vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning"

Transcriptie

1 Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie wordt in beginsel digitaal beschikbaar gesteld. De salarisspecificatie begint met jouw eigen adresgegevens en de naam en adresgegevens van je werkgever. Mocht jouw tenaamstelling of adressering niet correct zijn, dan verzoeken we je om dit aan je contactpersoon van je vestiging door te geven. Verloningsgegevens De salarisspecificatie begint met de verloningsgegevens: pers. nummer BSN geboortedatum gesl datum in dienst fase volgnummer aangemaakt vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning heff. krt kleur tabel fisc. Dgn stipb stipp ww wgv wao zw zwa zvw lb wlz aow anw Wat betekenen deze gegevens? 1. pers. nummer het personeelsnummer waaronder je bij je werkgever bent geregistreerd. 2. BSN jouw BurgerServiceNummer zoals dit is vastgelegd in het systeem. 3. geboortedatum jouw geboortedatum zoals die is vastgelegd in het systeem. 4. gesl geslacht, M = man, V = vrouw. 5. datum in dienst datum 1 e werkdag 6. fase de fase waarin je werkzaam bent. 7. volgnummer 1 e en 2 e cijfer staan voor het jaarnummer, 3 e en 4 e cijfer staan voor het weeknummer waarin het salaris verwerkt is, de laatste drie cijfers vormen het volgnummer van de salarisspecificatie; dit is een unieke code waarmee je werkgever de salarisspecificatie terug kan vinden. 8. aangemaakt datum waarop de salarisspecificatie is aangemaakt. 9. vestiging het interne nummer van de vestiging van je contactpersoon. 10. arbeidsduur de arbeidsduur zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst. 11. functiegrp functiegroep volgens de ABU cao voor Uitzendkrachten of indien bekend de functiegroep waarin je werkzaamheden zijn ingedeeld bij jouw opdrachtgever. 12. uurloon het bruto uurloon dat met jou is overeengekomen. 13. min. wk loon het bruto wettelijk minimumloon voor iemand van jouw leeftijd met een fulltime werkweek. 14. min. vak. geld het bruto wettelijk minimale bedrag aan vakantiegeld voor iemand van jouw leeftijd met een fulltime werkweek 15. uren het totaal van het aantal in deze periode gewerkte uren. 16. jaarloon bijz. beloning het fiscale jaarloon. Op bijvoorbeeld overuren of vakantiegeld wordt het tarief voor bijzondere beloning toegepast. Het belastingpercentage hiervoor wordt bepaald op basis van het fiscale jaarloon. 17. heff.krt heffingskorting. 1 wil zeggen dat de heffingskorting is toegepast, 0 wil zeggen dat er geen heffingskorting is toegepast (voor uitleg over de loonheffing, zie hierna). Of je de heffingskorting wel of niet wilt laten toepassen heb je aan ons doorgegeven via de loonheffingsverklaring. Als je hier wijzigingen in wilt aanbrengen voor de toekomst kun je dat melden bij je contactpersoon op de vestiging. 18. en 19 kleur & tabel de door de Belastingdienst opgestelde tabel die is toegepast. W WK wil zeggen witte weektabel. 20. fisc.dgn fiscale dagen op basis van gebruikte loonbelastingtabel. 1

2 Verzekeringsgegevens, als bij onderstaande gegevens een J staat ben je hiervoor verzekerd tot aan de AOW- of de pensioengerechtigde leeftijd. 21. stipb deelnemer aan de basispensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP). 22. stipp deelnemer aan de plusregeling van de STIPP. 23. ww Werkloosheidswet (zie uitleg verderop). 24. wgv Wachtgeld Verzekering voor onder andere de 1 e 26 weken werkeloosheid. 25. wao Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. 26. zw Ziektewet. 27. zwa Aanvullende verzekering Ziektewet. 28. zvw Zorgverzekeringswet. 29. lb Loonbelastingplichtig. 30. wlz Wet langdurige zorg. 31. aow Algemene Ouderdomswet. 32. anw Algemene Nabestaandenwet. 2

3 Loonberekening (voorbeeld) In het middelste blok vind je de berekening van je bruto naar je netto loon en informatie over de storting op je bankrekening. Per declaratieweek worden de verschillende urensoorten, eventueel verhoogd met een toeslag, de bruto- en netto vergoedingen en indien van toepassing de inhoudingen, vermeld per opdrachtgever: De bruto vergoedingen worden gespecificeerd vermeld boven Totaal bruto. Netto vergoedingen en inhoudingen worden gespecificeerd vermeld na Totaal netto in Euro. 3

4 Nadere uitleg diverse regelingen Wachtdagcompensatie Voor uitzendkrachten met een overeenkomst in fase A waarop het uitzendbeding van toepassing is (zie voor meer informatie de ABU cao) gelden bij ziekte, 2 wachtdagen. Over de eerste 2 ziektedagen wordt er geen ziekengeld uitbetaald. Als compensatie van één ziektedag ontvang je een toeslag over je feitelijk loon. STIPP pensioen werknemer De STIPP-regeling bestaat uit twee onderdelen, namelijk een basis- en een plusregeling. basisregeling - Heb je in meer dan 26 weken voor ons gewerkt en ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel aan de basisregeling. In de basisregeling betaal je zelf geen pensioenpremie, dat betalen wij voor je. plusregeling - Nadat je 52 weken hebt deelgenomen aan de basisregeling of in meer dan 78 weken voor ons hebt gewerkt word je deelnemer aan de plusregeling; je bouwt nu meer pensioen op en je gaat nu ook zelf pensioenpremie betalen. Om een indicatie te geven van de hoogte van deze premie geven we hierbij het voorbeeld van de bedragen over 2017 (maar let op: de franchise en premie kunnen jaarlijks veranderen): In 2017 betaal je over de eerste 6,32 bruto per uur geen pensioenpremie (dit is de franchise), over het bruto uurloon boven dit bedrag betaal jij 4% premie en dragen wij als werkgever 8% premie bij. Eenmaal per jaar krijg je een pensioenoverzicht van STIPP. Op de webpagina van STIPP vind je alle informatie over de regeling: https://www.stippensioen.nl/ AZW (Premie Aanvullende ZiekteWet) De cao voor uitzendkrachten bepaalt dat voor uitzendkrachten waarop het uitzendbeding van toepassing is (zie voor meer informatie de ABU cao) de Ziektewetuitkering moet worden aangevuld tot 91% van het uitkeringsdagloon in het 1 e ziektejaar en tot 80% in het 2 e ziektejaar. Voor deze aanvullende uitkering houden wij een percentage op je bruto-loon in. Het percentage vind je terug in de ABU cao. Premie Ongevallenverzekering Wij hebben voor onze medewerkers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering keert uit wanneer je na een ongeval komt te overlijden of invalide raakt. Bij overlijden na een ongeval is het verzekerd bedrag maximaal ,-. Bij volledige invaliditeit na een ongeval is het verzekerd bedrag maximaal ,-. Is er sprake van gedeeltelijke invaliditeit na een ongeval dan zal een deel van het verzekerd bedrag worden uitgekeerd. De verzekeraar bepaalt de hoogte van de uitkering afhankelijk van de specifieke situatie. De verzekering stopt bij einde dienstverband. Als werknemer ben je ook na werktijd verzekerd. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat er vragen komen of een ongeval wel of niet tijdens werktijd heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan, onregelmatige werktijden, overwerk, reistijd en thuiswerken. Omdat de ongevallenverzekering ook tijdens privé tijd van toepassing is, wordt er 0,0017 per gewerkt uur ingehouden op jouw bruto loon. Premie ER_WGA of WHK werknemer WGA staat voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten binnen de wet WIA, wat staat voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en heeft betrekking op medewerkers die langer dan twee jaar ziek oftewel arbeidsongeschikt zijn. Als werkgever kun je kiezen of je de uitvoering van de WGA bij het UWV belegt of dat je dit zelf (laat) doen en daarmee eigen risicodrager (ERD) wordt. Indien de uitvoer bij het UWV is belegd betaalt de werkgever premie WHK (werkhervattingskas) aan het UWV. Wanneer de werkgever ERD is wordt er premie ER_WGA afgedragen aan de verzekering. In beide gevallen wordt de helft van de premie ingehouden op jouw netto loon. Loonheffing Via de werkgever int de Belastingdienst premies volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) en loonbelasting. Het totaal van deze twee posten vind je in de vorm van loonheffingen terug op je salarisspecificatie. De loonheffingen is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat wij de loonbelasting inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, waardoor je geen of minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Hoeveel loonheffingen er wordt ingehouden, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De wijze waarop de loonheffing wordt berekend is vastgelegd in wettelijke regels. 4

5 Loonheffingskorting De heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de totale belasting en premie volksverzekeringen. Iedereen die betaalde arbeid verricht, heeft recht op de algemene heffings- en arbeidskorting. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. De loonheffingskorting mag bij slechts één werkgever tegelijk toegepast worden. Om te bepalen of de loonheffingskorting wel of niet toegepast mag worden, moet je bij indiensttreding een loonheffingsverklaring invullen. Als in de kop van de salarisspecificatie onder HK een 1 is gevuld dan wordt de heffingskorting toegepast. Staat er een 0 dan wordt er geen heffingskorting toegepast. Het bedrag van de heffingskorting wordt op de loonheffingen in mindering gebracht. Bijzondere beloning Op eenmalige beloningen (overuren) of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (zoals gratificaties, tantièmes en vakantiegeld) moet de tabel voor bijzondere beloning worden toegepast. De berekening van de loonheffing is dan een stuk complexer. Daarbij wordt namelijk uitgegaan van de loongegevens zoals die tot op dat moment in het huidige kalenderjaar bekend zijn. In het verloningssysteem wordt het jaarloon bijzondere beloning vervolgens bepaald door het fiscaal loon tot en met heden, op basis van het aantal fiscale dagen, om te rekenen tot een jaarloon voor bijzondere beloning. Dit jaarloon is terug te vinden in de verloningsgegevens in de kop van de salarisspecificatie (zie toelichting onder 1). De berekening van het gemiddelde jaarloon kan van week tot week sterk verschillen bijvoorbeeld als je veel overwerkt. Op de salarisafrekening kun je per salariscomponent zien of de bijzondere tabel is toegepast, er staat dan een B achter de omschrijving. Netto loon Het netto loon is het loon dat daadwerkelijk aan je wordt overgemaakt. Onderaan de salarisberekening kun je zien welk bedrag op welk rekeningnummer is overgemaakt. Ontvangen salarisvoorschotten en netto inhoudingen worden hierop nog wel in mindering gebracht. Soms wordt het netto loon niet geheel naar jouw rekening overgemaakt omdat er bijvoorbeeld loonbeslag op jouw loon is gelegd. Je ziet hier dan het bedrag dat naar de beslaglegger is overgemaakt. Uitstellen netto inhoudingen op grond van de WAS Op jouw loon kunnen netto inhoudingen worden gedaan op grond van de door jou afgegeven volmachten. Bijvoorbeeld een inhouding van een verkeersboete die je hebt gereden met een door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto of een inhouding van een lunch die je tijdens werk geniet bij de inlener. Door deze inhoudingen ontvang je minder loon op jouw bankrekening. Het precieze bedrag dat wij inhouden en de reden waarom wij dit doen, zie je terug op je salarisspecificatie op het moment dat de inhouding wordt gedaan. Sinds 1 januari 2017 mogen geen inhoudingen worden gedaan die tot een te lage loonbetaling (minder dan het netto minimumloon) leiden. Bij iedere loonberekening wordt daarom het bijbehorende netto minimumloon bepaald; dit minimumloon is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker en kan fluctueren als gevolg van bijvoorbeeld leeftijd of deelname aan een pensioenregeling. Het kan voorkomen dat de werkgever het volledige bedrag niet in één keer op jouw loon mag inhouden. Het uitgestelde bedrag zal dan bij een latere salarisbetaling alsnog worden ingehouden. Bij deze latere inhouding kun je niet direct op je salarisspecificatie zien waar dit betrekking op heeft. Wel kun je onderaan je salarisspecificatie zien welk bedrag er in zijn totaliteit nog ingehouden moet worden. 5

6 Voorbeeld uitgestelde inhouding In week 9 wordt een boete geboekt van 250,00. Het netto minimumloon bij 40 normale uren komt voor deze medewerker op 353,73. Het netto loon is 430,48. Dat betekent dat er 76,75 ruimte is voor de inhouding. Het meerdere bedrag van 173,25 wordt uitgesteld en zal bij een latere betaling alsnog worden ingehouden. Het saldo van de uitgestelde inhoudingen wordt in het cumulatieve gedeelte onderaan de salarisspecificatie getoond 6

7 In week 10 worden opnieuw 40 normale uren verwerkt. Daarnaast heeft de medewerker 3 overuren gemaakt. Het netto minimumloon bij 40 normale uren komt voor deze medewerker nu op 349,77 (verschil t.o.v. week 9 is gevolg van deelname aan de Plusregeling m.i.v. week 10). Het netto loon is 449,54. Dat betekent dat er 99,77 ruimte is voor verrekening van de uitgestelde inhouding. Het saldo van de uitgestelde inhoudingen wordt nu 173,25 99,77 = 73,48 7

8 Reserveringen RESERV. vakantiegeld wett. vorig jaar wett. huidig jaar boven wettelijk wett. vorig jaar wett. huidig jaar boven wettelijk kort verzuim deze periode U U U totaal tegoed U U U percentage ORT verlof Afhankelijk van het soort contract je hebt worden je vakantie-uren uitgedrukt in geld of in uren; De opgebouwde, vakantiegeld en evt. kort verzuim noemen we reserveringen. In het blokje Reserveringen kun je zien hoeveel reserveringen je in de betreffende week hebt opgebouwd ( deze periode ) en hoeveel reserveringen je in totaal actueel hebt openstaan ( totaal tegoed ). Het totale tegoed is de som van de opbouw vermindert met wat je al hebt opgenomen. Als de reserveringen voor in geld op de specificatie staat, kun je vanuit de totalen uitrekenen hoeveel vakantieuren je nog hebt staan (neem het totaal tegoed, deel het bedrag door je bruto uurloon). Je bouwt twee soorten op. Als je 40 uur per week werkt bouw je per jaar 20 wettelijke op en 4 bovenwettelijke. De wettelijke moeten in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt worden opgenomen. Aan het eind van elk jaar wordt het niet opgenomen tegoed van je wettelijke overgezet naar wettelijk vorig jaar. Je hebt tot oktober van het nieuwe jaar de gelegenheid om deze vakantieuren op te maken, anders vervallen deze dagen. Dit geldt niet als je werkzaam bent in fase C. Als je vakantieuren opneemt wordt automatisch eerst het wettelijk tegoed van vorig jaar opgemaakt. De bovenwettelijke (en wettelijke in fase C) vervallen 5 jaar nadat ze zijn opgebouwd. Als je in een onregelmatigheids- of ploegendienst werkt en je daarvoor een toeslag over je loon ontvangt, dan bouw je ook over deze toeslag vakantie tegoed op. Dit tegoed wordt op je salarisspecificatie vermeld onder ORT tegoed. Het is mogelijk dat je tegoed negatief is. Je hebt dan meer dagen opgenomen dan je tot nu toe hebt opgebouwd. Bij uitdiensttreding wordt een eventueel negatief tegoed verrekend met de eindafrekening. In de onderste regel van het blokje reserveringen zijn de reserveringspercentages aangegeven. Reserveringen vinden plaats over: normale uren, doorbetaalde ziekte- en leegloopuren en het loon bij ploegendienst of verschoven diensten. Over overwerkuren, reisuren en bruto vergoedingen worden geen reserveringen opgebouwd. Beschikbaar gestelde auto Als je een auto ter beschikking krijgt van of via je werkgever dan betaal je over de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM) belasting. Dit wordt ook wel de bijtelling genoemd. Als je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto, wordt dit bedrag op de bijtelling in mindering gebracht. Over dit deel betaal je dus geen loonheffingen. Het bedrag waarover de loonheffing wordt berekend, staat vermeld op de salarisspecificatie. 8

9 Cumulatieven Onderaan de salarisspecificatie worden de cumulatieven per kalender jaar bijgehouden; iedere specificatie worden deze bijgewerkt. 1. fiscale dagen totaal t/m heden toegepaste fiscale dagen voor dit kalenderjaar. 2. loon in geld totaal brutoloon voor dit kalenderjaar 3. loon in natura totale geldwaarde van goederen die ontvangen zijn als loon voor dit kalenderjaar. 4. fooien totaal van ontvangen fooien voor dit kalenderjaar. 5. aftrekposten totaal van aftrekposten waarover geen loonheffing worden berekend (bijvoorbeeld pensioenpremie). 6. svw-loon totaal van loon en fooien minus de aftrekposten (grondslag voor de berekening van de premies voor sociale verzekeringswetten). 7. loon alleen v zvw/lh het loon van specifieke loononderdelen zoals een ontslagvergoeding 8. bijtelling v zvw/lh het totale bedrag aan bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto. 9. arbeidskorting totaal van de arbeidskorting (zit verrekend in loonheffing). 10. totaal inhouding svw totaal ingehouden premies voor sociale verzekeringswetten (= WW premie). 11. zvw-loon totale grondslag waarover de Zorgverzekeringswet is berekend. 12. lh loon totaal fiscaal loon (= grondslag voor berekening loonheffing). 13. loonheffing totaal ingehouden loonheffing. 14. inhouding zwa totaal ingehouden aanvullende Ziektewet premie (is alleen van toepassing voor medewerkers in fase A met uitzendbeding). 15. onbelaste verg. het totaal aan onbelaste (= netto) onkostenvergoedingen en/of inhoudingen 16. reiskostenforfait het totaal dat aan onbelaste (= netto) reiskostenvergoedingen is betaald (kilometervergoedingen, reiskosten openbaar vervoer). 17. werkbonus totale werkbonus tot nu toe. 18. te verr. neg. bruto totaal bruto bedrag aan onterecht genoten loon in een afgesloten boekjaar dat nog niet verrekend kan worden. Dit loon dient bruto (dus inclusief de loonheffingen) terugbetaald te worden aan de werkgever. Wanneer je nog in dienst bent zal dit automatisch met nieuw bruto loon verrekend worden. 19. te verr. neg. res. opb totaal bruto bedrag aan onterecht genoten reserveringsopbouw (bijvoorbeeld ) in een afgesloten boekjaar. Dit loon dient bruto (dus inclusief de loonheffingen) terugbetaald te worden aan de werkgever. Wanneer je nog in dienst bent zal dit automatisch worden verrekend. 20. saldo uitgestelde inh. totaal openstaand saldo uitgestelde netto inhoudingen op grond van de WAS 21. uitbetaald totaal van de netto vergoedingen + netto loon 9

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van (naam werkmaatschappij ). zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. wk loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Secretary Plus In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Secretary Plus zodat je je salarisspecificatie kunt controleren. Je salarisspecificatie

Nadere informatie

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning

vestiging arbeidsduur functiegrp uurloon min. loon min. vak. geld uren jaarloon bijz. beloning Start People B.V. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start People B.V. zodat je je salarisspecificatie beter kunt begrijpen en controleren.

Nadere informatie

Toelichting salarisspecificatie Start People

Toelichting salarisspecificatie Start People Toelichting salarisspecificatie Start People In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van de Start People, zodat je je salarisspecificatie beter

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

wrm vestiging BSN/Sofinr. geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn 1 091 12365819 02-03-84 V O 23-07-07 24-09 07-39-001 1 W WK B jaarloon uurloon min.loon min.vak.toes

Nadere informatie

Uitleg loonstroken per contractvorm

Uitleg loonstroken per contractvorm Inleiding Op elke loonstrook staan veel begrippen en afkortingen. Deze begrippen en afkortingen zijn niet altijd even duidelijk. De loonstrook is verdeeld in een aantal blokken, in dit document worden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 Liggende matrix salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding liggende matrix

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs In deze toelichting wordt beschreven wat u op de salarisspecificatie kunt tegenkomen en wat dit betekent. Met deze toelichting bieden

Nadere informatie

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct

Uitleg van de salarisspecificatie 2011. 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct Uitleg van de salarisspecificatie 2011 4-koloms salarisspecificatie Raet HR Easy en Payroll Direct 2 HR Easy en Payroll Direct Uitleg salarisspecificatie 2011 Inhoudsopgave Inleiding 4-koloms salarisspecificatie

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie januari 03 Salaris in het primair onderwijs Iedere in dienst zijde medewerker ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij behorende salarisspecificatie.

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016

Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 Van maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari 2016 1 Inleiding Als je in loondienst werkt, doe je dat natuurlijk niet voor niets. Naast een groot aantal redenen om een baan te accepteren, die voor

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg Raet Salarisstrook. Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Raet Salarisstrook Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg Salarisstrook Raet 201301 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1

Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook B+P Belastingadviseurs, versie 2011-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2011... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1

Dyade Dienstverlening Onderwijs. Uitleg salarisspecificatie. Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Dyade Dienstverlening Onderwijs Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie Raet 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De salarisberekening... 4 Het bovenste deel van

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2013) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd

Mededelingen. Adresgegevens. Algemene gegevens. Bruto-Netto gegevens. Netto bedrag. Tegoed uren vrije tijd Mededelingen Adresgegevens Algemene gegevens Bruto-Netto gegevens Netto bedrag Tegoed uren vrije tijd Gegevens deze maand Totalen deze maand Gegevens jaaropgave Toelichting betalingsspecificatie Inleiding

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7

Toelichting betalingsspecificatie (januari 2008) pagina 1 van 7 MEDEDELINGEN ADRESGEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS BRUTO-NETTO GEGEVENS NETTO BEDRAG TEGOED UREN VRIJE TIJD GEGEVENS DEZE MAAND TOTALEN T/M DEZE MAAND GEGEVENS JAAROPGAVE Toelichting betalingsspecificatie (januari

Nadere informatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg salarisspecificatie Dyade Onderwijsbedrijfsvoering Uitleg Salarisspecificatie 201801 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 De salarisberekening...4 Het bovenste deel van de

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3

Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 Werkwijzer voor uitzendkrachten DjopzZ v2.3 DEZE WERKWIJZER IS BEDOELD VOOR MEDEWERKERS VAN DJOPZZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de ABU CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht Je toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPPel jouw eigen toekomst uit Als je met pensioen gaat, hoeveel geld heb je dan nodig? Wat zijn je wensen? Wat wil

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen

Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen VUT aanvragen Voor de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een VUT-uitkering aanvragen als u werkt in de sectoren Beroepsgoederenvervoer

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Aandachtspunten loonadministratie 2017

Aandachtspunten loonadministratie 2017 Aandachtspunten loonadministratie 2017 SCAB-gerelateerd Nieuwe rekeningnummers journaalpost Op uw portal hebben wij het nieuwe overzicht Codering SCAB journaalpost Salaris 2017 geplaatst. U kunt deze raadplegen

Nadere informatie

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006

Bijlagen CBBS Loonwegwijzer. Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Bijlagen CBBS Loonwegwijzer Berekeningswijze van het uitbetaald loon per 1 januari 2006 Een volwassen schilder verdient bij zijn werkgever het geldende bruto-garantieloon plus 5.2% prestatietoeslag, d.w.z.

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen

Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen Belastingdienst Toelichting foutmeldingen gegevens voor de werknemersverzekeringen bij de aangifte loonheffingen LH 516-1T*1PL Inhoud Dit is een interactieve pdf: klik op een paragraaf in de inhoudsopgave

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

9 november Mr. Gerrie de Hoop

9 november Mr. Gerrie de Hoop 9 november 2017 Mr. Gerrie de Hoop 2Xplain Vakinformatie Kerkenbos 10-77 Q 6546 BB Nijmegen (040) 2947 957 administratie@2xplain.nl www.2xplain.nl 2Xplain 2017 Check de loonstrook 9 november 2017 Mr. G.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz VOORWOORD De werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ

1 Werkwijzer voor medewerkers DjopzZ 1 VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van DjopzZ. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de uitzendbevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze samenwerking.

Nadere informatie

Voor de reserveringen zijn de volgende gegevens van belang (art 38, nieuwe CAO: art.58): 230 dagen

Voor de reserveringen zijn de volgende gegevens van belang (art 38, nieuwe CAO: art.58): 230 dagen Toelichting per kostprijselement voor 2015 Versie 28 november 2014 (Op basis van CAO voor Uitzendkrachten 2012 2017 uitgave november 2012, tevens is aangeven welke artikelen het betreft in de nieuwe CAO

Nadere informatie

Welkom bij Payrollplaats

Welkom bij Payrollplaats Welkom bij Payrollplaats Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Je gaat bij het bedrijf of instelling van één van onze opdrachtgevers aan het werk. Dit kan rechtstreeks via Payrollplaats, maar ook via één van

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door

Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door Loon en loonkostenberekening 2015 Werknemer: Voorbeeld Handboek blz. 80 Te betalen door nettoloon loonkosten grondslag Loon in geld: brutoloon werkgever 2.000,00 + 2.000,00 + 2.000,00 + Loon in natura

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012)

Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Aangepaste regeling verplicht overwerk geldend vanaf 1 september 2012 (artikel 28 CAO voor de Bouwnijverheid 2012) Storting en uitbetaling Tijdspaarfonds De werkgever stort het vast overeengekomen loon

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Minimumloon, iedereen heeft er recht op

Minimumloon, iedereen heeft er recht op Minimumloon, iedereen heeft er recht op Krijgt u minimumloon? Werkt u in Nederland en bent u jonger dan 65 jaar? Dan hebt u recht op het Nederlandse minimumloon. Ook als u buitenlander bent. Uw werkgever

Nadere informatie