Lijst van gebruikte afkortingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van gebruikte afkortingen"

Transcriptie

1 Lijst van gebruikte afkortingen ABP ABW AKW AMA AMVB AMW ANW AOF AOK AOW APB ARBVO AVI s AWBZ AWF AZ BANS BBE BBP BEW BIKK BKWI BKZ BLS BNP BOR BPM BSE BTW BUZA BVE BZK CAO CARDS CBS CDM CDV CEP CFI CJIB COA CPB CRIEM CW CWI DAC Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bijstandswet Algemene Kinderbijslagwet Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker Algemene Maatregel van Bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Algemene Nabestaandenwet Arbeidsongeschiktheidsfonds Arbeidsongeschiktheidskas Algemene Ouderdomswet Algemene Politieke Beschouwingen Arbeidsvoorziening Afvalverbrandingsinstallaties Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Algemeen Werkloosheidsfonds Ministerie van Algemene Zaken Bestuursakkoord nieuwe stijl Bijzonder Bijstandseenheid Bruto Binnenlands Product Bevordering Eigen Woningbezit Bijdrage in de Kosten van de Kortingen Bureau Ketenbeheer en Arbeidsmarktbeleid Budgettair Kader Zorg Baten- en lastenstelsel Bruto Nationaal Product Bereikbaarheidsoffensief Randstad Belasting op Personenauto s en Motorrijwielen Bovine Spongiforme Encephalopathie Belasting Toegevoegde Waarde Ministerie van Buitenlandse Zaken Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Community Assistance to Reconstruction Development and Stabilisation Centraal Bureau voor de Statistiek Clean Development Mechanism Competitieve Dienstverlening Centraal Economisch Plan Centrale Financiën Instellingen Centraal Justitieel Incassobureau Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Centraal Planbureau Criminaliteit in relatie tot etnische minderheden Comptabiliteitswet Centra voor Werk en Inkomen Development Assistance Committee Lijst van gebruikte afkortingen 303

2 DBC DGW&T DJI DNB DTC s DTO EBN EBRD EC ECU EET EHS EIA EIB EIF EINP EK EKI EMU EOF EOR EP EPK EPR ESF ESCB ESR EU EUR EVC EVDB EWLW(-banen) EZ FARBO FDA FES FIDO FINLO FOR FTE s FV FWI GAVI GEF GF GGZ GLB GOM GVI HBO HGIS HIPC HSL ID-banen IB Diagnose Behandel Combinaties Directie Gebouwen Werken & Terreinen Dienst Justitiële Inrichtingen De Nederlandsche Bank Dutch Treasury Certificates Defensie Telematica Organisatie Energie Beheer Nederland European Bank for Reconstruction and Development Europese Commissie European Currency Unit Economie, Ecologie en Technologieprogramma Ecologische Hoofdstructuur Energie-investeringsaftrek Europese Investeringsbank European Investment Fund Energievoorzieningen in de non-profit- en bijzondere sectoren Eerste Kamer der Staten-Generaal Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties Economische en Monetaire Unie Europees Ontwikkelingsfonds Evaluatieoverzicht Rijskoverheid Europees Parlement Energieprestatiekeuring Energiepremieregeling Europees Sociaal Fonds Europees Stelsel van Centrale Banken Europees systeem van nationale en regionale rekeningen Europese Unie Euro Elders verworven competenties Europees Veiligheids- en Defensiebeleid Extra Werkgelegenheid voor Langdurig Werklozen; ook wel instroom- en doorstroombanen Ministerie van Economische Zaken Faciliteit willekeurige afschrijving arbobedrijfsmiddelen Fondo Desaroyo Aruba Fonds Economische Structuurversterking Financiering Decentrale Overheden Financiering Loopbaanonderbreking Fiscale Oudedagsreserve Full-time equivalents Financiële Vooruitzichten Fonds voor werk en inkomen Global Alliance for Vaccines and Immunisation Global Environmental Facility Gemeentefonds Geestelijke Gezondheidszorg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Garantiefaciliteit Opkomende Markten Gezinsvoogdij-instellingen Hoger Beroepsonderwijs Homogene Groep Internationale Samenwerking Heavely Indebted Poor Countries Hoge Snelheidslijn Instroom- en Doorstroombanen Inkomstenbelasting Lijst van gebruikte afkortingen 304

3 IBO ICT IDA IHS IMF IND INTERREG IPO IPSV IS ISAF ISF ISV IW&V JI JSF KLPD KMar KNMI KPN KSG KTV s LB LEF LISV LNV LVB MBO MDW MEV MIA MIF MIT MKB MKZ MLO MN MRB MOOZ NAFTA NAVO NGO NIB NIO NLG NMP NNI NOB NOC/NSF NS NVM NVVP NWI Interdepartementaal beleidsonderzoek Informatie- en Communicatietechnologie International Development Association Individuele Huursubsidie Internationaal Monetair Fonds Immigratie- en Naturalisatiedienst Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening Interprovinciaal Overleg Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing Internationale Samenwerking International Security Assistance Force Infrastructuurfonds Investeringen stedelijke vernieuwing Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken Joint Implementation Joint Strike Fighter Korps Landelijke Politiediensten Koninklijke Marine Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Koninklijke PTT Nederland Koninklijke Schelde Groep Kas-transactieverschillen Loonbelasting Landbouw Egalisatiefonds Landelijk instituut voor Sociale Verzekeringen Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig Middelbaar Beroepsonderwijs Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit Macro-Economische Verkenning Milieu-investeringsaftrek Multilateraal Investeringsfonds voor Latijns Amerika Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport Midden- en Kleinbedrijf Mond- en klauwzeer Microlastenontwikkeling Miljoenennota Motorrijtuigenbelasting Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden North American Free Trade Organisation Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Niet-gouvernementele organisaties Nationale Investeringsbank Nationale Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden Nederlandse Gulden Nationaal Milieubeleidsplan Netto Nationaal Inkomen Nederlands Omroepproduktie Bedrijf Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie Nederlandse Spoorwegen Nederlandse Vereniging van Makelaars Nationaal Verkeer en Vervoersplan Niet-Winstbeogende Instelling Lijst van gebruikte afkortingen 305

4 NWO OALT O&O O&S-fonds OCenW (OCW) ODA OECD (OESO) OLAF OM OOW OPL OS OV OZB pbbp PEMBA PF PGB PKB pnb pnni PO PPS PSA PVK RA RAD RBG RBV RDR REA REB RGD RIB RIO RIVM RPE RSP RVD RVR RVV RWT SA S&O SCP SENO SER SHORAD SIOD SPAK SUWI SWAB SZA Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek Onderwijs in Allochtone Levende Talen Onderzoek en Ontwikkeling Ontwikkelings- en Saneringsfonds Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Official Development Aid Organization for Economic Co-Operation and Development Office Européen de Lutte Anti-Fraude Openbaar Ministerie Overheidspersoneel Onder Werknemersverzekeringen Overige Publiekrechtelijke Lichamen Ontwikkelingssamenwerking Openbaar vervoer Onroerende-zaakbelastingen Prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsregelingen Provinciefonds Persoonsgebonden budget Planologische Kernbeslissing-Procedure Prijsontwikkeling van de Nationale Bestedingen Prijsontwikkeling van het Netto Nationaal Inkomen Primair Onderwijs Publiek Private Samenwerking Public Service Agreements Pensioen- en Verzekeringskamer Regeerakkoord Rijksarchiefdienst Rijksbegroting Regeling Beëindiging Veehouderijtakken Rijksdienst voor Radiocommunicatie Reintegratie arbeidsgehandicapten Regulerende Energiebelasting Rijksgebouwendienst Railinfrabeheer Regionaal Indicatie Orgaan Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid Regeling schoonmaakdiensten particulieren Rijksvoorlichtingsdienst Raad voor Vastgoed Rijksoverheid Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees Rechtspersonen met een wettelijke taak Strategisch Akkoord Speur- en Ontwikkelingswerk Sociaal en Cultureel Planbureau Stichting Economische Samenwerking Nederland Opkomende Markten Sociaal Economische Raad Short Range Air Defence Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Specifieke Afdrachtskorting Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Samen Werken aan Bereikbaarheid Sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt Lijst van gebruikte afkortingen 306

5 SZW TK TNO TPG UMTS UWV VAMIL VBTB V&W VIJNO VINEX VLW VMBO VN VNG VO VOB Vpb VROM VSN VT VUT VVE VVTV VWS Wajong WAO WAZ WBK WBO WGF WIW WKA WKK WOZ WRR WSF WSW WTO WTS WTZ WVG WW XTC ZFW ZM ZMOK ZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede Kamer der Staten-Generaal Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TNT Post Group Universal Mobile Telecommunications System Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Ministerie van Verkeer en Waterstaat Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra Vermindering Langdurig Werklozen Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Verenigde Naties Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voortgezet Onderwijs Voorontwerp van begroting Vennootschapsbelasting Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Verenigd Streekvervoer Nederland Verticale Toelichting Vervroegde Uittreding Vroeg- en voorschoolse educatie Voorlopige Vergunning tot Verblijf Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen Wet Basisvoorziening Kinderopvang Woning Behoeften Onderzoek Wachtgeldfonds Wet Inschakeling Werkzoekenden Wet Koppeling met afwijkingsmogelijkheid Warmtekrachtkoppeling Wet Waardering Onroerende Zaken Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Wet op de Studiefinanciering Wet Sociale Werkvoorziening World Trade Organization Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen Wet Tarieven Ziektekosten Wet Voorzieningen Gehandicapten Werkloosheidswet Ecstacy Capsule Ziekenfondswet Zittende Magistratuur Zeer moeilijk opvoedbare kinderen Ziektewet Lijst van gebruikte afkortingen 307

C.A. de Kam en J.H.M. Donders. Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025. Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

C.A. de Kam en J.H.M. Donders. Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025. Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën C.A. de Kam en J.H.M. Donders Onzekere zekerheden De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025 Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën DREESFORUM 6 Onzekere zekerheden De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Pluspunten voor de zorg

Pluspunten voor de zorg Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom Pluspunten voor de zorg Naar een betaalbaar en transparant zorgstelsel Ivo Timmermans Joop Blom 1 Pluspunten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 25 maart 2011 Inhoud Voorwoord 3 1. Verslag van de Directeur-Generaal van de Statistiek 4 2. Centrale Commissie voor de Statistiek 9 3. Uitvoering van het statistisch programma 10 4. Methodologie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 605 V Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 15 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1996

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 2 RAPPORT Inhoud Blz. Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Belastingen als beleidsinstrument in vogelvlucht

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken

Loopbaanontwikkeling van burgers. Stand van zaken Loopbaanontwikkeling van burgers Stand van zaken Inhoud Woord vooraf 5 Samenvatting 6 Afkortingen 8 Deel I: aanpak onderzoek 9 Achtergrond 9 Doelen van het onderzoek 9 Onderzoeksaanpak 9 Leeswijzer 10

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2 0 11 18 miljard monitor

2 0 11 18 miljard monitor 18 miljard monitor Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Totaalbeeld 5 Regeerakkoord 5 Ontwikkeling sinds regeerakkoord 7 3 Per begrotingshoofdstuk 12 Staten-Generaal 14 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Nadere informatie

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen

Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030-2364703 F 030-2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek

Nadere informatie

Sociale zekerheid; staat of privaat?

Sociale zekerheid; staat of privaat? Sociale zekerheid; staat of privaat? Leeswijzer Voor u ligt een omvangrijke brochure over een complexe materie: privatisering van de sociale zekerheid. Niet elke lezer zal zich even grondig willen verdiepen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness

Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland. Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland Een voorstudie voor het Europese onderzoeksproject Combating Youth Homelessness Auteurs Anna van Deth Lia van Doorn Peter Rensen Utrecht,

Nadere informatie

Het Nederlandse beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben - Duurzame ontwikkeling en milieu

Het Nederlandse beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben - Duurzame ontwikkeling en milieu Het Nederlandse beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben - Duurzame ontwikkeling en milieu Aidenvironment Deze opdracht heeft als doel het uitvoeren van een beleidsreconstructie en het voorbereiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

Nadere informatie

Nederlands schuldverlichtingsbeleid

Nederlands schuldverlichtingsbeleid iob evaluaties n o 291 IOB evaluaties no 291 Nederlands schuldverlichtingsbeleid 2002 Nederlands schuldverlichtingsbeleid 1990-1999 inspectie ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie december 2002

Nadere informatie

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 extra Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 D66 conceptverkiezings-programma 2002-2006 Inhoudsopgave Inleiding: liberaal van gedachte, sociaal van gevoel 3 I. Naar eigen keuze

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0 BUDGETTAIRE EFFECTEN 6 VVD 6.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van de VVD 33 verbetert het EMU-saldo met 20 mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur

Kinderpornografie. Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Kinderpornografie Eerste rapportage van de Nationaal Rapporteur Colofon Referentie: Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2011). Kinderpornografie Eerste rapportage van de nationaal rapporteur. Den Haag:

Nadere informatie