Regulusstraat DX Enschede internet :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool"

Transcriptie

1 Regulusstraat DX Enschede internet : Schoolgids

2 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school De naam van de school Directie Situering van de school Karakteristiek van de school Het personeel 4 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat Uitgangspunten De taken en de prioriteiten van de school De identiteit van onze school Schoolbeleid t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag Burgerschap Kledingvoorschriften 8 Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs De schoolorganisatie Groepsgrootte Het schoolteam Basisvaardigheden Methoden 10 Hoofdstuk 4: De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen in de school Passend Onderwijs Ondersteunende externe instanties Doorstroom binnen de basisschool en de overgang naar het VO Scholing voor leerkrachten Naschoolse activiteiten voor kinderen Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 18 Hoofdstuk 5: Met wie heeft uw kind te maken? 20 Hoofdstuk 6: De ouders Het belang van betrokkenheid van ouders Klachtenprocedures Protocol agressie en geweld Meldcode huiselijk geweld en kindermishandel ing Veiligheidsbeleid Meldpunt vertrouwensinspecteurs Ouderbijdrage en schoolreisjesgeld Schoolverzekering voor leerlingen 25 Hoofdstuk 7: De ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Zorg voor de relatie school en omgeving 28 Hoofdstuk 8: De resultaten van het onderwijs De vorderingen Toetsen en testen Resultaten 30 Hoofdstuk 9: Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Vakantie- en verlofregeling 33 Hoofdstuk 10: Allerlei 34 Hoofdstuk 11: Namen en adressen 36

3 3 Een woord vooraf. Geachte ouders, verzorgers, Aan het begin van het schooljaar krijgt u van ons informatie over het nieuwe schooljaar: De schoolgids, een gids met informatie over de Paulusschool. Deze gids is tevens een verantwoordingsbrochure, waarin staat wat u van de Paulusschool mag en kunt verwachten. Op de website van de school staat de schoolgids volledig weergegeven. Een papieren versie kan op aanvraag verkregen worden. Een kalender waarop allerlei informatie staat die jaarlijks kan wisselen. In de schoolgids zal regelmatig verwezen worden naar de kalender. Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat. In deze gids proberen wij u te vertellen: Hoe wij vanuit een katholiek waarden- en normenpatroon de identiteit gestalte willen geven. Hoe wij de doelstellingen, die de wet op het basisonderwijs ons stelt, proberen te realiseren. Hoe wij inhoud geven aan ons onderwijs en op welke wijze we dat doen. Hoe wij omgaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen hiervan op onze kinderen. De gids is dus geschreven om u te informeren als ouder van een leerling van de Paulusschool. Misschien bent u op zoek naar een school die het beste past bij uw opvattingen. Deze gids kan u helpen bij het maken van een juiste keuze. Wat kunt u vinden in deze schoolgids? In deze gids kunt u lezen over: Hoe de opzet van het onderwijs op onze school is. Hoe wij aandacht besteden aan individuele kinderen. Hoe wij u van de resultaten van ons onderwijs op de hoogte stellen. Hoe formele zaken, zoals de verlofregeling, de klachtenregeling e.d., geregeld zijn. Ook kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals: Uw aanwezigheid op ouderavonden. Uw hulp ter ondersteuning van het onderwijs op onze school. Deze gids is samengesteld in overleg en met deelname van het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook het bevoegd gezag en collega-scholen hebben meegewerkt. Als u tijdens of na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties heeft, nodigen wij u van harte uit om daarover met ons te praten. Wij stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen. Samen immers zorgen ouder(s)/verzorger(s) en school voor het opvoeden van kinderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met een leerkracht of de directie. Wij zijn dagelijks tot tenminste een uur na afloop van de lessen op school aanwezig, tenzij er andere verplichtingen zijn (nascholing, vergadering, huisbezoek). Dave van der Valk, directeur.

4 4 Hoofdstuk 1: De School. 1.1 De naam van de school. Onze school heet: Paulusschool Adres: Regulusstraat DX Enschede Telefoon: De Paulusschool is een katholieke school voor basisonderwijs. Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. 1.2 Directie. Directeur: Adjunct: de heer Dave van der Valk mevrouw D.A.C.M. de Reus 1.3 Situering van de school. De Paulusschool is gelegen in Enschede-Noord in de wijk Twekkelerveld. In de directe omgeving van onze school liggen nog drie andere basisscholen, de v.c.o.-school DE Zevenster, de o.b.s. Twekkelerveld en de Noorderkroon. In het gebouw bevindt zich peuterspeelzaal Harlekijn. Deze peuterspeelzaal werkt volledig zelfstandig, hoewel er wel regelmatige contacten en overlegsituaties zijn tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. 1.4 Karakteristiek van de school. Als in de jaren vijftig veel mensen in de wijk Twekkelerveld komen wonen ontstaat de behoefte aan een lagere school voor katholiek onderwijs. In 1954 wordt de St. Paulusschool officieel geopend. Enige tijd later volgt de opening van een tweede school van dezelfde signatuur, de St. Petrusschool. Geleidelijk aan neemt het aantal kinderen in de wijk af. De twee scholen gaan een fusie aan. In 1985 worden het kleuteronderwijs en het lager onderwijs samengevoegd tot basisonderwijs. De nieuw gevormde basisschool gaat verder onder de naam Paulusschool. In 1990 bezoeken 90 kinderen de school. Niet alleen katholieke kinderen, zoals in de tijd van de oprichting het geval is, maar kinderen van verschillende komaf. De Paulusschool presenteert zich als een katholieke school voor kinderen, niet als een school voor katholieke kinderen. Vanaf 1990 neemt het leerlingenaantal flink toe. Per 1 oktober 2014 staat er 198 leerlingen ingeschreven. In de loop van dit schooljaar verwachten we een kleine groei tot 206 leerlingen. Ongeveer 10% van deze leerlingen wordt opgegeven als zijnde katholiek. De meeste ouders hebben beroepsonderwijs genoten. Een groot deel op LBO-niveau, een deel op MBO-niveau en een klein deel op HBO-niveau. Een klein aantal ouders heeft een universitaire opleiding. Van circa 10% van de leerlingen hebben de ouders een niet-nederlandse nationaliteit. Het schoolgebouw wordt telkens aangepast aan de veranderende situatie. In het jaar 2003, 2005 en 2007 heeft het gebouw ingrijpende verbouwingen ondergaan. Tussen de twee gebouwen is een gemeenschapsruimte (aula) gebouwd; de benedenverdiepingen zijn met elkaar verbonden en er zijn zo vier kleine werkruimtes gecreëerd. Het speellokaal is in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het schoolgebouw heeft nu dertien lokalen, 4 kleine werkruimtes, enkele kantoorruimtes, een personeelskamer, een speelzaal en een aula. In 2007 is inpandig een peuterspeelzaal ingericht. De peuterspeelzaal heeft een eigen ingang. 1.5 Het personeel. Op onze school werken twee directieleden, twaalf groepsleerkrachten en een onderwijsassistente. Daarnaast werkt er een administratrice. Ook komen er regelmatig stagiaires voor kortere of langere tijd op onze school ervaring opdoen.

5 5 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat. Een kind komt naar school om te leren. Dat is voor iedereen een vanzelfsprekendheid, maar je kunt je daarbij wel afvragen wat er geleerd wordt, hoe er geleerd wordt, welke prioriteiten er gesteld worden en wat er nog meer op school gebeurt behalve leren. Als een kind zich veilig voelt op school en met plezier naar school gaat, komt dit ten goede aan het leerproces. Elk kind is anders en elk kind neemt zijn eigen mogelijkheden en achtergronden mee naar school. Daarom proberen we een goede verdeling te maken in het lesrooster tussen inspannende en ontspannende activiteiten, tussen werken met je hoofd en werken met je lichaam, tussen werken in je eentje en werken met de groep. 2.1 Uitgangspunten. We willen binnen ons onderwijs aandacht hebben voor verschillen in ontwikkelingen en mogelijkheden van onze kinderen. We kiezen daarom voor gedifferentieerd, passend onderwijs. Hierbij werken we met groepsplannen die inzicht geven in de (onderwijs)behoeften van een kind. Daar waar nodig wordt deze (onderwijs)behoefte verder uitgewerkt in een individueel handelingsplan. De ontwikkeling van dit passende onderwijs wordt in het schooljaar een verdere impuls gegeven. Focus ligt daarbij op het over de groepen heen inbedden van een zorgstructuur waarbij steeds meer de pro-actieve preventie in plaats van de meer reactieve curatie centraal gaat staan. In de inbedding van die zorgstructuur worden de opgebouwde kwaliteit vanuit het reken verbetertraject, alsmede de nog doorlopende gedragsmodule geborgd. Deze gedragsmodule ondersteund de leerkracht in signalering van gedragsproblematiek en geeft handvatten hoe daar op positieve, constructieve wijze mee om te gaan. We willen onze kinderen vooral leren zelf problemen op te lossen. We zien om ons heen allerlei veranderingen in onderwijs en maatschappij. De dynamiek in de samenleving vraagt niet zozeer om standaardprocedures en standaardoplossingen, maar meer om mensen die in staat zijn de juiste keuzes te maken en antwoorden te geven in diverse situaties. Indien het in bepaalde situaties nodig is volgens een vast concept te werken, dan zullen we deze werkwijze ook toepassen. We willen mogelijkheden creëren voor zelfstandig werken, waarbinnen gerichte, op de leerling afgestemde, opdrachten en activiteiten plaatsvinden. 2.2 De taken en de prioriteiten van de school. De school heeft een belangrijke taak, n.l. de kinderen leren zelfstandig kennis te verwerven en te functioneren. Binnen die zelfstandigheid moet een kind eigen verantwoordelijkheid willen en durven nemen. De school zal sterk rekening houden met de eigen motivatie van kinderen. Dat kan alleen door de eigen beleving, ervaringen en gevoelens van kinderen te accepteren en dat als uitgangspunt te nemen voor het dagelijks onderwijsleerproces. De eigen inbreng van kinderen in het onderwijs is van zeer groot belang om hen te leren hun eigen weg te gaan. Uiteraard zullen hiervoor de nodige structuren binnen de school, de klas en onderwijsleersituaties houvast moeten bieden. Dit proberen we o.a. te bereiken door de zogenaamde taaktijd, waarin de leerlingen dagelijks enige tijd individueel of in groepjes aan een dag- of weektaak werken. Heel belangrijk is dat we zorg en aandacht geven aan kinderen die moeilijkheden ondervinden in het onderwijsleerproces. Deze zorg richt zich niet alleen op het onderwijsinhoudelijke, maar ook op de zorg en de aandacht voor het sociaal-emotionele. Dat betekent dat we kinderen leren hoe je omgaat met anderen en met onderlinge problemen en dat je daarvoor oplossingen bedenkt. We willen een school zijn met een duidelijke structuur, waarbij de eigen inbreng van de kinderen voorop staat. Structuur is dan het geheel, een kader van afspraken, doelstellingen

6 6 en werkpunten. Hierbinnen worden de mogelijkheden van leren, werken en spelen aangegeven. Voor leerkrachten betekent dit dat ze vriendelijk omgaan met kinderen, een sfeer weten te creëren waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Ze hebben belangstelling voor het individuele kind en voelen zich lid van het team. Leerkrachten en leerlingen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een belangrijke voorwaarde om het leerproces positief te beïnvloeden. Een goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang. We streven ernaar een school te zijn zonder drempels, waar ouders en kinderen gemakkelijk binnenlopen. 2.3 De identiteit van onze school. De bijzondere opdracht van de katholieke school bestaat hierin, dat de school waarden als vrijheid, gerechtigheid, liefde en broederschap op een uitnodigende wijze voor leerlingen aan de orde stelt. Uitnodigend wil zeggen dat de leerkrachten laten zien waar zij in levensbeschouwelijke zin zelf staan. Het betekent ook dat leerlingen van onze school gestimuleerd worden zich open te stellen voor de normen en waarden van een ander. Dit moet o.a. tot uiting komen in respectvol omgaan met elkaar, in leren samen te werken, door een veilige omgeving te creëren en door te leren zich verantwoordelijk te voelen voor eigen gedrag (actief burgerschap). Om aan een en ander in praktische zin gestalte te geven, wordt tijdens de lesdag aandacht geschonken aan levensbeschouwelijke uitgangspunten o.a. tijdens dagopeningen, vieringen door het jaar heen, tijdens het voorlezen van verhalen uit de (kinder-) bijbel en door een open mind te hebben naar de wereld om ons heen. Omdat het gezamenlijk vieren een wezenlijk deel uitmaakt van de katholieke geloofsbeleving, is er op gezette tijden ruimte voor schoolvieringen en bezinningsmomenten. Daarnaast is er aandacht voor de hulp aan een specifieke groep mensen uit de samenleving (o.a. acties rond St. Maarten, Kerst en rond Pasen). Onze school ondersteunt en/of organiseert acties voor het goede doel. Onze school biedt haar identiteit aan met respect voor andere geloofsrichtingen en culturen. Zodoende zijn ook kinderen en ouders met een niet-katholieke achtergrond welkom, mits ze de katholieke identiteit van de school respecteren en aan alle activiteiten, die rond identiteit plaatsvinden, meedoen. 2.4 Schoolbeleid t.a.v. sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. Hoe vaak komt het niet voor, dat er in en om een school iets voorvalt waarbij sprake is van storend gedrag : schreeuwen, intimideren, schelden, aan elkaar zitten, rennen op de gang, gooien met dingen etc. Al deze overtredingen willen we zo veel mogelijk ondervangen, zonder een waslijst aan regels op te stellen. Daarom volgen wij voor alle leerlingen de methodiek van Kom op voor jezelf. Hierbij wordt uitgegaan van vier kapstokregels en de vier stappen. Alle regels, die we anders zouden moeten opstellen, zijn samengevat in 3 van de 4 kapstokregels (hoe ga ik om met de ander, hoe ga ik om met materialen en hoe beweeg ik me in school?): - Voor groot en klein zullen we aardig zijn! - We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen! - De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet! De 4 de kapstokregel (hoe ga ik om met mezelf?) vatten we samen in de regel: - Vind ik iets niet fijn, dan gebruik ik de 4 stappen en zal dan bij de leerkracht zijn! Kinderen moeten eerst zelf proberen het probleem, dat ze met een andere leerling hebben, in vier stappen op te lossen:

7 7 Stap 1: Zeg eerst STOP, als je iets niet wilt. Stap 2: Zeg duidelijk, wat je niet wilt. Stap 3: Zeg boos, wat je niet wilt en zeg dat je anders naar juf of meneer gaat. Stap 4: Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. Naast deze algemene regel hebben we ook een schoolmotto, waarin we laten uitkomen dat iedereen erbij hoort: Je stoort elkaar niet door: je gedrag, je taalgebruik, je houding!. Enkele leerkrachten zijn geschoold om het proces rond Kom op voor jezelf binnen de school goed aan te sturen. Aantoonbaar pesten door een leerling en/of agressief gedrag van de leerling, zowel verbaal als lichamelijk (4 x S en B: schelden, schoppen, slaan, spugen en bedreigen), vinden wij op school niet acceptabel. Bij zo n ernstige overtreding zullen wij in eerste instantie altijd proberen de leerling een spiegel voor te houden (d.m.v. een time-outblad en een vervolggesprek) en zal de groepsleerkracht de ouders, indien nodig, telefonisch op de hoogte brengen van het gebeuren. Bij herhaling van dit gedrag worden de ouders voor een gesprek op school uitgenodigd om zo samen naar een oplossing te zoeken. Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels binnen de school houden kunnen maatregelen worden genomen. In veel gevallen gaat het hierbij om, binnen de school, te nemen maatregelen, die passend zijn voor het incident dat heeft plaatsgevonden. Maatregelen betreffende kinderen hebben normaal gesproken een pedagogische functie. Ernstig wangedrag van de leerling of de ouder (ernstige verstoring van de rust, de veiligheid of een onherstelbare verstoorde relatie tussen school en leerling/ouder), kan leiden tot timeout, schorsing of verwijdering van de leerling. Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident (ter beoordeling van de directie). Schorsing is aan de orde, wanneer de directie of het bevoegd gezag bij terugkerend ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders van mening is, dat een formeel of dringend signaal gegeven dient te worden, om de ernst van het (herhaalde) wangedrag te onderstrepen. Dit is ook van toepassing indien de leerling in redelijkheid niet meer luistert naar zijn/haar leerkracht, de overblijfkrachten of de directie van de school. Schorsing is tevens een aanwijzing aan ouders / verzorgers, dat bij herhaling, een procedure tot verwijdering zal worden opgestart. Schorsing kan plaatsvinden op grond van één incident. In dat geval dient het wel te gaan om een incident, waarbij sprake is van extreem fysiek geweld naar anderen, extreme verbale agressie, extreme agressie naar goederen en voorwerpen of extreme agressie naar zichzelf. Het onthouden van door school noodzakelijk geachte zorg voor een leerling door de ouders / verzorgers, kan gezien worden als een daad van (ernstig) wangedrag ten opzichte van zowel de leerling als de school. Verwijdering is een maatregel bij zodanig terugkerend ernstig wangedrag, dat het bevoegd gezag concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Voor de drie maatregelen geldt een binnen de stichting KOE afgesproken stappenplan. Dit stappenplan is voor iedere ouder / verzorger via de directeur (MIS stg. KOE) of de MR van de school beschikbaar. Opmerking:beeld- en geluidsapparatuur en mobiele telefoons zijn in principe door hun aanwezigheid al (op zijn minst) storend, deze worden in school niet toegestaan. Indien het voor een leerling noodzakelijk is om een mobiele telefoon mee te nemen, moet deze, voorafgaand aan de les, ingeleverd worden bij de leerkracht. Aan het eind van het dagdeel kan de telefoon weer opgehaald worden bij de leerkracht. Bij het niet inleveren vooraf, wordt

8 8 deze, bij signalering, ingenomen. Ouders kunnen deze dan weer ophalen. Wapens, in welke vorm dan ook, zijn natuurlijk uit den boze. Genoemde zaken worden door de school ingenomen en geretourneerd aan de ouders/verzorgers, waarbij het schoolbeleid nogmaals duidelijk wordt gemaakt. 2.5 Burgerschap Onze visie is dat de leerlingen moeten worden voorbereid op samenleven en op het kunnen deelnemen aan een samenleving, die pluriform en democratisch moet zijn. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen verschillende zienswijzen op bepaalde problemen ontdekken, dat zij leren kijken vanuit die verschillende perspectieven en dat ze een eigen mening leren formuleren en onderbouwen. Aan de hand van de door ons gebruikte aardrijkskunde- en geschiedenismethode Hier en daar en Bij de tijd, waarin de kerndoelen: de Nederlandse en Europese staatsinrichting, het respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en de Nederlandse multiculturele samenleving expliciet in thema s aan de orde komen en mede m.b.v de methode Hellig Hart (levensbeschouwelijke vorming), de methode Klets, die de leerlingen ondersteuning biedt in hun sociaal emotionele ontwikkeling en de afspraken rond het project Kom op voor jezelf, willen we de leerlingen voorbereiden op de samenleving. Uitgaande van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie), die door iedereen op school onderschreven moeten worden en bij alles zichtbaar moeten zijn, moeten de volgende onderdelen in de loop van de schooltijd aan de orde komen: - het samenleven in de school (waarbij de afspraken rond Kom op voor jezelf een belangrijke leidraad vormen) ; - het samenleven buiten de school (waarin ook acties t.b.v. de Voedselbank (St. Maarten / Kerstmis) en de Zonnebloem (Pasen) passen); - leren mee te doen in de school: mee te praten en mee te beslissen (onderwijsonderdeel uit het taalaanbod); - leren dat ieder individu een eigen verantwoordelijkheid heeft (Kom op voor jezelf; Timeoutafspraken); - een eigen levensovertuiging leren vormen, vanuit de gedachte dat we deelnemer zijn van een samenleving, waarin niet iedereen hetzelfde hoeft te denken en waarin ruimte is voor minderheden en voor anders zijn (levensbeschouwing-, aardrijkskunde- en geschiedenislessen); - kennis opdoen van de principes van onze democratie en daar een mening over vormen (geschiedenislessen). De activiteitenkalender, de vieringencyclus, de methode- opbouw en een met vaste onderwerpen door het jaar heen gestructureerde agenda van de teamvergadering zorgt ervoor dat bovenstaande onderdelen steeds aan de orde worden gesteld. 2.6 Kledingvoorschriften Leerlingen kunnen tot de Paulusschool worden toegelaten als de ouder(s)/verzorger(s) de uitgangspunten van de school onderschrijven en respecteren, zo ook de katholieke uitgangspunten. Kleding van leerkrachten en leerlingen, die een andere geloofsovertuiging benadrukt is in principe niet toegestaan. Wel zal geprobeerd worden, indien een dergelijke situatie zich voordoet, in overleg tot een goede oplossing te komen. Van stagiaires verwachten wij, dat zij actief deelnemen aan identiteitsactiviteiten. Kleding die, naar het oordeel van de school, wanordelijkheden en onrust in de hand werkt, is eveneens niet toegestaan. In een beleidsnotitie staat beschreven wat wij hieronder verstaan.

9 9 Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs. 3.1 De schoolorganisatie. Op de Paulusschool wordt lesgegeven aan kinderen vanaf 4 jaar. Deze kinderen beginnen in groep 1. Als ze 11 à 12 jaar oud zijn stromen ze uit naar het vervolgonderwijs. De schoolperiode is verdeeld in onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5), en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). De leerlingen worden in groepen geplaatst naar leeftijd. De school kent het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen van gelijke leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Als dit qua leerlingenaantal per groep sterke verschillen oplevert, wordt er ook wel gewerkt met combinatiegroepen. In het schooljaar starten we met één instroomgroep 1, één groep 1/2, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8. In de kleutergroepen vindt de instructie naast klassikaal ook in kleine groepen plaats, waarbij dan andere groepjes met een andere activiteit bezig zijn. Naast werken in groepen kan er ook individueel gewerkt worden of in een kring. Vanaf groep 3 neemt klassikale instructie toe. Instructie in kleine groepen of individueel vindt plaats als de leerbehoefte van de kinderen daar om vraagt. Allochtone neveninstromers vanaf 4 jaar, die het Nederlands absoluut niet beheersen, kunnen gedurende een jaar naar de interzuilaire opvangklas (IOK) De Globe. Als ze daar alle modules met positief gevolg hebben doorlopen, kunnen deze kinderen aangemeld worden op een basisschool naar keuze. 3.2 Groepsgrootte. Aan het eind van ieder schooljaar worden de groepen voor het nieuwe schooljaar samengesteld. De groepsgrootte is natuurlijk afhankelijk van het aantal leerkrachten waar onze school dan recht op heeft; dit is weer afhankelijk van het aantal leerlingen. Met de M.R. wordt het formatieplan van de school doorgenomen. In overleg met het team en de M.R. worden jaarlijks de taken verdeeld. Bij de groepsgrootte en de groepsindeling wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de leerlingen over de groepen. Ook het specifieke karakter of de geaardheid van de groep kan medebepalend zijn. De verdeling van de leerlingen over de groepen is een verantwoordelijkheid van de school. Soms kan het gebeuren dat kinderen uit de groepen 1 en 2 gedurende het schooljaar in een ander groep 1 en/of 2 geplaatst worden. Dit geschiedt wanneer de instroom van nieuwe leerlingen dermate groot is, dat deze kinderen niet in één groep opgevangen kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kinderen, de gang van zaken in de groep en het tijdstip zal deze regeling toegepast kunnen worden. 3.3 Het schoolteam. Het team van de Paulusschool kent de volgende taakverdeling: De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct. De directeur houdt zich bezig met leidinggevende taken. De adjunct heeft leidinggevende taken en is tevens I.B-er. Groepsleerkrachten. Deze hebben als belangrijkste taak de zorg voor de kinderen en de lessen in de eigen groepen. Daarnaast heeft elke groepsleerkracht ook taken, waarvoor hij/zij als teamlid verantwoordelijk is. De intern-begeleiders (IB-ers). Deze leerkrachten hebben als taak het leerlingvolgsysteem te bewaken, kinderen met problemen op te sporen, samen met de groepsleerkracht te bespreken hoe kinderen, die extra aandacht nodig hebben, het beste geholpen kunnen worden. Ook onderhouden zij de contacten met de speciale school voor basisonderwijs en met de onderwijsbegeleidingsdienst. Zij coördineren de zorg voor de kinderen. Hiervoor hebben zij een aparte opleiding gevolgd. De intern - begeleiders zijn een aantal dagdelen per week vrijgesteld van lesgevende taken.

10 10 De vakleerkracht gymnastiek. Het is van groot belang dat kinderen zich lichamelijk goed ontwikkelen en zich goed leren bewegen. Vakleerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid. Eén van onze groepsleerkrachten is tevens vakleerkracht gymnastiek. Hij zal dit schooljaar één gymles aan de groepen 3 t/m 8 verzorgen. De combifunctionaris sport, aangesteld bij het stadsdeel Noord van de gemeente Enschede, geeft als vakleerkracht gymles aan de leerlingen van de groepen 1 en 2. Het onderwijsondersteunend personeel. Behalve leerkrachten werkt er bij ons op school een onderwijsassistent, die samen met de verschillende groepsleerkrachten extra ondersteuning biedt aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Daarnaast worden wij ook ondersteund door een administratrice en een Opa die als vrijwilliger veel klussen op en om school oppakt. De stagiaires. Onze school biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid om het geven van lessen in de praktijk te oefenen. Deze stagiaires zijn afkomstig van de Pabo Edith Stein in Hengelo. Daarnaast hebben we ook stagiaires van andere opleidingsinstituten, zoals de MBO-opleiding voor klassen- en onderwijsassistent, MBO-opleiding ROC-sport en de HBO-opleiding Saxion. Tot slot. Geen enkele school kan bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. Ouders helpen ons met allerlei taken. Dit kan gaan van het verrichten van hand- en spandiensten (ouderraad), het helpen bij DOE-middagen, het autorijden naar buitenschoolse activiteiten tot het meedenken in de medezeggenschapsraad. 3.4 Basisvaardigheden. We maken verschil tussen de basisvaardigheden voor het jonge kind en de basisvaardigheden voor het oudere kind. De doelen die wij ons als school gesteld hebben, richten zich bij het jonge kind op een brede ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat jonge kinderen veel moeten kunnen spelen. Zij moeten handelend bezig zijn. Als de kinderen nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben en emotioneel vrij zijn, zullen zij zich verder (breed) ontwikkelen. In de overige groepen meer vakgebonden gewerkt. Groep 3 is een soort overgangsgroep. In de hoogste groepen wordt voornamelijk met methodes gewerkt, die leerstofthema's kennen. Deze methodes worden regelmatig aangevuld met korte thema's, bijvoorbeeld het voorbereiden op een museumbezoek of een tentoonstelling. Wat voor zowel het jonge als het oudere kind geldt, is dat de leerstof zo wordt gekozen dat alle leerlingen het programma in principe kunnen volgen. In deze zin is dit te omschrijven als minimumprogramma. Dit programma is afgestemd op de grootst mogelijke groep in elk leerjaar. Dit correspondeert met de kerndoelen van het basisonderwijs. Er wordt extra zorg besteed aan de leerlingen voor wie dit erg moeilijk wordt. Leerlingen, die uitschieten boven het gemiddelde, wordt zoveel mogelijk, op maat gesneden, extra stof en / of verdieping geboden. 3.5 Methodes. In de kleutergroepen wordt aan auditieve training gedaan o.a. door middel van de methode Wat zeg je. Er wordt met de nieuwste versie van Schatkist gewerkt en verder wordt er gewerkt met onderdelen uit Piramide. In beide methodes komen veel taalaspecten naar voren, maar Schatkist combineert taal, voorbereidend lezen en rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling in één. Zowel Piramide als Schatkist gaan uit van thema s en ook de peuterspeelzalen in de wijk werken op deze manier (voornamelijk met Piramide), dus is er al een stukje herkenning bij de jongste kleuters als ze starten in groep 1 van de basisschool. Voor het rekengedeelte maken we, net zoals in de overige groepen, in de kleutergroepen gebruik van de methode Wereld in getallen. De doelen vanuit de methoden worden aangevuld door de leerkrachten om zo te voldoen aan de onderwijsdoelen. Vanuit de bestaande doelen wordt op ontwikkelingsgerichte wijze

11 11 invulling gegeven aan de les. Zo kan het zijn dat de actuele belevingswereld van het kind voorrang krijgt boven het thema vanuit de methode om de leerdoelen te realiseren. Vanaf groep 3 wordt er voornamelijk met behulp van methoden gewerkt. Aanvankelijk lezen: Voor lezen gebruiken we in groep 3 de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode wordt op veel basisscholen gebruikt. De methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie. Schrijven: Een goed handschrift vinden we belangrijk. De kinderen in groep 3 schrijven met een potlood. Zodra de motoriek dit toelaat (meestal in groep 4), gaan ze met de vulpen schrijven. In alle groepen maken we gebruik van de methode Pennenstreken. Wilt u weten welke schrijfletters op school worden aangeleerd, dan kunt u dit altijd navragen bij de leerkracht van groep 3. Taal: In de groepen 4 t/m 8 werken we met de taalmethode Taal actief. Bij de kleuters wordt hoofdzakelijk gewerkt met de methode Schatkist. Rekenen: In alle groepen gebruiken we de methode Wereld in Getallen. In de kleutergroepen wordt gewerkt met de voorloper van Wereld in Getallen. Lezen: In alle groepen werken we met de leesmethode Goed gelezen. Dit is een begrijpend- en studerend leesmethode voor de groepen 4 t/m 8. Het onderdeel voortgezet technisch lezen uit deze methode is alleen in groep 4 ingevoerd. Daarnaast komt leesbevordering en het verwerven van informatie door lezen aan bod. De zaakvakken: Aardrijkskunde wordt gegeven met behulp van de methode Hier en daar. Voor geschiedenis gebruiken we de methode Bij de tijd en voor biologie / techniek wordt gebruik gemaakt van Wijzer door de natuur en techniek. Dit zijn nieuwe methoden, die helemaal voldoen aan de eisen, die de kerndoelen ons stellen. Verkeer: In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode Wijzer in het verkeer. In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Creatieve vakken: Alle groepen gebruiken voor handvaardigheid, tekenen en muziek de methode Moet je doen. Katechese / Burgerschapskunde: In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de methode Hellig Hart. Deze methode leert kinderen o.a. goed met elkaar (de medemens) om te gaan. Zij leren dat verschillen tussen mensen heel normaal zijn en zelfs voor mensen verrijkend kunnen werken. Studievaardigheid: In de groepen 6 t/m 8 werken we met de methode Blits, die de leerlingen ondersteuning biedt bij verschillende vormen van studievaardigheden. Engels: In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels m.b.v. de methode Real English.

12 12 Hoofdstuk 4: De zorg voor de kinderen. 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. Denkt u erover uw kind op de Paulusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Hij ontvangt u voor een gesprek en geeft u een rondleiding op school. De vierjarigen. Voordat uw kind vier jaar is en aan zijn/haar schoolloopbaan begint, mag het eerst een paar keer komen kijken. De leerkracht, waarbij uw kind in de klas komt, komt persoonlijk bij u thuis om kennis met u te maken. U hoort dan wanneer uw kind mag 'proefdraaien'. Kinderen die in de maand voor de zomervakantie vier jaar worden, krijgen een uitnodiging voor een gezamenlijke kijkmorgen en beginnen de eerste dag na de zomervakantie. Om misverstanden te voorkomen willen wij duidelijk stellen, dat wij geen wachtlijst hanteren en dat wij ons houden aan de afspraken, die in de gemeente Enschede zijn gemaakt m.b.t. het aannamebeleid, n.l. - kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun 4 de verjaardag - 3-jarigen mogen op de Paulusschool maximaal 3 dagdelen voor hun vierde verjaardag komen kennismaken - kinderen, die 4 jaar worden in de laatste weken van het schooljaar, worden toegelaten ná de zomervakantie (wij gaan uit van 1 juni 2015) Instromers in andere groepen. Komt uw kind van een andere basisschool dan kan hij/zij vóór definitieve plaatsing ook een keer meedraaien. Tussentijdse instromers. Buiten 'verhuisleerlingen' nemen wij tijdens het schooljaar geen leerlingen van andere Enschedese basisscholen op. Alleen in goed overleg met de basisschool waar een leerling van afkomstig is, gaan wij over tot toelating. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school. Zodra een leerling bij ons op school zit wordt de ontwikkeling in de gaten gehouden en vastgelegd in een dossier. De voornaamste reden van de toetsing voor ons is, om de ontwikkelingen van de leerling goed in de gaten te houden en zo eventuele achterstand cq. voorsprong zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Bij de kleuters gebeurt dit voornamelijk door de kinderen te observeren. Niet alleen tijdens werkmomenten, maar ook tijdens spel. Vanaf groep 1 worden de kinderen ook getoetst om de ontwikkeling in de gaten te houden. In de latere leerjaren wordt het aantal toetsen uitgebreid. Dit zijn toetsen die bij de leermethoden horen, maar ook niet-methode gebonden toetsen. Voor de niet-methode gebonden toetsen maken we gebruik van de toetsen die ontwikkeld zijn door CITO. In de kleutergroepen worden de volgende CITO- toetsen afgenomen: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Vanaf groep 3 toetsen we de volgende gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen. In de bovenbouw wordt studievaardigheden nog getoetst. Groep 8 maakt de CITO-eindtoets. Deze zal, dit jaar voor het eerst, in april worden afgenomen. De resultaten kennen alleen een positief corrigerende werking op het schooladvies. Slechts na grondige afweging ten opzichte van het eerder gegeven schooladvies en na overleg met ouders zal school een correctie doorvoeren. Twee keer per jaar wordt er in de groepen 1 t/m 8 de Eggo+ kaart ingevuld om de sociale ontwikkeling en de werkhouding van elke leerling in kaart te brengen. Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 krijgen de kinderen hun eerste rapport.

13 13 Vanaf groep 3 ontvangen de kinderen 2 maal per jaar een rapport. De rapportenmap hoort bij de hele schoolperiode en elk rapport, dat op een apart blad wordt meegegeven, kan hierin worden bijgevoegd. Het rapport hoeft niet ondertekend terug naar school. De contacten met ouders krijgt dit schooljaar, na een succesvolle pilot vorig jaar, een andere opzet. De leerkracht nodigt aan het begin van het schooljaar de ouders van ieder kind uit om gezamenlijk een beeld te vormen van de (leer) behoefte van het kind. Met alle ouders van de leerlingen van de groep wordt door de leerkracht een afspraak gemaakt, over de wijze van contact leggen met elkaar, over hun kind. Naast dit contact zijn er rond de rapportmomenten in februari en juni facultatieve 10-minuten gesprekken. De leerkracht nodigt de ouder uit, indien daar naar inzicht van de leerkracht aanleiding toe bestaat. Dit in aanvulling op de eerder genoemde communicatie door het jaar heen. Andersom krijgt de ouder de gelegenheid om vanuit zijn/haar inzicht een afspraak voor een 10-minuten gesprek te maken. Naast de structurele rapportage vindt ook een rapportage plaats als de situatie daar om vraagt. Zorgstuctuur/Leerlingenbespreking. De gehele zorgcyclus is gestructureerd opgebouwd. Door leerkrachten opgestelde groepsplannen (op basis van cognitieve resultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling) worden met de IB besproken. Op basis daarvan vinden klassen bezoeken plaats en kunnen kinderen met een specifieke (onderwijs) behoefte apart in een consultatieve leerling bespreking worden besproken. Tijdens dit gesprek vormen de leerkracht en de IB van school samen met een ortho-pedagoog van de stichting een beeld van de behoefte en de gewenste pedagogisch en didactische invulling tijdens de les. De bespreking van de ontwikkeling van de kinderen in een groepsbespreking vindt tweemaal per jaar plaats. Individuele kinderen met een handelingsplan worden minimaal twee maal besproken in een consultatieve leerling bespreking. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de geboden hulp effect gehad heeft en of het handelingsplan bijgesteld dient te worden. Het leerlingendossier. Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd, waarin de ontwikkelingen en de leervorderingen worden bijgehouden. Zo ontstaat het leerlingvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om op tijd te signaleren waar leer- en/of gedragsproblemen zijn ontstaan, zodat op tijd adequate hulp geboden kan worden. 4.3 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen.

14 14 Samenwerkingsverband en subregio. De school van uw kind maakt deel uit van de subregio Enschede dat valt binnen het Samenwerkingsverband Het Samenwerkingsverband richt zich op het realiseren van Passend Onderwijs. De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van de SKOE vallen onder de subregio Enschede. De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ndersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband PO heeft een eigen website: Op (website van ministerie OCW) en op kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.

15 Ondersteunende externe instanties Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente heeft de taak om de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar te bevorderen en te beschermen. Iedere school heeft te maken met een vast JGZ-team bestaande uit een arts, verpleegkundige en doktersassistent. Zit uw kind in groep 2 of 7, dan komt hij/zij in aanmerking voor een preventief gezondheidsonderzoek. Aan de ouders / verzorgers van deze leerlingen wordt gevraagd om twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van de GGD. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind een korte algemene controle. Na een gesprekje worden het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier mee naar huis. De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor. Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd. Naast de onderzoeken van het individuele kind, verricht de JGZ ook groepsgerichte activiteiten, zoals: De hygiëne en veiligheid in en om school. Voorlichting over hoofdluisbestrijding. Maatregelen die verspreiding van besmettelijke ziekte kunnen voorkomen. Het voorkomen van en ingrijpen bij lichamelijke, seksuele of geestelijke kindermishandeling. De arts en verpleegkundige treden daarbij op als vertrouwenspersoon. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen op deze deskundigen een beroep doen. De schoolverpleegkundige heeft regelmatig overleg met de interne begeleider over allerlei zaken die van belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Op de website vindt u de meest actuele informatie van de JGZ. Medisch protocol Het verrichten van medisch handelen door het personeel van de school is aan regels gebonden. Uitgangspunt is, dat wij niet zo maar medische handelingen mogen verrichten en / of medicijnen mogen toedienen. Dit geldt zelfs voor het toedienen van aspirine of paracetamol. Daarover zullen we altijd met de ouders / verzorgers in overleg proberen te treden. Wat we wel of niet mogen en onder welke voorwaarden, hebben we beschreven in een medisch protocol, dat gebaseerd is op landelijke richtlijnen. Met name wanneer uw zoon of dochter regelmatig medische verzorging nodig heeft, is overleg met u over dit protocol van belang. Daarnaast is het erg belangrijk dat wij bij calamiteiten met u kunnen overleggen. Hiervoor is uw hulp met het actueel houden van de telefoonnummers van groot belang. Daarom verzoeken wij u om veranderingen in uw telefoonnummer(s) z.s.m. aan ons door te geven. Logopedie Bij alle vierjarige kinderen, die hebben deelgenomen aan een VVE-traject op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, wordt, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), in de

16 16 eerste maanden een taalonderzoek (Taktoets) afgenomen. Na het taalonderzoek krijgt u schriftelijk bericht over de resultaten. Deze resultaten worden ook met de school besproken. De school bepaalt of er extra hulp nodig is en neemt dan contact met u op. Kinderen kunnen door de logopedisten van de Ariensschool onderzocht worden op verzoek van de groepsleerkracht, IB of JGZ-arts. Hiervoor moet toestemming gegeven worden door de ouders. De resultaten van de screening worden besproken met de leerkracht en de ouders krijgen van de screening schriftelijk bericht. Schoolgericht Maatschappelijk Werk/ Wijkcoaches De school werkte in het verleden samen met het SgMW. Vanaf start schooljaar zal de wijkcoach deze rol overnemen. De gemeente Enschede heeft, vanuit de transitie jeugdzorg, in het primair onderwijs de rol van de SgMW vervangen door de wijkcoach. Deze zal dezelfde taken, die de SgMW-er in het verleden uitvoerde, op zich nemen. Dit vindt echter nu vanuit een multidisciplinair wijkteam plaats. Hierdoor kan brede problematiek adequaat worden opgepakt vanuit de aanwezigheid van brede kennis in de wijk. Problemen met kinderen kunnen door school en ouders als partners, met ieder een eigen verantwoordelijkheid naar het kind, gesignaleerd worden. Dat kan variëren van onzekerheid over een bepaalde aanpak, sociaal emotionele gevolgen van een echtscheiding, tot machteloosheid bij vergevorderd ongewenst gedrag. De wijkcoach probeert samen met de ouders tot een nieuwe aanpak en benadering van het kind te komen, waardoor de ouders zich sterk voelen in de opvoeding en het kind zich beter kan ontwikkelen. De wijkcoach is er voor praktische tips, informatie, advies en begeleiding. Elke 1 e dinsdag van de maand is er op school, aan het begin van de morgen, een spreekuur van de wijkcoach. Aanmelding hiervoor kan geschieden via de IB-ers van de school. Samenwerking met andere scholen. De Paulusschool is een onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Op strategische gebied worden lange termijn afspraken gemaakt, waarbij de bovenschoolse stichting faciliterend is aan de onderwijskwaliteit en ontwikkelingen op de scholen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het faciliteren van opleidingen, delen van landelijke innovaties en het houden van toezicht en het ondersteunen bij een adequate financiële huishouding van de school. Daarnaast maakt de school, in de wijk Twekkelerveld, deel uit van het Integraal Kind Centrum. Vanuit dit IKC wordt door de CBS Zevenster, OBS Twekkelerveld, KOV Hebbes en de Paulusschool intensief samengewerkt om vanuit een gedeelde visie overkoepelend naen tussen schoolse opvang en activiteiten vorm te geven. Vanuit die samenwerking vindt maandelijks overleg plaats en zal vanaf schooljaar een breed project vorm worden gegeven op het gebied van multimedia, beroepenoriëntatie, creatieve vormgeving en muziek.

17 Doorstroom binnen de basisschool en de overgang naar het VO Doubleren. Zittenblijven is in alle groepen mogelijk. Er moet sprake zijn van een lage score over de hele linie. Tevens moet er een goed perspectief zijn, m.a.w. doubleren moet zin hebben. Leerlingen kunnen niet vaker dan twee keer dezelfde groep volgen. De leerling moet bij doublure in de beoogde groep passen, zowel sociaal, emotioneel als fysiek. Een beslissing om een leerling te laten doubleren, wordt altijd in overleg met de ouders genomen. De eindbeslissing wordt genomen door de directeur. Voorwaardelijk overgaan. Bij wijze van uitzondering is het voor leerlingen mogelijk om voorwaardelijk over te gaan. Hierover moet goed gecommuniceerd zijn tussen ouder(s)/verzorger(s), groepsleerkracht en interne begeleiding. Van voorwaardelijk overgaan wordt altijd een aantekening gemaakt op het rapport van de leerling. Versneld doorstromen. Versneld doorstromen is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Voorwaarde is dat de leerling over de hele linie flink 'over' moet hebben om te voorkomen dat de leerling na versneld doorstromen moeilijkheden krijgt (terugplaatsing, zelfs doublure). Het initiatief om een kind versneld door te laten stromen ligt bij de leerkracht en de interne begeleider. Criteria, die hierbij getoetst worden, zijn de sociaal emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling en de leervorderingen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directeur, waarbij de directeur zich laat leiden door het advies van de leerkracht(-en) en de interne begeleider; natuurlijk is intensief overleg met de ouders van het grootste belang. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs. Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 geeft voor eind december een pre-advies t.a.v. het niveau. Voor het formuleren van het pre-advies worden meerdere personen binnen de school geraadpleegd. Hierbij zijn zeker betrokken de leerkrachten van groep 8 en 7 en de IB-er van de school en er wordt naast de gegevens over motivatie, gedrag en werkhouding in ieder geval ook van de gegevens uit het CITO- leerlingvolgsysteem gebruik gemaakt. Het definitieve advies van de basisschool voor de onderwijsvorm: VMBO, HAVO of VWO wordt bepaald door de leerkracht van groep 8 in samenspraak met directie en interne begeleiding. Dit eindadvies, waarbij door de basisschool bij voorkeur geen rekening wordt gehouden met de resultaten van de CITO-eindtoets, wordt besproken door de groepsleerkracht van groep 8 met de leerling en de ouders. De eindverantwoordelijkheid voor dit advies ligt bij de directeur van de basisschool.. De ouders zijn vrij hun kind op de school van hun eigen keuze aan te melden Om de ouders bij de keuze te helpen is er in leerjaar 8 een informatieavond, die gegeven wordt door de leerkracht en/of directieleden van het voortgezet onderwijs. Bovendien vinden er persoonlijke gesprekken met de ouders plaats. De kinderen bezoeken enkele vervolgscholen, waar ze een aantal lessen kunnen bijwonen. Zodra het kind is aangemeld bij het voortgezet onderwijs, vindt er een gesprek plaats tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs, waarin de kinderen worden besproken. De groepsleerkracht wordt zodoende betrokken bij de eventuele plaatsing. De VO-school beslist uiteindelijk over de definitieve toelating. Het vervolgonderwijs houdt ons op de hoogte van de vorderingen van het kind.

18 Scholing voor leerkrachten. Ook leerkrachten moeten zich voortdurend scholen en oriënteren op nieuwe ontwikkelingen. Op deze wijze blijven we op de hoogte van de vernieuwingen in het onderwijs. Scholing vindt deels buiten schooltijd plaats en deels onder schooltijd. Jaarlijks wordt er aan het eind van het schooljaar bekeken welke scholing noodzakelijk is om te voldoen aan de vragen en specifieke behoefte van de groep die de leerkracht heeft. Daarnaast zal er op teamniveau bekeken worden in welke richting het team zich moet ontwikkelen om de professionele ontwikkeling voor de lange termijn te borgen. Voor het komend schooljaar staat de verdere implementatie van handelingsgericht werken, en de uitvoering van een goede zorgstructuur centraal. Tevens zal specifieke aandacht zijn voor spelling, begrijpend lezen en woordenschat in de groepen zelf. 4.7 Naschoolse activiteiten voor kinderen. Integraal Kind Centrum (IKC) De Paulusschool maakt onderdeel uit van het IKC in de wijk Twekkelerveld. Vanuit het IKC zullen een aantal activiteiten tijdens en na schooltijd worden opgestart. Er worden, samen met medewerkers vanuit een breed veld aan culturele instellingen in Enschede, diverse activiteiten geïnitieerd. In september zullen ouders verder geïnformeerd worden tijdens een IKC info avond. Kinderen kunnen op vrijwillige basis meedoen. Waar de activiteit plaatsvindt is afhankelijk van de activiteit. Huiswerk. In overleg met de ouders krijgen sommige kinderen huiswerk mee. Het werk bestaat meestal uit leerstof waar het kind problemen mee heeft. Vanaf groep 5 is er huiswerk voor iedereen. 4.8 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen. Schoolzwemmen Sinds het vorig schooljaar biedt de gemeente niet meer de mogelijkheid om met de kinderen deel te nemen aan het schoolzwemprogramma. Of het zwemvangnet voor de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, die nog geen zwemdiploma hebben, dit jaar ingevuld gaat worden is nog niet definitief bekend. Schoolsporttoernooien. De bovenbouwgroepen nemen deel aan diverse schoolsporttoernooien. De kinderen kunnen hier vrijwillig aan deelnemen onder begeleiding van een leerkracht en / of enthousiaste ouders. De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats na schooltijd, veelal op de woensdagmiddag. In het kader van activiteiten van het IKC zullen voor alle leerjaren onder schooltijd sportontmoetingsmiddagen worden georganiseerd voor alle basisscholen en de peuterspeelzalen in de wijk. Schoolreisjes. Eén keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7, onder begeleiding van leerkrachten en ouders, op reis. Groep 8 gaat drie dagen op kamp (voor data zie kalender). Excursies. Alle groepen nemen onder schooltijd aan diverse excursies deel. Het betreft hier excursies naar o.a. t Iemenschoer, waterzuivering, t Heim, musea, (kinder-)boerderij, schouwburg en muziektheater. Voor verzekeringen: zie 6.5.

19 19 Verkeersveiligheid. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het van en naar school gaan, al dan niet onder begeleiding, van hun kind. Als het enigszins mogelijk is, laat uw kind dan lopend naar school gaan. Als u uw kind toch per auto naar school moet brengen, parkeer dan niet op de oversteekplaats of op het trottoir en laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen. Voor de Schietbaanweg ter hoogte van beide scholen geldt een parkeerverbod. Kinderen mogen met de fiets naar school komen als de afstand van huis naar school te groot is om in de middagpauze voldoende tijd te hebben om te eten. Lopen is gezond en kinderen lopen minder gevaar in het verkeer. Natuurlijk kan een naschoolse activiteit ook een reden zijn om op de fiets te komen. De leerlingen van groep acht nemen deel aan het stedelijk verkeersexamen.

20 20 Hoofdstuk 5: Met wie heeft uw kind te maken? Het team. Voor de namen van het team verwijzen wij u naar hoofdstuk 11: namen en adressen. Daar kunt u tevens lezen hoe de taken in het team verdeeld zijn. Kinderen krijgen te maken met verschillende leerkrachten. Redenen kunnen zijn: een vrije dag van de leerkracht in het kader van compensatieverlof (het vroegere ADV=arbeidsduurverkorting), BAPO, ziekte, scholing, maar ook kunnen er meer personen een groep runnen. Uitgangspunt van de school is om de wisselingen voor de kinderen zodanig te regelen, dat zij zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten krijgen. Onderwijsassistent. Op onze school is een onderwijsassistente werkzaam. Zij helpt vooral kinderen die regelmatig extra hulp (buiten de groep) nodig hebben. Stagiaires. De school begeleidt stagiaires van de Pabo Edith Stein. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode studenten van deze school in een of meer groepen van onze school stage lopen. Vierdejaars Pabo-studenten moeten in het kader van de voltooiïng van hun studie een tijd lang zelfstandig lesgeven. Het betreft hier bijna afgestudeerde studenten. De coördinatie van de begeleiding van alle stagiaires is in handen van mevr. M. Alsop. Daarnaast hebben we soms ook stagiaires van het ROC of de Saxion Hogeschool. Compensatieverlof. Iedere leerkracht heeft recht op compensatieverlof. Om deze reden krijgen de kinderen in sommige groepen een aantal keren per jaar les van een andere leerkracht. Het vervangingsschema is zodanig opgesteld dat de kinderen veelal dezelfde vervanger krijgen. Ziekte. Helaas worden leerkrachten ook wel eens ziek. Hoewel wij proberen bij ziekte zoveel mogelijke dezelfde vervanger te krijgen, blijkt dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Bij het inzetten van een vervanger wordt in eerste instantie de vaste vervangingspool van de stichting KOE ingeschakeld. Zijn er geen vaste vervangers meer beschikbaar dan worden via het bestuurssecretariaat de bij hun bekende vrije invallers benaderd. Is er geen invaller meer beschikbaar, dan wordt overlegd of een van de ambulante personeelsleden een groep kan overnemen. Als laatste mogelijkheid wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over enkele andere groepen. Mocht er na 1 dag opvang nog steeds geen vervanger beschikbaar zijn, dan wordt aan de ouders van deze groep gevraagd of het mogelijk is, hun kind voor 1 dag thuis te houden.

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie