Gezondheid in de Achterhoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in de Achterhoek"

Transcriptie

1 Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr. J. Lezwijn, functionaris gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, aangepaste versie januari

2 Voorwoord Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen, kunnen beter doen wat ze zelf graag willen. Gezondheid is dus meer een middel dan een doel op zich. Met het oog op de transities waar gemeenten voor staan, is het van belang inzicht te hebben in dit brede plaatje van gezondheid. Dus niet alleen de aan- of afwezigheid van ziekte, maar ook het welzijn, de zelfredzaam en sociale omgeving zijn hierbij van belang. Relevante vragen hierbij zijn: in hoeverre is men zelf (eventueel met hulp van anderen) in staat met beperkingen om te gaan en het leven in te richten naar eigen wensen? Hoe groot is de zorgvraag en welk deel wordt ondervangen door informele zorg? Hoe is de sociale cohesie en welke gezondheidsproblemen komen voor? Welke groepen zijn met het oog hierop het meest kwetsbaar? Met behulp van de gegevens van de monitor volwassenen en ouderen 2012 geven we antwoorden op bovenstaande vragen. De onderwerpen die in de monitor aan bod komen, zijn deels landelijk vastgesteld en deels gebaseerd op de keuze van gemeenten. Waar voorheen aparte onderzoeken waren voor de doelgroepen volwassenen tot 65 jaar en 65- plussers, is dit nu in één onderzoek samengevat. Dit onderzoek is voor het eerst door alle GGD en in Nederland tegelijkertijd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze rapportage zijn de belangrijkste gegevens weergegeven van de regio Achterhoek. Om de gegevens beter te kunnen plaatsen, worden vergelijkingen weergegeven met de regio Noord- en Oost-Gelderland a en met de resultaten van de volwassenenmonitor in Daarnaast worden de afzonderlijke gemeenten vergeleken met het gemiddelde in de regio Achterhoek. Om zicht te krijgen op risicogroepen is ook gekeken naar verschillen m.b.t. geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In dit rapport wordt met de term volwassenen de hele onderzoeksgroep (19 jaar en ouder) bedoeld. Als er op een specifieke leeftijdsgroep wordt geduid, dan wordt dit met leeftijden aangegeven (bijv. 65-plussers of 19- tot 65-jarigen ). Naast de rapportages met gegevens over de subregio s wordt een factsheet uitgebracht met resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland. Verder zijn er tabellenboeken beschikbaar met gegevens van 19 tot 65 jarigen per gemeente en gegevens van de 65- plussers per (sub)regio. Hierin komen alle onderwerpen aan bod die deel uit maken van het onderzoek. Jan Willem Brethouwer plv. algemeen directeur GGD Noord- en Oost-Gelderland a Met uitzondering van Hattem, omdat deze gemeente in 2012 nog deel uitmaakte van de regio IJsselland 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksopzet en respons Achtergrondkenmerken Financiële situatie in de Achterhoek Meeste mensen ervaren hun gezondheid als goed Chronische aandoeningen en overgewicht Zelfredzaamheid vanaf 75 jaar sterk achteruit Mantelzorg en vrijwilligerswerk: zorg van de toekomst Sociale contacten belangrijk voor gezondheid Veel overmatig alcoholgebruik in de Achterhoek Bewegen belangrijk voor lichamelijke en geestelijke gezondheid Aandeel rokers neemt niet verder af Tot slot Overzichtstabel Volwassenen Monitor 2012 verschillen tussen gemeenten Overzichtstabel jarigen verschillen tussen 2008 en Literatuurverwijzingen

4 1. Inleiding In dit rapport wordt een selectie van de onderwerpen beschreven die in het onderzoek aan de orde zijn gekomen. Hierbij komen de speerpunten uit de landelijke beleidsnota van VWS aan de orde: diabetes, roken, overgewicht en bewegen, depressie en alcoholgebruik. Daarnaast worden de thema s beschreven die in het kader van de naderende transities relevant zijn: chronische aandoeningen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfredzaamheid en sociale omgeving. Omdat achtergrondkenmerken van de bevolking van belang zijn met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen, is ook informatie over leeftijdsverdeling, geslacht, etniciteit en Sociaal Economische Status opgenomen. 2. Onderzoeksopzet en respons Per gemeente is een steekproef getrokken van jarigen, zodat er op gemeenteniveau uitspraken kunnen worden gedaan over de resultaten met betrekking tot de volwassen bevolking. Voor de zelfstandig wonende 65-plussers is een steekproef getrokken op subregionaal niveau waarbij de steekproefomvang in verhouding staat tot het inwoneraantal. In de regio Noord- en Oost-Gelderland was de respons op de toegezonden vragenlijsten 45%. Daarnaast heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd dat deels overeen komt met het GGD-onderzoek. De respondenten van het CBS-onderzoek woonachtig in de regio Noorden Oost-Gelderland zijn toegevoegd aan het GGD onderzoek. In totaal hebben respondenten de vragenlijst goed ingevuld (waarvan GGD respondenten en 555 CBS respondenten). In de Achterhoek was het totaal aantal respondenten (waarvan GGD respondenten en 207 CBS respondenten). De respons was 46%. De gegevens van de respondenten zijn gecorrigeerd door middel van weging, waardoor subgroepen in de populatie (bijv. laagopgeleiden, allochtonen of bepaalde leeftijdscategorieën) niet onder- of oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek, maar er een reëel beeld ontstaat van de situatie in de Achterhoek. 3. Achtergrondkenmerken De achtergrondkenmerken van de volwassenen in de Achterhoek zijn uitgesplitst naar gemeente weergegeven in figuur 1. Driekwart van de respondenten valt in de leeftijdscategorie 19 tot 65 jaar en een kwart is 65 jaar of ouder. Het percentage 65-plussers is het hoogst in Bronckhorst en Berkelland (27% en 26%) en het laagst in Oost Gelre en Doetinchem (beide 22%). Het aandeel 65-plussers in de Achterhoek is hoger dan in de Noord-Veluwe en vergelijkbaar met de Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Tien procent van de volwassenen is van buitenlandse afkomst. Hiervan is 3% van nietwesterse afkomst. Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben de meeste allochtonen (13% en 14%) en Bronckhorst de minste (5%). Het aandeel jarigen van buitenlandse afkomst is sinds 2008 gestegen in de Achterhoek; met name in Oost Gelre. In de Achterhoek heeft 44% van de inwoners een laag opleidingsniveau (lagere school, lbo, mavo of vmbo). In Montferland is het percentage laagopgeleiden hoger (48%) dan gemiddeld in de Achterhoek. Het aandeel laagopgeleiden is in de Achterhoek hoger dan elders in regio 4

5 Noord- en Oost-Gelderland. Het opleidingsniveau verschilt aanzienlijk tussen 19- tot 65- jarigen en 65-plussers (resp. 35% en 71% is laagopgeleid). Montferland Bronckhorst Berkelland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Allochtoon 65-plusser Lage opleiding Doetinchem Aalten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figuur 1: Achtergrondkenmerken van inwoners in de Achterhoek, uitgesplitst naar gemeente. 4. Financiële situatie in de Achterhoek Van de 19- tot 65-jarigen is 3% werkloos, 5% is volledig arbeidsongeschikt en 2% zit in de bijstand. Drieëndertig procent van de inwoners heeft een huishoudinkomen in de laagste twee inkomensklassen (van max per jaar) b. In Oude IJsselstreek is dit percentage het hoogst (37%). In de Achterhoek vallen er wat meer mensen in de lage inkomensklassen dan in de Noord-Veluwe en Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Van de 65-plussers in de Achterhoek, moet een kwart rondkomen van alleen AOW. Dit is meer dan in de Noord-Veluwe en Midden-IJssel/ Oost-Veluwe. Ongeveer een vijfde van de volwassenen geeft aan moeite te hebben met rondkomen. Dit aandeel is het grootst in Doetinchem (23%) en het kleinst in Berkelland en Bronckhorst (beide 15%). 65-plussers hebben minder moeite met rondkomen dan 19- tot 65-jarigen (resp. 12% en 21%). 5. Meeste mensen ervaren hun gezondheid als goed Hoe iemand de eigen gezondheid ervaart, is afhankelijk van de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Gezondheid of je gezond voelen heeft dus niet altijd te maken met aanof afwezigheid van ziekten, maar gaat over datgene nog kunnen doen wat je zelf wilt doen, b Dit is het gestandaardiseerd inkomen dat is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van een huishouden. CBS

6 eventueel met ondersteuning. Een slecht ervaren gezondheid hangt samen met een verhoogd risico op vroegtijdig sterfte. De meeste volwassenen (78%) in de Achterhoek beoordelen hun gezondheid als (zeer) goed. Het aandeel volwassenen dat hun gezondheid als goed beoordeelt, is in Oude IJsselstreek lager dan elders in de Achterhoek (74%). In Oost Gelre en Berkelland is dit percentage juist hoger (resp. 83% en 82%). Mannen beoordelen hun gezondheid over het algemeen beter dan vrouwen (80% vs. 76%) en middel- en hoogopgeleiden ervaren een betere gezondheid dan laagopgeleiden (87% vs. 66%). Verder wordt de gezondheid minder goed ervaren naarmate men ouder wordt (82% van de jarigen ervaart een goede gezondheid tegenover 66% van de 65-plussers). 6. Chronische aandoeningen en overgewicht Ruim 60% van de volwassenen in de Achterhoek heeft één of meer chronische aandoening(en). Hart- en vaatziekten vormen de grootste ziektelast. In de Achterhoek is 6% van de volwassenen onder controle bij een arts voor hart- en vaatziekten. Het aandeel volwassenen met hart- en vaatziekten is in Bronckhorst hoger (8%) dan elders in de Achterhoek. Hart- en vaatziekten komen relatief veel voor bij oudere mensen, laagopgeleiden en mannen. Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn onder andere een hoge bloeddruk, diabetes en overgewicht. 1 Met name de kans op een beroerte neemt exponentieel toe bij een toenemende bloeddruk. 2 In totaal heeft 20% van de volwassenen in de Achterhoek een hoge bloeddruk. Zes procent van de volwassenen heeft diabetes mellitus. In Aalten is het aandeel volwassenen met diabetes (4%) lager dan elders in de Achterhoek. Ook voor het ontstaan van type 2 diabetes mellitus is overgewicht een belangrijke risicofactor. Ruim de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Overgewicht komt het meeste voor in Oude IJsselstreek (57%) en het minst in Oost Gelre (48%). Het aandeel volwassenen met overgewicht is in de Achterhoek hoger dan elders in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Naarmate mensen ouder worden, stijgt het risico op hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en diabetes. Het percentage overgewicht stijgt tussen de 19 en 75 jaar, maar neemt in de oudste leeftijdscategorie weer af. Bij vrouwen komen meer ziekten en aandoeningen voor, terwijl mannen vaker overgewicht hebben. Genoemde risicofactoren en aandoeningen komen meer voor bij laagopgeleiden dan bij middel- en hoogopgeleiden (zie figuur 2). 6

7 Figuur 2: Hart- en vaatziekten en risicofactoren (diabetes, hoge bloeddruk en overgewicht) van inwoners in de Achterhoek uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Depressie is een aandoening met grote impact. Mensen met depressie zijn vaak ernstig beperkt in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Bovendien is depressie één van de duurdere ziekten vanwege het hoge ziekteverzuim en de hoge zorgkosten die hiermee gepaard gaan. 3 In de Achterhoek heeft 36% een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie, dit is minder dan elders in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Het risico is het hoogst in Oude IJsselstreek en Montferland (42% en 40%) en het laagst in Berkelland en Bronckhorst (29% en 32%). Het risico op een angststoornis of depressie is hoger voor laagopgeleiden en vrouwen. 7. Zelfredzaamheid vanaf 75 jaar sterk achteruit In het regeerakkoord is veel aandacht voor zelfredzaamheid van burgers. 4 Ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt steeds meer nadruk gelegd op wat iemand wel kan en op kwaliteiten die mensen bezitten. Dit betekent dat de kracht van de burger centraal komt te staan. Zelfredzaamheid en actief deelnemen in de samenleving zijn hierbij belangrijke aspecten. Naarmate mensen ouder worden, ervaren zij meer lichamelijke beperkingen (zie figuur 2). Vanaf een leeftijd van 75 jaar nemen deze problemen in sterke mate toe. Gehoor- en gezichtsproblemen komen bij respectievelijk 14% en 15% van de 75-plussers voor. Mannen kampen vaker met gehoorproblemen dan vrouwen. Mobiliteitsproblemen, zoals moeilijkheden met zelfstandig lopen, nemen vanaf 65 jaar sterk toe. Ruim één op de vijf 65- plussers kampt met mobiliteitsproblemen. Dit zijn vaker vrouwen dan mannen. In totaal heeft 29% van de 65-plussers tenminste één lichamelijke beperking. Laagopgeleiden hebben vaker fysieke beperkingen dan middel- en hoogopgeleiden. In het onderzoek zijn zeven vragen gesteld om te bepalen of mensen regie ervaren over hun leven. Hierbij komen o.a. gevoelens van hulpeloosheid, controle hebben over dingen die je overkomen en het vinden van oplossingen voor problemen aan de orde. Op basis van deze 7

8 vragen heeft één op de tien 65-plussers geen regie over het eigen leven. Laagopgeleide ouderen hebben vaker geen regie over eigen leven dan middel- en hoogopgeleide ouderen. Uit figuur 3 blijkt dat de regie over het eigen leven sterk afneemt vanaf de leeftijd van 75 jaar. Vanaf deze leeftijd nemen ook de fysieke beperkingen sterk toe. Chronische aandoeningen nemen geleidelijk aan toe met de leeftijd (zie figuur 3). Figuur 3: Percentage inwoners met beperkingen en percentage dat geen regie over eigen leven heeft uitgezet naar leeftijd in 5-jaarsgroepen. 8. Mantelzorg en vrijwilligerswerk: zorg van de toekomst Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keus. Mantelzorg overkomt je. Door veranderingen in de wet zal er de komende tijd een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers alleen maar verder doet toenemen. In de Achterhoek heeft 16% van de volwassenen in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek mantelzorg gegeven. Elf procent is mantelzorger volgens de definitie dat er langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur in de week mantelzorg verleend wordt. Ongeveer één op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Dit is iets minder dan elders in regio Noord- en Oost-Gelderland. De meeste mantelzorgers bevinden zich onder de jarigen (16%). Vrouwen verlenen vaker mantelzorg dan mannen. Van de 65-plussers ontvangt 17% mantelzorg; 30% van de 75-plussers ontvangt deze zorg. Laagopgeleiden en vrouwen ontvangen meer mantelzorg dan hoogopgeleiden en mannen 8

9 (zie figuur 4). Dit kan deels worden verklaard doordat met name ouderen mantelzorg ontvangen en lager opgeleid zijn dan de jongere generatie. % Mantelzorg geven Mantelzorg ontvangen 5 0 man vrouw laag mid./ hoog Leeftijd (jaar) Opleiding Figuur 4: Percentage inwoners dat mantelzorg geeft (langer dan 3 maanden / meer dan 8 uur in de week) en percentage dat mantelzorg ontvangt in de Achterhoek, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Het type mantelzorg dat het meeste wordt gegeven, is hulp in de huishouding. Mantelzorg wordt in de meeste gevallen verleend door de echtgenoot/partner of kinderen (zie tabel 1). Tabel 1. Type mantelzorg en wie verleent de zorg (% van degenen die mantelzorg ontvangen). Mantelzorg % Type mantelzorg: Hulp in de huishouding 74 Klaarmaken warme maaltijden 32 Hulp bij persoonlijke verzorging 22 Hulp bij medische verzorging 18 Gezelschap, troost, afleiding etc. 43 Begeleiding en of vervoer 55 Regeling geldzaken en of andere administratie 52 Andere zaken 15 Van wie krijgt u hulp? Echtgenoot/partner 48 Kinderen, schoondochter of schoonzoon 43 (Schoon)ouders 12 Andere familieleden 18 Buren/vrienden/kennissen 27 Van de volwassenen in de Achterhoek verricht 34% vrijwilligerswerk. In Oost-Gelre en Bronckhorst is het aandeel vrijwilligers het grootst (40% en 42%). In Doetinchem is dit aandeel het laagst (26%). Mannen in de Achterhoek verrichten vaker vrijwilligerswerk dan 9

10 vrouwen (36% vs. 33%) en middel- en hoogopgeleiden verrichten vaker vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden (39% vs. 28%). 9. Sociale contacten belangrijk voor gezondheid Uit onderzoek blijkt dat het risico op sterfte groter is, naarmate mensen minder (positief ervaren) steun krijgen. Ouderen die tevreden zijn met hun contacten en veel contact met hun buren hebben, zijn gezonder dan ouderen die dat niet hebben. 5 De meeste volwassenen in de Achterhoek hebben minstens één keer per week contact met hun buren (70%). Het aandeel dat wekelijks contact heeft met de buren is in de Achterhoek iets groter dan elders in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Vooral 65-plussers hebben vaak contact met hun buren. Eenzaamheid is een gevoel dat mensen zelf hebben en is daardoor niet altijd zichtbaar. Het probleem kan daardoor gemakkelijk onder- en overschat worden. Zowel het aantal sociale contacten als de ervaren kwaliteit van de sociale contacten zijn bepalend voor gevoelens van eenzaamheid. Mensen kunnen zich eenzaam voelen met veel mensen om zich heen, of helemaal niet eenzaam zijn met een klein sociaal netwerk. Dit hangt af van hun eigen beoordeling van de kwaliteit van de contacten. 6 In totaal is 34% van de volwassenen in de Achterhoek matig tot ernstig eenzaam (hiervan is 6% (zeer) ernstig eenzaam); van 29% in Oost Gelre tot 39% in Aalten. Mensen met een lage opleiding zijn vaker eenzaam dan mensen met een middelbare of hoge opleiding. Uit een onderzoek van Honigh de Vlaming onder ouderen blijkt dat ouderen gemiddeld niet eenzamer zijn geworden in de periode tussen 2005 en De mate van eenzaamheid onder ouderen met mobiliteitsproblemen was echter hoger in 2010 dan in Daarnaast liet dit onderzoek zien dat het verschil in het percentage eenzame ouderen tussen gemeenten vooral is toe te schrijven aan het percentage ouderen met mobiliteitsproblemen en alleenstaanden. 7 Sinds 2008 is het aandeel jarigen dat eenzaam is, afgenomen in de Achterhoek. 10. Veel overmatig alcoholgebruik in de Achterhoek Overmatig gebruik van alcohol verhoogt het risico op onder andere verschillende vormen van kanker, hart- en vaatziekten en de beschadiging van hersenen en zenuwen. Van de volwassenen in de Achterhoek drinkt 85% wel eens alcohol, 22% is een overmatige drinker en 15% een zware drinker. (Overmatige drinker: drinkt meer dan 7 glazen/week (vrouwen) of meer dan 14 glazen/week (mannen). Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week meer dan 4 (vrouwen)/6 (mannen) glazen per dag.) In Oost Gelre is het overmatig gebruik van alcohol het ernstigst (overmatig drinker: 29%; zware drinker: 21%). In Doetinchem is het aandeel zware drinkers het laagst (10%). In de Achterhoek komt overmatig en zwaar alcoholgebruik meer voor dan elders in regio Noord- en Oost-Gelderland. Overmatig alcoholgebruik komt het meest voor bij jarigen en bij jarigen. Zwaar alcoholgebruik komt het meest voor onder de jarigen. Een opvallende leeftijdscategorie vormen de jarigen waar overmatig en zwaar alcoholgebruik relatief 10

11 weinig voorkomt. Zware drinkers zijn meestal mannen en ook overmatige drinkers zijn vaker mannen dan vrouwen (zie figuur 5). Sinds 2008 is het aandeel zware drinkers onder jarigen toegenomen in de Achterhoek (met name in Oost Gelre). % Overmatige drinker Zware drinker 5 0 man vrouw laag mid./ hoog Leeftijd (jaar) Opleiding Figuur 5: Overmatige en zware drinkers in de Achterhoek uitgesplitst naar geslacht leeftijd en opleidingsniveau. 11. Bewegen belangrijk voor lichamelijke en geestelijke gezondheid Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Zo blijkt beweging een beschermende werking te hebben tegen depressie en diabetes. 8 Om vast te stellen wat voldoende beweging is, zijn normen opgesteld. Zo is er de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), die stelt dat men tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging moet hebben. Een andere norm voor beweging is de fitheidsnorm voor een goede conditie van het hartvaatstelsel. Deze stelt dat er drie maal per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig is (door bijvoorbeeld te sporten). 9 Van de volwassenen in de Achterhoek voldoet 64% aan de NNGB en 28% aan de fitheidsnorm. Dit is ongeveer hetzelfde als elders in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Mannen voldoen even vaak aan de NNGB als vrouwen. Ook voor de fitheidsnorm is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Met betrekking tot opleidingsniveau is er een opvallend verschil tussen volwassenen tot 65 jaar en 65-plussers. Bij de ouderen is er een verband tussen opleidingsniveau en het voldoen aan de beweegnormen: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker wordt voldaan aan de beweegnormen. Bij volwassenen tot 65 jaar is dit verband echter niet aanwezig. In deze groep voldoen juist de laagopgeleiden vaker aan de NNGB dan de hoogopgeleiden (zie figuur 6). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat hoogopgeleiden vaker een zittend beroep hebben. Voor de fitheidsnorm is dit verband er niet. 11

12 Figuur 6: Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen (NNGB)/Fitheidsnorm,19-65 jarigen en 65-plussers naar opleidingsniveau in de Achterhoek. 12. Aandeel rokers neemt niet verder af Roken vormt een belangrijk risico voor hart- en vaatziekten en kanker. Na enkele jaren van afname en stabilisatie van het aantal rokers wordt landelijk weer een lichte toename gesignaleerd. 10 In de regio Achterhoek rookt een vijfde van de volwassenen. Onder laagopgeleiden wordt meer gerookt dan onder middel- en hoogopgeleiden. In de gemeente Berkelland wordt door minder volwassenen gerookt dan gemiddeld in de Achterhoek. Het percentage rokers in de Achterhoek is in 2012 stabiel gebleven ten opzichte van Tot slot Deze rapportage is een samenvatting van de resultaten van de monitor die in het najaar van 2012 is afgenomen onder de volwassen bevolking van 19 jaar en ouder uit de regio Noorden Oost-Gelderland. Wilt u met deze items aan het werk, dan vindt u informatie, handige materialen, tips en praktijkvoorbeelden in de handreiking Gezonde Gemeente ( Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor een advies op maat. 12

13 14. Overzichtstabel Volwassenen Monitor 2012 verschillen tussen gemeenten Aalten Doetinchem Winterswijk Oude IJsselstreek Oost Gelre Berkelland Bronckhorst Montferland Achterhoek Regio NOG % % % % % % % % % % Achtergrondkenmerken 65-plussers 24 22* * 26* 27* 25 25** 24 Allochtonen 11 13* 11 14* 9 8 5* Laag opleidingsniveau * 43** 41 Financiële situatie Besteedbaar inkomen 0-40% (max euro) * ** 31 Moeite met rondkomen 19 23* * 15* Gezondheid, ziekte en overgewicht Ervaren gezondheid is goed tot zeer goed * 83* 82* Eén of meer chronische aandoening(en) Hoge bloeddruk Hart- en vaatziekten Diabetes Overgewicht (BMI > 25) * 48* ** 50 Matig tot hoog risico op angststoornis of depressie * 33 29* 32* 40* 36** 38 Sociale omgeving Mantelzorger (langer dan 3 mnd of meer dan 8 u/week) Zwaar belast door mantelzorg ** 14 Mantelzorg ontvangen in afgelopen 12 maanden Vrijwilliger 33 26* * 37 42* Tenminste één keer per week contact met buren ** 68 Eenzaam zijn 39* * Leefstijl Overmatige drinker * ** 21 Zware drinker 18 10* * ** 12 Roker * Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen Voldoet aan de fitheidsnorm * Wijkt significant (p<0,05) af van de andere gemeenten in de Achterhoek. **Wijkt significant af van de subregio s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. Roze= ongunstig, Paarsblauw = gunstig, Zwart=neutraal. 13

14 15. Overzichtstabel jarigen verschillen tussen 2008 en 2012 Achtergrondkenmerken Aalten Doetinchem Winterswijk Oude IJsselstreek Oost Gelre Berkelland Bronckhorst Montferland Achterhoek Allochtonen = = = = > = = = > Laag opleidingsniveau = = = = = = = = = Financiële situatie Moeite met rondkomen = = = = = = = = = Gezondheid, ziekte en overgewicht Diabetes = = = = = = = = = Hoge bloeddruk < = = = > = = > = Overgewicht (BMI >25) = = = = = = = = = Matig/hoog risico op angstoornis/depressie = = = = = = = = = Sociale omgeving Mantelzorg ontvangen (afgelopen jaar) = = = > = = = = > Mantelzorg gegeven (afgelopen jaar) < > = = < < = < = Zwaar belast door mantelzorg = = = = = = = = = Vrijwilligerswerk = = = = = = = = Eenzaamheid = < < < < = < = < Leefstijl Roken = = = = = = = = = Zware drinkers = = = = > = = = > > = (significant, p < 0,05) meer dan in 2008; < =(significant) minder dan in 2008 = gelijk aan Roze= ongunstig, Paarsblauw = gunstig, Zwart=neutraal. 14

15 16. Literatuurverwijzingen 1 Hartstichting Verkregen via < in mei Gommer AM (RIVM), Hoeymans N (RIVM), Poos MJJC (RIVM). Ziektelast in DALY's: Wat is de ziektelast in Nederland? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, < Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\sterfte, levensverwachting en DALY's\Ziektelast in DALY's, 22 maart Spijker J (Trombose-instituut), Schoemaker C (RIVM). Wat is depressie en wat is het beloop? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Beethoven: RIVM, < Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheid en ziekte\ziekten en aandoeningen\psychische stoornissen\depressie, 12 juni Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mei Croezen, S. (2010). Social relationships and healthy ageing : epidemiological evidence for the development of a local intervention programme. (128 p. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: ). 6 Savelkoul M (RIVM), Tilburg TG van (VU). Welke factoren beïnvloeden eenzaamheid? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Beethoven: RIVM, < Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidsdeterminanten\Omgeving\Sociale leefomgeving\eenzaamheid, 20 september Honigh de Vlaming R. Healthy Ageing: prevention of loneliness among elderly people. Evaluation of a complex intervention in public health practice. Thesis, Wageningen University (2013). 8 Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mei Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen; beweegnorm. Verkregen via: < in mei TNS NIPO. Continu Onderzoek Rookgewoonten. Opgehaald van 13 november

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Gezondheid in de Noord-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Noord-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Noord-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers ouderenmonitor 2010 gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers ouderenmonitor gemeente Elburg - mantelzorg Een toelichting op de tabel staat onderaan. Mantelzorg ontvangen Waaruit bestaat de mantelzorg die men momenteel ontvangt Elburg heeft afgelopen jaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE GENNEP Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE GENNEP... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BEESEL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Fit en Gezond in Overijssel 2016

Fit en Gezond in Overijssel 2016 Fit en Gezond in Overijssel 2016 Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Provinciale resultaten sport en bewegen Colofon Fit en Gezond in Overijssel Provinciale resultaten sport en bewegen uit de

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERDALEN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERDALEN... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE WEERT... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE VENLO... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE LEUDAL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE LEUDAL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE NEDERWEERT... 4 1.1.

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERMOND... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE HORST AAN DE

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BERGEN... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE PEEL EN MAAS... 4

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE MAASGOUW... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ECHT-SUSTEREN... 4 1.1. Algemene kenmerken...

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

27 Sociale participatie bij ouderen in de regio Gelre-IJssel

27 Sociale participatie bij ouderen in de regio Gelre-IJssel 27 Sociale participatie bij ouderen in de regio Gelre-IJssel 2012 Ouderen die deelnemen aan sociale activiteiten zijn over het algemeen gezonder en hebben een hogere mate van welbevinden dan zij die niet

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE VENRAY... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel

26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 26 Bewegen in de regio Gelre-IJssel 2012 In de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij heeft het kabinet gekozen om bewegen als belangrijkste focus te nemen in het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Centrum gezond en wel?

Centrum gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Van de inwoners van heeft 85% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Combinaties van risicofactoren

Combinaties van risicofactoren Achtergronddocument Combinaties van risicofactoren Vóórkomen van risicofactoren en clustering Zowel overgewicht als roken clusteren met zwaar alcoholgebruik Zowel overgewicht als dagelijks roken gaan samen

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016

GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016 GEZONDHEID ALS AANGRIJPINGSPUNT OM BINNEN DE UITDAGINGEN VAN HET LEVEN ZELF AAN HET ROER TE BLIJVEN JULI 2016 INLEIDING Inmiddels is de regionale visie publieke gezondheidszorg een feit, een visie voor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie