Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek geluidwering gevel"

Transcriptie

1 de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: gwg.drvd.a0 Datum: Bezoekadres Postadres Algemeen Nex2us Grauwe Poldervoetpad 3 Postbus 101 T (076) KvK Breda AW Etten-Leur 4870 AC Etten-Leur E BTW nr NL B01 L ABN.AMRO

2 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs gwg.drvd.a0 Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling Postbus AA Leidschendam T (070) Vertegenwoordigd door: Dhr. R. Vis BV Project 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectnummer Rapportnummer gwg.drvd.a0 Datum Versie Definitief Uitgevoerd door D.R. van Dongen Verificatie M.P. Joosen Nex2us Grauwe Poldervoetpad A W ETTEN-LEUR Postbus AC ETTEN-LEUR T (076) I E gwg.drvd.a0 Pagina 2

3 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Inhoud 1. Inleiding 4 2. Karakteristieke geluidwering Wettelijk kader Gevelbelasting Wegverkeerslawaai Materiaal gebruik Berekeningen Conclusies en aanbevelingen Akoestische voorzieningen 8 Bijlage I - uitvoer berekeningen geluidwering gevel 10 Bijlage II - ventilatiebalans per woning gwg.drvd.a0 Pagina 3

4 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs 1. Inleiding In opdracht van Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV is door Nex2us de geluidwering bepaald van de uitwendige scheidingsconstructies van een nieuw te bouwen plangebied 't Schouw te Watergang. Aanleiding van dit onderzoek is het feit dat het plan is gelegen binnen de geluidzones van de Oostmeerlaan. De hoogste berekende gecumuleerde gevelbelasting bedraagt 60 db op de noord-westgevel van blok 1 vanwege wegverkeerslawaai. Deze waarde is exclusief correctie artikel 110g W e t geluidhinder (zie ook hoofdstuk 2). De volgende werkzaamheden zijn verricht: " het bepalen van de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (gevels, daken). De geluidwering wordt bepaald met behulp van een computerrekenmodel conform NPR 5272; " het toetsen van de berekende geluidwering aan het vigerende Bouwbesluit; " het indien noodzakelijk adviseren van akoestische voorzieningen in de vorm van materiaal beschrijvingen. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van een aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het is mogelijk dat er ten gevolge van de in bijlage opgenomen berekeningen wijzigingen in de reeds bestaande tekeningen worden aangebracht, of details anders moeten worden uitgevoerd. Indien niet uitdrukkelijk anders is bepaald, gaan wij er vanuit, dat de diverse bescheiden door derden op elkaar worden afgestemd en wijzen wij verantwoordelijkheid van eventuele verschillen in detaillering, maatvoering e.d. zonder meer van de hand. De verschillende berekeningen zijn gebaseerd op de tekeningen d.d Etten-Leur, Nex2us D.R. van Dongen gwg.drvd.a0 Pagina 4

5 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs 2. Karakteristieke geluidwering 2.1. Wettelijk kader De normstelling in het Bouwbesluit heeft betrekking op de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, de zogenaamde karakteristieke geluidwering G A ; k. Deze moet groter zijn dan het verschil tussen de geluidbelasting (veroorzaakt door wegverkeer, railverkeer, industrielawaai, etc.) op de gevel en een vastgesteld binnenniveau (grenswaarde) in het verblijfsgebied. Als nu de geluidwering voldoet aan de norm, dan geldt automatisch dat aan de grenswaarde van het binnenniveau wordt voldaan. De toetsingsgrootheid is echter de geluidwering G A ; k, zie ook tabel Met betrekking tot de normstelling wordt aansluiting gevonden bij Hoofdstuk 3, artikel 3.2 en artikel 3.3, lid 1 en 4 van het vigerende Bouwbesluit: Voor de verblijfsgebieden aanwezig in onderhavige situatie geldt een grenswaarde van het binnenniveau als aangegeven in tabel Tabel Grenswaarden verblijfsgebied in db L d e n wegverkeerslawaai Omschrijving Omschrijving conform tabel 3.1 Grenswaarde in db wegverkeerslawaai Verblijfsgebied Andere woonfunctie 33 De norm voor de G A, k komt nu als volgt tot stand voor verblijfsgebieden: " Voor wegverkeerslawaai: G A k = B - 33 [db] Waarin: B = de hoogste geluidbelasting in db op de gevels, grenzend aan het beschouwde verblijfsgebied; GA,k = de karakteristieke geluidwering van desbetreffende scheidingsconstructie gwg.drvd.a0 Pagina 5

6 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Gevelbelasting D e g e v e l b e l a s t i n g is o n t l e e n d a a n e e n o n d e r z o e k v a n K u i p e r C o m p a g n o n s N L. I M R O B P P O N T W d. d , Ruimtelijke (rapport onderbouwing "Oostmere, Meerpolder project 72/73, 2e fase") w a a r i n d e g e l u i d s b e l a s t i n g v o o r d i t p l a n i s b e p a a l d. De r e s u l t a t e n v a n dit o n d e r z o e k zijn o p g e n o m e n in f i g u u r ÌA^v V m n - W ŕ ŕ M U ĮflM.II I - H H» p M M W ļ ļ ^ ļ į ļ I I f \ K m w.'w 3 ^ O U BenAenngsrcsjlaten Oostmcedaan GelwOsöelasťrç i n d B ( A ) Figuur gecumuleerde 2.3. geluidsbelasting inclusief correctie conform artikel 110g Wgh Wegverkeerslawaai Op de noord-westgevel bedraagt de geluidsbelasting op de eerstelijnsbebouwing maximaal 60 db L d e n v a n w e g e w e g v e r k e e r s l a w a a i. D e w o n i n g e n i nd e t w e e d e lijn o n d e r v i n d e n e e n g e l u i d s b e l a s t i n g v a n maximaal 50 db. B o v e n g e n o e m d e w a a r d e n zijn exclusief correctie ex. artikel g W e t g e l u i d h i n d e r. De z u i d - o o s t g e v e l s k u n n e n als ' g e l u i d l u w ' b e s c h o u w d w o r d e n. O p d e n o o r d - w e s t g e v e l e n n o o r d - o o s t gevel bedraagt de g e c u m u l e e r d e gevelbelasting 3 d B lager Materiaal gebruik Volgens informatie van de opdrachtgever wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de volgende materialen en akoestische voorzieningen:» De t o t a l e m a s s a v a n d e s p o u w m u u r b e d r a a g t ca k g / m o 2 Binnenblad: 120 m m kalkzandsteen, s p o u w m e t m m Recticel E u r o W a l l (hoogwaardige) isolatie; o Buitenblad: 100 m m metselwerk;» Dak: o m g e k e e r d e s p o r e n d a k kg/m.2 m e t volledig m i n e r a l e w o l vulling;» Beglazing: blank isolatieglas m e t e e n o p b o u w van m m ;» Kozijnen: houten kozijnen;» Ventilatie: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer;» Roosters: voorgevel; BUVA TopStream, achtergevel; BUVA FitStream;» N a a d d i c h t i n g : bij d e u r e n e n r a m e n s c h u i m b a n d e n a f d e k l a t ;» K i e r d i c h t i n g : bij r a m e n g o e d e d u b b e l e d i c h t i n g e n bij d e u r e n e n k e l e r o n d o m gwg.drvd.a0 Pagina 6

7 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs De akoestische gegevens van deze materialen worden gebruikt als invoer voor de berekening. Wanneer deze gegevens niet of gedeeltelijk voorhanden zijn wordt, daar waar nodig is, een aanname gedaan of worden de gegevens benaderd. Hier wordt te allen tijde uitgegaan van minimaal gelijkwaardige akoestische eigenschappen Berekeningen De geluidwering is berekend met behulp van een rekenmodel conform NPR BOA ontwikkeld door Diractivity Software is gehanteerd als rekenmodel. De volgende maatgevende ruimtes zijn in dit onderzoek beschouwd: Woningtype Verblijfsgebied Verblijfsruimte Avl [m 2 ] Ventilatie eis [dmys] A V G 1 Woonkamer/keuken 40,1 31,3 A VG2 Slaapkamer 1, 2, en 3 35,3 31,7 Ah V G 1 Woonkamer/keuken 40,1 31,3 Ah VG2 Slaapkamer 1, 2, en 3 35,3 31,7 Ah2 V G 1 Woonkamer/keuken 41,5 29,8 Ah2 VG2 Slaapkamer 1, 2, en 3 36,9 33,2 B V G 1 Woonkamer/keuken 40,1 20,4 B VG2 Slaapkamer 1, 2, en 3 35,3 31,7 Ch V G 1 Woonkamer/keuken 44,0 27,8 Ch VG2 Slaapkamer 1, 2, en 3 39,1 35,2 De ventilatie-eis is ontleend uit de ventilatiebalans die in bijlage II is toegevoegd gwg.drvd.a0 Pagina 7

8 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs 2.6. Conclusies en aanbevelingen Teneinde aan de vigerende normstelling te voldoen zijn akoestische voorzieningen noodzakelijk. Tabel bevat de berekende waarden voor de G A k met inbegrip van de normwaarden op basis van de toepassing van deze voorzieningen. Bijlage I bevat de uitgebreide uitvoer van de berekeningen. Tabel rekenresultaten geluidwering (G a ; k in db) Woning type Verblijfsgebied Verblijfsruimte Ga;k [db] berekend Norm Voldoet [ja/nee] A V G 1 Woonkamer/keuken 27,8 27 Ja A VG2 Slaapkamer 1, 2 en 3 27,5 27 Ja Ah V G 1 Woonkamer/keuken Ja Ah VG2 Slaapkamer 1, 2 en Ja Ah2 V G 1 Woonkamer/keuken Ja Ah2 VG2 Slaapkamer 1, 2 en 3 33,2 27 Ja B V G 1 Woonkamer/keuken 27,8 27 Ja B VG2 Slaapkamer 1, 2 en 3 27,5 27 Ja Ch V G 1 Woonkamer/keuken Ja Ch VG2 Slaapkamer 1, 2 en 3 26,3 27 Ja Uitgaande van de in paragraaf 2.4 genoemde materialen en akoestische voorzieningen en de extra akoestische voorzieningen beschreven in de volgende paragraaf, voldoet de geluidwering van de gevel in alle verblijfsgebieden aan de gestelde normering. Hierbij geldt automatisch dat de grenswaarden met betrekking tot binnen niveaus, zie paragraaf 2.1, niet worden overschreden Akoestische voorzieningen In tabel zijn de voorzieningen opgenomen die noodzakelijk zijn om aan de vigerende normstelling te voldoen, voor zover deze afwijken van het materiaalgebruik, opgenomen in paragraaf 2.4. Woningtype Verblijfsgebied Gevel Rooster/ suskast Kierdichting Type Lengte [m] A+B V G 1 (woonkamer) Achtergevel Voorgevel Sbu28f 1,66 K35a K45 A+B+Ah VG2 (slk 1) Achtergevel Sbu28d 1,24 K45 A+B+Ah VG2 (slk 2) Voorgevel Sbu41a 0,80 K45 A+B+Ah+Ah^ VG2 (slk 3) Achtergevel Sbu28d 0,80 K45 Voorgevel - - K45 Ah+Ch V G 1 (woonkamer) Achtergevel Sbu28f 1,66 K35a Zijgevel Voorgevel - - K45 Ah2 V G 1 (woonkamer) Achtergevel Zijgevel Sbu28f 1,66 K35a K45 Ah^+Ch VG2 (slk 1) Ah2 VG2 (slk 2) Ch VG2 (slk 2) Achtergevel Zijgevel Voorgevel Zijgevel Voorgevel Zijgevel Sbu28d 1,24 K45 K45 Sbu41a 0,80 K45 K45 Sbu27e 0,80 K45 K45 Ch VG2 (slk 3) Achtergevel Sbu28d 0,80 K45 De enige afwijking betreft het toepassen van een susrooster (BUVA SusStream Luna 14-ZR) in slaapkamer 2 op de noord-westgevel op de eerstelijnsbebouwing gwg.drvd.a0 Pagina 8

9 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Roosters Sbu27e: het betreft een rooster BUVA TopStream-14-ZR met een debiet van 14,3 dmvs per m 1, met een gewogen geluidisolatie van 26,8 db(a); Sbu28d: het betreft een rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR met een debiet van 13,9 dm'/s per m 1, met een gewogen geluidisolatie van 28,1 db(a); Sbu28f: het betreft een rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR met een debiet van 20,6 dm'/s per m 1, met een gewogen geluidisolatie van 27,6 db(a); Suskasten Sbu41a: het betreft een suskast BUVA SusStream Luna 14-ZR met een debiet van 14,4 dmvs per m 1, met een gewogen geluidsisolatie van 41,1 db(a); Kierdichting Ramen K45: Er dient bij de ramen dubbele kierdichting te worden toegepast. De kierdichtingsprofielen dienen in de draaiende delen te worden geïntegreerd en dienen een invering van tenminste 3,5 m m te hebben. De kierdichting dient rondom te worden aangebracht (hoeken gelast). In verband met een goede werking van de kierdichting dienen de draaiende delen van een bij voorkeur 3-punts knevelsluiting te worden voorzien. Met betrekking tot de keuze van de raamscharnieren is het belangrijk dat deze na te stellen zijn. Deuren K35a: Er dient een enkele kierdichting te worden toegepast. De kierdichtingsprofielen dienen in de draaiende/ schuivende delen te worden geïntegreerd en dienen een invering te hebben zodanig dat een gewogen geluidisolatie behaald wordt van 35,2 db(a). De kierdichting dient rondom te worden aangebracht (hoeken gelast). In verband met een goede werking van de kierdichting dienen de draaiende delen van een bij voorkeur 3-punts knevelsluiting te worden voorzien. Met betrekking tot de keuze van de deurscharnieren is het belangrijk dat deze na te stellen zijn gwg.drvd.a0 Pagina 9

10 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Bijlage I - uitvoer berekeningen geluidwering gevel 1=1 lol I I kal i s 005TMEERLAAN 3 í ( 3 Ĺļ 3 'llį'ľr ' t 1 - į D * v. J ç ^ 1 AH 7 7 V 2 3 B Ē sp T 4 5 A A t A v 7 B a B sp V 9 A sp 1 ~ 1 l~ c-: ) ( ) n H \~ -f-r- CH ĽH sp C C 3D 31 C C sp ] woningen ïfi 19 C sp C woni t Ĵ4DŨ ZO śp gen! 1 )lo 7 İ3 ÌİO "I r 'TT 1 r-ņ 1 1 p 32 Î3 c c i jü c sp ĵ woningen İ400 C 1ÛĒ t t î ~ ) I 0 1 f ĵj T 1D A sp 11 oe 1Û < 1 1 c2 B sp - í v 11 A sp V J 12 B 13 B sp A H 2 ' 1 1 l I \ O r T 1 L 2} 24 (į sp ZE sp S sp 1 ŕ 1 3Ē c c3 ĨT C sp - X 38 C 39 D 40 D A i ZB sp ÍÇlí ň 1 * 1 41 D JH 1 r J C : 1 İM 1 1 II 1 1 1/ĩľľM 1 II 1. 1 II 1 I/OM 1 1 II 1 1 TrfS JJ gwg.drvd.a0 Pagina 10

11 BOA Geluidwering Gevels Nex2us project , 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectdatum Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV Uitgevoerd door D.R. van Dongen (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 gebouw type A Rekenmethode N P R 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) Spectrum weg2012 Uitgevoerd door D.R. van Dongen Ci totaal

12 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG1 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 6.7 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 27.8 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 34.2 dmą/s debiet, vereist 31.3 dimű/s woonkamer/keuken Su,ruimte 6.7 m2 GA;k 27.8 db GA;k, vereist 25.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 35.0 db GA Lp 25.0 db Lp voorgevel NW Su,gevel 6.7 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 29.4 db H D -- m -- m GA,gevel 36.5 db GA,g Lp,gevel 23.5 db Gi,g Lp,g wand 4.10m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgari RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

13 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 13.3 m 2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 33.0 db GA,gevel 40.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 19.8 db Lp,g wand 6.05m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 4.99m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 2.22m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.80m na50 naad Band en lat RA kier 6.60m k35a kier Bij deuren met enkele aanslag rondom RA rooster 1.66m sbu28f rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: 0.7 Qv: 20.6 dmû/s debiet: 34.2 dmû/s

14 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG2 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 7.2 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 27.5 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 39.9 dnŵs debiet, vereist 31.7 dmû/s slaapkamer 1 Su,ruimte GA;k GA;k, vereist V T,ref GA Lp 0 m db 25.0 db 38.2 m3 0.5 s 38.1 db 21.9 db GA Lp achtergevel ZO Su,gevel Cfs figuur ( NPR5272 ) 7.3 m2 handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 38.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.9 db Lp,g Cl Cfs wand 4.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.97m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.83m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.75m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 1.24m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 17.2dm3Zs slaapkamer 2 Su,ruimte 7.2 m2 GA;k 28.8 db GA;k, vereist 25.0 db V 33 m3 T,ref 0.5 s GA 30.6 db GA Lp 29.4 db Lp

15 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 voorgevel NW Su,gevel Cfs figuur ( NPR5272 ) 7.2 m2 handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 28.8 db Cl Cfs GA,gevel 30.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.4 db Lp,g wand 4.60m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA suskast 0.80m sbu41a suskast BUVA SusStream Luna 14 - ZR Celev: berekend H: 3.1 m D: 21.3 m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 12.7 Qv: 14.4 dm3zs debiet: 11.5dm3Zs DneA Celev Cpos slaapkamer 3 Su,ruimte 0 m2 GA;k 99.9 db GA;k, vereist 25.0 db V 22.4 m3 T,ref 0.5 s GA 37.6 db GA Lp 22.4 db Lp

16 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 5.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 37.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.4 db Lp,g wand 3.64m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.41 m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.75m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.86m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 0.80m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 11.1 dm3zs

17 BOA Geluidwering Gevels Nex2us project , 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectdatum Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV Uitgevoerd door D.R. van Dongen (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 gebouw type Ah Rekenmethode N P R 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) Spectrum weg2012 Uitgevoerd door D.R. van Dongen Ci totaal

18 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG1 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 32.3 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 33.0 db GA;k, vereist 27.0 d B debiet 34.2 dm3/s debiet, vereist 20.4 dimű/s woonkamer/keuken Su,ruimte 32.3 m2 GA;k 33.0 db GA;k, vereist 25.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 33.3 db GA Lp 26.7 db Lp voorgevel NW Su,gevel 6.7 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 36.2 db D -- m GA,gevel 36.5 db GA,g Lp,gevel 23.5 db Gi,g Lp,g wand 4.10m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgari RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

19 BOA Geluidwering Gevels achtergevel ZO Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 Su,gevel 13.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 39.9 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 40.2 db 19.8 db GA,g Gi,g Lp,g wand 6.05m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 4.99m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 2.22m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.80m na50 naad Band en lat RA kier 6.60m k35a kier Bij deuren met enkele aanslag rondom RA rooster 1.66m sbu28f rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 0.7 Celev Cpos Qv: 20.6 dm3zs debiet: 34.2 dm3zs 13 Sugevel 25.6 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 38.0 db GA,gevel 38.3 db GA,g Lp,gevel 21.7 db Gi,g Lp,g wand 22.34m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 2.52m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.78m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 7.62m na50 naad Band en lat RA

20 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG2 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 32.7 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 34.0 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 39.9 drrťž/s debiet, vereist 31.7 dmû/s slaapkamer 1 Su,ruimte GA;k GA;k, vereist V T,ref GA Lp 13.7 m db 25.0 db 38.2 m3 0.5 s 37.9 db 22.1 db GA Lp zijgevel ZW Su,gevel 13.7 m2 Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 50.9 db GA,gevel 50.9 db Lp,gevel 9.1 db Cl Cfs Gi,g Lp,g wand 13.67m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA

21 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 7.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 38.1 db GA,gevel 38.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.9 db Lp,g wand 4.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.97m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.83m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.75m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 1.24m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 17.2dm3Zs slaapkamer 2 Su,ruimte 19 m2 GA;k 30.6 db GA;k, vereist 25.0 db V 33 m3 T,ref 0.5 s GA 30.6 db GA Lp 29.4 db Lp

22 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 voorgevel NW Su,gevel 7.2 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 30.6 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 30.6 db 29.4 db GA,g Gi,g Lp,g wand 4.60m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA suskast 0.80m sbu41a suskast BUVA SusStream Luna 14 - ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 12.7 Qv: 14.4 dm3zs debiet: 11.5dm3Zs DneA Celev Cpos Su,gevel 11.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 50.9 db H D -- m -- m Cfs GA,gevel Lp,gevel 50.9 db 9.1 db GA,g Gi,g Lp,g wand 11.78m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA slaapkamer 3 Su,ruimte 0 m2 GA;k 99.9 db GA;k, vereist 25.0 db V 22.4 m3 T,ref 0.5 s GA 37.6 db GA Lp 22.4 db Lp

23 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 5.8 m 2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 37.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.4 db Lp,g wand 3.64m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.41 m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.75m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.86m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 0.80m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 11.1 dm3zs

24 BOA Geluidwering Gevels Nex2us project , 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectdatum Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV Uitgevoerd door D.R. van Dongen (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 gebouw type Ah2 Rekenmethode N P R 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) Spectrum weg2012 Uitgevoerd door D.R. van Dongen Ci totaal

25 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG1 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 32.3 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 33.0 db GA;k, vereist 27.0 d B debiet 34.2 dmi/s debiet, vereist 20.4 dimű/s woonkamer/keuken Su,ruimte 32.3 m2 GA;k 33.0 db GA;k, vereist 25.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 33.3 db GA Lp 26.7 db Lp voorgevel NW Su,gevel 6.7 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 36.2 db D -- m GA,gevel 36.5 db GA,g Lp,gevel 23.5 db Gi,g Lp,g wand 4.10m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgari RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

26 BOA Geluidwering Gevels achtergevel ZO Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 Su,gevel 13.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 39.9 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 40.2 db 19.8 db GA,g Gi,g Lp,g wand 6.05m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 4.99m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 2.22m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.80m na50 naad Band en lat RA kier 6.60m k35a kier Bij deuren met enkele aanslag rondom RA rooster 1.66m sbu28f rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR DneA Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 0.7 Celev Cpos Qv: 20.6 dm3zs debiet: 34.2 dm3zs 13 Sugevel 25.6 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 38.0 db GA,gevel 38.3 db GA,g Lp,gevel 21.7 db Gi,g Lp,g wand 22.34m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 2.52m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.78m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 7.62m na50 naad Band en lat RA

27 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG2 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 33.4 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 33.2 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 39.9 dm3s debiet, vereist 33.2 dm3/s slaapkamer 1 Su,ruimte 14.4 m2 GA;k 36.0 db GA;k, vereist 25.0 db V 42.6 m3 T,ref 0.5 s GA 36.0 db GA Lp 24.0 db Lp voorgevel NW Su,gevel 0.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 60.6 db GA,gevel 60.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel -0.6 db Lp,g wand 0.83m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA Su,gevel 13.6 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 39.4 db GA,gevel 39.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 20.6 db Lp,g wand 12.45m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 0.67m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.49m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 4.54m na50 naad Band en lat RA kier 4.00m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

28 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 8.1 m 2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 38.6 db GA,gevel 38.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.4 db Lp,g wand 5.31 m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.97m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.83m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.75m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 1.24m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 17.2dm3Zs slaapkamer 2 Su,ruimte 19 m2 GA;k 3 db GA;k, vereist 25.0 db V 33.7 m3 T,ref 0.5 s GA 3 db GA Lp 3 db Lp

29 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 voorgevel NW Su,gevel 7.2 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 30.7 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 30.7 db 29.3 db GA,g Gi,g Lp,g wand 4.60m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA suskast 0.80m sbu41a suskast BUVA SusStream Luna 14 - ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 12.7 Qv: 14.4 dm3zs debiet: 11.5dm3Zs DneA Celev Cpos Su,gevel 11.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 38.4 db GA,gevel 38.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.6 db Lp,g wand 10.62m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 0.67m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.49m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 4.54m na50 naad Band en lat RA kier 4.00m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA slaapkamer 3 Su,ruimte 0 m2 GA;k 99.9 db GA;k, vereist 25.0 db V 22.4 m3 T,ref 0.5 s GA 37.6 db GA Lp 22.4 db Lp

30 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 6 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 37.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.4 db Lp,g wand 3.82m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.41 m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.75m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.86m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 0.80m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 11.1 dm3zs

31 BOA Geluidwering Gevels Nex2us project , 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectdatum Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV Uitgevoerd door D.R. van Dongen (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 gebouw type B Rekenmethode N P R 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) Spectrum weg2012 Uitgevoerd door D.R. van Dongen Ci totaal

32 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG1 totaal Geluidbelasting 60 db Opgegeven als Lden Su,tot 6.7 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 27.8 db GA;k, vereist 27.0 db debiet 34.2 dmą/s debiet, vereist 31.3 dimű/s woonkamer/keuken Su,ruimte 6.7 m2 GA;k 27.8 db GA;k, vereist 25.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 35.0 db GA Lp 25.0 db Lp achtergevel ZO Su,gevel 13.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 33.0 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 40.2 db 19.8 db GA,g Gi,g Lp,g wand 6.05m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgari RA glas 4.99m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 2.22m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.80m na50 naad Band en lat RA kier 6.60m k35a kier Bij deuren met enkele aanslag rondom RA rooster 1.66m sbu28f rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 0.7 Qv: 20.6 dm3zs debiet: 34.2 dm3zs DneA Celev Cpos

33 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 Su,gevel 6.7 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 29.4 db GA,gevel Lp,gevel 36.5 db 23.5 db GA,g Gi,g Lp,g wand 4.10m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

34 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG2 totaal Geluidbelasting Opgegeven als Su,tot GA;k GA;k, vereist debiet debiet, vereist 60 db 7.2 m2 Lden (Opp. uitw. gevelconstructie 27.5 db 27.0 db 39.9 dnŵs 31.7 dmû/s verblijfsgebied) slaapkamer 1 Su,ruimte GA;k 0 m db GA;k, vereist 25.0 db V 38.2 m3 T,ref GA s db GA Lp 21.9 db Lp achtergevel ZO Su,gevel 7.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 38.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.9 db Lp,g Cfs wand 4.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.97m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.83m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.75m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 1.24m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 17.2dm3Zs slaapkamer 2 Su,ruimte 7.2 m2 GA;k 28.8 db GA;k, vereist 25.0 db V 33 m3 T,ref 0.5 s GA 30.6 db GA Lp 29.4 db Lp

35 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 voorgevel NW Su,gevel 7.2 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 28.8 db GA,gevel Lp,gevel 30.6 db 29.4 db GA,g Gi,g Lp,g wand 4.60m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.88m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.72m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.50m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA suskast 0.80m sbu41a suskast BUVA SusStream Luna 14 - ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 12.7 Qv: 14.4 dm3zs debiet: 11.5dm3Zs DneA Celev Cpos slaapkamer 3 Su,ruimte 0 m2 GA;k 99.9 db GA;k, vereist 25.0 db V 22.4 m3 T,ref 0.5 s GA 37.6 db GA Lp 22.4 db Lp

36 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 achtergevel ZO pg: :35 Su,gevel 5.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 99.9 db GA,gevel 37.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.4 db Lp,g wand 3.64m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.41 m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.75m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 5.86m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 0.80m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR DneA Celev: handinvoer Celev H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Cpos Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 11.1 dm3zs

37 BOA Geluidwering Gevels Nex2us project , 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Projectdatum Opdrachtgever Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV Uitgevoerd door D.R. van Dongen (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 gebouw type Ch Rekenmethode N P R 5272 V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) Spectrum weg2012 Uitgevoerd door D.R. van Dongen Ci totaal

38 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG1 totaal Geluidbelasting 50 db Opgegeven als Lden Su,tot 50.2 m2 (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) GA;k 26.0 db GA;k, vereist 2 db debiet 34.2 dm3s debiet, vereist 27.8 dm3/s woonkamer/keuken Su,ruimte 50.2 m2 GA;k 24.8 db GA;k, vereist 18.0 db V m3 T,ref 0.5 s GA 24.8 db GA Lp 25.2 db Lp voorgevel ZO Su,gevel Cfs figuur ( NPR5272 ) absorptie plafond hoogte gesloten diepte balkon/galerij GA;k,gevel ballustrade 8.7 m2 handinvoer -- m -- m 51.2 db Cl Cfs GA,gevel 51.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel -1.2 db Lp,g wand 5.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgari RA glas 2.23m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.95m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.30m na50 naad Band en lat RA kier 3.50m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA Sugevel 26.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 32.8 db H D -- m -- m Cfs GA,gevel Lp,gevel 32.8 db 17.2 db GA,g Gi,g Lp,g wand 19.66m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 5.04m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 1.56m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 15.24m na50 naad Band en lat RA

39 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 achtergevel NW Su,gevel 15.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 25.6 db Cfs GA,gevel Lp,gevel 25.6 db 24.4 db GA,g Gi,g Lp,g wand 8.05m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 4.99m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 2.22m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 10.80m na50 naad Band en lat RA kier 6.60m k35a kier Bij deuren met enkele aanslag rondom RA rooster 1.66m sbu28f rooster BUVA Fitstream FS 21-ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: 0.7 Qv: 20.6 dm3zs debiet: 34.2 dm3zs DneA Celev Cpos

40 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 verblijfsgebied VG2 totaal Geluidbelasting Opgegeven als Su,tot GA;k GA;k, vereist debiet debiet, vereist 50 db 47.7 m2 Lden (Opp. uitw. gevelconstructie 26.3 db 2 db 39.8 dnŵs 35.2 dmû/s verblijfsgebied) slaapkamer 1 Su,ruimte 22.9 m2 GA;k 24.0 db GA;k, vereist 18.0 db V 48.9 m3 T,ref 0.5 s GA 24.0 db GA Lp 26.0 db Lp voorgevel ZO Su,gevel 2 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m Vanwege het karakter van deze gevel is de oppervlakte ervan niet opgenomen in Su,r GA;k,gevel 72.3 db Cfs GA,gevel 72.3 db GA,g Gi,g Lp,gevel db Lp,g wand 2.00m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA Sugevel 13.6 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 37.0 db D -- m GA,gevel Lp,gevel 37.0 db 13.0 db GA,g Gi,g Lp,g wand 12.45m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 0.67m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.49m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 4.54m na50 naad Band en lat RA kier 4.00m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA

41 BOA Geluidwering Gevels Nex2us (c) diractivity-software BV 2015 pg: :35 achtergevel NW Su,gevel 9.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs hoogte gesloten ballustrade -- m diepte balkon/galerij -- m GA;k,gevel 24.2 db GA,gevel Lp,gevel 24.2 db 25.8 db GA,g Gi,g Lp,g wand 6.48m2 mw51c wand Steen. spouwmuur 400 kgan RA glas 1.97m2 gd27d glas 4/15/5 m m RA kozijn 0.83m2 ko37 kozijn Kozijn K RA naad 6.75m na50 naad Band en lat RA kier 3.54m k45 kier Dubbele dichting indrukking 3,5 m m RA rooster 1.24m sbu28d rooster BUVA Fitstream FS 14-ZR Celev: handinvoer H: -- m D: -- m Cpos: handinvoer Dv -- m Dh -- m RqA: -0.5 Qv: 13.9dm3Zs debiet: 17.2dm3Zs DneA Celev Cpos slaapkamer 2 Su,ruimte 19 m2 GA;k 33.6 db GA;k, vereist 18.0 db V 33.7 m3 T,ref 0.5 s GA 33.6 db GA Lp 16.4 db Lp

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Asterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Stellingwerf Vijfhuizen;

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Geluidsonderzoek MCO locatie

Geluidsonderzoek MCO locatie BIJLAGE 5 Geluidsonderzoek MCO locatie Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te realiseren multifuntioneel centrum te Oostwold Rapport 4091135.R03 Opdrachtgever: Gemeente Leek Postbus 100 9350

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie

Zuiderhoeven Hoofddorp Rapportage geluidwering gevel. Datum 26 oktober 2016 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E asterda.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Zuiderhoeven

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Studentenhuisvesting Woudenstein Erasmus campus Rotterdam In t Hart van de Bouw Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 3.1 Uitgangspunten 5 3.2 Rekenmethode 5 3.3 Kiertermwaarden 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 5.1 Woning

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel te Lopik Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve Rapport: 20120605 Geluidsanering 2 woningen in het kader van de Reconstructie kruising Hoofdweg / Bähler Boermalaan / Burg. Legroweg te Paterswolde Datum: 26 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.)

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Projectnr. M15 206.402 Opdrachtgever : Lucassen Projecten BV Bosserheide 53 5855 EB Well Adviseur : K+ Adviesgroep bv

Nadere informatie

3 woningen Leidsestraat te Hillegom

3 woningen Leidsestraat te Hillegom 3 woningen Leidsestraat te Hillegom Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R023628aaA1.rsa Datum 15 december 2010 Auteur dhr. ing.

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Cobie Buijs c@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie