DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2013"

Transcriptie

1 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN 2013 Onderzoeksnummer : Datum vaststelling : 9 juli 2014 ED /3

2

3 Inhoud Voorw oord Inleiding Vve in de gemeente Leiden De oordelen over de voor- en de vroegscholen Recente GGD-rapporten Conclusies Pagina 3 van 24

4

5 Voorwoord In de periode heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijke bestandsopname uitgevoerd naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Daarna treedt het signaalgestuurde toezicht op vve in werking. Voor de periode hebben het Rijk en de 37 grote steden (G37) afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen met een taalachterstand gebruik kunnen maken van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen. In deze afspraken staan kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie. Daarbij is afgesproken dat de Inspectie van het Onderwijs in 2013 en 2015 een monitor uitvoert om de kwaliteit van vve op gemeentelijk niveau, op voorscholen en op vroegscholen (groep 1 en 2 van basisscholen) in beeld te brengen. Dit rapport beschrijft de kwaliteit van vve in de gemeente Leiden in De hoofdinspecteur primair onderwijs, Dr. A. Jonk Pagina 5 van 24

6 Pagina 6 van 24

7 1 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de gemeente Leiden in De opbouw van het rapport is als volgt: Het rapport begint met een beeld van het vve-beleid op gemeentelijk niveau. Daarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gemeente sinds de bestandsopname en de relatie met de bestuursafspraken tussen het Rijk en de gemeente Leiden (paragraaf 2.1) Daarna wordt een overzicht gegeven van de vooren vroegscholen in de gemeente (paragraaf 2.2) en van de door de gemeente aangeleverde vve-documenten (paragraaf 2.3). Tevens geeft de inspectie in dit hoofdstuk een oordeel over het gemeentelijk vve-beleid (paragraaf 2.4). De basis van deze beoordeling is een digitale vragenlijst die de gemeente heeft ingevuld. De inspectie heeft deze vragenlijst geverifieerd aan de hand van de aangeleverde documenten en in een gesprek met de betrokken ambtenaar. Voorafgaand aan de digitale vragenlijst is de gemeente gevraagd naar een overzicht met de vve-peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (de voorscholen) en de bijbehorende vve-basisscholen (vroegscholen). De onderwijsinspectie heeft met gebruikmaking van de DUO-telgegevens per 1 oktober 2012 met het percentage gewichtenkinderen van 4 en 5 jaar dat overzicht indien nodig nader aangevuld. Hierbij is ervan uitgegaan dat scholen die 15 procent of meer gewichtenkleuters hebben gezien kunnen worden als vroegschool. Daarna worden in hoofdstuk 2 de oordelen van de inspectie over de locaties gepresenteerd. Dat gebeurt in de vorm van overzichtstabellen met daarin de eigen antwoorden van de locaties per kwaliteitsaspect (uitkomsten digitale vragenlijst). De inspectie heeft in de gemeente 2 voorschoollocaties en 3 vroegschoollocaties bezocht om de antwoorden te verifiëren. De resultaten van de locatiebezoeken worden toegelicht en de oordelen van de inspectie worden vergeleken met de resultaten van de vragenlijsten. Hoofdstuk 3, tenslotte, bevat de conclusies over de kwaliteit van vve in de gemeente Leiden. Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 3. Voldoende 4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. Pagina 7 van 24

8 2 Vve in de gemeente Leiden De gemeente Leiden heeft een digitale vragenlijst ingevuld. De digitale vragenlijst levert de volgende informatie: Een lijst met de vve-documenten die de gemeente heeft aangeleverd: zie paragraaf 2.3; Een beoordeling van het gemeentelijk vve-beleid: zie paragraaf Ontwikkeling van vve in Leiden sinds de bestandsopname In 2010 heeft de bestandsopname vve in de gemeente Leiden plaatsgevonden. Het rapport over de kwaliteit van vve in Leiden is vastgesteld in april De voornaamste conclusies waren: - De gemeente Leiden heeft samen met betrokken organisaties in de Regiegroep helder beleid ontwikkeld voor de vve. Dit beleid is verwoord in toegankelijke beleidsplannen. - De gemeente heeft de universiteit van Leiden bij vve betrokken door het ontwikkelen en uitvoeren van een monitor over elk schooljaar. - De gemeente Leiden dient als voorbeeld voor andere gemeenten voor de definitie van doelgroepkinderen en de systematische evaluatie van vve op gemeentelijk niveau (Leidse Monitor). - De gemeente Leiden diende de volgende onderwerpen nog op te pakken: ouders, externe zorg, resultaten, doorgaande lijn, de vve-tijd en de doorgaande lijn tussen voor- en vroegscholen. - Een ander verbeterpunt is de kwaliteitszorg op de locaties. Op de peuterspeelzalen en kinderdagcentra was dit enigszins ontwikkeld, maar diende verder ontwikkeld te worden. Voor basisscholen gold dat vve nog geen onderdeel was van de kwaliteitszorgcyclus van de school. In maart 2012 heeft de gemeente Leiden de bestuursafspraken G33 Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen met het Rijk gemaakt. De gemeente heeft in dit kader extra middelen gekregen, in ruil voor het realiseren van specifieke ambities en streefdoelen per Op 4 juli 2014 heeft de inspectie het concept vve-rapport met gemeente besproken. Pagina 8 van 24

9 2.2 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Leiden Voorafgaand aan de digitale vragenlijst is gevraagd naar een overzicht met de vvepeuterspeelzalen en kinderdagverblijven (dus: de voorscholen) en de bijbehorende vroegscholen (de vve-basisscholen). De onderwijsinspectie heeft met gebruikmaking van de DUO-telgegevens per 1 oktober 2012 met het percentage gewichtenleerlingen van 4 en 5 jaar dat overzicht indien nodig nader ingevuld: zie tabel 1.1. Hierbij is er van uitgegaan dat scholen die 15 procent of meer gewichtenkleuters hebben gezien kunnen worden als een vroegschool. Tabel 1.1: Overzicht van de voor- en vroegscholen in de gemeente Leiden. Alle onderstaande locaties hebben een digitale vragenlijst gekregen en (voor)scholen met * zijn ook bezocht. Voorscholen Vroegscholen Steffie OBS Teldersschool KC Sindbad* Basisschool Lucas van Leyden PC Mengelmoes Basisschool Dukdalf PC Het Gebouw* OBS De Viersprong KC Kleine Beer PCBS De Springplank PC Mors Basisschool Zijlwijk, locatie Het Kompas Piraatje PCBS De Sleutelbloem* PC Zuidwest PCBS De Sleutelbloem Floddertje PCBS De Schakel PC De Sleutelbloem Basisschool Pacelli PC Merenwijk RKBS De Singel* Groen Knollenland OBS Anne Frank* Duimelot IBS Er Risèlèh KC Grote Beer KC Nooitgenoeg Psz. t Klinkertje 2.3 Lijst met de vve-documenten die de gemeente heeft aangeleverd - Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden ; - Tijdelijke regeling Startgroep Peuters 2013 t/m 2015 ; - Uitwerking Tijdelijke regeling Startgroep Peuters 2013 t/m 2015 ; - Uitvoeringsovereenkomst 2013 Gemeente Leiden; - OnderwijsKansenbeleid in Leiden ; - Jaarverslag Centrum voor Jeugd en gezin, Leiden 2012; - De Leidse Educatieve Agenda: het kind centraal, Leiden 2012; - Evaluatie van het Onderwijskansenbeleid Het gemeentelijke vve-beleid In deze paragraaf worden de bevindingen van de inspectie over het gemeentelijk vve-beleid weergegeven. Per domein wordt weergegeven op welke punten de inspectie het gemeentelijk beleid en uitvoering als voldoende ( 3 ) beoordeelt, waar nog verbeterpunten worden gezien, zowel zonder ( 2 ) als met ( 1 ) afspraken en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen gezien wordt ( 4 ). De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van haar verificatie van de digitale vragenlijst door middel van documentenanalyse, gesprekken met betrokkenen en informatie uit locatiebezoeken. Waar de bevindingen van de Pagina 9 van 24

10 inspectie afwijken van het beeld uit de digitale vragenlijst van de gemeente wordt dit vermeld en onderbouwd. HET GEMEENTELIJK vve-beleid a1 Definitie doelgroepkind 1a2 Bereik 1a3 Toeleiding 1a4 Ouders 1a5 Integraal vve-programma 1a6 Externe zorg 1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen 1a8 Doorgaande lijn 1a9 Resultaten 1b Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau 1c Systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau DE VVE-CONDITIES 2a GGD-rapport 2b Gemeentelijk subsidiekader De inspectie publiceert jaarlijks ook een oordeel over het toezicht dat door de gemeenten op de kinderopvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd. Voor meer informatie hierover zie Toelichting: 3 Voldoende 1a2 bereik Het bereik in de gemeente Leiden voldoet aan de norm. De gemeente Leiden geeft aan dat er per 1 oktober 2012 in totaal 303 vve kindplaatsen op de voorscholen volgens de gewichtenregeling gerealiseerd dienen te worden. Het aantal vve kindplaatsen dat de gemeente op de voorscholen op 1 oktober 2012 heeft gerealiseerd is 512. Dat is ruimschoots meer dan het aantal doelgroeppeuters volgens de gewichtenregeling. De gemeente Leiden weet ook dat 242 doelgroeppeuters, volgens de gewichtendefinitie, gebruik maken van een vve kindplaats. Per 1 oktober 2012 waren op basis van beschikbare gegevens 303 doelgroeppeuters in de gemeente Leiden. Daarvan kregen 242 (= 80%) doelgroeppeuters vve aangeboden. 1a3 toeleiding De gemeente heeft een dekkend bestand waaruit de doelgroeppeuters kunnen worden geïdentificeerd. Ook blijkt dat de gemeente Leiden de regie ten aanzien van de toeleiding gericht aanstuurt. Het toeleidingstraject van doelgroeppeuters naar de voorschool is vastgelegd in het document OnderwijsKansenbeleid Het bereik en de deelname van doelgroeppeuters aan een vve wordt geëvalueerd (Leidse Monitor ). Naar aanleiding van deze evaluatie is de toeleidingprocedure van doelgroeppeuters naar de voorschool herzien en vastgelegd in het Protocol Vroegsignalering vve. Het toeleidingtraject zal vanaf medio 2013 door Jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden uitgevoerd. De gemeente geeft in haar Onderwijskansenbeleid het volgende aan: Dit protocol bevat de afspraken voor indicatie en doorverwijzing van doelgroepkinderen Pagina 10 van 24

11 vanaf het eerste moment dat zij in beeld zijn bij de JGZ/ het consultatiebureau. Op deze manier ontstaat een sluitend systeem van vroegsignalering en toeleiding. In het najaar van 2013 wordt het voor alle betrokken instellingen verplicht om volgens dit protocol te handelen. Het doel van het Protocol is het bereiken van meer samenhang tussen de verschillende (hulpverlenende)instanties, zodat doelgroepkinderen vroegtijdig een adequaat aanbod krijgen. Het protocol gaat er vanuit dat bij het consultatiebureau alle kinderen in Leiden in beeld zijn, en dat daarmee een vindplaats voor 100% doelgroepkinderen aanwezig is. Kinderen met een vve indicatie worden standaard voor een extra consult uitgenodigd bij de JGZ. 1a4 ouders De gemeente Leiden heeft het beleid om ouders te betrekken als partner bij het voorkomen van achterstanden bij peuters vastgelegd in het Onderwijskansenbeleid Leiden De gemeente gaat ervan uit dat alle ouders het beste willen voor hun kind. Dat is een belangrijk uitgangspunt om ouders te betrekken bij de voor-en vroegschoolse educatie van hun kind. Het overkoepelende doel dat de gemeente de komende jaren wil bereiken met het beleid rond ouderbetrokkenheid luidt: het versterken van de samenwerking tussen (voor)-scholen en ouders bij de ontwikkeling van kinderen om daarmee de onderwijsprestaties van doelgroepkinderen te vergroten. De speerpunten van het beleid zijn: Doorontwikkelen van een samenhangend ouderbeleid; Bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders van doelgroepkinderen op (voor)scholen; Zorgen voor beroepskrachten die competent zijn in het omgaan met ouders. Met het Onderwijskansenbeleid in Leiden laat de gemeente Leiden zien dat er een concreet voorgenomen beleid ligt omtrent het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij voor- en vroegschoolse educatie. De gemeente Leiden heeft een protocol vroegsignalering en toeleiding van doelgroeppeuters vastgesteld. Hiervoor is op gemeentelijk niveau de kenmerken van de ouderpopulatie in kaart gebracht. 1a5 Integraal vve-programma De gemeente Leiden heeft in haar beleid opgenomen dat alle gesubsidieerde vooren vroegscholen met het erkende vve-programma Piramide dienen te werken. Hiertoe bekostigt de gemeente regelmatig bijscholing en materialen voor de voorscholen. De schoolbesturen doen dit voor de scholen. Ook is met de besturen van de voorscholen afgesproken om de ontwikkeling van peuters met de instrumenten die bij het vve-programma te volgen. De vroegscholen gebruiken de instrumenten van hun leerlingvolgsysteem. De afspraken zijn in het onderwijskansenbeleid vastgelegd. 1a6 Externe zorg Op het gebied van vroegsignalering in de gemeente Leiden speelt het Centrum Jeugd en gezin (CJG) een centrale rol. Ouders worden via het CJG geleid naar de zorg die zij nodig hebben. Een voorbeeld is het buurtcentrum Het Gebouw, dat in 2013 is geopend. Hierin zijn alle zorgvoorzieningen voor de ouders van Leiden- Noord ondergebracht. De afspraken voor de evaluatie van de externe zorg is vastgelegd in het Jaarverslag CJG Doelstelling van het gemeentelijk beleid is het realiseren van een zorgstructuur waar onderwijs en voorschoolse voorzieningen bij betrokken zijn. Op deze wijze ontstaat er een doorgaande lijn van netwerken, zodat de kinderen die zorg nodig hebben deze ook krijgen. Gezondheidsbedreigingen worden tijdig gesignaleerd, gezond gedrag wordt bevorderd en beschermd, goede afstemming wordt bereikt, coördinatie en hulpverlening worden afgestemd en kinderen komen zo tijdig in het juiste verwijskanaal terecht. Hiermee heeft de gemeente Leiden een sluitend systeem voor externe zorg. Pagina 11 van 24

12 1a7 Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen De gemeente Leiden heeft in de subsidietoewijzing voor welzijnsorganisaties opgenomen welke kengetallen de welzijnsorganisatie moet aanleveren aan de gemeente. Het gaat daarbij om: deelname aantal doelgroepkinderen, waaronder ook de sterretjeskinderen (zie 1a1), op alle peuterspeelzalen en vroegscholen. Daarnaast dienen de welzijnsorganisaties volledige medewerking te verlenen aan de Leidse Onderwijsmonitor. In het Convenant met de houders en besturen van de voor- en vroegscholen is afgesproken dat ze de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie zullen evalueren, verbeteren en borgen. De wijze van evalueren is uitgewerkt in de documenten Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden , Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden en de Subsidieaanvraag en beschikking van B4Kids a8 Doorgaande lijn Om de doorgaande lijn van de voor- naar vroegschool te versterken heeft de gemeente Leiden afspraken gemaakt. De Regiegroep OnderwijsKansen is verantwoordelijk voor de vormgeving en het inhoudelijke programma. De regiegroep stuurt de wijkgerichte netwerken aan en schooldirecteuren hebben een initiatiefrol in de wijkgerichte netwerken. Er zijn afspraken gemaakt over de eenduidige en uniforme overdracht van gegevens van alle kinderen. Hiertoe heeft de gemeente Leiden het digitale dossier ontwikkeld. 1a9 resultaten De gemeente Leiden heeft met de schoolbesturen en houders van voorscholen resultaat afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document: Resultaat afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Leiden primair onderwijs, maart De gemeente heeft met de houders van voorscholen resultaatafspraken gemaakt over de deelname van doelgroeppeuters aan de voorschool. De resultaatafspraken met de besturen van vroegscholen hebben betrekking op de resultaten van taal en rekenen in de groepen 1,2,3 en 4. De afspraken zijn concreet en meetbaar uitgewerkt. Ook is dat de Regiegroep Onderwijskansen de resultaatafspraken monitort. 1b Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau In Leiden wordt door de bij vve betrokken partners overleg gevoerd in de zogeheten Regiegroep OnderwijsKansen. De regiegroep bestaat uit: de gemeente Leiden (voorzitter), schoolbesturen primair onderwijs (RK, PC, openbaar en Islamitisch), Stichting Peuterspeelzalen Leiden, Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland, Coördinaat OnderwijsKansen en Estro/B4kids. De Regiegroep is het formele overlegorgaan voor het OnderwijsKansenbeleid. In deze Regiegroep wordt het beleid uitgezet en aangestuurd, de samenhang tussen projecten wordt uitgewerkt, gevolgd en geëvalueerd. Er worden besluiten genomen over alles wat niet duidelijk is voorbehouden aan één van de specifieke partners. (Onderwijsachterstandenbeleid in Leiden ). 2a de gemeente heeft geregeld dat de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt De gemeente Leiden heeft de GGD opdracht gegeven jaarlijks de basiskwaliteit van voorschoolse educatie in de voorscholen te inspecteren. Sinds 2011 heeft de gemeente een A-status van het team Kinderopvang van de inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft met een steekproef vastgesteld dat van de voor- en vroegscholen in Leiden ook recente GGD-rapporten beschikbaar zijn, waarin ook het 8 e domein (voorschoolse educatie) is beoordeeld. Pagina 12 van 24

13 2b er is een gemeentelijk subsidiekader De gemeente Leiden heeft een subsidiekader voor de aanbieders van voorschools educatie in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie verplichten de aanbieders zich om te voldoen aan de voorwaarden van de wet op de Kinderopvang en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit is voor de peuterspeelzalen vastgelegd. Met ingang van 1 januari 2013 is gestart met de inzet van meewerkende HBO-coaches. Hiermee wil de gemeente de kwaliteit op de werkvloer verhogen en het opbrengstgericht werken verder vorm geven. 4 Voorbeeld voor anderen 1a1 doelgroepdefinitie In de gemeente Leiden is de doelgroepdefinitie als volgt geformuleerd: GEWICHTENREGELING RIJK: - gewicht 0,3. Beide ouders maximaal vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of lbo/vbo (lager- of voorbereidend beroepsonderwijs) of 2 jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs. - gewicht 1,2. Een ouder maximaal basisonderwijs en een ouder maximaal vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of lbo/vbo (lager- of voorbereidend beroepsonderwijs) of 2 jaar onderwijs in een andere schoolopleiding in het voortgezet onderwijs. STERRETJESKINDEREN. EEN KIND T/M DE BASISSCHOOLLEEFTIJD: - dat op basis van het opleidingsniveau van de ouders niet onder de gewichtenregeling van het Rijk valt. - dat een zwak taalniveau heeft en een risico loopt op (taal)achterstand vanwege een (combinatie) van omgevingsfactoren. - Het taalniveau wordt vastgesteld door een Cito of logopedische toets uitgevoerd door een professional van een (voor)school. In vrijwel alle gevallen wordt door een logopedist mede beoordeeld of de spraak- en/of taalproblemen veroorzaakt worden door onvoldoende taalaanbod vanuit de omgeving. De doelgroepdefinitie is een voorbeeld voor anderen, omdat de gemeente naast de de gewichtenregeling van het Rijk een eigen definitie heeft om andere doelgroeppeuters in kaart te brengen. In de definitie van de gemeente worden de doelgroeppeuters Sterretjeskinderen genoemd. Het gaat hierbij om peuters bij wie een taal- en/of ontwikkelingsachterstand is geconstateerd. Over de definitie zijn er afspraken gemaakt met alle instanties die betrokken zijn bij vve. Hierdoor zal het de gemeente lukken om zoveel mogelijk doelgroepkinderen in kaart te brengen. 1c systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau De gemeente Leiden heeft als uitgangspunt: Meten is weten. Met de Leidse Onderwijsmonitor volgt de gemeente de ontwikkelingen in voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en de organisaties voor welzijn. Alle betrokken organisaties leveren informatie over groepen Leidse kinderen van 2 tot en met 12 jaar die deelnemen aan een vve-programma, op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of op een basisschool zitten. De dataverzameling en -analyse wordt verzorgd door het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie B.V. (PLATO) van de Universiteit Leiden. De monitor biedt handvatten voor het vormgeven van beleid, maatregelen en het nemen van strategische keuzes in voorschoolse voorzieningen en onderwijs in Leiden. Ook monitort de gemeente Leiden het vvebeleid periodiek op een aantal terreinen, zoals bereik en resultaten (De Leidse Monitor). De systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau is een voorbeeld voor anderen, omdat: - het vve-beleid jaarlijks wordt geëvalueerd; - er hierover afspraken zijn gemaakt met vve-partners; Pagina 13 van 24

14 - de evaluatie wordt gerapporteerd en - verbeterpunten worden benoemd en opgenomen in plannen voor de komende jaren. - De gemeente deelt mee dat de Regiegroep Onderwijskansen op basis van een werkplan met indicatoren om de zes het gemeentelijk beleid evalueert. Pagina 14 van 24

15 3 De oordelen over de voor- en de vroegscholen De voor- en vroegscholen uit het overzicht in paragraaf 2.2 hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van vve. De vragen zijn rechtstreeks afkomstig uit het vve-waarderingskader, met dien verstande dat sociaal-wenselijke antwoorden vermeden zijn door ófwel de formulering van de vragen, ófwel bepaalde indicatoren (zoals de beoordeling van het pedagogisch klimaat en het educatief handelen) niet op te nemen in de vragenlijst. Elke voor- en vroegschool heeft een eigen zelfrapportage teruggekregen. Paragraaf 3.1 bevat een overzicht van de resultaten van de vragenlijst. In paragraaf 3.2 worden de resultaten van de locatiebezoeken door de inspectie besproken. 3.1 Resultaten vragenlijst Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die van de gemeente subsidie krijgen voor voorschoolse educatie en alle basisscholen die volgens de gegevens van DUO 15 procent of meer gewichtenkleuters hebben, hebben een digitale vragenlijst ontvangen Waardering van de indicatoren De antwoorden van de locaties op de vragen in de vragenlijst zijn conform de werkinstructie van de Inspectie van het Onderwijs vertaald naar waarderingen van een indicator. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om oordelen die door de inspectie zijn gegeven. In de onderstaande tabel staan deze waarderingen weergegeven in percentages van het totaal aantal vve-locaties in de gemeente. Het percentage waarderingen per indicator is niet altijd 100 procent, omdat op sommige locaties geen waardering is gegeven, bijvoorbeeld omdat het antwoord op vragen ontbrak. Bij de tabellen volgt een toelichting. Tabel 3.1a De waardering van de indicatoren: Condities CONDITIES A0.1 Recent en compleet GGD-rapport* 100 A0.2 VE-basisvoorwaarden in GGD rapport meegenomen?* 100 A2 Groepsgrootte* 100 A3 "Dubbele bezetting" 7 93 A4.1 Voldoende vve-tijd per week* 100 A5.2 Opgeleide leidsters* 100 A5.3 Nederlands spreken* 6 94 A5.4 vve-geschoolde leidsters 1) A5.5 Jaarlijks opleidingsplan* 6 94 De indicatoren met een * zijn alleen van toepassing op de voorscholen. 1)Waardering niet te bepalen op basis van de vragenlijst Recente GGD-rapporten Alle voorscholen geven aan te beschikken over een GGD-rapport waarin de voorschoolse educatie (het 8 e domein) is beoordeeld. Ten opzichte van 2010 is dit een behoorlijke vooruitgang, want toen waren beschikten 44% van de voorschoollocaties niet over een GGD-rapport. A2 De Groepsgrootte voldoet aan de maximumeisen (alleen voorschool) In 2010 voldeed 89% van de voorscholen aan de maximale groepsgrootte van 16 peuters volgens de OKE-wet. Nu in 2013 geven de locaties aan dat dit bij alle (100%) voorscholen het geval is. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van Pagina 15 van 24

16 A3 Leidster-kind ratio ("dubbele bezetting" op de voor- en vroegschool) In 2013 voldoen 93% van alle vve-locaties aan de aan wettelijke eis van de dubbele bezetting. Twee vroegscholen geven aan niet te (7%) voldoen aan deze eis. In 2010 had 4% van de vve-locaties geen dubbele bezetting, dat is in 2013 dus licht gestegen naar 7%. A4.1 De peuters volgen gedurende voldoende tijd (per week) een vve-programma op de voorschool In de subsidievoorwaarden is aangegeven dat een driejarig kind vier dagdelen per week voorschoolse educatie krijgt. Naast dubbele bezetting, ouderbetrokkenheid en een vve-programma is tijd echter een belangrijke succesfactor van vve. In de gemeente voldoen alle voorscholen aan deze eis. Duidelijk is dat de voorscholen deze succesfactor serieus nemen en ten opzichte van 2010 sterk vooruit zijn gegaan. In 2010 voldeed één op de drie (33%) voorscholen niet aan deze eis. A5.2 Alle beroepskrachten zijn toereikend gekwalificeerd (opleiding) (alleen voorschool) Alle beroepskrachten (100%) zijn volgens de voorscholen voldoende opgeleid en hebben een opleiding voor het programma Piramide afgerond of zijn er mee bezig. De inspectie heeft het percentage naar aanleiding van het gesprek met de gemeente aangepast, omdat zij aangeeft dat alle leidsters opgeleid zijn voor het vveprogramma. Hiervoor heeft zij een monitor. A5.3 Alle beroepskrachten spreken voldoende Nederlands (alleen voorschool) De meeste beroepskrachten behalen het Nederlands taalniveau wel. De eisen voor het Nederlandse taalniveau zijn echter in het kader van de G37 bestuursakkoorden aangescherpt. Hierin is aangegeven dat de pedagogisch medewerkers aantoonbaar het 3F/B2 niveau moeten beheersen. De inspectie heeft het percentage naar aanleiding van het gesprek met de gemeente aangepast. De gemeente geeft aan dat zij hiervoor een monitor heeft. A5.5 Er is een jaarlijks vve-opleidingsplan (alleen voorschool) Op alle onderzochte voorscholen werd in 2010 vastgesteld dat 50% van de voorscholen in het bezit was van een actueel, vastgesteld vve-opleidingsplan. Nu in 2013 geven 15 van de 16 voorscholen (94%) aan dat zij in het bezit zijn van een vve-opleidingsplan. Slechts 1 voorschool (6%) geeft aan niet in het bezit te zijn van een dergelijk plan. De inspectie heeft het percentage naar aanleiding van het gesprek met de gemeente aangepast. De gemeente geeft aan dat zij hiervoor een monitor heeft. Tabel 3.1b. De waardering van de indicatoren: Ouders OUDERS B1 Gericht ouderbeleid B3 Intake B5 Vve-participatie van ouders op voor- en vroegschool In 2010 zijn er binnen het aspect Ouders meerdere verbeterpunten vastgesteld voor zowel de voor- als de vroegscholen. In 2013 is er volgens de voor- en vroegscholen nog steeds sprake van meerdere verbeterpunten, maar de gemeente heeft in het gesprek met de inspectie aangegeven dat er en gericht gemeentelijk ouderbeleid is, dat gemonitord wordt. Volgens de gemeente zijn er ten aanzien van het ouderbeleid geen verbeterpunten. Mogelijk dat de voor- en vroegscholen de vragenlijst verkeerd hebben ingevuld. De vve-locaties die door de inspectie zijn bezocht hebben wel een gericht vve-ouderbeleid, een intake en organiseerden vveactiviteiten voor de ouders. De inspectie heeft de percentages aangepast. Pagina 16 van 24

17 Tabel 3.1c. De waardering van de indicatoren: Kwaliteit van de uitvoering van vve KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE C1.1 Integraal programma 83 C1.2 Doelgerichte planning In Leiden heeft men afgesproken om met het programma Piramide te werken. Alle voorscholen hebben in 2013 aangegeven aan deze eis te voldoen. 8 van de 13 vroegscholen (62%) hebben aangegeven het programma Piramide te gebruiken. Vijf vroegscholen (38%) hebben de vraag niet ingevuld. Mogelijk dat deze vroegscholen een andere vve-programma gebruiken. Dat was op basisschool Anne Frank het geval. De inspectie heeft deze school bezocht. Op gemeenteniveau is in een jaarplanning afgesproken welk thema in welke periode wordt behandeld. Daarom is het vreemd dat 38% van de vve-locaties aangeeft geen doelgerichte planning te hebben. Ook blijkt uit de vragenlijst dat één voorschool en twee vroegscholen deze vraag niet hebben ingevuld. Ten opzichte van 2010 is het aantal vve-instellingen dat aangeeft met een doelgerichte planning te werken verbeterd van 43% in 2010 naar 51% in Volgens de gemeente hebben alle voor-en vroegscholen wel een doelgerichte planning. Zij brengt dit zelf in kaart. Tabel 3.1d. De waardering van de indicatoren: Ontwikkeling, begeleiding en zorg ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG D1.1 Volgen ontwikkeling kinderen D1.2 Planmatige begeleiding D1.3 Evaluatie van begeleiding en zorg 3 62 D2.1 Welke kinderen externe zorg nodig? D2.2 Aanmelding externe zorg 100 De ontwikkeling, begeleiding en zorg is in 2013 ten opzichte van 2010 over de hele linie verbeterd. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen was in 2010 op 58% van de voor-en vroegscholen een verbeterpunt. In 2013 geldt dat volgens de vvelocaties nog voor 21% van de voor-en vroegscholen. Ook de planmatige begeleiding als verbeterpunt is gedaald van 54% in 2010 naar 10% van de voor- en vroegscholen in De evaluatie van de begeleiding werd in 2010 door 77% van de voor- en vroegscholen niet gedaan. In 2013 geeft 3% van de voor- en vroegscholen aan dat de evaluatie van de begeleiding een verbeterpunt is. Dit is een sterke verbetering. In 2010 was op 19% van de voor- en vroegscholen niet bekend welke kinderen externe zorg nodig hadden. Bij de meeste (81%) vve - locaties waren de kinderen die extra zorg nodig hadden dus wel bekend. De vragenlijst laat nu een lichte verbetering zien. Het overzicht van welke kinderen externe zorg nodig hebben is op basis van de vragenlijst op 14% van de voor- en vroegscholen een verbeterpunt en op de meeste (86%) voor-en vroegscholen als voldoende aangemerkt. Voor de aanmelding geldt dat er vaste afspraken zijn, met ouders wordt overlegd welke mogelijkheden er zijn en ouders worden ondersteund bij een eventuele aanmelding voor externe zorg. Alle voor-en vroegscholen (100%) geven aan dat zij de kinderen die externe zorg nodig hebben daadwerkelijk aanmelden bij een externe zorgverlener. De gemeente heeft in het gesprek met de inspectie aangegeven dat uit haar monitor blijkt dat alle vve-locaties de ontwikkeling van de kinderen (D1.1) volgen. Pagina 17 van 24

18 Tabel 3.1e. De waardering van de indicatoren: Kwaliteitszorg binnen de voor- en vroegschool KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOL E1 Vve-coördinatie binnen school 7 93 E2 Vve evalueren 97 3 E3 Opbrengsten evalueren E4 Verbetermaatregelen E5 Vve borgen E6 Vve in kwaliteitszorg binnen school In 2010 zijn er binnen het aspect Kwaliteitszorg meerdere verbeterpunten vastgesteld voor zowel de voor- als de vroegscholen. In 2013 is er volgens de vooren vroegscholen nog steeds sprake van meerdere verbeterpunten, maar de kwaliteitszorg is over de hele linie verbeterd. In 2010 waren er voor- en vroegscholen waarbij alle onderdelen van de kwaliteitszorg ontbraken. Dat is in 2013 niet meer het geval. Opvallende verbeterpunten zijn de evaluatie van vve (E2),de borging van vve (E5) en vve in kwaliteitszorg binnen de school (E6). Op de eerste plaats het evalueren van vve (E2). Van de voor- en vroegscholen geeft 97% aan dat zij de kwaliteit van vve niet regelmatig evalueren. De inspectie merkt op dat voor kwalitatief goede vve het noodzakelijk is om jaarlijks na te gaan of de kwaliteit van vve voldoet aan eigentijdse standaarden. Op de tweede plaats geeft 55% van voor- en vroegscholen aan dat de borging van vve een verbeterpunt is. Het is belangrijk om de professionaliteit van de beroepskrachten, de kwaliteit van het programma, de leeromgeving, de beschikbare en bestede vve-tijden en de specifieke zorg voor kinderen te waarborgen. De afspraken en procedures voor het aanbieden van vve dienen vastgelegd te worden. Op de derde plaats geeft 62% van de vroegscholen aan dat zij bij de schoolbrede kwaliteitszorg niet specifiek kijken naar de kwaliteit van vve. De meeste scholen hebben een kwaliteitszorgsysteem en zouden daarom het bepalen van de kwaliteit van vve een plaats kunnen geven in dit systeem. De gemeente heeft in het gesprek met de inspectie aangegeven dat zijn in 2014 het zogenaamde vve-apk heeft ingevoerd om de kwaliteitszorg binnen de voor- en vroegschool in kaart te brengen. Tabel 3.1f. De waardering van de indicatoren: Doorgaande lijn DOORGAANDE LIJN F1 Vve-coördinatie tussen voor-vroeg F2 Doorstroom naar vroegschool F3 Warme overdracht F4 Afstemming aanbod F5 Afstemming ped/educ handelen F6 Afstemming over ouders F7 Afstemming begeleiding/zorg In 2010 zijn er, voor zowel de voor- als de vroegscholen, binnen het aspect doorgaande lijn meerdere verbeterpunten die betrekking hadden op de afstemming tussen de voor- en vroegscholen. De vragenlijsten laten nu op dezelfde onderdelen van de doorgaande lijn onvoldoende waarderingen zien. De doorstroom naar een vroegschool (indicator F2) is in 2010 op 67% van de voorscholen als voldoende beoordeeld. In 2013 geeft 88% van de voorscholen aan dat indicator F2 een verbeterpunt is. Dit is een sterke achteruitgang. Op de meeste voorscholen (62%) is sprake van een warme overdracht (indicator F3). Ten opzichte van 2010 is dit een vooruitgang. Toen was deze indicator op 46% van de voorscholen een verbeterpunt. De Gemeente Leiden heeft voor de eenduidige overdracht het digitale dossier ontwikkeld. Pagina 18 van 24

19 Op 48% van de voor- en vroegscholen is de afstemming van het aanbod (indicator F4) in orde, doordat of hetzelfde programma wordt gebruikt of er afspraken zijn gemaakt over het aanbod. Het betreft hier overigens vaak de afstemming van thema s. De afstemming van het pedagogisch en educatief handelen, de omgang met ouders en de interne zorg (indicatoren F5, F6 en F7) is nog voor de meeste voor- en vroegscholen een verbeterpunt. De inspectie merkt op dat de vragen over de indicatoren F4, F5, F6 en F7 door 7 voorscholen en 3 vroegscholen niet zijn ingevuld. Tabel 3.1g. De waardering van de indicatoren: Resultaten RESULTATEN G1 Vve-resultaten meten G2 Niveau vve-resultaten 3 G3 Verlengde kleuterperiode** 8 De indicator met een ** is alleen van toepassing op de vroegscholen. In 2010 is het aspect Resultaten niet beoordeeld, omdat er door de gemeente Leiden geen opbrengstdoelen in de zin van leer- of ontwikkelingsresultaten waren vastgelegd en daarmee de bereikte resultaten van vve nog niet beschikbaar waren. Dergelijke doelen waren bij het invullen van de vragenlijst al wel beschikbaar, maar worden pas in 2014 op centraal niveau geëvalueerd. Slechts één vroegschool heeft de vragen over de resultaten in de vragenlijst ingevuld. 3.2 Resultaten inspectiebezoek De inspectie heeft ter verificatie van de vragenlijsten 2 voorscholen en 3 vroegscholen bezocht. Dit is zo n 17% van alle locaties in de gemeente Leiden. Bij de keuze van de te bezoeken locaties is de inspectie met name uitgegaan van het aantal/percentage doelgroepkinderen en waar mogelijk een evenredige vertegenwoordiging van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Het onderzoek bestond uit groepsobservaties, gesprekken en documentenanalyse. In onderstaande tabellen staan de oordelen van de inspectie in percentages van het totaal aantal bezocht vve-locaties in de gemeente. Het percentage oordelen per indicator kan verschillen, omdat op sommige locaties geen oordeel is gegeven. Onder iedere tabel wordt een toelichting gegeven op de oordelen en de mogelijke verschillen tussen de oordelen op basis van de bezoeken en de waarderingen op basis van de vragenlijsten. Tabel 3.2a De beoordeling van de indicatoren: Condities CONDITIES A0.1 Recent en compleet GGD-rapport* 100 A0.2 Voorschoolse educatie-basisvoorwaarden in GGD rapport 100 meegenomen?* A2 Groepsgrootte* 100 A3 "Dubbele bezetting" 100 A4.1 Voldoende vve-tijd per week* 100 A5.2 Opgeleide leidsters* 100 A5.3 Nederlands spreken* 100 A5.4 Vve-geschoolde leidsters A5.5 Jaarlijks opleidingsplan* 100 De indicatoren met een * zijn alleen van toepassing op de voorscholen. In de wet Kinderopvang is geregeld dat de GGD als toezichthouder alle geregistreerde kindcentra inspecteert. In Leiden heeft de GGD Hollands Midden Pagina 19 van 24

20 de onderzochte voorscholen tussen 2011 en 2013 bezocht. Tijdens die bezoeken is domein 8 (voorschoolse educatie) ook beoordeeld. Deze oordelen heeft de inspectie geverifieerd en overgenomen. De enige uitzondering hierop betreft de eisen voor het Nederlands taalniveau (indicator A5.3). Deze eisen zijn in kader van de G37-bestuursakkoorden aangescherpt. Op twee bezochte voorscholen voldeden alle leidsters tijdens het onderzoek aan de aangescherpte eisen. Voorts bleek op 1 voorschool en 2 vroegscholen dat niet alle beroepskrachten toereikend vve geschoold waren. De beroepskrachten worden dit schooljaar geschoold in het vve-programma. Tabel 3.2b De beoordeling van de indicatoren: Ouders OUDERS B1 Gericht ouderbeleid B2 Vooraf info aan ouders over vve B3 Intake 100 B4 Thuis vve-activiteiten B5 Vve-participatie van ouders op voor- en vroegschool B6 Info aan ouders over ontwikkeling kind 100 De oordelen op basis van de bezoeken zijn voor het aspect Ouders op alle indicatoren gelijk aan of positiever dan de waarderingen op basis van de vragenlijst. Één vroegschool voldeed niet aan de eisen van de inspectie ten aanzien van de indicatoren B2, B4 en B5. Tabel 3.2c De beoordeling van de indicatoren: Kwaliteit van de uitvoering van vve KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE Het aangeboden programma C1.1 Integraal programma C1.2 Doelgerichte planning C1.3 Gericht op taalontwikkeling 100 C1.4 Opklimmende moeilijkheidsgraad 100 Het pedagogisch klimaat C2.1 Pedagogisch handelen C2.2 Structuur en gedragsgrenzen 100 C2.3 Stimuleren sociale vaardigheden en competenties 100 C2.4 Bevorderen zelfstandigheid 100 C2.5 Inrichting van de ruimte 100 Het educatief handelen C3.1 Afstemming educatief handelen 100 C3.2 Structurele activiteiten voor taalontwikkeling C3.3 Bevorderen interactie 100 C3.4 Stimuleren actieve betrokkenheid kinderen 100 C3.5 Ontwikkeling van aanpakgedrag bij kinderen 100 C3.6 Responsief gedrag 100 C3.7 Afstemming activiteiten op ontwikkelingsverschillen 100 Tijdens de bezoeken heeft de inspectie alle indicatoren van de kwaliteit van vve beoordeeld. Op de bezochte locaties zijn er geen verbeterpunten geconstateerd. In de vragenlijst heeft de inspectie de vve-locaties alleen over de indicatoren C1.1 en C1.2 bevraagd. De resultaten zijn verwerkt in tabel 3.1c. Pagina 20 van 24

21 Tabel 3.2d De beoordeling van de indicatoren: Ontwikkeling, begeleiding en zorg ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG D1.1 Volgen ontwikkeling kinderen 100 D1.2 Planmatige begeleiding D1.3 Evaluatie van begeleiding en zorg 100 D2.1 Welke kinderen externe zorg nodig? 100 D2.2 Aanmelding externe zorg 100 D2.3 Volgen van de externe zorg 100 De oordelen op basis van de bezoeken zijn voor het aspect Ontwikkeling, begeleiding en zorg op bijna alle indicatoren positiever dan de waarderingen op basis van de vragenlijst. Tabel 3.2e De beoordeling van de indicatoren: Kwaliteitszorg binnen de voor- en Vroegschool KWALITEITSZORG BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOL E1 Vve-coördinatie binnen school 100 E2 Vve evalueren E3 Opbrengsten evalueren E4 Verbetermaatregelen E5 Vve borgen E6 Vve in kwaliteitszorg binnen school 67 De oordelen op basis van de bezoeken zijn voor het aspect Kwaliteitszorg binnen de voor- en vroegschool op alle indicatoren gelijk aan of wat positiever dan de waarderingen op basis van de vragenlijst. Tabel 3.2f De beoordeling van de indicatoren: Doorgaande lijn DOORGAANDE LIJN F1 Vve-coördinatie tussen voor-vroeg F2 Doorstroom naar vroegschool F3 Warme overdracht F4 Afstemming aanbod F5 Afstemming pedagogisch klimaat/educatief handelen 100 F6 Afstemming over ouders 100 F7 Afstemming begeleiding/zorg 100 De oordelen op basis van de bezoeken zijn voor het aspect Doorgaande lijn gelijk of negatiever dan de waarderingen op basis van de vragenlijst. De indicatoren waarvoor dat niet geldt, hebben te maken met de afstemming van het aanbod en het pedagogisch en educatief handelen (indicatoren F4 en F5). Tabel 3.2g De beoordeling van de indicatoren: Resultaten van vve RESULTATEN VAN VVE G1 Vve-resultaten meten 100 G2 Niveau vve-resultaten 100 G3 Verlengde kleuterperiode** 100 De indicator met een ** is alleen van toepassing op de vroegscholen. Het oordeel op basis van de bezoeken aan de 3 vroegscholen is voor het aspect Resultaten van vve positiever dan de waarderingen op basis van de vragenlijst. De inspectie merkt wel op dat slechts één vroegschool de vragenlijst op dit punt heeft ingevuld. Pagina 21 van 24

22 Pagina 22 van 24

23 4 Conclusies De inspectie heeft zowel op het niveau van de gemeente, als op het niveau van de afzonderlijke locaties, de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Leiden beoordeeld. Bij het oordeel over de kwaliteit van het gemeentelijk beleid heeft de inspectie in eerste instantie gebruik gemaakt van de antwoorden op de vragen uit een vragenlijst van de gemeente. Door middel van documentenanalyse, gesprekken en locatiebezoeken heeft de inspectie de oordelen van de gemeente geverifieerd. De voor- en vroegscholen in de gemeente hebben een digitale vragenlijst gekregen om zelf te rapporteren over de kwaliteit van vve. De antwoorden van de locaties op de vragen in de vragenlijst zijn conform de werkinstructie van de Inspectie van het Onderwijs vertaald naar waarderingen van een indicator. Vervolgens zijn 5 vve-locaties in de gemeente door de inspectie bezocht. Conclusies gemeentelijk vve-beleid De gemeente is na de bestandsopname in 2010 voortvarend te werk gegaan. De bevindingen van de inspectie zijn meegenomen in het vve-convenant dat ze met het vve-veld heeft gesloten. De afspraken die vervolgens in het Bestuursakkoord met OCW zijn opgenomen liggen in de lijn van de ingeslagen weg. De gemeente heeft de kwaliteit van het vve-beleid verbeterd ten opzichte van De belangrijkste verklaringen daarvoor liggen bij duidelijker afspraken, een verdere uitwerking van het beleid en betere regie van en meer afstemming tussen partners bij het stedelijke vve-beleid. Het huidige beleid getuigt van hoge ambities, maar dat vraagt om een nog betere evaluatie en verbetering van vve op instellingsniveau dan tot nog het geval is. De aanzetten daartoe zijn aanwezig, maar de uitvoering en resultaten waren tijdens deze tussenmeting nog niet beschikbaar. Verbeterafspraken - Geen Verbeterpunten - 1a4 ouders Voldoende oordelen - 1a2 bereik - 1a3 toeleiding - 1a4 ouders - 1a5 integraal vve-programma - 1a6 externe zorg - 1a7 interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen - 1a8 doorgaande lijn - 1a9 resultaten - 1b vve-coördinatie op gemeentelijk niveau - 2a de gemeente heeft geregeld dat de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt - 2b er is een gemeentelijk subsidiekader Voorbeelden voor anderen - 1a1 doelgroepdefinitie - 1c systematische evaluatie en verbetering van vve op gemeentelijk niveau Pagina 23 van 24

24 Kwaliteit van vve op de locaties en relatie tussen de bezoeken en de vragenlijsten Over het algemeen geven de antwoorden in de vragenlijst een positief beeld op de kwaliteit van vve op de voor- en vroegscholen in Leiden. Bij de Condities geven voorscholen de volgende verbeterpunten aan: het percentage opgeleide leidsters, vve-geschoolde leidsters en opleidingsplan. Voor zover daar naar gevraagd is, is men ook positief over het gebruikte aanbod, de wijze waarop de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hoe de zorg verleend wordt. Aandachtspunt hierbij is het volgen van de brede ontwikkeling van alle kinderen. De doorgaande lijn tussen voor- en vroegscholen is ten opzichte van 2010 verbeterd. In Leiden zijn er vve-netwerken in verschillende wijken opgezet. Het verst is dat in het buurtcentrum Het Gebouw ontwikkeld. In dit centrum werken alle partijen samen ten behoeve van de zorg en ontwikkeling van de kinderen. Hoewel de doorgaande lijn ten opzichte van 2010 is verbeterd, zijn de doorstroom naar de vroegschool, de warme overdracht, de afstemming van het pedagogisch handelen, het ouderbeleid en de begeleiding en zorg verbeterpunten. Het is aan de locaties gezamenlijk en de Regiegroep om creatieve oplossingen te verzinnen om ook deze verbeterpunten weg te werken. De kwaliteit van het ouderbeleid, de kwaliteitszorg en de resultaten van vve zijn aspecten die nog steeds om aandacht en verbetering vragen. In de vragenlijsten is gedetailleerd naar de kwaliteit van de diverse aspecten van vve gevraagd. Uit de onderzoeken die de inspectie bij enkele voor- en vroegscholen heeft gebracht, blijkt dat de waarderingen van de aangetroffen praktijk positiever zijn dan de antwoorden die voor- en vroegscholen hebben ingevuld in de vragenlijst. Relatie tussen gemeentelijk beleid en kwaliteit op de locaties Zowel de gemeente als de voor- en vroegscholen hebben sinds 2010 veel werk verzet in het belang van niet alleen de doelgroepkinderen, maar ook de overige kinderen in de voor- en vroegscholen. Het valt daarbij op dat de gemeente de kaders waarbinnen en de lijnen waarlangs vve moet plaatsvinden wel binnen de regiegroep en het bestuurlijk overleg heeft afgesproken en gecommuniceerd, maar de uitwerking daarvan op verschillende aspecten in de praktijk nog (verder) moet gaan plaatsvinden. Voorbeelden daarvan zijn de doorgaande lijn binnen de koppels en het bepalen van de resultaten van vve. Voorts valt op dat de verbeterpunten op gemeentelijk niveau ook de aspecten betreft die binnen de voor- en vroegscholen de aspecten zijn die om verdere verbetering vragen. Vervolgafspraken: De inspectie zal vanaf 2015 opnieuw de kwaliteit van vve in de gemeente Leiden in beeld brengen (vve-monitor 2015). Pagina 24 van 24

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beverwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beverwijk Plaats : Beverwijk Gemeentenummer : 0375 Onderzoeksnummer : 279708 Datum onderzoek : 10 december 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hof van Twente RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hof van Twente Plaats : Goor Gemeentenummer : 1735 Onderzoeksnummer : 278130 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. De Friese Meren RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE De Friese Meren Gemeentenummer : 1921 Onderzoeksnummer : 287893 Datum onderzoek : 25 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Hoogezand-Sappemeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Hoogezand-Sappemeer Plaats : Hoogezand Gemeentenummer : 0018 Onderzoeksnummer : 288257 Datum onderzoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Heerenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Heerenveen Plaats : Heerenveen Gemeentenummer : 0074 Onderzoeksnummer : 287974 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE ALKMAAR IN 2013 Onderzoeksnummer : 270705 Documentnummer : 4339596 Datum vaststelling : 4 juni 2014 ED4153568/4 Inhoud Voorwoord... 5 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Franekeradeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Franekeradeel Plaats : Franeker Gemeentenummer : 0070 Onderzoeksnummer : 292354 Datum onderzoek : 17 maart 2017

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Geldermalsen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Geldermalsen Plaats : Geldermalsen Gemeentenummer : 0236 Onderzoeksnummer : 279478 Datum onderzoek : 13 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 278060 Datum onderzoek : 23 oktober 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MAASDONK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3492754 Pagina 1 van 18 Pagina 2 van 18 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Maasdonk 9 2 De oordelen over de

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE OLST-WIJHE IN 2012 Utrecht, januari 2013 HB 3489397 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Olst Wijhe 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Renkum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Renkum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Renkum Plaats : Oosterbeek Gemeentenummer : 0274 Onderzoeksnummer : 279479 Datum onderzoek : 14 oktober 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Mill en Sint Hubert Plaats : Mill Gemeentenummer : 0815 Onderzoeksnummer : 276859 Datum onderzoek : 14 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hollands Kroon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hollands Kroon Plaats : Anna Paulowna Gemeentenummer : 1911 Onderzoeksnummer : 279553 Datum onderzoek : 17 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Leek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Leek Plaats : Leek Gemeentenummer : 0022 Onderzoeksnummer : 292408 Datum onderzoek : 14 maart 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. De Bilt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE De Bilt Plaats : Bilthoven Gemeentenummer : 0310 Onderzoeksnummer : 286946 Datum onderzoek : 12 januari

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE AA EN HUNZE IN 2012 DEFINITIEF Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496774 Pagina 1 van 16 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Aa en Hunze 7 2 De oordelen over de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Aalburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Aalburg Plaats : Wijk en Aalburg Gemeentenummer : 0738 Onderzoeksnummer : 292533 Datum onderzoek : 19 april

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE. Veendam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 IN DE GEMEENTE Veendam Plaats : Veendam Gemeentenummer : 0047 Onderzoeksnummer : 287976 Datum onderzoek : 9 februari 2016 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN Locatie(s) :Peuterspeelzaal Het :Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ridderkerk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ridderkerk Plaats : Ridderkerk Gemeentenummer : 0597 Onderzoeksnummer : 277931 Datum onderzoek : 8 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HEEMSKERK IN 2012 Definitief Utrecht, december 2012 Reg.nr. 3475149 1 Reg.nr. 3475149 2 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Heemskerk 9 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Beek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Beek Plaats : Beek Lb Gemeentenummer : 0888 Onderzoeksnummer : 276791 Datum onderzoek : 25 augustus 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Zoeterwoude

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Zoeterwoude RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Zoeterwoude Plaats : Zoeterwoude Gemeentenummer : 0638 Onderzoeksnummer : 292340 Datum onderzoek : 17 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Oldambt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Oldambt Plaats : Winschoten Gemeentenummer : 1895 Onderzoeksnummer : 288309 Datum onderzoek : 17 maart

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE BRUMMEN IN 2012 Utrecht, oktober 2012 HB3423397 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Brummen 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Brummen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Sliedrecht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Sliedrecht Plaats : Sliedrecht Gemeentenummer : 0610 Onderzoeksnummer : 289118 Datum onderzoek : 26

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF BUBBEL Locatie : Plaats :9356 EA Tolbert Onderzoeksnummer :9310 Documentnummer :3458807 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Coevorden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Coevorden Plaats : Coevorden Gemeentenummer : 0109 Onderzoeksnummer : 278126 Datum onderzoek : 29 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Loppersum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Loppersum Plaats : Loppersum Gemeentenummer : 0024 Onderzoeksnummer : 279080 Datum onderzoek : 15 december 2014

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ERMELO IN 2012 Zwolle, februari 2013 HB3494884 Pagina 2 van 24 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Ermelo 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Ermelo

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER Locaties : : (locatie Zeewijk) Brinnr. :12XO-1 Plaats :1974

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE PLUIS BASISSCHOOL PCBS GIDEON Locaties : : Brinnr. :03TS Plaats :1611 WS Bovenkarspel Onderzoeksnummers

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PEUTERERF Locatie Peuterspeelzaal Peutererf Plaats Capelle a/d IJssel Regnr. 3319689

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LOSSER IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3498758 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Losser 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Losser

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE STRANDJUTTER PEUTERSPEELZAAL DE STERREKIJKERS Locaties : : Brinnr. :15UA Plaats :1788 VA n Helder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Yes! Kinderopvang Grevelingenhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Yes! Kinderopvang Grevelingenhof Plaats : Ridderkerk LRKP nummer : 520546684 Onderzoeksnummer : 292730 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PC MERENWIJK Locatie : Peuterspeelzaal PC Plaats : 2317 AN Leiden Reg.nr. : 3016425

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Robin Dak

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Robin Dak RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Robin Dak Plaats : Den Haag LRKP nummer : 124071107 Onderzoeksnummer : 267373 Datum onderzoek : 26 september

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. Pagina 1 van 20 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente West Maas en Waal 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 2Spel RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2Spel Plaats : Den Haag LRKP nummer : 668070298 Onderzoeksnummer : 267367 Datum onderzoek : 19 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Alblasserdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Alblasserdam Plaats : Alblasserdam Gemeentenummer : 0482 Onderzoeksnummer : 292315 Datum onderzoek : 20

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE ENKHUIZEN IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3497803 Pagina 1 van 21 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Enkhuizen 7 1.1 Overzicht van de voor en

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DUIMELOTJE BASISSCHOOL DE VORE BASISSCHOOL DE GARVEN Locaties :Duimelotje :De Vore :De Garven Brinnrs.

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE IN 2012 Definitief Utrecht, maart 2013 Reg.nr. 3504532 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Midden Drenthe 7 1.1 Overzicht van de voor

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN Locatie Plaats Hoofddorp Reg.nr. 06190 Onderzoeksnummer. 6962 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit Plaats : Apeldoorn LRKP nummer : 131092583 LRKP nummer : 207058945 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE NOORDWIJK IN 2012 Utrecht, februari 2013 3491892 Pagina 1 van 17 INHOUD Voorwoord 3 VVE in de gemeente Noordwijk 5 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen in Noordwijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE KLEURDOOS Locatie : De Kleurdoos Plaats : Westervoort Onderzoeksnummer : 88 Datum onderzoek

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE VENLO IN 2013

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE VENLO IN 2013 DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE VENLO IN 2013 Onderzoeksnummer : 275393 Documentnummer : 4340195 Datum vaststelling : 4 juni 2014 Inhoud Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WASSENAAR IN 2012 Utrecht, februari 2013 3494430 Pagina 1 van 18 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Wassenaar 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Datum 10 april 2014 Betreft Zelf-rapportage VVE Vroegschool Het Startblok Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u een zelfrapportage voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze zelfrapportage is samengesteld

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE WINTERSWIJK IN 2012 Utrecht, augustus 2012 HB3337197 HB3337197 Pagina 2 van 25 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Winterswijk 9 1.1 Overzicht van de voor en de

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T SPEELHOFJE Locatie : Plaats : Naarden Registratienummer : 487079 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Roermond

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Roermond RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Roermond Plaats : Roermond Gemeentenummer : 0957 Onderzoeksnummer : 293126 Datum onderzoek : 19 mei 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T KIEPERTJE Locatie(s) : Plaats :9663 EG Nieuwe Pekela (Pekela) Onderzoeksnummer :15380 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE LEEK IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 Reg.nr. 3496739 Pagina 1 van 22 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Leek 7 1.1 Overzicht van de voor- en de vroegscholen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE HOOGEVEEN IN 2012 Utrecht, november 2012 HB3472812 INHOUD Voorwoord 3 1 VVE in de gemeente Hoogeveen 7 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen in Hoogeveen 7 1.2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. B4KIDS Sindbad

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. B4KIDS Sindbad RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE B4KIDS Sindbad Plaats : Leiden LRKP nummer : 221519105 Onderzoeksnummer : 273480 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE CONTRABAS PEUTERSPEELZAAL DE KLEINE BAS Locatie De Contrabas De Kleine Bas Brinnr. 16HC

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN SCHOOLJAAR

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN SCHOOLJAAR DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEIDEN IN SCHOOLJAAR 2015-2016 Onderzoeksnummer : 288514 Datum vaststelling : 20 juli 2016 ED4694403/5 Inhoud Voorwoord... 5 1 Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL WERELDWIJZER BASISSCHOOL OBS WERELDWIJZER Locatie(s) : : Brinnr. :16ZH Plaats :1628 DJ Hoorn Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE EERSEL IN 2012 Definitief Utrecht, februari 2013 H3496705 Pagina 1 van 24 Pagina 2 van 24 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE in de gemeente Eersel 9 1.1 Overzicht

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE WADLOPERTJES KINDERDAGVERBLIJF DE EEMSRAKKERTJES BASISSCHOOL DE MEERPAAL BASISSCHOOL NOORDERBREEDTE

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN IN SCHOOLJAAR

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN IN SCHOOLJAAR DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE LEEUWARDEN IN SCHOOLJAAR 2015-2016 Onderzoeksnummer : 286413 Datum vaststelling : 28 september 2016 ED4694403/5 Inhoud Voorw oord... 5 1

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HAASJE WIP Locatie : Plaats : Veenendaal Registratienummer : 3271143 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE GRONINGEN IN SCHOOLJAAR

DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE GRONINGEN IN SCHOOLJAAR DE KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN DE GEMEENTE GRONINGEN IN SCHOOLJAAR 2015-2016 Onderzoeksnummer : 286319 Datum vaststelling : 8 november 2016 ED4694403/5 Inhoud Voorwoord... 5 1 Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ Locatie Plaats Geesteren Onderzoeksnummer. 11046 Datum onderzoek 15-10-2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het Veldboeket Doomijn peuterspeelopvang Geraniumstraat Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 LRKP nummer : 218098297

Nadere informatie