanjertraining Wij hebben in het verleden de Kanjertraining ingevoerd: een programma dat alle kinderen duidelijkheid verschaft over de invloed van gedragskeuzes in onze samenleving. Doordat alle kinderen met dit programma werken en de leerkrachten gecertificeerde trainers zijn, spreken we een gezamenlijke taal die problemen veelal kan voorkomen en/of ze achteraf bespreekbaar en inzichtelijk maakt. Het programma voor de kleuters bestaat uit een kanjerboek met verhalen. We benoemen gedrag naar een kleur pet. We hebben witte tijgerpetten (normaal gedrag), gele konijnpetten (angstige 24

25 kinderen), rode apenpetten (uitlachende, treiterende kinderen) en zwarte pestvogel petten (pesten en agressief gedrag). Conflicten lossen we op door middel van de Kanjertraining. Klachtenprocedure, contactpersoon en vertrouwenspersoon Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is binnen onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Stichting Flore zien wij een school als onderwijsgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er voor zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen op te lossen. Goed overleg Overal waar wordt gewerkt zijn er wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Onze school vormt daarop geen uitzondering. Meestal kan een dergelijk probleem tijdens een gesprek tussen de betrokkenen worden opgelost. Soms is het gewenst hierbij de directie uit te nodigen. Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken met de leerkracht van uw kind. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer het gesprek met de school niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van Stichting Flore via telefoonnummer of u kunt het klachtenformulier op de site invullen. Vertrouwenspersoon In sommige gevallen ligt de zaak wat moeilijker. Als iemand een blijvende of ernstige klacht heeft, kan u dit melden aan de schoolcontactpersoon. De vertrouwenspersoon voor klachten op onze school: Laura Oudhuis. Laura is tevens de schoolcontactpersoon naar de regionale klachtencommissie. Zij zal in eerste instantie de klacht met u bespreken en proberen partijen tot elkaar te brengen. Als u met de vertrouwenspersoon er niet uitkomen, zal de klacht worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van Stichting Flore, de heer R. Musman van de Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-west Holland. Ook de heer Musman gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u eerst heeft geprobeerd het probleem met de betrokkene of met de schoolleiding op te lossen. De heer Musman is bereikbaar onder nummer of Klachtenregeling Voor alle scholen van Stichting Flore is de Klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur niet tot tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Stichting Flore bij te dragen aan een goede communicatie over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing. De klachtenregeling van Stichting Flore kunt u downloaden van onze site Ook kunt u daar het klachtenformulier invullen. 25

26 Protocollen t.a.v. veiligheid en ordelijkheid De Tweemaster kent verschillende protocollen op het naleven van de veiligheid en ordelijkheid. Het zijn de volgende protocollen: - Internetprotocol - Vervoersprotocol - Foto- en videoprotocol - Protocol hoofdluis - Gedragsprotocol De Tweemaster - Protocol schorsen en verwijderen - Gedragsprotocol leerkrachten - Gedragsprotocol van de Tweemaster - Anti-pest manifest St. Flore - Protocol Advies en Meldpunt Kindermishandeling Elk protocol kunt u vinden op onze website onder het kopje school -> protocollen. We evalueren deze protocollen regelmatig en stellen deze zo nodig bij. Internetprotocol Aan de leerlingen van de hoogste groepen wordt een formulier uitgereikt als zij op Kennisnet en Internet aan het werk gaan. Met behulp dit protocol willen we bewerkstelligen dat ongewenste sites niet worden bezocht en dat andere, hierin genoemde zaken, naar onze tevredenheid verlopen. Het is goed om leerlingen bewust te maken van wat er zoal te koop is op Internet en een goede attitude te bewerkstelligen. Het internetprotocol kunt u vinden op onze website onder het kopje school -> protocollen. Vervoersprotocol Groepen of bouwen willen uitstapjes voor de kinderen organiseren. Kleine en grotere excursies naar interessante bestemmingen verrijken ons onderwijsaanbod. Naast fietsvervoer, moet ook vervoer per bus, trein en auto op een verantwoorde manier gebeuren. Wanneer je gebruik maakt van middelen om kinderen te vervoeren, is het van groot belang om goede afspraken te maken met alle betrokkenen. Met name bij de inzet van voertuigen zoals auto, bus, trein dient duidelijk te zijn wat er van wie kan worden verwacht. Als u wilt weten waar wiens verantwoordelijkheden liggen? Het vervoersprotocol kunt u vinden op onze website onder het kopje school -> protocollen. 26

27 Foto- en videoprotocol Elk schooljaar maakt een schoolfotograaf een schoolfoto van uw kind en een klassenfoto, deze kunnen door de ouders besteld en gekocht worden. Dit wordt georganiseerd door de oudervereniging. Het personeel van de school neemt af en toe foto s van schoolactiviteiten om deze op te hangen in de school, in de schoolnieuwsbrief of op de website van de school te plaatsen. Om te leren van de onderwijspraktijk kunnen we gebruikmaken van video-opnames in de klas. Deze opnamen zijn alleen voor het nabespreken van de lessen van de leerkrachten en worden niet bewaard. Zo kunnen er ook videofilmpjes gemaakt worden van festiviteiten en onderwijsactiviteiten, die vervolgens op de website van de school komen. Kortom alle foto s en video opnamen zijn alleen voor gebruik op schoolniveau. Tijdens een verjaardag kan u als ouder foto s maken van uw eigen kind en de kinderen die daar bij zitten of staan, individuele foto s maken van andere kinderen is niet toegestaan. Protocol hoofdluis Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Het protocol Hoofdluis kunt u vinden op de website onder het kopje school -> protocollen. Gedragsprotocol De Tweemaster Goede leerprestaties kunnen bereikt worden als leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk aan bij. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene fatsoensnormen en goede omgangsvormen vinden we belangrijk. Het stellen van grenzen Het geeft richting aan het handelen Het beschermt de kerntaak van de school; het geven van goed onderwijs Geeft de leerling de hulp die nodig is. Het gedragsprotocol van de Tweemaster wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Het gedragsprotocol kunt u vinden op onze website onder het kopje school -> protocollen. Schorsen en verwijderen Schorsen of verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er gegronde redenen voor zijn. Schorsen is een maatregel wanneer het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het College van Bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. Redenen om een leerling te schorsen en of te verwijderen zijn: - Het gedrag van de leerling is dusdanig dat het zijn eigen ontwikkeling en veiligheid in de weg staat. - Het gedrag van de leerling is dusdanig dat dit het gevoel van veiligheid en het welzijn van andere leerlingen of de leerkrachten in gevaar brengt. 27

28 - De leerprestaties van de leerling zijn zodanig dat er op school geen mogelijkheden meer zijn om onderwijs te volgen passend bij het niveau van de leerling. - De ouders van de leerling oefenen fysiek geweld uit tegenover leerlingen of leerkrachten. De volledige Regeling Schorsing en Verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op school en is te downloaden via Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het College van Bestuur en worden slechts gebruikt na zorgvuldig onderzoek, na overleg met bijvoorbeeld de inspectie en na advies van een jurist. Het protocol schorsing en verwijdering kunt u vinden op de website onder het kopje school -> protocollen. Gedragsprotocol leerkrachten Ons uitgangspunt is dat mannen, vrouwen, jongens en meisjes gelijkwaardig zijn. We verwachten van alle geledingen binnen de school, dat zij zich houden aan de vastgestelde gedragsregels m.b.t. Gedrag op school Gedrag in de klas Schriftelijk en beeldend materiaal in de school Schoolse situaties (gym, schoolkamp etc) Deze regels zijn uitgewerkt in het protocol leerkrachten. U kunt dit vinden op onze website onder het kopje school -> protocollen. Symbool tegen zinloos geweld Bespreken van onacceptabel gedrag Kinderen die onacceptabel gedrag vertonen dat valt onder punt 1 worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dat individueel of in klassenverband. Onacceptabel gedrag van leerkrachten wordt individueel met de betrokkene(n) besproken door de directie, leerkracht of de vertrouwenspersoon van de school. Anti-pest manifest stichting Flore Pesten is een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. De scholen van Stichting Flore hebben een plan van aanpak voor het voorkomen van pesten. Dit plan, het anti-pest manifest, krijgt vorm 28

29 in het bevorderen van een goed pedagogisch klimaat in de groepen en op school. De Stichting beschikt ook over een plan van aanpak voor het bestrijden van pesten. Voor de basisschool de Tweemaster is dat het gedragsprotocol (zie vorige paragraaf). In het anti-pest manifest dat u kunt vinden u vinden op de website onder het kopje school -> protocollen staat de procedure van aanpak namens Flore beschreven voor alle geledingen. In dit plan is het belangrijk dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen. De Ouders, de gepeste, de pesters, de meelopers en het schoolteam. Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Protocol Per 1 april 2011 is er een nieuwe wet ingetreden voor iedereen die werkt met kinderen: het AMK protocol. Juf Laura Oudhuis heeft hiervoor een driedaagse cursus gevolgd en heeft de taak binnen de school gekregen het protocol voor de Tweemaster te ontwikkelen. Het protocol van het AMK is nog niet definitief vastgesteld met de Medezeggenschapsraad en kan op het moment van dit schrijven dus nog niet gepubliceerd worden. Zodra er instemming op het protocol is, kunt u het op de website vinden onder het kopje school -> protocollen -> AMK protocol. Praktische informatie Afspraak voor dokter, tandarts, ortho e.d. Het komt regelmatig voor dat kinderen naar de dokter, tandarts, etc. gaan. Wij willen u vragen deze afspraken buiten de schooltijden om te maken. Mocht dit echt niet lukken wilt u er dan in ieder geval voor zorgen dat uw kind niet afwezig is in de weken waarop wij de Citotoetsen afnemen of in groep 8 de NIO-toets. Op de kalender kun u zien in welke weken deze plaatsvinden. Batterijen Op de gang, nabij de directiekamer staat een box waarin u uw lege batterijen kunt inleveren. Helpt u mee sparen? 29

30 Bibliotheek We hebben een intensieve samenwerking met de bibliotheek. We huren 3-maandelijks nieuwe boeken. Voor de kinderen is de samenwerking met de bibliotheek een echte verrijking. Het boekenaanbod is heel divers en aan de kinderen aangepast. Brand- en ontruimingsoefening Elk jaar oefenen we met de kinderen een aantal keren ons ontruimingsplan. Voor de jongere kinderen wordt dit uiteraard voorbereid. Een aantal leerkrachten bij ons op school is BHV er (Bedrijfs Hulp Verlener). Zij worden jaarlijks bijgeschoold. BSO (buitenschoolse opvang) We werken aan het opzetten van een gedeelde visie voor een brede school. Sinds augustus 2009 heeft de Tweemaster een interne Buiten Schoolse Opvang. Dit gebeurt onder verantwoording van Babbels. De opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur tot uur. Babbels heeft een flexibele kinderopvang, d.w.z.; u betaalt voor de uren dat uw kind ook daadwerkelijk opgevangen wordt. Daarbij heeft Stichting Flore met Stichting Kinderopvang Heerhugowaard sinds 2007 een convenant afgesloten voor de voor- en naschoolse opvang. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard heeft meerdere buitenschoolse opvang locaties in Heerhugowaard. Als ouder beslist u zelf bij welke organisatie u uw kind wilt plaatsen en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Indien u kiest voor de interne voor- en/of naschoolse opvang, neemt u dan even contact op met Babbels, via telefoon of of U kunt voor meer informatie terecht op de website: Buitenschoolse activiteiten Buitenschoolse activiteiten zijn die activiteiten die georganiseerd worden door en onder verantwoordelijkheid vallen van andere organisaties dan de school. Hieronder vallen bijv. het korfbaltoernooi. De school fungeert hier uitsluitend als doorgeefluik: kinderen kunnen zich op school opgeven en ontvangen via school informatie. Wèl is het goed te weten dat de scholierenongevallenverzekering, die de school voor alle leerlingen heeft afgesloten slechts geldig is voor schoolse activiteiten en niet voor buitenschoolse zoals hierboven omschreven. Buitenschoolse activiteiten door school georganiseerd Er zijn ook activiteiten buiten de school die wel vallen onder de schoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes, het schoolkamp, excursies, sportdagen, e.d. Deze activiteiten geschieden onder verantwoordelijkheid en begeleiding van leerkrachten vaak met ondersteuning van ouders. Tijdens deze activiteiten geldt de scholierenongevallenverzekering dus wel. 30

31 Burgerschap, sociale integratie en veiligheid De Tweemaster stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Door het gebruik van onze methodes Kanjertraining, Argus Clou, Trefwoord en Grip op Lezen schenken wij aandacht aan genoemde onderwerpen. Ook maken we incidenteel gebruik van Kijk in mijn Wijk. Bij sociale veiligheid op de Tweemaster gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig voelen. Binnen de Stichting Flore wordt daarom planmatig gewerkt aan een veiligheidsbeleid. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk veiligheid in deze schoolgids. Eten en drinken Na het buiten spelen geven we de kinderen de gelegenheid iets te eten en te drinken. We zien heel graag dat er gezond gegeten en gedronken wordt. Bij verjaardagstraktaties eet de juf het liefst met de kinderen mee. En uw kind mag alleen trakteren in de eigen klas, niet aan broertjes of zusjes. Wilt u alstublieft één snoepje trakteren? Foto s, opnames en internet Van alle bijzondere activiteiten op school maken we foto s. U kunt de laatste nieuwtjes van uw kind(eren) volgen op onze website. Wilt u niet dat uw kind zichtbaar is op deze foto s, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Eens per jaar komt de schoolfotograaf langs om individuele en groepsfoto s van de kinderen te maken. Via een enveloppe kunt u dan vrijblijvend uw bestellingen doen. De fotograaf komt ons 4 september bezoeken. 31

32 Gescheiden ouders Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. INFORMATIEVOORZIENING NAAR DE NIET-VERZORGENDE OUDER: In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art. 1:377b dat: de gezagsouder de niet-gezagsouder op de hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en schoolkeuze. De school mag ervan uitgaan dat de ouders elkaar informeren over de schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over schriftelijke informatie van school, rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en voortgangsgesprekken. Wanneer de gezagsouder de informatie echter niet verstrekt aan de nietgezagsouder wordt in het Burgerlijk Wetboek bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk verplicht zijn om de niet-gezagsouder informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten en omstandigheden. Deze moet bovendien betrekking hebben op het kind (de kinderen) of op diens verzorging en opvoeding/ontwikkeling. De niet-gezagsouder dient nadrukkelijk te vragen om de informatie. Deze ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij/zij kan bijvoorbeeld de website bezoeken. Hij/zij moet met de school duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Voor de leerkrachten is de gezaghebbende ouder het directe contactpersoon betreffende de ontwikkelingen en voortgang van het kind. Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft ontvangen, mag worden verstrekt Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Als blijkt dat deze uitnodiging niet wordt doorgegeven dan zullen wij de ouder daarop aanspreken. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. Verstoorde verhoudingen tussen ouders kunnen zo n gezamenlijk gesprek bemoeilijken. Toch vinden wij dat ouders zich in het belang van hun kind over die moeilijkheden heen moeten zetten. Leraren moeten in geen geval in een positie worden gebracht waarin zij als partij kunnen worden beschouwd. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een uitnodiging voor één en hetzelfde gesprek sturen aan beide ouders. Gevonden voorwerpen Namen in de schoenen kan wegraken voorkomen. Ook in laarzen en regenkleding is het verstandig de naam van het kind te zetten. Regelmatig worden verkeerde laarzen en jassen meegenomen, wat voor een ander heel vervelend kan zijn. We houden de gevonden voorwerpen een periode in bewaring in de lerarenkamer. Na een aankondiging in de nieuwsbrief geven we de niet opgehaalde voorwerpen weg. 32

33 De GGD, uw kind en de school De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Zij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 5-6 jarige kinderen Zij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling jarige kinderen Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. Overleg op scholen Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte gesteld oor de school. Projecten De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, seksualiteit en relaties. GGD en samenwerken De GGD gaat graag in gesprek met ouders kinderen en scholen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen zij hun motto: samen werken aan gezond leven. De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met andere partners. Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op Zie ook : 33

34 Gymnastiek De groepen 1/2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Bij goed weer zijn zij buiten, bij slecht weer in de speelzaal. Graag zien we dat de kinderen gymschoenen met rubberzolen dragen als er binnen gegymd wordt. Kleuter-gymmen gebeurt in hemd en onderbroek. Zet u wel de naam van het kind in de gymschoenen. Deze verzamelen wij in de klas. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal. Deze ligt op ongeveer 10 minuten lopen van onze school. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding, met gymschoenen. Laat de kinderen géén kostbaarheden meenemen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekraken of beschadiging. Ook heeft de school de voorkeur voor roller-deodorants bij kinderen. Gymrooster Dit schooljaar hebben de kinderen 1 langere uitgebreide en goede gymles in plaats van 2 hele compacte lessen. Op deze manier wordt het heen en weer lopen naar de gymzaal beperkt en kan deze looptijd in gymles tijd worden omgezet. De kinderen die beginnen ( groep 4 en groep 6/7) worden bij de gymzaal op de Smaragd 30 verwacht Dinsdag groep 7/ groep groep groep groep 6/7 Hoofdluis Bij elk vermoeden van uitbraak van hoofdluis komt het kriebelteam van de klas in actie. Alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. Er wordt gewerkt volgens een vaste procedure. Als u kind hoofdluis heeft, wordt u natuurlijk door ons geïnformeerd. De ouders van andere kinderen ontvangen het bericht dat hoofdluis gesignaleerd is in de groep. Natuurlijk bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van hoofdluis. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website: onder het kopje school -> protocollen. Jaarkalender Belangrijke data, vakanties en studiedagen vindt u terug in deze schoolgids of op de website. U vindt daar ook informatie over het overblijven op school, buitenschoolse opvang (BSO), de informatieavond en inloopochtenden, verjaardagen en trakteren, maar ook waar de school dit jaar aan gaat werken. 34

35 Juffendag Schooljaar vieren de juffen en meesters zelf hun verjaardag. Het jaar daarop vieren we weer een gezamenlijke MEESTER- en JUFFENDAG. De hele woensdag gaan we spelletjes spelen in en rond de school. We weten dat de kinderen deze dag geweldig vinden. Deze dag kunnen we niet zonder ouderhulp, u komt toch ook helpen en feestvieren? Kinderpostzegels De leerlingen van groep 7 en 8 verlenen al jarenlang hun medewerking aan de verkoop van kaarten en postzegels van de kinderpostzegelactie. Een week voor de herfstvakantie worden de bestellingen genoteerd, waarna in november de aflevering wordt bezorgd. Klassenouder Onze groepen werken met klassenouders. De klassenouder wordt door de leerkracht gevraagd. De klassenouder hoeft geen lid te zij van de oudervereniging. De klassenouder neemt allerlei taken op zich die de leerkracht veel tijd kosten. Te denken valt aan: Excursie: ouders charteren Assistentie bij diverse feesten Boodschappen Schoonmaak Niveau lezen De klassenouder heeft een spilfunctie voor ander ouders. Een klassenouder is er niet om de klachten aan te horen die bij de school thuishoren en hij of zij zal u doorverwijzen naar de directie of de groepsleerkracht. Koffie-uur Zo één keer in de acht weken hebben we op school het koffie-uur voor alle ouders. Van uur gaat de directie met alle belangstellende ouders het gesprek aan onder het genot van een kop koffie of thee. We willen graag horen wat er leeft bij ouders. Het koffie-uur is op wisselende dagen om alle werkende ouders tegemoet te komen. De ene keer zal de koffieochtend verzorgd worden door de directie, de andere keer door de oudervereniging. Alle data zijn verwerkt in de kalender en staan in het Scheepsjournaal. U bent altijd welkom, ook al heeft u geen nieuws, het is gewoon prettig en goed om informeel contact met elkaar te hebben. U komt toch ook een keer? Leerplicht en schoolverzuim Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig; ze mogen dus wel maar moeten nog niet. Als het kind 5 jaar is geworden is het leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de geboortemaand. Vijfjarige kinderen mogen ten hoogste 5 uur per week thuisblijven, mits de schoolleiding hiervan bericht heeft gekregen. Op verzoek van de ouders kan de directeur van de school toestaan dat een 5- jarige zelfs 10 uur per week thuis wordt gehouden. Deze uren mogen niet worden "opgespaard". Zodra het kind 6 jaar is houdt deze regeling op en wordt het kind volledig leerplichtig. 35

36 zelfstandigwrk godsdienst gym expressie wereldorientatie taal-leesactivtiteiten rekenen verkeer zelfstandigwrk godsdienst gym expressie wereldorientatie taal rekenen verkeer schrijven zelfstandigwrkkwrt godsdienst gym/buiten expressie wereldorientatie taal sociale-redzaamheid zintuigelijke-ontw rekenen SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER Mocht uw kind de school plotseling moeten verzuimen door bijv. ziekte, dan moet u dit doorgeven vóór schooltijd. Ook voor een tandartsbezoek, huisartsbezoek, e.d., dat onder schooltijd moet plaatsvinden, willen wij van tevoren een berichtje. Onder het kopje verlofregeling staat precies omschreven wanneer het kind anders dan hierboven beschreven mag verzuimen. Deze regels komen uit de wet op de leerplicht. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar moeten worden ingelicht. Dit geldt overigens ook voor kinderen die regelmatig te laat komen. Lesuren De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen minimaal 880 klokuren les en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan minstens 1000 uur naar school. In volgende grafieken is te zien hoe de globale verdeling is van de activiteiten in de verschillende bouwen. Globale tijdsbesteding kleuterbouw (de verdeling per leerjaar kan verschillen): Middenbouw en bovenbouw:

SPEELLEERGIDS 2015-2016

SPEELLEERGIDS 2015-2016 SPEELLEERGIDS 2015-2016 Laat kinderen op hun eigen wijze stralen INHOUD Beste ouders en/of geïnteresseerden.... 4 1. Van Tweemaster naar Edelsteen... 5 2. Van concept naar de dagelijkse praktijk... 7 3.

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

R.K. Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin JS Heerhugowaard (072)

R.K. Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin JS Heerhugowaard (072) R.K. Basisschool De Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard (072) 5726782 mail@dezeppelin.nl www.dezeppelin.nl Omgangs- Protocol De Zeppelin Heerhugowaard Versie: 16 april 2013 Inleiding Voor

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Laat kinderen op hun eigen wijze stralen INHOUD Beste ouders en/of geïnteresseerden.... 4 1. Van Tweemaster naar Edelsteen... 5 2. Van concept naar de dagelijkse praktijk... 7 3. Samenwerken

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Beleid Kanjertraining op De Meeander

Beleid Kanjertraining op De Meeander Beleid Kanjertraining op De Meeander Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we voor staan. Kanjertraining is meer dan een lesmethode.

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van:

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind nodig. Deze gegevens komen van: Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 BASISSCHOOL DE VAART

SCHOOLGIDS 2015-2016 BASISSCHOOL DE VAART 1 SCHOOLGIDS 2015-2016 BASISSCHOOL DE VAART ICBS De Vaart Standerdmolen 2-8 1703 NK Heerhugowaard Telefoon: 072 5716498 www.basisschooldevaart.nl info@basisschooldevaart.nl Directeur: Annemiek Ruiter a.ruiter@basisschooldevaart.nl

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 1-2

Informatieboekje. Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 2016-2017 Thematisch werken: We werken in groep 1 / 2 met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende deze thema s zullen de volgende ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. Informatieblad groep 3 Gang van zaken We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928

Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Van Rijslaan 8, 2625 KX Delft, 015-2561928 Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling Delftse Daltonschool Bijlage 1: Delftse Daltonschool Bijlage 2: Delftse Daltonschool Beleid Sociaal emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN

6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN 6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN De kleuters Tijdens de zo belangrijke kleuterperiode heeft de kleuter de gelegenheid zich zoveel mogelijk, spelenderwijs, op eigen wijze te ontwikkelen, vooral op sociaal

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder

Informatie avond groep 7. Welkom. Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Informatie avond groep 7 Welkom Michelle van der Meer Fenna Hofschreuder Een moment uit de klas door de leerlingen gemaakt Waar gaan we het over hebben? Welkom Sfeer en gedrag Werkvormen De vakken Wat

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), Per 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Dit houdt o.a. in dat ouders hun kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Procedure aanmelding leerling

Procedure aanmelding leerling Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn, dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directie van de school, de website, de schoolgids

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie