Toelichting salarisstrook START People b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting salarisstrook START People b.v."

Transcriptie

1 Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en controleren. De salarisspecificatie begint met jouw eigen adresgegevens en de adresgegevens van je werkgever (Start People b.v.). Mocht de tenaamstelling of adressering niet correct of onvolledig zijn, dan verzoeken we je om dit aan je contactpersoon door te geven. 1. Verloningsgegevens De eigenlijke salarisspecificatie begint met de verloningsgegevens: Wat betekenen deze gegevens? wrm vestiging sofi-nummer geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn jaarloon uurloon min.loon soc.dgn fisc.dgn fg = werkmaatschappij, 1 = Start People. = het interne nummer van jouw vestiging. = jouw sofi-nummer zoals dit is vastgelegd in ons systeem. = jouw geboortedatum zoals die is vastgelegd in ons systeem. = je geslacht, M = man, V = vrouw. = burgerlijke staat (o = ongehuwd, g = gehuwd, d = duurzaam gescheiden). = de ingangsdatum van je eerst geboekte werkbriefje = datum waarop de salarisspecificatie is aangemaakt = 1 e en 2 e cijfer staan voor het jaarnummer, 3 e en 4 e cijfer staan voor het week nummer waarin het salaris verwerkt is, de laatste drie cijfers vormen het volgnummer van de salarisspecificatie. = heffingskorting. 1 wil zeggen dat de heffingskorting is toegepast, 0 wil zeggen dat er geen heffingskorting is toegepast (voor een uitleg over de loonheffing, zie hierna). = welke tabel van de belastingdienst is toegepast? W WK wil zeggen witte weektabel = bruto / netto, B wil zeggen dat het bruto loon is gebruikt als uitgangspunt voor de loonberekening (dit is altijd het geval, het is namelijk niet toegestaan om een netto loon als uitgangspunt voor de salarisbetekening te nemen). = het te verwachten fiscale jaarloon (dit veld wordt gevuld wanneer het tarief voor bijzondere beloning wordt toegepast zoals bij de betaling van overuren of of vakantiegeld). = het bruto uurloon dat met jou is overeengekomen. = het wettelijk minimum uurloon voor iemand van jouw leeftijd. = het aantal dagen in die week waarop bijvoorbeeld gewerkt is of bijvoorbeeld ziekte- of verlofuren zijn betaald. = fiscale dagen op basis van gebruikte loontabel: bij de weektabel, 5 dagen per gewerkte week (zie uitleg hierna). = functiegroep volgens de ABU CAO voor Uitzendkrachten 1

2 ww Wgv wao zw zwa zvw lb awbz aow anw = verzekerd voor Werkloosheidswet? J = Ja. = verzekerd voor Wachtgeld Verzekering (bij werkloosheid)? J = Ja. = verzekerd voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) J = Ja. Notabene: de omschrijving op de salarisstrook moet nog aangepast worden naar WIA = verzekerd voor ziektewet? N = Nee (Ziektewet is niet meer van toepassing) = aanvullende verzekering Ziekte Wet? J = Ja (De Cao voor Uitzendkrachten bepaald dat het wettelijke ziektegeld van 70 % moet worden aangevuld tot 91%.) = Zorgverzekeringswet? J = Ja = loonbelastingplichtig? J = Ja. = verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten? J = Ja. = verzekerd voor de Algemene Ouderdoms Wet? J = Ja. = verzekerd voor Algemene Nabestaanden Wet? J = Ja. 2. Loonberekening In het middelste blok vind je de berekening van bruto naar netto. Per week worden de verschillende urensoorten benoemd: Normale uren zijn uren waarop geen overwerk of ploegentoeslag van toepassing is. Toeslag uren zijn uren waarop een ploegentoeslag of onregelmatigheidstoeslag van toepassing is. Over het toeslaggedeelte worden geen reserveringen berekend. Overuren zijn uren die je extra werkt op je normale uurrooster. Op deze uren is een overwerktoeslag van toepassing. Over overuren worden geen reserveringen berekend. Het bijbehorende bruto salaris voor deze uren wordt verkregen door het aantal uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen bruto uurloon (je vindt het uurloon in de kop van de salarisspecificatie, zie hiervoor). Bij toeslag en overuren wordt het bruto salaris vervolgens verhoogd met het toeslagpercentage. 2

3 STIPLU pensioen werknemer (Voor Start People en Medi Interim zijn deze pensioengelden ondergebracht bij Nationale Nederlanden.) Als je recht hebt op pensioen wordt de pensioenpremie in mindering gebracht op het bruto loon. De premie voor de collectieve pensioenregeling voor uitzendkrachten is met ingang van 1 januari 2006 tijdelijk verlaagd van 3,5 naar 2,6 procent. Dat zijn CAO-partijen vrijdag 9 december 2005 overeengekomen. De werkgeversbijdrage blijft gelijk (2,33 procent), de werknemersbijdrage (het deel dat op jouw salaris wordt ingehouden) is verlaagd van 1,17 naar 0,27 procent. De aanpassing van de regeling was noodzakelijk in verband met de zogenoemde bovenmatigheid. Dit heeft te maken met de jaarlijkse pensioenopbouw van de werknemer. De overheid stelt namelijk dat de pensioenopbouw per jaar gebonden is aan maximale fiscale kaders. In het concrete geval blijkt de STIPLU-pensioenregeling vooral voor jonge deelnemers met een laag inkomen bovenmatig te zijn. Met de verlaging van de premie naar 2,6 procent wordt de bovenmatige pensioenopbouw voorkomen. ZVW werkgever werknemer Vanaf 2006 is de nieuwe Zorgverzekering (Zvw) van kracht. Volgens dit zorgstelsel betaal je een nominale premie aan je zorgverzekeraar, maar ook een bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Het inkomensafhankelijke deel van de zorgverzekeringspremie wordt door de werkgever afgedragen aan de belastingdienst. De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage in op je loon, maar moet die ook vergoeden. Daarom vindt je dit bedrag tweemaal op de salarisspecificatie: het wordt bijgeteld en vervolgens weer afgetrokken. Loonheffing Via de de werkgever int de belastingdienst premies voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) en loonbelasting. Het totaal van deze twee posten vind je in de vorm van een loonheffing terug op je salarisspecificatie. Hoeveel loonheffing je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Het Nederlandse belastingstelsel is progressief opgezet wat inhoudt dat je procentueel meer loonheffing betaalt wanneer je meer verdient. Hoeveel loonheffing er bij een bepaald salaris ingehouden moet worden is door de belastingdienst vastgelegd in tabellen. Er zijn tabellen per dag, per week, per 4 weken en per maand. Er zijn ook zogenaamde grijze tabellen voor 65+ ers. Technicum hanteert de weektabel van de fiscus. Loonheffingskorting De heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de totale loonheffing. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er een aantal heffingskortingen die, al naar gelang de persoonlijke omstandigheden van een werknemer, wel of niet toegepast worden. De werkgever houdt rekening met de volgende heffingskortingen: De algemene heffingskorting; De arbeidskorting; De ouderenkorting; De aanvullende ouderenkorting. Samen worden deze kortingen de loonheffingskorting genoemd. De loonheffingskorting mag bij slechts één werkgever tegelijk toegepast worden. Om te bepalen of de loonheffingskorting wel of niet toegepast mag worden, moet je bij indiensttreding een loonbelastingverklaring invullen. Overige heffingskortingen (zoals de kinderkorting) vraag je zelf aan bij de belastingdienst. De loonheffingskorting wordt niet separaat vermeld op de salarisspecificatie. Op het vermelde bedrag aan loonheffing is de heffingskorting reeds in mindering gebracht. Bijzondere beloning Eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (zoals gratificaties, tantièmes en vakantiegeld) mogen niet volgens de weektabel worden verloond. Hierop moeten de tabellen voor bijzondere beloning worden toegepast. Ook overwerk is bijzonder belast. De berekening van de loonheffing is dan een stuk complexer. Daarbij wordt namelijk uitgegaan van een gemiddeld jaarloon. In FMS (de verloningssoftware van Technicum) wordt het jaarloon bijzondere beloning bepaald door het fiscaal loon tot en met heden, op basis van het aantal fiscale dagen te extrapoleren tot een jaarloon voor bijzondere beloning. Dit jaarloon is terug te vinden bij de verlonings- 3

4 gegevens in de kop van de salarisstrook (zie toelichting onder 1). Het mag duidelijk zijn dat hierdoor sterke afwijkingen kunnen optreden bij iemand die onregelmatig werkt of vaak overwerkt. De berekening van het gemiddelde jaarloon kan dan van week tot week sterk verschillen. Zo kan het gebeuren dat iemand in de ene week netto meer overhoudt van zijn overwerk dan in de andere week. Het jaarloon waarvan men is uitgegaan kun je terugvinden op de salarisspecificatie. Of op een bepaalde salariscomponent het tarief bijzondere beloning van toepassing is, kun je zien op de salarisspecificatie. Als er een letter T achterstaat betekent dit dat het tabelloon (weektabel) is toegepast. Als er een B achterstaat betekent dit dat het tarief bijzondere verloning is toegepast. Op de hiervoor genoemde belaste netto urenvergoeding is het tarief bijzondere verloning van toepassing. Netto loon Het netto loon is het loon dat na aftrek van de loon- en premieheffing resteert. Dit bedrag wordt, verhoogd met de eventuele netto vergoedingen waar je recht op hebt, aan je overgemaakt. Onderaan de salarisberekening kun je zien welk bedrag naar welke rekening is overgemaakt. Ontvangen salarisvoorschotten worden hierop in mindering gebracht. 3. Reserveringen Afhankelijk van het soort contract worden je vakantie-uren uitgedrukt in geld of in uren, dit noemen we reserveringen. In het blokje RESERVERINGEN kun je zien hoeveel reserveringen je in de betreffende week hebt opgebouwd ( deze periode ) en hoeveel reserveringen je in totaal hebt opgebouwd ( totaal tegoed ). Notabene: Voor feestdagen wordt niet gereserveerd, deze uren worden zonder meer doorbetaald. Als de reserveringen voor vakantiedagen in geld op de strook staat dan kun je vanuit de totalen uitrekenen hoeveel vakantie dagen je nog hebt staan (neem het totaal tegoed vakantiedagen deel het bedrag door het bruto uurloon en vervolgens door acht). Het is mogelijk dat je vakantiedagentegoed negatief (alleen fase A met contract en fase B/C/Keten) is. Je hebt dan meer dagen opgenomen dan je tot nu toe hebt opgebouwd. Bij uitdiensttreding wordt een negatief tegoed verrekend met de eindafrekening. De regel is overigens dat je niet meer dan 80 uur (twee weken) negatief mag staan. In de onderste regel van het blokje reserveringen zijn de reserveringspercentages aangegeven. Reserveringen vinden plaats over: normale uren, over het 100% gedeelte van het loon bij ploegendienst of verschoven diensten. Over overwerkuren, het toeslaggedeelte bij ploegendienst of verschoven uren, reisuren en bruto vergoedingen worden geen reserveringen opgebouwd. Leasewagens Met ingang van 1 januari 2006 wordt het voordeel dat je hebt van het gebruik van een personen- of bestelauto van je werkgever belast als loon in natura. Daartoe wordt op jaarbasis 22% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM) als loon in natura belast. Over deze bijtelling op het salaris wordt derhalve loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. Als je een eigen bijdrage betaalt voor het privé gebruik van de leasewagen, wordt dit bedrag op de bijtelling in mindering gebracht. Over dit deel betaal je dus geen loonbelasting/premies volksverzekering. Het bedrag waarover de loonheffing wordt berekend, staat per week vermeld op de salarisspecificatie: 4

5 Let wel dit is de grondslag waarover loonheffing wordt berekend. Het is dus niet zo dat er in bovenstaand voorbeeld 4 x 88,66 = 354,64 wordt ingehouden op het salaris maar loonheffing over dit bedrag (gemiddeld ca. 42% over 354,64). 4. Cumulatieven fiscale dagen sociale dagen loon in geld loon in natura fooien aftrekposten svw-loon loon alleen v zvw/lh bijtelling van zvw/lh arbeidskorting totaal inhouding svw zvw-loon loon alleen v lh lh loon loonheffing inhouding zvw inhouding ww inhouding zwa onbelaste verg. reiskostenforfait spaarloon levensloop uitbetaald totaal aantal gebruikte fiscale dagen tot nu toe. totaal aantal gebruikte sociale dagen tot nu toe. totaal bruto loon tot nu toe. totale geldwaarde van goederen die ontvangen zijn als loon (niet van toepassing bij Start). totaal van ontvangen fooien (niet van toepassing bij Start). totaal van aftrekposten waarover geen heffingen worden berekend (bijvoorbeeld pensioenpremie). totaal van loon en fooien minus de aftrekposten (grondslag voor de berekening van de premies voor sociale verzekeringswetten). dit veld wordt niet gevuld (heeft geen functie). het totale bedrag aan bijtelling voor leasewagens. totaal van de arbeidskorting (zit verrekend in loonheffing). totaal ingehouden premies voor sociale verzekeringswetten (= WW premie). cumulatieve grondslag waarover de premies voor sociale verzekeringswetten zijn berekend. totaal uitgekeerde inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. cumulatief fiscaal loon (= grondslag voor berekening loonheffing). totaal ingehouden loonheffing. totaal ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. totaal ingehouden WW premie. is alleen van toepassing voor medewerkers in fase A zonder contract. het totaal wat aan onbelaste (= netto) onkostenvergoedingen is betaald. het totaal wat aan onbelaste (= netto) reiskostenvergoedingen is betaald (kilometer vergoedingen, reiskosten openbaar vervoer). totaal ingehouden spaarloon is nog niet ingeregeld totaal van de netto vergoedingen + netto loon. Als rechtsonder in de hoek pag. 2 is afgedrukt, betekent dit dat er nog een eerste pagina bij deze salarisspecificatie hoort (deze is afzonderlijk opgenomen in de E-flexer). 5

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%.

Het niet aan de zorgverzekering gekoppelde deel van het honorarium is voor 2013 verhoogd met een gemengde index van 2,1%. Aan het bestuur van «naam» T.a.v. de penningmeester «adres» «postcode» «woonplaats» datum 9 januari 2013 ons kenmerk WM/13001 onderwerp Honorering en salariëring 2013 behandeld door W.A. van de Molengraft

Nadere informatie

Leerling-werknemerboekje 1.0

Leerling-werknemerboekje 1.0 detacheren instroom & detacheren Leerling-werknemerboekje 1.0 Alles wat je moet weten over je leerwerktraject Inhoud Welkom bij VTL 4 Ben jij een topper? 5 Wegwijzer/contact 6 Met wie heb je te maken tijdens

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV

Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Berekening loonsom, ziekte en ongevallenverzekering ZV/OV Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor de salarisadministratie. Deze informatie kan u ondersteunen bij

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking... Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...15 Filosofie...16 Dynamische gegevensstructuren...18 Bediening...19

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie