Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de"

Transcriptie

1 Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad- onder het punt een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies kan volgens de regels en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld een bijzondere subsidie worden toegekend aan sociaal-culturele verenigingen en organisaties die een bijzondere activiteit inrichten. Art. 2: Selectiecriteria: Personele criteria: 1. Enkel sociaal-culturele verenigingen en organisaties, zowel publieke als private, komen in aanmerking voor een bijzondere subsidie op basis van onderhavig reglement. Verenigingen die een erfgoed- of toerismewerking ontwikkelen, worden eveneens beschouwd als sociaal-culturele verenigingen. 2. Om in aanmerking te komen voor een bijzondere subsidie moeten de sociaal-culturele verenigingen, vermeld in artikel 2 1, beantwoorden aan volgende criteria: 1 zij moeten werken met vrijwilligers; 2 zij moeten een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Ranst; 3 zij moeten aangesloten zijn bij de Ranstse Verenigingenraad die een onderdeel vormt van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid. Art. 3: Selectiecriteria: Materiële criteria 1. Enkel bijzondere activiteiten komen in aanmerking voor een bijzondere subsidie. 2. Bijzondere activiteiten, zoals vermeld in artikel 3 1, zijn activiteiten die beantwoorden aan elk van de volgende criteria: 1 De activiteit moet de reguliere werking van de vereniging of organisatie overstijgen. Dit houdt in dat: a) deze activiteit niet georganiseerd werd tijdens de afgelopen 2 kalenderjaren waarin de vereniging of organisatie een actieve werking heeft ontwikkeld. b) de vereniging of organisatie kan aantonen dat er voor deze bijzondere activiteit ook buiten de reguliere kanalen van de vereniging promotie en communicatie wordt gevoerd. 2 De activiteit moet, al dan niet tegen betaling, toegankelijk zijn voor alle belangstellenden. 3 De activiteit moet minstens éénmaal plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Ranst. 4 De activiteit moet in hoofdzaak een culturele inslag hebben in de ruime betekenis van het woord, d.w.z. dat alleen activiteiten met als hoofdthema muziek; zang; toneel; dans; fotografie; architectuur; film; beeldende kunst; nieuwe media; vormgeving en toegepaste kunst; literatuur; vorming; culturele educatie; culturele vrijetijdsbesteding; roerend, onroerend en immaterieel erfgoed; toerisme en recreatie in aanmerking komen voor een bijzondere subsidie. Deze opsomming is niet exhaustief. Activiteiten waarbij louter vooraf opgenomen muziek wordt afgespeeld, zoals (dans)fuiven, komen niet in aanmerking. 5 De activiteit moet duidelijk begrensd zijn in tijd en ruimte. Art. 4: De bijzondere subsidie. 1. Het bedrag van de bijzondere subsidie die door het gemeentebestuur wordt toegekend conform de artikels 2 en 3 wordt bepaald op basis van volgende twee criteria: 1 het aantal verenigingen of organisaties die instaan voor de organisatie van de bijzondere activiteit. Hierbij worden drie categorieën onderscheiden: 1) één vereniging of organisatie; 2) twee verenigingen of organisaties; 3) drie of meer verenigingen of organisaties. 2 De graad van toegankelijkheid van de bijzondere activiteit. Hierbij worden twee mogelijkheden voorzien: gratis (de activiteit is voor iedere bezoeker gratis toegankelijk) of betalend (de activiteit is niet voor iedere bezoeker gratis toegankelijk). 2. De bijzondere subsidie die door het gemeentebestuur wordt toegekend conform de artikels 2, 3 en 4 1 kan in geen geval meer bedragen dan het maximaal subsidiebedrag vastgelegd in artikel 5 van onderhavig reglement. 3. De percentages, vastgelegd in artikel 5 van onderhavig reglement, hebben uitsluitend betrekking op de aantoonbare, subsidiabele uitgaven van het bijzonder initiatief. 1

2 Art. 5: De bijzondere subsidie De bijzondere subsidie die door het gemeentebestuur wordt toegekend conform de artikels 2, 3 en 4 bedraagt: Organisator Bijzondere subsidie Maximaal subsidiebedrag Betalend Gratis Betalend Gratis 1 vereniging of organisatie 25% 40% 300 euro 500 euro 2 verenigingen/organisaties 25% 40% 400 euro 750 euro 3 of meer 25% 40% 500 euro 1000 euro verenigingen/organisaties Art. 6: De bijzondere subsidie Indien de vereniging of organisatie voor de publieke uitvoering van de bijzondere activiteit gebruik maakt van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, geniet de vereniging of organisatie, aanvullend op de bijzondere subsidie vermeld in artikel 5, een uitzonderlijke korting van 25% op de geldende retributie voor het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard. Art. 7: Subsidiabele uitgaven. 1. Alle aantoonbare uitgaven die rechtstreeks betrekking hebben op de organisatie van de bijzondere activiteit komen in aanmerking voor subsidiëring op basis van onderhavig reglement, met uitzondering van alle vergoedingen, onder welke vorm ook, voor eigen leden en personeelsleden (zoals onkosten- en vrijwilligersvergoedingen, verplaatsingskosten, kledijkosten ). 2. Uitgaven die eigen zijn aan de reguliere werking van de organisatie en investeringen die niet uitsluitend in functie staan van de bijzondere activiteit, komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis van onderhavig reglement. Art. 8: Aanvraagprocedure: 1. Het aanvraagdossier voor het bekomen van een bijzondere subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij de cultuurdienst van de gemeente Ranst, Antwerpsesteenweg 57, 2520 Broechem- Ranst, 2. Het aanvraagdossier moet minstens volgende documenten en informatie bevatten: 1 Het standaard aanvraagformulier. Dit formulier moet door de aanvrager volledig worden ingevuld en ondertekend. Het standaard aanvraagformulier is te verkrijgen bij de cultuurdienst van de gemeente Ranst of via de gemeentelijke website Het standaard aanvraagformulier wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd en fungeert tevens als een door het gemeentebestuur erkend volmachtformulier voor de uitbetaling van de bijzondere subsidie. 2 De vermelding van de organisator(en). Het aanvraagdossier moet een korte voorstelling bevatten van de aanvragende organisator. Indien de bijzondere activiteit wordt ingericht door 2 of meerdere verenigingen of organisaties, dan moet het aanvraagdossier niet alleen de aanvragende organisator vermelden maar ook alle medewerkende verenigingen of organisaties. Uit de omschrijving moet blijken of de aanvragende organisator beantwoordt aan de personele criteria vooropgesteld in artikel 2. Vereniging of organisaties met rechtspersoonlijkheid moeten een kopie van hun statuten toevoegen. Bij twee of meerdere organisatoren moet de aard van de samenwerking worden toegelicht. 3 Een beschrijving van de bijzondere activiteit. Uit de grondige beschrijving moet duidelijk blijken dat de activiteit beantwoordt aan de 5 materiële criteria vooropgesteld in artikel 3 2 ( 1-5). 4 Een raming van de uitgaven en inkomsten. Het aanvraagdossier moet een gedetailleerde raming bevatten van de eigen uitgaven en de verwachte inkomsten voor/van de bijzondere activiteit. Daarbij moet duidelijk worden vermeld of de activiteit al dan niet gratis toegankelijk is voor iedere bezoeker. 5 Eventuele andere subsidies die aangevraagd zijn/zullen worden (bij andere subsidiërende instanties) voor dezelfde activiteit; Art. 9: Aanvraagprocedure 2

3 1. Het aanvraagdossier voor het bekomen van een bijzondere subsidie mag ten vroegste 1 jaar en moet ten laatste 4 maanden voor de aanvang van de bijzondere activiteit schriftelijk worden ingediend bij de cultuurdienst van de gemeente Ranst. 2. Binnen de 2 weken na ontvangst van het aanvraagdossier bezorgt de cultuurdienst de aanvragende organisator een bewijs van ontvangst. 3. Zonder een volledig en tijdig ingediend aanvraagdossier kan geen bijzondere subsidie worden toegekend. Art. 10: Toekenningsprocedure: 1. Binnen de 9 weken na ontvangst van het aanvraagdossier door de cultuurdienst brengt de bevoegde adviesraad voor cultuur een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en schepenen over het volledig en tijdig ingediende aanvraagdossier. 2. De bevoegde adviesraad voor cultuur is steeds de Raad voor Kunst en Cultuur, tenzij de bijzondere activiteit in hoofdzaak een erfgoed- of een toerismeactiviteit betreft. Indien de bijzondere activiteit een erfgoedactiviteit is, ligt de adviesbevoegdheid bij de gemeentelijke documentatieraad. Indien de aanvraag een toeristisch-recreatieve activiteit betreft, brengt de Raad voor Toerisme Ranst advies uit. Bij betwisting of indien het een bijzondere activiteit betreft die onder de adviesbevoegdheid van twee of meer adviesraden voor cultuur valt, brengt de cultuurkoepel advies uit. Art. 11: Toekenningsprocedure 1. Op basis van het advies van de bevoegde adviesraad en binnen de drie weken na ontvangst van het advies neemt het college van burgemeester en schepenen een principiële beslissing over het al dan niet toekennen van de bijzondere subsidie. 2. Indien de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen afwijkt van het advies van de bevoegde adviesraad, moet het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing omstandig motiveren. 3. De cultuurdienst brengt de aanvragende organisator zo snel mogelijk op de hoogte van de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Art. 12: Beperkingen: 1. Voor één bepaalde activiteit kan slechts één aanvraagdossier worden ingediend. 2. Wanneer een subsidie definitief is toegekend aan een vereniging of organisatie voor een bijzondere activiteit, dan kan diezelfde vereniging of organisatie geen nieuwe bijzondere subsidie aanvragen noch ontvangen voor een nieuwe activiteit die plaatsvindt binnen de twee kalenderjaren volgend op het jaar waarin de gesubsidieerde activiteit plaatsvond. Bij samenwerking tussen twee of meerdere verenigingen of organisaties aan één activiteit, vallen alle samenwerkende verenigingen onder de hier vermelde beperking. 3. De bijzondere subsidie kan niet gecumuleerd worden met een andere bijzondere gemeentelijke subsidie of toelage (bv. voor jubileumvieringen, voor receptiekosten ) voor eenzelfde activiteit. Bij samenwerking tussen twee of meerdere verenigingen of organisaties aan één activiteit, vallen alle samenwerkende verenigingen onder de hier vermelde beperking. Art. 13: Communicatie: 1. De organisator die op basis van een principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen recht heeft op een bijzondere subsidie, moet op al het promotiemateriaal (flyers, affiches, brochures, aankondiging op de website ) ter bekendmaking van de bijzondere activiteit steeds de tekst Met steun van het gemeentebestuur Ranst vermelden. 2. Informatie over de gesubsidieerde bijzondere activiteit moet door de aanvrager worden ingevoerd op Art. 14: Wijzigingen Indien de bijzondere activiteit niet kan plaatsvinden of indien de gegevens vermeld in het aanvraagdossier na de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen substantieel wijzigen, dan dient de aanvragende organisator deze wijzigingen zo snel mogelijk mee te delen aan de cultuurdienst. Art. 15: Evaluatie: 3

4 1. Met het oog op de definitieve toekenning en de uitbetaling van het subsidiebedrag verstrekt de organisator binnen de 3 maanden na afloop van de bijzondere activiteit volgende gegevens aan de cultuurdienst: 1 Een activiteitenverslag, vergezeld van documenten die bewijzen dat de activiteit effectief heeft plaatsgevonden (bv. persartikels, foto s ) en dat de activiteit effectief beantwoordde aan de 5 criteria vermeld in artikel 3 2 ( 1-5). 2 Een financieel verslag met vermelding van de effectieve, subsidiabele uitgaven en met de bijbehorende bewijsstukken; 2. De cultuurdienst heeft te allen tijde het recht om bijkomende informatie over de bijzondere activiteit in te winnen bij de organisator(en) en/of derden. 3. De cultuurdienst legt het activiteitenverslag, het financieel verslag en de eventuele bijkomende informatie voor aan het college van burgemeester en schepenen. Art. 16: Evaluatie: 1. Op basis van het activiteitenverslag, het financieel verslag en eventuele bijkomende informatie beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet definitief toekennen en het uitbetalen van de bijzondere subsidie. 2. Indien het college van burgemeester en schepenen op basis van het activiteitenverslag, het financieel verslag en eventuele bijkomende informatie vaststelt dat de activiteit inderdaad beantwoordde aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 2 en dat de effectieve subsidiabele uitgaven overeenkomen met de geraamde subsidiabele uitgaven in het aanvraagdossier, wordt de principieel toegekende subsidie definitief toegekend. 3. Indien het college van burgemeester en schepenen op basis van het activiteitenverslag, het financieel verslag en eventuele bijkomende informatie vaststelt dat de activiteit niet beantwoordde aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 2, vervalt de principiële toekenning en wordt er geen bijzondere subsidie uitbetaald. 4. Indien het college van burgemeester en schepenen op basis van het activiteitenverslag, het financieel verslag en eventuele bijkomende informatie vaststelt dat de activiteit wel degelijk beantwoordde aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 2 maar dat de effectieve subsidiabele uitgaven niet overeenkomen met de geraamde subsidiabele uitgaven in het aanvraagdossier, dan wordt de principieel toegekende subsidie aangepast conform artikel De cultuurdienst brengt de aanvragende organisator zo snel mogelijk op de hoogte van de definitieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Art. 17: Definitieve toekenning en uitbetaling 1. De bijzondere subsidie wordt uitbetaald na de definitieve toekenning door het college van burgemeester en schepenen op basis van het activiteitenverslag, het financieel verslag en eventuele bijkomende informatie. 2. De uitbetaling gebeurt uiterlijk 60 dagen na de definitieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen op het rekeningnummer van de aanvragende organisator zoals vermeld in het standaard aanvraagformulier. 3. Indien de bijzondere activiteit wordt ingericht door 2 of meerdere verenigingen of organisaties, dan wordt de subsidie onverdeeld uitbetaald aan de aanvragende organisator. De aanvragende organisator en de medewerkende vereniging(en) of organisatie(s) dienen desgevallend zelf de onderlinge verdeling te regelen. Art. 18: Sancties en betwistingen 1. Door het indienen van een aanvraagdossier verklaart de aanvragende organisator zich akkoord met: 1 het uitnodigen van de leden van het college van burgemeester en schepenen op de bijzondere activiteit; 2 de controle door het gemeentebestuur van de juistheid van de gegevens vermeld in het aanvraagdossier, het activiteitenverslag en het financieel verslag; 3 het binnen een redelijke termijn verstrekken van bijkomende informatie en toelichtingen aangaande de bijzondere activiteit op vraag van het gemeentebestuur. 4

5 2. Het niet naleven van de bepalingen vermeld in de artikels 13, 14, 15 1 en 18 1 kunnen aanleiding geven tot het niet toekennen van een bijzondere subsidie of tot het terugvorderen van een ten onrechte toegekende bijzondere subsidie. Art. 19: Sancties en betwistingen Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies vanwege de bevoegde adviesraad, over niet voorziene gevallen en over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement. Art. 20: Slotbepalingen 1. Door het indienen van een aanvraagdossier aanvaarden de aanvragende organisator en de eventueel samenwerkende verenigingen of organisaties de bepalingen van onderhavig reglement en de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. 2. De toekenning van de bijzondere subsidie gebeurt steeds binnen de perken van het beschikbare krediet. Het bij gebrek aan kredieten niet toekennen van een bijzondere subsidie door het college van burgemeester en schepenen kan in geen geval recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de aanvragende organisator of één van de samenwerkende verenigingen of organisaties. 3. Dit reglement valt onder het algemeen bestuurlijk toezicht zoals bepaald in artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en geldt tot en met 31 december

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art. 1: Doel van de subsidie Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van het bedrag vermeld onder de actie ACT- 102/Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven/0719-00/6493000

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING

SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING SUBSIDIEREGLEMENT G-SPORT SUBSIDIE SPORTVERENIGING COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Subsidiereglement juli 2016

Subsidiereglement juli 2016 Subsidiereglement juli 2016 Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in het gemeentebudget, worden aan de verenigingen en initiatieven, erkend door en/of aangesloten bij de Raad voor

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014

REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 REGLEMENT VOOR TOELAGEN AAN ERKENDE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN VAN MEEUWEN-GRUITRODE Versie: gemeenteraad 30 oktober 2014 Artikel 1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode verleent

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Aangepast reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies in de sector

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage

Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage Artikel 1: Doel De gemeente Zwevegem wenst door het betoelagen van projecten of evenementen ondersteuning te geven aan het Zwevegemse gemeenschapsleven

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard De raad, Gelet op het decreet d.d. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas projecten mogelijk maken of versterken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie januari 2018 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen

REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen REGLEMENT VOOR ERKENNING / SUBSIDIERING VAN VORMINGS- EN/OF ONTMOETINSACTIVITEITEN VOOR SENIOREN (waaronder jubilieumvieringen Goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 januari 2009 Gewijzigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN.

REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN. p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel REGLEMENT INZAKE TOEKENNING TOELAGEN AAN DE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN. Reglement goedgekeurd op de Gemeenteraad d.d. 29 mei 2012 Met ingang van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN definitieve versie REGLEMENT PROJECTSUBSIDIE SPORTEVENEMENTEN 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Het gemeentebestuur van Zedelgem kan, binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien in het door de

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 )

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Geetbets kan jaarlijks

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN

ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN ERKENNING EN SUBSIDIËRING SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 2016 ERKENNINGSREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Het gemeentebestuur van Nijlen kan jaarlijks subsidies verlenen aan de

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. directie Ruimte dienst Mobiliteit Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2009 Bekendgemaakt op 18 december 2008 en 1 oktober 2009 Artikel 1: Voorwerp Dit reglement kadert

Nadere informatie

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal 23/09/2014 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 B-2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Cultuurdienst cultuur@laakdal.be 1 Algemeen Art. 1: Het college

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN

SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN SUBSIDIE VOOR SPORTPROJECTEN REGLEMENT REGLEMENT SPORTPROJECTTOELAGEN Artikel 1 doel Binnen de voorziene kredieten vastgelegd in de districtsbegroting ondersteunt het district Ekeren sportevenementen waarmee

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Reglement versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk, specifiek ter ondersteuning van actieve handelscomités

Reglement versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk, specifiek ter ondersteuning van actieve handelscomités Reglement versterking van de economische bedrijvigheid in de kernen van de stad Kortrijk, specifiek ter ondersteuning van actieve handelscomités Inhoud Hoofdstuk 1: Algemene principes en definities...

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie april 2015 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen GR

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen GR 210 - Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019 Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1304485 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie

Reglement impulssubsidie GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE IMPULSSUBSIDIE VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 Reglement impulssubsidie 2009-2013 De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen aangesloten bij

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 11 e Directie Dienst 113 Sport Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SUBSIDIEREGLEMENT SPORTEVENEMENTEN ter betoelaging van sportevenementen georganiseerd op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gemeenschapsvormende culturele projecten

Aanvraagformulier subsidie gemeenschapsvormende culturele projecten Aanvraagformulier subsidie gemeenschapsvormende culturele projecten Lever dit dossier in bij team cultuur, Cultuurplein 2, 2220 Heist-op-den-Berg of cultuur@heist-op-den-berg.be Titel Project Gegevens

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES

REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES REGLEMENT PROJECTSUBSIDIES Art. 1: De algemene bepalingen zijn ook hier geldig. Art. 2: Met het eventueel toekennen van deze betoelaging wil men een (financiële) ondersteuning bieden aan initiatieven en

Nadere informatie

Gemeentelijk ondersteuningsreglement voor actoren vrije tijd Borgloon

Gemeentelijk ondersteuningsreglement voor actoren vrije tijd Borgloon Gemeentelijk ondersteuningsreglement voor actoren vrije tijd Borgloon BEGRIPPEN Artikel 1 Onder actoren vrije tijd Borgloon verstaan we elke organisatie, groepering, vereniging, zowel private als publieke,

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES SPORTEVENEMENTEN

AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES SPORTEVENEMENTEN sport formulier 14 AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES SPORTEVENEMENTEN Dit formulier moet volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen terug bezorgd worden bij de gemeentelijke sportdienst, Snellegemsestraat

Nadere informatie

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN VOOR SCHOLEN DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: basis Om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van meerdaagse uitstappen voorziet de stad Antwerpen

Nadere informatie

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Subsidiereglement publieksgerichte activiteiten Brabantse trekpaarden Artikel 1 Doel Binnen de perken van de daartoe op het budget van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout

Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout Subsidiereglement socio culturele verenigingen gemeente Herenthout Art.1: Algemene bepalingen Het gemeentebestuur verleent jaarlijks subsidies aan de erkende socio culturele verenigingen van de gemeente

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9 e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever REGLEMENT LOKAAL CULTUURBELEID voorleggen voorstel tot uitbreiding reglement betreffende de ondersteuning van initiatieven

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Gemeentebestuur Ruiselede - Reglement inzake de erkenning en subsidiëring van socio-culturele verenigingen - goedgekeurd door de Gemeenteraad op 16/06/2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

Reglement renteloze leningen aan verenigingen

Reglement renteloze leningen aan verenigingen Reglement renteloze leningen aan verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2004 gepubliceerd op www.westerlo.be op 13 juni 2018 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 1 Artikel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZONNE- INSTALLATIE VOOR OPWEKKING VAN WARMTE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZONNE- INSTALLATIE VOOR OPWEKKING VAN WARMTE AANVRAAGFORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZONNE- INSTALLATIE VOOR OPWEKKING VAN WARMTE GEGEVENS AANVRAGER Datum:. De aanvrager: Naam: Adres:. Telefoon: E-mail:.... Rijksregisternummer:.. Rekeningnummer:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT CULTUUR- EN BUURTVERENIGINGEN Artikel 1: Binnen de beleidsdoelstellingen en acties die in het meerjarenplan geformuleerd worden met betrekking tot het ondersteunen van het socio-culturele

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités vastgesteld door de gemeenteraad op 23 november 2015 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 24 november 2015 HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Infrastructuursubsidies jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen

Infrastructuursubsidies jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 cultuur@hulshout.be Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel: 015 22 94 82 jeugd@hulshout.be Industriepark 3 2235 Hulshout Tel: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2019 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2019 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen willen ondersteuning bieden bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie