Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel"

Transcriptie

1 Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel Auteur Steven de Groot In -i Veel bedrijven zijn momenteel druk met procesmanagement. Werkgroepen zijn bezig met het beschrijven van processen en de mappen met procesbeschrijvingen puilen uit. In hun enthousiasme vergeten kennisintensieve organisaties dat de belangrijkste stappen uit hun primaire processen helemaal niet te beschrijven zijn. Want hoe beschrijven ziekenhuizen operaties, onderzoeksinstituten onderzoek, of advocaten hoe ze pleiten? Dit artikel poogt handvatten te bieden hoe procesmanagement in kennisintensieve organisaties succesvol kan zijn. 20 SIGMA Nummer 3, juri 2007.

2 Staat u wel eens stil bij de belangrijkste processen binnen uw organisatie? De kans is steeds grater dat dele processen sterk kennisintensief zijn. In toenemende mate verrichten Nederlandse organisaties alleen nag denkwerk en zijn ze als kennisintensieve organisaties (KIO) te typeren. Ze kenmerken zich door werk dat zich in grate mate in het hoofd van medewerkers afspeelt en onzichtbaar, diffuus en sterk persoonsgebonden is. Onder KIO's vallen organisaties waar het werk van een arts, een ontwerper (van ICT, beleid, woningen, enzovoorts), een adviseur, een advocaat of een docent plaatsvindt. type medewerkers -oak wel aangeduid als professionals, kenniswerkers of kennisnomaden -wordt geacht 'door langdurige hogere beroeps- of wetenschappelijke en ervaring verkregen specifieke competenties Dit opleiding te bezitten op een bepaald kennisgebied en over de vaardigheden te beschikken om dele kennis in de praktijk toe te passen' (Maas, 1999). Veel van de werkzaamheden van dele beroepsgroepen zijn expliciet te maken in de vorm van een procesbeschrijving. Voorbeelden zijn het uitbrengen van een (standaard) offerte, het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden of het sturen van een rekening. Maar daar waar steeds wisselende en unieke situaties aan de orde zijn, zoals het doen van onderzoek, opereren of ontwerpen, volstaat een 'standaard' werkwijze niet en kan dele zelfs levensgevaarlijk zijn. In het geval van 'maatwerk-denkwerk' moeten organisaties andere mechanismen inbouwen voor het beheersen van processen. Steeds vaker zijn de belangrijkste processen in organisaties kennisintensief. Deze processen zijn onzichtbaar, diffuus en persoonsgebonden. Organisaties die in staat zijn hun kennisprocessen te verbinden, ervan te leren, ze te verbeteren, beheersen, zullen overleven. het beste kan. te innoveren en te De auteur geeft aan hoe dat kennisintensieve organisaties (zie figuur 1). Een belangrijk kenmerk van dele processen is de productiefactor kennis. De processen hebben tot doel de kennisproductiviteit de organisatie te verhagen. Deze belangrijkste processen in kennisintensieve van organisaties behoeven enige toelich-ting om ze te kunnen invoeren, beheersen en verbeteren. Kennisprocessen Er zijn diverse 'rijtjes' van kennisprocessen, die een beter zicht geven op het diffuse proces van omgang met kennis binnen organisaties. De bekende kenniswaardeketen van Weggeman (2000) biedt aangrijpingspunten voor verdere verbijzondering. Deze is verder uit te breiden (De Groot, 2003) tot de volgende kennisprocessen: -kennis-awareness (huidig aanwezige kennis versus benodigde kennis); -kennisverwerving -kennisontwikkeling; (van buiten de organisatie naar binnen); -kennisdeling;. -kennisbenutting; -kennisveredeling -kennisborging; -kennistransfer -kennisexploitatie. en -combinatie; (van binnen de organisatie naar buiten); Door de arbeid in uw organisatie te vertalen naar 'de omgang met kennis', blijkt dat iedere KID zo haar eigen kenmerkende kennisprocessen heeft. Een onderzoeksinstituut heeft kennisontwikkeling Een tandartsenpraktijk a's belangrijkste kennispro-ces. daarentegen heeft kennisverwerving a's core business, en moet verder goed zijn in het omzetten van verworven kennis in nieuwe werkmethoden en diensten. Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste kennisprocessen en hoe goed beheerst uw organisatiedele? Dominante processen in kennisintensieve organisaties Een belangrijk kenmerk van Kia's is de productiefactor kennis. am het proces van 'de omgang met kennis' te managen, staan Kia's voor de uitdaging een aantal spec i- fieke processen in te voeren en te beheersen. Ongeacht welke diensten worden geleverd of in welke omgeving dat gebeurt, zijn de dominante processen in Kia's de volgende: benoemen van voor de organisatie typische kennisprocessen; innoveren; verbeteren; verbinden; leren. Deze opsomming is grotendeels gebaseerd op de vier strategische functies die Weggeman (2000) onderkent voor SIGMA Nummer 3, juni

3 Innoveren en verbeteren Bij de processen innoveren en verbeteren heeft u ongetwijfeld beelden. Maar het is de uitdaging om dele -net als de andere genoemde processen -te verweven met de primaire processen van uw organisatie. Hoewel de beide processen vaak in een adem worden genoemd, is het verre van vanzelfsprekend dat organisaties beide processen naast elkaar beheersen. Dit komt doordat het in essentie twee verschillende processen betreft. Innovatie kenmerkt zich vaak door een diffuus en soms schoksgewijs proces met een hoge mate van creativiteit, terwijl verbeteren vaak een systematisch en lineair proces behelst, waarbij meten een belangrijk onderwerp is. Organisaties staan voor de uitdaging om te kunnen schakelen tussen innoveren en verbeteren. Een organisatie als Unilever is heel goed in staat een nieuwe productinnovatie in leer korte tijd in te bedden in een productieproces met een hoog rendement door de inlet van meet- en verbeteracties. Verbinden Verbinden is een relatief nieuw proces voor KID's. Steeds meer organisaties onderkennen dat het structureel, en methodisch leggen en onderhouden van verbindingen (netwerken) tussen organisatieonderdelen spaces in de organisation chart' -Rummier tussen organisaties ('the white gericht & Brache) en noodzakelijk is om bestaande kennis snel te benutten. Ze onderkennen dat het zeit bijhouden van kennis en ontwikkelingen ondoenlijk is. Het opbouwen van contacten met 'hen die het wel weten' blijkt een goed alternatief voor kennisopbouw. Het ministerie van VROM onderkende enkele jaren terug dat het niet meer over aile kennis kon beschikken (en actueel houden!) om Kamervragen voor de minister te beantwoorden. Door een analyse van de kennishuishouding (wat weet VROM en wat moet zij weten?) is onderscheid gemaakt tussen kennis die het ministerie per se zeit moet hebben en kennis waarvan men weet wie erover beschikt buiten het ministerie, zoals adviesbureaus en instituten. Het ministerie staat voor de uitdaging om cont(r)actmanagement verder te ontwikkelen. Leren Tenslotte het proces van leren. Leren wordt gelukkig allang niet meer gezien als een individuele activiteit om alleen vakkennis te verwerven. De aandacht voor kennismanagement heeft onweerlegbaar bijgedragen aan de aandacht voor collectief leren en organisatieleren. Leren is een noodzakelijk proces voor de continu.iteit en verb.etering van de organisatie. Leren right zich dan ook op veel tt\eer terreinen dan alleen het individu. Binnen slimme Kia's leert men van collega's (ook van andere bedrijfsonderdelen), van fouten en 'best practices', van klanten, van vakgenoten, van procesonderdelen van het eigen bedrijf (zoals accountmanagers, planning), van de eigen historie, de concurrentie, leveranciers en van andere branches en sectoren. En wat te denken van leren te leren, te veranderen en verbeteren, te verbinden en te innoveren? Hoe goed is uw organisatie daarin? Het onderscheidend vermogen van KIO's zal in de toekomst met name liggen in de mate van beheersing van de genoemde processen. Organisaties die in staat zijn snelte verbinden, te leren, te verbeteren, te innoveren en de kennisprocessen te beheersen, zullen als enige overleven. Maar hoe dan? 22 SIGMA Nummer 3, juni 2007

4 Volwassenheid procesmanagement in KIO's sieve arbeid, ontwikkelde Triam Kennismanagement een De vijf genoemde processen zijn voor veel kennisintensieve organisaties nog weinig expliciet ingevuld. Traditioneel procesmanagement verloopt volgens de fasen van identificeren, ontwerpen, invoeren, beheersen, monitoren en verbeteren (Hardjono & Bakker, 2001). Deze fasenindeling kan ook behulpzaam zijn bij het meer expliciet toepassen van de vijf genoemde processen in organisaties. ontwerpen van de belangrijkste Het identificeren en processen in KIO's is hierboven al gebeurd. Voor het invoeren, beheersen, monitoren en verbeteren ontwikkelden we een handleiding waarmee u procesmanagement in uw (kennisintensieve) organisatie verder vorm geeft. Want hoe staat het met procesmanagement in uw (ken- Handleiding positiebepaling kennismanagement. In 2006 verscheen een versie die KULTIFA met Triam actualiseerde. Het organisatiegebied processen van de Handleiding positiebepaling kennismanagement organisatiegebieden kent net als de overige van het INK de volgende vijf ontwikkelingsfasen: activiteitgeorienteerd, procesgeorienteerd,systeemgeorienteerd, ketengeorienteerd en transformatiegeorienteerd. In het kader op dele pagina staan de belangrijkste kenmerken van de verschillende fasen voor KIO's. Door de positiebepaling uit te voeren kunt u de mate van volwassenheid van procesmanagement in uw (kennisintensieve) organisatie meten en verbeteren. Daarnaast biedt de handleiding handreikingen voor ontwikkelrichtingen van procesmanagement in KIO's. nisintensieve) organisatie? En hoe weet u in welke volwassenheidsfase van procesmanagement uw organisatie zich bevindt? Een handig hulpmiddel hierbij is het INK-managementmodel. Processen vormen het centrale deel van dit model. Omdat de reguliere Handleiding positiebepaling van het INK niet specifiek inzoomt op Kia's en op kennisinten- Conclusie Het goed uitvoeren van procesmanagement vormt de uitdaging voor veel KIO's in de toekomst. Een grotere bewustwording van de specifieke processen in kennisintensieve organisaties is een eerste belangrijke stap. Verder moeten SIGMA Nummer 3, juni

5 KID's goed beseffen dat procesmanagement in hun type organisatie niet gedijt met traditionele methoden zoals procesbeschrijvingen en meetinstrumenten. De winst moet voornamelijk worden gezocht in conditionerende maatregelen zoals een cultuur voor kennisdeling, afspraken over individuele bijdragen aan processen als innovatie en kennisdeling, en voorwaardenscheppend (bijvoorbeeld gericht op leercondities, feedback en autonomie) en stimulerend leiderschap. Auteur Steven de Groot is senior onderzoeker bij de unit organisatieontwikkeling bij het IVA te Tilburg en partime adviseur kennismanagement bij buro KULTIFA. Zijn boek 'Presteren met professionals' (Kluwer, 2005) gaat over prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties. Steven is verder medeauteur van het bijhorende werkboek Presteren met professionals en van de Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (versie 2006). E mail: Literatuur Groot, S. de, Kennis in uitvoering, Werkboek kennismanagement. Essentials, Hardjono. T.W. en R.J.M. Bakker, Management van processen. Kluwer KUlTIFA / Triam Kennismanagement. kennismanagement Handleiding positiebepaling Maas, J., Professionaliteit. Kluwer Rummier, G.A. en A.F? Brache, Improving performance. How to manage the white space on the organization chart. Jossey Bass,1995. Weggeman, M.C.D.I? Kennismanagement: de praktijk. Scriptum,2000. Advertentie Web-based software yoor.integrale procesbeschrijving.beheersaspecten.documentbeheer.communicatie

Kennismanagement in projecten

Kennismanagement in projecten Doeltreffende bijdrage aan het behalen van productsucces Kennismanagement in projecten Dat projectsucces meer is dan het opleveren van een afgesproken resultaat binnen randvoorwaarden van tijd, geld en

Nadere informatie

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com HET NUT EN GEVAAR VAN BEST PRACTICES Een best practice is een prachtig voorbeeld van intellectueel kapitaal. Immers, best practices komen veelal voort uit ervaringen van mensen (menselijk kapitaal), worden

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

HET EINDE VAN ORGANISATIEONTWIKKELING? Over de spagaat tussen organisatie-ontwikkeling en strategie-implementatie. Steven de Groot, KULTIFA

HET EINDE VAN ORGANISATIEONTWIKKELING? Over de spagaat tussen organisatie-ontwikkeling en strategie-implementatie. Steven de Groot, KULTIFA HET EINDE VAN ORGANISATIEONTWIKKELING? Over de spagaat tussen organisatie-ontwikkeling en strategie-implementatie Steven de Groot, KULTIFA Organisaties veranderen. Continu veranderen schijnt noodzakelijk

Nadere informatie

Vergroot innovatievermogen met BPM

Vergroot innovatievermogen met BPM White Paper Vergroot innovatievermogen met BPM Hoe business process management als hefboom te gebruiken voor succesvol innoveren drs. J.B.Z. Bosman (ConQuaestor), drs. M.F. Schijff (PRCS) en drs. J. van

Nadere informatie

Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1

Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1 Kennismanagement: van theorie naar de praktijk van kennisproductiviteit 1 Het toegenomen belang van kennis is evident. Kennis is de belangrijkste bron van economische welvaart geworden. Kennis over producten,

Nadere informatie

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing Viewpoint sourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van outsourcing Eind vorig jaar publiceerde Carnegie Mellon University het esourcing Capability Maturity Model (escm) voor klantorganisaties.

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB

Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Drievoudige aanpak kenniscirculatie HBO - MKB Dr. Daan Andriessen, is Lector Intellectual Capital bij de Hogeschool INHOLLAND. E- mail: Daan.Andriessen@INHOLLAND.nl Drs. Ger Olsder, is leider Unikum en

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012

Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Resultaatgericht plannen en sturen in het MKB anno 2012 Voorwoord Dit artikel hebben wij geschreven om onze kennis en ervaring bij meer dan 100 MKB bedrijven door te geven. Het is bedoeld voor adviseurs

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group

Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Human Resource Management Human Resource Management Publicatie van de CIO Interest Group Functies in de Informatievoorzieningketen een handreiking Derde publicatie van het CIO Platform Nederland Maart

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta

Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta ORG-ID Colofon Titel Klant Visie op het managen van ervaringskennis bij Waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta Projectnummer

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis

Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis Ralph Boeije en Robert van Oirschot Keihard en duurzaam geld verdienen met kennis INHOUD VOORWOORD 4 1. KENNIS: HET VERBORGEN KAPITAAL 6 2. KAPITALISEREN IN DE OPEN KENNISOMGEVING 16 3. KAPITALISEREN OP

Nadere informatie