Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015"

Transcriptie

1 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015

2 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H. Post Werknummer Datum 26 februari 2015 Adviseur KuiperCompagnons Projectverantwoordelijke: ing. J. Kraaijeveld Behandeld door: ing. J. Sips Telefoonnummer: File: j:\713\403\10\3 projectresultaat\rapport\gwg_bouwplan walstein.docx

3 Inhoudsopgave blz. 1. Kader en doel Uitgangspunten Eisen vanuit het Bouwbesluit Maatregelen geluidwering gevel Conclusies en advies... 5 Inhoudsopgave bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Gehanteerde gecumuleerde geluidbelastingen Ventilatiebalans Computeruitdraaien BOA Productbladen gehanteerde Duco (sus)roosters

4 1. Kader en doel In het bouwplan Walstein in Harderwijk ondervinden de nieuwe woningen een significante geluidbelasting. In opdracht van Harm Post Advies is een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd voor deze woningen. Het doel is vast te stellen welke (gevel)maatregelen nodig zijn voor de nieuwe woningen in verband met het omgevingsgeluid. Direct ten oosten en zuidoosten van de nieuwe woningen zijn de Walstein en Krommekamp gelegen. Uit het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai blijkt dat deze 30 km/uur-wegen een de significante geluidbelasting veroorzaken op de gevels van de nieuwe woningen. De berekende cumulatieve geluidbelastingen zijn berekend volgens Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.De maximale optredende cumulatieve geluidbelasting bedraagt 58 db. In bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht gegeven van de berekende cumulatieve geluidbelastingen. De voorliggende rapportage heeft tot doel de benodigde (gevel)maatregelen aan te geven voor het bouwplan Walstein en is bedoeld als indieningsstuk bij de bouwaanvraag. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein / 26 februari

5 2. Uitgangspunten De doorgerekende (referentie)woning is representatief voor alle woningen in dit bouwplan. Bij het onderzoek is uitgegaan van de volgende stukken: - Door 3 ontwerp- en tekenbureau zijn de plattegronden, geveltekeningen en details van het bouwplan per mail aangeleverd op 18 februari 2015; - De woningen zijn voorzien van mechanische afvoer, natuurlijke toevoer; - De zolderverdiepingen zijn aangemerkt als onbenoemde ruimte (niet geluidgevoelig); - Gecumuleerde geluidbelasting zoals opgenomen in bijlage 1 van deze notitie. In de berekeningen is van het volgende uitgegaan: - Gesloten geveldelen uitgevoerd in metselwerk buitenblad en een kalkzandsteen binnenblad (totale massa ca. 400 kg/m 2 ); - Houten (entree)deuren naar de woning; - Houten kozijnen met een dikte van 50 tot 70mm; - Er is uitgegaan van een dubbele kierdichting; - De ventilatievoorzieningen worden uitgevoerd met zelfregelende (sus)roosters of suskasten van het fabricaat Duco (geplaatst op het kozijn achter het metselwerk). Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein / 26 februari

6 3. Eisen vanuit het Bouwbesluit 2012 Eisen ventilatie Bij het opstellen van de ventilatiebalansen voor de woningen is uitgegaan van de eisen zoals deze geformuleerd zijn voor nieuw te bouwen woningen in afdeling 3.6 (luchtverversing) van het Bouwbesluit Afvoer keuken: minimaal 21 l/s, rechtstreeks naar buiten - Afvoer toilet: 7 l/s, rechtstreeks naar buiten - Afvoer badkamer: 14 l/s, rechtstreeks naar buiten - Toevoer per verblijfsgebied: 0,9 l/s per m 2 vloeroppervlak, met een minimum van 7 l/s - Toevoer per verblijfsruimte: 0,7 l/s per m 2 vloeroppervlak, met een minimum van 7 l/s - Toevoer per verblijfsgebied: - Toe- en afvoer per verblijfsgebied/ -ruimte met opstelplaats voor een kooktoestel: minimaal 50% rechtstreeks van buiten minimum van 21 l/s - Totale afvoercapaciteit: minstens 70% van het totaal van de capaciteiten voor de verblijfsgebieden Het bouwplan bestaat uit woningen met eenzelfde woningplattegrond. Om die reden is één ventilatiebalans opgesteld die voor alle woningen van toepassing is en voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de woning in balans is. Dat wil zeggen dat de totale afvoercapaciteit gelijk is aan de benodigde toevoercapaciteit. In bijlage 2 is de opgestelde ventilatiebalans weergegeven. Eisen geluidwering van de gevel In afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de gevel. De karakteristieke geluidwering van de gevel is minimaal gelijk aan de cumulatieve geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en 33 db. Daarbij is een minimumeis gesteld van 20 db per verblijfsgebied. Op basis van de eisen zoals geformuleerd in het Bouwbesluit 2012 is de geluidwering bepaald volgens NPR Hiervoor is gebruikt gemaakt van het rekenpakket BOA van Diractivity Software. Op grond van de aard van de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeerslawaai, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk) is in de berekeningen rekening gehouden met spectrum 2 conform NEN 5077:2001. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein / 26 februari

7 4. Maatregelen geluidwering gevel In de volgende tabel is de benodigde beglazing en de benodigde ventilatie voorzieningen (roosters, dan wel suskasten) aangegeven die gelden voor alle woningen in het bouwplan. Tabel 1: Advies benodigde beglazing en ventilatie voorziening. Verblijfsgebied Verblijfsruimte Gevel Glas Ventilatievoorziening Begane grond Woonruimte Voorgevel 4/16/6 mm - Achtergevel 4/16/6 mm DucoTop 50 ZR 1,7 meter* Eerste Slaapkamer 1 Achtergevel 4/16/6 mm DucoTop 50 ZR 0,9 meter verdieping Slaapkamer 2 Voorgevel 4/16/6 mm Duco GlasMax 10 ZR 0,6 meter Slaapkamer 3 Achtergevel 4/16/6 mm DucoTop 50 ZR 0,5 meter Beglazing In de beide woningtype is het mogelijk om in alle gevallen standaard dubbelglas toe te passen. Dit is 4/16/6 mm; dubbelglas met een luchtgevulde spouw van 16 mm en glasbladen van 4 en 6 mm dikte, met een isolatiewaarde: 28,2 db. (Sus)roosters Voor de woningen worden (sus)roosters van het merk Duco toegepast. Deze ventilatievoorziening wordt geplaatst op het kozijn, achter het metselwerk. Bij de plaatsing van de (sus)roosters dient de spleet waardoor verse lucht wordt toegevoerd naar het (sus)rooster 1,5 keer de doorlaat te zijn. De ventilatietechnische en akoestische prestaties hiervan zijn gebaseerd op de gegevens uit de database van BOA. Uit de berekening blijkt dat de volgende (sus)roosters benodigd zijn: - DucoTop 50 ZR: geluidisolatiewaarde van 25,8 db, doorlaat van 15,0 l/s/m 1 ; - Duco GlasMax 10 ZR: geluidisolatiewaarde van 33,7 db, doorlaat van 15,9 l/s/m 1. In tabel 1 zijn de benodigde lengtes van de ventilatievoorzieningen aangegeven. In bijlage 4 zijn productbladen van de (sus)roosters opgenomen. Alternatieve voorzieningen zijn mogelijk mits door middel van meetrapporten kan worden aangetoond dat aan deze isolatiewaarden wordt voldaan, na aftrek van een correctie van 1,5 db op de laboratoriumwaarden. Daarnaast dient de ventilatiecapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de capaciteit van deze voorzieningen. Kierdichting In de berekeningen is uitgegaan van de aanwezigheid van een goede naaddichting en een in een vlak rondgaande, in de hoeken gelaste dubbele kierdichting. Met nadruk wordt er op gewezen dat het geen zin heeft om geluidwerende voorzieningen in welke vorm dan ook te treffen als er geen goede naad- en kierdichting aanwezig is. Alle aansluitingen van bouwkundige onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie dienen luchtdicht te worden uitgevoerd, bij voorkeur met elastisch blijvende kit. De draaiende delen dienen voorzien te worden van een knevelende meerpuntssluiting. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein / 26 februari

8 5. Conclusies en advies Ter plaatse van de voorgevel van de nieuwe woningen in het bouwplan Walstein treedt een significante cumulatieve geluidbelasting op als gevolg van het verkeer op de Walstein/Krommekamp. De cumulatieve geluidbelasting is maximaal 58 db, waardoor de karakteristieke geluidwering minimaal 25 db dient te zijn om een binnenwaarde van 33 db in verblijfsgebieden te garanderen. Deze geluidbelasting leidt tot lichte aanvullende maatregelen aan de gevels van deze woning, met name aan de ventilatie toevoervoorzieningen. In de voorgevel van slaapkamer 2 op de eerste verdieping zijn susroosters benodigd in plaats van een rooster. In de achtergevel kan worden volstaan met een ventilatierooster. In dit onderzoek is rekening gehouden met ventilatievoorzieningen van het fabricaat Duco, geplaatst op het kozijn achter het metselwerk buitenblad. Voor de beglazing wordt volstaan met standaard dubbelglas (4/16/6 mm). Met het toepassing van het voorgestelde maatregelenpakket voor de gevels wordt voldaan aan het gestelde in het Bouwbesluit 2012 inzake de eisen omtrent ventilatie en de karakteristieke geluidwering van de gevel. Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein / 26 februari

9 Bijlagen >>>

10 Bijlage 1 Gehanteerde cumulatieve geluidbelastingen

11

12 Bijlage 2 Ventilatiebalans

13

14 Bijlage 3 Computeruitdraaien BOA

15 BOA Geluidwering Gevels KuiperCompagnons (c) diractivity-software BV 2015 pg: :08 project , Bouwplan Walstein Projectdatum Opdrachtgever Uitgevoerd door Harm Post Advies ing. J. Sips gebouw Rekenmethode Spectrum Uitgevoerd door woning Walstein NPR 5272 totaal V/Sr is minimaal 3, conform NEN5077-C3 (2013) spect.2(npr) Ci ing. J. Sips verblijfsgebied begane grond_voorgevel totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven als Su,tot 7.3 m2 GA;k 30.8 db GA;k, vereist 25.0 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) woonruimte Su,ruimte 7.3 m2 GA;k 30.8 db GA;k, vereist 23.0 db V 92.2 m3 T,ref 0.5 s GA 37.0 db Lp 21.0 db Lp GA voorgevel Su,gevel 7.3 m2 Cl GA;k,gevel 30.8 db GA,gevel 37.0 db GA,g Gi,g Lp,gevel 21.0 db Lp,g Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal wand 5.05m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.80m2 gd28b glas 4/16/6 mm RA kozijn 0.45m2 ko37 kozijn Kozijn K RA dubbele kier 7.30m2 kt45 fonafh kierterm 45 db(a) nader te detailleren RA verblijfsgebied begane grond_achtergevel totaal Geluidbelasting 47 db Opgegeven als Su,tot 14.8 m2 GA;k 20.1 db GA;k, vereist 20.0 db debiet 25.5 dm3/s debiet, vereist 23.8 dm3/s woonruimte Su,ruimte 14.8 m2 GA;k 20.1 db GA;k, vereist 18.0 db V 92.2 m3 Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied)

16 BOA Geluidwering Gevels KuiperCompagnons (c) diractivity-software BV 2015 pg: :08 T,ref 0.5 s GA 23.3 db GA Lp 23.7 db Lp achtergevel Su,gevel 14.8 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 20.1 db GA,gevel 23.3 db GA,g Gi,g Lp,gevel 23.7 db Lp,g Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal wand 7.84m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA x glas 5.56m2 gd28b glas 4/16/6 mm RA x kozijn 1.40m2 ko37 kozijn Kozijn K RA dubbele kier 14.80m2 kt45 fonafh kierterm 45 db(a) nader te detailleren RA rooster 1.70m sdu26c rooster DucoTop 50 'ZR' DneA Celev: berekend H: 2.0 m D: 10.0 m Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.2 m Dh 1.0 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 25.5 dm3/s Celev Cpos verblijfsgebied eerste verdieping_voorgevel totaal Geluidbelasting 58 db Opgegeven als Su,tot 7.3 m2 GA;k 24.8 db GA;k, vereist 25.0 db debiet 9.5 dm3/s debiet, vereist 8.8 dm3/s slaapkamer 2 Su,ruimte 7.3 m2 GA;k 24.8 db GA;k, vereist 23.0 db V 26.5 m3 T,ref 0.5 s GA 25.6 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Lp 32.4 db Lp GA

17 BOA Geluidwering Gevels KuiperCompagnons (c) diractivity-software BV 2015 pg: :08 voorgevel Su,gevel 7.3 m2 Cl GA;k,gevel 24.8 db GA,gevel 25.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 32.4 db Lp,g Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal wand 4.45m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.80m2 gd28b glas 4/16/6 mm RA kozijn 0.45m2 ko37 kozijn Kozijn K RA dubbele kier 7.30m2 kt45 fonafh kierterm 45 db(a) nader te detailleren RA susrooster 0.60m sdu34t susrooster Duco GlasMax 10 'ZR' RA handinvoer Cfs verblijfsgebied eerste verdieping_achtergevel totaal Geluidbelasting 48 db Opgegeven als Su,tot 13.5 m2 GA;k 20.2 db GA;k, vereist 20.0 db debiet 21.0 dm3/s debiet, vereist 19.5 dm3/s slaapkamer 1 Su,ruimte 7.3 m2 GA;k 19.5 db GA;k, vereist 18.0 db V 37.5 m3 T,ref 0.5 s GA 21.9 db Lden (Opp. uitw. gevelconstructie verblijfsgebied) Lp 26.1 db Lp GA

18 BOA Geluidwering Gevels KuiperCompagnons (c) diractivity-software BV 2015 pg: :08 achtergevel Su,gevel 7.3 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 19.5 db GA,gevel 21.9 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.1 db Lp,g Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal wand 5.05m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.80m2 gd28b glas 4/16/6 mm RA kozijn 0.45m2 ko37 kozijn Kozijn K RA dubbele kier 7.30m2 kt45 fonafh kierterm 45 db(a) nader te detailleren RA rooster 0.90m sdu26c rooster DucoTop 50 'ZR' DneA Celev: berekend H: 5.0 m D: 10.0 m Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.2 m Dh 1.0 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 13.5 dm3/s Celev Cpos slaapkamer 3 Su,ruimte 6.2 m2 GA;k 21.1 db GA;k, vereist 18.0 db V 20.8 m3 T,ref 0.5 s GA 21.6 db Lp 26.4 db Lp GA achtergevel Su,gevel 6.2 m2 Cl Cfs figuur ( NPR5272 ) handinvoer Cfs absorptie plafond -- hoogte gesloten ballustrade -- m H -- m diepte balkon/galerij -- m D -- m GA;k,gevel 21.1 db GA,gevel 21.6 db GA,g Gi,g Lp,gevel 26.4 db Lp,g Gvldeel Afm. Cat.nr. Msoort Materiaal GA;k,p Lp;p Cvlg totaal wand 3.95m2 mw51 wand Steen. spouwmuur 400 kg/m RA glas 1.80m2 gd28b glas 4/16/6 mm RA kozijn 0.45m2 ko37 kozijn Kozijn K RA dubbele kier 6.20m2 kt45 fonafh kierterm 45 db(a) nader te detailleren RA rooster 0.50m sdu26c rooster DucoTop 50 'ZR' DneA Celev: berekend H: 5.0 m D: 10.0 m Cpos: 2-hoeks 1 gevelzijde Dv 0.2 m Dh 1.0 m RqA: Qv: dm3/s debiet: 7.5 dm3/s Celev Cpos

19 Bijlage 4 Productbladen gehanteerde Duco (sus)roosters

20 DucoTop 50 ZR Onzichtbare plaatsing DucoTop 50 ZR is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden aangebracht, zodat het van buitenaf onzichtbaar is. Ook is discrete plaatsing op het kozijn mogelijk met een vlak aluminium buitenprofiel. Plaatsing is mogelijk op elk DucoTop 50 ZR uitgelicht type kozijn en voor kozijndieptes tot 120 mm. > Directe plaatsing op het kozijn > Onzichtbare plaatsing achter het buitenspouwblad > Strak gevelbeeld bij discrete plaatsing > De binnenkant van het rooster kan gedeeltelijk weggewerkt worden > Optimaal visueel comfort 10

21 > DucoTop 50 ZR Corto > DucoTop 50 ZR Medio > DucoTop 50 ZR Alto > DucoTop 50 ZR Largo Stelprofiel DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 X-maat > Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag Afwerking buitenkap De buitenkap van de DucoTop 50 ZR kan op 4 verschillende manieren uitgevoerd worden, Stelprofiel DucoTop 50 'ZR'_PAGINA 9.pdf :35:16 afhankelijk van de inbouwsituatie: > bij plaatsing achter gevel > bij plaatsing in het zicht > bij kunststof of alu plaatsing X-maat 41 mm zonder buitenkap met buitenkap stelprofiel type 1 stelprofiel type 2 Technische eigenschappen Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m 41 mm 14,8 dm 3 /s Geluidsniveauverschil Dne, A (open stand) Waterdichtheid (in gesloten stand) Winddichtheid (in gesloten stand) Glasaftrek Roosterhoogte 27 db(a) 1000 Pa 650 Pa 0 mm 50 mm Inbouwhoogte Toepasbaar voor kozijndieptes van 35 tot 120 mm (niet in- of uitschuifbaar per type) Corto Medio Alto Largo 55 mm van 35 tot 50 mm van 50 tot 80 mm van 80 tot 100 mm van 100 tot 120 mm DUCOTOP 50 ZR 11

22 DucoTop 50 ZR Corto Onzichtbare plaatsing op houten kozijn De definitieve uitvoering dient te geschieden in overleg met de kozijnfabrikant. 34

23 GlasMax ZR Susrooster GlasMax ZR is een geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas, kalfplaatsing en compacte kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. De GlasMax ZR kan optioneel uitgerust GlasMax ZR uitgelicht worden met een filter die de fijnstofdeeltjes filtert, met behoud van een aanzienlijke luchtdoorlaat (tot 14 dm 3 /s). > Ventilatierooster met duurzaam dempingmateriaal > Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van allergieën voorkomen > Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte) > Glasaftrek 80 is prachtig > Vier verschillende luchtdoorlaten 80 glasaftrek is prachtig 24

24 > GlasMax ZR Glasplaatsing 20/24/28/32 20/24/28/32 20/24/28/32 > GlasMax ZR Kalfplaatsing > GlasMax ZR Compacte Kalfplaatsing 26/30/34/38 26/30/34/38 26/30/34/38 > Voor gedetailleerde inbouwsituatie: zie pag. 37 Technische eigenschappen Waterdichtheid (in gesloten stand) Winddichtheid (in gesloten stand) Glasaftrek Glasgoot Met kokerprofiel (kalfplaatsing) Compacte kalf met inbouwhoogte 1050 Pa 600 Pa 80 mm 26/30/34/38 mm 40 x 20 mm / 40 x 25 mm 90 mm Roosterhoogte Plaatsing op glas Met kalfprofiel Met compacte kalf Filter tegen fijn stof (optioneel) 97 mm 120 mm 120 mm dikte: 5 mm / hoogte: 72 mm Waardentabel GlasMax ZR Luchtspleet Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm 3 /s) Dne, W (C,Ctr) in db* (open stand) Dne, A in db(a)* (open stand) Dne, Atr in db(a)* (open stand) 10 mm 15,9 37 (-1;-3) mm 21,1 35 (-1;-2) mm 24,1 34 (0;-2) mm 28,6 27 (0;-1) *volgens NEN EN ISO 717 Akoestische waardentabel Octaafbandwaarden in db Luchtspleet 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 10 mm 33,7 31,1 28,6 39,2 46,4 15 mm 32, ,9 36,2 40,5 20 mm 33,2 31,1 27,9 34,8 38,6 25 mm 24,7 26,7 24,9 26,8 28 Toepassing glasrubber Glasgoten Types glasrubber Hoogte in mm 26 mm 30 mm 34 mm 38 mm *Silicone vrij SV* SV* 15 GLASMAX ZR 25

25 GlasMax 10/15/20/25 ZR Onzichtbare compacte kalfplaatsing in houten rekwerk De definitieve uitvoering dient te geschieden in overleg met de kozijnfabrikant. INBOUWTEKENINGEN 37

26

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

! "##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D

! ##$% & '!()%( *+, ++-. /0 1232& ? A!B!1 E583685A6/6F6 G=11)(H /GI JB C6D C6D 234567258 9545639 955 54 3 52696 5 553 2345678595456355 54358665553 246556 '!()%( *+, ++-. /0 1232&12! "##$% & 486356*5+,6..* 75653560* 753!>=11 :;* (1

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda

Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Bijlage 9 bij besluit 2016/2114-V1 V&V Memo geluidwering gevels Smederijstraat 1-7 Breda Opdrachtgever Contactpersoon Studentensingel Breda B.V. Dorpstraat 1B 4569 AG Graauw Maurice Krols maurice@bb-architecten.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel de onmisbare schakel tíjdens het bouwproces Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Omgevingsvergunning Project: 84 woningen Oostmere te Berkel en Rodenrijs Kenmerk: 2014133.gwg.drvd.a0 Datum: 26-3-2015

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é

Wettelijk kader Nieuwbouw Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij nieuwbouw van een geluidgevoelige bestemming, gelegen binnen de geluidzones van é NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEER Aan : Jan Kruijs Architectenbureau T.a.v. : de heer J. Kruijs Referentie : Nn140721aaA1.gde Behandeld door : Vestiging Utrecht / ir. G.J. Dethmers Datum : 24 juli

Nadere informatie

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober

R01. Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels. datum: 28 oktober 21520409.R01 Nieuwbouw Jonkersweg in Barneveld Onderzoek geluidwering gevels datum: 28 oktober m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie

Akoestisch onderzoek Zorgcentrum Campagne Maastricht Geluidwering gevel. Datum 9 oktober 2015 Referentie Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3a, 5211 AL, 's-hertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 20130738-03 Referentie 20130738-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem.

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem. Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat Luchtkwaliteit We hebben allemaal nood aan verse én gezonde buitenlucht om goed te kunnen functioneren. In onze moderne maatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt. Datum 26 april 2013 Referentie Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14 te Echt atum 26 april 2013 Referentie 20120438-08 Referentie 20120438-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Loperweg 7 en 14

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren.

In het bestaande pand aan de Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest bestaat het voornemen om een nieuwe geluidgevoelige bestemming te realiseren. Notitie 20131531-01 Kerkstraat 11, 11a en 11b te Soest Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 22 november 2013 20131531-01 M. Blankvoort 1 Inleiding In

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel

Notitie Inleiding Uitgangspunten Geluidbelasting Karakteristieke geluidwering van de gevel Notitie Datu: 19 aart 2012 Project: La Vie Utrecht - uitbreiding Parkeergarage Uw kenerk: - Locatie: Utrecht Ons kenerk: V068098ac.00005.rvs Betreft: Geluidwering Rozenstraat 3C Versie: 01_003 Inleiding

Nadere informatie

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd.

In voorliggende notitie wordt beoordeeld of met de voorziene gevelmaterialisatie de noodzakelijke gevelgeluidwering kan worden gerealiseerd. Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140043-07 Herontwikkeling winkelcentrum Carré Maastricht

Nadere informatie

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein

Nieuwbouw 96 appartementen Meentwal te Nieuwegein Nieuwbouw 96 apparteenten Meentwal te Nieuwegein Karakteristieke geluidwering Opdrachtgever Plegt-Vos Geelen B.V. Contactpersoon de heer ing. W. van Buuren Kenerk R074258aa.00002.vb Versie 01_002 Datu

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering van de gevel van het nieuw te realiseren zorghotel Nieuw Vogelesang gelegen aan de Rijksstraatweg 162 3956 CV LEERSUM Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidwering

Nadere informatie

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem.

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem. Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat Luchtkwaliteit We hebben allemaal nood aan verse én gezonde buitenlucht om goed te kunnen functioneren. In onze moderne maatschappij

Nadere informatie

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels Akoestisch-bouwtechnisch rapport Projectgegevens Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam Geluidwering gevels en ventilatie woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie

Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 's-hertogenbosch. Datum 26 juni 2013 Referentie Akoestisch onderzoek inzake geluidwering Lekkerbeetjesstraat 3, 5211 AL, 'shertogenbosch Datum 26 juni 2013 Referentie 2013073802 Referentie 2013073802 Rapporttitel Akoestisch onderzoek inzake geluidwering

Nadere informatie

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak

Tabel 1 Voormalig overzicht toe te passen beglazingsklassen conform rapportage [1]. Blok Verdieping Woning(en) Verblijfsruimte Gevelvlak Notitie atum: 15 mei 2013 Project: Complex woningen Mientekade Uw kenmerk: - Locatie: alfweg Ons kenmerk: V023610ab.00001.rvs Betreft: Aanpassing geluidwerende voorzieningen Versie: 01_001 vanwege nieuwe

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Akoestisch onderzoek geluidwering gevels bouwplan Zorggebouw PSW en 7 grondgebonden woningen fase 3 aan de Maasveldstraat Tegelen Rapportnr. M14 392.401 M16 392.401 geluidwering gevels 2 Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo. Projectnr. M Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woonhuis aan de Nieuw Goltenweg 78 te Venlo Projectnr. M15 411.401 M15 411.401 2 Opdrachtgever : Fam. Schuurs Straelseweg 16 5911 CP Venlo Adviseur : K+ Adviesgroep

Nadere informatie

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen

Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Reconstructie Kielekampsteeg Wageningen Akoestisch onderzoek geluidwering gevels efinitief Opdrachtgever: Wageningen Universiteit en Researchcentrum Postbus 59 6700 AB WAGENINGEN Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Project: "Le Grand" te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken.

Project: Le Grand te Bilthoven. Onderzoek geluidwering gevels en daken. Boterdiep 48 3077 AW Rotterda Postbus 9222 3007 AE Rotterda T +31 (0)20 425 74 44 F +31 (0)210 425 44 43 E rotterda@chri.nl www.chri.nl K.v.K. 58792562 IBAN: NL71 RABO 0112 0755 84 Project: "Le Grand"

Nadere informatie

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef

Projectnummer : Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols : Akoestisch onderzoek starters / huurwoningen Egmond aan den Hoef NOTITIE EME II BV T.a.v. de heer P.G.M. Lammers Postbus 82 1930 AB Egmond aan Zee Leek, 19 februari 2015 Projectnummer : 144265 00 Behandeld door : ing. A. Gal / ing. R. Wols Onderwerp : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1.

De akoestisch relevante bouwkundige opbouw van de gevel is opgenomen in tabel 1. Notitie atum: 7 februari 2013 Project: Gouda: BP Watertoren Schielands oge Zeedijk Uw kenmerk: - Locatie: Gouda Ons kenmerk: V057166aa.00001.rsa Betreft: Onderzoek geluidwering gevels Versie: 03_002 1.

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam.

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Adviseurs voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Betreft Houthaven blok 4AB te Amsterdam Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor AlleeWonen aan de Koraalstraat te Breda BarliB.V. Akoestischonderzoekwegverkeerslawaaiten behoevevanderealisatievantijdelijkewoningen vooralleewonenaandekoraalstraattebreda Juli2017 V&V Bijlage 4 bij besluit 2017/2028-V1 NibagGroepB.V.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerd

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11

1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 6 RESULTATEN 10 7 CONCLUSIE 11 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 GELUIDBELASTING 4 3 GELUIDWERING GEVELS 5 3.1 Uitgangspunten 5 3.2 Rekenmethode 5 3.3 Kiertermwaarden 5 4 VENTILATIEVOORZIENINGEN 6 5 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 7 5.1 Woning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.)

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Bosserheide 53 Well, gemeente Bergen (L.) Projectnr. M15 206.402 Opdrachtgever : Lucassen Projecten BV Bosserheide 53 5855 EB Well Adviseur : K+ Adviesgroep bv

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Geluidsonderzoek MCO locatie

Geluidsonderzoek MCO locatie BIJLAGE 5 Geluidsonderzoek MCO locatie Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te realiseren multifuntioneel centrum te Oostwold Rapport 4091135.R03 Opdrachtgever: Gemeente Leek Postbus 100 9350

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16.

RAPPORT. Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. fpo/16. RAPPORT Akoestisch onderzoek bepaling karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 34 te Zwiggelte. Projectnaam Hoofdstraat 34 te Zwiggelte Projectnummer 16.157 Referentie Opdrachtgever fpo/16.157 Fam. Meijboom/Broeze

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a

bestemmingsplan Zevenhuizerlaan a Bijlagen bij toelichting bestemmingsplan Zevenhuizerlaan 54 + 54a URSEM Groep Stedebouwkundigen URSEM Groep Stedebouwkundigen Het Hoog 20 1633GE Avenhorn T0229 54 2606 F 0229 54 1768 E info@ursem-groep.nl

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen te Delft In t Hart van de Bouw Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Pauwolen Tipaan Aalseerderdijk 640 1430

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Wesselseweg 174 Kootwijkerbroek Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Cobie Buijs c@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F

Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek Woningen blok A tot en met F 26 maart 2010 Pelgrimterrein te Gaanderen Gevelweringsonderzoek woningen Blok A tot en met F Kenmerk R001-4714367RSA-srb-V01-NL

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT

Geluidwerende voorzieningen CONCEPT 8 woningen Elsbroekerlaan te illego Geluidwerende voorzieningen CONCEPT Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenerk R023628aa.00001.rsa Versie 01_000 atu 18 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe RAAMventilatie nl Technische Waardentabel HOME OF OXYGEN Duco geeft op een natuurlijke manier zuurstof aan ieder gebouw. Verse lucht rechtstreeks via de gevel binnenbrengen, zonder complexe toevoerkanalen,

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k )

Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel te Lopik Berekening karakteristieke geluidwering van de gevel (G A;k ) Woongebouw hoek Rolafweg- Europasingel

Nadere informatie

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem.

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem. Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat Luchtkwaliteit We hebben allemaal nood aan verse én gezonde buitenlucht om goed te kunnen functioneren. In onze moderne maatschappij

Nadere informatie

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen.

Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat te Oud-Beijerland Bescherming tegen geluid van buiten en ventilatievoorzieningen. oofdweg 70 3067 G ROTTERAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Project Transformatie Bijl/ Admiraal de Ruyterstraat

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Opdrachtgever: Ered BV Gregoriuslaan 9 3723 KP Bilthoven Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Architectenbureau Cor & Partner BV Rapport 16043.163-A: Akoestisch onderzoek vier woningen Pleineslaan te

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel woongebouw 1 & 2 Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 3 februari 2011 Referentie 20100908-11 Referentie 20100908-11 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe RAAMVENTILATIE nl HOME OF OXYGEN Duco geeft op een natuurlijke manier zuurstof aan ieder gebouw. Verse lucht rechtstreeks via de gevel binnenbrengen, zonder complexe toevoerkanalen, is de ultieme garantie

Nadere informatie

3 woningen Leidsestraat te Hillegom

3 woningen Leidsestraat te Hillegom 3 woningen Leidsestraat te Hillegom Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R023628aaA1.rsa Datum 15 december 2010 Auteur dhr. ing.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem.

Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat. Luchtkwaliteit. Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem. Waarom Ventileren? 24 uur per dag ventileren zorgt voor het beste resultaat Luchtkwaliteit We hebben allemaal nood aan verse én gezonde buitenlucht om goed te kunnen functioneren. In onze moderne maatschappij

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Referentie 20110406-04 Referentie 20110406-04 Rapporttitel Bouwakoestisch onderzoek 4 woningen te en ungen atum 2 mei 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening Project: : Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : Ventilatie berekening Gewijzigd: : 10-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 14 10/09/15 INHOUD: 1. Inleiding Blz.

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Ventilatie & Gevelgeluidwering

Ventilatie & Gevelgeluidwering Ventilatie & Gevelgeluidwering Stationskwartier Breda Noordwest In t Hart van de Bouw Ventilatie & Gevelgeluidwering Stationskwartier Breda Noordwest Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. Postbus 3 5240 BC ROSMALEN

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart

1 WEGVERKEERSLAWAAI. Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus AA Dedemsvaart Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer J. Bunk Postbus

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Woning Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Akoestisch onderzoek en geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Blonk en Heuvelink architecten Kenmerk : R070925aaA0.rsa Datum : 23 december 2009 Auteur

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datum 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te Oosterhout (GLD) Datu 19 januari 2011 Referentie 20100908-08 Referentie 20100908-08 Rapporttitel Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Hoge Wei te

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

FireMax ZR UPDATE. Brandwerende ventilatie HOME OF OXYGEN. Tweezijdig brandwerend

FireMax ZR UPDATE. Brandwerende ventilatie HOME OF OXYGEN. Tweezijdig brandwerend UPDATE FireMax ZR Brandwerende ventilatie Tweezijdig brandwerend Beschikbaar in compacte kalfplaatsing [E(W)90] of glasplaatsing [E(W)30] Vernieuwd & esthetisch design Geschikt voor hoogbouw (tot 40 meter)

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Geluiddempende ventilatie

Geluiddempende ventilatie Geluiddempende ventilatie nl natural comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building Solution, waarbij basisventilatie, intensieve

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie