Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel"

Transcriptie

1 Trefwoorden Kennismanagement Procesmanagement Kennisintensieve organisaties INK-managementmodel Auteur Steven de Groot In -i Veel bedrijven zijn momenteel druk met procesmanagement. Werkgroepen zijn bezig met het beschrijven van processen en de mappen met procesbeschrijvingen puilen uit. In hun enthousiasme vergeten kennisintensieve organisaties dat de belangrijkste stappen uit hun primaire processen helemaal niet te beschrijven zijn. Want hoe beschrijven ziekenhuizen operaties, onderzoeksinstituten onderzoek, of advocaten hoe ze pleiten? Dit artikel poogt handvatten te bieden hoe procesmanagement in kennisintensieve organisaties succesvol kan zijn. 20 SIGMA Nummer 3, juri 2007.

2 Staat u wel eens stil bij de belangrijkste processen binnen uw organisatie? De kans is steeds grater dat dele processen sterk kennisintensief zijn. In toenemende mate verrichten Nederlandse organisaties alleen nag denkwerk en zijn ze als kennisintensieve organisaties (KIO) te typeren. Ze kenmerken zich door werk dat zich in grate mate in het hoofd van medewerkers afspeelt en onzichtbaar, diffuus en sterk persoonsgebonden is. Onder KIO's vallen organisaties waar het werk van een arts, een ontwerper (van ICT, beleid, woningen, enzovoorts), een adviseur, een advocaat of een docent plaatsvindt. type medewerkers -oak wel aangeduid als professionals, kenniswerkers of kennisnomaden -wordt geacht 'door langdurige hogere beroeps- of wetenschappelijke en ervaring verkregen specifieke competenties Dit opleiding te bezitten op een bepaald kennisgebied en over de vaardigheden te beschikken om dele kennis in de praktijk toe te passen' (Maas, 1999). Veel van de werkzaamheden van dele beroepsgroepen zijn expliciet te maken in de vorm van een procesbeschrijving. Voorbeelden zijn het uitbrengen van een (standaard) offerte, het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden of het sturen van een rekening. Maar daar waar steeds wisselende en unieke situaties aan de orde zijn, zoals het doen van onderzoek, opereren of ontwerpen, volstaat een 'standaard' werkwijze niet en kan dele zelfs levensgevaarlijk zijn. In het geval van 'maatwerk-denkwerk' moeten organisaties andere mechanismen inbouwen voor het beheersen van processen. Steeds vaker zijn de belangrijkste processen in organisaties kennisintensief. Deze processen zijn onzichtbaar, diffuus en persoonsgebonden. Organisaties die in staat zijn hun kennisprocessen te verbinden, ervan te leren, ze te verbeteren, beheersen, zullen overleven. het beste kan. te innoveren en te De auteur geeft aan hoe dat kennisintensieve organisaties (zie figuur 1). Een belangrijk kenmerk van dele processen is de productiefactor kennis. De processen hebben tot doel de kennisproductiviteit de organisatie te verhagen. Deze belangrijkste processen in kennisintensieve van organisaties behoeven enige toelich-ting om ze te kunnen invoeren, beheersen en verbeteren. Kennisprocessen Er zijn diverse 'rijtjes' van kennisprocessen, die een beter zicht geven op het diffuse proces van omgang met kennis binnen organisaties. De bekende kenniswaardeketen van Weggeman (2000) biedt aangrijpingspunten voor verdere verbijzondering. Deze is verder uit te breiden (De Groot, 2003) tot de volgende kennisprocessen: -kennis-awareness (huidig aanwezige kennis versus benodigde kennis); -kennisverwerving -kennisontwikkeling; (van buiten de organisatie naar binnen); -kennisdeling;. -kennisbenutting; -kennisveredeling -kennisborging; -kennistransfer -kennisexploitatie. en -combinatie; (van binnen de organisatie naar buiten); Door de arbeid in uw organisatie te vertalen naar 'de omgang met kennis', blijkt dat iedere KID zo haar eigen kenmerkende kennisprocessen heeft. Een onderzoeksinstituut heeft kennisontwikkeling Een tandartsenpraktijk a's belangrijkste kennispro-ces. daarentegen heeft kennisverwerving a's core business, en moet verder goed zijn in het omzetten van verworven kennis in nieuwe werkmethoden en diensten. Wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste kennisprocessen en hoe goed beheerst uw organisatiedele? Dominante processen in kennisintensieve organisaties Een belangrijk kenmerk van Kia's is de productiefactor kennis. am het proces van 'de omgang met kennis' te managen, staan Kia's voor de uitdaging een aantal spec i- fieke processen in te voeren en te beheersen. Ongeacht welke diensten worden geleverd of in welke omgeving dat gebeurt, zijn de dominante processen in Kia's de volgende: benoemen van voor de organisatie typische kennisprocessen; innoveren; verbeteren; verbinden; leren. Deze opsomming is grotendeels gebaseerd op de vier strategische functies die Weggeman (2000) onderkent voor SIGMA Nummer 3, juni

3 Innoveren en verbeteren Bij de processen innoveren en verbeteren heeft u ongetwijfeld beelden. Maar het is de uitdaging om dele -net als de andere genoemde processen -te verweven met de primaire processen van uw organisatie. Hoewel de beide processen vaak in een adem worden genoemd, is het verre van vanzelfsprekend dat organisaties beide processen naast elkaar beheersen. Dit komt doordat het in essentie twee verschillende processen betreft. Innovatie kenmerkt zich vaak door een diffuus en soms schoksgewijs proces met een hoge mate van creativiteit, terwijl verbeteren vaak een systematisch en lineair proces behelst, waarbij meten een belangrijk onderwerp is. Organisaties staan voor de uitdaging om te kunnen schakelen tussen innoveren en verbeteren. Een organisatie als Unilever is heel goed in staat een nieuwe productinnovatie in leer korte tijd in te bedden in een productieproces met een hoog rendement door de inlet van meet- en verbeteracties. Verbinden Verbinden is een relatief nieuw proces voor KID's. Steeds meer organisaties onderkennen dat het structureel, en methodisch leggen en onderhouden van verbindingen (netwerken) tussen organisatieonderdelen spaces in de organisation chart' -Rummier tussen organisaties ('the white gericht & Brache) en noodzakelijk is om bestaande kennis snel te benutten. Ze onderkennen dat het zeit bijhouden van kennis en ontwikkelingen ondoenlijk is. Het opbouwen van contacten met 'hen die het wel weten' blijkt een goed alternatief voor kennisopbouw. Het ministerie van VROM onderkende enkele jaren terug dat het niet meer over aile kennis kon beschikken (en actueel houden!) om Kamervragen voor de minister te beantwoorden. Door een analyse van de kennishuishouding (wat weet VROM en wat moet zij weten?) is onderscheid gemaakt tussen kennis die het ministerie per se zeit moet hebben en kennis waarvan men weet wie erover beschikt buiten het ministerie, zoals adviesbureaus en instituten. Het ministerie staat voor de uitdaging om cont(r)actmanagement verder te ontwikkelen. Leren Tenslotte het proces van leren. Leren wordt gelukkig allang niet meer gezien als een individuele activiteit om alleen vakkennis te verwerven. De aandacht voor kennismanagement heeft onweerlegbaar bijgedragen aan de aandacht voor collectief leren en organisatieleren. Leren is een noodzakelijk proces voor de continu.iteit en verb.etering van de organisatie. Leren right zich dan ook op veel tt\eer terreinen dan alleen het individu. Binnen slimme Kia's leert men van collega's (ook van andere bedrijfsonderdelen), van fouten en 'best practices', van klanten, van vakgenoten, van procesonderdelen van het eigen bedrijf (zoals accountmanagers, planning), van de eigen historie, de concurrentie, leveranciers en van andere branches en sectoren. En wat te denken van leren te leren, te veranderen en verbeteren, te verbinden en te innoveren? Hoe goed is uw organisatie daarin? Het onderscheidend vermogen van KIO's zal in de toekomst met name liggen in de mate van beheersing van de genoemde processen. Organisaties die in staat zijn snelte verbinden, te leren, te verbeteren, te innoveren en de kennisprocessen te beheersen, zullen als enige overleven. Maar hoe dan? 22 SIGMA Nummer 3, juni 2007

4 Volwassenheid procesmanagement in KIO's sieve arbeid, ontwikkelde Triam Kennismanagement een De vijf genoemde processen zijn voor veel kennisintensieve organisaties nog weinig expliciet ingevuld. Traditioneel procesmanagement verloopt volgens de fasen van identificeren, ontwerpen, invoeren, beheersen, monitoren en verbeteren (Hardjono & Bakker, 2001). Deze fasenindeling kan ook behulpzaam zijn bij het meer expliciet toepassen van de vijf genoemde processen in organisaties. ontwerpen van de belangrijkste Het identificeren en processen in KIO's is hierboven al gebeurd. Voor het invoeren, beheersen, monitoren en verbeteren ontwikkelden we een handleiding waarmee u procesmanagement in uw (kennisintensieve) organisatie verder vorm geeft. Want hoe staat het met procesmanagement in uw (ken- Handleiding positiebepaling kennismanagement. In 2006 verscheen een versie die KULTIFA met Triam actualiseerde. Het organisatiegebied processen van de Handleiding positiebepaling kennismanagement organisatiegebieden kent net als de overige van het INK de volgende vijf ontwikkelingsfasen: activiteitgeorienteerd, procesgeorienteerd,systeemgeorienteerd, ketengeorienteerd en transformatiegeorienteerd. In het kader op dele pagina staan de belangrijkste kenmerken van de verschillende fasen voor KIO's. Door de positiebepaling uit te voeren kunt u de mate van volwassenheid van procesmanagement in uw (kennisintensieve) organisatie meten en verbeteren. Daarnaast biedt de handleiding handreikingen voor ontwikkelrichtingen van procesmanagement in KIO's. nisintensieve) organisatie? En hoe weet u in welke volwassenheidsfase van procesmanagement uw organisatie zich bevindt? Een handig hulpmiddel hierbij is het INK-managementmodel. Processen vormen het centrale deel van dit model. Omdat de reguliere Handleiding positiebepaling van het INK niet specifiek inzoomt op Kia's en op kennisinten- Conclusie Het goed uitvoeren van procesmanagement vormt de uitdaging voor veel KIO's in de toekomst. Een grotere bewustwording van de specifieke processen in kennisintensieve organisaties is een eerste belangrijke stap. Verder moeten SIGMA Nummer 3, juni

5 KID's goed beseffen dat procesmanagement in hun type organisatie niet gedijt met traditionele methoden zoals procesbeschrijvingen en meetinstrumenten. De winst moet voornamelijk worden gezocht in conditionerende maatregelen zoals een cultuur voor kennisdeling, afspraken over individuele bijdragen aan processen als innovatie en kennisdeling, en voorwaardenscheppend (bijvoorbeeld gericht op leercondities, feedback en autonomie) en stimulerend leiderschap. Auteur Steven de Groot is senior onderzoeker bij de unit organisatieontwikkeling bij het IVA te Tilburg en partime adviseur kennismanagement bij buro KULTIFA. Zijn boek 'Presteren met professionals' (Kluwer, 2005) gaat over prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties. Steven is verder medeauteur van het bijhorende werkboek Presteren met professionals en van de Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (versie 2006). E mail: Literatuur Groot, S. de, Kennis in uitvoering, Werkboek kennismanagement. Essentials, Hardjono. T.W. en R.J.M. Bakker, Management van processen. Kluwer KUlTIFA / Triam Kennismanagement. kennismanagement Handleiding positiebepaling Maas, J., Professionaliteit. Kluwer Rummier, G.A. en A.F? Brache, Improving performance. How to manage the white space on the organization chart. Jossey Bass,1995. Weggeman, M.C.D.I? Kennismanagement: de praktijk. Scriptum,2000. Advertentie Web-based software yoor.integrale procesbeschrijving.beheersaspecten.documentbeheer.communicatie

KM-aspecten in een SWOT De KM-aspecten die tenminste een plek in een SWOT moeten krijgen zijn de volgende:

KM-aspecten in een SWOT De KM-aspecten die tenminste een plek in een SWOT moeten krijgen zijn de volgende: SWOT EN KENNISMANAGEMENT (KM) Door Steven de Groot Veel (kennisintensieve) organisaties die nadenken over de toekomst van hun organisatie, voeren een SWOT-analyse uit. Hierbij geven ze weinig aandacht

Nadere informatie

PRESTEREN MET PROFESSIONALS: VIJF PRINCIPES VAN PRESTATIEBEHEERSING EN -VERBETERING IN KENNISINTENSIEVE ORGANISATIES

PRESTEREN MET PROFESSIONALS: VIJF PRINCIPES VAN PRESTATIEBEHEERSING EN -VERBETERING IN KENNISINTENSIEVE ORGANISATIES PRESTEREN MET PROFESSIONALS: VIJF PRINCIPES VAN PRESTATIEBEHEERSING EN -VERBETERING IN KENNISINTENSIEVE ORGANISATIES Inleiding Prestatiebeheersing en -verbetering in kennisintensieve organisaties (KIO

Nadere informatie

Autonomie. Feedback. Info.- en comm. voorziening Intrinsieke motivatie

Autonomie. Feedback. Info.- en comm. voorziening Intrinsieke motivatie PRESTATIEVERBETERING BINNEN KENNISINTENSIEVE ORGANISATIES managen van de werkomgeving Wat bepaalt de kwaliteit van kenniswerk? Kwaliteitszorg, kennismanagement, competentiemanagement; allemaal trucs en

Nadere informatie

Prestaties van kenniswerkers beheersen en verbeteren

Prestaties van kenniswerkers beheersen en verbeteren Prestaties van kenniswerkers beheersen en verbeteren Steven de Groot In kennisintensieve organisaties ook wel professionele organisaties genoemd heb je niets aan Tayloriaanse benaderingen. Hoogopgeleide

Nadere informatie

KULTIFA. Dit is een uitgave van KULTIFA. www.kultifa.nl info@kultifa.nl WERKBOEK PRESTEREN MET PROFESSIONALS / VERSIE 4 2006 2

KULTIFA. Dit is een uitgave van KULTIFA. www.kultifa.nl info@kultifa.nl WERKBOEK PRESTEREN MET PROFESSIONALS / VERSIE 4 2006 2 Dit is een uitgave van KULTIFA. www.kultifa.nl info@kultifa.nl WERKBOEK PRESTEREN MET PROFESSIONALS / VERSIE 4 2006 2 VOORWOORD KULTIFA Voor u ligt de vierde versie (2006) van het Werkboek Presteren met

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Over dé tien succesfactoren voor kennisintensieve arbeid

Over dé tien succesfactoren voor kennisintensieve arbeid t KULTIIFA--boekjje Over dé tien succesfactoren voor kennisintensieve arbeid Dit is een uitgave van KULTIFA www.kultifa.nl Alles uit deze uitgave mag gekopieerd en gebruikt worden ten gunste van professionals

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G

H A N D L E I D I N G 2006 H A N D L E I D I N G Positiebepaling & Verbeteren KENNISMANAGEMENT Prestatieverbetering door kennismanagement Versie 2006 Eerste druk Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

ASL grote stap naar INK-niveau III

ASL grote stap naar INK-niveau III procesmodellen ASL grote stap naar INK-niveau III Grote bijdrage aan volwassenheid primaire processen Er is een groot aantal procesmodellen, volwassenheidsmodellen en combinaties daarvan, zoals Itil, CMM

Nadere informatie

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 2) De eerste stap om op basis van het INK-managementmodel. een diagnose uit te voeren is de

POSITIEBEPALING. Werken met het INK-managementmodel (deel 2) De eerste stap om op basis van het INK-managementmodel. een diagnose uit te voeren is de Trefwoorden: organisatieverbetering, positiebepaling, diagnose-instrument POSITIEBEPALING Werken met het INK-managementmodel (deel 2) Samenvatting Veel organisaties gebruiken inmiddels het INK-managementmodel

Nadere informatie

RESULTAATSTURING VIA BEDRIJFSPROCESSEN Prestatie-indicatoren in de managementpraktijk

RESULTAATSTURING VIA BEDRIJFSPROCESSEN Prestatie-indicatoren in de managementpraktijk Trefwoorden: resultaatsturing, bedrijfsprocessen, prestatie-indicatoren, organisatieadvies RESULTAATSTURING VIA BEDRIJFSPROCESSEN Prestatie-indicatoren in de managementpraktijk Samenvatting In veel organisaties

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com HET NUT EN GEVAAR VAN BEST PRACTICES Een best practice is een prachtig voorbeeld van intellectueel kapitaal. Immers, best practices komen veelal voort uit ervaringen van mensen (menselijk kapitaal), worden

Nadere informatie

Waardecreatie op scherp

Waardecreatie op scherp Inleiding Waardecreatie op scherp Focus voor verbetering van professionele dienstverlening Jos van Dam, strategisch adviseur Hoe kan het dat je levert wat is afgesproken en de klant toch niet helemaal

Nadere informatie

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht?

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Septa Management Group Scheepsmakershaven 34d 3011 VB Rotterdam Auteur: Johan ter Heegde Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vertrekpunt HKZ: documenten, processen of

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Hort-I-management Scan. 28 mei 2013, Bas Janssens

Hort-I-management Scan. 28 mei 2013, Bas Janssens Hort-I-management Scan 28 mei 2013, Bas Janssens Opzet presentatie Aanleiding Doel Achtergrond Systemen Bevindingen Vervolg Aanleiding Grote verschillen in kennis en vaardigheden op het gebied van ICT

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

De rol van de controller bij VBTB

De rol van de controller bij VBTB Drs. Yolanda van Koppen en drs. Macs Rosielle, management consultants bij CMG Public Sector BV, divisie Management Consultancy OVERHEID Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN DEEL I KENNISMANAGEMENT: INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIEDEN 2. Kennis...6 2.1 Definitie... 6 2.2 Gezichtspunten ten aanzien van kennis... 9 3. Kennismanagement...16 3.1 Definitie...16 3.2 Belang van kennismanagement...18

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem (INK versie)

Kwaliteitsmanagementsysteem (INK versie) Kwaliteitsmanagementsysteem (INK versie) Q (Inception) Deel 1: Basismodule Meer informatie: www.xqmp.nl XQ Education; Waar richten we ons op? Integrale Kwaliteitszorg voor beter onderwijs Samenwerking

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Schrijven = herschrijven: feedback en schrijfontwikkelling

Schrijven = herschrijven: feedback en schrijfontwikkelling Schrijven = herschrijven: feedback en schrijfontwikkelling Door Willemijn Zwart (Saxion, Enschede) en Gertjan Baan (CSG Het Noordik, Almelo) 1. Inleiding Feedback helpt om een betere schrijver te worden.

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Kennismanagementprofiel A.F.A. Korsten

Kennismanagementprofiel A.F.A. Korsten Kennismanagementprofiel A.F.A. Korsten Een manier om erachter te komen wat kennismanagement kan zijn om te kijken naar personeelsadvertenties. Dat deden we ook. We troffen de volgend advertentie aan. Het

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Oude Wijn in nieuwe zakken? Inleiding Kennismanagement bij Het Overleg

Oude Wijn in nieuwe zakken? Inleiding Kennismanagement bij Het Overleg Oude Wijn in nieuwe zakken? Inleiding Kennismanagement bij Het Overleg Drs. Bart van der Meij Groningen, 30 mei 2002 Kennis, wat is dat? Kennis: Het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak

Nadere informatie

EEN PERFORMANCE CONSULTING AFDELING ALS NIEUW PERSPECTIEF

EEN PERFORMANCE CONSULTING AFDELING ALS NIEUW PERSPECTIEF EEN PERFORMANCE CONSULTING AFDELING ALS NIEUW PERSPECTIEF In het artikel Kiezen, niet volgen. De laatste kans voor P&O? in het septembernummer van deze blad snijdt Hans Waltman een precaire zaak aan: het

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Zorgprogrammering in de GGZ Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Agenda 1. Zorgpaden in de GGZ: theoretische achtergrond. 2. Methodiek voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

menselijk Managen van kapitaal Verschillende organisaties worden door de economische

menselijk Managen van kapitaal Verschillende organisaties worden door de economische Managen van menselijk kapitaal Menselijk kapitaal en structureel kapitaal vormen de twee pijlers van intellectueel kapitaal (Stewart, 1997). In met name kennisintensieve organisaties (KIO s) wordt het

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren Beneluxconferentie dr Manon C.P. Ruijters MLD Apeldoorn 17 oktober 2013 Ecologisch? Ecologie is verbindingen en samenhang diversiteit interacties tussen organismen en hun omgeving

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Ordening van processen in een ziekenhuis

Ordening van processen in een ziekenhuis 4 Ordening van processen in een ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoud 4 1. Inleiding 6 2. Verantwoording 8 3. Ordening principes 10 3.0 Inleiding 10 3.1 Patiëntproces 11 3.2 Patiënt subproces 13 3.3 Orderproces

Nadere informatie

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE

DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE DE NIEUWE GROUPWARE HEET SOLOWARE SAMENWERKEN IN DE NETWERKECONOMIE: LEVE HET INDIVIDU! EEN WHITEPAPER OVER DE INVLOED VAN SOCIAL SOFTWARE EN WEB2.0 OP GOED GEREEDSCHAP VOOR KENNISWERKERS IN DE KENNISECONOMIE

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL

HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Trefwoorden INK INK-managementmodel Managementmodel KLAAS TUITJER EN HAN VAN BUSSEL HET VERNIEUWDE INK-MANAGEMENT- MODEL Het INK-managementmodel is ingrijpend vernieuwd. Na een ervaring met het toepassen

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Procesmanagement in de organisatie

Procesmanagement in de organisatie Het vernieuwde INK-managementmodel Procesmanagement in de organisatie Fotografie: (M/V) ontwerp Johan Blom en Klaas Tuitjer In de organisatie met elkaar in gesprek gaan om zo tot verbeteringen en vernieuwingen

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

25 Het CATS CM Maturity Model

25 Het CATS CM Maturity Model 25 Het CATS CM Maturity Model Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het advies- en trainingswerk van CM Partners is, uitgaande van CATS CM, een volwassenheidsmodel opgesteld dat ingezet kan worden

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5.

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Dorr, D.C. (2009). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Van synergie naar symbiose

Van synergie naar symbiose 2 e Opdrachtgevers Opdrachtnemersdag Boxtel, waterschap De Dommel Vrijdag 18 september 2009 Van synergie naar symbiose Met vakmanschap alleen redden de opdrachtgevers en opdrachtnemers het niet Organisatie:

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie