Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009)"

Transcriptie

1 Toelichting salarisstrook Technicum Gedetacheerden fase A, B, C (gebaseerd op premies 2009) In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Technicum zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en controleren. Deze beschrijving is alleen van toepassing op medewerkers die gedetacheerd zijn op basis van een contract voor bepaalde of onbepaalde duur in fase A, B of C. Voor uitzendkrachten (fase A met uitzendbeding) ziet de salarisstrook er anders uit. Hiervoor hebben we een aparte beschrijving gemaakt. 1. Verloningsgegevens De salarisspecificatie begint met de verloningsgegevens: Wat betekenen deze gegevens? wrm vestiging BSN/sofinr geboortedatum gesl bs datum in dienst afgedrukt volgnummer hk kleur tabel bn jaarloon uurloon min.loon soc.dgn fisc.dgn fg = werkmaatschappij, Technicum heeft slechts 1 werkmaatschappij dus hier wordt altijd 1 ingevuld. = de vestigingscode van de Technicum vestiging waarvoor je werkt. = jouw sofi-nummer zoals dit is vastgelegd in ons systeem. = jouw geboortedatum zoals die is vastgelegd in ons systeem. = je geslacht, M = man, V = vrouw. = burgerlijke staat (o = ongehuwd, g = gehuwd, d = duurzaam gescheiden). als hier ten onrechte staat dat je ongehuwd bent, vraag de Technicum vestiging waarvoor je werkt dan om je gegevens aan te passen. Als je samenwoont of gehuwd bent, moet je de gegevens van je partner en trouw- c.q. samenwoningsdatum doorgeven i.v.m. (nabestaanden) pensioen. = de ingangsdatum van je laatste dienstverband bij Technicum. = datum waarop de salarisspecificatie is aangemaakt. = de eerste twee cijfers staan voor het jaarnummer, het derde en vierde cijfer staan voor het weeknummer waarin het salaris verwerkt is (boekingsweek), de laatste drie cijfers vormen het volgnummer van de salarisspecificatie. = heffingskorting, 1 wil zeggen dat de loonheffingskorting is toegepast, 0 wil zeggen dat er geen heffingskorting is toegepast (voor een uitleg over de loonheffingskorting, zie hierna). = welke tabel van de belastingdienst is toegepast? W WK wil zeggen witte weektabel. = bruto / netto, B wil zeggen dat het bruto loon is gebruikt als uitgangspunt voor de loonberekening (dit is altijd het geval, het is namelijk niet toegestaan om een netto loon als uitgangspunt voor de salarisberekening te nemen). = het te verwachten fiscale jaarloon (dit veld wordt gevuld wanneer het tarief voor bijzondere beloning wordt toegepast zoals bij de betaling van overuren of of vakantiegeld). = het bruto uurloon dat met jou is overeengekomen. = het wettelijk minimum uurloon voor iemand van jouw leeftijd. = het aantal dagen in die week waarover sociale verzekeringspremies worden berekend. Dit kunnen gewerkte dagen zijn maar ook vakantie-, ziekte- of leegloopdagen. = fiscale dagen op basis van gebruikte loontabel: bij de weektabel, 5 dagen per gewerkte week (zie uitleg hierna). = functiegroep volgens de ABU CAO voor Uitzendkrachten 1

2 ww wgv wao zw zwa zvw lb awbz aow anw = verzekerd voor Werkloosheidswet? J = Ja. Notabene: de werkloosheidswet is sinds 1 januari 2009 premievrij voor de werknemer, dus ook als deze van toepassing is draag je geen premie af. = verzekerd voor Wachtgeld Verzekering (bij werkloosheid)? J = Ja. = verzekerd voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) J = Ja. Notabene: de omschrijving op de salarisstrook moet nog aangepast worden naar WIA. = verzekerd voor ziektewet? N = Nee. De ziektewet is niet van toepassing bij contractanten. = aanvullende verzekering Ziekte Wet? N = Nee. De ziektewet is niet van toepassing bij contractanten. = Zorgverzekeringswet? J = Ja. Dit betekent dat Technicum als werkgever zorgverzekeringspremie afdraagt. Je bent wettelijk verplicht om daarnaast zelf ook een zorgverzekering af te sluiten. = loonbelastingplichtig? J = Ja. = verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten? J = Ja. = verzekerd voor de Algemene Ouderdoms Wet? J = Ja. = verzekerd voor Algemene Nabestaanden Wet? J = Ja. 2. Loonberekening In het middelste blok vind je de berekening van bruto naar netto. 338, ,44 2

3 Urensoorten Per week worden de verschillende urensoorten benoemd: Normale uren zijn uren waarop geen overwerk of ploegentoeslag van toepassing is. Toeslag uren zijn uren waarop een ploegentoeslag of onregelmatigheidstoeslag van toepassing is. Overuren zijn uren die je extra werkt op je normale uurrooster. Op deze uren is een overwerktoeslag van toepassing. Het bijbehorende bruto salaris voor deze uren wordt verkregen door het aantal uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen bruto uurloon (je vindt het uurloon in de kop van de salarisspecificatie, zie hiervoor). Bij toeslag en overuren wordt het bruto salaris vervolgens verhoogd met het toeslagpercentage. StiPP pensioen Wanneer je tenminste 26 weken gewerkt hebt in de branche voor personeelsdiensten, en minimaal 21 jaar oud bent, heb je recht op pensioen. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht. Technicum is aangesloten bij StiPP, het pensioenfonds voor personeelsdiensten. StiPP kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Je neemt deel aan de basisregeling zolang je werkzaam bent in fase A (ook als je een contract hebt). Je blijft meestal 52 werkweken in de Basisregeling pensioen opbouwen. De premie bedraagt 2,6% van je salaris. Deze premie wordt volledig betaald door de werkgever. Er vindt dus geen inhouding op je loon plaats. Daarom kun je op je loonstrook niet zien dat er premie wordt afgedragen. Werk je na 52 weken nog steeds bij Technicum? Dan ga je pensioen opbouwen via de Plusregeling. Met de Plusregeling bouw je meer pensioen heb en heb je gunstigere voorwaarden. Technicum meldt je hiervoor aan, dat hoef je niet zelf te doen. In sommige gevallen neem je direct al deel aan de plusregeling. Bijvoorbeeld als je bij je vorige werkgever ook pensioen opbouwde via de Plusregeling. Je moet ons dit wel tijdig laten weten zodat wij direct de juiste pensioenpremie kunnen inregelen. De belangrijkste kenmerken van de Plusregeling zijn: Hoe ouder je bent, hoe meer pensioenkapitaal je opbouwt. De pensioenopbouw staat los van de premie die wordt betaald. De pensioenpremie is voor iedereen gelijk. Deze is voor 2009 vastgesteld op 12,3 %. Over een deel van je loon bouw je geen pensioen op. Dit deel noemen we de franchise. De hoogte van de franchise wordt jaarlijks vastgesteld. In 2009 bedraagt deze 5,51 per uur. Over alles wat je per uur meer verdient betaal je in ,3% pensioenpremie. De pensioenpremie wordt ook jaarlijks vastgesteld. Van de totale premie betaalt Technicum twee derde deel. Een derde deel van de premie wordt met je bruto salaris verrekend (netto kost het dus minder). Dit betekent dat er in ,1% wordt ingehouden over het gedeelte van jouw uurloon dat boven 5,51 uitkomt. In de Plusregeling is een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid opgenomen. Als je arbeidsongeschikt wordt neemt StiPP een deel van de pensioenpremies over. De opbouw van je pensioen loopt dan gewoon door. Als je mocht komen te overlijden, hebben je nabestaanden recht op een nabestaandenpensioen. De hoogte van dit pensioen is door StiPP verzekerd en staat los van het opgebouwde pensioenkapitaal. Bij vragen over je pensioen kun je contact opnemen met StiPP: of telefonisch: (020) Op de website van StiPP vind je ook aanvullende informatie over het basispensioen en pluspensioen. WGA-hiaat werknemer Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, kortweg de WIA. De WIA bestaat uit twee onderdelen: IVA en WGA. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor deelnemers die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn én die geen of zeer weinig kans op herstel hebben. In deze situatie krijg je een uitkering ter hoogte van 70% over je salaris met een maximum van ,15 op jaarbasis. 3

4 De WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) geldt voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en voor volledig arbeidsongeschikte deelnemers die voldoende kans op herstel hebben. De uitkering valt in drie groepen uiteen: 1. Loongerelateerde uitkering: in de WGA ontvang je gedurende een bepaalde tijd eerst een loon gerelateerde uitkering. De duur van deze periode is, net als bij de WW, afhankelijk van je arbeidsverleden. 2. Loonaanvulling: om voor een loonaanvulling vanuit het UWV in aanmerking te komen dien je minimaal 50% van je restcapaciteit te werken. De restcapaciteit is dat deel dat je nog zou kunnen werken. De loonaanvulling bedraagt maximaal 70% van het verschil tussen het voormalige loon en loon dat verdient wordt met de benutting van de restverdiencapaciteit. 3. Vervolguitkering: als je je restcapaciteit niet benut, dan komt je in aanmerking voor een vervolguitkering van maximaal 70% van het wettelijk minimumloon x je arbeidsongeschiktheidspercentage (dit kan erg laag uitvallen!). Een WGA-hiaat ontstaat als de restverdiencapaciteit niet voldoende kan worden benut. Om in deze situatie een inkomensaanvulling te verkrijgen, is er op collectieve basis door Technicum een WGAhiaat verzekering geregeld. Deze geldt automatisch voor alle werknemers. ZVW werkgever werknemer Vanaf 2006 is de nieuwe Zorgverzekering (Zvw) van kracht. Volgens dit zorgstelsel betaal je een nominale premie aan je zorgverzekeraar, maar ook een bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. Het inkomensafhankelijke deel van de zorgverzekeringspremie wordt door de werkgever afgedragen aan de belastingdienst. De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage in op je loon, maar moet die ook vergoeden. Daarom vindt je dit bedrag tweemaal op de salarisspecificatie: het wordt bijgeteld en vervolgens weer afgetrokken. Per saldo heeft dit dus geen invloed op je netto loon. ER_WGA werknemer De premie voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) bestaat uit twee componenten: een basispremie voor de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten); Een gedifferentieerde premie voor de WGA. De helft van de gedifferentieerde premie komt voor rekening van de werknemer en wordt ingehouden op je loon. Loonheffing Via de werkgever int de belastingdienst premies voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) en loonbelasting. Het totaal van deze twee posten vind je in de vorm van een loonheffing terug op je salarisspecificatie. Hoeveel loonheffing je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Het Nederlandse belastingstelsel is progressief opgezet wat inhoudt dat je procentueel meer loonheffing betaalt wanneer je meer verdient. Hoeveel loonheffing er bij een bepaald salaris ingehouden moet worden is door de belastingdienst vastgelegd in tabellen. Er zijn tabellen per dag, per week, per 4 weken en per maand. Er zijn ook zogenaamde grijze tabellen voor 65+ ers. Technicum hanteert de weektabel van de fiscus. Loonheffingskorting De heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de totale loonheffing. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er een aantal heffingskortingen die, al naar gelang de persoonlijke omstandigheden van een werknemer, wel of niet toegepast worden. De werkgever houdt rekening met de volgende heffingskortingen: De algemene heffingskorting; De arbeidskorting; De ouderenkorting; De aanvullende ouderenkorting. Samen worden deze kortingen de loonheffingskorting genoemd. De loonheffingskorting mag bij slechts één werkgever tegelijk toegepast worden. Om te bepalen of de loonheffingskorting wel of niet toegepast mag worden, moet je bij indiensttreding een loonbelastingverklaring invullen. 4

5 Overige heffingskortingen (zoals de kinderkorting) vraag je zelf aan bij de belastingdienst. De loonheffingskorting wordt niet separaat vermeld op de salarisspecificatie. Op het vermelde bedrag aan loonheffing is de heffingskorting reeds in mindering gebracht. Of rekening is gehouden met de loonheffingskorting, kun je zien in de kop van de salarisspecificatie, bij hk moet dan 1 staan (zie hiervoor). Bijzondere beloning Eenmalige beloningen of beloningen die slechts eenmaal per jaar worden toegekend (zoals gratificaties, tantièmes en vakantiegeld) mogen niet volgens de weektabel worden verloond. Hierop moeten de tabellen voor bijzondere beloning worden toegepast. Ook overwerk is bijzonder belast. De berekening van de loonheffing is dan een stuk complexer. Daarbij wordt namelijk uitgegaan van een gemiddeld jaarloon. In FMS (de verloningssoftware van Technicum) wordt het jaarloon bijzondere beloning bepaald door het fiscaal loon tot en met heden, op basis van het aantal fiscale dagen te extrapoleren tot een jaarloon voor bijzondere beloning. Dit jaarloon is terug te vinden bij de verloningsgegevens in de kop van de salarisstrook (zie toelichting onder 1). Het mag duidelijk zijn dat hierdoor sterke afwijkingen kunnen optreden als je onregelmatig werkt of vaak overwerkt. De berekening van het gemiddelde jaarloon kan dan van week tot week sterk verschillen. Zo kan het gebeuren dat je in de ene week netto meer overhoudt van zijn overwerk dan in de andere week. Het jaarloon waarvan men is uitgegaan kun je terugvinden op de salarisspecificatie. Of op een bepaalde salariscomponent het tarief bijzondere beloning van toepassing is, kun je zien op de salarisspecificatie. Als er een letter T achterstaat betekent dit dat het tabelloon (weektabel) is toegepast. Als er een B achterstaat betekent dit dat het tarief bijzondere verloning is toegepast. Netto loon Het netto loon is het loon dat na aftrek van de loon- en premieheffing resteert. Dit bedrag wordt, verhoogd met de eventuele netto vergoedingen (zoals reiskostenvergoeding) waar je recht op hebt. Onderaan de salarisberekening kun je zien welk bedrag naar welke rekening is overgemaakt. Ontvangen salarisvoorschotten worden hierop in mindering gebracht. 3. Reserveringen Je vakantierechten worden bij Technicum uitgedrukt in uren. In het blokje RESERVERINGEN kun je zien hoeveel je in de betreffende week hebt opgebouwd ( deze periode ) en hoeveel reserveringen je in totaal hebt opgebouwd ( totaal tegoed ). Vanuit de totalen kun je uitrekenen hoeveel vakantie dagen je nog hebt staan (neem het totale aantal uren en deel het door 8). De medewerker in bovenstaand voorbeeld heeft 80,53 uren : 8 uur = ca. 10 vakantiedagen. Het is ook mogelijk om nog niet opgebouwde dagen op te nemen. Hierbij geldt echter dat je maximaal 80 uur negatief mag staan en dat je in totaal niet meer dagen mag opnemen dan waarop je krachtens je contract recht hebt (24 dagen op jaarbasis, heb je een halfjaar contract dan kun je dus maximaal 12 dagen vakantie opnemen). Wil je meer dagen opnemen dan zul je verlof voor eigen rekening moeten aanvragen bij de vestiging waarvoor je werkt. Vakantiegeld en vakantiedagen bouw je op over het loon voor gewerkte uren, ziekte en leegloopuren. Als er uren worden uitbetaald ten laste van de reserveringen dan bouw je hierover geen reserveringen op. Over overwerkuren, het toeslaggedeelte bij ploegendienst of verschoven uren, reisuren en bruto vergoedingen worden ook geen reserveringen opgebouwd. Om deze reden is het percentage voor vakantiegeld hoger dan 8%. Effectief bouw je uiteindelijk 8% op jaarbasis op over je totale loon inclusief reserveringen. Een en ander conform de CAO voor Uitzendkrachten. 5

6 Het is mogelijk dat je negatief staat in vakantie-uren. Je hebt dan meer dagen opgenomen dan je tot nu toe hebt opgebouwd. Bij uitdiensttreding wordt een negatief tegoed verrekend met de eindafrekening. De regel is overigens dat je niet meer dan 80 uur (= twee weken) negatief mag staan. 4. Cumulatieven totaal aantal gebruikte fiscale dagen tot nu toe, maximaal 52 (of 53) x 5 dagen per jaar. totaal aantal gebruikte sociale dagen tot nu toe, maximaal 52 (of 53) x 5 da- fiscale dagen sociale dagen gen loon in geld loon in natura fooien aftrekposten svw-loon loon alleen v zvw/lh bijtelling van zvw/lh arbeidskorting totaal inhouding svw zvw-loon loon alleen v lh lh loon loonheffing inhouding zvw inhouding ww inhouding zwa onbelaste verg. reiskostenforfait spaarloon levensloop uitbetaald per jaar. totaal bruto loon tot en met heden. totale geldwaarde van goederen die ontvangen zijn als loon (niet van toepassing bij Technicum). totaal van ontvangen fooien (niet van toepassing bij Technicum). totaal van aftrekposten waarover geen heffingen worden berekend (ZWA, pensioen, spaarloon en WGA-hiaatpremie). totaal van loon en fooien minus de aftrekposten (grondslag voor de berekening van de premies voor sociale verzekeringswetten). dit veld wordt niet gevuld (heeft geen functie). het totale bedrag aan bijtelling voor leasewagens. totaal van de arbeidskorting (zit verrekend in loonheffing). totaal ingehouden premies voor sociale verzekeringswetten (= WW premie voor de werknemer). cumulatieve grondslag waarover de premies voor sociale verzekeringswetten zijn berekend. totaal uitgekeerde inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. cumulatief fiscaal loon (= grondslag voor berekening loonheffing). totaal ingehouden loonheffing. totaal ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. totaal ingehouden WW premie. totaal ingehouden premie ziektewet, niet van toepassing bij gedetacheerden. het totaal wat aan onbelaste (= netto) onkostenvergoedingen is betaald. het totaal wat aan onbelaste (= netto) reiskostenvergoedingen is betaald totaal ingehouden spaarloon het totaal van de ingehouden levensloop premie totaal van de netto vergoedingen + netto loon. Als rechtsonder in de hoek pag. 2 is afgedrukt, betekent dit dat er nog een eerste pagina bij deze salarisspecificatie hoort (deze is afzonderlijk opgenomen in de E-flexer). 6

Toelichting salarisstrook START People b.v.

Toelichting salarisstrook START People b.v. Toelichting salarisstrook START People b.v. In deze toelichting geven we uitleg over de verschillende componenten van de salarisspecificatie van Start zodat je je salarisstrook beter kunt begrijpen en

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema...

Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema... De salarisberekening uitgelegd Waarom deze uitgave?... 1 Opbouw bruto-netto... 1 Grondslagen SVW-loon en LH-loon en ZVW-loon... 2 Bruto-netto in een verticaal schema.... 3 Pensioenpremies... 3 Berekening

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Wat kost uw pensioen? 4 Eerder of later met pensioen 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL

VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL VEEL GESTELDE VRAGEN PAYROLL INHOUDSOPGAVE Systeem...4 Ik ben mijn wachtwoord /inlognaam vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?...4 Elke keer als ik mijn wachtwoord invul wordt er aangegeven dat

Nadere informatie

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld?

ALLES over uw pensioenregeling. Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? ALLES over uw pensioenregeling Wat heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn allemaal voor u geregeld? Inhoudsopgave Eerder of later met pensioen? 5 Eerst meer daarna minder; eerst minder daarna meer? 6 Eerder

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Pensioenregeling in heldere taal.

Pensioenregeling in heldere taal. Pensioenregeling in heldere taal. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden. Stichting

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever

Jouw voordelen als payrollkracht. PayrollProfijt. Samen de beste werkgever Jouw voordelen als payrollkracht PayrollProfijt Samen de beste werkgever Inhoud Welkom bij Persoonality! 3 PayrollProfijt 4 1. Persoonlijk pensioenplan 5 2. Collectieve ziektekostenverzekering 8 Premietabellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet

Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 AAOP aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 juli 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen of

Nadere informatie