Kabinetsreactie. akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kabinetsreactie. akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord"

Transcriptie

1 Voorstellen Stuurgroep Brinkman Kabinetsreactie Aflopende Uitkeringen Naam SU Loopt t/m BZK- Uitkeringen Wethouders BZK- Herindeling Den Haag 2004 BZK- Productencatalogus BZK- Veegactie catalogus BZK- Stimuleringsregeling Interactieve Beleidsvorming 2004 BZK- Stimuleringsregeling Pro-actieve dienstverlening BZK- Tijdelijke stimuleringsregeling Innovatie Openbaar Bestuur 2006 V&W- Baggerplannen bebouwd gebied 2004 V&W- Deltaplan grote rivieren 2005 V&W- Stimulering marktwerking 2004 V&W- Bijdrage OV-investeringen De Boer 2005 V&W- Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast 2008 JUS- Criem/Preventiebeleid JUS- Opvang en integratie Antilliaanse jongeren 2004 JUS- Zorgwet VVTV LNV- Duurzame inrichting glastuinbouw 2005 VWS-Breedtesportimpuls/BOS-regeling 2007, middelen worden na 2007 onderdeel van of WMO, of GSB of Gemeentefonds VWS- Tijdelijke RIO-regeling 2004 VWS- Tijdelijke regeling kwal.verbetering indicatiestelling 2004 VWS- Tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk 2004 EZ- ISP

2 EZ- Bijdrage regiogelden 2009 EZ- PNL regulier EZ- Winkelcriminaliteit 2004 EZ-Tipp-regeling OCW- OALT 2004 OCW- OALT-leraren OCW- OALT outplacement OCW- Cultuurspreiding Zeeland 2004 OCW- Culturele centra 2004 OCW- Onderwijs zieke leerlingen 2004 OCW- Onderwijskansen 2006 OCW- Vangnet schoolzwemmen 2004 OCW- Monumenten (kanjerregeling) OCW- Schoolbegeleidingsdiensten 2004 OCW-Belvedère (ISV en ILG) 2009 OCW-Bestuurlijke krachtenbundeling is inmiddels vervangen door een nieuwe regeling TOPPER die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman SZW- Agenda voor de toekomst 2006 SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling intensivering en controle 2006 SZW- Regeling uitkeringen kinderopvang 2004 SZW- Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang 2004 SZW- Kinderopvang en buitensch.opvang alleenstaande ouders 2004 SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige handhaving 2004 SZW- Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen 2005 SZW- Tijdelijke regeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2005 SZW- Tijdelijke stim.regeling samenwerkingsverband Bbz en IOAZ 2006 SZW- Tijdelijke stim.regeling samenwerkingsverband Abw 2007 VROM- Uitvoeringskosten vangnetregeling 2005 VROM- Besluit woninggebonden subsidies VROM- IPSV 2004 VROM- Nieuwe sleutelprojecten 2009 VROM- Stimulering intensief ruimtegebruik 2004 VROM- Industrielawaai 2004 VROM- Geluidhinder (vliegvelden) VROM- Stille wegdekken 2005 VROM- Stad en Milieu VROM- Klimaattaken 2006 VROM- Handhaving milieu 2005 VROM- Klimaatconvenant BANS 2008 VROM- Tijdelijke bijdrageregeling plannen luchtkwaliteit 2005

3 VROM- Hoofdinfrastructuursubsidie groeikernen 2004 VROM- Locatiesubsidies 2004 VROM- BIRK 2004 VROM-Milieudrukvermindering 2008 VROM-landelijke gebieden 2005

4 Af te kopen regelingen Naam SU BZK- Werkgelegenheidsimpuls BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G4 BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G6 BZK- Leefbaarheid/Veiligheid/Stadseconomie G15 LNV- Stadsmeierrechten Groningen LNV- Bosuitbreiding PPS Reeds afgekocht VROM- Geldelijke steun huurwoningen VROM- Toegelaten instellingen 1968 VROM- Woonwagenbewoners VROM- Budget sociale sector VROM- Huisvesting gehandicapten VROM- Stedelijke vernieuwing Lelystad (deels) afgekocht Reeds afgekocht

5 Naar de algemene uitkering (gf/pf) Naam SU V&W- Bijdrage overige vaarwegen/brokx nat V&W- Bijdrage hoofdvaarwegen Groningen en Friesland, mits herverdeeleffecten niet leiden tot aanpassing convenanten de wenselijkheid van centralisatie of overheveling zal nader worden bezien VWS- Stimuleringsregeling algemeen maatschappelijk werk VWS- Tijdelijke regeling jeugdgezondheidszorg VWS- Bijdrageregeling Sociaal vervoer AWBZ-gemeenten, handhaven huidige situatie, handhaven huidige situatie, maakt reeds onderdeel uit van besluitvorming m.b.t. WMO OCW- Fries OCW- Friese taal additioneel OCW- Friese taal & cultuur FIN- Kostenwaardering onroerende zaken, mits gewaarborgd is dat middelen in Friesland neerslaan, mits gewaarborgd is dat middelen in Friesland neerslaan, mits gewaarborgd is dat middelen in Friesland neerslaan VROM- Programmafinanciering Externe Veiligheid, maar pas vanaf 2010

6 Bundeling Naam SU BZK-Leefbaarheid partiele GSB-steden BZK-Sociale integratie en veiligheid 9GSB) V&W- Gebundelde doeluitkering plus (BDU Verkeer en Vervoer), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010 V&W- Sociale veiligheid (BDU V&V), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010 V&W- Verdi (BDU V&V), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010 V&W- Vervoermanagement (BDU V&V), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010 V&W- Kapitaallasten stad- en streekvervoer (BDU V&V) V&W- Bijdrage exploitatie OV (BDU V&V) V&W- Toegankelijkheid OV (BDU V&V), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010, mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010, mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie in 2010 V&W- Duurzaam veilig (BDU V&V) JUS-Regeling inburgering Oudkomers (GSB), zie afspraken m.b.t. BDU-SIV vanaf 2006 JUS-Regeling inburbering Nieuwkomers (GSB), zie afspraken m.b.t. BDU-SIV vanaf 2006 JUS-Regeling onderwijshuisvesting asielzoekers (Asiel) JUS-Regeling opvangcentra asielzoekers (Asiel) JUS-regeling opvang asiekzoekers (Asiel) LNV-Ontwikkeling Landschappen (ILG), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie na 2013 LNV- Gebiedsgericht beleid (ILG), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie na 2013 LNV-Effectgerichte maatregelen(ilg), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie na 2013 LNV-Nationale Parken (ILG), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie na 2013 LNV-Groene Hart impuls (ILG), mits overhevelingsmogelijkheid wordt bezien bij evaluatie na 2013 VWS- Maatsch.en vrouwenopvang en verslavingsbeleid (GSB) EZ- Fysieke stadseconomie (GSB) EZ- Niet-fysieke stadseconomie (GSB), reeds gebundeld in GSB-BDU-Economie, reeds gebundeld in GSB-BDU-Economie OCW- GOA (GSB) OCW- Educatie (GSB) OCW-Leerplichtige Asielzoekers, mits overheveling wordt bezien bij evaluatie GSB, mits overheveling wordt bezien bij evaluatie GSB mits wordt onderzocht of bundeling met Justitie asielregelingen kan

7 OCW- Culturele diversiteit OCW- Cultuur en school OCW-Basisonderwijs personeelskosten (BO) OCW-Basisonderwijs materiele kosten (BO) OCW- Speciaal Basisonderwijs personeelskosten (SBO) OCW- Speciaal Basisonderwijs materiële kosten (SBO) OCW- Speciaal (voortgezet) onderwijs personeelskosten (S(V)O) OCW- Speciaal (voortgezet) onderwijs materiële kosten (S(V)O) OCW- Lump sum voortgezet onderwijs personele kosten (VO) OCW- Lump sum voortgezet onderwijs materiële kosten (VO) met bundeling, overheveling bezien na evaluatie met bundeling, overheveling bezien na evaluatie met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat. met bundeling per onderwijstype en ontschotting pers/mat.

8 VROM- ISV (GSB) VROM-Bodemsanering (deels met ISV in GSB) VROM-Afscherming verkeerslawaai VROM-Spoorweglawaai VROM-Verkeersmaatregelen, indien dit wordt bezien bij de evaluatie van GSB indien wordt gebundeld met geluidsbudgetten van VenW indien wordt gebundeld met geluidsbudgetten van VenW indien wordt gebundeld met geluidsbudgetten van VenW VROM- Gebiedsgericht milieubeleid (ILG)

9 Blijft specifieke uitkering Naam SU BZK- Bommenregeling BZK- Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten BZK- Schadevergoeding rampen en zware ongevallen BZK- Rampenbestrijding (IBDUR) Kabinetsreactie JUS- Stimuleringsregeling Criminaliteitspreventie VWS- Doeluitkering jeugdhulpverlening VWS- Heroïne-experimenten VWS- Topsportevenementen- en accommodatiebeleid EZ- EFRO-programma's EZ-Kompas voor het Noorden, wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman OCW-Monumenten onderhoud OCW-Monumenten restauratie OCW- Kernstafsubsidie pedologische instituten OCW- Beeldende kunst & vormgeving OCW- Excessieve kosten Archeologie OCW- Regionale meld- en coördinatiecentra SZW- Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars SZW- WSW Centraal SZW- WSW Decentraal SZW- Wet Werk en Bijstand (2 regelingen: Inkomens- en Werkdeel) VROM- Schadevergoedingen VROM- Besluit Locatiegebonden Subsidies, wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman, wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman

10 Bijlage met overzicht verschillen lijst Brinkman en lijst kabinetsreactie Geschrapt van de lijst: Jus-Halt-afdoeningen: betreft een subsidie rechtstreeks naar de Halt-organisaties OCW-Justitiescholen: zal worden overgeheveld naar de begroting van Justitie en zal worden omgevormd tot een subsidie voor scholen Van af te kopen regelingen naar te bundelen regelingen: VROM-Afscherming verkeerslawaai VROM-Spoorweglawaai VROM-Verkeersmaatregelen Van overheveling naar de algemene uitkering naar aflopende regelingen: VROM-Milieudrukvermindering OCW-Belvédère: is deels gebundeld, deels specifiek, loopt geheel af in 2009 Van bundeling naar aflopende uitkeringen VROM-Landelijke gebieden: loopt af per VWS-Breedtesportimpuls/toekomstige BOS-regeling: eindigt op ; de middelen worden onderdeel van of de WMO, of GSB of Gemeentefonds Van blijft specifieke uitkering naar aflopende regelingen JUS-Antillianengemeenten OCW-Bestuurlijke krachtenbundeling Van naar de algemene uitkering naar blijft specifieke uitkering EZ-Kompas voor het Noorden wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman Van bundeling naar blijft specifieke uitkering EZ-TIPP-regeling is inmiddels vervangen door een nieuwe regeling (TOPPER-regeling per ) OCW-Monumenten onderhoud OCW-Monumenten restauratie wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman wordt vervangen door een nieuwe regeling die zal voldoen aan de criteria van de Stuurgroep Brinkman

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage Begrotingsbeleid Het kabinet wil de overheidsfinanciën weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak.

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 30 885 XI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar (Wijziging

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier 2013 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op extra milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 11 Vestigingsklimaat 41 Leefbaarheid 75 Bestuur 99 3.0 Inzicht financiële

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6 1 Inhoudspagina Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 1. Vitale dorpen met toekomst.... 6 2. Bestuur... 8 3. Openbare orde en veiligheid... 9 4. Verkeer en vervoer...

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

7. DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN. A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties. Onderdeel A.1. In behandeling zijnde moties

7. DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN. A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties. Onderdeel A.1. In behandeling zijnde moties 7. DE BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN A. Door de Staten-Generaal aanvaarde moties Onderdeel A.1. In behandeling zijnde moties Directoraat-Generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties Omschrijving

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 bijzondere ledenbrief Inhoudsopgave Woord vooraf 3 I Financiën Algemeen 4 II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 III Justitie 12 IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Research voor Beleid onderdeel van Panteia. Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV

Research voor Beleid onderdeel van Panteia. Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV Research voor Beleid onderdeel van Panteia Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV Research voor Beleid onderdeel van Panteia Inventarisatie regeldruk coalitieakkoord Balkenende IV Een

Nadere informatie

P R O D U C T E N R A M I N G

P R O D U C T E N R A M I N G P R O D U C T E N R A M I N G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENRAMING. DEEL A: PRODUCTEN Blz Matrix beleidsvelden en producten Recapitulatie, raming naar beleidsvelden Recapitulatie, raming naar hoofdfuncties

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 - I

Bestuursrapportage 2014 - I Bestuursrapportage 2014 - I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Verantwoording programma s... 4 2.1 Burger en bestuur... 4 2.2 Veiligheid... 6 2.3 Verkeer en Vervoer... 7 2.4 Economische zaken, landbouw en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen

Nadere informatie

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010

15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 15 juni 2010 VOORJAARSNOTA 2010 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Tussentijdse rapportage programma s Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 8 Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Economische zaken 13 Onderwijs

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 121 BRIEF

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie