Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken."

Transcriptie

1 Boterdiep AW Rotterda Postbus AE Rotterda T +31 (0) F +31 (0) E K.v.K IBAN: NL71 RABO Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Dit rapport vervangt ons rapport et nuer van 2 deceber 2013 Datu 16 januari 2014 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Datu 16 januari 2014 Opdrachtgever Contactpersoon AM Postbus BH NIEUWEGEIN De heer B. van Kas Behandeld door ing. F.P. van Dorresteijn ir. J.W.P. Persoon DPA Cauberg-Huygen B.V. Boterdiep AW ROTTERDAM Postbus AE ROTTERDAM Telefoon Fax

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie Eisen geluidwering van de gevel Eisen ventilatietoevoer 3 3 Berekeningswijze geluidwering gevels Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR Berekeningsethode 4 4 Uitgangspunten Stukken Geluidbelasting Vereiste geluidwering Ventilatie 6 5 Geluidwerende voorzieningen Overzicht bouwkundige voorzieningen Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Voorzieningen herenhuizen Voorzieningen rijwoningen Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Toelichting op de toe te passen voorzieningen Beglazing Ventilatievoorziening Metselwerkconstructie Platte daken Kozijnen Deuren Kierdichting Naadafwerking en beglazingswijze Hang- en sluitwerk 12 6 Conclusie 13 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Gecuuleerde geluidbelastingen Maatgevende gevelgeluidwering berekeningen Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 1

4 1 Inleiding In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand in Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen op het vooralig Inventuterrein. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. Odat er sprake is van een geluidbelaste situatie zijn de benodigde geluidwerende voorzieningen gediensioneerd waaree wordt voldaan aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 confor afdeling 3.1 beschering tegen geluid van buiten. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 2

5 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie 2.1 Eisen geluidwering van de gevel Volgens afdeling 3.1, artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2012 dient de overeenkostig NEN 5077+C3:2012 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten inste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 2.1 genoede waarde, et een iniu van 20 db(a) (artikel 3.2). Voor een verblijfsruite geldt een 2 db(a) lichtere eis (artikel 3.3, lid 4). Tabel 2.1. Eisen Bouwbesluit voor karakteristieke geluidwering van de gevel. Ruite functie Verblijfsgebied Verblijfsruite Karakteristieke geluidwering G A.k confor Bouwbesluit [db(a)] G A;k = Geluidbelasting 33 db Met een iniu van 20 db(a) G A;k = Geluidbelasting 35 db Met een iniu van 18 db(a) 2.2 Eisen ventilatietoevoer In afdeling 3.6 "Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruite, toiletruite en badruite" van het Bouwbesluit worden, uit het oogpunt van gezondheid en kwaliteit van binnenlucht, eisen gesteld aan de ate van luchtverversing. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, oet bepaald overeenkostig NEN 1087, een capaciteit hebben van 0,9 d³/s per ² vloeroppervlakte van dat gebied, et een iniu van 7 d³/s. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruite en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruite oet een capaciteit hebben van iniaal 7 d³/s. Miniaal 50% van de toevoercapaciteit van een verblijfsgebied dient rechtstreeks van buiten plaats te vinden. Indien in een verblijfsgebied of -ruite een opstelplaats voor een kookstel is gelegen, dient de capaciteit voor toe- en afvoer ten inste 21 d³/s te bedragen. De afvoer dient in dit geval rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Voor een toiletruite dient deze capaciteit ten inste 7 d³/s te zijn en voor een badruite 14 d³/s. Ook voor deze ruiten dient de afvoer rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 3

6 3 Berekeningswijze geluidwering gevels 3.1 Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR 5079 Confor het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel te worden bepaald confor de NEN 5077+C3:2012. De NEN 5077 verwijst voor het bepalen van de geluidwering G A naar de NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het standaard referentiespectru wordt gehanteerd dat kenerkend is voor het geluid van de werkelijke bron. Voor een Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO wordt in de NEN 5077 verwezen naar de NPR Na bepaling van de G A kan de karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruite worden bepaald et behulp van forule 4 uit de NEN 5077: G A; k = G A 10* 10 0,16 * V log T0 * Su Indien de verhouding V/S kleiner is dan 3, oet in deze vergelijking voor deze verhouding 3 worden ingevuld. De karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructie van het gehele verblijfsgebied wordt bepaald et behulp van forule 5 uit de NEN 5077: G A; k = 10* 10 log 0,16* V T0 * Svg r *10 G A r ; Berekeningsethode De genoede rekenethode is opgenoen in het bij de berekeningen gehanteerde coputerprograa BOA, versie Voor de akoestische prestaties van geveleleenten is gebruik geaakt van de Herziening rekenethode geluidwering gevels uit 1989, de NPR 5272 of laboratoriuwaarden van leveranciers. Laboratoriu-waarden zijn in de berekening gecorrigeerd et -1,5 db. Correctiefactoren bij ventilatie-openingen voor de invloed van de plaats in de gevel en de invalsrichting van het geluid zijn eveneens ontleend aan de NPR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 4

7 4 Uitgangspunten 4.1 Stukken Voor het akoestisch-bouwtechnisch onderzoek is gebruik geaakt van: Het akoestisch onderzoek Le Grand te Bilthoven van Cauberg-Huygen et rapportnuer d.d DO-tekeningen (basis uitvoering en opties) et projectnaa Le Grand, d.d. 2 deceber 2013 van PBV architecten. Het Bouwbesluit De Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, d.d. deceber 1989 van het Ministerie van VROM. NEN 5077+C3:2012 Geluidwering in gebouwen. De rekenethode NPR BOA diractivity softwareprograa voor de gevelgeluidwering berekeningen. 4.2 Geluidbelasting Door ons bureau is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen op de gevels van de woningen voor zowel wegverkeerslawaai als spoorweglawaai. De resultaten zijn gepresenteerd in de rapportage et kenerk In die rapportage worden de geluidbelastingen gepresenteerd voor de situatie et bestaande infrastructuur en de situatie waarbij een onderdoorgang bij het spoor en een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg en de 2 e Brandenburgerweg worden gerealiseerd. De geluidbelastingen in de situatie et de aangepaste infrastructuur zijn, behoudens enkele waarneepunten, lager dan die in de situatie et de bestaande infrastructuur. De situatie et bestaande infrastructuur is dus overwegend aatgevend. In dit onderzoek is bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen altijd uitgegaan van de aatgevende situatie, dus overwegend op basis van de geluidbelastingen in de situatie et bestaande infrastructuur. In het geeentelijk beleid staat dat bij de geluidsisolatie van gevels rekening gehouden dient te worden et de cuulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 k/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en eetvoorschrift geluid 2012, waarbij de gecuuleerde waarde wordt ogerekend naar het spectru van de aatgevende bronsoort. Uit de berekeningen blijkt dat de axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM 70 db bedraagt op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van wegverkeerslawaai. In bijlage I volgt een copleet overzicht van de gecuuleerde geluidbelasting gerekend naar het aatgevende bronsoort. 4.3 Vereiste geluidwering In tabel 4.1 volgt een overzicht van de ten hoogste te behalen karakteristieke geluidwering in db(a) voor de woningen. Tabel 4.1. Vereiste karakteristieke geluidwering. Gebruiksfunctie Vereiste karakteristieke geluidwering in db(a) Verblijfsgebied Verblijfsruite woonfunctie (andere woonfunctie) G A,k = db(a) G A,k = db(a) Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 5

8 4.4 Ventilatie De woningen worden voorzien van natuurlijke luchttoevoervoorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie en echanische luchtafzuiging. De eisen aan de ate van luchtverversing worden vereld in paragraaf 2.2. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 6

9 5 Geluidwerende voorzieningen In dit hoofdstuk worden de toe te passen geluidwerende voorzieningen besproken. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bouwkundige constructies. Vervolgens wordt in tabelvor per woningtype de toe te passen beglazing en ventilatievoorziening beschreven. 5.1 Overzicht bouwkundige voorzieningen Hieronder wordt een opsoing gegeven van de toe te passen bouwkundige voorzieningen: De steenachtige spouwuren dienen een totale oppervlakteassa van 400 kg/ 3 te hebben. Standaard houten kozijnen. Houten deuren et een iniale oppervlakteassa van 27 kg/ 2 (dikte iniaal 38 ). Goede enkele kierdichting bij glaspakket 4/15/5. Bij glaspakketten 4/16/8, 4/20/6 en 6/20/10 dient goede dubbele kierdichting toegepast te worden. In paragraaf 5.2 wordt in tabellen weergegeven waar welk glastype toegepast dient te worden. In aanvulling op de hierboven beschreven bouwkundige voorzieningen wordt in paragraaf 5.2 per woningtype een overzicht gegeven van de benodigde beglazing, kierdichting en ventilatievoorzieningen. 5.2 Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Per woningtype en per gevel wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de toe te passen geluidwerende beglazing en ventilatievoorzieningen. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens een toelichting gegeven op alle voorzieningen. De genoede geluidisolatiewaarden zijn ontleend aan de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, tenzij een andere inforatiebron wordt vereld. In bijlage II zijn de aatgevende berekeningsbladen opgenoen Voorzieningen herenhuizen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Herenhuizen (tussenwoning+hoekwoning) Wk/kk Voorgevel 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/15/5 Enkel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 7

10 Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening Herenhuizen (hoekwoning groot (straien 1-3) (Buva) et lengte () Wk/kk Voorgevel woonkaer SGG 36/43 Dubbel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,8 SusStrea Luna 24 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Voorgevel keuken 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Slaapkaer 3 Voorgevel Kopgevel SGG 36/43 Dubbel 1,1 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Voorzieningen rijwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Rijwoningen (tussenwoning) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,4 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Rijwoningen (hoekwoning groot) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 8

11 5.2.4 Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () 2-onder-1-kapwoningen Keuken Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/20/6 Dubbel 1,6 SusStrea Luna 14 ZR Woonkaer Voorgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 2,1 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Kopgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,9 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,9 SusStrea Terra 13 ZR Kopgevel 4/20/6 Dubbel - Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,6 SusStrea Terra 13 ZR 5.3 Toelichting op de toe te passen voorzieningen In deze paragraaf wordt per toe te passen bouwkundige voorziening een toelichting gegeven. Hierbij worden onder andere de A-gewogen geluidisolatiewaarden, de rekencodes en de technische specificaties beschreven Beglazing Bij de berekeningen is voor de beglazing van de volgende isolatiewaarden uitgegaan: 4/15/5 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 27,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 30,8 db(a). R w (C;C tr ) : 33 (-2;-6) db(a). 4/16/8 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 8 waartussen een spouw van 16. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,4 db(a). R w (C;C tr ) : 35 (-2;-5) db(a). 4/20/6 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 6 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,8 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-2;-6) db(a). 6/20/10 : Dubbelglas et een ruit van 6 en 10 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 32,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 35,2 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-1;-3) db(a). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 9

12 SGG 36/43: Dubbel glas et een ruit 10 en gelaineerde ruit van 2x5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 38,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 42,1 db(a). R w (C;C tr ) : 43 (-1;-4) db(a). Opgeerkt wordt dat de dikte van de beglazing behalve aan de akoestische eisen tevens dient te voldoen aan de NEN2608: Diktebepaling van ruiten. Deze toetsing dient door de fabrikant te geschieden. Afwijkende glasconstructies zijn toegestaan its voldaan wordt aan de vereiste geluidisolatiewaarde na aftrek van een laboratoriucorrectie van 1,5 db Ventilatievoorziening De voorgestelde ventilatievoorzieningen zijn afkostig van de fabrikant Buva Rationele Bouwproducten. Tabel 5.1. Technische gegevens ventilatievoorzieningen Ventilatievoorziening Eleent genoreerd (Buva) niveauverschil voor Eleent genoreerd niveauverschil voor Ventilatiecapaciteit in d 3 /s bij drukverschil 1 Pa wegverkeerslawaai D na in db(a) railverkeerslawaai D na in db(a) Acoustrea VD 14 ZR 32,7 33,8 14,5 Acoustrea VD 23 ZR 31,9 32,9 22,8 SusStrea Luna 14 ZR 41,1 44,8 14,4 SusStrea Luna 24 ZR 37,7 39,1 24,0 SusStrea Terra 13 ZR 43,6 48,2 13,1 Afwijkende ventilatievoorzieningen ogen van elk fabricaat zijn, its door iddel van een eetrapport kan worden aangetoond dat aan de genoede geluidisolatie en ventilatiecapaciteit worden voldaan. Tevens geldt voor deze producten een eis voor de gelijkwaardige energiezuinigheid zoals deze is opgelegd in de berekeningen van de EPC Metselwerkconstructie Bij de berekening is voor de etselwerkconstructie van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: MW51 (Code in rekenblad) (spouwuur) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 51,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 55,0 db(a). R w (C;C tr ) : 57 (-2;-6) db(a). Voor een steenachtige spouwuur et inerale wol in de spouw. De assa bedraagt ca. 400 kg/ 2. (Code MS3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 10

13 5.3.4 Platte daken In de berekeningen van de platte daken is uitgegaan van de volgende isolatiewaarde: DA44a (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 44,5 db(a). R A,R (railverkeer) : 47,5 db(a). R w (C;C tr ) : 49 (-1;-4) db(a). Voor een beton dak et therische isolatie en bituineuze dakbedekking. De assa bedraagt ten inste 225 kg/ 2. (Code DP5 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kozijnen Bij de berekeningen is voor de kozijnen van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: Ko37 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 36,8 db(a). R A,R (railverkeer) : 38,5 db(a). R w (C;C tr ) : 40 (-1;-3) db(a). Voor een houten kozijn et een dikte van ten inste 80. (Code K3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Deuren Bij de berekeningen is voor de deuren van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: DE30 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 29,7 db(a). R A,R (railverkeer) : 31,1 db(a). R w (C;C tr ) : 32 (-1;-2) db(a). Voor een assief houten deur et een dikte van ten inste 38 en een assa van ten inste 27 kg/ 2. (Code D2 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kierdichting Bij de berekeningen is voor de kierdichting het volgende aangehouden: Type Enkel Dubbel Oschrijving Kierdichtingsklasse 40 db(a), hetgeen ipliceert een goede enkele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Kierdichtingsklasse 45 db(a), hetgeen ipliceert een goede dubbele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 11

14 Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: - De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift van de fabrikant te worden aangebracht, waarbij et nae de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen. - De bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de aattoleranties, zoals deze door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven Naadafwerking en beglazingswijze Alle aansluitingen van kozijnen op gevels dienen luchtdicht te worden afgewerkt iddels kit of een schuiband voorzien van afdeklat. In de berekeningen is uitgegaan van een nat beglazingssystee voor de houten kozijnen Hang- en sluitwerk De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de arges van het kierdichtingssystee te worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekost goed aantrekt op de kierdichting en krotrekken van raen en deuren voorkot. Daartoe dient op de raen ten inste een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raaboopjes et oplopend sluitplaatje) te worden toegepast. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 12

15 6 Conclusie In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand te Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen gesitueerd op het Inventuterrein te Bilthoven. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt een geluidbelasting vanwege wegverkeersen spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. De woningen ondervinden een axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM van 70 db op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van het wegverkeerslawaai. Met de uitgangspunten confor hoofdstuk 3 en 4, blijkt dat bij toepassing van de in hoofdstuk 5 voorgestelde aterialen, voldaan wordt aan de nieuwbouweisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. DPA Cauberg-Huygen B.V. ing. F.P. van Dorresteijn, senior projectleider Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 13

16 Bijlage I Gecuuleerde geluidbelastingen Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken

17 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: onderdoorgang spoor en rotonde, geluidbelastingen peiljaar 2025 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 1001_A 0 ZO 2 54,7 54,2 17,6 41,2 62,6 51, weg _B 0 ZO 5 55,1 54,6 18,0 42,7 63,0 53, weg _C 0 ZO 8 55,0 54,4 19,4 42,9 62,9 53, weg _A 0 NO 2 57,2 50,6 27,2 45,2 63,3 58, weg _B 0 NO 5 57,5 50,7 28,5 46,7 63,6 59, weg _C 0 NO 8 57,6 50,5 29,5 47,0 63,7 60, weg _A 0 NO 2 56,6 46,2 28,1 45,5 62,3 59, weg _B 0 NO 5 57,1 47,0 29,3 47,3 62,9 60, weg _C 0 NO 8 57,4 47,1 30,2 47,6 63,2 61, weg _A 0 NW 2 49,5 27,4 30,6 40,5 55,1 55, weg _B 0 NW 5 50,7 29,4 31,8 43,4 56,5 55, weg _C 0 NW 8 51,7 32,0 33,0 44,0 57,5 57, weg _A 0 ZW 2 30,4 41,1 29,4 22,1 46,8 49, weg _B 0 ZW 5 28,6 43,4 30,6 22,5 48,8 50, weg _C 0 ZW 8 29,8 45,0 31,8 24,4 50,4 52, weg _A 0 ZW 2 30,4 46,7 24,9 20,0 51,8 48, weg _B 0 ZW 5 34,6 47,8 26,0 22,3 53,1 49, weg _C 0 ZW 8 36,3 48,6 27,3 24,5 53,9 51, weg _A 0 ZO 2 52,1 39,8 28,4 41,8 57,7 54, weg _B 0 ZO 5 53,0 40,6 29,4 43,7 58,7 54, weg _C 0 ZO 8 53,3 42,0 30,5 44,2 59,1 56, weg _A 0 NO 2 52,2 37,1 27,2 45,1 58,1 61, weg _B 0 NO 5 55,2 38,8 29,3 48,1 61,1 62, weg _C 0 NO 8 57,1 39,6 30,2 48,4 62,7 63, weg _A 0 NO 2 50,8 35,8 29,6 46,8 57,4 64, rail _B 0 NO 5 54,3 36,2 30,3 47,9 60,2 65, rail _C 0 NO 8 56,1 37,3 30,1 48,0 61,8 66, weg _A 0 NO 2 52,4 34,2 31,0 47,2 58,6 65, rail _B 0 NO 5 55,3 32,7 31,7 48,0 61,1 66, rail _C 0 NO 8 56,5 33,6 30,3 48,1 62,2 67, rail _A 0 NW 2 49,5 24,1 43,7 46,1 56,9 66, rail _B 0 NW 5 52,8 25,5 44,3 46,5 59,2 67, rail _C 0 NW 8 54,3 27,5 44,5 46,5 60,3 68, rail _A 0 ZW 2 31,0 31,0 43,4 31,9 49,1 55, rail _B 0 ZW 5 34,7 32,2 43,7 33,2 49,8 55, rail _C 0 ZW 8 36,5 34,2 43,5 33,6 50,0 57, rail _A 0 ZW 2 37,2 36,9 26,8 28,8 45,6 49, weg _B 0 ZW 5 38,7 39,0 29,3 29,8 47,3 50, weg _C 0 ZW 8 39,7 40,6 31,1 30,9 48,7 52, rail _A Rijtjeswoningen NO 2 41,4 33,4 42,2 37,6 50,8 62, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 44,1 35,1 42,3 38,8 52,3 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 46,9 36,5 42,2 39,4 54,0 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,8 31,7 32,7 27,4 41,8 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 31,4 33,6 34,5 28,6 43,6 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,1 35,0 34,9 30,3 44,9 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,9 32,4 35,3 24,8 43,2 50, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,5 35,2 36,7 25,4 45,2 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,9 37,4 37,0 27,7 46,7 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,6 32,3 41,0 21,8 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,2 36,4 41,3 23,4 48,1 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,1 38,8 41,1 26,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 27,7 35,1 49,6 24,7 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 25,5 36,7 49,0 19,8 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 27,5 39,0 47,4 22,8 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 33,6 24,8 49,2 35,5 54,5 56, weg _B Rijtjeswoningen NW 5 35,5 25,4 49,0 36,0 54,4 56, weg _C Rijtjeswoningen NW 8 38,1 26,3 48,5 37,1 54,2 57, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 35,4 23,9 49,3 37,2 54,7 59, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 38,1 25,2 49,1 38,3 54,8 59, rail Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 1 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

18 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 35_C Rijtjeswoningen NW 8 41,3 28,2 48,6 39,1 54,8 60, rail _A Rijtjeswoningen NW 2 42,0 24,8 49,2 39,2 55,3 62, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 44,0 26,5 49,0 40,4 55,7 63, rail _C Rijtjeswoningen NW 8 46,5 29,4 48,5 40,8 56,1 64, rail _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 47,0 60,3 22,3 31,9 65,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 48,3 60,2 23,0 32,4 65,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 48,8 59,8 23,9 34,1 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 35,6 56,6 22,7 18,8 61,6 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 37,3 55,3 24,1 23,6 60,4 47, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 38,6 55,2 25,9 25,7 60,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 42,9 37,7 25,1 32,9 49,4 51, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 47,9 41,9 30,3 37,8 54,2 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 48,1 42,4 32,1 38,9 54,6 54, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 51,5 56,7 20,4 39,8 62,9 54, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 52,9 55,4 24,7 41,4 62,5 55, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 53,2 55,1 25,9 42,2 62,4 57, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 44,7 60,1 23,7 31,5 65,3 50, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 45,8 60,2 24,6 31,5 65,4 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 46,6 59,9 25,4 32,6 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 34,0 56,5 24,4 16,7 61,5 47, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 35,0 55,3 30,2 17,2 60,4 48, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 35,9 55,2 32,0 19,2 60,3 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 37,7 38,1 27,2 26,7 46,2 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 42,1 39,5 29,5 32,7 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 43,6 41,5 31,2 34,2 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 42,9 56,3 20,8 32,9 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 44,0 54,9 22,4 33,4 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 45,3 54,7 24,3 35,0 60,3 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 42,5 60,1 25,9 30,6 65,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 43,1 60,2 27,1 30,5 65,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 44,0 59,9 27,9 31,4 65,1 51, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 30,1 56,7 26,9 16,6 61,7 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 30,9 55,4 35,4 17,4 60,5 49, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 27,4 55,6 36,9 19,2 60,7 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 33,8 36,4 33,3 23,1 44,6 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 38,2 37,6 35,6 29,3 47,2 51, rail _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 39,9 39,6 36,6 30,8 48,9 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 39,5 56,4 21,1 31,0 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 41,1 55,2 22,1 31,2 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 42,3 55,1 23,7 32,5 60,4 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 42,4 33,7 33,1 34,2 48,9 52, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 44,0 35,0 34,5 36,4 50,5 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 44,7 36,6 35,2 37,8 51,4 56, rail _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 41,6 32,0 30,2 32,9 47,8 54, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 45,7 43,7 32,9 35,3 53,2 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 46,8 44,5 34,8 37,1 54,2 55, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 42,7 44,8 21,4 22,2 51,9 47, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 44,3 47,4 21,3 25,2 54,2 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 45,4 48,8 23,8 27,8 55,5 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 28,7 33,1 22,0 17,2 39,8 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 37,2 42,8 23,1 18,9 48,9 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 38,9 45,0 25,9 22,6 51,0 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 39,7 32,4 36,4 31,3 47,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 40,6 35,2 37,6 32,8 48,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 41,7 37,6 37,8 34,1 49,6 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 34,3 32,8 23,5 23,5 42,0 48, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 37,9 43,0 24,9 25,5 49,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 40,3 44,6 26,1 30,1 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 38,1 43,0 23,9 28,4 49,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 40,6 47,3 25,5 29,7 53,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 42,1 49,1 27,3 31,3 55,0 50, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 2 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

19 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 56_A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 25,1 34,4 31,7 14,9 41,6 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 30,2 42,8 32,9 16,7 48,5 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 32,6 44,5 33,5 19,5 50,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 38,1 30,2 42,1 29,9 48,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 38,8 33,7 42,4 30,8 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 40,0 36,6 42,2 31,9 50,2 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 30,6 32,7 29,9 21,6 41,2 47, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 32,4 43,1 30,8 23,2 48,7 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 35,5 44,8 31,2 27,1 50,5 52, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 34,2 42,6 26,0 26,5 48,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 38,1 46,5 27,2 29,7 52,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 39,2 48,8 29,5 30,4 54,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 29,5 39,2 44,2 23,7 50,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 26,3 44,4 43,3 17,9 51,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 23,8 46,6 43,2 14,0 53,2 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 45,1 39,8 32,1 36,3 51,8 51, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 46,5 40,8 33,5 37,8 53,1 51, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 46,9 41,9 34,2 38,7 53,7 52, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 43,3 38,4 31,3 35,2 50,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 43,8 38,6 36,5 36,5 51,0 53, weg _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 44,7 40,2 37,5 37,9 52,1 55, weg _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,0 26,1 33,9 30,6 41,7 56, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 28,7 36,3 31,6 43,7 56, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,1 30,6 36,7 32,6 44,7 57, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,7 31,3 23,4 17,8 38,0 45, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 27,5 35,4 27,2 19,9 41,6 47, rail _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 29,8 38,7 29,3 23,2 44,7 51, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 41,6 36,0 35,8 32,8 48,8 47, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 42,6 38,3 36,9 33,9 50,1 48, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 43,5 40,1 37,1 35,0 51,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 31,7 31,3 21,6 22,2 40,0 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 35,0 36,5 27,9 26,9 44,4 53, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 38,3 39,4 29,7 29,9 47,4 55, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 29,1 26,3 34,6 20,9 41,3 52, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 30,6 27,6 36,8 22,1 43,3 52, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 33,2 30,0 37,2 24,8 44,4 54, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 24,8 34,3 30,2 17,0 41,1 46, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 25,7 38,1 35,7 18,5 45,3 47, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 28,1 41,2 36,4 21,6 47,6 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 39,1 39,0 41,4 30,5 49,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 39,6 41,5 41,6 31,3 50,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 40,8 43,4 41,4 32,5 51,9 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 30,7 31,9 29,0 21,7 40,7 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 32,6 37,1 31,8 23,8 44,4 48, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 36,0 39,9 33,1 27,8 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,8 26,1 40,8 21,1 46,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 27,1 41,3 21,9 46,8 51, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,2 28,7 41,3 24,3 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,6 40,4 47,5 17,2 53,3 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 26,3 41,8 46,8 17,2 53,0 50, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 26,8 44,0 46,5 19,1 53,5 51, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k MAX 57,6 60,25 49,58 48,43 65,47 68, MIN 23,82 23,85 17,55 13,99 38,04 45, G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 3 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

20 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: bestaande infrastructuur, geluidbelastingen peiljaar 2023 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg 1001_A Herenhuizen ZO 2 53,5 51,8 20,3 60,7 52, weg _B Herenhuizen ZO 5 54,2 52,8 20,3 61,6 53, weg _C Herenhuizen ZO 8 54,3 53,0 21,2 61,7 53, weg _A Herenhuizen NO 2 56,5 47,4 29,7 62,0 59, weg _B Herenhuizen NO 5 57,0 48,5 29,9 62,6 59, weg _C Herenhuizen NO 8 57,1 48,6 30,7 62,7 60, weg _A Herenhuizen NO 2 56,8 45,2 31,0 62,1 60, weg _B Herenhuizen NO 5 57,3 46,4 31,1 62,7 60, weg _C Herenhuizen NO 8 57,3 46,7 31,9 62,7 61, weg _A Herenhuizen NW 2 52,4 34,6 31,6 57,5 55, weg _B Herenhuizen NW 5 53,0 35,9 31,9 58,1 55, weg _C Herenhuizen NW 8 53,1 37,6 33,1 58,2 57, weg _A Herenhuizen ZW 2 31,4 41,4 29,5 47,0 49, weg _B Herenhuizen ZW 5 27,4 43,8 30,7 49,1 50, weg _C Herenhuizen ZW 8 29,3 45,4 31,9 50,7 52, weg _A Herenhuizen ZW 2 30,5 46,8 25,1 51,9 47, weg _B Herenhuizen ZW 5 35,9 48,3 26,2 53,6 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 37,7 49,1 27,4 54,5 51, weg _A Herenhuizen ZO 2 52,6 40,6 28,3 57,9 55, weg _B Herenhuizen ZO 5 53,3 40,9 29,4 58,6 54, weg _C Herenhuizen ZO 8 53,4 42,8 30,5 58,8 56, weg _A Herenhuizen NO 2 57,6 40,7 32,8 62,7 62, weg _B Herenhuizen NO 5 58,0 41,0 34,2 63,1 62, weg _C Herenhuizen NO 8 58,0 42,1 34,5 63,1 63, weg _A Herenhuizen NO 2 56,6 37,8 38,3 61,7 64, weg _B Herenhuizen NO 5 57,1 37,2 38,8 62,2 64, weg _C Herenhuizen NO 8 57,2 38,0 38,7 62,3 65, weg _A Herenhuizen NO 2 57,0 36,4 41,3 62,1 65, weg _B Herenhuizen NO 5 57,4 35,8 41,3 62,6 65, weg _C Herenhuizen NO 8 57,4 36,6 41,2 62,6 66, weg _A Herenhuizen NW 2 54,6 27,0 47,9 60,5 66, rail _B Herenhuizen NW 5 55,2 28,0 48,0 61,0 66, rail _C Herenhuizen NW 8 55,2 30,2 47,9 61,0 68, rail _A Herenhuizen ZW 2 38,0 30,9 43,5 49,8 55, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,8 32,3 43,9 50,5 55, rail _C Herenhuizen ZW 8 40,0 34,3 43,7 50,6 56, rail _A Herenhuizen ZW 2 37,7 37,2 27,4 45,6 49, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,2 39,3 29,8 47,5 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 40,1 40,9 31,5 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen NO 2 45,5 32,9 43,6 52,8 63, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 47,0 34,9 43,7 53,9 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 47,6 36,3 43,5 54,2 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 32,0 32,1 32,8 42,1 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,6 34,0 34,6 44,2 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,6 35,5 35,0 45,5 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 34,0 33,0 35,4 44,0 51, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,5 35,8 36,7 45,5 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,8 37,9 37,0 47,0 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,4 32,8 41,0 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 32,2 36,7 41,3 48,0 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,9 39,1 41,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 30,8 35,7 49,6 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 28,0 37,3 49,0 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 30,4 39,4 47,4 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 43,0 25,7 49,3 55,2 56, weg Anne Franklaan Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Inventuterrein Pagina 1 Bilthoven\04 berekeningen\juni 2013\Lcu juni 2013_bestaande infra

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam OBS De Gouwzee en apparteenten te Monnickenda Beoordeling diverse aspecten bouwbesluit (bouwaanvraag) Opdrachtgever : Heddes Bouw BV Kenerk : R044442aaA0.jw Datu : 15 februari 2010 Auteur : w. ir. J. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.)

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Projectnr. M15 206.402 Opdrachtgever : Lucassen Projecten BV Bosserheide 53 5855 EB Well Adviseur : K+ Adviesgroep bv

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Natuurlijke ventilatietoevoer Toen, nu en straks. ir. W.G.M. Beentjes DUCO Seminar Akoestiek In stilte genieten? Natuurlijk!

Natuurlijke ventilatietoevoer Toen, nu en straks. ir. W.G.M. Beentjes DUCO Seminar Akoestiek In stilte genieten? Natuurlijk! Natuurlijke ventilatietoevoer Toen, nu en straks ir. W.G.M. Beentjes DUCO Seminar Akoestiek In stilte genieten? Natuurlijk! Inhoudsopgave Geschiedenis ventilatietoevoer en geluid Berekening invloed ventilatietoevoer

Nadere informatie

Toelichting Formulier GBa

Toelichting Formulier GBa Toelichting Formulier GBa Algemeen In dit formulier zijn de toetsbedragen verwerkt die worden gehanteerd als kostenindicatie bij autonome gevelmaatregelen. Voor een berekening van de subsidie bij gekoppelde

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

Laan van Vlaanderen 141 te Amsterdam; Rapportage omgevingsvergunningsaanvraag geluidisolatie en geluidwering van de gevel

Laan van Vlaanderen 141 te Amsterdam; Rapportage omgevingsvergunningsaanvraag geluidisolatie en geluidwering van de gevel Behoort bij de beschikking naens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West Datu: 19-6-2015 Kenerk: OLO 1646577 Bijlage: 8 Laan van Vlaanderen 141 te Asterda; Rapportage ogevingsvergunningsaanvraag

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Uitbreiding bedrijfsgebouw Houtbeekweg te Stroe; bouwbesluittoets. Datum 9 januari 2015 Referentie

Uitbreiding bedrijfsgebouw Houtbeekweg te Stroe; bouwbesluittoets. Datum 9 januari 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Uitbreiding bedrijfsgebouw

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit Presentatie en gebruik van productgegevens Suskasten en het bouwbesluit In Nederland wordt tot nu toe de akoestische prestatie van geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten) gegeven door de geluidisolatie

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening Project: : Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : Ventilatie berekening Gewijzigd: : 10-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 14 10/09/15 INHOUD: 1. Inleiding Blz.

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte Ventilatieberekening Arlan Architecten bv Juli 2013 Inhoud Inleiding Projectgegevens Overzicht gegevens 1.0 Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte

Nadere informatie

Bescherming en Geluidwering van de Uitwendige Scheidingsconstructie

Bescherming en Geluidwering van de Uitwendige Scheidingsconstructie Bescherming en Geluidwering van de Uitwendige Scheidingsconstructie Stephan Dirkx ZOETERMEER - MOOK - GRONINGEN - DÜSSELDORF - DORTMUND - BERLIJN - PARIJS - LYON - LEUVEN INGENIEUZE ADVISEURS WWW.PEUTZ.NL

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning aan de 3e Barendrechtseweg te Barendrecht. jhs.scholman@allurebouw.nl Blinde Banisweg 15, 7462 VH, Rijssen t (0548) 51 22 88 e info@voortmaningenieurs.nl f (0548) 54 63 86 i www.voortmaningenieurs.nl rabo 1139.73.667 Rapport Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels woning

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00

2,35 m2 V2 deur 0,89 90,00 1,00 0,89 raam 1,18 60,00 0,86 1,01 2,35 kozijnprofiel 0,28 1,90 0,00 Inventarisatie van de kozijnen J effectieve capaciteit ventilatie kozijn/schil onderdeel oppervlakte maximale vlgs oppervlakte Type Rooster per meter lengte capaciteit A(m2) openings hoek Nen 1087 A*J

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling West Postbus 95 2900 AB Capelle aan den Ijssel Telefoon 010-2350000

Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling West Postbus 95 2900 AB Capelle aan den Ijssel Telefoon 010-2350000 Bouwfysica bouwaanvraag Stationslocatie Alphen aan den Rijn Bouwfysica bouwaanvraag Stationslocatie Alphen aan den Rijn Datum: 27 mei 2013 Projectnummer: 11786 Status: Definitief Opdrachtgever: Ballast

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Datum: 5 januari 2016 Rapportnummer: 1601.1 Projectnummer: 1601 Opdrachtgever: Frits Everts design

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

11 februari 2013 V1505-1-AD

11 februari 2013 V1505-1-AD datum: rapportnummer: 11 februari 2013 V1505-1-AD opdrachtgever: Gemeente Wageningen Status: def onderwerp: Akoestisch adviesrapport inzake de geluidsisolatie van het gebouw van Arthouse Cinema Movi W

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

BUVA. Brandwerend. ventileren. FireSlide. en FireStream. Fire. FireSlide. FireStream

BUVA. Brandwerend. ventileren. FireSlide. en FireStream. Fire. FireSlide. FireStream Brandwerend ventileren BUVA FireSlide en FireSlide - Tot 60 minuten brandwerend - Glas- en kalfplaatsing - Ventilatiecapaciteit tot 25 dm 3 /sec - Eenvoudig te plaatsen Fire - 30 minuten brandwerend -

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC.

Inhoud. Regelgeving. J.E. StorkAir. Jerôme Corba Adviseur woningbouw. - Regelgeving. - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC. J.E. StorkAir Jerôme Corba Adviseur woningbouw Inhoud - Regelgeving - Bouwbesluit berekening / installatie ontwerp - EPC - Bestekken Regelgeving - Wat is het Bouwbesluit - Wanneer dien je aan het Bouwbesluit

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT BEM1301605 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 15-05-2013 ZK13000389 Omgevingsmanager Gelegen aan de Drukkerij no.8 Blad 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING:... 3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2

Nadere informatie

De Koppeling uitbreiding 2 e fase te Amsterdam

De Koppeling uitbreiding 2 e fase te Amsterdam De Koppeling uitbreiding 2 e fase te Amsterdam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Archivolt Architecten BV Contactpersoon de heer G. Versteeg Kenmerk R073082abA1.rsa Datum 1 september 2010 Auteur

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

C ntek serooskerke. Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke

C ntek serooskerke. Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke Bouwfysisch rapport Te realiseren appartement in wagenschuur Te Grijpskerke Berekening bouwfysisch Gemaakt door : R. Baaijens Opdrachtgever : dhr. R.M. Koets Datum : 29 Oktober 2014 C ntek serooskerke

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw BRL 5701 d.d. 2003-08-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST VOOR "VENTILATIEROOSTERS" Op 15 augustus 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit Uitgave:

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT

Projectgegevens. Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl. Projectteam PROJECT Daglicht Projectgegevens PROJECT De groene verbinding Nieuwbouw 15 duurzame woningen Pallandtmarke te Zwolle OPDRACHTGEVER Openbaar Belang Binnengasthuisstraat 1 8022 NH, Zwolle T. (038) 45 67 222 E. info@openbaarbelang.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5701 Ventilatieroosters d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 28032013 Pagina 1 van 16 Dit wijzigingsblad is op 28032013 door

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 oktober 2014 20141114-01 M. van Wijngaarden/CVr Boterdiep 48 3077 AW ROTTERDAM Postbus 9222 3007 AE ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E Rotterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20141114-01 Akoestisch onderzoek Dierenuitvaartcentrum Stompwijk

Nadere informatie

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN 08.L.501 aiad BI 1:1000 26-11 _15 10. 02.16 NB: Voorterrein inrichting zie erf inpassingsplan SITUATIE KAO.GEM. VRIES

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie

Daglicht berekening Appartement 1 Volgens afdeling 3,11 bouwbesluit 2012 en NEN 2057

Daglicht berekening Appartement 1 Volgens afdeling 3,11 bouwbesluit 2012 en NEN 2057 Daglicht berekening Appartement 1 Volgens afdeling 3,11 bouwbesluit 2012 en NEN 2057 Ruimte/verbl. gebied overstek e/o belemmering 0 hoek belemmering α 0 hoek overstek β C b belemmeringsfactor C:lta lichtdoorlatendh

Nadere informatie

Toolkit R c & EPC woningbouw

Toolkit R c & EPC woningbouw Toolkit R c & EPC woningbouw Energie & Duurzaamheid Bouwregelgeving Brandveiligheid Bouwfysica Akoestiek Flexibele schil Programma Introductie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Toekomst Termen & begrippen Rc

Nadere informatie