GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT"

Transcriptie

1 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE WEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE WEERT Algemene kenmerken Bevolkingsopbouw Etniciteit Sociaal economische status Conclusies Demografische kenmerken gemeente Weert... 5 HOOFDSTUK 2: GEZONDHEIDSPROFIEL GEMEENTE WEERT Ervaren gezondheid Overgewicht Lichaamsbeweging Roken Alcoholgebruik Chronische aandoeningen Diabetes Hart- en vaatziekten Eenzaamheid Mantelzorg Conclusies Gezondheidsprofiel gemeente Weert HOOFDSTUK 3: RISICOGROEPEN EN TRENDS REGIO LIMBURG-NOORD Focus op risicogroepen: geslacht Focus op risicogroepen: opleidingsniveau Trends 2008/ Conclusies - Risicogroepen en trends regio Limburg-Noord HOOFDSTUK 4: GEZONDHEIDSBELEID EN LOKALE TOEKOMSTVERKENNING Landelijk beleid en regelgeving Lokaal Gezondheidsbeleid Ontwikkelingen Aandacht voor risicogroepen in de regio Trends in de regio Aanbevelingen gemeente Weert Innovatie Conclusies Beleidsaanbevelingen... 26

3 INLEIDING: LEESWIJZER Deze rapportage beschrijft per gezondheidsthema de belangrijkste resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor voor de gemeente Weert. De monitor is afgenomen in 2012 onder volwassenen en ouderen in de regio Limburg-Noord. Allereerst volgen een aantal demografische kenmerken van de gemeente Weert (hoofdstuk 1). Vervolgens worden de gemeentelijke resultaten gepresenteerd en vergeleken met regionale en waar mogelijk met landelijke cijfers (hoofdstuk 2). Daarnaast worden er risicogroepen onderscheiden voor de regionale cijfers en wordt een vergelijking gemaakt met de monitors 2008/2009 (hoofdstuk 3). Tot slot volgt een toekomstverkenning voor de gemeente en worden een aantal beleidsaanbevelingen gedaan in het kader van de gezondheidsthema s (hoofdstuk 4). Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 3

4 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE WEERT Om de gezondheidsgegevens van een individuele gemeente te kunnen vergelijken met het gemiddelde van Limburg-Noord en Nederland (zie hoofdstuk 2) en de juiste conclusies hieraan te verbinden, is het van belang de demografische kenmerken van een gemeente in ogenschouw te nemen. Dit eerste hoofdstuk gaat daarom in op een aantal kenmerken van de bevolking die mogelijk van invloed zijn op het gezondheidsprofiel van de gemeente Weert Algemene kenmerken De gemeente Weert kent inwoners 1. De bevolkingsdichtheid in Weert is hoger vergeleken met de rest van de regio. In deze gemeente wonen 465 inwoners per km 2 tegenover 354 inwoners in Midden-Limburg en 337 inwoners in Noord-Limburg 2. Vergeleken met de rest van Nederland (498 inwoners per km 2 ) is dit wat lager. Weert is een matig stedelijke gemeente, met adressen per km Bevolkingsopbouw In de gemeente Weert wonen wat iets meer mannen dan vrouwen ( vs ). De gemeente heeft een relatief groot percentage ouderen. De helft (50%) van de inwoners in deze gemeente is 45 jaar of ouder. In Nederland is dit (nog) minder dan de helft (45%). De totale demografische druk 3 in Weert is 71%, waarvan 36% groene druk 4 en 34% grijze druk 5. De grijze druk in deze gemeente is hiermee hoger dan de grijze druk in Nederland (28%). De verwachting is dat de landelijke druk in 2060 oploopt tot 49%. Bovenstaande geeft weer dat de gemeente Weert een sterke mate van vergrijzing kent (zie figuur 1) Etniciteit In de gemeente Weert is van de bevolking van allochtone afkomst. Hiervan is ongeveer de helft Westerse allochtoon (11%) en de andere helft (9%) van niet-westerse afkomst. Noord en Midden- Limburg kennen een wat kleiner aandeel allochtonen (beide 18%) 2. Maar hiervan is een lager percentage van niet-westerse afkomst (7% en 6% resp.). In vergelijking met landelijke percentages, kent de gemeente iets minder allochtonen: 21% van de Nederlandse bevolking is van allochtone afkomst, waarvan van niet-westerse afkomst Sociaal economische status De gemeente Weert heeft vergeleken met de regio iets minder laagopgeleide volwassenen (29% vs. 33%). Vergeleken met Nederland (29%) zijn dat relatief een gelijk aantal laagopgeleiden. Verder is in deze gemeente 39% van de volwassenen gemiddeld opgeleid en 32% hoogopgeleid. Ouderen (65+) uit Weert zijn in de meeste gevallen laagopgeleid (67%). Daarnaast is 18% van de 65-plussers gemiddeld opgeleid en 15% hoogopgeleid. In vergelijking met Limburg-Noord (67%) zijn er onder ouderen in deze gemeente in verhouding een gelijk aantal laagopgeleiden, in vergelijking met Nederland (64%) is het aandeel laagopgeleiden ouderen iets groter. 1 Peildatum 1 januari 2013, bron: CBS Statline. Voor de rest van de gegevens in dit hoofdstuk geldt dit ook, tenzij anders vermeld 2 Geen gegevens beschikbaar voor totale regio Limburg-Noord 3 De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar 4 De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar 5 De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de zogenaamde 'productieve' leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar 4

5 Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon in Weert is euro (peiljaar 2011). Dit is hoger dan zowel het inkomen in Midden-Limburg ( euro) als in Noord-Limburg ( euro) 2, maar gelijk aan het landelijk gemiddelde ( euro). Wel zijn er in deze gemeente minder huishoudens met een laag inkomen (7%) vergeleken met Nederland (8%) 6. In de gemeente Weert ontvangt 9% van de inwoners een uitkering. Dit is wat lager dan het landelijke percentage (). De meerderheid van de uitkeringen vinden plaats op het gebied van arbeidsongeschiktheid (5%), dit is gelijk aan het Nederlandse percentage. Daarnaast ontvangt 4% van de inwoners ouder dan 18 jaar in Weert een bijstandsuitkering. Dit is iets minder in vergelijking met Nederland (5%). Wat betreft werkloosheidsuitkeringen binnen de potentiële beroepsbevolking scoort Weert hoger dan de rest van het land. In Weert komt 3% van de inwoners in aanmerking voor een WW-uitkering. In Nederland is dit 2%. 90 tot 95 jaar 80 tot 85 jaar 70 tot 75 jaar 60 tot 65 jaar 50 tot 55 jaar 40 tot 45 jaar Vrouwen Mannen 30 tot 35 jaar 20 tot 25 jaar 10 tot 15 jaar Jonger dan 5 jaar Figuur 1. Bevolkingsopbouw in de gemeente Weert op 1 januari 2013 (Bron: CBS Statline) 1.5. Conclusies Demografische kenmerken gemeente Weert De gemeente Weert heeft een hoge bevolkingsdichtheid, en een gemiddelde stedelijkheidsklasse. Wat betreft de bevolkingsopbouw, wonen in deze gemeente over het algemeen veel ouderen. Weert kent dan ook een sterke mate van vergrijzing. In deze gemeente wonen veel allochtonen, waarvan een groot gedeelte van niet- Westerse afkomst is. Een groot aandeel van de ouderen in Weert is laagopgeleid. Toch hebben inwoners van deze gemeente gemiddeld een relatief hoog besteedbaar inkomen en kent deze gemeente in verhouding weinig huishoudens met een laag inkomen. Veel inwoners in Weert ontvangen een uitkering, met name op het gebied van arbeidsongeschiktheid. 6 Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid,

6 HOOFDSTUK 2: GEZONDHEIDSPROFIEL GEMEENTE WEERT In dit hoofdstuk wordt het gezondheidsprofiel van de gemeente Weert vergeleken met cijfers van Limburg-Noord en waar mogelijk met landelijke cijfers voor drie verschillende leeftijdscategorieën (19-64 jaar, jaar en 75+). In onderstaande grafieken gaat het telkens om het aantal inwoners uitgedrukt in percentages Ervaren gezondheid Ervaren gezondheid geeft aan hoe mensen zélf hun gezondheid beoordelen. Slecht ervaren gezondheid* in Weert 60% 50% 54% 53% 49% 40% 30% 17% 19% 27% 34% 32% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ *Weergegeven is het percentage mensen dat hun gezondheid als niet goed ervaart Over het algemeen ervaren ouderen hun eigen gezondheid slechter dan volwassenen. Van de volwassenen in Weert ervaart bijna één op de vijf () hun gezondheid als slecht. Dit aantal is een iets lager dan het aantal volwassenen in Limburg-Noord () en Nederland als geheel (19%). In vergelijking met zowel Limburg-Noord (34%) als Nederland (32%) zijn er in Weert ook relatief wat minder ouderen van jaar die hun gezondheid negatief beoordelen (27%). Wat betreft de ouderen van 75+ in Weert ervaart meer dan de helft van deze groep hun gezondheid slecht (54%). In de regio is dit ook wat meer dan de helft (53%). In Nederland beoordeelt iets minder dan de helft (49%) van deze groep ouderen hun gezondheid niet goed. 6

7 2.2. Overgewicht Overgewicht is het resultaat van een verstoorde balans tussen voeding en beweging. Bij het ontstaan van overgewicht spelen psychische en sociale factoren én de inrichting van de omgeving een rol. Overgewicht hangt samen met tal van chronische aandoeningen. Na roken draagt overgewicht het sterkst bij aan de totale ziektelast. Het aantal mensen met overgewicht is de afgelopen jaren fors gestegen. Overgewicht* in Weert 70% 60% 50% 46% 47% 45% 56% 60% 61% 60% 52% 56% 40% 30% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% *Met overgewicht wordt bedoeld een Body Mass Index (BMI) groter dan 25 Wanneer we kijken naar de gemeente Weert heeft bijna de helft (46%) van de volwassen inwoners overgewicht of ernstig overgewicht. Dit is enigszins gelijk aan het aantal volwassenen in Limburg- Noord (47%) en Nederland (45%). Onder ouderen in Weert is het aantal mensen met overgewicht nog hoger. Voor de groep ouderen van jaar geldt dat 56% van de mensen overgewicht of ernstig overgewicht heeft. Vergeleken met de regio (60%) en het land (61%) zijn er in deze gemeente in verhouding wat minder ouderen met overgewicht. Van ouderen boven de 74 in deze gemeente iets meer dan de helft (52%) overgewicht. Het aandeel 75+ ers met overgewicht in Weert is opnieuw wat kleiner dan het aandeel in Limburg-Noord (60%) en in Nederland (56%). 7

8 2.3. Lichaamsbeweging De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) houdt in: minimaal 5 dagen per week minstens een half uur per dag matig tot intensief bewegen. Voldoende bewegen bevordert de kwaliteit van leven, verlaagt direct en indirect het risico op ziekten en kan het beloop van een aantal chronische aandoeningen gunstig beïnvloeden. Factoren als sociale en fysieke veiligheid en sport- en groenvoorzieningen in de omgeving stimuleren tot meer bewegen. 50% 40% 37% Onvoldoende lichaamsbeweging* in Weert 45% 45% 42% 35% 35% 30% 22% 24% 22% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ *Onvoldoende bewegen betekent niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (tenminste een half uur per dag matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf dagen per week). Van de inwoners in Weert beweegt ruim één derde (37%) van de volwassenen onvoldoende. Dit is iets meer dan het aantal volwassenen dat niet voldoende beweegt in zowel Limburg-Noord (35%) als Nederland (35%). Ouderen van jaar uit Weert bewegen meer dan de volwassenen. Wat minder dan een kwart (22%) van deze groep krijgt onvoldoende lichaamsbeweging. Dit percentage is wat lager dan het percentage ouderen in de regio (24%), maar gelijk aan landelijke percentage (22%) dat onvoldoende beweegt. In de groep ouderen van 75+ zijn er juist weer heel veel mensen die niet genoeg bewegen. Van de 75+ ers in Weert beweegt bijna de helft (42%) te weinig. Op zowel regionaal als nationaal niveau is dit een iets groter aandeel (beide 45%). 8

9 2.4. Roken Roken vormt een belangrijke bedreiging voor onze volksgezondheid. Het is de grootste vermijdbare doodsoorzaak en draagt van alle leefstijlfactoren het meeste bij aan de totale ziektelast. Stoppen met roken leidt direct tot positieve gezondheidseffecten. Roken in Weert 30% 26% 23% 25% 15% 13% 11% 11% 8% 9% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ In Weert rookt op dit moment meer dan een kwart van de volwassenen (26%). Dit is wat hoger dan het regionale percentage (23%), maar ongeveer gelijk aan het landelijke percentage (25%) wat betreft rokers als het gaat om deze groep. Het aantal ouderen dat rookt is relatief minder. Van de ouderen van jaar in Weert rookt ongeveer één op de tien (11%). Vergeleken met de regio (13%) en het land (15%) zijn er in deze gemeente relatief gezien wat minder rokers van deze leeftijd. In de oudste groep (75+) rookt een gelijk aandeel van de ouderen (11%). In Limburg-Noord en Nederland zijn er wat minder 75+ ers die roken (8% vs. 9%). 9

10 2.5. Alcoholgebruik Overmatig alcoholgebruik wordt gedefinieerd als meer dan 21 glazen per week voor mannen en meer dan 14 glazen per week voor vrouwen. Alcoholgebruik hangt samen met tal van aandoeningen, waaronder schade aan belangrijke organen zoals de lever en alvleesklier. Alcoholgebruik wordt beïnvloed door persoonlijke factoren zoals sociaal economische status en door omgevingsfactoren zoals de betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van alcohol. Overmatig alcoholgebruik* in Weert 7% 8% 8% 8% 9% 4% 4% 5% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ *Overmatig alcoholgebruik wil zeggen meer dan 21 glazen per week voor mannen of meer dan 14 glazen per week voor vrouwen Van de volwassenen in Weert consumeert 7% overmatig alcohol. Dit is iets minder dan het aantal volwassenen in Limburg-Noord en Nederland (beide 8%). Van de ouderen tot 75 jaar in deze gemeente nuttigt een vergelijkbaar aantal mensen overmatig alcohol (8%). Vergeleken met de regio (9%) en met het land () zijn dit ook relatief wat minder ouderen. De groep 75+ ers in Weert drinkt wat minder vaak overmatig alcohol vergeleken met voorgaande groep (4%). In Limburg-Noord (4%) komt overconsumptie van alcohol onder 75+ ers even vaak voor, voor Nederland ligt dit percentage net iets hoger (5%). 10

11 2.6. Chronische aandoeningen Chronische aandoeningen leiden vaak tot lichamelijke beperkingen die invloed hebben op het dagelijks functioneren en daarmee de kwaliteit van leven. Over het algemeen neemt de kans op chronische aandoeningen toe met de leeftijd. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met een chronische aandoening dus verder stijgen, met als gevolg een verdere toename van zorgkosten. Chronische aandoeningen* in Weert 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 57% 58% 54% 81% 83% 80% *Minstens één chronische aandoening. Onder chronische aandoeningen valt: diabetes, beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, hartinfarct, andere hartaandoening, kanker, migraine, hoge bloeddruk, astma, COPD, psoriasis, chronisch eczeem, duizeligheid met vallen, ernstige darmstoornissen, urineverlies, artrose in heupen of knieën, reumatoïde artritis, ernstige aandoeningen van rug, andere ernstige aandoeningen van nek of schouder, ellenboog, pols of hand, andere langdurige ziekte/aandoening. 94% 93% jaar jaar % Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland In de gemeente Weert heeft ruim meer dan de helft (57%) van de volwassen inwoners minstens één chronische aandoening. Vergeleken met regio Limburg-Noord (58%) zijn er in deze gemeente in verhouding ongeveer een gelijk aantal volwassenen met een chronische aandoening, in Nederland is dit wat minder (54%). Van de groep jarigen in deze gemeente heeft de meerderheid (81%) minstens één chronische aandoening. In deze groep zijn dit relatief ongeveer een gelijk aantal mensen als in de regio (83%) en het land (80%). Van de 75+ ers in Weert heeft maar liefst 94% een chronische aandoening. Het regionale percentage (93%) ligt voor deze groep ouderen weer enigszins gelijk, maar vergeleken met het land (90%) zijn er in deze gemeente wat meer ouderen van 75+ met enige vorm van een chronische aandoening. 11

12 2.7. Diabetes Diabetes is een chronische aandoening en is onder te verdelen in diabetes type 1 en diabetes type 2. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte en diabetes type 2 wordt beschouwd als een welvaartsziekte. De risicofactoren voor het ontstaan van diabetes type 2 zijn onder andere (ernstig) overgewicht, buikomvang en roken. De stijging van het aantal mensen met diabetes wordt daarnaast veroorzaakt door vergrijzing van de bevolking en gerichte vroege opsporing door huisartsen. Diabetes verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, depressie, en ziekten van ogen, nieren en zenuwen. Over het algemeen komt diabetes (type 2) vooral voor bij ouderen. Diabetes* in Weert 17% 19% 18% 15% 15% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 3% 4% 4% 0% jaar jaar 75+ *Zowel diabetes type 1 als diabetes type 2 Voor de gemeente Weert komt diabetes vooral voor onder ouderen. Van de volwassenen in deze gemeente heeft 3% diabetes. Vergeleken met volwassenen in de regio en het land (beide 4%) is dit aandeel iets kleiner. Voor de oudere leeftijdscategorieën in deze gemeente liggen de percentages een stuk hoger. Van de groep tot 75 jaar heeft één op de tien () van de inwoners diabetes. Dit is ook minder dan in de regio en het land (beide 15%). In de oudste groep (75+) ligt het aantal mensen met deze aandoening nog hoger: bijna één op de vijf (17%) 75+ ers in Weert heeft diabetes. Limburg- Noord kent net iets meer 75+ ers met diabetes (19%), Nederland heeft een vergelijkbaar aantal 75+ ers met deze aandoening (18%). 12

13 2.8. Hart- en vaatziekten Eén derde van alle sterfte in Nederland wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Het ontstaan van deze ziekten wordt onder andere beïnvloed door een ongezonde leefstijl, waaronder roken, ongezonde voeding en onvoldoende beweging. Hart- en vaatziekten vallen ook onder de chronische aandoeningen. Deze ziekten komen ook weer vaker voor onder oudere mensen en het aantal mensen met hart- en vaatziekten zal dus door de vergrijzing alleen maar verder toenemen. Hart- en vaatziekten* in Weert** 60% 50% 40% 42% 41% 52% 49% 30% Gemeente Weert 15% 14% Limburg-Noord 0% jaar jaar 75+ * Inclusief hoge bloeddruk en vernauwing bloedvaten in buik of benen **Geen landelijke referentiecijfers beschikbaar Van de volwassenen in Weert heeft bijna één op de zes (15%) een hart- en of vaatziekte. Dit is relatief enigszins gelijk aan het aantal volwassenen met hartaandoeningen in de regio (14%). De groep jarigen bevat een veel grotere groep met hart- en vaatziekten (42%). Vergeleken met het aantal inwoners van deze leeftijd in de regio (41%) zijn dat in deze gemeente ook ongeveer evenveel ouderen. Van de 75+ ers in deze gemeente heeft meer dan de helft (52%) van de mensen enige vorm van een hart- en of vaatziekte. In de regio heeft ongeveer de helft (49%) van de 75+ ers een hart- of vaat gerelateerde aandoening. 13

14 2.9. Eenzaamheid Gevoelens van eenzaamheid worden veroorzaakt doordat mensen een gebrek ervaren in het aantal of de kwaliteit van relaties. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en suïcide en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden. Eenzaamheid in Weert 60% 50% 40% 30% 34% 34% 37% 39% 37% 41% 52% 48% 51% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ Ruim één derde van de volwassenen (34%) in Weert is eenzaam. Eenzaamheid onder volwassenen komt in deze gemeente hiermee even vaak voor als in Limburg-Noord (34%), maar wat minder vaak dan in Nederland (37%). Als het gaat om eenzaamheid onder de jongste groep ouderen (65-74 jaar) in Weert geeft 39% van de mensen aan eenzaam te zijn. Dit zijn in verhouding wat meer ouderen vergeleken met de regio (37%), maar wat minder vergeleken met het land (41%). De oudste groep ouderen (75+) is het meest eenzaam. In Weert is meer dan de helft (52%) van de inwoners van deze leeftijd eenzaam. Dit is wat meer dan het percentage ouderen van 75+ in de regio dat eenzaam is (48%). In het land (51%) is ook iets meer dan de helft van deze groep ouderen eenzaam. 14

15 2.10. Mantelzorg Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde hulp die wordt gegeven aan of ontvangen door een hulpbehoevende uit de eigen sociale omgeving. Deze hulp bestaat uit praktische of emotionele hulp, verpleging of verzorging en wordt minimaal 3 maanden of minimaal 8 uur per week gegeven. Deze vorm van zorg wordt niet gezien als vrijwilligerswerk en is vaak een grote belasting voor degenen die deze vorm van zorg uitvoeren. Mantelzorg geven* in Weert 13% 14% 14% 11% Gemeente Weert Limburg-Noord Nederland 0% jaar jaar 75+ *Onder mantelzorg geven wordt in dit geval bedoeld dat men minstens 8 uur per week of minstens 3 maanden lang mantelzorg verleend In Weert wordt door van de volwassenen mantelzorg gegeven. Dit is relatief gelijk aan het aantal volwassenen in regio Limburg-Noord en in Nederland (ook beide ). In de groep ouderen tot 75 jaar in Weert geeft bijna één op de zes (13%) mensen mantelzorg. Vergeleken met de regio en het land (beide 14%) is ook dit aandeel ongeveer gelijk. Van de groep 75+ ers in deze gemeente geeft één op de tien () ouderen mantelzorg. In vergelijking met de 75+ ers in Limburg-Noord () ligt het aantal mantelzorgers in Weert iets lager. In Nederland geeft ook ongeveer één op de tien (11%) 75+ ers mantelzorg. 15

16 Mantelzorg ontvangen in Weert 40% 30% 31% 31% Gemeente Weert Limburg-Noord 5% 4% 4% 7% 0% jaar jaar 75+ *Geen landelijke referentiecijfers beschikbaar Vooral de oudste leeftijdscategorie (75+ ers) van Weert ontvangt mantelzorg. In deze groep ontvangt 31% van de mensen mantelzorg. In deze gemeente is het aantal 75+ ers dat deze vorm van zorg ontvangt relatief gezien gelijk aan het aantal in Limburg-Noord (31%). Het aandeel 75+ ers dat mantelzorg ontvangt is aanzienlijk groter dan de andere leeftijdsgroepen. Volwassenen in Weert ontvangen relatief de minste mantelzorg in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen (5%). Wel is dit iets meer vergeleken met de gehele regio Limburg-Noord (4%). De groep ouderen van jaar in Weert krijgt iets minder mantelzorg dan de volwassenen (4%). Het regionale percentage (7%) als het gaat om het ontvangen van mantelzorg is voor deze leeftijdsgroep hoger. 16

17 2.11. Conclusies Gezondheidsprofiel gemeente Weert Veel inwoners in Weert hebben een ongezonde leefstijl. Zo kampt ongeveer de helft van de inwoners in Weert met overgewicht. Ook voldoet ruim één derde van de volwassenen en bijna de helft van de 75+ ers niet aan de norm als het gaat om bewegen. Verder zijn er veel mensen die risicogedrag vertonen zoals roken en het overmatig gebruik van alcohol, en hebben inwoners in veel gevallen een chronische aandoening, waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Een groot aantal inwoners beoordeelt hun eigen gezondheid dan ook vaak slecht. Van de 75+ ers ervaart meer dan de helft hun gezondheid niet goed. Daarnaast voelen veel inwoners in Weert zich eenzaam. Tot slot wordt er door redelijk wat inwoners uit deze gemeente mantelzorg gegeven en met name 75+ ers ontvangen deze vorm van zorg. Gemeente Weert vergeleken met regio Limburg-Noord en Nederland Volwassenen in Weert ervaren hun gezondheid minder vaak slecht dan inwoners van Limburg-Noord en Nederland. Wel voldoen volwassenen in deze gemeente vaker niet aan de norm als het gaat om bewegen, terwijl ouderen wat minder vaak onvoldoende bewegen. Ook hebben ouderen van 65+ wat minder vaak overgewicht dan ouderen in de regio en het land. Verder zijn er onder volwassenen en 75+ ers in Weert wat meer rokers, maar inwoners van deze gemeente nuttigen wat minder vaak overmatig alcohol in vergelijking met Limburg-Noord en Nederland. Zowel volwassenen als ouderen van 75+ uit Weert hebben vaker een chronische aandoening dan inwoners in Nederland. Inwoners van deze gemeente hebben wel minder vaak diabetes, maar 75+ ers hebben weer vaker harten vaatziekten dan hun leeftijdsgenoten in de regio. In Weert zijn er meer 65+ ers die eenzaam zijn dan in de regio, volwassenen zijn daarentegen wat minder eenzaam dan volwassenen in het land. Tot slot geven ouderen van 75+ in deze gemeente ook wat minder vaak mantelzorg dan 75+ ers in de regio, maar er zijn minder ouderen tot 75 jaar die deze zorg ontvangen. 17

18 Risicogroep geslacht: volwassenen jaar Risicogroep geslacht: ouderen 65+ Slecht ervaren gezondheid 19% 21% Slecht ervaren gezondheid 39% 44% Overgewicht 39% 55% Overgewicht 63% 57% Onvoldoende lichaamsbeweging 33% 38% Onvoldoende lichaamsbeweging 25% 39% Roken 24% 22% Mannen Vrouwen Roken 13% Mannen Vrouwen Overmatig alcoholgebruik 5% 11% Overmatig alcoholgebruik 9% 5% Chronische aandoening(en) 52% 64% Chronische aandoening(en) 83% 91% Diabetes 4% 4% Diabetes 16% 17% Hart- en vaatziekten 14% 14% Hart- en vaatziekten 42% 47% Eenzaamheid 36% 32% Eenzaamheid 39% 43% Mantelzorg geven 9% 16% Mantelzorg geven 14% 3% Mantelzorg krijgen 5% 0% 30% 40% 50% 60% 70% Mantelzorg krijgen 11% 22% 18 0% 40% 60% 80% 100%

19 HOOFDSTUK 3: RISICOGROEPEN EN TRENDS REGIO LIMBURG-NOORD Allereerst wordt er in dit hoofdstuk de focus gelegd op risicogroepen als het gaat om de gezondheid van inwoners in Limburg-Noord. Voor het gezondheidsprofiel van de regio Limburg- Noord wordt daarom een onderscheid gemaakt naar geslacht en opleidingsniveau. Vervolgens wordt bekeken hoe de gezondheid van inwoners in deze regio zich ontwikkeld heeft in de periode 2008/ De vergelijkingen vinden telkens plaats voor twee afzonderlijke leeftijdsgroepen, namelijk volwassenen (19-64 jaar) en ouderen (65+) Focus op risicogroepen: geslacht Volwassenen (19-64 jaar) Als het gaat om volwassenen is er voor een aantal gezondheidsthema s op regionaal niveau duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Zo geldt bijvoorbeeld voor het thema overgewicht dat meer dan de helft (55%) van de mannen in de regio hier last van heeft, terwijl het aantal vrouwen met overgewicht een stuk lager ligt (39%). Ook voor wat betreft alcoholgebruik is te zien dat meer dan 2 keer zoveel mannen (11%) als vrouwen (5%) overmatig alcohol consumeren. Verder voelen mannen van deze leeftijd zich vaker eenzaam dan vrouwen (36% vs. 32%). Volwassen vrouwen in de regio Limburg-Noord bewegen daarentegen vaker onvoldoende (38%) in vergelijking met mannen (32%) en hebben vaker te kampen met één of meerdere chronische aandoeningen (64%) dan mannen (52%). Daarnaast geven zij relatief vaker mantelzorg aan hun naasten (16%) dan dat mannen dit doen (9%) en ontvangen zij zelf ook wat meer mantelzorg (5% vs. 3%). Ouderen (65+) Voor ouderen zijn er ook een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen waar te nemen op bepaalde gezondheidsthema s (op regionaal niveau). Voor wat betreft de thema s overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn het net als bij de volwassenen mannen die hoger scoren dan vrouwen, hoewel de verschillen tussen mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep kleiner zijn geworden. Verder geldt net als voor volwassenen dat vrouwen van 65+ vaker onvoldoende bewegen (39%) dan mannen in deze leeftijdsgroep (25%). Daarnaast hebben vrouwen in deze leeftijdscategorie vaker minstens één chronische ziekte (91%) in vergelijking met mannen (83%), maar beoordelen zij hun gezondheid ook slechter dan mannen (44% vs. 39%). Ook zijn het bij ouderen juist vrouwen die vaker eenzaam zijn (43%) dan mannen (39%). Wat verder opvalt is dat vrouwen nu dubbel zo vaak mantelzorg ontvangen (22%) in vergelijking met mannen (11%), terwijl door beide groepen ongeveer evenveel mantelzorg wordt gegeven (vrouw: 14% vs. man: ). 7 De volwassenenmonitor is destijds afzonderlijk van de ouderenmonitor afgenomen in 2009, de ouderenmonitor in

20 Risicogroep opleidingsniveau: volwassenen jaar Risicogroep opleidingsniveau: ouderen 65+ Slecht ervaren gezondheid 17% 30% Slecht ervaren gezondheid 35% 27% 45% Overgewicht 45% 41% 55% Overgewicht 61% 58% 54% Onvoldoende lichaamsbeweging 32% 32% 44% Onvoldoende lichaamsbeweging 18% 35% 27% Roken 13% 21% 32% Roken 11% Overmatig alcoholgebruik 8% 9% 8% Overmatig alcoholgebruik 5% 9% Chronische aandoening(en) 55% 52% 68% Chronische aandoening(en) 90% 83% 78% Diabetes 6% 3% 2% Diabetes 18% 15% 11% Hart- en vaatziekten 11% 11% Hart- en vaatziekten 46% 40% 41% Eenzaamheid Mantelzorg geven Mantelzorg krijgen 6% 3% 2% 13% 32% 28% 41% Laag opleidingsniveau (LO, MAVO, LBO) Midden opleidingsniveau (HAVO VWO MBO) Hoog opleidingsniveau (HBO, WO) Eenzaamheid Mantelzorg geven Mantelzorg krijgen 14% 15% 8% 41% 40% 39% Laag opleidingsniveau (LO, MAVO, LBO) Midden opleidingsniveau (HAVO VWO MBO) Hoog opleidingsniveau (HBO, WO) 0% 40% 60% 80% 0% 40% 60% 80% %

21 3.2. Focus op risicogroepen: opleidingsniveau Volwassenen (19-64 jaar) Wanneer we kijken naar volwassenen, is te zien dat laagopgeleiden over het algemeen een slechtere gezondheid hebben dan mensen die hoger opgeleid zijn. Zij beoordelen hun gezondheid dan ook in meer gevallen slecht (30%) in vergelijking met midden- (17%) en hoogopgeleiden (). Laagopgeleiden hebben daarnaast vaker overgewicht (55%), chronische aandoeningen (68%), diabetes (6%) en hart- en vaatziekten () en een groter aandeel van deze groep rookt (32%). Ook zijn zij vaker eenzaam (41%) en ontvangen zij vaker mantelzorg (6%). De verschillen tussen middenen hoogopgeleiden zijn op de meeste thema s minder groot. Opvallende uitzondering is dat onvoldoende lichaamsbeweging vaker voorkomt onder hoogopgeleiden (44%) dan onder lager opgeleiden (32%). Voor wat betreft overmatig alcoholgebruik en mantelzorg geven zijn er vrijwel geen verschillen waarneembaar tussen de betreffende opleidingsniveaus. Ouderen (65+) De verschillen binnen de diverse gezondheidsthema s voor ouderen van 65+ laten een vergelijkbaar beeld zien als dat voor volwassenen. Ook hier hebben de laagopgeleiden over het algemeen een minder goede gezondheid dan de midden- en hoogopgeleiden. De verschillen tussen de opleidingsklassen zijn voor ouderen echter een stuk kleiner dan voor volwassenen, bijvoorbeeld op het gebied van chronische aandoeningen (laag: 90%, midden: 83%, hoog: 78%). Verder is er op de thema s roken en eenzaamheid voor deze groep nauwelijks verschil te zien tussen de laag-, middenen hoogopgeleiden. Wat voor ouderen verder opvalt is dat in dit geval de hoogopgeleiden vaker overmatig alcohol consumeren () dan de midden-(9%) en laagopgeleiden (5%), terwijl er voor volwassenen nauwelijks verschil is tussen de opleidingsniveaus. 21

22 Trends : volwassenen jaar Trends : ouderen 65+ Slecht ervaren gezondheid* Slecht ervaren gezondheid* 42% Overgewicht 44% 47% Overgewicht 59% 60% Onvoldoende lichaamsbeweging** 35% Onvoldoende lichaamsbeweging** 32% Roken 24% 23% Roken 11% Overmatig alcoholgebruik 9% 8% Overmatig alcoholgebruik 7% 7% Chronische aandoening(en) 55% 58% Chronische aandoening(en) 84% 87% Diabetes 4% 4% Diabetes 14% 17% Hart- en vaatziekten*** 14% Hart- en vaatziekten*** 44% Eenzaamheid 36% 34% Eenzaamheid 42% 41% Mantelzorg geven 9% Mantelzorg geven 7% 13% Mantelzorg krijgen 3% 4% Mantelzorg krijgen 15% 17% 0% 40% 60% 80% 0% 40% 60% 80% 100% *Slecht ervaren gezondheid kan in de trens niet worden vergeleken met 2008/2009 door onvoldoende consistentie in de antwoordmogelijkheden op beide meetmomenten **Onvoldoende lichaamsbeweging kan in de trends niet worden vergeleken met 2008/2009 door gebrek aan consistentie in de vraagstelling op beide meetmomenten ***Hart- en vaatziekten kan in de trends niet worden vergeleken met 2008/2009 door ontoereikende consistentie in de indicatoren op beide meetmomenten 22

23 3.3. Trends 2008/ Rondom de gezondheid van inwoners in Limburg-Noord zijn er verschillende ontwikkelingen waar te nemen over de jaren heen. Op een aantal gebieden is een negatieve trend te zien. Volwassenen (19-64 jaar) Wat betreft volwassenen is het aantal mensen met overgewicht licht toegenomen in deze jaren (47% vs. 44%), evenals het aantal mensen met minstens één chronische aandoening (58% vs. 55%). Ook wordt er door volwassenen in 2012 vaker mantelzorg gegeven () dan in 2009 (9%). Ouderen (65+) Voor ouderen in Limburg-Noord zijn er ook een aantal veranderingen waar te nemen over de jaren heen. Deze verschillen zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de volwassen populatie. Zo hebben ouderen in 2012 vaker een chronische aandoening (87%) dan in 2008 (84%), waaronder diabetes (17% vs. 14%), en geven zij in meer gevallen mantelzorg (13% vs. 7%) Conclusies - Risicogroepen en trends regio Limburg-Noord Geslacht Geslacht blijkt een belangrijke factor voor het onderscheiden van gezondheidsrisico s in Limburg-Noord. Vrouwen in deze regio bewegen bijvoorbeeld vaker onvoldoende en hebben vaker chronische aandoeningen in vergelijking met mannen. Daarnaast geven volwassen vrouwen vaker mantelzorg dan mannen. Verder beoordelen vrouwen van 65+ hun gezondheid slechter, zijn zij vaker eenzaam en ontvangen zij in meer gevallen mantelzorg. Mannen in Limburg-Noord hebben daarentegen vaker overgewicht dan vrouwen en nuttigen vaker overmatig alcohol. Ook zijn volwassenen mannen juist vaker eenzaam dan vrouwen. Tot slot roken meer mannen dan vrouwen van 65 jaar en ouder. Opleidingsniveau Ook opleidingsniveau blijkt een cruciale onderscheidende factor te zijn als het gaat om gezondheidsrisico s in de regio. Zo hebben mensen met een laag opleidingsniveau over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Zij ervaren hun gezondheid slechter, hebben vaker overgewicht, hebben vaker een chronische aandoening (waaronder diabetes en hart- en vaatziekten) en ontvangen in meer gevallen mantelzorg. Voor volwassenen geldt nog specifiek dat mensen met een laag opleidingsniveau vaker roken en vaker eenzaam zijn dan mensen met een midden of hoog opleidingsniveau. Ouderen met een laag opleidingsniveau bewegen ook vaker onvoldoende dan hoger opgeleiden. Volwassenen met een hoog opleidingsniveau daarentegen bewegen minder dan laagopgeleiden en ouderen die hoog opgeleid zijn drinken vaker overmatig alcohol dan de lager opgeleiden. Trends Over de jaren heen is de gezondheid van inwoners in Limburg-Noord niet op alle gezondheidsgebieden gelijk gebleven. In 2012 hebben meer mensen in deze regio een chronische aandoening en geven zij vaker mantelzorg. Daarnaast hebben volwassenen vaker overgewicht in dit jaar vergeleken met

24 HOOFDSTUK 4: GEZONDHEIDSBELEID EN LOKALE TOEKOMSTVERKENNING In dit hoofdstuk wordt vanuit landelijk beleid en regelgeving toegewerkt naar het beleid van de gemeente. Daarbij worden de landelijke en lokale ontwikkelingen aangestipt. De resultaten uit de voorgaande hoofdstukken komen terug in de risicogroepen en trends in de regio. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan aan de gemeente door alle resultaten en conclusies te verbinden Landelijk beleid en regelgeving Het landelijk beleid is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In dat kader hebben de gemeenten de taak om op uniforme wijze gezondheidsinformatie te verzamelen en deze te gebruiken voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. In de nota Gezondheid Dichtbij (2011) van het Rijk zijn roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie de vijf speerpunten van het preventiebeleid. Het kabinet legt hierbij met name het accent op bewegen. Gemeenten behoren de landelijke speerpunten in acht te nemen bij het vaststellen van hun gemeentelijke gezondheidsbeleid en zijn verplicht zorg te dragen voor de uitvoering van de preventieve zorg voor ouderen. Ten behoeve van de gemeentelijke gezondheidsnota s is de handreiking Gezonde Gemeente ontwikkeld. De handreiking beschrijft mogelijkheden voor een integrale aanpak voor acht gezondheidsthema s Lokaal Gezondheidsbeleid De gemeente Weert heeft het uitvoeringsprogramma PPG2 in 2013 vastgesteld. Speerpunten voor de gemeente Weert zijn een actief leven en het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen. Door middel van een projectstructuur wordt vorm gegeven aan deze gezondheidsthema s Ontwikkelingen De gemeente Weert wil voor de uitvoering van haar lokaal gezondheidsbeleid zo veel mogelijk de aansluiting vinden bij de ontwikkelingen in het sociaal domein, namelijk 1. Invoering van de Wet werken naar vermogen; 2. Overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo; 3. Transitie van de jeugdzorg Aandacht voor risicogroepen in de regio De cijfers in deze volwassenen- en ouderenmonitor laten zien dat op het terrein van gezonde leefstijl nog gezondheidswinst te halen is. Het biedt aangrijpingspunten voor verbetering van preventie in het algemeen. Maar ook specifieke informatie per speerpunt of doelgroep. Op basis van de regionale gezondheidscijfers komen de volgende risicogroepen naar voren: Mensen met een laag opleidingsniveau en vrouwen van 65+ ervaren een slechtere gezondheid; Mannen en laagopgeleiden hebben vaker overgewicht; Vrouwen, hoogopgeleide volwassenen en laagopgeleide ouderen bewegen te weinig; Vrouwen en laagopgeleiden hebben vaker chronische aandoeningen; Mannen van 65+ en volwassenen met een laag opleidingsniveau roken vaker; Mannen en ouderen met een hoog opleidingsniveau drinken vaker overmatig alcohol; Volwassen mannen, vrouwen van 65+ en laagopgeleide volwassenen zijn vaker eenzaam; Vrouwen van 65+ en laagopgeleiden ontvangen vaker mantelzorg; Volwassen vrouwen geven vaker mantelzorg. 24

25 4.5. Trends in de regio De volwassenen- en ouderenmonitors worden al een aantal jaren afgenomen. Wat regionaal opvalt is dat er meer mensen zijn met een chronische aandoening en dat er meer mantelzorg gegeven wordt dan in Tevens neemt het aantal volwassenen met overgewicht toe. Er zijn veranderingen in vraagstelling geweest waardoor er niet voor alle gezondheidsthema s een trend aan te duiden is Aanbevelingen gemeente Weert De gemeente Weert heeft een groot percentage ouderen en zal de komende jaren verder vergrijzen. De verwachting is dat de trends die nu zichtbaar zijn, doorzetten in de komende jaren. Daar komt bij dat gemeenten in het kader van de ontwikkelingen in het sociale domein meer taken gaan krijgen. De omslag van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving gaat geleidelijk. Burgers moeten wennen aan de omslag die de ontwikkelingen in het sociale domein met zich mee brengt. De gemeente kan ten eerste een rol spelen in het goed en helder communiceren van wat er gaat veranderen voor de burger. Wat kan men wel van de gemeente verwachten en waar zijn burgers zelf aan zet. Daar waar burgers voorheen terecht konden bij de gemeente zal er nu meer een beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van de burger en op naastenhulp. Burgers moeten in dit proces meegenomen en gestimuleerd worden en handvatten krijgen om zelfredzaam te kunnen zijn. Goede voorlichting aan burgers kan de zelfredzaamheid bevorderen. Daarnaast kan deze voorlichting gecombineerd worden met aandacht voor een gezonde leefstijl. Op deze manier wordt er op een laagdrempelige manier ingezet op het bevorderen van de gezondheid. De gemeente Weert heeft duidelijk in beeld aan welke speerpunten ze kunnen werken. Bij eenzaamheid mag de focus liggen op ouderen van 75+. Voor een actieve leven, bewegen, mag de focus liggen op volwassenen. Door meer volwassenen aan het bewegen te krijgen is er ook gezondheidswinst te behalen op andere leefstijlthema s zoals overgewicht, chronische aandoeningen en de gezondheid in het algemeen. Door het inventariseren van het beweegaanbod en toetsen of dit aanbod aansluit bij de behoeften van de volwassen burgers krijgt men zicht op waar eventuele hiaten zitten. De handreiking Gezonde Gemeente biedt aanknopingspunten voor een integrale aanpak van sport en bewegen. Naast een aanbod dat aansluit bij de behoefte van de burgers is het ook belangrijk dat er samenwerking en maatregelen op andere gemeentelijke beleidsterreinen vormgegeven worden. Wellicht zijn er nog andere initiatieven zoals het sport en beweegbeleid binnen de gemeente Weert, waar aansluiting bij gezocht kan worden. Verder is opvallend dat minder volwassenen en ouderen van de gemeente Weert mantelzorg geven. Door de vergrijzing is de verwachting dat er nog meer een beroep gedaan wordt op mantelzorgers. Gezien de Wmo en de participatiesamenleving is het wenselijk dat meer volwassenen en ouderen enthousiast worden om mantelzorg te gaan verlenen. De gemeente kan inzichtelijk maken wat mantelzorg inhoudt, het aantrekkelijk maken om mantelzorg te verlenen en mantelzorgers goede ondersteuning bieden Innovatie Om haar preventietaak zo goed mogelijk uit te voeren is de GGD voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Voor de doelgroep ouderen heeft de GGD drie pilots ontwikkeld die momenteel in een aantal gemeenten worden uitgevoerd. Dit zijn de Zelfredzaamheidacademie, Preventienetwerkanalyse en Digitale Signalerings- en Advieslijst (DSA). De verschillende projecten beogen een effectieve ouderengezondheidszorg te bewerkstelligen, waarbij de focus per project verschilt. De zelfredzaamheidacademie gaat met de burgers in overleg. De preventienetwerkanalyse 25

26 streeft een gezamenlijke doelstelling na binnen een netwerk en toetst bij burgers. De DSA brengt kwetsbare ouderen in beeld en wil uiteindelijk kwetsbaarheid bij ouderen voorkomen of uitstellen Conclusies Beleidsaanbevelingen Helder communiceren over de veranderingen van de Wmo geeft burgers (voornamelijk ouderen) van de gemeente Weert duidelijkheid. Daarnaast kan het geven van voorlichting over zelfredzaamheid gecombineerd met een leefstijlthema de gezondheid van de burgers bevorderen. De speerpunten mantelzorg, eenzaamheid en bewegen zouden een waardevolle toevoeging zijn aan het beleid van de gemeente Weert met een focus op volwassenen zodat ook gezondheidswinst te behalen is op andere leefstijlthema s. Betrek burgers in dit proces zodat het niet opgelegd, maar iets van de samenleving wordt. Maak gebruik van bestaande netwerken en kies voor een integrale aanpak. De handreiking Gezonde Gemeente biedt de gemeente handvatten. 26

27 INFORMATIE Voor meer informatie over Gezondheid in beeld. Gemeente Weert : Voor vragen kunt u contact opnemen met: Femke Hamers E: T: +31(0) ADRESGEGEVENS GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel 50, 5921 AC Venlo-Blerick Postbus 1150, 5900 BD Venlo Telefoon:

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENLO Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE VENLO... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE NEDERWEERT Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE NEDERWEERT... 4 1.1.

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BEESEL Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BEESEL... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE MAASGOUW Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE MAASGOUW... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE PEEL EN MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE PEEL EN MAAS... 4

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE ROERMOND Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE ROERMOND... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN. Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE BERGEN Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE BERGEN... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE VENRAY Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE VENRAY... 4 1.1. Algemene

Nadere informatie

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS GEZONDHEID IN BEELD GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Resultaten uit de volwassenen- en ouderenmonitor 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: LEESWIJZER... 3 HOOFDSTUK 1: DEMOGRAFISCHE KENMERKEN GEMEENTE HORST AAN DE

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord.

volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. volwassenmonitor 2009 Eerste resultaten van het onderzoek naar gezondheid en leefstijl van volwassenen in Limburg-Noord. uitgave oktober 2010 Monitor volwassenen 2009 Eerste resultaten regio Limburg-Noord

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven Bijlagen bij hoofdstuk 6 Met zorg gezond leven 1 Bijlage 6.1 Gezondheid en zorg Tabel B6.1 Niet-roken en verantwoord alcoholgebruik onder 12-plussers, naar achtergrondkenmerken, 2004 (in procenten) niet-roken

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Eerstelijnszorgateliers

Eerstelijnszorgateliers Eerstelijnszorgateliers Modellen voor versterking wijkgerichte geïntegreerde eerstelijnszorg Minke Nieuwboer, adviseur / onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering en Innovatie Achtergrond 1 e lijns zorgateliers

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid

Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Samenvatting Volwassenen en hun gezondheid Deel IV Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Volwassenen en hun gezondheid in de regio Nieuwe Waterweg Noord Vergelijking

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken

Regionale VTV 2011. Roken. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Regionale VTV 2011 Roken Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Roken Auteurs: Drs. I.H.F. van Veggel, GGD Hart voor Brabant Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen,

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN Inleiding Ouderdom komt met gebreken. Deze uitspraak gaat zeker niet bij alle ouderen op. Een meerderheid heeft immers geen ernstige chronische aandoening of heeft

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Prins Alexander Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

matige alcohol consumptie gezondheid

matige alcohol consumptie gezondheid matige alcohol consumptie positief voor gezondheid R e s u l t a t e n v a n 3 j a a r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k Matige en regelmatige alcoholconsumptie heeft overall een positief

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Ziekte. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte

Regionale VTV 2011. Ziekte. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte Regionale VTV 2011 Ziekte Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Ziekte Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant W.T.A.C. Vervoort-Steenbakkers,

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland?

Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Hoe gezond zijn de volwassenen in Rivierenland? Samenvatting van de uitkomsten van de volwassenen- en ouderenmonitor 2012-2013 Elk jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten de gezondheidssituatie

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie