Regulusstraat DX Enschede internet :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool"

Transcriptie

1 Regulusstraat DX Enschede internet : Schoolgids

2 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school De naam van de school Directie Situering van de school Karakteristiek van de school Het personeel 4 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat Uitgangspunten De taken en de prioriteiten van de school De identiteit van onze school Schoolbeleid t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag Burgerschap Kledingvoorschriften 8 Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs De schoolorganisatie Groepsgrootte Het schoolteam Basisvaardigheden Methoden 10 Hoofdstuk 4: De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school Passend Onderwijs Ondersteunende externe instanties Doorstroom binnen de basisschool en de overgang naar het VO Scholing voor leerkrachten Naschoolse activiteiten voor kinderen Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 18 Hoofdstuk 5: Met wie heeft uw kind te maken? 20 Hoofdstuk 6: De ouders Het belang van betrokkenheid van ouders Klachtenprocedures Protocol agressie en geweld Meldcode huiselijk geweld en kindermishandel ing Veiligheidsbeleid Meldpunt vertrouwensinspecteurs Ouderbijdrage en schoolreisjesgeld Schoolverzekering voor leerlingen 25 Hoofdstuk 7: De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Zorg voor de relatie school en omgeving 28 Hoofdstuk 8: De resultaten van het onderwijs De vorderingen Toetsen en testen Resultaten 30 Hoofdstuk 9: Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Vakantie- en verlofregeling 33 Hoofdstuk 10: Allerlei 34 Hoofdstuk 11: Namen en adressen 36

3 3 Een woord vooraf. Geachte ouders, verzorgers, Aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons informatie over het nieuwe schooljaar: De schoolgids, een gids met informatie over de Paulusschool. Deze gids is tevens een verantwoordingsbrochure, waarin staat wat u van de Paulusschool mag en kunt verwachten. Op de website van de school staat de schoolgids volledig weergegeven. Een papieren versie kan op aanvraag verkregen worden. Een kalender waarop allerlei informatie staat die jaarlijks kan wisselen. In de schoolgids zal regelmatig verwezen worden naar de kalender. Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat. In deze gids proberen wij u te vertellen: Hoe wij vanuit een katholiek waarden- en normenpatroon de identiteit gestalte willen geven. Hoe wij de doelstellingen, die de wet op het basisonderwijs ons stelt, proberen te realiseren. Hoe wij inhoud geven aan ons onderwijs en op welke wijze we dat doen. Hoe wij omgaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen hiervan op onze kinderen. De gids is dus geschreven om u te informeren als ouder van een leerling van de Paulusschool. Misschien bent u op zoek naar een school die het beste past bij uw opvattingen. Deze gids kan u helpen bij het maken van een juiste keuze. Wat kunt u vinden in deze schoolgids? In deze gids kunt u lezen over: Hoe de opzet van het onderwijs op onze school is. Hoe wij aandacht besteden aan individuele kinderen. Hoe wij u van de resultaten van ons onderwijs op de hoogte stellen. Hoe formele zaken, zoals de verlofregeling, de klachtenregeling e.d., geregeld zijn. Ook kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals: Uw aanwezigheid op ouderavonden. Uw hulp ter ondersteuning van het onderwijs op onze school. Deze gids is samengesteld in overleg en met deelname van het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook het bevoegd gezag en collega-scholen hebben meegewerkt. Als u tijdens of na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties heeft, nodigen wij u van harte uit om daarover met ons te praten. Wij stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen. Samen immers zorgen ouder(s)/verzorger(s) en school voor het opvoeden van kinderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met een leerkracht of de directie. Wij zijn dagelijks tot tenminste een uur na afloop van de lessen op school aanwezig, tenzij er andere verplichtingen zijn (nascholing, vergadering, huisbezoek). Dave van der Valk, directeur.

4 4 Hoofdstuk 1: De School. 1.1 De naam van de school. Onze school heet: Paulusschool Adres: Regulusstraat DX Enschede Telefoon: De Paulusschool is een katholieke school voor basisonderwijs. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. 1.2 Directie. Directeur: Adjunct: de heer Dave van der Valk mevrouw D.A.C.M. de Reus 1.3 Situering van de school. De Paulusschool is gelegen in Enschede-Noord in de wijk Twekkelerveld. In de directe omgeving van onze school liggen nog drie andere basisscholen, de v.c.o.-school DE Zevenster, de o.b.s. Twekkelerveld en de Noorderkroon. In het gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Harlekijn. Deze peuterspeelzaal werkt volledig zelfstandig, hoewel er wel regelmatige contacten en overlegsituaties zijn tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. 1.4 Karakteristiek van de school. Als in de jaren vijftig veel mensen in de wijk Twekkelerveld komen wonen ontstaat de behoefte aan een lagere school voor katholiek onderwijs. In 1954 wordt de St. Paulusschool officieel geopend. Enige tijd later volgt de opening van een tweede school van dezelfde signatuur, de St. Petrusschool. Geleidelijk aan neemt het aantal kinderen in de wijk af. De twee scholen gaan een fusie aan. In 1985 worden het kleuteronderwijs en het lager onderwijs samengevoegd tot basisonderwijs. De nieuw gevormde basisschool gaat verder onder de naam Paulusschool. In 1990 bezoeken 90 kinderen de school. Niet alleen katholieke kinderen, zoals in de tijd van de oprichting het geval is, maar kinderen van verschillende komaf. De Paulusschool presenteert zich als een katholieke school voor kinderen, niet als een school voor katholieke kinderen. Vanaf 1990 neemt het leerlingenaantal flink toe. Per 1 oktober 2014 staat er 198 leerlingen ingeschreven. In de loop van dit schooljaar verwachten we een kleine groei tot 206 leerlingen. Ongeveer 10% van deze leerlingen wordt opgegeven als zijnde katholiek. De meeste ouders hebben beroepsonderwijs genoten. Een groot deel op LBO-niveau, een deel op MBO-niveau en een klein deel op HBO-niveau. Een klein aantal ouders heeft een universitaire opleiding. Van circa 10% van de leerlingen hebben de ouders een niet-nederlandse nationaliteit. Het schoolgebouw wordt telkens aangepast aan de veranderende situatie. In het jaar 2003, 2005 en 2007 heeft het gebouw ingrijpende verbouwingen ondergaan. Tussen de twee gebouwen is een gemeenschapsruimte (aula) gebouwd; de benedenverdiepingen zijn met elkaar verbonden en er zijn zo vier kleine werkruimtes gecreëerd. Het speellokaal is in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het schoolgebouw heeft nu dertien lokalen, 4 kleine werkruimtes, enkele kantoorruimtes, een personeelskamer, een speelzaal en een aula. In 2007 is inpandig een peuterspeelzaal ingericht. De peuterspeelzaal heeft een eigen ingang. 1.5 Het personeel. Op onze school werken twee directieleden, twaalf groepsleerkrachten en een onderwijsassistente. Daarnaast werkt er een administratrice. Ook komen er regelmatig stagiaires voor kortere of langere tijd op onze school ervaring opdoen.

5 5 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat. Een kind komt naar school om te leren. Dat is voor iedereen een vanzelfsprekendheid, maar je kunt je daarbij wel afvragen wat er geleerd wordt, hoe er geleerd wordt, welke prioriteiten er gesteld worden en wat er nog meer op school gebeurt behalve leren. Als een kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat, komt dit ten goede aan het leerproces. Elk kind is anders en elk kind neemt zijn eigen mogelijkheden en achtergronden mee naar school. Daarom proberen we een goede verdeling te maken in het lesrooster tussen inspannende en ontspannende activiteiten, tussen werken met je hoofd en werken met je lichaam, tussen werken in je eentje en werken met de groep. 2.1 Uitgangspunten. We willen binnen ons onderwijs aandacht hebben voor verschillen in ontwikkelingen en mogelijkheden van onze kinderen. We kiezen daarom voor gedifferentieerd, passend onderwijs. Hierbij werken we met groepsplannen die inzicht geven in de (onderwijs)behoeften van een kind. Daar waar nodig wordt deze (onderwijs)behoefte verder uitgewerkt in een individueel handelingsplan. De ontwikkeling van dit passende onderwijs wordt in het schooljaar een verdere impuls gegeven. Focus ligt daarbij op het over de groepen heen inbedden van een zorgstructuur waarbij steeds meer de pro-actieve preventie in plaats van de meer reactieve curatie centraal gaat staan. In de inbedding van die zorgstructuur worden de opgebouwde kwaliteit vanuit het reken verbetertraject, alsmede de nog doorlopende gedragsmodule geborgd. Deze gedragsmodule ondersteund de leerkracht in signalering van gedragsproblematiek en geeft handvatten hoe daar op positieve, constructieve wijze mee om te gaan. We willen onze kinderen vooral leren zelf problemen op te lossen. We zien om ons heen allerlei veranderingen in onderwijs en maatschappij. De dynamiek in de samenleving vraagt niet zozeer om standaardprocedures en standaardoplossingen, maar meer om mensen die in staat zijn de juiste keuzes te maken en antwoorden te geven in diverse situaties. Indien het in bepaalde situaties nodig is volgens een vast concept te werken, dan zullen we deze werkwijze ook toepassen. We willen mogelijkheden creëren voor zelfstandig werken, waarbinnen gerichte, op de leerling afgestemde, opdrachten en activiteiten plaatsvinden. 2.2 De taken en de prioriteiten van de school. De school heeft een belangrijke taak, n.l. de kinderen leren zelfstandig kennis te verwerven en te functioneren. Binnen die zelfstandigheid moet een kind eigen verantwoordelijkheid willen en durven nemen. De school zal sterk rekening houden met de eigen motivatie van kinderen. Dat kan alleen door de eigen beleving, ervaringen en gevoelens van kinderen te accepteren en dat als uitgangspunt te nemen voor het dagelijks onderwijsleerproces. De eigen inbreng van kinderen in het onderwijs is van zeer groot belang om hen te leren hun eigen weg te gaan. Uiteraard zullen hiervoor de nodige structuren binnen de school, de klas en onderwijsleersituaties houvast moeten bieden. Dit proberen we o.a. te bereiken door de zogenaamde taaktijd, waarin de leerlingen dagelijks enige tijd individueel of in groepjes aan een dag- of weektaak werken. Heel belangrijk is dat we zorg en aandacht geven aan kinderen die moeilijkheden ondervinden in het onderwijsleerproces. Deze zorg richt zich niet alleen op het onderwijsinhoudelijke, maar ook op de zorg en de aandacht voor het sociaal-emotionele. Dat betekent dat we kinderen leren hoe je omgaat met anderen en met onderlinge problemen en dat je daarvoor oplossingen bedenkt. We willen een school zijn met een duidelijke structuur, waarbij de eigen inbreng van de kinderen voorop staat. Structuur is dan het geheel, een kader van afspraken, doelstellingen

6 6 en werkpunten. Hierbinnen worden de mogelijkheden van leren, werken en spelen aangegeven. Voor leerkrachten betekent dit dat ze vriendelijk omgaan met kinderen, een sfeer weten te creëren waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Ze hebben belangstelling voor het individuele kind en voelen zich lid van het team. Leerkrachten en leerlingen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde om het leerproces positief te beïnvloeden. Een goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang. We streven ernaar een school te zijn zonder drempels, waar ouders en kinderen gemakkelijk binnenlopen. 2.3 De identiteit van onze school. De bijzondere opdracht van de katholieke school bestaat hierin, dat de school waarden als vrijheid, gerechtigheid, liefde en broederschap op een uitnodigende wijze voor leerlingen aan de orde stelt. Uitnodigend wil zeggen dat de leerkrachten laten zien waar zij in levensbeschouwelijke zin zelf staan. Het betekent ook dat leerlingen van onze school gestimuleerd worden zich open te stellen voor de normen en waarden van een ander. Dit moet o.a. tot uiting komen in respectvol omgaan met elkaar, in leren samen te werken, door een veilige omgeving te creëren en door te leren zich verantwoordelijk te voelen voor eigen gedrag (actief burgerschap). Om aan een en ander in praktische zin gestalte te geven, wordt tijdens de lesdag aandacht geschonken aan levensbeschouwelijke uitgangspunten o.a. tijdens dagopeningen, vieringen door het jaar heen, tijdens het voorlezen van verhalen uit de (kinder-) bijbel en door een open mind te hebben naar de wereld om ons heen. Omdat het gezamenlijk vieren een wezenlijk deel uitmaakt van de katholieke geloofsbeleving, is er op gezette tijden ruimte voor schoolvieringen en bezinningsmomenten. Daarnaast is er aandacht voor de hulp aan een specifieke groep mensen uit de samenleving (o.a. acties rond St. Maarten, Kerst en rond Pasen). Onze school ondersteunt en/of organiseert acties voor het goede doel. Onze school biedt haar identiteit aan met respect voor andere geloofsrichtingen en culturen. Zodoende zijn ook kinderen en ouders met een niet-katholieke achtergrond welkom, mits ze de katholieke identiteit van de school respecteren en aan alle activiteiten, die rond identiteit plaatsvinden, meedoen. 2.4 Schoolbeleid t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. Hoe vaak komt het niet voor, dat er in en om een school iets voorvalt waarbij sprake is van storend gedrag : schreeuwen, intimideren, schelden, aan elkaar zitten, rennen op de gang, gooien met dingen etc. Al deze overtredingen willen we zo veel mogelijk ondervangen, zonder een waslijst aan regels op te stellen. Daarom volgen wij voor alle leerlingen de methodiek van Kom op voor jezelf. Hierbij wordt uitgegaan van vier kapstokregels en de vier stappen. Alle regels, die we anders zouden moeten opstellen, zijn samengevat in 3 van de 4 kapstokregels (hoe ga ik om met de ander, hoe ga ik om met materialen en hoe beweeg ik me in school?): - Voor groot en klein zullen we aardig zijn! - We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen! - De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet! De 4 de kapstokregel (hoe ga ik om met mezelf?) vatten we samen in de regel: - Vind ik iets niet fijn, dan gebruik ik de 4 stappen en zal dan bij de leerkracht zijn! Kinderen moeten eerst zelf proberen het probleem, dat ze met een andere leerling hebben, in vier stappen op te lossen:

7 7 Stap 1: Zeg eerst STOP, als je iets niet wilt. Stap 2: Zeg duidelijk, wat je niet wilt. Stap 3: Zeg boos, wat je niet wilt en zeg dat je anders naar juf of meneer gaat. Stap 4: Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. Naast deze algemene regel hebben we ook een schoolmotto, waarin we laten uitkomen dat iedereen erbij hoort: Je stoort elkaar niet door: je gedrag, je taalgebruik, je houding!. Enkele leerkrachten zijn geschoold om het proces rond Kom op voor jezelf binnen de school goed aan te sturen. Aantoonbaar pesten door een leerling en/of agressief gedrag van de leerling, zowel verbaal als lichamelijk (4 x S en B: schelden, schoppen, slaan, spugen en bedreigen), vinden wij op school niet acceptabel. Bij zo n ernstige overtreding zullen wij in eerste instantie altijd proberen de leerling een spiegel voor te houden (d.m.v. een time-outblad en een vervolggesprek) en zal de groepsleerkracht de ouders, indien nodig, telefonisch op de hoogte brengen van het gebeuren. Bij herhaling van dit gedrag worden de ouders voor een gesprek op school uitgenodigd om zo samen naar een oplossing te zoeken. Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels binnen de school houden kunnen maatregelen worden genomen. In veel gevallen gaat het hierbij om, binnen de school, te nemen maatregelen, die passend zijn voor het incident dat heeft plaatsgevonden. Maatregelen betreffende kinderen hebben normaal gesproken een pedagogische functie. Ernstig wangedrag van de leerling of de ouder (ernstige verstoring van de rust, de veiligheid of een onherstelbare verstoorde relatie tussen school en leerling/ouder), kan leiden tot timeout, schorsing of verwijdering van de leerling. Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident (ter beoordeling van de directie). Schorsing is aan de orde, wanneer de directie of het bevoegd gezag bij terugkerend ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders van mening is, dat een formeel of dringend signaal gegeven dient te worden, om de ernst van het (herhaalde) wangedrag te onderstrepen. Dit is ook van toepassing indien de leerling in redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar leerkracht, de overblijfkrachten of de directie van de school. Schorsing is tevens een aanwijzing aan ouders / verzorgers, dat bij herhaling, een procedure tot verwijdering zal worden opgestart. Schorsing kan plaatsvinden op grond van één incident. In dat geval dient het wel te gaan om een incident, waarbij sprake is van extreem fysiek geweld naar anderen, extreme verbale agressie, extreme agressie naar goederen en voorwerpen of extreme agressie naar zichzelf. Het onthouden van door school noodzakelijk geachte zorg voor een leerling door de ouders / verzorgers, kan gezien worden als een daad van (ernstig) wangedrag ten opzichte van zowel de leerling als de school. Verwijdering is een maatregel bij zodanig terugkerend ernstig wangedrag, dat het bevoegd gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Voor de drie maatregelen geldt een binnen de stichting KOE afgesproken stappenplan. Dit stappenplan is voor iedere ouder / verzorger via de directeur (MIS stg. KOE) of de MR van de school beschikbaar. Opmerking:beeld- en geluidsapparatuur en mobiele telefoons zijn in principe door hun aanwezigheid al (op zijn minst) storend, deze worden in school niet toegestaan. Indien het voor een leerling noodzakelijk is om een mobiele telefoon mee te nemen, moet deze, voorafgaand aan de les, ingeleverd worden bij de leerkracht. Aan het eind van het dagdeel kan de telefoon weer opgehaald worden bij de leerkracht. Bij het niet inleveren vooraf, wordt

8 8 deze, bij signalering, ingenomen. Ouders kunnen deze dan weer ophalen. Wapens, in welke vorm dan ook, zijn natuurlijk uit den boze. Genoemde zaken worden door de school ingenomen en geretourneerd aan de ouders/verzorgers, waarbij het schoolbeleid nogmaals duidelijk wordt gemaakt. 2.5 Burgerschap Onze visie is dat de leerlingen moeten worden voorbereid op samenleven en op het kunnen deelnemen aan een samenleving, die pluriform en democratisch moet zijn. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen verschillende zienswijzen op bepaalde problemen ontdekken, dat zij leren kijken vanuit die verschillende perspectieven en dat ze een eigen mening leren formuleren en onderbouwen. Aan de hand van de door ons gebruikte aardrijkskunde- en geschiedenismethode Hier en daar en Bij de tijd, waarin de kerndoelen: de Nederlandse en Europese staatsinrichting, het respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en de Nederlandse multiculturele samenleving expliciet in thema s aan de orde komen en mede m.b.v de methode Hellig Hart (levensbeschouwelijke vorming), de methode Klets, die de leerlingen ondersteuning biedt in hun sociaal emotionele ontwikkeling en de afspraken rond het project Kom op voor jezelf, willen we de leerlingen voorbereiden op de samenleving. Uitgaande van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie), die door iedereen op school onderschreven moeten worden en bij alles zichtbaar moeten zijn, moeten de volgende onderdelen in de loop van de schooltijd aan de orde komen: - het samenleven in de school (waarbij de afspraken rond Kom op voor jezelf een belangrijke leidraad vormen) ; - het samenleven buiten de school (waarin ook acties t.b.v. de Voedselbank (St. Maarten / Kerstmis) en de Zonnebloem (Pasen) passen); - leren mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen (onderwijsonderdeel uit het taalaanbod); - leren dat ieder individu een eigen verantwoordelijkheid heeft (Kom op voor jezelf; Timeoutafspraken); - een eigen levensovertuiging leren vormen, vanuit de gedachte dat we deelnemer zijn van een samenleving, waarin niet iedereen hetzelfde hoeft te denken en waarin ruimte is voor minderheden en voor anders zijn (levensbeschouwing-, aardrijkskunde- en geschiedenislessen); - kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar een mening over vormen (geschiedenislessen). De activiteitenkalender, de vieringencyclus, de methode- opbouw en een met vaste onderwerpen door het jaar heen gestructureerde agenda van de teamvergadering zorgt ervoor dat bovenstaande onderdelen steeds aan de orde worden gesteld. 2.6 Kledingvoorschriften Leerlingen kunnen tot de Paulusschool worden toegelaten als de ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school onderschrijven en respecteren, zo ook de katholieke uitgangspunten. Kleding van leerkrachten en leerlingen, die een andere geloofsovertuiging benadrukt is in principe niet toegestaan. Wel zal geprobeerd worden, indien een dergelijke situatie zich voordoet, in overleg tot een goede oplossing te komen. Van stagiaires verwachten wij, dat zij actief deelnemen aan identiteitsactiviteiten. Kleding die, naar het oordeel van de school, wanordelijkheden en onrust in de hand werkt, is eveneens niet toegestaan. In een beleidsnotitie staat beschreven wat wij hieronder verstaan.

9 9 Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs. 3.1 De schoolorganisatie. Op de Paulusschool wordt lesgegeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Deze kinderen beginnen in groep 1. Als ze 11 à 12 jaar oud zijn stromen ze uit naar het vervolgonderwijs. De schoolperiode is verdeeld in onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5), en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). De leerlingen worden in groepen geplaatst naar leeftijd. De school kent het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van gelijke leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Als dit qua leerlingenaantal per groep sterke verschillen oplevert, wordt er ook wel gewerkt met combinatiegroepen. In het schooljaar starten we met één instroomgroep 1, één groep 1/2, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8. In de kleutergroepen vindt de instructie naast klassikaal ook in kleine groepen plaats, waarbij dan andere groepjes met een andere activiteit bezig zijn. Naast werken in groepen kan er ook individueel gewerkt worden of in een kring. Vanaf groep 3 neemt klassikale instructie toe. Instructie in kleine groepen of individueel vindt plaats als de leerbehoefte van de kinderen daar om vraagt. Allochtone neveninstromers vanaf 4 jaar, die het Nederlands absoluut niet beheersen, kunnen gedurende een jaar naar de interzuilaire opvangklas (IOK) De Globe. Als ze daar alle modules met positief gevolg hebben doorlopen, kunnen deze kinderen aangemeld worden op een basisschool naar keuze. 3.2 Groepsgrootte. Aan het eind van ieder schooljaar worden de groepen voor het nieuwe schooljaar samengesteld. De groepsgrootte is natuurlijk afhankelijk van het aantal leerkrachten waar onze school dan recht op heeft; dit is weer afhankelijk van het aantal leerlingen. Met de M.R. wordt het formatieplan van de school doorgenomen. In overleg met het team en de M.R. worden jaarlijks de taken verdeeld. Bij de groepsgrootte en de groepsindeling wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de leerlingen over de groepen. Ook het specifieke karakter of de geaardheid van de groep kan medebepalend zijn. De verdeling van de leerlingen over de groepen is een verantwoordelijkheid van de school. Soms kan het gebeuren dat kinderen uit de groepen 1 en 2 gedurende het schooljaar in een ander groep 1 en/of 2 geplaatst worden. Dit geschiedt wanneer de instroom van nieuwe leerlingen dermate groot is, dat deze kinderen niet in één groep opgevangen kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kinderen, de gang van zaken in de groep en het tijdstip zal deze regeling toegepast kunnen worden. 3.3 Het schoolteam. Het team van de Paulusschool kent de volgende taakverdeling: De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct. De directeur houdt zich bezig met leidinggevende taken. De adjunct heeft leidinggevende taken en is tevens I.B-er. Groepsleerkrachten. Deze hebben als belangrijkste taak de zorg voor de kinderen en de lessen in de eigen groepen. Daarnaast heeft elke groepsleerkracht ook taken, waarvoor hij/zij als teamlid verantwoordelijk is. De intern-begeleiders (IB-ers). Deze leerkrachten hebben als taak het leerlingvolgsysteem te bewaken, kinderen met problemen op te sporen, samen met de groepsleerkracht te bespreken hoe kinderen, die extra aandacht nodig hebben, het beste geholpen kunnen worden. Ook onderhouden zij de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en met de onderwijsbegeleidingsdienst. Zij coördineren de zorg voor de kinderen. Hiervoor hebben zij een aparte opleiding gevolgd. De intern - begeleiders zijn een aantal dagdelen per week vrijgesteld van lesgevende taken.

10 10 De vakleerkracht gymnastiek. Het is van groot belang dat kinderen zich lichamelijk goed ontwikkelen en zich goed leren bewegen. Vakleerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid. Eén van onze groepsleerkrachten is tevens vakleerkracht gymnastiek. Hij zal dit schooljaar één gymles aan de groepen 3 t/m 8 verzorgen. De combifunctionaris sport, aangesteld bij het stadsdeel Noord van de gemeente Enschede, geeft als vakleerkracht gymles aan de leerlingen van de groepen 1 en 2. Het onderwijsondersteunend personeel. Behalve leerkrachten werkt er bij ons op school een onderwijsassistent, die samen met de verschillende groepsleerkrachten extra ondersteuning biedt aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Daarnaast worden wij ook ondersteund door een administratrice en een Opa die als vrijwilliger veel klussen op en om school oppakt. De stagiaires. Onze school biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid om het geven van lessen in de praktijk te oefenen. Deze stagiaires zijn afkomstig van de Pabo Edith Stein in Hengelo. Daarnaast hebben we ook stagiaires van andere opleidingsinstituten, zoals de MBO-opleiding voor klassen- en onderwijsassistent, MBO-opleiding ROC-sport en de HBO-opleiding Saxion. Tot slot. Geen enkele school kan bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Ouders helpen ons met allerlei taken. Dit kan gaan van het verrichten van hand- en spandiensten (ouderraad), het helpen bij DOE-middagen, het autorijden naar buitenschoolse activiteiten tot het meedenken in de medezeggenschapsraad. 3.4 Basisvaardigheden. We maken verschil tussen de basisvaardigheden voor het jonge kind en de basisvaardigheden voor het oudere kind. De doelen die wij ons als school gesteld hebben, richten zich bij het jonge kind op een brede ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat jonge kinderen veel moeten kunnen spelen. Zij moeten handelend bezig zijn. Als de kinderen nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben en emotioneel vrij zijn, zullen zij zich verder (breed) ontwikkelen. In de overige groepen meer vakgebonden gewerkt. Groep 3 is een soort overgangsgroep. In de hoogste groepen wordt voornamelijk met methodes gewerkt, die leerstofthema's kennen. Deze methodes worden regelmatig aangevuld met korte thema's, bijvoorbeeld het voorbereiden op een museumbezoek of een tentoonstelling. Wat voor zowel het jonge als het oudere kind geldt, is dat de leerstof zo wordt gekozen dat alle leerlingen het programma in principe kunnen volgen. In deze zin is dit te omschrijven als minimumprogramma. Dit programma is afgestemd op de grootst mogelijke groep in elk leerjaar. Dit correspondeert met de kerndoelen van het basisonderwijs. Er wordt extra zorg besteed aan de leerlingen voor wie dit erg moeilijk wordt. Leerlingen, die uitschieten boven het gemiddelde, wordt zoveel mogelijk, op maat gesneden, extra stof en / of verdieping geboden. 3.5 Methodes. In de kleutergroepen wordt aan auditieve training gedaan o.a. door middel van de methode Wat zeg je. Er wordt met de nieuwste versie van Schatkist gewerkt en verder wordt er gewerkt met onderdelen uit Piramide. In beide methodes komen veel taalaspecten naar voren, maar Schatkist combineert taal, voorbereidend lezen en rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling in één. Zowel Piramide als Schatkist gaan uit van thema s en ook de peuterspeelzalen in de wijk werken op deze manier (voornamelijk met Piramide), dus is er al een stukje herkenning bij de jongste kleuters als ze starten in groep 1 van de basisschool. Voor het rekengedeelte maken we, net zoals in de overige groepen, in de kleutergroepen gebruik van de methode Wereld in getallen. De doelen vanuit de methoden worden aangevuld door de leerkrachten om zo te voldoen aan de onderwijsdoelen. Vanuit de bestaande doelen wordt op ontwikkelingsgerichte wijze

11 11 invulling gegeven aan de les. Zo kan het zijn dat de actuele belevingswereld van het kind voorrang krijgt boven het thema vanuit de methode om de leerdoelen te realiseren. Vanaf groep 3 wordt er voornamelijk met behulp van methoden gewerkt. Aanvankelijk lezen: Voor lezen gebruiken we in groep 3 de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode wordt op veel basisscholen gebruikt. De methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. Schrijven: Een goed handschrift vinden we belangrijk. De kinderen in groep 3 schrijven met een potlood. Zodra de motoriek dit toelaat (meestal in groep 4), gaan ze met de vulpen schrijven. In alle groepen maken we gebruik van de methode Pennenstreken. Wilt u weten welke schrijfletters op school worden aangeleerd, dan kunt u dit altijd navragen bij de leerkracht van groep 3. Taal: In de groepen 4 t/m 8 werken we met de taalmethode Taal actief. Bij de kleuters wordt hoofdzakelijk gewerkt met de methode Schatkist. Rekenen: In alle groepen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de voorloper van Wereld in Getallen. Lezen: In alle groepen werken we met de leesmethode Goed gelezen. Dit is een begrijpend- en studerend leesmethode voor de groepen 4 t/m 8. Het onderdeel voortgezet technisch lezen uit deze methode is alleen in groep 4 ingevoerd. Daarnaast komt leesbevordering en het verwerven van informatie door lezen aan bod. De zaakvakken: Aardrijkskunde wordt gegeven met behulp van de methode Hier en daar. Voor geschiedenis gebruiken we de methode Bij de tijd en voor biologie / techniek wordt gebruik gemaakt van Wijzer door de natuur en techniek. Dit zijn nieuwe methoden, die helemaal voldoen aan de eisen, die de kerndoelen ons stellen. Verkeer: In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Wijzer in het verkeer. In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Creatieve vakken: Alle groepen gebruiken voor handvaardigheid, tekenen en muziek de methode Moet je doen. Katechese / Burgerschapskunde: In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Hellig Hart. Deze methode leert kinderen o.a. goed met elkaar (de medemens) om te gaan. Zij leren dat verschillen tussen mensen heel normaal zijn en zelfs voor mensen verrijkend kunnen werken. Studievaardigheid: In de groepen 6 t/m 8 werken we met de methode Blits, die de leerlingen ondersteuning biedt bij verschillende vormen van studievaardigheden. Engels: In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels m.b.v. de methode Real English.

12 12 Hoofdstuk 4: De zorg voor de kinderen. 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. Denkt u erover uw kind op de Paulusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Hij ontvangt u voor een gesprek en geeft u een rondleiding op school. De vierjarigen. Voordat uw kind vier jaar is en aan zijn/haar schoolloopbaan begint, mag het eerst een paar keer komen kijken. De leerkracht, waarbij uw kind in de klas komt, komt persoonlijk bij u thuis om kennis met u te maken. U hoort dan wanneer uw kind mag 'proefdraaien'. Kinderen die in de maand voor de zomervakantie vier jaar worden, krijgen een uitnodiging voor een gezamenlijke kijkmorgen en beginnen de eerste dag na de zomervakantie. Om misverstanden te voorkomen willen wij duidelijk stellen, dat wij geen wachtlijst hanteren en dat wij ons houden aan de afspraken, die in de gemeente Enschede zijn gemaakt m.b.t. het aannamebeleid, n.l. - kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun 4 de verjaardag - 3-jarigen mogen op de Paulusschool maximaal 3 dagdelen voor hun vierde verjaardag komen kennismaken - kinderen, die 4 jaar worden in de laatste weken van het schooljaar, worden toegelaten ná de zomervakantie (wij gaan uit van 1 juni 2015) Instromers in andere groepen. Komt uw kind van een andere basisschool dan kan hij/zij vóór definitieve plaatsing ook een keer meedraaien. Tussentijdse instromers. Buiten 'verhuisleerlingen' nemen wij tijdens het schooljaar geen leerlingen van andere Enschedese basisscholen op. Alleen in goed overleg met de basisschool waar een leerling van afkomstig is, gaan wij over tot toelating. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. Zodra een leerling bij ons op school zit wordt de ontwikkeling in de gaten gehouden en vastgelegd in een dossier. De voornaamste reden van de toetsing voor ons is, om de ontwikkelingen van de leerling goed in de gaten te houden en zo eventuele achterstand cq. voorsprong zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Bij de kleuters gebeurt dit voornamelijk door de kinderen te observeren. Niet alleen tijdens werkmomenten, maar ook tijdens spel. Vanaf groep 1 worden de kinderen ook getoetst om de ontwikkeling in de gaten te houden. In de latere leerjaren wordt het aantal toetsen uitgebreid. Dit zijn toetsen die bij de leermethoden horen, maar ook niet-methode gebonden toetsen. Voor de niet-methode gebonden toetsen maken we gebruik van de toetsen die ontwikkeld zijn door CITO. In de kleutergroepen worden de volgende CITO- toetsen afgenomen: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Vanaf groep 3 toetsen we de volgende gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. In de bovenbouw wordt studievaardigheden nog getoetst. Groep 8 maakt de CITO-eindtoets. Deze zal, dit jaar voor het eerst, in april worden afgenomen. De resultaten kennen alleen een positief corrigerende werking op het schooladvies. Slechts na grondige afweging ten opzichte van het eerder gegeven schooladvies en na overleg met ouders zal school een correctie doorvoeren. Twee keer per jaar wordt er in de groepen 1 t/m 8 de Eggo+ kaart ingevuld om de sociale ontwikkeling en de werkhouding van elke leerling in kaart te brengen. Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 krijgen de kinderen hun eerste rapport.

13 13 Vanaf groep 3 ontvangen de kinderen 2 maal per jaar een rapport. De rapportenmap hoort bij de hele schoolperiode en elk rapport, dat op een apart blad wordt meegegeven, kan hierin worden bijgevoegd. Het rapport hoeft niet ondertekend terug naar school. De contacten met ouders krijgt dit schooljaar, na een succesvolle pilot vorig jaar, een andere opzet. De leerkracht nodigt aan het begin van het schooljaar de ouders van ieder kind uit om gezamenlijk een beeld te vormen van de (leer) behoefte van het kind. Met alle ouders van de leerlingen van de groep wordt door de leerkracht een afspraak gemaakt, over de wijze van contact leggen met elkaar, over hun kind. Naast dit contact zijn er rond de rapportmomenten in februari en juni facultatieve 10-minuten gesprekken. De leerkracht nodigt de ouder uit, indien daar naar inzicht van de leerkracht aanleiding toe bestaat. Dit in aanvulling op de eerder genoemde communicatie door het jaar heen. Andersom krijgt de ouder de gelegenheid om vanuit zijn/haar inzicht een afspraak voor een 10-minuten gesprek te maken. Naast de structurele rapportage vindt ook een rapportage plaats als de situatie daar om vraagt. Zorgstuctuur/Leerlingenbespreking. De gehele zorgcyclus is gestructureerd opgebouwd. Door leerkrachten opgestelde groepsplannen (op basis van cognitieve resultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling) worden met de IB besproken. Op basis daarvan vinden klassen bezoeken plaats en kunnen kinderen met een specifieke (onderwijs) behoefte apart in een consultatieve leerling bespreking worden besproken. Tijdens dit gesprek vormen de leerkracht en de IB van school samen met een ortho-pedagoog van de stichting een beeld van de behoefte en de gewenste pedagogisch en didactische invulling tijdens de les. De bespreking van de ontwikkeling van de kinderen in een groepsbespreking vindt tweemaal per jaar plaats. Individuele kinderen met een handelingsplan worden minimaal twee maal besproken in een consultatieve leerling bespreking. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de geboden hulp effect gehad heeft en of het handelingsplan bijgesteld dient te worden. Het leerlingendossier. Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd, waarin de ontwikkelingen en de leervorderingen worden bijgehouden. Zo ontstaat het leerlingvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om op tijd te signaleren waar leer- en/of gedragsproblemen zijn ontstaan, zodat op tijd adequate hulp geboden kan worden. 4.3 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen.

14 14 Samenwerkingsverband en subregio. De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Enschede dat valt binnen het Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van de SKOE vallen onder de subregio Enschede. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ndersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband PO heeft een eigen website: Op (website van ministerie OCW) en op kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.

15 Ondersteunende externe instanties Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente heeft de taak om de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar te bevorderen en te beschermen. Iedere school heeft te maken met een vast JGZ-team bestaande uit een arts, verpleegkundige en doktersassistent. Zit uw kind in groep 2 of 7, dan komt hij/zij in aanmerking voor een preventief gezondheidsonderzoek. Aan de ouders / verzorgers van deze leerlingen wordt gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van de GGD. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Naast de onderzoeken van het individuele kind, verricht de JGZ ook groepsgerichte activiteiten, zoals: De hygiëne en veiligheid in en om school. Voorlichting over hoofdluisbestrijding. Maatregelen die verspreiding van besmettelijke ziekte kunnen voorkomen. Het voorkomen van en ingrijpen bij lichamelijke, seksuele of geestelijke kindermishandeling. De arts en verpleegkundige treden daarbij op als vertrouwenspersoon. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen op deze deskundigen een beroep doen. De schoolverpleegkundige heeft regelmatig overleg met de interne begeleider over allerlei zaken die van belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Op de website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Medisch protocol Het verrichten van medisch handelen door het personeel van de school is aan regels gebonden. Uitgangspunt is, dat wij niet zo maar medische handelingen mogen verrichten en / of medicijnen mogen toedienen. Dit geldt zelfs voor het toedienen van aspirine of paracetamol. Daarover zullen we altijd met de ouders / verzorgers in overleg proberen te treden. Wat we wel of niet mogen en onder welke voorwaarden, hebben we beschreven in een medisch protocol, dat gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Met name wanneer uw zoon of dochter regelmatig medische verzorging nodig heeft, is overleg met u over dit protocol van belang. Daarnaast is het erg belangrijk dat wij bij calamiteiten met u kunnen overleggen. Hiervoor is uw hulp met het actueel houden van de telefoonnummers van groot belang. Daarom verzoeken wij u om veranderingen in uw telefoonnummer(s) z.s.m. aan ons door te geven. Logopedie Bij alle vierjarige kinderen, die hebben deelgenomen aan een VVE-traject op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, wordt, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), in de

16 16 eerste maanden een taalonderzoek (Taktoets) afgenomen. Na het taalonderzoek krijgt u schriftelijk bericht over de resultaten. Deze resultaten worden ook met de school besproken. De school bepaalt of er extra hulp nodig is en neemt dan contact met u op. Kinderen kunnen door de logopedisten van de Ariensschool onderzocht worden op verzoek van de groepsleerkracht, IB of JGZ-arts. Hiervoor moet toestemming gegeven worden door de ouders. De resultaten van de screening worden besproken met de leerkracht en de ouders krijgen van de screening schriftelijk bericht. Schoolgericht Maatschappelijk Werk/ Wijkcoaches De school werkte in het verleden samen met het SgMW. Vanaf start schooljaar zal de wijkcoach deze rol overnemen. De gemeente Enschede heeft, vanuit de transitie jeugdzorg, in het primair onderwijs de rol van de SgMW vervangen door de wijkcoach. Deze zal dezelfde taken, die de SgMW-er in het verleden uitvoerde, op zich nemen. Dit vindt echter nu vanuit een multidisciplinair wijkteam plaats. Hierdoor kan brede problematiek adequaat worden opgepakt vanuit de aanwezigheid van brede kennis in de wijk. Problemen met kinderen kunnen door school en ouders als partners, met ieder een eigen verantwoordelijkheid naar het kind, gesignaleerd worden. Dat kan variëren van onzekerheid over een bepaalde aanpak, sociaal emotionele gevolgen van een echtscheiding, tot machteloosheid bij vergevorderd ongewenst gedrag. De wijkcoach probeert samen met de ouders tot een nieuwe aanpak en benadering van het kind te komen, waardoor de ouders zich sterk voelen in de opvoeding en het kind zich beter kan ontwikkelen. De wijkcoach is er voor praktische tips, informatie, advies en begeleiding. Elke 1 e dinsdag van de maand is er op school, aan het begin van de morgen, een spreekuur van de wijkcoach. Aanmelding hiervoor kan geschieden via de IB-ers van de school. Samenwerking met andere scholen. De Paulusschool is een onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Op strategische gebied worden lange termijn afspraken gemaakt, waarbij de bovenschoolse stichting faciliterend is aan de onderwijskwaliteit en ontwikkelingen op de scholen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het faciliteren van opleidingen, delen van landelijke innovaties en het houden van toezicht en het ondersteunen bij een adequate financiële huishouding van de school. Daarnaast maakt de school, in de wijk Twekkelerveld, deel uit van het Integraal Kind Centrum. Vanuit dit IKC wordt door de CBS Zevenster, OBS Twekkelerveld, KOV Hebbes en de Paulusschool intensief samengewerkt om vanuit een gedeelde visie overkoepelend naen tussen schoolse opvang en activiteiten vorm te geven. Vanuit die samenwerking vindt maandelijks overleg plaats en zal vanaf schooljaar een breed project vorm worden gegeven op het gebied van multimedia, beroepenoriëntatie, creatieve vormgeving en muziek.

17 Doorstroom binnen de basisschool en de overgang naar het VO Doubleren. Zittenblijven is in alle groepen mogelijk. Er moet sprake zijn van een lage score over de hele linie. Tevens moet er een goed perspectief zijn, m.a.w. doubleren moet zin hebben. Leerlingen kunnen niet vaker dan twee keer dezelfde groep volgen. De leerling moet bij doublure in de beoogde groep passen, zowel sociaal, emotioneel als fysiek. Een beslissing om een leerling te laten doubleren, wordt altijd in overleg met de ouders genomen. De eindbeslissing wordt genomen door de directeur. Voorwaardelijk overgaan. Bij wijze van uitzondering is het voor leerlingen mogelijk om voorwaardelijk over te gaan. Hierover moet goed gecommuniceerd zijn tussen ouder(s)/verzorger(s), groepsleerkracht en interne begeleiding. Van voorwaardelijk overgaan wordt altijd een aantekening gemaakt op het rapport van de leerling. Versneld doorstromen. Versneld doorstromen is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Voorwaarde is dat de leerling over de hele linie flink 'over' moet hebben om te voorkomen dat de leerling na versneld doorstromen moeilijkheden krijgt (terugplaatsing, zelfs doublure). Het initiatief om een kind versneld door te laten stromen ligt bij de leerkracht en de interne begeleider. Criteria, die hierbij getoetst worden, zijn de sociaal emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en de leervorderingen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directeur, waarbij de directeur zich laat leiden door het advies van de leerkracht(-en) en de interne begeleider; natuurlijk is intensief overleg met de ouders van het grootste belang. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs. Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 geeft voor eind december een pre-advies t.a.v. het niveau. Voor het formuleren van het pre-advies worden meerdere personen binnen de school geraadpleegd. Hierbij zijn zeker betrokken de leerkrachten van groep 8 en 7 en de IB-er van de school en er wordt naast de gegevens over motivatie, gedrag en werkhouding in ieder geval ook van de gegevens uit het CITO- leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt. Het definitieve advies van de basisschool voor de onderwijsvorm: VMBO, HAVO of VWO wordt bepaald door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met directie en interne begeleiding. Dit eindadvies, waarbij door de basisschool bij voorkeur geen rekening wordt gehouden met de resultaten van de CITO-eindtoets, wordt besproken door de groepsleerkracht van groep 8 met de leerling en de ouders. De eindverantwoordelijkheid voor dit advies ligt bij de directeur van de basisschool.. De ouders zijn vrij hun kind op de school van hun eigen keuze aan te melden Om de ouders bij de keuze te helpen is er in leerjaar 8 een informatieavond, die gegeven wordt door de leerkracht en/of directieleden van het voortgezet onderwijs. Bovendien vinden er persoonlijke gesprekken met de ouders plaats. De kinderen bezoeken enkele vervolgscholen, waar ze een aantal lessen kunnen bijwonen. Zodra het kind is aangemeld bij het voortgezet onderwijs, vindt er een gesprek plaats tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs, waarin de kinderen worden besproken. De groepsleerkracht wordt zodoende betrokken bij de eventuele plaatsing. De VO-school beslist uiteindelijk over de definitieve toelating. Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van het kind.

18 Scholing voor leerkrachten. Ook leerkrachten moeten zich voortdurend scholen en oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. Op deze wijze blijven we op de hoogte van de vernieuwingen in het onderwijs. Scholing vindt deels buiten schooltijd plaats en deels onder schooltijd. Jaarlijks wordt er aan het eind van het schooljaar bekeken welke scholing noodzakelijk is om te voldoen aan de vragen en specifieke behoefte van de groep die de leerkracht heeft. Daarnaast zal er op teamniveau bekeken worden in welke richting het team zich moet ontwikkelen om de professionele ontwikkeling voor de lange termijn te borgen. Voor het komend schooljaar staat de verdere implementatie van handelingsgericht werken, en de uitvoering van een goede zorgstructuur centraal. Tevens zal specifieke aandacht zijn voor spelling, begrijpend lezen en woordenschat in de groepen zelf. 4.7 Naschoolse activiteiten voor kinderen. Integraal Kind Centrum (IKC) De Paulusschool maakt onderdeel uit van het IKC in de wijk Twekkelerveld. Vanuit het IKC zullen een aantal activiteiten tijdens en na schooltijd worden opgestart. Er worden, samen met medewerkers vanuit een breed veld aan culturele instellingen in Enschede, diverse activiteiten geïnitieerd. In september zullen ouders verder geïnformeerd worden tijdens een IKC info avond. Kinderen kunnen op vrijwillige basis meedoen. Waar de activiteit plaatsvindt is afhankelijk van de activiteit. Huiswerk. In overleg met de ouders krijgen sommige kinderen huiswerk mee. Het werk bestaat meestal uit leerstof waar het kind problemen mee heeft. Vanaf groep 5 is er huiswerk voor iedereen. 4.8 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Schoolzwemmen Sinds het vorig schooljaar biedt de gemeente niet meer de mogelijkheid om met de kinderen deel te nemen aan het schoolzwemprogramma. Of het zwemvangnet voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, die nog geen zwemdiploma hebben, dit jaar ingevuld gaat worden is nog niet definitief bekend. Schoolsporttoernooien. De bovenbouwgroepen nemen deel aan diverse schoolsporttoernooien. De kinderen kunnen hier vrijwillig aan deelnemen onder begeleiding van een leerkracht en / of enthousiaste ouders. De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats na schooltijd, veelal op de woensdagmiddag. In het kader van activiteiten van het IKC zullen voor alle leerjaren onder schooltijd sportontmoetingsmiddagen worden georganiseerd voor alle basisscholen en de peuterspeelzalen in de wijk. Schoolreisjes. Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7, onder begeleiding van leerkrachten en ouders, op reis. Groep 8 gaat drie dagen op kamp (voor data zie kalender). Excursies. Alle groepen nemen onder schooltijd aan diverse excursies deel. Het betreft hier excursies naar o.a. t Iemenschoer, waterzuivering, t Heim, musea, (kinder-)boerderij, schouwburg en muziektheater. Voor verzekeringen: zie 6.5.

19 19 Verkeersveiligheid. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het van en naar school gaan, al dan niet onder begeleiding, van hun kind. Als het enigszins mogelijk is, laat uw kind dan lopend naar school gaan. Als u uw kind toch per auto naar school moet brengen, parkeer dan niet op de oversteekplaats of op het trottoir en laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen. Voor de Schietbaanweg ter hoogte van beide scholen geldt een parkeerverbod. Kinderen mogen met de fiets naar school komen als de afstand van huis naar school te groot is om in de middagpauze voldoende tijd te hebben om te eten. Lopen is gezond en kinderen lopen minder gevaar in het verkeer. Natuurlijk kan een naschoolse activiteit ook een reden zijn om op de fiets te komen. De leerlingen van groep acht nemen deel aan het stedelijk verkeersexamen.

20 20 Hoofdstuk 5: Met wie heeft uw kind te maken? Het team. Voor de namen van het team verwijzen wij u naar hoofdstuk 11: namen en adressen. Daar kunt u tevens lezen hoe de taken in het team verdeeld zijn. Kinderen krijgen te maken met verschillende leerkrachten. Redenen kunnen zijn: een vrije dag van de leerkracht in het kader van compensatieverlof (het vroegere ADV=arbeidsduurverkorting), BAPO, ziekte, scholing, maar ook kunnen er meer personen een groep runnen. Uitgangspunt van de school is om de wisselingen voor de kinderen zodanig te regelen, dat zij zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten krijgen. Onderwijsassistent. Op onze school is een onderwijsassistente werkzaam. Zij helpt vooral kinderen die regelmatig extra hulp (buiten de groep) nodig hebben. Stagiaires. De school begeleidt stagiaires van de Pabo Edith Stein. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode studenten van deze school in een of meer groepen van onze school stage lopen. Vierdejaars Pabo-studenten moeten in het kader van de voltooiïng van hun studie een tijd lang zelfstandig lesgeven. Het betreft hier bijna afgestudeerde studenten. De coördinatie van de begeleiding van alle stagiaires is in handen van mevr. M. Alsop. Daarnaast hebben we soms ook stagiaires van het ROC of de Saxion Hogeschool. Compensatieverlof. Iedere leerkracht heeft recht op compensatieverlof. Om deze reden krijgen de kinderen in sommige groepen een aantal keren per jaar les van een andere leerkracht. Het vervangingsschema is zodanig opgesteld dat de kinderen veelal dezelfde vervanger krijgen. Ziekte. Helaas worden leerkrachten ook wel eens ziek. Hoewel wij proberen bij ziekte zoveel mogelijke dezelfde vervanger te krijgen, blijkt dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Bij het inzetten van een vervanger wordt in eerste instantie de vaste vervangingspool van de stichting KOE ingeschakeld. Zijn er geen vaste vervangers meer beschikbaar dan worden via het bestuurssecretariaat de bij hun bekende vrije invallers benaderd. Is er geen invaller meer beschikbaar, dan wordt overlegd of een van de ambulante personeelsleden een groep kan overnemen. Als laatste mogelijkheid wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over enkele andere groepen. Mocht er na 1 dag opvang nog steeds geen vervanger beschikbaar zijn, dan wordt aan de ouders van deze groep gevraagd of het mogelijk is, hun kind voor 1 dag thuis te houden.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering

1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Protocol Schorsen & Verwijderen Stichting Penta in Hoorn 1. Aanloop naar schorsing en/of verwijdering Allereerst: het belang van het kind staat centraal. De schorsing en/of verwijdering als strafmaatregel

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID

LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID LEERLINGENBELEID EN VEILIGHEID Inleiding De locatiedirecteur is binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke voorschriften belast met de inschrijving, uitschrijving

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR

PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR PROTOCOL GEDRAG, TIME-OUT, SCHORSING EN VERWIJDERING VASTGESTELD IN MAART 2009 MET INSTEMMING VAN DE GMR Baarn, maart 2009 INLEIDING Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010

Visiedocument. Actief Burgerschap. Januari 2010 Visiedocument Actief Burgerschap Januari 2010 Gereformeerde scholen voor speciaal basisonderwijs Het Baken en De Drieluik Inleiding Actief Burgerschap U staat op het punt ons visiestuk actief burgerschap

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie