Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Opdrachtgever Contactpersoon Gemeente Echt-Susteren Postbus AL ECT e heer M. van den Broek Behandeld door e heer ing. R..R. Slangen e heer P.G.. Kerckhoffs Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICT Postbus AL MAASTRICT Telefoon Fax Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten Rekenmethode oofdstuk 6 Reken- en meetvoorschrift geluid Rekenprogramma Kieren, naden en beglazingswijze 4 3 Geluidbelasting en wettelijk toegestaan binnenniveau 6 4 Geluidwering huidige uitwendige scheidingsconstructie Berekeningen geluidwering Toetsing geluidwering 7 5 Conclusie 9 Bijlagen Bijlage I Bouwkundige gegevens woningen Bijlage II Berekening geluidwering gevel Loperweg 7 Bijlage III Berekening geluidwering gevel Loperweg 14 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 2

4 1 Inleiding In opdracht van gemeente Echt-Susteren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevelgeluidwering voor industrielawaai van de woningen aan de Loperweg 7 en 14 te Echt. Aanleiding voor het onderzoek is het optredende geluidniveau ter plaatse van de woningen ten gevolge van het gezoneerd industrieterrein e Loop te Echt. Ten aanzien van de optredende geluidniveaus ter plaatse van de gevels van de woningen is door Cauberg-uygen reeds eerder een akoestisch onderzoek verricht: rapport , d.d. 21 februari Uit dit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de Loperweg 7 en 14 een geluidniveau wordt berekend van 56 db(a) vanwege het industrieterrein. Voor deze woningen wordt een procedure ogere grenswaarden doorlopen. Als onderdeel van deze procedure dient te worden onderzocht of met de vastgestelde gevelbelasting wordt voldaan aan het conform Wet geluidhinder gestelde maximale binnenniveau. iertoe is een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de geluidwering van de bestaande gevel voor de geluidgevoelige ruimten. Indien deze ontoereikend is om bij de vastgestelde geluidbelasting een maximaal binnenniveau van 35 db(a) te garanderen, dan wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om dit wel te bereiken. e geluidwering van de huidige gevels wordt berekend voor alle geluidbelaste geluidgevoelige vertrekken van de onderhavige woningen. et onderzoek en de daarbij horende berekeningen zijn gebaseerd op woningdossiers beschikbaar gesteld door gemeente Echt-Susteren. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 3

5 2 Uitgangspunten 2.1 Rekenmethode e akoestische berekeningen worden uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid Conform dit voorschrift dient de geluidwering van de gevel door middel van een berekening bepaald te worden volgens de in NEN-EN beschreven rekenmethode, toegepast op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 6 van dit Reken- en meetvoorschrift geluidhinder e toelichting van dit voorschrift geeft aan dat er een nadere toelichting voor het hanteren van deze rekenmethode is beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR Binnen dit onderzoek worden de berekeningen uitgevoerd conform NPR 5272 die aansluit op NEN-EN oofdstuk 6 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 oofdstuk 6 behorende bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 beschrijft de wijze waarop omgegaan dient te worden met de bepaling van de geluidwering bestaande gebouwen. Volgens het Reken- en meetvoorschrift dient - indien er door een aanwezige gevel, anders dan door het openen van ramen, ventilatie kan plaatsvinden, zoals door kieren, ventilatieroosters of ventilatieklepjes - de geluidwering te worden bepaald voor de situatie dat de desbetreffende ventilatieopeningen zijn gesloten en afgedicht. Ter compensatie dient een opening in de gevel in rekening te worden gebracht met een ventilatieopening met bijbehorende capaciteit ter grootte van de helft van de volgens het Bouwbesluit 2012 vereiste capaciteit. Aan deze opening wordt een geluidisolatiewaarde van 0 db(a) toegekend. Indien in de gevel ventilatieopeningen aanwezig zijn met een geluidisolatiewaarde groter dan 0 db(a) dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend geacht. Voor een gesloten gevel wordt een kierterm van db(a) aangehouden. Er zijn enkele bijzondere situaties waarbij hiervan afgeweken mag worden indien de daadwerkelijke geluidwering lager wordt geacht, namelijk indien zich in de gevel schuif-, kantel-, stolp- en stalen ramen en/of deuren bevinden. e akoestische effecten van eventueel achterstallig onderhoud worden buiten beschouwing gelaten Rekenprogramma Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Boa, versie van diractivity-software BV. In dit rekenprogramma is de rekenmethode conform NPR 5272 opgenomen. 2.2 Kieren, naden en beglazingswijze Voor de beoordeling van de in de praktijk aangetroffen kieren, naden en beglazingswijzen wordt gebruik gemaakt van de beschreven kwaliteiten en toepassingsvormen conform de erziening Rekenmethode Geluidwering Gevels. In deze brochure is tabel 2.1 opgenomen. In deze tabel worden voorkomende kieren, naden en beglazingswijzen uiteengezet met de daarbij behorende akoestische kwaliteit. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 4

6 Tabel 2.1: Kwaliteit kieren, naden en beglazingswijze Naad-, kier- of beglazingstype Kierterm K [db(a)] NAEN Kozijn - steen - tweezijdig gekit, afdeklat - schuimband, afdeklat - alleen afdeklat akraamkast - dakbeschot - geen extra afdichting - dichting met band of kit Suskast - kozijn/raam - gekit - alleen schuimband KIEREN Ramen - niet te openen - dubbele dichting - enkele dichting o buisprofiel o lipprofiel - geen dichting hoogte > 5 mm hoogte 5 mm hoogte > 9 mm hoogte 7-9 mm hoogte <7 mm euren - tochtband, geen extra dichting bij dorpel - enkele aanslag rondom, diverse profielen - dubbele aanslag rondom akramen - raam - op - kast, enkel profiel - raam - in - kast, enkel profiel - drievoudig profiel BEGLAZINGSWIJZE - gesloten beglaasd; droog beglaasd, schuimband met speciale onderlat, kunststofraam met lipprofiel - droog beglaasd, band met/zonder topafdichting - idem, slechte uitvoering Binnen dit onderzoek wordt de akoestische invloed van de voorkomende kieren, naden en beglazingswijzen beoordeeld als een kierterm. eze kierterm omschrijft de gezamenlijke invloed van de kieren, naden en beglazingswijzen in een frequentie onafhankelijke term. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 5

7 3 Geluidbelasting en wettelijk toegestaan binnenniveau e vastgestelde geluidbelastingen op de gevel van de onderhavige woning ten gevolge van het gezoneerd industrieterrein e Loop zijn in een eerder stadium onderzocht en beschreven in rapport Akoestisch onderzoek herzonering industrieterrein e Loop te Echt met referentie , d.d. 21 februari In de Wet geluidhinder is vastgelegd dat de buitengevel een zodanige kwaliteit dient te hebben, dat de geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai in geluidgevoelige ruimten in de woning (binnenniveau) 35 db(a) niet te boven zal gaan. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde geluidbelastingen en de te toetsen binnenniveaus voor de onderhavige woning weergegeven. Tabel 3.1: Geluidbelasting en te toetsen binnenniveau Woning Vastgestelde geluidbelasting [db] Wettelijk toegestaan binnenniveau [db] Industrielawaai Loperweg Loperweg 14 westgevel Loperweg 14 noordgevel Loperweg 14 zuidgevel Loperweg 14 oostgevel Voor alle geluidgevoelige vertrekken binnen de woningen zoals genoemd in tabel 3.1 worden de bestaande gevelwering en het optredende binnenniveau berekend. Indien de geluidwering van de huidige gevelconstructie ontoereikend is, worden aanvullende geluidwerende gevelmaatregelen gedimensioneerd. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 6

8 4 Geluidwering huidige uitwendige scheidingsconstructie 4.1 Berekeningen geluidwering e gegevens, die nodig zijn, ten behoeve van het berekenen van de geluidwering van de huidige gevelconstructie aangeleverd door gemeente Echt-Susteren en betreffen: - beschikbare bouwtekeningen; - een uitwerking van eerder uitgevoerde akoestische berekeningen in het kader van een saneringsonderzoek verkeerslawaai door K+ Adviesgroep BV. ierbij is ervan uitgegaan dat de akoestische maatregelen in het kader van sanering wegverkeerslawaai zijn aangebracht. In bijlage I zijn de beschikbare tekeningen opgenomen. e geluidwering van de huidige gevelconstructie is bepaald op basis van NPR et benodigde geluidspectrum is daarbij afgeleid uit de berekende geluidniveaus ter plaatse van de woningen. In tabel 4.1 is het specifieke spectrum per woning beschreven. e berekeningen worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 uitgevoerd voor de octaafbanden met de middenfrequenties 125 t/m 2000 z. Tabel 4.1: Gehanteerd referentiespectrum in db Frequentieband [z] Loperweg 7-14,6-10,4-6,6-4,2-6,3 Loperweg 14-15,1-11,4-6,8-4,0-6,2 In bijlage II en III worden de berekeningen van de geluidwering voor de huidige gevelconstructie weergeven voor respectievelijk de Loperweg 7 en Toetsing geluidwering In navolgend overzicht worden de geluidbelastingen, alsmede de berekende geluidweringen voor de huidige gevelconstructies vermeld. Tevens wordt getoetst of de geluidwerende eigenschappen van de huidige gevelconstructies toereikend zijn om het toegestane binnenniveau te waarborgen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 7

9 Tabel 4.2: Toetsing geluidwering huidige gevel Vertrek Bouwlaag Geluidbelasting [db(a)] Geluidwering huidige gevel [db(a)] Binnenniveau [db(a)] Toetsing Industrielawaai Loperweg 7 Slaapkamer Begane grond 56 23, Studeerkamer/woonkamer Begane grond 56 22, Slaapkamer 1 Verdieping 56 25, Slaapkamer 2 Verdieping 56 25, Loperweg 14 Keuken 1 Begane grond 56 27, Keuken 2 Begane grond 56 26, Woonkamer 1 Begane grond 52 29, Woonkamer 2 Begane grond 52 23, Slaapkamer 1 Begane grond 55 33, Slaapkamer 2 Verdieping , Slaapkamer 3 Verdieping , Slaapkamer 4 Verdieping , Slaapkamer 5 Verdieping , Slaapkamer 6 Verdieping , Slaapkamer 7 Verdieping , Slaapkamer 8 Verdieping , Slaapkamer 9 Verdieping , Slaapkamer 10 Verdieping , Toetsing + Voldoet aan gestelde geluidweringeis - Voldoet niet aan gestelde geluidweringeis Uit tabel 4.2 volgt dat voor alle geluidgevoelige ruimten binnen de woningen gelegen aan de Loperweg 7 en 14 de geluidwerende kwaliteit van de gevels, uitgaande van de huidige bouwkundige situatie, toereikend is. it betekent dat het maximaal toegestaan binnenniveau van 35 db(a) gewaarborgd kan worden. Voor deze vertrekken hoeven dan ook geen aanvullende gevelmaatregelen gedimensioneerd en aangebracht te worden. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 8

10 5 Conclusie In opdracht van gemeente Echt-Susteren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevelgeluidwering van de woningen aan de Loperweg 7 en 14 te Echt. Voor deze woningen is een gedetailleerd onderzoek gedaan naar de geluidwering van de bestaande gevel voor alle geluidbelaste geluidgevoelige ruimten. Getoetst is of met de huidige gevelconstructies voldaan kan worden aan het maximaal toegestane binnenniveau conform Wet geluidhinder. Uit tabel 4.1 blijkt dat voor alle geluidgevoelige ruimten binnen de woningen gelegen aan de Loperweg 7 en 14 de geluidwerende kwaliteit van de gevels, uitgaande van de huidige bouwkundige situatie, toereikend is. it betekent dat het maximaal toegestaan binnenniveau van 35 db(a) gewaarborgd kan worden. Voor deze vertrekken hoeven dan ook geen aanvullende gevelmaatregelen gedimensioneerd en aangebracht te worden. Cauberg-uygen Raadgevende Ingenieurs BV e heer ing. R..R. Slangen Senior Adviseur Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt april 2013 Bladzijde 9

11 Bijlage I Bouwkundige gegevens woningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt R. Slangen

12

13

14

15

16

17

18 Bijlage II Berekening geluidwering gevel Loperweg 7 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt R. Slangen

19 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 project , Woningisolatie Loperweg 7 en 14 te Echt Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Gemeente Echt-Susteren Pke gebouw Loperweg 7 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door Ci PKE totaal

20 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Studeerkamer/woonkamer totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 33.4 m2 GA;k 23.5 db GA;k, vereist 21.0 db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Studeerkamer/woonkamer Su,ruimte 33.4 m2 GA;k 23.5 db GA;k, vereist db V 80.3 m3 T,ref 0.5 s GA 22.6 db Lp 33.4 db Lp GA Achtergevel studeerkamer Su,gevel 9.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.1 db GA,gevel 30.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 25.8 db Lp,g glas 4.00 ge25 glas 3 mm RA kierterm 9.84 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 5.84 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA Achtergevel woonkamer Su,gevel 7.9 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.2 db GA,gevel 30.2 db GA,g Gi,g Lp,g 25.8 Lp,gevel 25.8 db glas 4.00 ge25 glas 3 mm RA kierterm 7.92 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 3.92 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA

21 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN Voorgevel Studeerkamer pg: :25 Su,gevel 8.4 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 26.3 db GA,gevel 25.4 db GA,g Gi,g Lp,g 30.6 Lp,gevel 30.6 db glas 4.56 ge25 glas 3 mm RA kierterm 8.42 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 3.84 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA opening 0.02 s0 glas Opening, open gat, open raam RA 0.0 Zijgevel Studeerkamer Su,gevel 7.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.3 db GA,gevel 31.3 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.7 db Lp,g glas 3.06 ge25 glas 3 mm RA kierterm 7.20 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 4.14 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA

22 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer (BG) totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 17.8 m2 GA;k 25.8 db GA;k, vereist 21.0 db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer Su,ruimte 17.8 m2 GA;k 25.8 db GA;k, vereist db V 33.5 m3 T,ref 0.5 s GA 23.8 db Lp 32.2 db Lp GA Voorgevel Su,gevel 9.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.9 db GA,gevel 23.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 32.2 db Lp,g glas 4.00 ge25 glas 3 mm RA kierterm 9.61 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 5.60 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA opening 0.01 s0 glas Opening, open gat, open raam RA 0.0 Zijgevel Su,gevel 8.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 45.3 db GA,gevel 43.3 db GA,g Gi,g Lp,g 12.7 Lp,gevel 12.7 db kierterm 8.16 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 8.16 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA

23 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 7.6 m2 GA;k 25.8 db GA;k, vereist 21.0 db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 1 Su,ruimte 7.6 m2 GA;k 25.8 db GA;k, vereist db V 22.7 m3 T,ref 0.5 s GA 25.8 db Lp 30.2 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 7.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.8 db GA,gevel 25.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 30.2 db Lp,g glas 0.91 ge25 glas 3 mm RA glas 0.91 ge25 glas 3 mm RA kierterm 7.63 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 5.81 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c

24 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 2 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 17.5 m2 GA;k 27.8 db GA;k, vereist 21.0 db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 2 Su,ruimte 17.5 m2 GA;k 27.8 db GA;k, vereist db V 31.4 m3 T,ref 0.5 s GA 25.5 db Lp 30.5 db Lp GA Achtergevel Su,gevel 7.8 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.8 db GA,gevel 26.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.4 db Lp,g glas 0.91 ge25 glas 3 mm RA glas 0.91 ge25 glas 3 mm RA kierterm 7.81 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 5.98 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c Zijgevel Su,gevel 9.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.4 db GA,gevel 32.2 db GA,g Gi,g Lp,g 23.8 Lp,gevel 23.8 db glas 0.91 ge25 glas 3 mm RA kierterm 9.65 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 8.74 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA

25 Bijlage III Berekening geluidwering gevel Loperweg 14 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt R. Slangen

26 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 project , Woningisolatie Loperweg 7 en 14 te Echt Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Gemeente Echt-Susteren Pke gebouw Loperweg 14 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door Ci PKE totaal

27 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Woonkamer 1 totaal Geluidbelasting 52 db Opgegeven als Su,tot 17.9 m2 GA;k 27.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer 1 Su,ruimte 17.9 m2 GA;k 27.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 77.6 m3 T,ref 0.5 s GA 29.2 db Lp 22.8 db Lp GA Zuidgevel Su,gevel 17.9 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.6 db GA,gevel 29.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.8 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 9.40 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 4.25 gd32aa glas 4/24/6 mm gasgevuld RA glas 4.25 gd32aa glas 4/24/6 mm gasgevuld RA

28 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Woonkamer 2 totaal Geluidbelasting 52 db Opgegeven als Su,tot 18.1 m2 GA;k 21.1 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Woonkamer 2 Su,ruimte 18.1 m2 GA;k 21.1 db GA;k, vereist 21.0 db V 90.7 m3 T,ref 0.5 s GA 23.3 db Lp 28.7 db Lp GA Oostgevel Su,gevel 18.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 21.1 db GA,gevel 23.3 db GA,g Gi,g Lp,gevel 28.7 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 9.38 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 8.75 gd31h glas 6/16/8 mm RA rooster 3.50 m sal20r rooster Alusta Thermob 181 lamel nea Celev: berekend : 1.5 m : 10.0 Cpos: v h RqA: -6.5 Qv: 23.0 dm3/s debiet: 80.5 m m dm3/s Celev Cpos

29 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Keuken 1 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 29.3 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Keuken 1 Su,ruimte 29.3 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 74.5 m3 T,ref 0.5 s GA 27.9 db Lp 28.1 db Lp GA Westgevel Su,gevel 15.3 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.6 db GA,gevel 36.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 19.1 db Lp,g kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 1.58 gd28 glas 4/9/5 mm RA Zuidgevel Su,gevel 14.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 29.2 db GA,gevel 28.5 db GA,g Gi,g Lp,g 27.5 Lp,gevel 27.5 db opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 9.26 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 4.78 gd28 glas 4/9/5 mm RA

30 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Keuken 2 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 14.6 m2 GA;k 25.2 db GA;k, vereist 21.0 db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Keuken 2 Su,ruimte 14.6 m2 GA;k 25.2 db GA;k, vereist 21.0 db V 57.5 m3 T,ref 0.5 s GA 26.4 db Lp 29.6 db Lp GA Westgevel Su,gevel 14.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.2 db GA,gevel 26.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 29.6 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 8.42 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 6.22 ge27 glas 4 mm RA

31 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 1 totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 15.5 m2 GA;k 34.8 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 1 Su,ruimte 15.5 m2 GA;k 34.8 db GA;k, vereist 21.0 db V 31.1 m3 T,ref 0.5 s GA 33.1 db Lp 21.9 db Lp GA Noordgevel Su,gevel 15.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 34.8 db GA,gevel 33.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.9 db Lp,g kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 4.67 gd33a glas 6/20/10 mm RA muurdempe 1.00 sin51 demper Sonair F+ / doorvoer V100F nea st Celev: berekend : 1.5 m : 10.0 Cpos: v h RqA: 20.0 Qv: 8.3 dm3/s debiet: 8.3 m m dm3/s Celev Cpos

32 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 2 totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 10.6 m2 GA;k 27.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 2 Su,ruimte 10.6 m2 GA;k 27.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 42.2 m3 T,ref 0.5 s GA 28.8 db Lp 26.2 db Lp GA Noordgevel Su,gevel 10.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 27.6 db GA,gevel 28.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.2 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 6.59 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 3.96 gd32a glas 6/20/8 mm RA

33 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 3 totaal Geluidbelasting 52 db Opgegeven als Su,tot 10.2 m2 GA;k 25.7 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 3 Su,ruimte 10.2 m2 GA;k 25.7 db GA;k, vereist 21.0 db V 49.7 m3 T,ref 0.5 s GA 27.8 db Lp 24.2 db Lp GA Zuidgevel Su,gevel 10.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.7 db GA,gevel 27.8 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.2 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 7.60 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 2.59 gw26 glas Ra,weg = 26 en 27 db(a) RA

34 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 4 totaal Geluidbelasting 52 db Opgegeven als Su,tot 8.7 m2 GA;k 25.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 4 Su,ruimte 8.7 m2 GA;k 25.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 40.2 m3 T,ref 0.5 s GA 27.4 db Lp 24.6 db Lp GA Zuidgevel Su,gevel 8.7 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.6 db GA,gevel 27.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.6 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm 8.70 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 6.10 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 2.59 gw26 glas Ra,weg = 26 en 27 db(a) RA

35 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 5 totaal Geluidbelasting 52 db Opgegeven als Su,tot 7.9 m2 GA;k 25.4 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 5 Su,ruimte 7.9 m2 GA;k 25.4 db GA;k, vereist 21.0 db V 36.6 m3 T,ref 0.5 s GA 27.2 db Lp 24.8 db Lp GA Zuidgevel Su,gevel 7.9 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 25.4 db GA,gevel 27.2 db GA,g Gi,g Lp,gevel 24.8 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm 7.92 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 5.32 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 2.59 gw26 glas Ra,weg = 26 en 27 db(a) RA

36 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 6 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot 26.2 m2 GA;k 27.3 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 6 Su,ruimte 26.2 m2 GA;k 27.3 db GA;k, vereist 21.0 db V 64.9 m3 T,ref 0.5 s GA 26.4 db Lp 29.6 db Lp GA Westgevel Su,gevel 12.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 35.0 db GA,gevel 34.1 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.9 db Lp,g kierterm kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA wand mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 1.30 gw26 glas Ra,weg = 26 en 27 db(a) RA Zuidgevel Su,gevel 14 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.1 db GA,gevel 27.2 db GA,g Gi,g Lp,g 28.8 Lp,gevel 28.8 db opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA wand mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 4.03 gw26 glas Ra,weg = 26 en 27 db(a) RA

37 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 7 totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 10 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 7 Su,ruimte 10 m2 GA;k 28.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 28.1 m3 T,ref 0.5 s GA 28.4 db Lp 26.6 db Lp GA Noordgevel Su,gevel 10 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.6 db GA,gevel 28.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.6 db Lp,g opening *s0 opening Open gat RA 0.0 c kierterm 9.96 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA wand 7.33 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 2.63 gd30b glas 4/20/6 mm RA

38 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 8 totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 14.1 m2 GA;k 31.7 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 8 Su,ruimte 14.1 m2 GA;k 31.7 db GA;k, vereist 21.0 db V 13.1 m3 T,ref 0.5 s GA 26.6 db Lp 28.4 db Lp GA Noordgevel Su,gevel 9.1 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.0 db GA,gevel 27.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 27.1 db Lp,g kierterm 9.11 kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA glas 1.01 gd30b glas 4/20/6 mm RA dak 7.00 da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA paneel 1.10 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA muurdempe 1.00 sin51 demper Sonair F+ / doorvoer V100F nea st Celev: : : Cpos: v h RqA: 20.0 Qv: 8.3 dm3/s debiet: 8.3 m m dm3/s Celev Cpos Westgevel Su,gevel 5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.6 db GA,gevel 32.5 db GA,g Gi,g Lp,gevel 22.5 db Lp,g kierterm 5.00 kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA dak 5.00 da35 dak 8: 2+gips plaf. op verende regels RA

39 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 9 totaal Geluidbelasting 55 db Opgegeven als Su,tot 16.6 m2 GA;k 30.6 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 9 Su,ruimte 16.6 m2 GA;k 30.6 db GA;k, vereist 21.0 db V 25 m3 T,ref 0.5 s GA 27.6 db Lp 27.4 db Lp GA Noordgevel Su,gevel 11 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.4 db GA,gevel 29.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 25.6 db Lp,g kierterm kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA glas 1.86 gd30b glas 4/20/6 mm RA dak 8.00 da35 dak 8: 2+gips plaf. op verende regels RA paneel 1.10 pa33c paneel BP3c;Buigsl.constr. ca.40kg/m RA Oostgevel Su,gevel 5.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 35.5 db GA,gevel 32.5 db GA,g Gi,g Lp,g 22.5 Lp,gevel 22.5 db kierterm 5.64 kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA glas 0.64 gd28c glas 4/12/6 mm RA dak 5.00 da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA muurdempe 1.00 sin51 demper Sonair F+ / doorvoer V100F nea st Celev: : : Cpos: v h RqA: 20.0 Qv: 8.3 dm3/s debiet: 8.3 m m dm3/s Celev Cpos

40 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25

41 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN pg: :25 verblijfsgebied Slaapkamer 10 totaal Geluidbelasting 56 db Opgegeven als Su,tot m2 GA;k 34.5 db GA;k, vereist db Letmaal (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Slaapkamer 10 Su,ruimte m2 GA;k 34.5 db GA;k, vereist db V 170 m3 T,ref 0.5 s GA 30.1 db Lp 25.9 db Lp GA Westgevel Su,gevel 16.5 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 43.8 db GA,gevel 39.4 db GA,g Gi,g Lp,gevel 16.6 db Lp,g kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA dak da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA Noordgevel Su,gevel 40 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 40.9 db GA,gevel 36.6 db GA,g Gi,g Lp,g 19.4 Lp,gevel 19.4 db dak da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA kierterm kt50 fonafh kierterm 50 db(a) nader te detailleren RA

42 BOA Geluidwering Gevels CAUBERG-UYGEN Oostgevel pg: :25 Su,gevel 31.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.6 db GA,gevel 34.3 db GA,g Gi,g Lp,g 21.7 Lp,gevel 21.7 db glas 0.64 gd28c glas 4/12/6 mm RA dak da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA kierterm kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA paneel 0.40 pa27 paneel BP2c;Sandw.EPS; 20 kg/m RA muurdempe 1.00 sin51 demper Sonair F+ / doorvoer V100F nea st Celev: : : Cpos: v h RqA: 20.0 Qv: 8.3 dm3/s debiet: 8.3 m m dm3/s Celev Cpos Zuidgevel Su,gevel 66.9 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 40.2 db GA,gevel 35.8 db GA,g Gi,g Lp,g 20.2 Lp,gevel 20.2 db kierterm kt40 fonafh kierterm 40 db(a) nader te detailleren RA wand 6.50 mw46 wand Steen. spouwmuur 200 kg/m RA glas 0.44 gd28c glas 4/12/6 mm RA dak da36 dak 7b:2 + gips plafond; geen dakraam RA

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING GEHANTEERDE GELUIDSBELASTING BEREKENING BINNENNIVEAU Gehanteerd spectrum Geluidsgevoelige ve Rapport: 20120605 Geluidsanering 2 woningen in het kader van de Reconstructie kruising Hoofdweg / Bähler Boermalaan / Burg. Legroweg te Paterswolde Datum: 26 februari 2013 Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Geluidsonderzoek MCO locatie

Geluidsonderzoek MCO locatie BIJLAGE 5 Geluidsonderzoek MCO locatie Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te realiseren multifuntioneel centrum te Oostwold Rapport 4091135.R03 Opdrachtgever: Gemeente Leek Postbus 100 9350

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.)

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Projectnr. M15 206.402 Opdrachtgever : Lucassen Projecten BV Bosserheide 53 5855 EB Well Adviseur : K+ Adviesgroep bv

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02

Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. Datum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02 Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase A, beoordeling binnenniveau in de huidige situatie. atum 11 oktober 2011 Referentie 20111058-02 Referentie 20111058-02 Rapporttitel Akoestisch gevelonderzoek A12. Fase

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek 1.0 naar de geluidbelasting op de gevels van en het binnenniveau in de te realiseren appartementen in het bestaande pand aan de Winterkoning 2 1965 GM HEEMSKERK Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie

Project Stellingwerf Vijfhuizen; Rapportage geluidwering gevel. Datum 9 februari 2015 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Asterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Stellingwerf Vijfhuizen;

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Cobie Buijs c@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie