CDA resultaten op het gebied van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken, en Duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDA resultaten op het gebied van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken, en Duurzaamheid"

Transcriptie

1 Fractie CDA resultaten op het gebied van Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken, en Duurzaamheid Zowel op het ministerie van Economische Zaken als het ministerie van Financiën staan CDA bewindspersonen aan het hoofd. Maxime Verhagen is minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en tevens vicepremier. Jan Kees de Jager is minister van Financiën. In de CDA Tweede Kamerfractie zijn Elly Blanksma en Pieter Omtzigt de financiële woordvoerders. Ad Koppejan en Marieke van der Werf zijn de woordvoerders Economische Zaken (inclusief duurzaamheid). Eddy van Hijum, Mirjam Sterk en Pieter Omtzigt zijn de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Resultaten van Minister Maxime Verhagen Bedrijfslevenbeleid Algemeen Op het gebied van economische zaken zijn er negen topsectoren aangewezen die heel gericht worden versterkt. Binnen die sectoren wordt nauw samengewerkt door bedrijven, kennisinstellingen en de overheid (de gouden driehoek ). Samen dragen zij oplossingen aan voor grote economische problemen die er spelen. Het innovatiebeleid is vernieuwd. In plaats van subsidies zijn er nu fiscale aftrekmogelijkheden en worden er kredieten verstrekt. Dit leidt tot minder uitvoeringslasten en zorgt voor meer rendement. Concrete resultaten: Er is 500 miljoen extra vrijgemaakt voor belastingaftrek op investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het gaat daarbij om vennootschaps- en inkomstenbelasting.

2 Vanaf 1 januari 2012 is er via het Innovatiefonds MKB+ 500 miljoen beschikbaar voor ondernemers. Dat biedt hen de kans om hun ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen. Investeringen die geld opleveren komen terug in het fonds. Daar kunnen andere ondernemers weer van profiteren. Via de Ondernemerspleinen kunnen ondernemers voortaan voor alle overheidszaken terecht bij één loket (ook via internet). De heffing van de Kamer van Koophandel is in 2012 verlaagd met 10% en wordt per 1 januari 2013 helemaal afgeschaft. Dat neemt een belangrijke ergernis bij ondernemers weg en bespaart 12 miljoen aan administratieve lasten. Regeldruk: Dit kabinet gaat de administratieve lasten met een kwart verlagen. In 2012 is de verlaging al 12%. we vereenvoudigen de winstaangifte voor ondernemers. we schaffen 7 fiscale heffingen af. we schaffen de rittenregistratie af. Daardoor hoeven ondernemers niet meer van elke rit de bestemming, het aantal kilometers enzovoort, te registreren; we voeren inspectievakanties in. Bedrijven die zich netjes aan de regels houden krijgen minder inspecties over de vloer. Green Deal: er zijn al 59 duurzame afspraken gemaakt tussen burgers, ondernemers en de overheid. Burgers en ondernemers verduurzamen, de overheid haalt belemmeringen weg, dat is de deal. SDE+: Deze regeling subsidieert alleen de goedkoopste categorieën van duurzame energie en beloont koplopers van duurdere technologieën. In 2011 was dit goed voor duurzame elektriciteit aan huishoudens; onder de oude SDE van het vorige kabinet zou hiervoor 1 miljard extra nodig zijn geweest. Telecom: Het wordt gemakkelijker gemaakt voor nieuwkomers op de markt voor mobiel internet om de concurrentie aan te gaan met de grote aanbieders. Actief consumentenbeleid: De toezichthouders NMa, OPTA en Consumentenautoriteit gaan fuseren. Daardoor ontstaat een sterke nieuwe toezichthouder die opkomt voor consumentenbelangen. Winkeltijdenwet door Eerste Kamer: Misbruik van de toerismebepaling wordt voorkomen en het wordt voor gemeentes en ondernemers duidelijker of er recht is op extra koopzondagen (bovenop de 12 vaste koopzondagen).

3 Resultaten van Minister Jan Kees de Jager 1. Fatsoenlijke en gezonde financiële sector en versterking positie van de consument Er zijn hervormingen in gang gezet, die de oorzaken van de crisis aanpakken en moeten bijdragen aan herstel van vertrouwen in de financiële sector. De hervormingen zijn gericht op: A. Een solide financiële sector: Financieel sterkere, gezonde en verantwoordelijke instellingen De volgende maatregelen zijn genomen: - Strengere kapitaaleisen voor banken en verzekeraars. Banken en verzekeraars moeten onder andere meer eigen vermogen en extra financiële buffers aanhouden om in moeilijke tijden niet te snel in de problemen te komen. - Invoering van een bankenbelasting. De opbrengsten van de bankenbelasting gaan naar de schatkist en dragen zo bij aan herstel van overheidsfinanciën. Met de bankenbelasting worden de kosten van de financiële crisis op de `vervuiler afgewenteld. Een bankenbelasting kan bijdragen aan het ontmoedigen van het nemen van uitzonderlijke risico s door financiële instellingen. - Invoering van een depositogarantiestelsel (DGS). Bij een faillissement van een bank beschermt het depositogarantiestelsel rekeninghouders en spaarders. Tegoeden worden tot een maximum van euro uitgekeerd. De banken zelf betalen dergelijke uitkeringen gezamenlijk. - Afbouwen financiële steun. De steunmaatregelen van de overheid voor financiële instellingen worden op een verantwoorde wijze afgebouwd. - Versterking en uitbreiding van het toezicht op de sector. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen: Versterken Europees toezicht. Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een versterking van het toezicht op de financiële markten. Per 1 januari 2011 zijn er drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten opgericht, die over voldoende slagkracht beschikken. Invoering interventiewet. Als er gevaar dreigt voor de stabiliteit van het financiële stelsel voorziet de Interventiewet er in dat de DNB en de minister van Financiën de bevoegdheid krijgen om in te grijpen. Versterking bestuur van DNB en de AFM. B. De Klant centraal: versterken positie consument, cultuurverandering bij banken en verzekeraars De financiële crisis heeft laten zien dat een gedrags- en cultuurverandering in de financiële sector noodzakelijk is. De klant moet centraal staan.

4 De volgende maatregelen zijn genomen: - Provisieverbod beleggingsproducten. Om er zeker van te zijn dat financiële dienstverleners volledig in het belang van de klant handelen bij het verlenen van beleggingsdiensten, mogen zij alleen door de klant worden betaald voor hun diensten, niet door de aanbieder van de beleggingsproducten. - Aanscherping vakbekwaamheidseisen financiële dienstverleners. Naast een verbod op provisies worden ook de vakbekwaamheidseisen van financieel dienstverleners zoals bemiddelaars en adviseurs aangescherpt. - Productontwikkeling. In het belang van de klant zal de AFM de bevoegdheid krijgen om toezicht te houden op het productontwikkelingsproces van financiële ondernemingen. - Code Banken en Code Verzekeraars. Banken en verzekeraars hebben een code opgesteld en moeten in hun jaarverslag verantwoording afleggen over de naleving van deze code. Er zijn twee commissies ingesteld om naleving van deze Codes te controleren. C. Beloningen Perverse en te hoge beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De volgende maatregelen zijn genomen: - Beloningsbeleid bij financiële instellingen aangepast. Deze beloningsregels zijn op 1 januari 2011 in Nederland in werking getreden. Nederland behoort tot de 13 landen waar de afspraken op dit gebied volledig zijn ingevoerd. - Wel steun, geen bonus. Op dit moment ligt in de Kamer een voorstel voor een verbod op bonussen voor bestuurders bij instellingen die staatssteun ontvangen. - Terughalen onterechte bonus. Buitensporige bonussen moeten in de toekomst kunnen worden aangepast of worden teruggevorderd. 2. Gezonde overheidsfinanciën We liggen op koers met de bezuinigingen, Nederland wordt door de financiële markten als betrouwbaar en solide gezien, mede dankzij onze begroting. We pakken het overheidstekort aan en maken de financiën houdbaar om zo voorzieningen in de toekomst betaalbaar te houden. 3. Pro-Europese koers Het Kabinet heeft een pro-europese visie gepresenteerd die al op veel draagvlak kan rekenen binnen Europa. Wij pleiten voor een speciale Eurocommissaris die budgetdiscipline af kan dwingen bij afzonderlijke lidstaten om in de toekomst een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. Ook pleiten wij voor het invoeren van automatische sancties voor overtreding van de begrotingsregels.

5 Resultaten van de CDA Tweede Kamerfractie Financiële zaken Aanpak van de schuldencrisis in Europa Er komt een onafhankelijke Eurocommissaris die toezicht gaat houden op de begrotingen van de EU lidstaten. De CDA fractie heeft zich hier steeds sterk voor gemaakt. We staan pal achter de euro, omdat dit in het belang is van de Nederlandse economie, onze banen en onze pensioenen. Koopkrachtversterkende maatregelen minima Mede dankzij het CDA stelt het Kabinet 1 miljard euro beschikbaar voor compensatiemaatregelen voor minder draagkrachtige mensen. We brengen de financiële sector op orde De Kamer behandelt in hoog tempo veel wetgeving om orde op zaken te stellen in de financiële sector. Mede dankzij het CDA wordt de financiële sector daardoor meer solide, vindt er een gedrags- en cultuurverandering plaats (aanpak bonuscultuur) en wordt het toezicht op de sector verbeterd. We pakken de schuldencultuur aan Met de nieuwe gedragscode hypotheken worden de uitwassen op het gebied van hypotheekverstrekking aangepakt. Het aflossingsvrije deel van de hypotheek mag niet hoger zijn dan 50%. Herstel van vertrouwen in financiële producten bij de klant Er komt een provisieverbod op complexe financiële producten. De klant kan er daardoor meer op vertrouwen dat de adviseur daadwerkelijk aan zijn kant staat. De kans op belangenverstrengeling is veel minder geworden. Nieuw sportbesluit Gemeenten hoeven geen enorme huurverhoging voor sportverenigingen door te voeren als gevolg van het nieuwe sportbesluit. Er komen geen minimumbedragen voor de huur en het besluit bevat nu alleen een gerichte aanpak van misbruik. Dwangsom De belastingplichtige kan om een dwangsom vragen als de Belastingdienst te laat is met het opleggen van de definitieve aanslag. Wegnemen belastingvoordeel bedrijfsovername Het levert geen belastingvoordeel meer op om een Nederland bedrijf over te nemen en het dan vol te stoppen met schulden.

6 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Handhaving van de koppeling tussen lonen en uitkeringen Dit is in het regeerakkoord vastgelegd en afgedwongen door het CDA. Initiatief wetsvoorstel flexibel werken Met dit wetsvoorstel van Eddy van Hijum en Ineke van Gent (Groen Links) krijgen werknemers het recht om hun baas te vragen om een wijziging in arbeidsuren, werktijden en werkplek. Daardoor wordt het voor werknemers makkelijker om arbeid en zorgtaken te combineren. Wet schuldhulpverlening Deze wet is door het amendement Sterk/Spekman zodanig gewijzigd dat de schuldhulpverlening mensen beter kan helpen door indien nodig een moratorium onder schuldeisers in te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om een goede schuldregeling onder meerdere schuldeisers af te spreken. Dat is zowel voor de schuldenaar als (kleinere) schuldeisers een uitkomst. Wijziging Wet Werk en Bijstand (WWB) Deze wet is zodanig aangepast dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden ontzien. Economische Zaken en Duurzaamheid MKB financiering wordt makkelijker Het CDA heeft via een motie en een amendement gezorgd dat MKB ers en ZZP ers hun zaken makkelijker gefinancierd krijgen, bijvoorbeeld door kredietunies. Vanwege de crisis kan deze groep momenteel namelijk moeilijk leningen krijgen. Decentrale energieopwekking Mensen die op lokaal of regionaal niveau zelf energie opwekken mogen daarbij niet gehinderd worden door belemmerende wet- en regelgeving. Via een aangenomen CDA motie wordt de wet- en regelgeving op dit gebied daarom aangepast. Daardoor wordt het makkelijker voor mensen om op kleine schaal zelf energie op te wekken. 1 maart 2012

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Visie Bankensector D66

Visie Bankensector D66 Visie Bankensector D66 Samenvatting De financiële crisis duurt nu al ruim vijf jaar. In deze jaren is er veel tijd en energie gestoken in crisismanagement, maar een structurele hervorming van de bankensector

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax.

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Jaargang 10 Nr. 6-2013 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax. 0495

Nadere informatie

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding

De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank. Update, versie september 2013. Inleiding De toekomst van het bankwezen: de visie van de Rabobank Inleiding Update, versie september 2013 In de afgelopen jaren heeft het bankwezen in ons land enkele malen zeer negatief het nieuws gehaald. Er zijn

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

AFM. Ministerie van Financiën De minister van Financiën. Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG

AFM. Ministerie van Financiën De minister van Financiën. Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Ministerie van Financiën De minister van Financiën Datum 18 oktober 2010 Ons kenmerk SBI-YSNa-10081280 Pagina 1 van 8 Geachte heer De Jager, Bij de aanbieding

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Groei-agenda prioriteit voor volgend kabinet

Groei-agenda prioriteit voor volgend kabinet 190 Groei-agenda prioriteit voor volgend kabinet A.L. Bovenberg* Samenvatting Deze bijdrage begint met een diagnose van de problemen waarmee de Nederlandse economie mede als gevolg van de kredietcrisis

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie