Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware"

Transcriptie

1 EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum Status Versie 1.0 Definitief

2 Deelnemende Organisatie Startdatum Levering Opmerkingen scope Ministerie van Algemene Zaken Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Rijksvoorlichtingsdienst Dienst Publiek en Communicatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: (inclusief Kerndepartement) Shared Services Centrum ICT (SSC-ICT) Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) Afhankelijk van aanbestedende dienst. Zie hieronder. Netwerken: Overig: Zodra EASI2010 contract Buiten de scope vallen P- direct, DT&V, Rijksgebouwendienst en Logius BZK verzorgt de rekencentrumfunctie voor Kerndepartement, P- Direkt (kantoornetwerk), Doc-Direkt (incl CAS), Kiesraad, Bureau Algemene Bestuursdienst, FM Haaglanden. De ICT-staf van het BZK bestuursdepartement zal naar verwachting per onderdeel zijn van het SSC-ICT. De huidige rekencentrum hardware wordt voor een groot deel verplaatst naar een extern datacenter. Het eigendomsrecht daarvan zal overgaan naar het eerder genoemde SSC-ICT. (Deze organisatie is eveneens deelnemer aan dit EASI2010 cluster). Het BZK kerndepartement verhuist naar een nieuwe gebouw, waarin de ICTvoorzieningen door GDI (onderdeel van Min V&J) verzorgd zullen worden. BZK schaft dus binnen dit EASI2010 cluster geen hardware aan voor dat nieuwe pand. Het SSC-ICT verzorgt op dit moment de automatisering voor de bestuursdepartementen BZK, I&M, SZW en VWS. BPR zal in de periode 2012, 2013 een nieuwe geconsolideerde EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 2 van 9

3 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) BZK II Ministerie van Buitenlandse Zaken Directoraat-Generaal Politieke Zaken Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking Directoraat-Generaal Europese Samenwerking Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Centraal Planbureau (CPB) Afhankelijk van aanbestedende dienst. Zie hieronder. infrastructuur gaan realiseren. Op dit gevirtualiseerde platform zullen in eerste instantie de applicatiediensten ten behoeve van de BRP en RNI gaan draaien. Later zal de overige versplinterde dienstverlening ook migreren naar dit platform. BPR wil dit private cloud platform plaatsen in het nieuwe Rijksdatacenter vanuit het consolidatiespoor Haagse KM2 en zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken binnen de overheid. De kantoorautomatisering, zal samen met de verhuizing van BPR richting Digitale Werkplek Rijksoverheid gaan. BZK II schrijft zich alleen in voor de categorie Servers. Buiten de scope vallen de buitenlandse posten en Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) Binnen de scope vallen alleen Centraal Planbureau (CPB), Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inclusief Consumentenautoriteit (CA) en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Deze partijen zullen fuseren. De scope geldt ook voor deze gefuseerde partijen. Het CPB gaat in 2015 verhuizen. Tot 2015 zullen de investeringen daarom beperkt zijn, zodat CPB in 2015 met een geheel vernieuwde ICT infrastructuur aan de slag kan Nederlandse Mededingings Autoriteit NMa gaat fuseren met de EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 3 van 9

4 (NMa) inclusief Consumentenautoriteit (CA) Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) Ministerie van Financiën OPTA en de Consumentenautoriteit. Verwacht wordt dat er een gezamenlijke infrastructuur gerealiseerd wordt welke gereed zal zijn op OPTA gaat fuseren met de NMa en de Consumentenautoriteit. Verwacht wordt dat er een gezamenlijke infrastructuur gerealiseerd wordt welke gereed zal zijn op Overgang naar SSC-ICT in 2013 voor beheer ICT infrastructuur. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Afhankelijk van aanbestedende dienst. Zie hieronder. De Belastingdienst, Rijksvastgoed- en Ontwikkelbedrijf (RVOB) en Domeinen Roerende Zaken vallen buiten de scope van EASI2010. Binnen de scope vallen alleen Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Nationaal Archief. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Netwerken: DUO is onderhevig aan politieke ontwikkelingen. Dit betekent dat er een voorstel ligt bij de tweede kamer voor de invulling van Nieuwe Studiefinanciering. Dit kan invloed hebben op de uitvoering van de taken door DUO. Daarnaast is de rijksoverheid bezig met het vormgeven van een compacte rijksoverheid. Dit kan betekenen dat DUO qua organisatie taken erbij krijgt of dient af te stoten. Daarnaast kan de realisatie van Datacenter Noord van invloed zijn op het volume. Echter bij de aanmelding van EASI 2010 kan nog niet worden voorzien wanneer en of dit zal worden gerealiseerd. De locatie DUO-Z valt buiten de scope van de aanbesteding. EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 4 van 9

5 Nationaal Archief Ministerie van Infrastructuur en Milieu (met inbegrip van centrale diensten) Directoraal-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Directoraal-Generaal Mobiliteit Directoraal-Generaal Water Inspectie Verkeer en Waterstaat Port state Control Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) Toezichthouder beheer Eenheid Lucht Toezichthouder beheer Eenheid Water Toezichthouder beheer Eenheid Land Voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie Directoraat-Generaal Ruimte Directoraat-Generaal Milieubeheer VROM Inspectie DUO doet alleen mee voor de categorie Netwerken. Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Samenwerking met onderzoeksinstituten in de regio: RIVM, TNO, Deltares, Alterra, PBL 1) Overgang naar een rijks ICT-shared service organisatie in De intentie is dat dit de ICT-samenwerking RIVM- KNMI betreft die zich aanmerkt als een ICT- SSO Wetenschap binnen de Rijksoverheid. Kan betekenen dat PBL minder eigen apparatuur gaat gebruiken. 2) Deelname aan Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC) kan ertoe leiden dat PBL daar toekomstige diensten gaan afnemen met minder gebruik van eigen apparatuur tot gevolg. 3) PBL is gestart met een virtualisatietraject. Dit zal EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 5 van 9

6 waarschijnlijk leiden tot gebruik van meer apparatuur, maar de mate waarin is nu nog onbekend. EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 6 van 9

7 Rijkswaterstaat (RWS): Rijkswaterstaat Bestuur en Staf DG Rijkswaterstaat Landelijke Diensten: Dienst Verkeer en Scheepvaart Waterdienst Dienst Infrastructuur Data-ICT-Dienst Corporate Dienst Regionale Diensten: Noord-Nederland Oost-Nederland IJsselmeergebied Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Noordzee Rijkswaterstaat Projectdirecties: Ruimte voor de Rivier Backup programmatuur: Overig: Binnen de scope van deze opgave valt de (toekomstige) behoefte voor de nu bekende centrale rekencentrum locaties en decentrale locaties. Tevens is een prognose opgenomen voor potentiële (toekomstige) afname voor Verkeercentrales (Droog en Nat) en toekomstige centralisatie ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat. Op dit moment is Rijkswaterstaat met het programma KA/RC bezig met een centralisatie en consolidatie project. Dit kan leiden tot een gewijzigde (toekomstige) afname van centrale rekencentrum hardware. Op dit moment is Rijkswaterstaat met het programma KA/RC bezig met het voorbereiden van een Europese aanbesteding van een contract voor Kantoorautomatisering en Rekencentrum dienstverlening. Na ondertekening van deze overeenkomst zal Rijkswaterstaat gefaseerd Rekencentrum dienstverlening af gaan nemen. Dit leidt tot een gewijzigde (toekomstige) afname van Server en Storage & Backup hardware inclusief de bijbehorende dienstverlening zoals onderhoud. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig om de diverse Local Area Netwerken voor stapsgewijs als dienstverlening onder te brengen in het bestaande Netwerk en Telefonie contract. Dit leidt tot een gewijzigde (toekomstige) EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 7 van 9

8 afname van Netwerk hardware inclusief de bijbehorende dienstverlening zoals onderhoud. Buiten de scope voor servers valt virtualisatie software. Kabinet der Koningin Algemene Rekenkamer Tweede Kamer der Staten-Generaal Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie Werk en Inkomen Agentschap SZW Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Inspectie Jeugdzorg Nederlands Vaccin Instituut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Jeugdinstelling Almata Netwerken Core switches: 2012 Servers: Zodra EASI2010 contract Netwerken overig: 2013 Opslag: Zie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (SSC- ICT) SIOD: Zodra EASI2010 contract Zie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (SSC- ICT) Buiten de scope voor netwerken vallen routers die worden ingezet t.b.v. WAN-verkeer, zolang de levering van deze routers nog valt onder het daartoe nog lopende contract. Op dit moment is het CBS bezig om een nieuw rekencentrum in te richten, welke in Q operationeel zal zijn. De verwachting is dat gedurende de contractperiode alleen bestellingen voor uitbreiding van de installed base zullen worden geplaatst. Zie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (SSC- ICT) De SIOD valt niet onder het Shared Service Centrum (SSC-ICT)), maar bestelt zelfstandig binnen EASI2010. Zie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (SSC- ICT) EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 8 van 9

9 Jeugdinstelling De Lindenhorst Gezondheidsraad Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling Raad voor de Volksgezondheid en Zorg College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek EASI2010, Cluster rekencentrum hardware Pagina 9 van 9

EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict

EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict ubr his EASI2010 Rekencentrum Hardware his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard

Nadere informatie

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict

ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict ubr his EASI2010 Werkplekken his/ict Over HIS/ICT HIS/ICT, onderdeel van UBR HIS beheert momenteel verschillende Rijksbrede ICT-contracten met een gezamenlijke contractwaarde van ongeveer 2 miljard euro.

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk Algemene Zaken Buitenlandse Zaken Veilig en Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën Defensie Infrastructuur en Milieu Economi Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

Nadere informatie

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept)

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept) DGOBR/DIR Contactpersoon J. Flippo/ L.P. de Rouw T 06-15035482 Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept) Samenvatting Onderdeel van de stappen die gezet worden in

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015

Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015 Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015 Verzorgingsgebied TBGI Versie 1.0 Datum 4 december 2014 Status Definitief, vastgesteld in TVO 11 december 2014 DG Organisatie en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Jaarplan Auditdienst Rijk

Jaarplan Auditdienst Rijk lgemene Zaken Buitenlandse Zaken Veiligh n Justitie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk nderwijs, Cultuur en Wetenschap Financiën efensie Infrastructuur en Milieu Economis Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 316 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Waarschuwingsdienst.nl

Waarschuwingsdienst.nl Jaaroverzicht_2009 GOVCERT.NL is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Zij ondersteunt overheidsorganisaties in het voorkomen en afhandelen van ICT-gerelateerde veiligheidsincidenten,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

SZW. Projecten meer dan 5 miljoen kerndepartement

SZW. Projecten meer dan 5 miljoen kerndepartement Overzicht ICT-projecten met een meerjarig budget hoger dan 5 miljoen De projecten zijn onderverdeeld naar financiële bandbreedte. De meeste van deze projecten hebben een meerjarig budget tussen 5 en 10

Nadere informatie

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties IdeeVersa 21 juni 2013 Mogelijkheden voor deregulering en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 24 095 Frequentiebeleid Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten

ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten ICT~Haalbaarheidstoets Verkaveling Vaste Telefoniediensten versie 1.0 datum 12 januari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets...

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies OT2010 ICT~Haalbaarheidsadvies versie 1.0 datum 18 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets 5 1.3 Aanpak 6 1.4 Indeling rapport 6

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie