Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken."

Transcriptie

1 Boterdiep AW Rotterda Postbus AE Rotterda T +31 (0) F +31 (0) E K.v.K IBAN: NL71 RABO Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Dit rapport vervangt ons rapport et nuer van 2 deceber 2013 Datu 16 januari 2014 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Datu 16 januari 2014 Opdrachtgever Contactpersoon AM Postbus BH NIEUWEGEIN De heer B. van Kas Behandeld door ing. F.P. van Dorresteijn ir. J.W.P. Persoon DPA Cauberg-Huygen B.V. Boterdiep AW ROTTERDAM Postbus AE ROTTERDAM Telefoon Fax

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie Eisen geluidwering van de gevel Eisen ventilatietoevoer 3 3 Berekeningswijze geluidwering gevels Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR Berekeningsethode 4 4 Uitgangspunten Stukken Geluidbelasting Vereiste geluidwering Ventilatie 6 5 Geluidwerende voorzieningen Overzicht bouwkundige voorzieningen Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Voorzieningen herenhuizen Voorzieningen rijwoningen Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Toelichting op de toe te passen voorzieningen Beglazing Ventilatievoorziening Metselwerkconstructie Platte daken Kozijnen Deuren Kierdichting Naadafwerking en beglazingswijze Hang- en sluitwerk 12 6 Conclusie 13 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Gecuuleerde geluidbelastingen Maatgevende gevelgeluidwering berekeningen Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 1

4 1 Inleiding In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand in Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen op het vooralig Inventuterrein. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. Odat er sprake is van een geluidbelaste situatie zijn de benodigde geluidwerende voorzieningen gediensioneerd waaree wordt voldaan aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 confor afdeling 3.1 beschering tegen geluid van buiten. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 2

5 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie 2.1 Eisen geluidwering van de gevel Volgens afdeling 3.1, artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2012 dient de overeenkostig NEN 5077+C3:2012 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten inste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 2.1 genoede waarde, et een iniu van 20 db(a) (artikel 3.2). Voor een verblijfsruite geldt een 2 db(a) lichtere eis (artikel 3.3, lid 4). Tabel 2.1. Eisen Bouwbesluit voor karakteristieke geluidwering van de gevel. Ruite functie Verblijfsgebied Verblijfsruite Karakteristieke geluidwering G A.k confor Bouwbesluit [db(a)] G A;k = Geluidbelasting 33 db Met een iniu van 20 db(a) G A;k = Geluidbelasting 35 db Met een iniu van 18 db(a) 2.2 Eisen ventilatietoevoer In afdeling 3.6 "Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruite, toiletruite en badruite" van het Bouwbesluit worden, uit het oogpunt van gezondheid en kwaliteit van binnenlucht, eisen gesteld aan de ate van luchtverversing. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, oet bepaald overeenkostig NEN 1087, een capaciteit hebben van 0,9 d³/s per ² vloeroppervlakte van dat gebied, et een iniu van 7 d³/s. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruite en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruite oet een capaciteit hebben van iniaal 7 d³/s. Miniaal 50% van de toevoercapaciteit van een verblijfsgebied dient rechtstreeks van buiten plaats te vinden. Indien in een verblijfsgebied of -ruite een opstelplaats voor een kookstel is gelegen, dient de capaciteit voor toe- en afvoer ten inste 21 d³/s te bedragen. De afvoer dient in dit geval rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Voor een toiletruite dient deze capaciteit ten inste 7 d³/s te zijn en voor een badruite 14 d³/s. Ook voor deze ruiten dient de afvoer rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 3

6 3 Berekeningswijze geluidwering gevels 3.1 Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR 5079 Confor het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel te worden bepaald confor de NEN 5077+C3:2012. De NEN 5077 verwijst voor het bepalen van de geluidwering G A naar de NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het standaard referentiespectru wordt gehanteerd dat kenerkend is voor het geluid van de werkelijke bron. Voor een Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO wordt in de NEN 5077 verwezen naar de NPR Na bepaling van de G A kan de karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruite worden bepaald et behulp van forule 4 uit de NEN 5077: G A; k = G A 10* 10 0,16 * V log T0 * Su Indien de verhouding V/S kleiner is dan 3, oet in deze vergelijking voor deze verhouding 3 worden ingevuld. De karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructie van het gehele verblijfsgebied wordt bepaald et behulp van forule 5 uit de NEN 5077: G A; k = 10* 10 log 0,16* V T0 * Svg r *10 G A r ; Berekeningsethode De genoede rekenethode is opgenoen in het bij de berekeningen gehanteerde coputerprograa BOA, versie Voor de akoestische prestaties van geveleleenten is gebruik geaakt van de Herziening rekenethode geluidwering gevels uit 1989, de NPR 5272 of laboratoriuwaarden van leveranciers. Laboratoriu-waarden zijn in de berekening gecorrigeerd et -1,5 db. Correctiefactoren bij ventilatie-openingen voor de invloed van de plaats in de gevel en de invalsrichting van het geluid zijn eveneens ontleend aan de NPR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 4

7 4 Uitgangspunten 4.1 Stukken Voor het akoestisch-bouwtechnisch onderzoek is gebruik geaakt van: Het akoestisch onderzoek Le Grand te Bilthoven van Cauberg-Huygen et rapportnuer d.d DO-tekeningen (basis uitvoering en opties) et projectnaa Le Grand, d.d. 2 deceber 2013 van PBV architecten. Het Bouwbesluit De Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, d.d. deceber 1989 van het Ministerie van VROM. NEN 5077+C3:2012 Geluidwering in gebouwen. De rekenethode NPR BOA diractivity softwareprograa voor de gevelgeluidwering berekeningen. 4.2 Geluidbelasting Door ons bureau is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen op de gevels van de woningen voor zowel wegverkeerslawaai als spoorweglawaai. De resultaten zijn gepresenteerd in de rapportage et kenerk In die rapportage worden de geluidbelastingen gepresenteerd voor de situatie et bestaande infrastructuur en de situatie waarbij een onderdoorgang bij het spoor en een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg en de 2 e Brandenburgerweg worden gerealiseerd. De geluidbelastingen in de situatie et de aangepaste infrastructuur zijn, behoudens enkele waarneepunten, lager dan die in de situatie et de bestaande infrastructuur. De situatie et bestaande infrastructuur is dus overwegend aatgevend. In dit onderzoek is bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen altijd uitgegaan van de aatgevende situatie, dus overwegend op basis van de geluidbelastingen in de situatie et bestaande infrastructuur. In het geeentelijk beleid staat dat bij de geluidsisolatie van gevels rekening gehouden dient te worden et de cuulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 k/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en eetvoorschrift geluid 2012, waarbij de gecuuleerde waarde wordt ogerekend naar het spectru van de aatgevende bronsoort. Uit de berekeningen blijkt dat de axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM 70 db bedraagt op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van wegverkeerslawaai. In bijlage I volgt een copleet overzicht van de gecuuleerde geluidbelasting gerekend naar het aatgevende bronsoort. 4.3 Vereiste geluidwering In tabel 4.1 volgt een overzicht van de ten hoogste te behalen karakteristieke geluidwering in db(a) voor de woningen. Tabel 4.1. Vereiste karakteristieke geluidwering. Gebruiksfunctie Vereiste karakteristieke geluidwering in db(a) Verblijfsgebied Verblijfsruite woonfunctie (andere woonfunctie) G A,k = db(a) G A,k = db(a) Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 5

8 4.4 Ventilatie De woningen worden voorzien van natuurlijke luchttoevoervoorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie en echanische luchtafzuiging. De eisen aan de ate van luchtverversing worden vereld in paragraaf 2.2. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 6

9 5 Geluidwerende voorzieningen In dit hoofdstuk worden de toe te passen geluidwerende voorzieningen besproken. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bouwkundige constructies. Vervolgens wordt in tabelvor per woningtype de toe te passen beglazing en ventilatievoorziening beschreven. 5.1 Overzicht bouwkundige voorzieningen Hieronder wordt een opsoing gegeven van de toe te passen bouwkundige voorzieningen: De steenachtige spouwuren dienen een totale oppervlakteassa van 400 kg/ 3 te hebben. Standaard houten kozijnen. Houten deuren et een iniale oppervlakteassa van 27 kg/ 2 (dikte iniaal 38 ). Goede enkele kierdichting bij glaspakket 4/15/5. Bij glaspakketten 4/16/8, 4/20/6 en 6/20/10 dient goede dubbele kierdichting toegepast te worden. In paragraaf 5.2 wordt in tabellen weergegeven waar welk glastype toegepast dient te worden. In aanvulling op de hierboven beschreven bouwkundige voorzieningen wordt in paragraaf 5.2 per woningtype een overzicht gegeven van de benodigde beglazing, kierdichting en ventilatievoorzieningen. 5.2 Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Per woningtype en per gevel wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de toe te passen geluidwerende beglazing en ventilatievoorzieningen. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens een toelichting gegeven op alle voorzieningen. De genoede geluidisolatiewaarden zijn ontleend aan de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, tenzij een andere inforatiebron wordt vereld. In bijlage II zijn de aatgevende berekeningsbladen opgenoen Voorzieningen herenhuizen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Herenhuizen (tussenwoning+hoekwoning) Wk/kk Voorgevel 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/15/5 Enkel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 7

10 Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening Herenhuizen (hoekwoning groot (straien 1-3) (Buva) et lengte () Wk/kk Voorgevel woonkaer SGG 36/43 Dubbel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,8 SusStrea Luna 24 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Voorgevel keuken 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Slaapkaer 3 Voorgevel Kopgevel SGG 36/43 Dubbel 1,1 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Voorzieningen rijwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Rijwoningen (tussenwoning) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,4 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Rijwoningen (hoekwoning groot) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 8

11 5.2.4 Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () 2-onder-1-kapwoningen Keuken Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/20/6 Dubbel 1,6 SusStrea Luna 14 ZR Woonkaer Voorgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 2,1 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Kopgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,9 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,9 SusStrea Terra 13 ZR Kopgevel 4/20/6 Dubbel - Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,6 SusStrea Terra 13 ZR 5.3 Toelichting op de toe te passen voorzieningen In deze paragraaf wordt per toe te passen bouwkundige voorziening een toelichting gegeven. Hierbij worden onder andere de A-gewogen geluidisolatiewaarden, de rekencodes en de technische specificaties beschreven Beglazing Bij de berekeningen is voor de beglazing van de volgende isolatiewaarden uitgegaan: 4/15/5 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 27,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 30,8 db(a). R w (C;C tr ) : 33 (-2;-6) db(a). 4/16/8 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 8 waartussen een spouw van 16. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,4 db(a). R w (C;C tr ) : 35 (-2;-5) db(a). 4/20/6 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 6 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,8 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-2;-6) db(a). 6/20/10 : Dubbelglas et een ruit van 6 en 10 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 32,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 35,2 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-1;-3) db(a). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 9

12 SGG 36/43: Dubbel glas et een ruit 10 en gelaineerde ruit van 2x5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 38,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 42,1 db(a). R w (C;C tr ) : 43 (-1;-4) db(a). Opgeerkt wordt dat de dikte van de beglazing behalve aan de akoestische eisen tevens dient te voldoen aan de NEN2608: Diktebepaling van ruiten. Deze toetsing dient door de fabrikant te geschieden. Afwijkende glasconstructies zijn toegestaan its voldaan wordt aan de vereiste geluidisolatiewaarde na aftrek van een laboratoriucorrectie van 1,5 db Ventilatievoorziening De voorgestelde ventilatievoorzieningen zijn afkostig van de fabrikant Buva Rationele Bouwproducten. Tabel 5.1. Technische gegevens ventilatievoorzieningen Ventilatievoorziening Eleent genoreerd (Buva) niveauverschil voor Eleent genoreerd niveauverschil voor Ventilatiecapaciteit in d 3 /s bij drukverschil 1 Pa wegverkeerslawaai D na in db(a) railverkeerslawaai D na in db(a) Acoustrea VD 14 ZR 32,7 33,8 14,5 Acoustrea VD 23 ZR 31,9 32,9 22,8 SusStrea Luna 14 ZR 41,1 44,8 14,4 SusStrea Luna 24 ZR 37,7 39,1 24,0 SusStrea Terra 13 ZR 43,6 48,2 13,1 Afwijkende ventilatievoorzieningen ogen van elk fabricaat zijn, its door iddel van een eetrapport kan worden aangetoond dat aan de genoede geluidisolatie en ventilatiecapaciteit worden voldaan. Tevens geldt voor deze producten een eis voor de gelijkwaardige energiezuinigheid zoals deze is opgelegd in de berekeningen van de EPC Metselwerkconstructie Bij de berekening is voor de etselwerkconstructie van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: MW51 (Code in rekenblad) (spouwuur) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 51,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 55,0 db(a). R w (C;C tr ) : 57 (-2;-6) db(a). Voor een steenachtige spouwuur et inerale wol in de spouw. De assa bedraagt ca. 400 kg/ 2. (Code MS3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 10

13 5.3.4 Platte daken In de berekeningen van de platte daken is uitgegaan van de volgende isolatiewaarde: DA44a (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 44,5 db(a). R A,R (railverkeer) : 47,5 db(a). R w (C;C tr ) : 49 (-1;-4) db(a). Voor een beton dak et therische isolatie en bituineuze dakbedekking. De assa bedraagt ten inste 225 kg/ 2. (Code DP5 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kozijnen Bij de berekeningen is voor de kozijnen van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: Ko37 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 36,8 db(a). R A,R (railverkeer) : 38,5 db(a). R w (C;C tr ) : 40 (-1;-3) db(a). Voor een houten kozijn et een dikte van ten inste 80. (Code K3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Deuren Bij de berekeningen is voor de deuren van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: DE30 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 29,7 db(a). R A,R (railverkeer) : 31,1 db(a). R w (C;C tr ) : 32 (-1;-2) db(a). Voor een assief houten deur et een dikte van ten inste 38 en een assa van ten inste 27 kg/ 2. (Code D2 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kierdichting Bij de berekeningen is voor de kierdichting het volgende aangehouden: Type Enkel Dubbel Oschrijving Kierdichtingsklasse 40 db(a), hetgeen ipliceert een goede enkele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Kierdichtingsklasse 45 db(a), hetgeen ipliceert een goede dubbele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 11

14 Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: - De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift van de fabrikant te worden aangebracht, waarbij et nae de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen. - De bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de aattoleranties, zoals deze door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven Naadafwerking en beglazingswijze Alle aansluitingen van kozijnen op gevels dienen luchtdicht te worden afgewerkt iddels kit of een schuiband voorzien van afdeklat. In de berekeningen is uitgegaan van een nat beglazingssystee voor de houten kozijnen Hang- en sluitwerk De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de arges van het kierdichtingssystee te worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekost goed aantrekt op de kierdichting en krotrekken van raen en deuren voorkot. Daartoe dient op de raen ten inste een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raaboopjes et oplopend sluitplaatje) te worden toegepast. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 12

15 6 Conclusie In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand te Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen gesitueerd op het Inventuterrein te Bilthoven. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt een geluidbelasting vanwege wegverkeersen spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. De woningen ondervinden een axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM van 70 db op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van het wegverkeerslawaai. Met de uitgangspunten confor hoofdstuk 3 en 4, blijkt dat bij toepassing van de in hoofdstuk 5 voorgestelde aterialen, voldaan wordt aan de nieuwbouweisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. DPA Cauberg-Huygen B.V. ing. F.P. van Dorresteijn, senior projectleider Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 13

16 Bijlage I Gecuuleerde geluidbelastingen Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken

17 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: onderdoorgang spoor en rotonde, geluidbelastingen peiljaar 2025 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 1001_A 0 ZO 2 54,7 54,2 17,6 41,2 62,6 51, weg _B 0 ZO 5 55,1 54,6 18,0 42,7 63,0 53, weg _C 0 ZO 8 55,0 54,4 19,4 42,9 62,9 53, weg _A 0 NO 2 57,2 50,6 27,2 45,2 63,3 58, weg _B 0 NO 5 57,5 50,7 28,5 46,7 63,6 59, weg _C 0 NO 8 57,6 50,5 29,5 47,0 63,7 60, weg _A 0 NO 2 56,6 46,2 28,1 45,5 62,3 59, weg _B 0 NO 5 57,1 47,0 29,3 47,3 62,9 60, weg _C 0 NO 8 57,4 47,1 30,2 47,6 63,2 61, weg _A 0 NW 2 49,5 27,4 30,6 40,5 55,1 55, weg _B 0 NW 5 50,7 29,4 31,8 43,4 56,5 55, weg _C 0 NW 8 51,7 32,0 33,0 44,0 57,5 57, weg _A 0 ZW 2 30,4 41,1 29,4 22,1 46,8 49, weg _B 0 ZW 5 28,6 43,4 30,6 22,5 48,8 50, weg _C 0 ZW 8 29,8 45,0 31,8 24,4 50,4 52, weg _A 0 ZW 2 30,4 46,7 24,9 20,0 51,8 48, weg _B 0 ZW 5 34,6 47,8 26,0 22,3 53,1 49, weg _C 0 ZW 8 36,3 48,6 27,3 24,5 53,9 51, weg _A 0 ZO 2 52,1 39,8 28,4 41,8 57,7 54, weg _B 0 ZO 5 53,0 40,6 29,4 43,7 58,7 54, weg _C 0 ZO 8 53,3 42,0 30,5 44,2 59,1 56, weg _A 0 NO 2 52,2 37,1 27,2 45,1 58,1 61, weg _B 0 NO 5 55,2 38,8 29,3 48,1 61,1 62, weg _C 0 NO 8 57,1 39,6 30,2 48,4 62,7 63, weg _A 0 NO 2 50,8 35,8 29,6 46,8 57,4 64, rail _B 0 NO 5 54,3 36,2 30,3 47,9 60,2 65, rail _C 0 NO 8 56,1 37,3 30,1 48,0 61,8 66, weg _A 0 NO 2 52,4 34,2 31,0 47,2 58,6 65, rail _B 0 NO 5 55,3 32,7 31,7 48,0 61,1 66, rail _C 0 NO 8 56,5 33,6 30,3 48,1 62,2 67, rail _A 0 NW 2 49,5 24,1 43,7 46,1 56,9 66, rail _B 0 NW 5 52,8 25,5 44,3 46,5 59,2 67, rail _C 0 NW 8 54,3 27,5 44,5 46,5 60,3 68, rail _A 0 ZW 2 31,0 31,0 43,4 31,9 49,1 55, rail _B 0 ZW 5 34,7 32,2 43,7 33,2 49,8 55, rail _C 0 ZW 8 36,5 34,2 43,5 33,6 50,0 57, rail _A 0 ZW 2 37,2 36,9 26,8 28,8 45,6 49, weg _B 0 ZW 5 38,7 39,0 29,3 29,8 47,3 50, weg _C 0 ZW 8 39,7 40,6 31,1 30,9 48,7 52, rail _A Rijtjeswoningen NO 2 41,4 33,4 42,2 37,6 50,8 62, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 44,1 35,1 42,3 38,8 52,3 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 46,9 36,5 42,2 39,4 54,0 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,8 31,7 32,7 27,4 41,8 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 31,4 33,6 34,5 28,6 43,6 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,1 35,0 34,9 30,3 44,9 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,9 32,4 35,3 24,8 43,2 50, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,5 35,2 36,7 25,4 45,2 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,9 37,4 37,0 27,7 46,7 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,6 32,3 41,0 21,8 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,2 36,4 41,3 23,4 48,1 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,1 38,8 41,1 26,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 27,7 35,1 49,6 24,7 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 25,5 36,7 49,0 19,8 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 27,5 39,0 47,4 22,8 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 33,6 24,8 49,2 35,5 54,5 56, weg _B Rijtjeswoningen NW 5 35,5 25,4 49,0 36,0 54,4 56, weg _C Rijtjeswoningen NW 8 38,1 26,3 48,5 37,1 54,2 57, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 35,4 23,9 49,3 37,2 54,7 59, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 38,1 25,2 49,1 38,3 54,8 59, rail Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 1 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

18 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 35_C Rijtjeswoningen NW 8 41,3 28,2 48,6 39,1 54,8 60, rail _A Rijtjeswoningen NW 2 42,0 24,8 49,2 39,2 55,3 62, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 44,0 26,5 49,0 40,4 55,7 63, rail _C Rijtjeswoningen NW 8 46,5 29,4 48,5 40,8 56,1 64, rail _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 47,0 60,3 22,3 31,9 65,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 48,3 60,2 23,0 32,4 65,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 48,8 59,8 23,9 34,1 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 35,6 56,6 22,7 18,8 61,6 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 37,3 55,3 24,1 23,6 60,4 47, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 38,6 55,2 25,9 25,7 60,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 42,9 37,7 25,1 32,9 49,4 51, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 47,9 41,9 30,3 37,8 54,2 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 48,1 42,4 32,1 38,9 54,6 54, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 51,5 56,7 20,4 39,8 62,9 54, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 52,9 55,4 24,7 41,4 62,5 55, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 53,2 55,1 25,9 42,2 62,4 57, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 44,7 60,1 23,7 31,5 65,3 50, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 45,8 60,2 24,6 31,5 65,4 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 46,6 59,9 25,4 32,6 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 34,0 56,5 24,4 16,7 61,5 47, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 35,0 55,3 30,2 17,2 60,4 48, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 35,9 55,2 32,0 19,2 60,3 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 37,7 38,1 27,2 26,7 46,2 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 42,1 39,5 29,5 32,7 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 43,6 41,5 31,2 34,2 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 42,9 56,3 20,8 32,9 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 44,0 54,9 22,4 33,4 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 45,3 54,7 24,3 35,0 60,3 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 42,5 60,1 25,9 30,6 65,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 43,1 60,2 27,1 30,5 65,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 44,0 59,9 27,9 31,4 65,1 51, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 30,1 56,7 26,9 16,6 61,7 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 30,9 55,4 35,4 17,4 60,5 49, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 27,4 55,6 36,9 19,2 60,7 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 33,8 36,4 33,3 23,1 44,6 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 38,2 37,6 35,6 29,3 47,2 51, rail _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 39,9 39,6 36,6 30,8 48,9 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 39,5 56,4 21,1 31,0 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 41,1 55,2 22,1 31,2 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 42,3 55,1 23,7 32,5 60,4 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 42,4 33,7 33,1 34,2 48,9 52, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 44,0 35,0 34,5 36,4 50,5 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 44,7 36,6 35,2 37,8 51,4 56, rail _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 41,6 32,0 30,2 32,9 47,8 54, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 45,7 43,7 32,9 35,3 53,2 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 46,8 44,5 34,8 37,1 54,2 55, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 42,7 44,8 21,4 22,2 51,9 47, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 44,3 47,4 21,3 25,2 54,2 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 45,4 48,8 23,8 27,8 55,5 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 28,7 33,1 22,0 17,2 39,8 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 37,2 42,8 23,1 18,9 48,9 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 38,9 45,0 25,9 22,6 51,0 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 39,7 32,4 36,4 31,3 47,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 40,6 35,2 37,6 32,8 48,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 41,7 37,6 37,8 34,1 49,6 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 34,3 32,8 23,5 23,5 42,0 48, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 37,9 43,0 24,9 25,5 49,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 40,3 44,6 26,1 30,1 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 38,1 43,0 23,9 28,4 49,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 40,6 47,3 25,5 29,7 53,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 42,1 49,1 27,3 31,3 55,0 50, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 2 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

19 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 56_A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 25,1 34,4 31,7 14,9 41,6 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 30,2 42,8 32,9 16,7 48,5 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 32,6 44,5 33,5 19,5 50,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 38,1 30,2 42,1 29,9 48,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 38,8 33,7 42,4 30,8 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 40,0 36,6 42,2 31,9 50,2 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 30,6 32,7 29,9 21,6 41,2 47, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 32,4 43,1 30,8 23,2 48,7 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 35,5 44,8 31,2 27,1 50,5 52, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 34,2 42,6 26,0 26,5 48,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 38,1 46,5 27,2 29,7 52,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 39,2 48,8 29,5 30,4 54,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 29,5 39,2 44,2 23,7 50,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 26,3 44,4 43,3 17,9 51,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 23,8 46,6 43,2 14,0 53,2 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 45,1 39,8 32,1 36,3 51,8 51, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 46,5 40,8 33,5 37,8 53,1 51, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 46,9 41,9 34,2 38,7 53,7 52, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 43,3 38,4 31,3 35,2 50,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 43,8 38,6 36,5 36,5 51,0 53, weg _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 44,7 40,2 37,5 37,9 52,1 55, weg _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,0 26,1 33,9 30,6 41,7 56, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 28,7 36,3 31,6 43,7 56, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,1 30,6 36,7 32,6 44,7 57, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,7 31,3 23,4 17,8 38,0 45, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 27,5 35,4 27,2 19,9 41,6 47, rail _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 29,8 38,7 29,3 23,2 44,7 51, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 41,6 36,0 35,8 32,8 48,8 47, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 42,6 38,3 36,9 33,9 50,1 48, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 43,5 40,1 37,1 35,0 51,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 31,7 31,3 21,6 22,2 40,0 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 35,0 36,5 27,9 26,9 44,4 53, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 38,3 39,4 29,7 29,9 47,4 55, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 29,1 26,3 34,6 20,9 41,3 52, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 30,6 27,6 36,8 22,1 43,3 52, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 33,2 30,0 37,2 24,8 44,4 54, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 24,8 34,3 30,2 17,0 41,1 46, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 25,7 38,1 35,7 18,5 45,3 47, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 28,1 41,2 36,4 21,6 47,6 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 39,1 39,0 41,4 30,5 49,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 39,6 41,5 41,6 31,3 50,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 40,8 43,4 41,4 32,5 51,9 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 30,7 31,9 29,0 21,7 40,7 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 32,6 37,1 31,8 23,8 44,4 48, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 36,0 39,9 33,1 27,8 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,8 26,1 40,8 21,1 46,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 27,1 41,3 21,9 46,8 51, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,2 28,7 41,3 24,3 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,6 40,4 47,5 17,2 53,3 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 26,3 41,8 46,8 17,2 53,0 50, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 26,8 44,0 46,5 19,1 53,5 51, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k MAX 57,6 60,25 49,58 48,43 65,47 68, MIN 23,82 23,85 17,55 13,99 38,04 45, G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 3 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

20 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: bestaande infrastructuur, geluidbelastingen peiljaar 2023 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg 1001_A Herenhuizen ZO 2 53,5 51,8 20,3 60,7 52, weg _B Herenhuizen ZO 5 54,2 52,8 20,3 61,6 53, weg _C Herenhuizen ZO 8 54,3 53,0 21,2 61,7 53, weg _A Herenhuizen NO 2 56,5 47,4 29,7 62,0 59, weg _B Herenhuizen NO 5 57,0 48,5 29,9 62,6 59, weg _C Herenhuizen NO 8 57,1 48,6 30,7 62,7 60, weg _A Herenhuizen NO 2 56,8 45,2 31,0 62,1 60, weg _B Herenhuizen NO 5 57,3 46,4 31,1 62,7 60, weg _C Herenhuizen NO 8 57,3 46,7 31,9 62,7 61, weg _A Herenhuizen NW 2 52,4 34,6 31,6 57,5 55, weg _B Herenhuizen NW 5 53,0 35,9 31,9 58,1 55, weg _C Herenhuizen NW 8 53,1 37,6 33,1 58,2 57, weg _A Herenhuizen ZW 2 31,4 41,4 29,5 47,0 49, weg _B Herenhuizen ZW 5 27,4 43,8 30,7 49,1 50, weg _C Herenhuizen ZW 8 29,3 45,4 31,9 50,7 52, weg _A Herenhuizen ZW 2 30,5 46,8 25,1 51,9 47, weg _B Herenhuizen ZW 5 35,9 48,3 26,2 53,6 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 37,7 49,1 27,4 54,5 51, weg _A Herenhuizen ZO 2 52,6 40,6 28,3 57,9 55, weg _B Herenhuizen ZO 5 53,3 40,9 29,4 58,6 54, weg _C Herenhuizen ZO 8 53,4 42,8 30,5 58,8 56, weg _A Herenhuizen NO 2 57,6 40,7 32,8 62,7 62, weg _B Herenhuizen NO 5 58,0 41,0 34,2 63,1 62, weg _C Herenhuizen NO 8 58,0 42,1 34,5 63,1 63, weg _A Herenhuizen NO 2 56,6 37,8 38,3 61,7 64, weg _B Herenhuizen NO 5 57,1 37,2 38,8 62,2 64, weg _C Herenhuizen NO 8 57,2 38,0 38,7 62,3 65, weg _A Herenhuizen NO 2 57,0 36,4 41,3 62,1 65, weg _B Herenhuizen NO 5 57,4 35,8 41,3 62,6 65, weg _C Herenhuizen NO 8 57,4 36,6 41,2 62,6 66, weg _A Herenhuizen NW 2 54,6 27,0 47,9 60,5 66, rail _B Herenhuizen NW 5 55,2 28,0 48,0 61,0 66, rail _C Herenhuizen NW 8 55,2 30,2 47,9 61,0 68, rail _A Herenhuizen ZW 2 38,0 30,9 43,5 49,8 55, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,8 32,3 43,9 50,5 55, rail _C Herenhuizen ZW 8 40,0 34,3 43,7 50,6 56, rail _A Herenhuizen ZW 2 37,7 37,2 27,4 45,6 49, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,2 39,3 29,8 47,5 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 40,1 40,9 31,5 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen NO 2 45,5 32,9 43,6 52,8 63, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 47,0 34,9 43,7 53,9 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 47,6 36,3 43,5 54,2 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 32,0 32,1 32,8 42,1 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,6 34,0 34,6 44,2 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,6 35,5 35,0 45,5 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 34,0 33,0 35,4 44,0 51, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,5 35,8 36,7 45,5 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,8 37,9 37,0 47,0 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,4 32,8 41,0 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 32,2 36,7 41,3 48,0 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,9 39,1 41,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 30,8 35,7 49,6 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 28,0 37,3 49,0 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 30,4 39,4 47,4 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 43,0 25,7 49,3 55,2 56, weg Anne Franklaan Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Inventuterrein Pagina 1 Bilthoven\04 berekeningen\juni 2013\Lcu juni 2013_bestaande infra

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Asterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Stellingwerf Vijfhuizen;

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E asterda.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Zuiderhoeven

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel te Lopik Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden. Documentcode: 16A137.RAP001.RK.GL

Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden. Documentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden ocuentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Geluidwering gevel Oudelandseweg 44 te Woerden ocuentcode: 16A137.RAP001.RK.GL Opdrachtgever Wissing B.V. Postbus 37 2990

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam

OBS De Gouwzee en appartementen te Monnickendam OBS De Gouwzee en apparteenten te Monnickenda Beoordeling diverse aspecten bouwbesluit (bouwaanvraag) Opdrachtgever : Heddes Bouw BV Kenerk : R044442aaA0.jw Datu : 15 februari 2010 Auteur : w. ir. J. van

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Notitie "Fred. Roeskestraat" te Amsterdam. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen )

Notitie Fred. Roeskestraat te Amsterdam. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen ) Notitie 20140434-23 "Fred. Roeskestraat" te Asterda. Beoordeling aanpassingen op bouwfysische en akoestische aspecten (tekeningen 18-1-2016) Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERAM

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Cobie Buijs c@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.)

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Projectnr. M15 206.402 Opdrachtgever : Lucassen Projecten BV Bosserheide 53 5855 EB Well Adviseur : K+ Adviesgroep bv

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Geluidadvies op maat Rapport WG2016-07-12HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

3 woningen Leidsestraat te Hillegom

3 woningen Leidsestraat te Hillegom 3 woningen Leidsestraat te Hillegom Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R023628aaA1.rsa Datum 15 december 2010 Auteur dhr. ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels Akoestisch-bouwtechnisch rapport Projectgegevens Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam Geluidwering gevels en ventilatie woningen

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie