Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen"

Transcriptie

1 Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Uitgangspunten Situatie Geluidbelasting Wettelijk kader Voorzieningen Ventilatie Beglazing Kier- en naaddichting ichte geveldelen ellend dak...7 Bijlagen Bijlage I Figuren Bijlage II Geluidbelasting Bijlage III Berekeningen karakteristieke geluidwering R070916aaA0.rsa - 24 december

3 1 Inleiding In opdracht van Sylryk bv te Apeldoorn is een akoestisch onderzoek verricht met betrekking tot de voorgenomen verbouwing van een boerderij (met woongedeelte en een schuur) tot een woonfunctie (Thomashuis) aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen. it onderzoek doet verslag van de benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevels van het pand. e gevels worden geluidbelast door het wegverkeer op de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat). Op basis van de berekende geluidbelasting zijn de benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevels van het te wijzigen deel bepaald. et doel van het onderzoek is te bepalen hoe voldaan kan worden aan de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde prestatie-eisen. In de hoofdstukken 2 en 3 zijn respectievelijk de uitgangspunten en de betreffende rekenresultaten gegeven. R070916aaA0.rsa - 24 december

4 2 Uitgangspunten 2.1 Situatie Aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen is de verbouwing van de boerderij voorzien. In figuur I.1 van bijlage I is de gemodelleerde situatie gegeven, waarin de locatie van het pand is verduidelijkt. Tevens zijn in de figuren I.3 t/m I.6 de plattegronden van zowel de bestaande als nieuwe situatie opgenomen. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van Bureau B + O Architecten B.V. te Meppel, projectnummer K-053, bladnummers Bv-01 (nieuwe situatie) en -01 (bestaande situatie) d.d. respectievelijk 26 juni en 27 januari Geluidbelasting Van de situatie is een driedimensionaal akoestisch rekenmodel opgesteld. Met behulp van dit rekenmodel is de toekomstige geluidbelasting op de gevels van het pand vanwege het wegverkeer op de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat) bepaald voor een aantal representatief te achten waarneempunten. In de figuren I.1 en I.2 van bijlage I is respectievelijk de gemodelleerde situatie en de ligging van de waarneempunten weergegeven. Voor de uitgangspunten van de berekening wordt verwezen naar bijlage II. e geluidbelasting op de gevels van het gehele pand (inclusief het bestaande deel wat ongewijzigd blijft, waaronder woon- en werkkamer op de begane grond en de drie slaapkamers op de 1 e verdieping) is bepaald. e geluidbelasting op het bestaande gedeelte van het pand bedraagt 61 db en op het nieuwe gedeelte van het pand 60 db (bij toepassing van 2 db aftrek ex art. 110g Wgh). Voor de uitgangspunten van de berekening wordt verwezen naar bijlage II. Uit het voorgaande blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van het nieuwe gedeelte van het pand de voorkeursgrenswaarde van 48 db met 12 db overschrijdt. iermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 58 db met 2 db overschreden. In principe dienen maatregelen (geluidreducerend wegdek of geluidscherm) getroffen te worden om de geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. eze zijn echter ten behoeve van slechts drie verblijfsruimten ongewenst. oor de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde dient alleen de voorgevel van eetkamer 0.6 en slaapkamer 1.4 als een zogenoemde dove (met lichtopeningen die niet geopend kunnen worden) gevel te worden uitgevoerd. R070916aaA0.rsa - 24 december

5 2.3 Wettelijk kader Conform art. 3.2 van het Bouwbesluit 2003 dient een gevel van een nieuw te bouwen woonfunctie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, een karakteristieke geluidwering te hebben die niet lager is dan het verschil tussen de geluidbelasting op die gevel en 33 db. e minimaal vereiste karakteristieke geluidwering bedraagt 20 db. Een gevel van een verblijfsruimte van een woonfunctie dient een karakteristieke geluidwering te hebben, die maximaal 2 db lager ligt dan de karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin die verblijfsruimte ligt. Op basis van de geluidbelasting conform paragraaf 2.2 en bovengenoemde eisen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevels van het nieuwe gedeelte ten hoogste ( ) 29 db. 1 Exclusief toepassing 2 db aftrek ex art. 110g Wgh R070916aaA0.rsa - 24 december

6 3 Voorzieningen In bijlage III zijn de berekeningen van de karakteristieke geluidwering van de maatgevende verblijfsgebieden en -ruimten van het nieuwe gedeelte van het pand opgenomen. Tevens is voor een aantal maatgevende verblijfsruimten berekeningen van de karakteristieke geluidwering van het bestaande deel van het pand ook opgenomen. Bij de berekeningen van de geluidwering is gebruik gemaakt van NPR 5272, Geluidwering in gebouwen Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN Bestaande gedeelte Voor de verblijfsruimten van het bestaande gedeelte van het pand geldt in principe geen geluidweringeis. Uit de berekeningen blijkt dat met de bestaande gevelopbouw (beglazing ten minste 6 mm enkelglas, enkele kier- en naaddichting, steenachtig metselwerk met een oppervlakte van ten minste 400 kg/m 2 en een geïsoleerd dakelement) wordt zelfs voldaan aan nieuwbouweis voor de geluidwering. Nieuwe gedeelte Uit de berekeningen blijkt dat ten behoeve van een voldoende geluidwering aanvullende geluidwerende gevelvoorzieningen dienen te worden toegepast. In dit hoofdstuk worden de te treffen voorzieningen gespecificeerd. 3.1 Ventilatie e ventilatie zal geschieden op basis van mechanische luchttoe- en afvoer. erhalve is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen in de gevels ten behoeve van de ventilatie. 3.2 Beglazing e geluidisolatie R A praktijkwaarde voor wegverkeer van de beglazing in de gevels van alle verblijfsruimten dient ten minste 28 db(a) te bedragen. iervoor kan normaal dubbel R++ glas (4/12/6, 4/12/5 of 4/16/6 mm) worden toegepast. 3.3 Kier- en naaddichting e geluidisolatie R A praktijkwaarde voor wegverkeer van de kierdichting rondom alle te openen ramen en deuren van de verblijfsruimten dient ten minste 35 db(a) te bedragen. iervoor kan een enkele kierdichting met ingelaten kaderprofielen, bijvoorbeeld profielen R070916aaA0.rsa - 24 december

7 van eventer Benelux BV 2, worden aangebracht. e profielen dienen in de hoeken te worden doorgelast. Alle draaiende delen dienen te worden voorzien van een knevelende meerpuntssluiting, zodat deze gelijkmatig tegen de profielen worden aangedrukt. e aansluiting van de kozijnen op het binnenspouwblad van de gevels dient uitgevoerd te worden met behulp van een schuimband met semi-gesloten cellen. 3.4 ichte geveldelen Met de geprojecteerde opbouw van de dichte geveldelen wordt voldaan aan de gestelde eis voor de geluidwering. 3.5 ellend dak e geluidisolatie R A praktijkwaarde voor wegverkeer van het bestaande hellend dak van de slaapkamers 1.4 en 1.5 dient ten minste 32 db(a) te bedragen. e opbouw van het bestaande hellende dak is niet bekend. Om aan deze eis te kunnen voldoen dient het dakelement een oppervlaktemassa te hebben van ten minste 15 kg/m 2. Tevens dient het dakelement een spouw te hebben van ten minste 155 mm met ten minste 75 mm mineraalwol. Voor de aangegeven maatregelen kunnen in overleg (akoestisch) gelijkwaardige alternatieven bepaald worden. Lichtveld Buis & Partners BV ing. R. Sarkez ir. J. Vugts 2 Leverancier: eventer Benelux BV, tel: R070916aaA0.rsa - 24 december

8 Bijlage I Figuren R070916aaA0.rsa - 24 december 2009

9 Lichtveld Buis & Partners BV project opdrachtgever Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 Sylryk bv objecten bebouwing rijlijn hardzachtlijn Thomashuis Zenderenstraat omschrijving Figuur I.1 gemodelleerde situatie Winavik 7.77 (c) diractivity-software schaal: 1 :

10 Lichtveld Buis & Partners BV project opdrachtgever Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 Sylryk bv objecten bebouwing rijlijn hardzachtlijn + waarneempunt omschrijving Figuur I.2 ligging waarneempunten Winavik 7.77 (c) diractivity-software schaal: 1 :

11

12

13

14

15 Bijlage II Geluidbelasting Uitgangspunten e kortste afstand van het pand tot de as van de Zenderenstraat bedraagt ca. 37 m. Gebouwen et pand bestaat uit twee delen, namelijk een linker en een rechterdeel met drie bouwlagen (gebouwhoogte ca. 8 m). Op de bovenste bouwlaag zullen geen geluidgevoelige ruimten (verblijfsruimten) aanwezig zijn; deze bouwlaag is een zolder. Voor de relevante plattegronden en gevelaanzichten wordt verwezen naar de eerder genoemde tekeningen. Alle bebouwing is gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, zoals voor normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting is rekening gehouden met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing. Geometrie et bij de berekeningen beschouwde onderzoeksgebied is in figuur I.1 van bijlage I gegeven. In het onderzoeksgebied zijn geen relevante verschillen in maaiveldhoogte. Bodemgesteldheid In het rekenmodel is rekening gehouden met akoestisch absorberende bodems zoals grasvlakken. Wegverkeergegevens e representatieve weekdaggemiddelde etmaalintensiteit, de gemiddelde uurintensiteiten in de dagperiode ( uur), avondperiode ( uur) en nachtperiode ( uur), de verdelingen over de verschillende motorvoertuigcategorieën, de maximumsnelheid en het wegdektype van de Provincialeweg N743 voor het jaar 2008 zijn door de Van Beek van de Provincie Overijssel opgegeven. e etmaalintensiteit voor het jaar 2008 bedraagt motorvoertuigen. Voor de prognoses voor het jaar 2020 is de etmaalintensiteit, conform opgave door de heer Van Beek, geëxtrapoleerd op basis van een autonome groei van het wegverkeer van 1,5 % per jaar. e etmaalintensiteit, de maximumsnelheid en het wegdektype zijn in tabel II.1 gespecificeerd. e gemiddelde uurintensiteiten en de verdeling over de verschillende voertuigcategorieën zijn in tabel II.2 gespecificeerd. R070916aaA0.rsa - 24 december 2009

16 Tabel II.1 Etmaalintensiteiten in 2020 Weg Provincialeweg N743 Wegvak Zenderen Prins Bernhardlaan Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] Maximumsnelheid [km/uur] Wegdektype SMA 0/11 Tabel II.2 ag-, avond- en nachtuurintensiteiten ten opzichte van de etmaalintensiteit en de verdelingen over de motorvoertuigcategorieën Weg Verdelingen [%] Periode ag Avond Nacht Uurintensiteit 6,52 3,42 1,01 Provincialeweg N743 Lichte motorvoertuigen 86,7 93,7 83,9 Middelzware motorvoertuigen 8,9 4,0 9,9 Zware motorvoertuigen 4,4 2,3 6,3 e verdeling van de verkeersintensiteiten over de beide rijstroken is gelijk verondersteld. Rekenmethode e geluidbelasting is de geluidbelasting in L den ter plaatse van de gevel over alle perioden van uur, van uur en van uur (etmaalperiode). e geluidbelasting wordt bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (ex art. 110d Wgh). In de onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met behulp van Standaard Rekenmethode II overeenkomstig rekenmodule SRMII12 van Royal askoning. Bij de berekeningen is uitgegaan van de zogenoemde VOAB-afspraken; maximaal één reflectie, een minimum zichthoek voor reflecties van twee graden en een maximum sectorhoek van vijf graden. Rekenresultaten e toekomstige geluidbelasting op de gevels van het pand vanwege het wegverkeer op de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat) is bepaald voor een aantal representatief te achten waarneempunten. ierbij zijn voor de 1 e en 2 e bouwlaag de waarneemhoogten 2 en 5 m ten opzichte van plaatselijk maaiveld beschouwd. In figuur I.2 van bijlage I is de ligging van de waarneempunten weergegeven. Tabel II.3 geeft de rekenresultaten voor alle waarneemhoogten weer. R070916aaA0.rsa - 24 december 2009

17 Tabel II.3 Geluidbelasting vanwege de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat) (bij toepassing van 2 db aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder) Waarneempunt Geluidbelasting [db] voor de waarneemhoogte (zie figuur I.2) 2 m 5 m , 5 en eze waarneempunten liggen op gevels van bestaande verblijfsruimten. e bepaling van de geluidwerende voorzieningen dient te geschieden op basis van de geluidbelasting vanwege de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat) zonder toepassing van de aftrek ex art. 110g Wgh. Tabel II.4 geeft de rekenresultaten voor alle waarneemhoogten weer. Tabel II.4 Geluidbelasting vanwege de Provincialeweg N743 (Zenderenstraat) (zonder toepassing van 2 db aftrek ex art. 110g Wet geluidhinder) Waarneempunt Geluidbelasting [db] voor de waarneemhoogte (zie figuur I.2) 2 m 5 m , 5 en R070916aaA0.rsa - 24 december 2009

18 Bijlage III Berekeningen karakteristieke geluidwering R070916aaA0.rsa - 24 december 2009

19 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:1 project aa, Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Sylryk bv ing. R. Sarkez gebouw Thomashuis Zenderenstraat 10 Rekenmethode NPR 5272 Spectrum Uitgevoerd door wegverkeer Ci ing. R. Sarkez totaal

20 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:2 verblijfsgebied VG-slaapkamers 1.15 t/m 1.17 totaal Geluidbelasting 63 db Opgegeven als Su,tot 46.9 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 30.0 db lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slaapkamer 1.15 Su,ruimte 13.2 m2 GA;k 28.5 db GA;k, vereist 28.0 db Rechterzijgevel Su,gevel 13.2 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 28.5 db glas 1.40m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 0.40m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA dak 11.40m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA kier 5.00m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA slaapkamer 1.16 Su,ruimte 23.9 m2 GA;k 30.0 db GA;k, vereist 28.0 db Rechterzijgevel Su,gevel 11.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.3 db dak 11.60m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA

21 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 Voorgevel Su,gevel 12.3 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.9 db pg:3 glas 2.10m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 0.90m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 3.60m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 9.30m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA slaapkamer 1.17 Su,ruimte 9.8 m2 GA;k 30.1 db GA;k, vereist 28.0 db Voorgevel Su,gevel 9.8 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.1 db glas 2.10m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 0.90m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 3.60m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 6.80m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA

22 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:4 verblijfsgebied VG-slaapkamers 1.17 & 1.16 totaal Geluidbelasting 63 db Opgegeven als Su,tot 45.3 m2 GA;k 29.8 db GA;k, vereist 30.0 db lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slaapkamer 1.16 Su,ruimte 23.9 m2 GA;k 30.0 db GA;k, vereist 28.0 db Rechterzijgevel Su,gevel 11.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.3 db dak 11.60m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA Voorgevel Su,gevel 12.3 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.9 db glas 2.10m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 0.90m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 3.60m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 9.30m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA slaapkamer 1.17 Su,ruimte 21.4 m2 GA;k 29.5 db GA;k, vereist 28.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 11.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 31.8 db dak 11.60m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA

23 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 Voorgevel Su,gevel 9.8 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.4 db pg:5 glas 2.10m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 0.90m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 3.60m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 6.80m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA

24 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:6 verblijfsgebied VG-slaapkamers 1.3 & 1.4 totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 61.8 m2 GA;k 31.0 db GA;k, vereist 29.0 db lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) slaapkamer 1.3 Su,ruimte 25.6 m2 GA;k 30.6 db GA;k, vereist 27.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 25.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 30.6 db glas 2.00m2 gd28a glas 4/12/5 mm RA kozijn 0.60m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 8.20m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA dak 23.00m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA slaapkamer 1.4 Su,ruimte 36.2 m2 GA;k 31.4 db GA;k, vereist 27.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 25.6 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 32.3 db glas 1.40m2 gd28a glas 4/12/5 mm RA kozijn 0.40m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 5.00m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA dak 23.80m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA

25 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 Voorgevel Su,gevel 10.6 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 38.5 db pg:7 glas 0.80m2 gd28a glas 4/12/5 mm RA kozijn 0.50m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA dak 0.90m2 da32 dak 5b:Wol-geisol.omgekeerde sporenkap RA wand 8.40m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA

26 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:8 verblijfsgebied VG-woon- 0.5/eetkamer 0.6 totaal Geluidbelasting 61 db Opgegeven als Su,tot 54.1 m2 GA;k 31.9 db GA;k, vereist 28.0 db lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) woonkamer 0.5/eetkamer 0.6 Su,ruimte 54.1 m2 GA;k 31.9 db GA;k, vereist 28.0 db Linkerzijgevel Su,gevel 36 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 37.8 db glas 4.90m2 gd28a glas 4/12/5 mm RA kozijn 1.00m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 8.40m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 30.10m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA Voorgevel Su,gevel 18.1 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 33.2 db glas 7.00m2 gd28a glas 4/12/5 mm RA kozijn 3.00m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA wand 8.10m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA

27 BOA Geluidwering Gevels Lichtveld Buis & Partners BV (c) diractivity-software BV 2009 pg:9 verblijfsgebied VG-woonkamer 0.14 totaal Geluidbelasting 62 db Opgegeven als Su,tot 53.3 m2 GA;k 33.3 db GA;k, vereist 29.0 db lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) woonkamer 0.14 Su,ruimte 53.3 m2 GA;k 33.3 db GA;k, vereist 29.0 db Rechterzijgevel Su,gevel 36 m2 Cl diepte balkon/galerij GA;k,gevel 36.8 db glas 4.90m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 1.00m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 8.40m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 30.10m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA Voorgevel Su,gevel 17.3 m2 Cl 0.0 diepte balkon/galerij GA;k,gevel 35.9 db glas 2.50m2 ge28a glas 6 mm RA kozijn 2.20m2 ko33b kozijn Kozijn, hout of dubbelwandig kunststof mm 0 RA kier 6.20m k35 kier V-profiel indrukking 8 mm RA wand 12.60m2 mw49a wand Steenachtige wand 400 kg/m RA

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

Bijlage III Akoestisch onderzoek verkeerslawaai

Bijlage III Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Bijlage III Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Toelichting Bestemmingplan Drielanden Horlose Brink Ontwikkelen woningen Horloseweg Harderwijk te Harderwijk Akoestische situatie verkeerslawaaai Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Complex woningen Mientekade te Halfweg

Complex woningen Mientekade te Halfweg Complex woningen Mientekade te Halfweg Geluidwerende voorzieningen en geluidabsorptie Opdrachtgever Architektenburo Hans Wagner bv Contactpersoon de heer J. van der Weijden Kenmerk R023610aaA0.rsa Datum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Rapportage wegverkeerslawaai Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ac.00001.eh Versie 03_001 Datum 25 november

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Openstelling busbrug 'De Binding' te Zaandam

Openstelling busbrug 'De Binding' te Zaandam Openstelling busbrug 'De Binding' te Zaandam Wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit Opdrachtgever : Gemeente Zaanstad Kenmerk : R7722aaA4.mvb Datum : 22 juni 28 Auteur : mw. ing. M.J.M. van Bemmelen mw. ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Roelina de Vries Email: rv@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN

OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN OOSTERGOWEG 2 LEEUWARDEN - STUDIOWONINGEN Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering gevels datum : november 2010 rapportnummer : R10.118.00 versie : 01 Opdrachtgever Architectenbureau Puur Langebuorren

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek W.S. van Vliet Architect Maart 2012 Eindconcept Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek dossier : BA9007-106-100 registratienummer

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo

Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo Akoestisch onderzoek functiewijziging Telgterweg 267 Ermelo Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Fam. R. Jongman Telgterweg 267 3853 NJ Ermelo Veluws ontwerpburo Bertho Verhoef Bertho@veluwsontwerpburo.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nieuwbouw woning Noordeinde

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen woning Denekamperstraat 38 te Ootmarsum. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Bouwbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai t.b.v. Wouwseweg 123 te Roosendaal

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai t.b.v. Wouwseweg 123 te Roosendaal Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai t.b.v. Wouwseweg 123 te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: De Wouwseweg B.V. Dorpsweg 6 4697 HH SINT ANNALAND de heer F. Lindhout Greten Raadgevende

Nadere informatie

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld

Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Akoestisch rapportage woningbouwlocaties Speuld Rapport 1 van 9 Ons kenmerk Z-14-03170 Behandeld door Erwin Priester 0341-474324 Bijlagen - Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk Rapportnr. M15 165.401.2 M15 165.401.2.doc 2 Opdrachtgever : Aeres Milieu Zuidhoven 9m Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Bijlage 3 Bedrijven en Milieuzonering Bijlage 4 Ecologische quickscan

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden

Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden Akoestisch onderzoek bestemmingswijziging Woning Barwoutswaarder 160 te Woerden Opdrachtgever Contactpersoon Uitvoering Pasmaat Advies Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen (Oss) Peter Kamman info@pasmaat.com

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie