Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe stel ik een goed projectdossier samen?"

Transcriptie

1 Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info gebruiken die de slaagkansen van je projectsubsidie kunnen vergroten. Bedenk wel dat dit luik zich voornamelijk concentreert op het ondersteunen van projecten en niet zozeer op de reguliere werking van een vereniging. Een project is een activiteit die afgebakend is in de tijd met een begin- en einddatum, die plaats vindt op een specifieke locatie. De reguliere werking betreft de algemene organisatie van een vereniging en strekt zich uit over een langere periode. 1. Identificatiegegevens van de indiener Subsidiegevers willen graag weten wie een aanvraag indient. Laat je bij het verzamelen van informatie over je vereniging leiden door de volgende vragen: Wie zijn we en wat doen we? - Contactgegevens: gegevens van de vereniging en de contactpersoon. - Context van de vereniging: visie, algemene doelstelling en profilering (korte ontstaansgeschiedenis, ). - Werk je voor dit project samen met een andere vereniging? Verzamel dan ook voldoende info over deze organisatie. - Medewerkers: wie werkt er mee en hoe oud zijn ze wat zijn hun relevante ervaringen? - Beknopt activiteitenverslag:: welke projecten werden er gerealiseerd in het verleden en wat waren de reacties / recensies? - Kopie van de op dat ogenblik geldende statuten met verwijzing naar het Belgisch Staatsblad - Rekeningnummer vzw of vereniging 1

2 2. Het concept / de activiteit: 2.1. Afbakenen van het concept: Zet het idee op papier in maximum 4 regels (zo kernachtig mogelijk) en laat iemand het concept nalezen. Pas als het concept duidelijk is voor deze persoon, kan je overgaan naar de tweede stap Van concept naar projectdoelstelling Formuleer een heldere en duidelijke projectdoelstelling, zodat iedereen ze kan begrijpen. Projectdoelstellingen maken het concept tastbaarder en concreter, ze zijn beperkt in omvang en in tijd én ze liggen in het verlengde van de algemene doelstellingen van de organisatie Projectdoelstellingen: 7 vragen Aan de hand van 8 vragen kan je onderzoeken of je projectdoelstellingen duidelijk zijn omschreven. 1. Wat? Wat gaan we doen in het project? Vb. jongerenontmoetingen organiseren 2. Waarom? Waarom willen we dit project realiseren? Wat is er zo goed aan? Vb. Omdat jongeren elkaar onvoldoende kennen en er spanningen in de wijk zijn. 3. Wanneer? Wat is de start- en einddatum van de activiteit en wat is de frequentie? Vb. Het project loopt over een periode van twee maanden, met een frequentie van één ontmoetingsavond om de twee weken. 4. Wie wil dat het project er komt? Wie heeft baat bij dit project, van wie gaat de vraag uit en is er wel vraag naar de activiteit? Vb. Het project is ontstaan op vraag van de buurtbewoners zelf. 5. Voor wie is het project bedoeld? Wat is onze doelgroep (zie volgende alinea), op wie richten we ons? Vb. We richten ons op jongeren uit de buurt X. 6. Op hoeveel deelnemers rekenen we en hoe gaan we dit meten? Vb. We mikken op de aanwezigheid van minstens 10% van de jongeren tijdens de eerste ontmoetingsactiviteit. Alle deelnemers hebben een formulier ingevuld. 2

3 7. Wie doet wat? Beschik je over een projectteam en hoe is dit samengesteld? Vb.: De jongeren zelf staat in voor de logistieke en praktische organisatie van de activiteit, met medewerking van vier vrijwilligers die in buurt X wonen die deelnemers kunnen aanbrengen. 3. Doelgroepen Doelgroep is de groep waarop een bepaalde actie en initiatief gericht is, die men met een bepaalde aanpak probeert te bereiken. - Omschrijf doelgroep zo goed en zo realistisch mogelijk Vb. Niet: alle mensen die het hart op de juiste plaats hebben, wél: allochtone culturele organisaties uit buurt X. Geef extra informatie over de keuze van de doelgroep. - Een gewoon project kan een bijzondere dimensie krijgen door de keuze van de doelgroep; je kan duidelijk maken dat het project een surplus biedt. - Je geeft de jury een beter inzicht in het resultaat dat je wil bereiken door te vertellen voor welke doelgroep je kiest én hoe je die gaat bereiken en betrekken. Dit geeft de jury een beter zicht op het te bereiken resultaat. vb. Contacteren van verenigingen, het aanspreken van sleutelfiguren, 4. Het project in stappen: 4.1.Voorbereiding van het project. Hier vertel je alles wat je gaat ondernemen om een project goed te doen starten. Begin met het veld te verkennen: welke initiatieven/ organisaties en verenigingen zijn actief (geweest) op het terrein dat je wil betreden? Verzamel informatie, praat met interne medewerkers en vraag eventueel ook de opinie van een buitenstaander. Maak eerst een kladversie en laat alles bezinken om zo tot een heldere projectdoelstelling te komen, leg contacten met potentiële medewerkers, geef meteen aan waarin je organisatie zich van de anderen onderscheidt en stel een planning op in functie van het projectverloop. Deze planning kan in twee richtingen tot stand komen: ofwel vertrek je van het eindresultaat en lijst je de tussentijdse stappen op, ofwel vertrek je van bij het begin en werk je naar het eindresultaat toe. 4.2.Projectuitvoering De uitvoering is de fase waarin het project echt uitgewerkt wordt en je in actie schiet. Je stelt een kalender op: wie doet wat, waar en wanneer, tussentijdse evaluaties en bijsturing, mensen contacteren, materiaal bestellen, praktisch en organisatorisch werk, contactpersonen en relaties verzorgen, persbericht lanceren 3

4 4.3.Afronding en evaluatie Ook het nauwkeurig afhandelen van een project is belangrijk en vraagt tijd. Maak een verslag op van alles wat je van het begin tot het einde hebt gedaan rekening houdend met de vooropgestelde doelstelling, de te meten effecten en resultaten. Een eindverslag is voor veel subsidiegevers een voorwaarde tot uitbetaling! Vb. eindrapport en evaluatie van de deelnemers, doelgroep en initiatief, medewerkers bedanken en contacten leggen voor een eventuele volgende samenwerking. 5. Budget en begroting Een budget geeft aan hoeveel geld je ter beschikking hebt voor een bepaald project. De Begroting is een planning van de inkomsten en uitgaven. Voor een goed uitgeschreven project (met duidelijke afspraken en activiteiten) is het niet moeilijk om een begroting op te stellen. Informatie die je nodig hebt om een begroting op te stellen: 5.1. Uitgaven: Alles wat je zelf doet of plant, kan je in geld uitdrukken als je er cijfers opplakt. Stel zeker een lijstje op van mogelijke uitgaven: Bijvoorbeeld: - Administratieve kosten: telefoon, verzendingskosten, drukwerk, - Activiteitsonkosten: de kosten die het organiseren van activiteiten binnen het project met zich meebrengen vb. huur van geluidsinstallatie, huur van zalen, verplaatsingsonkosten, - Communicatie onkosten: flyers, brochures, ontwerpen, drukken, verspreiden, - Aankoop klein materiaal: klein materiaal dat nodig is om het project te doen slagen vb. kantoormateriaal. - Andere: hieronder kan je alle andere rechtstreekse werkingskosten kwijt, geef duidelijk aan over welke andere werkingskosten het gaat. - Huur van locatie tijdens de effectieve looptijd van het project. Een goede begroting bevat alle kosten in detail!! 4

5 5.2. Inkomsten: Hier vermeld je de inkomsten (vb. Eigen inkomsten via ticketverkoop,) het project verdient zullen worden. Inkomsten moeten van het subsidiebedrag afgetrokken worden indien de eraan verbonden kosten worden ingebracht Cofinanciering Wie draagt een steentje bij en op welke manier: Financiële steun, uitlenen van materiaal, personeel, drank, promotie, repetitieruimtes, Denk hierbij aan overheden, instellingen, sponsors, instellingen.. Tracht elk financieringskanaal / ondersteuningsvorm in een bedrag uit te drukken. Geef tevens aan of dit bedrag effectief is toegekend. Ingediende kosten mogen op geen enkele wijze dubbel gefinancierd worden! 5.3. Stappen om de begroting in te vullen: - Stap 1: De kolom uitgaven moet je eerst invullen. Ga na wat het gehele project zal kosten. Bij elke kostenrubriek vermeld je het bedrag. Je kan perfect alles berekenen en wat je niet weet, vraag je op (offertes). - Stap 2. De inkomstenrubriek invullen. Denk na hoe je de kosten die je zult maken, gaat financieren. De subsidie die je wenst te ontvangen schrijf je hier in. - Stap 3. Op basis van dit overzicht, dit begrotingsplan, kan je een duidelijke omschrijving geven waarvoor de aangevraagde subsidie zal aangewend worden. Redelijkheid en volledigheid van het budget zijn niet alleen belangrijke argumenten bij de beoordeling van het project, het is tegelijk een handig instrument voor je vereniging om het projectverloop financieel in de gaten te houden! - Stap 4. Inkomsten en uitgaven zijn gelijk: een subsidie dekt enkel het verschil (m.a.w je kan geen winst maken). Lees aandacht het subsidiereglement na, zodat je de vereiste stukken kan meegeven. Let op: reglementen kunnen grondig van elkaar verschillen. 6. Beoordeling van het dossier De diensten waar men de subsidieaanvraag indient, stellen meestal een jury / commissie samen die de subsidiedossiers naar best vermogen en zo objectief mogelijk beoordeelt. Meestal gaat het om externen, die elk dossier vanuit hun eigen perspectief evalueren. Bij een overheidsdienst moet dit advies vervolgens goedgekeurd worden door de betreffende overheid via een officieel besluit (vb. College van Burgemeester en Schepenen). Daarom kan het soms even duren vooraleer je een antwoord krijgt. In sommige gevallen kan dit advies afwijken van het advies van de jury. 5

6 Wat na de goedkeuring van mijn dossier? Goedgekeurde projecten resulteren in een welbepaald betalingscontract. Lees het reglement en de terugbetalingsvoorwaarden goed na. Bij de ene gebeurt de uitbetaling in schijven, bij de andere gebeurt de betaling pas achteraf (Bedenk goed of je als vereniging wel alle kosten kan pre- financieren).na afloop van het project vraagt de financier vrijwel altijd een inhoudelijk en een financieel verslag op. Vergeet ook geen uitnodiging te sturen naar de financier. Het inhoudelijke verslag of de eindevaluatie toont aan dat de projectdoelstelling behaald is. Gebruik de volgende vragen als leidraad: - Zijn de projectdoelstellingen bereikt? Illustreer dit met voldoende cijfergegevens die het al dan niet bereiken van die doelstelling ondersteunen - Heb je de beoogde doelgroep bereikt? Geef voldoende cijfermateriaal over de grootte en de samenstelling van de bereikte groep. - Wat vind je geslaagd en minder geslaagd wat betreft de aanpak van het project? Wat zou je in de toekomst anders doen? - Welke moeilijkheden heb je ervaren tijdens de looptijd van het project? - Hoe is de samenwerking met de partners verlopen? - Op welke manier heb je het project geëvalueerd en wie heb je hierbij betrokken? -Geef illustraties mee die representatief zijn voor het project, zoals uitnodigingen, foto s, affiches, persberichten Het financiële verslag of de afrekening van het project toont aan waarvoor de subsidie aangewend werd. - Een eindafrekening van het project met de reële uitgaven en inkomsten. - Gedetailleerde bewijsstukken: alle fotokopieën van de rekeningen, facturen, vrijwilligersvergoedingen,onkostennota s, ter staving van de subsidieerbare kosten. 6

7 Tips om de kansen op succes te verhogen - Surf eens naar de website van de financier en ga na welke dossiers in het verleden werden ondersteund: wat zijn de aandachtspunten in de missie en tracht deze te verwerken in de beschrijving van het geplande project. Vermits subsidiereglementen voortdurend onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen, kan je best de betrokken subsidiërende instantie contacteren alvorens je een aanvraag indient. - Lees goed het reglement na. Het bevat belangrijke aanwijzingen waar de jury belang aan hecht. Vraag ook tijdig het aanvraagformulier aan of download het en lees het grondig. - Tracht de doelstelling van de activiteit beknopt te beschrijven. Voor uitgebreidere informatie kan je altijd verwijzen naar een bijlage die je eraan toevoegt. - Je kan meerdere afdelingen aanschrijven voor een subsidie. Let wel op dat je dit vermeldt, wanneer er naar gevraagd wordt in het aanvraagformulier. Vergeet dan ook niet rekening te houden met de verschillende data van indiening. Hou de uiterlijke data goed in de gaten. In twijfelgevallen is de poststempel bepalend voor de tijdige indiening. -Verzorgde en netjes samengestelde dossiers geven een goede indruk bij de jury. - Een ongeloofwaardige begroting kan de geloofwaardigheid van het project in gevaar brengen: dit zowel bij de beoordeling door de jury als bij het indienen van de bewijsstukken achteraf. - Een subsidie kan nooit meer bedragen dan het werkelijke financiële tekort: je kan geen winst maken via een subsidie. -Als je een dossier indient, wil dit niet noodzakelijkerwijs zeggen dat de aanvraag goedgekeurd wordt. Een jury moet deze aanvraag immers eerst beoordelen. Je wordt altijd op de hoogte gesteld van het advies. -Als het advies negatief blijkt, dan zijn al de gemaakte onkosten voor eigen rekening. Ook kosten voor en na de projectperiode gemaakt, worden niet vergoed. 7

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Een praktische. handleiding. handleiding

Een praktische. handleiding. handleiding Een praktische handleiding handleiding 1 Inhoudsopgave Verantwoording Inleiding Onze kookmethode: 'vrijwilligers aantrekken' 4 5 7 inhoud 1. Aantrekken.. waarover hebben we het? 1. Aantrekken is... niet

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie