Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat DL Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede"

Transcriptie

1 Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat DL Enschede

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta Rhei College Enschede 4 3. Panta Rhei College Enschede, onderdeel van Attendiz 6 4. Onderwijsaanbod 7 5. Rapportage en overgangsnormen 9 6. Procedure van aanmelding en toelating Begeleiding Resultaten en plannen Communicatie met thuis Medezeggenschapsraad Praktische zaken Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Financiën Inspectie van het Onderwijs / Klachtenregeling Schoolvertrouwenspersoon Aansprakelijkheid en verzekeringen Organisatie Panta Rhei College Lestijden, vakanties en jaaragenda 24 2

3 1. Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van het Panta Rhei College Enschede , een school voor leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op havo / vwo-niveau. Wij willen bijdragen aan de vorming van leerlingen tot jongvolwassenen met als doel het behalen van een diploma. Het leren leren en ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden zijn belangrijke onderdelen van ons lesprogramma. Onze missie is het bieden van optimale (ontwikkelings)mogelijkheden naar een passende rol in de samenleving voor kinderen met ASS. Deze schoolgids is bestemd voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden en bevat gegevens over de visie en de organisatie van de school. Wij willen met deze schoolgids duidelijk maken hoe het Panta Rhei College Enschede invulling geeft aan deze speciale vorm van onderwijs. Er staan in deze schoolgids gegevens en informatie die gedurende het hele schooljaar belangrijk zijn. Wij adviseren u daarom deze schoolgids goed te bewaren. Namens het team van het Panta Rhei College Enschede F. van Rijn Directeur 3

4 2. Panta Rhei College Enschede In augustus 2009 is het Panta Rhei College Enschede gestart onder de naam Passerschool Enschede. In december 2009 heeft de school haar definitieve naam gekregen, waarmee het wil aangeven dat zij beweging en verandering voor de leerlingen nastreeft met als doel het behalen van een diploma, het leren leren en het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden. Onze missie is het aanbieden van de optimale (ontwikkelings-) mogelijkheden naar een passende rol in de samenleving. Wij leren de kinderen zo goed mogelijk om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat zij wél kunnen. Wij willen bijdragen aan de vorming van leerlingen die in staat zijn een studie aan een hbo of universiteit te volgen. Op het Panta Rhei College staat respect voor anderen voorop; we bieden structuur en duidelijkheid; en we willen direct, eerlijk, en open communiceren met alle partijen. Havo / Vwo onderwijs Wij zijn in 2009 gestart met vijf klassen; 2 eerste en 3 tweede klassen met ruimte voor 45 leerlingen. In het schooljaar starten wij met 8 klassen en 75 leerlingen. In de eerste 3 leerjaren. Na het tweede leerjaar worden leerlingen ingedeeld in een havo- of vwo klas. Het streven naar een overstap naar het regulier onderwijs De school biedt leerlingen structuur en duidelijkheid door kleine groepen te hanteren en een goede zorgstructuur te creëren, die past bij onze vorm van speciaal onderwijs. De school is niet bedoeld voor leerlingen die een-op-een onderwijs nodig hebben. Betreffende de lesinhoud en werkwijze gaan we uit van het regulier voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een leerling na enkele jaren kan doorstromen naar het regulier onderwijs. Persoonlijk handelingsplan Om de leerling gerichte ondersteuning te bieden wordt een handelingsplan opgesteld in nauw overleg tussen de mentor, zorgcoördinator en de orthopedagoog. Hierin worden doelen, afspraken en de specifieke aanpak vastgelegd. Het handelingsplan wordt besproken met en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Sociaal emotionele ontwikkeling: Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid Naast de intellectuele ontwikkeling wordt er op onze school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Ze leren zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen, waarbij de nadruk ligt op wat ze wél kunnen. De leerlingen krijgen hulp bij het begrijpen van de wereld om zich heen, leren communicatieve vaardigheden, en leren zo veel mogelijk functionele (maatschappelijke) vaardigheden. Hierdoor zijn ze in staat met andere mensen om te gaan en kunnen ze zelf keuzes maken die belangrijk zijn in hun eigen leven. Het tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van autistische leerlingen moet in het teken staan van het vergroten van de autonomie en de zelfredzaamheid van deze leerlingen. 4

5 Wat verstaat onze school onder de lessen Maatschappij Vaardigheden? Om bovenstaand doel te bereiken wordt er op onze school veel les gegeven in het kader van de maatschappelijke vaardigheden van onze leerlingen. Het belangrijkste doel van deze lessen in maatschappelijke vaardigheden is om autistische kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot volwassenen met een maximale autonomie. Maatschappij vaardigheden zijn vaardigheden die later in de maatschappij nodig zijn om te functioneren. De school wil niet de opvoedkundige taak van de ouders overnemen, integendeel, die blijft berusten bij de ouders. Nee, wij weten dat onze leerlingen veel en langdurig moeite moeten doen om zich de maatschappelijke vaardigheden eigen te maken, en daarom bieden wij de mogelijkheid om deze zich eigen te maken op een uitgebreider schaal aan. Zie verder hoofdstuk 4 Onderwijsaanbod. 5

6 3. Panta Rhei College Enschede, onderdeel van Attendiz Het Panta Rhei College maakte deel uit van drie stichtingen, welke in een bestuurlijk fusieproces verkeren. De stichtingen Edukint, Het Maatman en de Scholengroep Twente Speciaal zijn per 1 augustus 2010 Attendiz gaan heten. De naam Attendiz staat voor extra aandacht (attentie) en zorg voor onze leerlingen. De stichting bestuurt scholen in Twente van cluster 2, 3 en 4. De drie besturen hebben besloten tot deze fusie omdat ze van mening zijn dat ze gezamenlijk meer voor de ouders, het kind en het overige onderwijs in onze regio kunnen betekenen dan iedere stichting afzonderlijk. Zo bundelt Attendiz vrijwel alle kennis voor leerlingen met een extra zorgvraag in onze regio en zijn daardoor beter is staat om zorg op maat te bieden. Bovendien streeft Attendiz ernaar om voor de ouders de toegang tot de scholen voor speciaal onderwijs te vergemakkelijken. Daarbij denken wij onder andere aan de aanmelding via één loket ongeacht de specifieke onderwijsbehoefte van het kind. De schooldirecteur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schooldirecteur rapporteert rechtstreeks aan de sectordirecteur onderwijs van Attendiz. Bestuursbureau Attendiz Welbergstraat PE Hengelo OV Telefoon Panta Rhei College Madoerastraat DL Enschede Tel: adres: Internet: 6

7 4. Onderwijsaanbod De onderwijstijd Het Panta Rhei College Enschede biedt onderwijs volgens de urentabel van het regulier voortgezet onderwijs. Doordat wij in de onderbouw sterk de nadruk leggen op het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden bij onze leerlingen, duurt de onderbouw van de havo en vwo geen 3 maar 4 jaar op onze school. De schoolcarrière van de leerlingen is noodzakelijkerwijs met 1 jaar verlengd. De leerlingen volgen alle weken 33 lessen. Bij uitval van docenten wordt, indien mogelijk, voor elke les vervanging georganiseerd. Hierdoor is er minimale tot geen sprake van lesuitval. Vergaderingen, bijeenkomsten en scholing van docenten worden zoveel mogelijk gepland buiten de reguliere lestijden. Onderbouw, leerjaar 1, 2, 3 en 4. In de onderbouw krijgen de leerlingen de volgende vakken: - Nederlands - Frans - Duits - Engels - Aardrijkskunde - Geschiedenis - Wiskunde - Biologie - Muziek - Economie - Techniek - Lichamelijke opvoeding - Informatiekunde - Natuur/scheikunde - Verzorging - Handvaardigheid/Tekenen Wat wil de school aanbieden in de onderdelen maatschappij vaardigheden? De methode Leefstijl, die sociaal- emotionele vaardigheden en actief burgerschap traint voor leerlingen van VSO en VO onderwijs. Het vak verzorging zal uitgebreid aan bod komen: - Koken; het plannen, boodschappen doen, hantering kosten, eten en opruimen. - Persoonlijke verzorging, enz. In modulevorm zal aangeboden worden: - ICT gebruik, internet gebruik, maar ook simpel het Wordprogramma voor het schrijven van goede brieven - Omgaan met alcohol en drugs - Seksualiteit - Rouwverwerking - Sportactiviteiten - Creatieve ontwikkeling - Buitenschoolse activiteiten als museumbezoek, maar ook verkeersveiligheid. 7

8 Lessentabel onderbouw leerjaar 1, 2, 3 en 4. Vak H/V1 H/V2 H/V3 H/V4 Huidige 3 H en V Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde Biologie 2 2 Verzorging Lichamelijke opvoeding natuur en Techniek 2 2 natuurkunde 2 2 scheikunde 2 2 Handv/ Tek/ CKV economie 2 Muziek Informatiekunde 1 verzorging/koken 3 3 mentoruur extra sport 2 creatief keuze Totaal

9 5. Rapportage en overgangsnormen Elke periode ontvangen de leerlingen een cijferkaart waarop ze de behaalde cijfers kunnen noteren. Daarnaast krijgen de leerlingen drie keer per jaar, na het afsluiten van een periode, een rapport. Na de 2 de rapportvergadering wordt een voorlopig advies gegeven over uitstroom, doorstroom en/of overgang. Overgangsnormen Cijfers worden gemaakt aan de hand van vakgerelateerde normen voor toetsen (Proefwerken, Schriftelijke overhoring: SO s, Mondelinge Overhoring: MO s, Werkstukken). De rapportcijfers kunnen worden gegeven van cijfer 3,0 tot en met 10,0. De grens tussen een onvoldoende en een voldoende cijfer ligt op 5,5. Berekening van de rapportcijfers 1. De rapportcijfers worden berekend in één decimaal. 2. Aan toetsen kunnen verschillende weegfactoren worden toegekend. 3. De teams/secties maken tijdens het eerste trimester bekend welke weegfactoren worden gebruikt en hoe het rapportcijfer wordt berekend. 4. Het trimestercijfer is opgebouwd uit minimaal 2 toetsen. (PW, SO, MO, WS) 5. Er zijn drie rapporten (1 per trimester) met elk een rapportcijfer voor elk vak. Het laatste rapport wordt ook het Eindrapportcijfer berekend uit de vorige 3 rapportcijfers. Hierbij wordt de volgende berekening gehanteerd: ER = (R1 + (2 x R2) + (2 x R3)) : 5 6. Het Eindrapportcijfer is bepalend voor de overgang naar de volgende klas. Klasniveau: In de huidige situatie geldt de volgende indeling voor de verschillende jaren: Klas 1: Havo en VWO gecombineerd Klas 2: Havo en VWO gecombineerd Klas 3: Havo klassen en VWO klassen Overgang 1. Alle leergebieden tellen voor de bevordering op dezelfde wijze mee, tenzij in de overgangsrichtlijnen anders is bepaald (bijv. bij de sectorkeuze) 2. Een leerling wiens rapport aan de overgangsrichtlijnen voldoet, is bevorderd. 3. Een leerling wiens rapport niet aan de overgangsrichtlijnen voldoet, valt in de bespreekmarge. De teamvergadering kan, in het belang van de leerling, besluiten de leerling alsnog te bevorderen. Zo n beslissing, waarvan de motivering schriftelijk wordt vastgelegd, wordt bij meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen, dan is het voorstel om de betreffende leerling alsnog te bevorderen afgewezen. 4. De rapportage over de maatschappij vaardigheden wordt gebruikt voor de onderbouwing van het advies betreffende overgang. 9

10 Normering in Havo / VWO klas Overgang Havo - niveau Om het volgende trimester / schooljaar op het Havo niveau te blijven moet een leerling aan de volgende voorwaarden voldoen: a. Het rapport moet maximaal 3 vakken met cijfers lager dan 5,5 bevatten, b. Voor Engels, Nederlands en Wiskunde geldt maximaal 1 cijfer lager dan een 5,5 c. De som van de laagste 3 cijfers moet minimaal 15,0 zijn. Overgang VWO - niveau Om het volgende trimester / schooljaar op het VWO niveau te werken moet een leerling aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Het gemiddelde van alle vakken moet een 7,0 zijn. 2. Voor Engels, Nederlands en Wiskunde geldt minimaal een 7,0 en 3. De som van de laagste drie cijfers is minimaal Niveauwisseling Is een leerling van niveau veranderd tijdens het jaar dan geldt: Voor de berekening van het eindcijfer tellen alleen de resultaten mee die zijn behaald in de groep met het nieuwe niveau Afstroom Indien een leerling 1 trimester niet aan de norm voor het huidige niveau voldoet, krijgt hij nog 1 trimester de kans om deze norm wel te halen. Voldoet de leerling ook na dit trimester niet aan de norm, dan kan de rapportvergadering besluiten de leerling over te plaatsen naar een ander niveau. Rapportage Maatschappij Vaardigheden Deze rapportage wordt ontwikkeld aan de hand van een leerling volg systeem van de dit schooljaar geïntroduceerde methode Leefstijl. 10

11 6. Procedure van aanmelding en toelating A. Uitgangspunt van de school Er zijn een aantal criteria waaraan een leerling moet voldoen om tot het Panta Rhei College te worden toegelaten. 1. ASS-diagnose Er moet een diagnose ASS zijn afgegeven. 2. Indicatie cluster 2, 3 of 4 Er moet een indicatie zijn afgegeven voor cluster 2, 3 of 4-onderwijs. 3. Cognitieve capaciteiten De aangemelde leerling beschikt over cognitieve mogelijkheden die het volgen van onderwijs op havo of vwo-niveau mogelijk maken. Aanvulling op het toelatingsprofiel De didactische ontwikkeling Het didactisch niveau van de leerling moet aansluiten op het geadviseerde onderwijsniveau. Het onderwijskundig rapport van de verwijzende school moet hier in ieder geval duidelijkheid bieden. In het algemeen kan worden gesteld dat bij leerlingen die afkomstig zijn uit het primair onderwijs de leerstof van groep 8 voor de doelgroep behandeld moet zijn. Bij instroom in hogere klassen wordt verwacht dat de beheerste leerstof in redelijke mate aansluit bij het niveau op het Panta Rhei College. Leerachterstanden kunnen liggen tussen 0.0 en 0.25 of, anders gezegd, er moet een didactische leeftijdsequivalent voor de 4 leerdomeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) zijn van > 50. Bij de beoordeling zal rekening gehouden worden met leerstoornissen zoals dyslexie. B. Aanmelding: Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen naar: Vermeld in ieder geval uw telefoonnummer. De administratie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. C. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt besproken of onze school de juiste keuze is voor uw kind en of uw kind past binnen de doelgroep van de school. Na afloop van het intakegesprek kan een aanmeldingsformulier worden meegegeven. Lever dit zo spoedig mogelijk ingevuld in. De datum van inlevering van dit formulier is bepalend voor de plek op de plaatsingslijst. D. Commissie van Toelating: De beslissing over de toelating en plaatsing wordt gedaan door de Commissie Van Toelating. Deze commissie bestaat uit de directeur,de orthopedagoog, de jeugdarts en de school maatschappelijk deskundige. U ontvangt bericht over de aanmelding en over de beslissing van de CvT. 11

12 7. Begeleiding Mentor De mentor is de spil in de leerlingenzorg. De mentor verzorgt de contacten met ouder(s)/verzorger(s) en is voor hen het eerste aanspreekpunt. Handelingsplan De leerlingen worden zowel individueel als groepsgewijs dagelijks door de mentor en de vakdocenten geobserveerd op didactisch en pedagogisch gebied. Aan de hand van deze observaties en dossiergegevens wordt, in overleg met de orthopedagoog en de zorgcoördinator, per leerling een handelingsplan gemaakt. In het handelingsplan worden pedagogische en/of didactische doelen gekozen waaraan extra aandacht zal worden besteed in de daarop volgende periode. Dit wordt besproken met en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). Aan het eind van de periode wordt het handelingsplan geëvalueerd en worden er zo nodig nieuwe doelen of aandachtspunten gekozen. Leerlingvolgsysteem De school wil gebruik gaan maken van een digitaal leerling- volgsysteem, DotCom. Dit is een individueel document waarin de didactische en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd. Commissie van begeleiding De commissie van begeleiding begeleidt het traject na plaatsing op onze school en is verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg gedurende het verblijf van de leerling op het Panta Rhei College. Naar aanleiding van hulpvragen vanuit het team of vanuit de ouder(s)/verzorger(s) kan een leerling in het zorgteam besproken worden. Het zorgteam bestaat uit de mentor, de orthopedagoog en de zorgcoördinator, waar nodig uitgebreid met de jeugdarts, school maatschappelijk deskundige en/of directeur Orthopedagoog De orthopedagoog wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op het terrein van het gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het verrichten van aanvullend onderzoek of klassenobservatie. Verder verzorgt hij/zij de herindicaties en is betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen. De orthopedagoog is lid van de commissie van begeleiding. Schoolmaatschappelijk deskundige De schoolmaatschappelijk deskundige heeft tot taak om bij problemen een goede relatie en/of brugfunctie tussen school, thuis en eventueel hulpverlening op te zetten en/of te onderhouden. Tevens is de schoolmaatschappelijk deskundige lid van de Commissie van Begeleiding. Zorgcoördinatoren De zorgcoördinator coördineert het zorgbeleid, adviseert de schoolleiding en coacht collega's bij het uitvoeren van taken op het gebied van de leerlingenzorg. De zorgcoördinator wordt ingeschakeld bij het adviseren en begeleiden van teamleden en leerlingen op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch/didactisch gebied. Bescherming privacy Van elke leerling op school wordt een dossier bijgehouden. Zorgvuldige behandeling van vertrouwelijke gegevens staat voorop. Zonder schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) worden er geen gegevens van leerlingen uit het archief aan derden verstrekt. 12

13 8. Resultaten en plannen komende jaar : Resultaten: Leerlingenaantallen Aantal vertrokken Aug Juni 2009 Aug Regulier VO Spec. Ond. Doubleren Toekomstplannen: Het schooljaar is een jaar geweest waarin alles nieuw was, en vooral de dagelijkse gang van zaken opgezet is. Dit betekent dat de school nog niet zo ver is dat er sprake is van een afgerond geheel. Naar de mening van deskundigen is dit een 4-5 jaar durend proces. Dit schooljaar zullen vele onderwerpen verder vorm moeten worden gegeven. Deze onderwerpen liggen onder andere op het vlak van de toelating van de leerlingen, het betreft dan normen en procedures. Op het gebied van beleid zal verder duidelijk moeten worden hoe de bovenbouw van het Panta Rhei College vorm wordt gegeven. Op onderwijskundig gebied wordt verder gebouwd aan de leerlijnen, de handelingsplannen, de Elektronische Leer Omgeving (ELO), de invoering van het programma Leefstijl. Ook zal er dit jaar een leerlingen tevredenheidonderzoek plaatsvinden. 13

14 9. Communicatie met thuis Nieuwsbrief Een aantal keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief. Leerlingen krijgen deze van de mentor mee naar huis. Tevens kunt u deze op de website vinden. In de nieuwsbrief staat informatie over activiteiten en ontwikkelingen die met school te maken hebben. Website Ouderavond Aan het begin van het schooljaar wordt door de mentor een kennismakingsavond gehouden. U kunt dan kennismaken met de mentor en krijgt informatie over het leerjaar/schooljaar waarin uw zoon/dochter zich bevindt. Ook worden verschillende manieren van communicatie tussen mentor en ouder(s)/verzorger(s) besproken. Elke periode wordt afgesloten met een rapport, dat door de mentor aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt verstrekt en met hen wordt besproken. Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit de derde klas wordt een aparte ouderavond georganiseerd waarin informatie wordt verstrekt over profielkeuze en eventuele uitstroom naar het regulier onderwijs. Voor de ouders/verzorgers van leerlingen waarvoor in dat jaar een herindicatie moet worden aangevraagd organiseert de schoolleiding een aparte informatieavond. Indien nodig kan een individuele afspraak met mentor en ouder(s)/verzorger(s) worden gemaakt. Ouderadviesraad Er is een adviesraad van ouders. Deze adviesraad bestaat uit een aantal ouders die zich betrokken voelen bij de school. De ouderadviesraad bespreekt tijdens haar bijeenkomsten het beleid van de school. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies t.a.v. het beleid en alle schoolse zaken binnen de school. Eén van de leden van de ouderadviesraad heeft zitting in de medezeggenschapsraad en vertegenwoordigt daar onze school. ELO Wij zullen in de toekomst werken met een digitale agenda via ELO, Elektronische Leer Omgeving. Deze is zowel op school als thuis door leerlingen en ouders/verzorgers te bekijken. ELO zal gedurende komend schooljaar via een overgangsfase worden ingevoerd. Vanwege de overgangsfase is het noodzakelijk dat alle leerlingen ook een gewone, papieren schoolagenda aanschaffen. 14

15 Medezeggenschapsraad De (Gemeenschappelijke) MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Er zijn zaken waar de (G)MR haar instemming aan moet geven; daarnaast heeft de (G)MR het recht om het bestuur en de directie van advies te voorzien. Doel Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. Samenstelling MR-en Met ingang van 1 augustus 2010 is onze school een school van Attendiz. Attendiz is ontstaan uit de stichtingen Scholengroep Twente Speciaal, Het Maatman en Edukint. De nieuwe MR-structuur van Attendiz bestaat uit een GMR en twaalf MR-en. Een (G)MR bestaat uit evenveel personeelsleden als ouders. De GMR bestaat uit 7 personeelsleden en 7 ouders. De GMR heeft overleg met Dhr. G. van der Borg namens het College van Bestuur. De MR-en bestaan uit ten minste 2 personeelsleden en 2 ouders. Ieder MR kiest uit zijn geleding een vertegenwoordiger die zitting in de GMR heeft. De MR-en hebben overleg met de desbetreffende (sector)directeur. Informatie en contact Meer informatie kunt u vinden op onze website. Contact met de (G)MR loopt via de secretarissen van de verschillende raden. De agenda / notulen van de (G)MR vergaderingen zijn op te vragen bij de secretaris van de desbetreffende raad. De contactpersoon van de MR voor onze school is: Dhr. Delcour, te bereiken op , adres: Op bladzijde 16 vindt u een overzicht van alle medezeggenschapsraden die vallen onder Attendiz. 15

16 Raden GMR MR t Schip MR Psychiatrische stoornissen MR Gedragsstoornissen MR Leerwerktrajecten MR Het Jonge Kind MR OCR MR Schutte s Bosschool MR De Huifkar MR Prof. Huizingschool MR Het Maatman MR Bestuursbureau MR Dienstencentrum Scholen / locaties Attendiz De Mast, De Sluis, Educatie, ATC de Helling, Chez Nous in Enschede Het Mozaïek in Almelo, Enschede en Hengelo, Panta Rhei College Onder de Kap, Perspectief, De Bouwsteen MOTA, De Passage & Passe-partout, De Opstap, De Stijgbeugel, B&B/Restaurant t Tuindorp, De Bakkerij, Kapstok Catering, Leerwerkboerderij Erve Olde Meule, Autoclean, De Bako, De Basis, De Koppeling, Hout & Bouw De Zevensprong in Hengelo, Oldenzaal en Boekelo, t Sloepje Onderwijscentrum Het Roessingh Schutte s Bosschool De Huifkar Prof. Huizingschool Het Maatman Bestuursbureau, ICT Dienstencentrum \ 16

17 10. Praktische zaken Ziekte/afwezigheid Als uw zoon of dochter niet op school kan komen, verwachten wij een telefoontje of van u tussen 8.30 en 8.45 uur. U kunt bellen met onze administratie Als een leerling afwezig is zonder opgaaf van reden dan wordt er contact gezocht met u om de reden van afwezigheid te achterhalen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van veelvuldig ongeoorloofd schoolverzuim. Deze kan op zijn/haar beurt overgaan tot het nemen van maatregelen. Te laat komen/ te vroeg weggaan mocht uw kind met of zonder geldige reden te laat op school komen, dan moet uw kind zich altijd melden bij de conciërge om een briefje te halen. Bij zijn afwezigheid moet uw kind zich melden bij de docent waar hij/zij op dat moment les van heeft. Bij te vaak te laat komen zonder geldige reden zal de mentor contact opnemen met u. Als uw kind eerder vertrekt uit school voor bijvoorbeeld artsenbezoek of door ziekte dan moet uw kind zich afmelden bij de administratie. Mocht daar niemand aanwezig zijn, dan moet uw kind zich afmelden bij de docent waar hij/zij op dat moment les van heeft. N.B. Als uw kind zich onder schooltijd ziek meldt, wordt u telefonisch op de hoogte gebracht en wordt overlegd of de leerling naar huis kan. Als uw kind veilig thuis is aangekomen (binnen anderhalf uur) dan vinden wij het fijn dat u dit even aan ons doorbelt. Van een bezoek aan de tandarts en/of huisarts worden wij graag vóóraf schriftelijk of telefonisch door u op de hoogte gesteld. Tevens zouden wij het prijs stellen dat afspraken met artsen ed. voor zover mogelijk na schooltijd worden gemaakt. Richtlijnen verlof 1. Vakantieverlof (buiten de schoolvakanties): Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 2. Voor gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte, overlijden van verwanten of jubilea geldt dat vóóraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering de aanvraag aan de schoolleiding dient te worden voorgelegd. Dit verlof mag door de directeur worden verleend. Vervoer Aangepast vervoer moet, indien nodig, door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd. U kunt hiervoor een formulier bij uw gemeente verkrijgen. Een deel van dit formulier vult u zelf in, een deel wordt door de school ingevuld. Wanneer een leerling (om wat voor reden dan ook) niet naar school gaat, moeten de ouder(s)/verzorger(s) zelf het taxibedrijf en/of gemeente daarvan op de hoogte stellen. Deze procedure geldt ook bij afwijkingen van de normale les/reistijden. Wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school gaat, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van of tegemoetkoming in de reiskosten. U kunt een en ander navragen bij uw gemeente. In het kader van het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren we in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) het reizen per openbaar vervoer of fiets/brommer. 17

18 12. Rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag Algemeen reglement Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouder(s)/leerlingen en eindverantwoordelijke schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, (niet-)toelating, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een besluit tot bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar en schorsing kan, binnen één week, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de eindverantwoordelijke schoolleider. Voor (niet-)toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van zes weken. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie. Privacyreglement In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement ligt ter inzage bij de schooladministratie. Schoolregels Op Het Panta Rhei College wordt een aantal regels gehanteerd die de goede gang van zaken op school bevorderen. Aan het begin van het schooljaar worden deze schoolregels aan de leerlingen uitgereikt en besproken. Wanneer de regels worden aangepast, worden alle leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. Soms kan het nodig zijn om voor een bepaalde leerling regels aan te scherpen of aan te passen. Klachtenprocedure Op Het Panta Rhei College wordt ervan uitgegaan dat een klacht kan leiden tot het verbeteren van contacten, procedures en beleid op school. Een klacht zal dan ook altijd serieus genomen worden. Als ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, stagiaires, vrijwilligers of medewerkers klachten hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze die melden bij de contactpersoon. De klachten kunnen gaan over de omgang tussen volwassenen en kinderen en volwassenen onderling. Ook kunnen het klachten zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Als het een algemene klacht over de school of het onderwijs betreft, is het verstandig die te overleggen met de directeur. Indien overleg met de directeur niet mogelijk is vanwege de aard van de klacht, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling (zie hoofdstuk 14). De school beschikt volgens de Kwaliteitswet over een door het bevoegd gezag vastgestelde klachtenregeling; een door meerdere landelijke organisaties vastgelegde modelklachtenregeling. 18

19 13. Financiën Schoolboeken De school verzorgt de schoolboeken. Woordenboeken, Bosatlas, passer, rekenmachine, schriften, schrijfmaterialen en sportkleding worden niet door school verstrekt. U dient deze zelf aan te schaffen. Ouderbijdrage De kosten van het onderwijs worden in principe vergoed door het Rijk. Er zijn echter zaken die niet onder de bekostiging vallen, maar die het onderwijs wel aantrekkelijker maken. Om deze kosten te dekken vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig, omdat in de wet is vastgelegd dat een school een kind niet mag weigeren of verwijderen wanneer de ouderbijdrage niet betaald wordt. De ouderbijdrage op Het Panta Rhei College bestaat uit: een bijdrage voor de ouderraad/resonansgroep, kosten van excursies met educatief belang, kosten van klassenactiviteiten, en een bijdrage voor de schoolwerkweek. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. Deze is uitgesplitst in diverse onderdelen. U geeft per onderdeel aan of u er wél of geen gebruik van wilt maken. Vervolgens ondertekent u de overeenkomst en stuurt hem terug naar school. Voor het schooljaar zijn de volgende bedragen vastgesteld: Klas 1 H/V Klas 2 H/V Klas 3HV Resonansgroep/ 5,00 5,00 5,00 Raad van ouders Excursies 70,00 70,00 70,00 Klassenactiviteiten 25,00 25,00 25,00 Schoolwerkweek/ 50,00 50,00 50,00 Studietrip 3 de klas Totaal ouderbijdrage 150,00 150,00 150,00 U kunt het bedrag ineens of in twee termijnen overmaken op rekeningnummer , Fortisbank Enschede onder vermelding van ouderbijdrage Panta Rhei College Enschede en de naam van uw kind. We hopen uw (eerste) bijdrage voor 1 oktober 2010 tegemoet te zien. Wanneer u in twee termijnen betaalt, dan gaarne het resterende bedrag voor 1 december 2010 betalen. Houdt u er rekening mee, dat wanneer u besluit om slechts een gedeelte van de ouderbijdrage te voldoen, dit consequenties kan hebben voor uw kind voor wat betreft de deelname aan de activiteiten. 19

20 14. Inspectie van het onderwijs / Klachtenregeling Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Wanneer legt u een klacht voor? Ernstige klachten die vallen onder één van de bovenstaande categorieën en die ondanks alle pogingen niet opgelost lijken te worden, kunnen voorgelegd worden aan een vertrouwensinspecteur. Uiteraard gaat de vertrouwensinspecteur ervan uit dat de klacht die gemeld wordt, in eerste instantie is voorgelegd aan de directie en eventueel het bestuur van de school. Als in dat traject geen oplossing gevonden is, komt de vertrouwensinspecteur in beeld. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Overlegplicht Als het vermoeden bestaat dat sprake is van seksueel misbruik, dan is het bestuur verplicht om in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Deze overlegplicht ontstaat op het moment dat het bestuur op de hoogte is van het vermoeden dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit tegen de zeden. Dat betreft overigens niet alleen personeelsleden, maar ook personen die taken uitvoeren in of voor de school. In het overleg tussen bestuur en vertrouwensinspecteur gaan de gesprekspartners na of het vermoeden redelijk is en als de vertrouwensinspecteur dat heeft vastgesteld, zal het bestuur het traject naar het doen van aangifte ingaan. Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de vertrouwensinspecteurs zijn omschreven in de onderwijswetten. De gesprekken die gevoerd worden, zijn vertrouwelijk. Anonieme klachten worden niet behandeld. Contact De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op (lokaal tarief). Inspectie van onderwijs: Vragen over onderwijs: telefoon (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur telefoon (lokaal tarief). 20

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van De Kapstok locatie Krabbenbosweg. Onze schoolgids

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen

9 De regeling schooltijden en vakantiedagen 9 De regeling schooltijden en vakantiedagen De leerplicht in ons land gaat in bij 5 jaar, te beginnen op de eerste schooldag van de maand waarin het kind 5 jaar wordt. Dit betekent dus dat de leerlingen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie