Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken."

Transcriptie

1 Boterdiep AW Rotterda Postbus AE Rotterda T +31 (0) F +31 (0) E K.v.K IBAN: NL71 RABO Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Dit rapport vervangt ons rapport et nuer van 2 deceber 2013 Datu 16 januari 2014 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Datu 16 januari 2014 Opdrachtgever Contactpersoon AM Postbus BH NIEUWEGEIN De heer B. van Kas Behandeld door ing. F.P. van Dorresteijn ir. J.W.P. Persoon DPA Cauberg-Huygen B.V. Boterdiep AW ROTTERDAM Postbus AE ROTTERDAM Telefoon Fax

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie Eisen geluidwering van de gevel Eisen ventilatietoevoer 3 3 Berekeningswijze geluidwering gevels Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR Berekeningsethode 4 4 Uitgangspunten Stukken Geluidbelasting Vereiste geluidwering Ventilatie 6 5 Geluidwerende voorzieningen Overzicht bouwkundige voorzieningen Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Voorzieningen herenhuizen Voorzieningen rijwoningen Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Toelichting op de toe te passen voorzieningen Beglazing Ventilatievoorziening Metselwerkconstructie Platte daken Kozijnen Deuren Kierdichting Naadafwerking en beglazingswijze Hang- en sluitwerk 12 6 Conclusie 13 Bijlagen Bijlage I Bijlage II Gecuuleerde geluidbelastingen Maatgevende gevelgeluidwering berekeningen Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 1

4 1 Inleiding In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand in Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen op het vooralig Inventuterrein. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. Odat er sprake is van een geluidbelaste situatie zijn de benodigde geluidwerende voorzieningen gediensioneerd waaree wordt voldaan aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 confor afdeling 3.1 beschering tegen geluid van buiten. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 2

5 2 Eisen karakteristieke geluidwering en ventilatie 2.1 Eisen geluidwering van de gevel Volgens afdeling 3.1, artikel 3.1 van het Bouwbesluit 2012 dient de overeenkostig NEN 5077+C3:2012 bepaalde karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten inste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens tabel 2.1 genoede waarde, et een iniu van 20 db(a) (artikel 3.2). Voor een verblijfsruite geldt een 2 db(a) lichtere eis (artikel 3.3, lid 4). Tabel 2.1. Eisen Bouwbesluit voor karakteristieke geluidwering van de gevel. Ruite functie Verblijfsgebied Verblijfsruite Karakteristieke geluidwering G A.k confor Bouwbesluit [db(a)] G A;k = Geluidbelasting 33 db Met een iniu van 20 db(a) G A;k = Geluidbelasting 35 db Met een iniu van 18 db(a) 2.2 Eisen ventilatietoevoer In afdeling 3.6 "Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruite, toiletruite en badruite" van het Bouwbesluit worden, uit het oogpunt van gezondheid en kwaliteit van binnenlucht, eisen gesteld aan de ate van luchtverversing. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied en de afvoer van binnenlucht uit dat gebied, oet bepaald overeenkostig NEN 1087, een capaciteit hebben van 0,9 d³/s per ² vloeroppervlakte van dat gebied, et een iniu van 7 d³/s. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruite en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruite oet een capaciteit hebben van iniaal 7 d³/s. Miniaal 50% van de toevoercapaciteit van een verblijfsgebied dient rechtstreeks van buiten plaats te vinden. Indien in een verblijfsgebied of -ruite een opstelplaats voor een kookstel is gelegen, dient de capaciteit voor toe- en afvoer ten inste 21 d³/s te bedragen. De afvoer dient in dit geval rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Voor een toiletruite dient deze capaciteit ten inste 7 d³/s te zijn en voor een badruite 14 d³/s. Ook voor deze ruiten dient de afvoer rechtstreeks naar buiten plaats te vinden. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 3

6 3 Berekeningswijze geluidwering gevels 3.1 Nor NEN 5077, NEN-EN-ISO en NPR 5079 Confor het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel te worden bepaald confor de NEN 5077+C3:2012. De NEN 5077 verwijst voor het bepalen van de geluidwering G A naar de NEN-EN-ISO 717-1, waarbij het standaard referentiespectru wordt gehanteerd dat kenerkend is voor het geluid van de werkelijke bron. Voor een Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO wordt in de NEN 5077 verwezen naar de NPR Na bepaling van de G A kan de karakteristieke geluidwering G A;k van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruite worden bepaald et behulp van forule 4 uit de NEN 5077: G A; k = G A 10* 10 0,16 * V log T0 * Su Indien de verhouding V/S kleiner is dan 3, oet in deze vergelijking voor deze verhouding 3 worden ingevuld. De karakteristieke geluidwering van de scheidingsconstructie van het gehele verblijfsgebied wordt bepaald et behulp van forule 5 uit de NEN 5077: G A; k = 10* 10 log 0,16* V T0 * Svg r *10 G A r ; Berekeningsethode De genoede rekenethode is opgenoen in het bij de berekeningen gehanteerde coputerprograa BOA, versie Voor de akoestische prestaties van geveleleenten is gebruik geaakt van de Herziening rekenethode geluidwering gevels uit 1989, de NPR 5272 of laboratoriuwaarden van leveranciers. Laboratoriu-waarden zijn in de berekening gecorrigeerd et -1,5 db. Correctiefactoren bij ventilatie-openingen voor de invloed van de plaats in de gevel en de invalsrichting van het geluid zijn eveneens ontleend aan de NPR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 4

7 4 Uitgangspunten 4.1 Stukken Voor het akoestisch-bouwtechnisch onderzoek is gebruik geaakt van: Het akoestisch onderzoek Le Grand te Bilthoven van Cauberg-Huygen et rapportnuer d.d DO-tekeningen (basis uitvoering en opties) et projectnaa Le Grand, d.d. 2 deceber 2013 van PBV architecten. Het Bouwbesluit De Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, d.d. deceber 1989 van het Ministerie van VROM. NEN 5077+C3:2012 Geluidwering in gebouwen. De rekenethode NPR BOA diractivity softwareprograa voor de gevelgeluidwering berekeningen. 4.2 Geluidbelasting Door ons bureau is een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelastingen op de gevels van de woningen voor zowel wegverkeerslawaai als spoorweglawaai. De resultaten zijn gepresenteerd in de rapportage et kenerk In die rapportage worden de geluidbelastingen gepresenteerd voor de situatie et bestaande infrastructuur en de situatie waarbij een onderdoorgang bij het spoor en een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg en de 2 e Brandenburgerweg worden gerealiseerd. De geluidbelastingen in de situatie et de aangepaste infrastructuur zijn, behoudens enkele waarneepunten, lager dan die in de situatie et de bestaande infrastructuur. De situatie et bestaande infrastructuur is dus overwegend aatgevend. In dit onderzoek is bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen altijd uitgegaan van de aatgevende situatie, dus overwegend op basis van de geluidbelastingen in de situatie et bestaande infrastructuur. In het geeentelijk beleid staat dat bij de geluidsisolatie van gevels rekening gehouden dient te worden et de cuulatie van alle akoestisch relevante bronnen (ook 30 k/u wegen). Dit dient te gebeuren volgens hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en eetvoorschrift geluid 2012, waarbij de gecuuleerde waarde wordt ogerekend naar het spectru van de aatgevende bronsoort. Uit de berekeningen blijkt dat de axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM 70 db bedraagt op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van wegverkeerslawaai. In bijlage I volgt een copleet overzicht van de gecuuleerde geluidbelasting gerekend naar het aatgevende bronsoort. 4.3 Vereiste geluidwering In tabel 4.1 volgt een overzicht van de ten hoogste te behalen karakteristieke geluidwering in db(a) voor de woningen. Tabel 4.1. Vereiste karakteristieke geluidwering. Gebruiksfunctie Vereiste karakteristieke geluidwering in db(a) Verblijfsgebied Verblijfsruite woonfunctie (andere woonfunctie) G A,k = db(a) G A,k = db(a) Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 5

8 4.4 Ventilatie De woningen worden voorzien van natuurlijke luchttoevoervoorzieningen in de uitwendige scheidingsconstructie en echanische luchtafzuiging. De eisen aan de ate van luchtverversing worden vereld in paragraaf 2.2. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 6

9 5 Geluidwerende voorzieningen In dit hoofdstuk worden de toe te passen geluidwerende voorzieningen besproken. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bouwkundige constructies. Vervolgens wordt in tabelvor per woningtype de toe te passen beglazing en ventilatievoorziening beschreven. 5.1 Overzicht bouwkundige voorzieningen Hieronder wordt een opsoing gegeven van de toe te passen bouwkundige voorzieningen: De steenachtige spouwuren dienen een totale oppervlakteassa van 400 kg/ 3 te hebben. Standaard houten kozijnen. Houten deuren et een iniale oppervlakteassa van 27 kg/ 2 (dikte iniaal 38 ). Goede enkele kierdichting bij glaspakket 4/15/5. Bij glaspakketten 4/16/8, 4/20/6 en 6/20/10 dient goede dubbele kierdichting toegepast te worden. In paragraaf 5.2 wordt in tabellen weergegeven waar welk glastype toegepast dient te worden. In aanvulling op de hierboven beschreven bouwkundige voorzieningen wordt in paragraaf 5.2 per woningtype een overzicht gegeven van de benodigde beglazing, kierdichting en ventilatievoorzieningen. 5.2 Aanvullende geluidwerende voorzieningen Algeeen Per woningtype en per gevel wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de toe te passen geluidwerende beglazing en ventilatievoorzieningen. In paragraaf 5.3 wordt vervolgens een toelichting gegeven op alle voorzieningen. De genoede geluidisolatiewaarden zijn ontleend aan de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels, tenzij een andere inforatiebron wordt vereld. In bijlage II zijn de aatgevende berekeningsbladen opgenoen Voorzieningen herenhuizen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Herenhuizen (tussenwoning+hoekwoning) Wk/kk Voorgevel 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/15/5 Enkel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 7

10 Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening Herenhuizen (hoekwoning groot (straien 1-3) (Buva) et lengte () Wk/kk Voorgevel woonkaer SGG 36/43 Dubbel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,8 SusStrea Luna 24 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Voorgevel keuken 6/20/10 Dubbel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel SGG 36/43 Dubbel - Slaapkaer 3 Voorgevel Kopgevel SGG 36/43 Dubbel 1,1 SusStrea Luna 14 ZR Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,7 SusStrea Luna 14 ZR Voorzieningen rijwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () Rijwoningen (tussenwoning) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,4 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Rijwoningen (hoekwoning groot) Wk/kk Voorgevel 4/15/5 Enkel 1,0 SusStrea Luna 14 ZR Achtergevel 4/15/5 Enkel 1,6 Acoustrea VD 23 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 1 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,8 Acoustrea VD 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,6 SusStrea Luna 14 ZR Kopgevel 4/15/5 Enkel - Logeerkaer Voorgevel 4/16/8 Enkel 0,5 SusStrea Luna 14 ZR Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 8

11 5.2.4 Voorzieningen 2-onder-1-kapwoningen Ruite Gevel Beglazing () Kierdichting Ventilatievoorziening (Buva) et lengte () 2-onder-1-kapwoningen Keuken Voorgevel 6/20/10 Dubbel - Kopgevel 4/20/6 Dubbel 1,6 SusStrea Luna 14 ZR Woonkaer Voorgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 2,1 Acoustrea VD 23 ZR Slaapkaer 1 Kopgevel 4/15/5 Enkel - Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,9 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 2 Achtergevel 4/15/5 Enkel 0,7 Acoustrea VD 14 ZR Slaapkaer 3 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,9 SusStrea Terra 13 ZR Kopgevel 4/20/6 Dubbel - Slaapkaer 4 Voorgevel 6/20/10 Dubbel 0,6 SusStrea Terra 13 ZR 5.3 Toelichting op de toe te passen voorzieningen In deze paragraaf wordt per toe te passen bouwkundige voorziening een toelichting gegeven. Hierbij worden onder andere de A-gewogen geluidisolatiewaarden, de rekencodes en de technische specificaties beschreven Beglazing Bij de berekeningen is voor de beglazing van de volgende isolatiewaarden uitgegaan: 4/15/5 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 27,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 30,8 db(a). R w (C;C tr ) : 33 (-2;-6) db(a). 4/16/8 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 8 waartussen een spouw van 16. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,3 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,4 db(a). R w (C;C tr ) : 35 (-2;-5) db(a). 4/20/6 : Dubbelglas et een ruit van 4 en 6 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 30,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 33,8 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-2;-6) db(a). 6/20/10 : Dubbelglas et een ruit van 6 en 10 waartussen een spouw van 20. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 32,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 35,2 db(a). R w (C;C tr ) : 36 (-1;-3) db(a). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 9

12 SGG 36/43: Dubbel glas et een ruit 10 en gelaineerde ruit van 2x5 waartussen een spouw van 15. Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 38,6 db(a). R A,R (railverkeer) : 42,1 db(a). R w (C;C tr ) : 43 (-1;-4) db(a). Opgeerkt wordt dat de dikte van de beglazing behalve aan de akoestische eisen tevens dient te voldoen aan de NEN2608: Diktebepaling van ruiten. Deze toetsing dient door de fabrikant te geschieden. Afwijkende glasconstructies zijn toegestaan its voldaan wordt aan de vereiste geluidisolatiewaarde na aftrek van een laboratoriucorrectie van 1,5 db Ventilatievoorziening De voorgestelde ventilatievoorzieningen zijn afkostig van de fabrikant Buva Rationele Bouwproducten. Tabel 5.1. Technische gegevens ventilatievoorzieningen Ventilatievoorziening Eleent genoreerd (Buva) niveauverschil voor Eleent genoreerd niveauverschil voor Ventilatiecapaciteit in d 3 /s bij drukverschil 1 Pa wegverkeerslawaai D na in db(a) railverkeerslawaai D na in db(a) Acoustrea VD 14 ZR 32,7 33,8 14,5 Acoustrea VD 23 ZR 31,9 32,9 22,8 SusStrea Luna 14 ZR 41,1 44,8 14,4 SusStrea Luna 24 ZR 37,7 39,1 24,0 SusStrea Terra 13 ZR 43,6 48,2 13,1 Afwijkende ventilatievoorzieningen ogen van elk fabricaat zijn, its door iddel van een eetrapport kan worden aangetoond dat aan de genoede geluidisolatie en ventilatiecapaciteit worden voldaan. Tevens geldt voor deze producten een eis voor de gelijkwaardige energiezuinigheid zoals deze is opgelegd in de berekeningen van de EPC Metselwerkconstructie Bij de berekening is voor de etselwerkconstructie van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: MW51 (Code in rekenblad) (spouwuur) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 51,2 db(a). R A,R (railverkeer) : 55,0 db(a). R w (C;C tr ) : 57 (-2;-6) db(a). Voor een steenachtige spouwuur et inerale wol in de spouw. De assa bedraagt ca. 400 kg/ 2. (Code MS3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ). Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 10

13 5.3.4 Platte daken In de berekeningen van de platte daken is uitgegaan van de volgende isolatiewaarde: DA44a (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 44,5 db(a). R A,R (railverkeer) : 47,5 db(a). R w (C;C tr ) : 49 (-1;-4) db(a). Voor een beton dak et therische isolatie en bituineuze dakbedekking. De assa bedraagt ten inste 225 kg/ 2. (Code DP5 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kozijnen Bij de berekeningen is voor de kozijnen van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: Ko37 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 36,8 db(a). R A,R (railverkeer) : 38,5 db(a). R w (C;C tr ) : 40 (-1;-3) db(a). Voor een houten kozijn et een dikte van ten inste 80. (Code K3 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Deuren Bij de berekeningen is voor de deuren van de volgende isolatiewaarde uitgegaan: DE30 (Code in rekenblad) Buitengeluid-gewogen isolatie: R A,V (wegverkeer) : 29,7 db(a). R A,R (railverkeer) : 31,1 db(a). R w (C;C tr ) : 32 (-1;-2) db(a). Voor een assief houten deur et een dikte van ten inste 38 en een assa van ten inste 27 kg/ 2. (Code D2 volgens de Herziening Rekenethode Geluidwering Gevels ) Kierdichting Bij de berekeningen is voor de kierdichting het volgende aangehouden: Type Enkel Dubbel Oschrijving Kierdichtingsklasse 40 db(a), hetgeen ipliceert een goede enkele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Kierdichtingsklasse 45 db(a), hetgeen ipliceert een goede dubbele dichting, bestaande uit een O-profiel et een indrukking van ten inste 3,5. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 11

14 Naast een accurate werkwijze zijn hierbij de volgende punten van belang: - De kierdichtingsprofielen dienen volgens voorschrift van de fabrikant te worden aangebracht, waarbij et nae de aansluitingen in de hoeken de nodige aandacht vragen. - De bewegende delen dienen te worden afgehangen binnen de aattoleranties, zoals deze door de fabrikant van het kierdichtingsprofiel worden opgegeven Naadafwerking en beglazingswijze Alle aansluitingen van kozijnen op gevels dienen luchtdicht te worden afgewerkt iddels kit of een schuiband voorzien van afdeklat. In de berekeningen is uitgegaan van een nat beglazingssystee voor de houten kozijnen Hang- en sluitwerk De bewegende delen dienen zorgvuldig en binnen de arges van het kierdichtingssystee te worden afgehangen. Daarnaast dient een deugdelijk hang- en sluitwerk te worden toegepast, dat de bewegende delen ook in de toekost goed aantrekt op de kierdichting en krotrekken van raen en deuren voorkot. Daartoe dient op de raen ten inste een tweepuntssluiting (bijvoorbeeld twee raaboopjes et oplopend sluitplaatje) te worden toegepast. Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 12

15 6 Conclusie In opdracht van AM is door DPA Cauberg-Huygen BV in het kader van de aanvraag van de ogevingsvergunning voor de activiteit realiseren van een bouwwerk een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor het project Le Grand te Bilthoven. Het plan ovat de realisatie van 39 woningen gesitueerd op het Inventuterrein te Bilthoven. Hierbij aakt de bestaande bedrijfsbebouwing plaats voor nieuwbouw bestaande uit rijwoningen, herenhuizen en 2-onder-1 kap woningen. Het plan ondervindt een geluidbelasting vanwege wegverkeersen spoorweglawaai afkostig van de oliggende wegen en de spoorlijn Utrecht-Aersfoort. De woningen ondervinden een axiale gecuuleerde geluidbelasting L RL,CUM van 70 db op basis van spoorweglawaai en L VL,CUM 66 db op basis van het wegverkeerslawaai. Met de uitgangspunten confor hoofdstuk 3 en 4, blijkt dat bij toepassing van de in hoofdstuk 5 voorgestelde aterialen, voldaan wordt aan de nieuwbouweisen zoals gesteld in het Bouwbesluit. DPA Cauberg-Huygen B.V. ing. F.P. van Dorresteijn, senior projectleider Project: "Le Grand" te Bilthoven Berekening inzake de geluidwering van gevels. Herziene versie. 16 januari 2014 Bladzijde 13

16 Bijlage I Gecuuleerde geluidbelastingen Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken

17 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: onderdoorgang spoor en rotonde, geluidbelastingen peiljaar 2025 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 1001_A 0 ZO 2 54,7 54,2 17,6 41,2 62,6 51, weg _B 0 ZO 5 55,1 54,6 18,0 42,7 63,0 53, weg _C 0 ZO 8 55,0 54,4 19,4 42,9 62,9 53, weg _A 0 NO 2 57,2 50,6 27,2 45,2 63,3 58, weg _B 0 NO 5 57,5 50,7 28,5 46,7 63,6 59, weg _C 0 NO 8 57,6 50,5 29,5 47,0 63,7 60, weg _A 0 NO 2 56,6 46,2 28,1 45,5 62,3 59, weg _B 0 NO 5 57,1 47,0 29,3 47,3 62,9 60, weg _C 0 NO 8 57,4 47,1 30,2 47,6 63,2 61, weg _A 0 NW 2 49,5 27,4 30,6 40,5 55,1 55, weg _B 0 NW 5 50,7 29,4 31,8 43,4 56,5 55, weg _C 0 NW 8 51,7 32,0 33,0 44,0 57,5 57, weg _A 0 ZW 2 30,4 41,1 29,4 22,1 46,8 49, weg _B 0 ZW 5 28,6 43,4 30,6 22,5 48,8 50, weg _C 0 ZW 8 29,8 45,0 31,8 24,4 50,4 52, weg _A 0 ZW 2 30,4 46,7 24,9 20,0 51,8 48, weg _B 0 ZW 5 34,6 47,8 26,0 22,3 53,1 49, weg _C 0 ZW 8 36,3 48,6 27,3 24,5 53,9 51, weg _A 0 ZO 2 52,1 39,8 28,4 41,8 57,7 54, weg _B 0 ZO 5 53,0 40,6 29,4 43,7 58,7 54, weg _C 0 ZO 8 53,3 42,0 30,5 44,2 59,1 56, weg _A 0 NO 2 52,2 37,1 27,2 45,1 58,1 61, weg _B 0 NO 5 55,2 38,8 29,3 48,1 61,1 62, weg _C 0 NO 8 57,1 39,6 30,2 48,4 62,7 63, weg _A 0 NO 2 50,8 35,8 29,6 46,8 57,4 64, rail _B 0 NO 5 54,3 36,2 30,3 47,9 60,2 65, rail _C 0 NO 8 56,1 37,3 30,1 48,0 61,8 66, weg _A 0 NO 2 52,4 34,2 31,0 47,2 58,6 65, rail _B 0 NO 5 55,3 32,7 31,7 48,0 61,1 66, rail _C 0 NO 8 56,5 33,6 30,3 48,1 62,2 67, rail _A 0 NW 2 49,5 24,1 43,7 46,1 56,9 66, rail _B 0 NW 5 52,8 25,5 44,3 46,5 59,2 67, rail _C 0 NW 8 54,3 27,5 44,5 46,5 60,3 68, rail _A 0 ZW 2 31,0 31,0 43,4 31,9 49,1 55, rail _B 0 ZW 5 34,7 32,2 43,7 33,2 49,8 55, rail _C 0 ZW 8 36,5 34,2 43,5 33,6 50,0 57, rail _A 0 ZW 2 37,2 36,9 26,8 28,8 45,6 49, weg _B 0 ZW 5 38,7 39,0 29,3 29,8 47,3 50, weg _C 0 ZW 8 39,7 40,6 31,1 30,9 48,7 52, rail _A Rijtjeswoningen NO 2 41,4 33,4 42,2 37,6 50,8 62, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 44,1 35,1 42,3 38,8 52,3 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 46,9 36,5 42,2 39,4 54,0 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,8 31,7 32,7 27,4 41,8 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 31,4 33,6 34,5 28,6 43,6 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,1 35,0 34,9 30,3 44,9 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,9 32,4 35,3 24,8 43,2 50, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,5 35,2 36,7 25,4 45,2 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,9 37,4 37,0 27,7 46,7 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 30,6 32,3 41,0 21,8 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 33,2 36,4 41,3 23,4 48,1 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 35,1 38,8 41,1 26,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 27,7 35,1 49,6 24,7 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 25,5 36,7 49,0 19,8 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 27,5 39,0 47,4 22,8 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 33,6 24,8 49,2 35,5 54,5 56, weg _B Rijtjeswoningen NW 5 35,5 25,4 49,0 36,0 54,4 56, weg _C Rijtjeswoningen NW 8 38,1 26,3 48,5 37,1 54,2 57, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 35,4 23,9 49,3 37,2 54,7 59, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 38,1 25,2 49,1 38,3 54,8 59, rail Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 1 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

18 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 35_C Rijtjeswoningen NW 8 41,3 28,2 48,6 39,1 54,8 60, rail _A Rijtjeswoningen NW 2 42,0 24,8 49,2 39,2 55,3 62, rail _B Rijtjeswoningen NW 5 44,0 26,5 49,0 40,4 55,7 63, rail _C Rijtjeswoningen NW 8 46,5 29,4 48,5 40,8 56,1 64, rail _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 47,0 60,3 22,3 31,9 65,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 48,3 60,2 23,0 32,4 65,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 48,8 59,8 23,9 34,1 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 35,6 56,6 22,7 18,8 61,6 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 37,3 55,3 24,1 23,6 60,4 47, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 38,6 55,2 25,9 25,7 60,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 42,9 37,7 25,1 32,9 49,4 51, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 47,9 41,9 30,3 37,8 54,2 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 48,1 42,4 32,1 38,9 54,6 54, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 51,5 56,7 20,4 39,8 62,9 54, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 52,9 55,4 24,7 41,4 62,5 55, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 53,2 55,1 25,9 42,2 62,4 57, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 44,7 60,1 23,7 31,5 65,3 50, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 45,8 60,2 24,6 31,5 65,4 52, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 46,6 59,9 25,4 32,6 65,1 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 34,0 56,5 24,4 16,7 61,5 47, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 35,0 55,3 30,2 17,2 60,4 48, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 35,9 55,2 32,0 19,2 60,3 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 37,7 38,1 27,2 26,7 46,2 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 42,1 39,5 29,5 32,7 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 43,6 41,5 31,2 34,2 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 42,9 56,3 20,8 32,9 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 44,0 54,9 22,4 33,4 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 45,3 54,7 24,3 35,0 60,3 53, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZO 2 42,5 60,1 25,9 30,6 65,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZO 5 43,1 60,2 27,1 30,5 65,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZO 8 44,0 59,9 27,9 31,4 65,1 51, weg _A 2 onder 1 kap (oost) ZW 2 30,1 56,7 26,9 16,6 61,7 46, weg _B 2 onder 1 kap (oost) ZW 5 30,9 55,4 35,4 17,4 60,5 49, weg _C 2 onder 1 kap (oost) ZW 8 27,4 55,6 36,9 19,2 60,7 49, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NW 2 33,8 36,4 33,3 23,1 44,6 50, rail _B 2 onder 1 kap (oost) NW 5 38,2 37,6 35,6 29,3 47,2 51, rail _C 2 onder 1 kap (oost) NW 8 39,9 39,6 36,6 30,8 48,9 52, weg _A 2 onder 1 kap (oost) NO 2 39,5 56,4 21,1 31,0 61,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (oost) NO 5 41,1 55,2 22,1 31,2 60,3 51, weg _C 2 onder 1 kap (oost) NO 8 42,3 55,1 23,7 32,5 60,4 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 42,4 33,7 33,1 34,2 48,9 52, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 44,0 35,0 34,5 36,4 50,5 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 44,7 36,6 35,2 37,8 51,4 56, rail _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 41,6 32,0 30,2 32,9 47,8 54, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 45,7 43,7 32,9 35,3 53,2 54, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 46,8 44,5 34,8 37,1 54,2 55, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 42,7 44,8 21,4 22,2 51,9 47, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 44,3 47,4 21,3 25,2 54,2 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 45,4 48,8 23,8 27,8 55,5 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 28,7 33,1 22,0 17,2 39,8 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 37,2 42,8 23,1 18,9 48,9 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 38,9 45,0 25,9 22,6 51,0 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 39,7 32,4 36,4 31,3 47,2 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 40,6 35,2 37,6 32,8 48,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 41,7 37,6 37,8 34,1 49,6 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 34,3 32,8 23,5 23,5 42,0 48, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 37,9 43,0 24,9 25,5 49,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 40,3 44,6 26,1 30,1 51,1 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 38,1 43,0 23,9 28,4 49,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 40,6 47,3 25,5 29,7 53,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 42,1 49,1 27,3 31,3 55,0 50, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 2 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

19 Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg Anne Franklaan 56_A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 25,1 34,4 31,7 14,9 41,6 46, rail _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 30,2 42,8 32,9 16,7 48,5 47, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 32,6 44,5 33,5 19,5 50,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NW 2 38,1 30,2 42,1 29,9 48,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) NW 5 38,8 33,7 42,4 30,8 49,5 51, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NW 8 40,0 36,6 42,2 31,9 50,2 53, weg _A 2 onder 1 kap (idden) NO 2 30,6 32,7 29,9 21,6 41,2 47, rail _B 2 onder 1 kap (idden) NO 5 32,4 43,1 30,8 23,2 48,7 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) NO 8 35,5 44,8 31,2 27,1 50,5 52, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZO 2 34,2 42,6 26,0 26,5 48,4 48, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZO 5 38,1 46,5 27,2 29,7 52,3 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZO 8 39,2 48,8 29,5 30,4 54,3 50, weg _A 2 onder 1 kap (idden) ZW 2 29,5 39,2 44,2 23,7 50,5 49, weg _B 2 onder 1 kap (idden) ZW 5 26,3 44,4 43,3 17,9 51,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (idden) ZW 8 23,8 46,6 43,2 14,0 53,2 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 45,1 39,8 32,1 36,3 51,8 51, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 46,5 40,8 33,5 37,8 53,1 51, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 46,9 41,9 34,2 38,7 53,7 52, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 43,3 38,4 31,3 35,2 50,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 43,8 38,6 36,5 36,5 51,0 53, weg _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 44,7 40,2 37,5 37,9 52,1 55, weg _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,0 26,1 33,9 30,6 41,7 56, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 28,7 36,3 31,6 43,7 56, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,1 30,6 36,7 32,6 44,7 57, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,7 31,3 23,4 17,8 38,0 45, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 27,5 35,4 27,2 19,9 41,6 47, rail _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 29,8 38,7 29,3 23,2 44,7 51, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 41,6 36,0 35,8 32,8 48,8 47, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 42,6 38,3 36,9 33,9 50,1 48, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 43,5 40,1 37,1 35,0 51,1 50, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 31,7 31,3 21,6 22,2 40,0 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 35,0 36,5 27,9 26,9 44,4 53, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 38,3 39,4 29,7 29,9 47,4 55, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 29,1 26,3 34,6 20,9 41,3 52, rail _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 30,6 27,6 36,8 22,1 43,3 52, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 33,2 30,0 37,2 24,8 44,4 54, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 24,8 34,3 30,2 17,0 41,1 46, rail _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 25,7 38,1 35,7 18,5 45,3 47, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 28,1 41,2 36,4 21,6 47,6 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) ZO 2 39,1 39,0 41,4 30,5 49,9 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZO 5 39,6 41,5 41,6 31,3 50,9 49, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZO 8 40,8 43,4 41,4 32,5 51,9 51, weg _A 2 onder 1 kap (west) NO 2 30,7 31,9 29,0 21,7 40,7 47, rail _B 2 onder 1 kap (west) NO 5 32,6 37,1 31,8 23,8 44,4 48, rail _C 2 onder 1 kap (west) NO 8 36,0 39,9 33,1 27,8 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) NW 2 28,8 26,1 40,8 21,1 46,2 50, weg _B 2 onder 1 kap (west) NW 5 29,9 27,1 41,3 21,9 46,8 51, rail _C 2 onder 1 kap (west) NW 8 32,2 28,7 41,3 24,3 47,1 53, rail _A 2 onder 1 kap (west) ZW 2 25,6 40,4 47,5 17,2 53,3 49, weg _B 2 onder 1 kap (west) ZW 5 26,3 41,8 46,8 17,2 53,0 50, weg _C 2 onder 1 kap (west) ZW 8 26,8 44,0 46,5 19,1 53,5 51, weg Bypass Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k MAX 57,6 60,25 49,58 48,43 65,47 68, MIN 23,82 23,85 17,55 13,99 38,04 45, G:\Project\Werkap\2011\0600\ Pagina 3 Inventuterrein Bilthoven\04 berekeningen\lcu jan 2014_nieuwe infra

20 Project "Le Grand" te Bilthoven. Situatie: bestaande infrastructuur, geluidbelastingen peiljaar 2023 Geluidbelastingen ten gevolge weg- en spoorweglawaai (in db na aftrek ex art. 110g Wgh waar vereld) Toetspunt Gebouw Gevel Waarneehoogte Leijenseweg 2e Brandenburgerweg 1001_A Herenhuizen ZO 2 53,5 51,8 20,3 60,7 52, weg _B Herenhuizen ZO 5 54,2 52,8 20,3 61,6 53, weg _C Herenhuizen ZO 8 54,3 53,0 21,2 61,7 53, weg _A Herenhuizen NO 2 56,5 47,4 29,7 62,0 59, weg _B Herenhuizen NO 5 57,0 48,5 29,9 62,6 59, weg _C Herenhuizen NO 8 57,1 48,6 30,7 62,7 60, weg _A Herenhuizen NO 2 56,8 45,2 31,0 62,1 60, weg _B Herenhuizen NO 5 57,3 46,4 31,1 62,7 60, weg _C Herenhuizen NO 8 57,3 46,7 31,9 62,7 61, weg _A Herenhuizen NW 2 52,4 34,6 31,6 57,5 55, weg _B Herenhuizen NW 5 53,0 35,9 31,9 58,1 55, weg _C Herenhuizen NW 8 53,1 37,6 33,1 58,2 57, weg _A Herenhuizen ZW 2 31,4 41,4 29,5 47,0 49, weg _B Herenhuizen ZW 5 27,4 43,8 30,7 49,1 50, weg _C Herenhuizen ZW 8 29,3 45,4 31,9 50,7 52, weg _A Herenhuizen ZW 2 30,5 46,8 25,1 51,9 47, weg _B Herenhuizen ZW 5 35,9 48,3 26,2 53,6 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 37,7 49,1 27,4 54,5 51, weg _A Herenhuizen ZO 2 52,6 40,6 28,3 57,9 55, weg _B Herenhuizen ZO 5 53,3 40,9 29,4 58,6 54, weg _C Herenhuizen ZO 8 53,4 42,8 30,5 58,8 56, weg _A Herenhuizen NO 2 57,6 40,7 32,8 62,7 62, weg _B Herenhuizen NO 5 58,0 41,0 34,2 63,1 62, weg _C Herenhuizen NO 8 58,0 42,1 34,5 63,1 63, weg _A Herenhuizen NO 2 56,6 37,8 38,3 61,7 64, weg _B Herenhuizen NO 5 57,1 37,2 38,8 62,2 64, weg _C Herenhuizen NO 8 57,2 38,0 38,7 62,3 65, weg _A Herenhuizen NO 2 57,0 36,4 41,3 62,1 65, weg _B Herenhuizen NO 5 57,4 35,8 41,3 62,6 65, weg _C Herenhuizen NO 8 57,4 36,6 41,2 62,6 66, weg _A Herenhuizen NW 2 54,6 27,0 47,9 60,5 66, rail _B Herenhuizen NW 5 55,2 28,0 48,0 61,0 66, rail _C Herenhuizen NW 8 55,2 30,2 47,9 61,0 68, rail _A Herenhuizen ZW 2 38,0 30,9 43,5 49,8 55, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,8 32,3 43,9 50,5 55, rail _C Herenhuizen ZW 8 40,0 34,3 43,7 50,6 56, rail _A Herenhuizen ZW 2 37,7 37,2 27,4 45,6 49, rail _B Herenhuizen ZW 5 39,2 39,3 29,8 47,5 49, weg _C Herenhuizen ZW 8 40,1 40,9 31,5 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen NO 2 45,5 32,9 43,6 52,8 63, rail _B Rijtjeswoningen NO 5 47,0 34,9 43,7 53,9 63, rail _C Rijtjeswoningen NO 8 47,6 36,3 43,5 54,2 64, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 32,0 32,1 32,8 42,1 52, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,6 34,0 34,6 44,2 52, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,6 35,5 35,0 45,5 53, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 34,0 33,0 35,4 44,0 51, rail _B Rijtjeswoningen ZO 5 34,5 35,8 36,7 45,5 50, rail _C Rijtjeswoningen ZO 8 36,8 37,9 37,0 47,0 52, rail _A Rijtjeswoningen ZO 2 29,4 32,8 41,0 46,9 48, weg _B Rijtjeswoningen ZO 5 32,2 36,7 41,3 48,0 50, weg _C Rijtjeswoningen ZO 8 34,9 39,1 41,1 48,8 52, weg _A Rijtjeswoningen ZW 2 30,8 35,7 49,6 54,8 52, weg _B Rijtjeswoningen ZW 5 28,0 37,3 49,0 54,3 51, weg _C Rijtjeswoningen ZW 8 30,4 39,4 47,4 53,1 52, weg _A Rijtjeswoningen NW 2 43,0 25,7 49,3 55,2 56, weg Anne Franklaan Weg gecuuleerd zonder aftrek Spoor Lvlcu Lrlcu Bron Gecuuleerde geluidbelasting naar bronsoort Vereiste GA;k G:\Project\Werkap\2011\0600\ Inventuterrein Pagina 1 Bilthoven\04 berekeningen\juni 2013\Lcu juni 2013_bestaande infra

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede 13.101 Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T. 074-7676007) Berekening

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Ing. Marc Burgmeijer M+P - raadgevende ingenieurs www.mp.nl MarcBurgmeijer@mp.nl

Ing. Marc Burgmeijer M+P - raadgevende ingenieurs www.mp.nl MarcBurgmeijer@mp.nl 1/9 Ing. Marc Burgmeijer M+P - raadgevende ingenieurs www.mp.nl MarcBurgmeijer@mp.nl Inleiding Om een goede geluidsisolatie te bereiken bij een uitwendige of een inwendige scheidingsconstructie willen

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, gemeente Hillegom

Omgevingsdienst West-Holland Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, gemeente Hillegom Aanvullend akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai N208, Gemeente Hillegom In opdracht van: gemeente Hillegom Opgesteld door: I. Woei / R. Hennekam, afdeling Advies Vastgesteld op 22 september 2014 door

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

TOTAL CONTROL. Eenvoudig bedienbare, onderhoudsvriendelijke en energiezuinige woonhuisventilator voor bestaande woningen en nieuwbouw

TOTAL CONTROL. Eenvoudig bedienbare, onderhoudsvriendelijke en energiezuinige woonhuisventilator voor bestaande woningen en nieuwbouw PreSets Q-Stream TOTAL CONTROL Eenvoudig bedienbare, onderhoudsvriendelijke en energiezuinige woonhuisventilator voor bestaande woningen en nieuwbouw Q-Stream Q-Stream Compact Introductie Het BUVA Vital

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

BUVA. Probleemloos ATLAS SCHARNIEREN. Gelagerd en ongelagerd Standaard en anti-inbraak. Onderdeel van PreSet FULL PROOF

BUVA. Probleemloos ATLAS SCHARNIEREN. Gelagerd en ongelagerd Standaard en anti-inbraak. Onderdeel van PreSet FULL PROOF afhangen Probleemloos BUVA ATLAS SCHARNIEREN Gelagerd en ongelagerd Standaard en anti-inbraak Opschroevend toepasbaar Ook in nastelbare uitvoering verkrijgbaar Tot 150 kg deurgewicht Onderdeel van PreSet

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl Catalogus 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 www.isover.nl Een duurzame visie op ons milieu, ons welbevinden en onze welvaart Kent u het G3-beeldmerk al, het kwaliteitsmerk voor de nieuwe Isover generatie?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1.

Inhoudsopgave. Colofon. De 'vereniging eigen huis': Inleiding. 1 Wereld van geluid 1.1 Geluid en geluidssterkte 1.2 Soorten geluid 1. Colofon De 'vereniging eigen huis': Inhoudsopgave Inleiding De 'vereniging eigen huis' is 1 mei 1974 opgericht als Consumentenorganisatie en service-instituut voor (a.s.) bewoners van een eigen huis. Als

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten

Handreiking omgevingslawaai. Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten en actieplannen door agglomeratiegemeenten Handreiking omgevingslawaai Een hulpmiddel bij het opstellen van geluidsbelastingkaarten

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie