Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat DL Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede"

Transcriptie

1 Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat DL Enschede

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta Rhei College Enschede 4 3. Panta Rhei College Enschede, onderdeel van Attendiz 6 4. Onderwijsaanbod 7 5. Rapportage en overgangsnormen 9 6. Procedure van aanmelding en toelating Begeleiding Resultaten en plannen Communicatie met thuis Medezeggenschapsraad Praktische zaken Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Financiën Inspectie van het Onderwijs / Klachtenregeling Schoolvertrouwenspersoon Aansprakelijkheid en verzekeringen Organisatie Panta Rhei College Lestijden, vakanties en jaaragenda 24 2

3 1. Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van het Panta Rhei College Enschede , een school voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op havo / vwo-niveau. Wij willen bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen met als doel het behalen van een diploma. Het leren leren en ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van ons lesprogramma. Onze missie is het bieden van optimale (ontwikkelings)mogelijkheden naar een passende rol in de samenleving voor kinderen met ASS. Deze schoolgids is bestemd voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden en bevat gegevens over de visie en de organisatie van de school. Wij willen met deze schoolgids duidelijk maken hoe het Panta Rhei College Enschede invulling geeft aan deze speciale vorm van onderwijs. Er staan in deze schoolgids gegevens en informatie die gedurende het hele schooljaar belangrijk zijn. Wij adviseren u daarom deze schoolgids goed te bewaren. Namens het team van het Panta Rhei College Enschede F. van Rijn Directeur 3

4 2. Panta Rhei College Enschede In augustus 2009 is het Panta Rhei College Enschede gestart onder de naam Passerschool Enschede. In december 2009 heeft de school haar definitieve naam gekregen, waarmee het wil aangeven dat zij beweging en verandering voor de leerlingen nastreeft met als doel het behalen van een diploma, het leren leren en het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden. Onze missie is het aanbieden van de optimale (ontwikkelings-) mogelijkheden naar een passende rol in de samenleving. Wij leren de kinderen zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat zij wél kunnen. Wij willen bijdragen aan de vorming van leerlingen die in staat zijn een studie aan een hbo of universiteit te volgen. Op het Panta Rhei College staat respect voor anderen voorop; we bieden structuur en duidelijkheid; en we willen direct, eerlijk, en open communiceren met alle partijen. Havo / Vwo onderwijs Wij zijn in 2009 gestart met vijf klassen; 2 eerste en 3 tweede klassen met ruimte voor 45 leerlingen. In het schooljaar starten wij met 8 klassen en 75 leerlingen. In de eerste 3 leerjaren. Na het tweede leerjaar worden leerlingen ingedeeld in een havo- of vwo klas. Het streven naar een overstap naar het regulier onderwijs De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren en een goede zorgstructuur te creëren, die past bij onze vorm van speciaal onderwijs. De school is niet bedoeld voor leerlingen die een-op-een onderwijs nodig hebben. Betreffende de lesinhoud en werkwijze gaan we uit van het regulier voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een leerling na enkele jaren kan doorstromen naar het regulier onderwijs. Persoonlijk handelingsplan Om de leerling gerichte ondersteuning te bieden wordt een handelingsplan opgesteld in nauw overleg tussen de mentor, zorgcoördinator en de orthopedagoog. Hierin worden doelen, afspraken en de specifieke aanpak vastgelegd. Het handelingsplan wordt besproken met en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Sociaal emotionele ontwikkeling: Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid Naast de intellectuele ontwikkeling wordt er op onze school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. De leerlingen krijgen hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden, en leren zo veel mogelijk functionele (maatschappelijke) vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven. Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van autistische leerlingen moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. 4

5 Wat verstaat onze school onder de lessen Maatschappij Vaardigheden? Om bovenstaand doel te bereiken wordt er op onze school veel les gegeven in het kader van de maatschappelijke vaardigheden van onze leerlingen. Het belangrijkste doel van deze lessen in maatschappelijke vaardigheden is om autistische kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassenen met een maximale autonomie. Maatschappij vaardigheden zijn vaardigheden die later in de maatschappij nodig zijn om te functioneren. De school wil niet de opvoedkundige taak van de ouders overnemen, integendeel, die blijft berusten bij de ouders. Nee, wij weten dat onze leerlingen veel en langdurig moeite moeten doen om zich de maatschappelijke vaardigheden eigen te maken, en daarom bieden wij de mogelijkheid om deze zich eigen te maken op een uitgebreider schaal aan. Zie verder hoofdstuk 4 Onderwijsaanbod. 5

6 3. Panta Rhei College Enschede, onderdeel van Attendiz Het Panta Rhei College maakte deel uit van drie stichtingen, welke in een bestuurlijk fusieproces verkeren. De stichtingen Edukint, Het Maatman en de Scholengroep Twente Speciaal zijn per 1 augustus 2010 Attendiz gaan heten. De naam Attendiz staat voor extra aandacht (attentie) en zorg voor onze leerlingen. De stichting bestuurt scholen in Twente van cluster 2, 3 en 4. De drie besturen hebben besloten tot deze fusie omdat ze van mening zijn dat ze gezamenlijk meer voor de ouders, het kind en het overige onderwijs in onze regio kunnen betekenen dan iedere stichting afzonderlijk. Zo bundelt Attendiz vrijwel alle kennis voor leerlingen met een extra zorgvraag in onze regio en zijn daardoor beter is staat om zorg op maat te bieden. Bovendien streeft Attendiz ernaar om voor de ouders de toegang tot de scholen voor speciaal onderwijs te vergemakkelijken. Daarbij denken wij onder andere aan de aanmelding via één loket ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. De schooldirecteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schooldirecteur rapporteert rechtstreeks aan de sectordirecteur onderwijs van Attendiz. Bestuursbureau Attendiz Welbergstraat PE Hengelo OV Telefoon Panta Rhei College Madoerastraat DL Enschede Tel: adres: Internet: 6

7 4. Onderwijsaanbod De onderwijstijd Het Panta Rhei College Enschede biedt onderwijs volgens de urentabel van het regulier voortgezet onderwijs. Doordat wij in de onderbouw sterk de nadruk leggen op het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden bij onze leerlingen, duurt de onderbouw van de havo en vwo geen 3 maar 4 jaar op onze school. De schoolcarrière van de leerlingen is noodzakelijkerwijs met 1 jaar verlengd. De leerlingen volgen alle weken 33 lessen. Bij uitval van docenten wordt, indien mogelijk, voor elke les vervanging georganiseerd. Hierdoor is er minimale tot geen sprake van lesuitval. Vergaderingen, bijeenkomsten en scholing van docenten worden zoveel mogelijk gepland buiten de reguliere lestijden. Onderbouw, leerjaar 1, 2, 3 en 4. In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende vakken: - Nederlands - Frans - Duits - Engels - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Wiskunde - Biologie - Muziek - Economie - Techniek - Lichamelijke opvoeding - Informatiekunde - Natuur/scheikunde - Verzorging - Handvaardigheid/Tekenen Wat wil de school aanbieden in de onderdelen maatschappij vaardigheden? De methode Leefstijl, die sociaal- emotionele vaardigheden en actief burgerschap traint voor leerlingen van VSO en VO onderwijs. Het vak verzorging zal uitgebreid aan bod komen: - Koken; het plannen, boodschappen doen, hantering kosten, eten en opruimen. - Persoonlijke verzorging, enz. In modulevorm zal aangeboden worden: - ICT gebruik, internet gebruik, maar ook simpel het Wordprogramma voor het schrijven van goede brieven - Omgaan met alcohol en drugs - Seksualiteit - Rouwverwerking - Sportactiviteiten - Creatieve ontwikkeling - Buitenschoolse activiteiten als museumbezoek, maar ook verkeersveiligheid. 7

8 Lessentabel onderbouw leerjaar 1, 2, 3 en 4. Vak H/V1 H/V2 H/V3 H/V4 Huidige 3 H en V Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde Biologie 2 2 Verzorging Lichamelijke opvoeding natuur en Techniek 2 2 natuurkunde 2 2 scheikunde 2 2 Handv/ Tek/ CKV economie 2 Muziek Informatiekunde 1 verzorging/koken 3 3 mentoruur extra sport 2 creatief keuze Totaal

9 5. Rapportage en overgangsnormen Elke periode ontvangen de leerlingen een cijferkaart waarop ze de behaalde cijfers kunnen noteren. Daarnaast krijgen de leerlingen drie keer per jaar, na het afsluiten van een periode, een rapport. Na de 2 de rapportvergadering wordt een voorlopig advies gegeven over uitstroom, doorstroom en/of overgang. Overgangsnormen Cijfers worden gemaakt aan de hand van vakgerelateerde normen voor toetsen (Proefwerken, Schriftelijke overhoring: SO s, Mondelinge Overhoring: MO s, Werkstukken). De rapportcijfers kunnen worden gegeven van cijfer 3,0 tot en met 10,0. De grens tussen een onvoldoende en een voldoende cijfer ligt op 5,5. Berekening van de rapportcijfers 1. De rapportcijfers worden berekend in één decimaal. 2. Aan toetsen kunnen verschillende weegfactoren worden toegekend. 3. De teams/secties maken tijdens het eerste trimester bekend welke weegfactoren worden gebruikt en hoe het rapportcijfer wordt berekend. 4. Het trimestercijfer is opgebouwd uit minimaal 2 toetsen. (PW, SO, MO, WS) 5. Er zijn drie rapporten (1 per trimester) met elk een rapportcijfer voor elk vak. Het laatste rapport wordt ook het Eindrapportcijfer berekend uit de vorige 3 rapportcijfers. Hierbij wordt de volgende berekening gehanteerd: ER = (R1 + (2 x R2) + (2 x R3)) : 5 6. Het Eindrapportcijfer is bepalend voor de overgang naar de volgende klas. Klasniveau: In de huidige situatie geldt de volgende indeling voor de verschillende jaren: Klas 1: Havo en VWO gecombineerd Klas 2: Havo en VWO gecombineerd Klas 3: Havo klassen en VWO klassen Overgang 1. Alle leergebieden tellen voor de bevordering op dezelfde wijze mee, tenzij in de overgangsrichtlijnen anders is bepaald (bijv. bij de sectorkeuze) 2. Een leerling wiens rapport aan de overgangsrichtlijnen voldoet, is bevorderd. 3. Een leerling wiens rapport niet aan de overgangsrichtlijnen voldoet, valt in de bespreekmarge. De teamvergadering kan, in het belang van de leerling, besluiten de leerling alsnog te bevorderen. Zo n beslissing, waarvan de motivering schriftelijk wordt vastgelegd, wordt bij meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen, dan is het voorstel om de betreffende leerling alsnog te bevorderen afgewezen. 4. De rapportage over de maatschappij vaardigheden wordt gebruikt voor de onderbouwing van het advies betreffende overgang. 9

10 Normering in Havo / VWO klas Overgang Havo - niveau Om het volgende trimester / schooljaar op het Havo niveau te blijven moet een leerling aan de volgende voorwaarden voldoen: a. Het rapport moet maximaal 3 vakken met cijfers lager dan 5,5 bevatten, b. Voor Engels, Nederlands en Wiskunde geldt maximaal 1 cijfer lager dan een 5,5 c. De som van de laagste 3 cijfers moet minimaal 15,0 zijn. Overgang VWO - niveau Om het volgende trimester / schooljaar op het VWO niveau te werken moet een leerling aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Het gemiddelde van alle vakken moet een 7,0 zijn. 2. Voor Engels, Nederlands en Wiskunde geldt minimaal een 7,0 en 3. De som van de laagste drie cijfers is minimaal Niveauwisseling Is een leerling van niveau veranderd tijdens het jaar dan geldt: Voor de berekening van het eindcijfer tellen alleen de resultaten mee die zijn behaald in de groep met het nieuwe niveau Afstroom Indien een leerling 1 trimester niet aan de norm voor het huidige niveau voldoet, krijgt hij nog 1 trimester de kans om deze norm wel te halen. Voldoet de leerling ook na dit trimester niet aan de norm, dan kan de rapportvergadering besluiten de leerling over te plaatsen naar een ander niveau. Rapportage Maatschappij Vaardigheden Deze rapportage wordt ontwikkeld aan de hand van een leerling volg systeem van de dit schooljaar geïntroduceerde methode Leefstijl. 10

11 6. Procedure van aanmelding en toelating A. Uitgangspunt van de school Er zijn een aantal criteria waaraan een leerling moet voldoen om tot het Panta Rhei College te worden toegelaten. 1. ASS-diagnose Er moet een diagnose ASS zijn afgegeven. 2. Indicatie cluster 2, 3 of 4 Er moet een indicatie zijn afgegeven voor cluster 2, 3 of 4-onderwijs. 3. Cognitieve capaciteiten De aangemelde leerling beschikt over cognitieve mogelijkheden die het volgen van onderwijs op havo of vwo-niveau mogelijk maken. Aanvulling op het toelatingsprofiel De didactische ontwikkeling Het didactisch niveau van de leerling moet aansluiten op het geadviseerde onderwijsniveau. Het onderwijskundig rapport van de verwijzende school moet hier in ieder geval duidelijkheid bieden. In het algemeen kan worden gesteld dat bij leerlingen die afkomstig zijn uit het primair onderwijs de leerstof van groep 8 voor de doelgroep behandeld moet zijn. Bij instroom in hogere klassen wordt verwacht dat de beheerste leerstof in redelijke mate aansluit bij het niveau op het Panta Rhei College. Leerachterstanden kunnen liggen tussen 0.0 en 0.25 of, anders gezegd, er moet een didactische leeftijdsequivalent voor de 4 leerdomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) zijn van > 50. Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met leerstoornissen zoals dyslexie. B. Aanmelding: Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen naar: Vermeld in ieder geval uw telefoonnummer. De administratie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. C. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt besproken of onze school de juiste keuze is voor uw kind en of uw kind past binnen de doelgroep van de school. Na afloop van het intakegesprek kan een aanmeldingsformulier worden meegegeven. Lever dit zo spoedig mogelijk ingevuld in. De datum van inlevering van dit formulier is bepalend voor de plek op de plaatsingslijst. D. Commissie van Toelating: De beslissing over de toelating en plaatsing wordt gedaan door de Commissie Van Toelating. Deze commissie bestaat uit de directeur,de orthopedagoog, de jeugdarts en de school maatschappelijk deskundige. U ontvangt bericht over de aanmelding en over de beslissing van de CvT. 11

12 7. Begeleiding Mentor De mentor is de spil in de leerlingenzorg. De mentor verzorgt de contacten met ouder(s)/verzorger(s) en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Handelingsplan De leerlingen worden zowel individueel als groepsgewijs dagelijks door de mentor en de vakdocenten geobserveerd op didactisch en pedagogisch gebied. Aan de hand van deze observaties en dossiergegevens wordt, in overleg met de orthopedagoog en de zorgcoördinator, per leerling een handelingsplan gemaakt. In het handelingsplan worden pedagogische en/of didactische doelen gekozen waaraan extra aandacht zal worden besteed in de daarop volgende periode. Dit wordt besproken met en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Aan het eind van de periode wordt het handelingsplan geëvalueerd en worden er zo nodig nieuwe doelen of aandachtspunten gekozen. Leerlingvolgsysteem De school wil gebruik gaan maken van een digitaal leerling- volgsysteem, DotCom. Dit is een individueel document waarin de didactische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd. Commissie van begeleiding De commissie van begeleiding begeleidt het traject na plaatsing op onze school en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg gedurende het verblijf van de leerling op het Panta Rhei College. Naar aanleiding van hulpvragen vanuit het team of vanuit de ouder(s)/verzorger(s) kan een leerling in het zorgteam besproken worden. Het zorgteam bestaat uit de mentor, de orthopedagoog en de zorgcoördinator, waar nodig uitgebreid met de jeugdarts, school maatschappelijk deskundige en/of directeur Orthopedagoog De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op het terrein van het gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verrichten van aanvullend onderzoek of klassenobservatie. Verder verzorgt hij/zij de herindicaties en is betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen. De orthopedagoog is lid van de commissie van begeleiding. Schoolmaatschappelijk deskundige De schoolmaatschappelijk deskundige heeft tot taak om bij problemen een goede relatie en/of brugfunctie tussen school, thuis en eventueel hulpverlening op te zetten en/of te onderhouden. Tevens is de schoolmaatschappelijk deskundige lid van de Commissie van Begeleiding. Zorgcoördinatoren De zorgcoördinator coördineert het zorgbeleid, adviseert de schoolleiding en coacht collega's bij het uitvoeren van taken op het gebied van de leerlingenzorg. De zorgcoördinator wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch/didactisch gebied. Bescherming privacy Van elke leerling op school wordt een dossier bijgehouden. Zorgvuldige behandeling van vertrouwelijke gegevens staat voorop. Zonder schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) worden er geen gegevens van leerlingen uit het archief aan derden verstrekt. 12

13 8. Resultaten en plannen komende jaar : Resultaten: Leerlingenaantallen Aantal vertrokken Aug Juni 2009 Aug Regulier VO Spec. Ond. Doubleren Toekomstplannen: Het schooljaar is een jaar geweest waarin alles nieuw was, en vooral de dagelijkse gang van zaken opgezet is. Dit betekent dat de school nog niet zo ver is dat er sprake is van een afgerond geheel. Naar de mening van deskundigen is dit een 4-5 jaar durend proces. Dit schooljaar zullen vele onderwerpen verder vorm moeten worden gegeven. Deze onderwerpen liggen onder andere op het vlak van de toelating van de leerlingen, het betreft dan normen en procedures. Op het gebied van beleid zal verder duidelijk moeten worden hoe de bovenbouw van het Panta Rhei College vorm wordt gegeven. Op onderwijskundig gebied wordt verder gebouwd aan de leerlijnen, de handelingsplannen, de Elektronische Leer Omgeving (ELO), de invoering van het programma Leefstijl. Ook zal er dit jaar een leerlingen tevredenheidonderzoek plaatsvinden. 13

14 9. Communicatie met thuis Nieuwsbrief Een aantal keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief. Leerlingen krijgen deze van de mentor mee naar huis. Tevens kunt u deze op de website vinden. In de nieuwsbrief staat informatie over activiteiten en ontwikkelingen die met school te maken hebben. Website Ouderavond Aan het begin van het schooljaar wordt door de mentor een kennismakingsavond gehouden. U kunt dan kennismaken met de mentor en krijgt informatie over het leerjaar/schooljaar waarin uw zoon/dochter zich bevindt. Ook worden verschillende manieren van communicatie tussen mentor en ouder(s)/verzorger(s) besproken. Elke periode wordt afgesloten met een rapport, dat door de mentor aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt verstrekt en met hen wordt besproken. Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas wordt een aparte ouderavond georganiseerd waarin informatie wordt verstrekt over profielkeuze en eventuele uitstroom naar het regulier onderwijs. Voor de ouders/verzorgers van leerlingen waarvoor in dat jaar een herindicatie moet worden aangevraagd organiseert de schoolleiding een aparte informatieavond. Indien nodig kan een individuele afspraak met mentor en ouder(s)/verzorger(s) worden gemaakt. Ouderadviesraad Er is een adviesraad van ouders. Deze adviesraad bestaat uit een aantal ouders die zich betrokken voelen bij de school. De ouderadviesraad bespreekt tijdens haar bijeenkomsten het beleid van de school. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies t.a.v. het beleid en alle schoolse zaken binnen de school. Eén van de leden van de ouderadviesraad heeft zitting in de medezeggenschapsraad en vertegenwoordigt daar onze school. ELO Wij zullen in de toekomst werken met een digitale agenda via ELO, Elektronische Leer Omgeving. Deze is zowel op school als thuis door leerlingen en ouders/verzorgers te bekijken. ELO zal gedurende komend schooljaar via een overgangsfase worden ingevoerd. Vanwege de overgangsfase is het noodzakelijk dat alle leerlingen ook een gewone, papieren schoolagenda aanschaffen. 14

15 Medezeggenschapsraad De (Gemeenschappelijke) MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de (G)MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de (G)MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien. Doel Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. Samenstelling MR-en Met ingang van 1 augustus 2010 is onze school een school van Attendiz. Attendiz is ontstaan uit de stichtingen Scholengroep Twente Speciaal, Het Maatman en Edukint. De nieuwe MR-structuur van Attendiz bestaat uit een GMR en twaalf MR-en. Een (G)MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. De GMR bestaat uit 7 personeelsleden en 7 ouders. De GMR heeft overleg met Dhr. G. van der Borg namens het College van Bestuur. De MR-en bestaan uit ten minste 2 personeelsleden en 2 ouders. Ieder MR kiest uit zijn geleding een vertegenwoordiger die zitting in de GMR heeft. De MR-en hebben overleg met de desbetreffende (sector)directeur. Informatie en contact Meer informatie kunt u vinden op onze website. Contact met de (G)MR loopt via de secretarissen van de verschillende raden. De agenda / notulen van de (G)MR vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de desbetreffende raad. De contactpersoon van de MR voor onze school is: Dhr. Delcour, te bereiken op , adres: Op bladzijde 16 vindt u een overzicht van alle medezeggenschapsraden die vallen onder Attendiz. 15

16 Raden GMR MR t Schip MR Psychiatrische stoornissen MR Gedragsstoornissen MR Leerwerktrajecten MR Het Jonge Kind MR OCR MR Schutte s Bosschool MR De Huifkar MR Prof. Huizingschool MR Het Maatman MR Bestuursbureau MR Dienstencentrum Scholen / locaties Attendiz De Mast, De Sluis, Educatie, ATC de Helling, Chez Nous in Enschede Het Mozaïek in Almelo, Enschede en Hengelo, Panta Rhei College Onder de Kap, Perspectief, De Bouwsteen MOTA, De Passage & Passe-partout, De Opstap, De Stijgbeugel, B&B/Restaurant t Tuindorp, De Bakkerij, Kapstok Catering, Leerwerkboerderij Erve Olde Meule, Autoclean, De Bako, De Basis, De Koppeling, Hout & Bouw De Zevensprong in Hengelo, Oldenzaal en Boekelo, t Sloepje Onderwijscentrum Het Roessingh Schutte s Bosschool De Huifkar Prof. Huizingschool Het Maatman Bestuursbureau, ICT Dienstencentrum \ 16

17 10. Praktische zaken Ziekte/afwezigheid Als uw zoon of dochter niet op school kan komen, verwachten wij een telefoontje of van u tussen 8.30 en 8.45 uur. U kunt bellen met onze administratie Als een leerling afwezig is zonder opgaaf van reden dan wordt er contact gezocht met u om de reden van afwezigheid te achterhalen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van veelvuldig ongeoorloofd schoolverzuim. Deze kan op zijn/haar beurt overgaan tot het nemen van maatregelen. Te laat komen/ te vroeg weggaan mocht uw kind met of zonder geldige reden te laat op school komen, dan moet uw kind zich altijd melden bij de conciërge om een briefje te halen. Bij zijn afwezigheid moet uw kind zich melden bij de docent waar hij/zij op dat moment les van heeft. Bij te vaak te laat komen zonder geldige reden zal de mentor contact opnemen met u. Als uw kind eerder vertrekt uit school voor bijvoorbeeld artsenbezoek of door ziekte dan moet uw kind zich afmelden bij de administratie. Mocht daar niemand aanwezig zijn, dan moet uw kind zich afmelden bij de docent waar hij/zij op dat moment les van heeft. N.B. Als uw kind zich onder schooltijd ziek meldt, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht en wordt overlegd of de leerling naar huis kan. Als uw kind veilig thuis is aangekomen (binnen anderhalf uur) dan vinden wij het fijn dat u dit even aan ons doorbelt. Van een bezoek aan de tandarts en/of huisarts worden wij graag vóóraf schriftelijk of telefonisch door u op de hoogte gesteld. Tevens zouden wij het prijs stellen dat afspraken met artsen ed. voor zover mogelijk na schooltijd worden gemaakt. Richtlijnen verlof 1. Vakantieverlof (buiten de schoolvakanties): Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 2. Voor gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte, overlijden van verwanten of jubilea geldt dat vóóraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering de aanvraag aan de schoolleiding dient te worden voorgelegd. Dit verlof mag door de directeur worden verleend. Vervoer Aangepast vervoer moet, indien nodig, door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd. U kunt hiervoor een formulier bij uw gemeente verkrijgen. Een deel van dit formulier vult u zelf in, een deel wordt door de school ingevuld. Wanneer een leerling (om wat voor reden dan ook) niet naar school gaat, moeten de ouder(s)/verzorger(s) zelf het taxibedrijf en/of gemeente daarvan op de hoogte stellen. Deze procedure geldt ook bij afwijkingen van de normale les/reistijden. Wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van of tegemoetkoming in de reiskosten. U kunt een en ander navragen bij uw gemeente. In het kader van het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) het reizen per openbaar vervoer of fiets/brommer. 17

18 12. Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Algemeen reglement Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouder(s)/leerlingen en eindverantwoordelijke schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, (niet-)toelating, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een besluit tot bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar en schorsing kan, binnen één week, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de eindverantwoordelijke schoolleider. Voor (niet-)toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van zes weken. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie. Privacyreglement In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement ligt ter inzage bij de schooladministratie. Schoolregels Op Het Panta Rhei College wordt een aantal regels gehanteerd die de goede gang van zaken op school bevorderen. Aan het begin van het schooljaar worden deze schoolregels aan de leerlingen uitgereikt en besproken. Wanneer de regels worden aangepast, worden alle leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. Soms kan het nodig zijn om voor een bepaalde leerling regels aan te scherpen of aan te passen. Klachtenprocedure Op Het Panta Rhei College wordt ervan uitgegaan dat een klacht kan leiden tot het verbeteren van contacten, procedures en beleid op school. Een klacht zal dan ook altijd serieus genomen worden. Als ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, stagiaires, vrijwilligers of medewerkers klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze die melden bij de contactpersoon. De klachten kunnen gaan over de omgang tussen volwassenen en kinderen en volwassenen onderling. Ook kunnen het klachten zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Als het een algemene klacht over de school of het onderwijs betreft, is het verstandig die te overleggen met de directeur. Indien overleg met de directeur niet mogelijk is vanwege de aard van de klacht, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling (zie hoofdstuk 14). De school beschikt volgens de Kwaliteitswet over een door het bevoegd gezag vastgestelde klachtenregeling; een door meerdere landelijke organisaties vastgelegde modelklachtenregeling. 18

19 13. Financiën Schoolboeken De school verzorgt de schoolboeken. Woordenboeken, Bosatlas, passer, rekenmachine, schriften, schrijfmaterialen en sportkleding worden niet door school verstrekt. U dient deze zelf aan te schaffen. Ouderbijdrage De kosten van het onderwijs worden in principe vergoed door het Rijk. Er zijn echter zaken die niet onder de bekostiging vallen, maar die het onderwijs wel aantrekkelijker maken. Om deze kosten te dekken vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig, omdat in de wet is vastgelegd dat een school een kind niet mag weigeren of verwijderen wanneer de ouderbijdrage niet betaald wordt. De ouderbijdrage op Het Panta Rhei College bestaat uit: een bijdrage voor de ouderraad/resonansgroep, kosten van excursies met educatief belang, kosten van klassenactiviteiten, en een bijdrage voor de schoolwerkweek. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. Deze is uitgesplitst in diverse onderdelen. U geeft per onderdeel aan of u er wél of geen gebruik van wilt maken. Vervolgens ondertekent u de overeenkomst en stuurt hem terug naar school. Voor het schooljaar zijn de volgende bedragen vastgesteld: Klas 1 H/V Klas 2 H/V Klas 3HV Resonansgroep/ 5,00 5,00 5,00 Raad van ouders Excursies 70,00 70,00 70,00 Klassenactiviteiten 25,00 25,00 25,00 Schoolwerkweek/ 50,00 50,00 50,00 Studietrip 3 de klas Totaal ouderbijdrage 150,00 150,00 150,00 U kunt het bedrag ineens of in twee termijnen overmaken op rekeningnummer , Fortisbank Enschede onder vermelding van ouderbijdrage Panta Rhei College Enschede en de naam van uw kind. We hopen uw (eerste) bijdrage voor 1 oktober 2010 tegemoet te zien. Wanneer u in twee termijnen betaalt, dan gaarne het resterende bedrag voor 1 december 2010 betalen. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u besluit om slechts een gedeelte van de ouderbijdrage te voldoen, dit consequenties kan hebben voor uw kind voor wat betreft de deelname aan de activiteiten. 19

20 14. Inspectie van het onderwijs / Klachtenregeling Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Wanneer legt u een klacht voor? Ernstige klachten die vallen onder één van de bovenstaande categorieën en die ondanks alle pogingen niet opgelost lijken te worden, kunnen voorgelegd worden aan een vertrouwensinspecteur. Uiteraard gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de klacht die gemeld wordt, in eerste instantie is voorgelegd aan de directie en eventueel het bestuur van de school. Als in dat traject geen oplossing gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur in beeld. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Overlegplicht Als het vermoeden bestaat dat sprake is van seksueel misbruik, dan is het bestuur verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Deze overlegplicht ontstaat op het moment dat het bestuur op de hoogte is van het vermoeden dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit tegen de zeden. Dat betreft overigens niet alleen personeelsleden, maar ook personen die taken uitvoeren in of voor de school. In het overleg tussen bestuur en vertrouwensinspecteur gaan de gesprekspartners na of het vermoeden redelijk is en als de vertrouwensinspecteur dat heeft vastgesteld, zal het bestuur het traject naar het doen van aangifte ingaan. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. Contact De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Inspectie van onderwijs: Vragen over onderwijs: telefoon (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur telefoon (lokaal tarief). 20

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie