Due Diligence onderzoeken in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Due Diligence onderzoeken in de praktijk"

Transcriptie

1 Due Diligence (nl)

2 Due Diligence onderzoeken in de praktijk Introductie Due diligence onderzoeken worden door Contzé & Partners benadert van een multidisciplinaire optiek. Onze partners zijn getraind in het onderkennen en identificeren van risico s en de evaluatie van door u benoemde kansen. Dit alles met name gericht op die factoren die bepalend zijn voor de realisatie van toekomstige rendementen en cashflow ontwikkelingen. Due Diligence projecten worden uitgevoerd mede afhankelijk van de gekozen scope, door een multidisciplinair team van specialisten, waaronder juristen, fiscalisten, IT consultants, pensioen- en milieuconsultants en accountants. Naast bovenstaande aspecten kijken wij ook naar: - transactieoptimalisering en - mogelijke financierings-, - integratie- en - optimalisatievraagstukken bij pre- en postacquisitie. Transacties, waarbij wij assistentie verlenen, kenmerken zich vaak door de vele specifieke belangen van partijen en de aanzienlijke financiële consequenties. Tijdsdruk en emotionele betrokkenheid spelen hierbij doorgaans een belangrijke rol. Wij zijn erop gefocust om, rekening houdend met de onderkende specifieke belangen en emoties de belangen van u als opdrachtgever zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Productlijn Binnen de due diligence onderzoeken valt onderscheid te maken tussen : Buy- Side Due Diligence Van een Buy- Side due diligence is sprake als het onderzoek wordt uitgevoerd door en namens de kopende partij. Vendor Due Diligence We spreken van een Vendor Due Diligence als het onderzoek, weliswaar geïnitieerd wordt door de verkopende partij, echter dit onderzoek onafhankelijk van verkoper plaats vindt in naam van de mogelijke kopende partijen. Vendor Assistentie Vendor assistentie beoogd een kritisch assesment te zijn door verkoper op zijn eigen organisatie. De doelstelling hiervan is om tijdens het verkoopproces niet te worden geconfronteerd met bevindingen die het verkoopproces negatief kunnen beïnvloeden. Naast bovenstaande acquisitie- verkooponderzoeken valt ook dataroom ondersteuning en post acquisitie onderzoek in deze door Contzé & Partners aangeboden dienstverlening. Wij zullen bovenstaande categorieën onderstaand verder voor u toelichten.

3 Buy-Side Due Diligence Het kopen van een onderneming is voor de meeste ondernemers waaronder MBO en MBI kandidaten, een belangrijke stap met ingrijpende financie le consequenties. Het is daarom in uw belang om voorafgaand aan de transactie een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de risico s en kansen, om als ondernemer een verantwoord besluit te kunnen nemen. Een en ander verschilt afhankelijk van de risicoperceptie per ondernemer. De bepaling van de scope van het onderzoek is daarom maatwerk, waarover wij graag met u van gedachten willen wisselen. Contzé & Partners levert het volledige scala aan specialisten ter ondersteuning van het maken van een beslissing over het kopen van een onderneming. Middels onze ondersteuning helpen wij u een economisch gedegen dan wel strategisch verantwoorde beslissing te nemen. Wij verzorgen naar aanleiding van ons onderzoek een maatwerk rapportage die is afgestemd op uw specifieke informatie- behoefte. Afhankelijk van uw wensen kan hierbij o.a. inzicht worden gegeven in mogelijke dealbreakers, werkkapitaal analyses, houdbaarheid van het resultaat (sustainability), input ten behoeve van de onderhandelingen en contractformulering alsmede post acquisitie attentiepunten.

4 Vendor Due Diligence Vendor due diligence is de meest vergaande vorm van verkoopondersteuning. De due diligence vindt als ware, met inachtneming van de mogelijke scope van de potentiële koper, plaats namens de potentiële koper, echter in opdracht van de verkoper. De aanpak van dit soort onderzoeken kenmerkt zich door een hoge mate van objectiviteit en onafhankelijkheid van Contzé & Partners ten opzichte van u als opdrachtgever. Het proces voorafgaand aan de verkoop van de onderneming is er een van zelfreflectie. Het evalueren van de status- quo van de eigen organisatie, waarbij de focus zal liggen op het identificeren van de sterke en zwakke aspecten, bedreigingen en de kansen. Kennis van deze aspecten maakt het mogelijk om te anticiperen op het onderhandelingsproces met potentiële kopers, waarbij inbreuken op primaire afspraken zo mogelijk gepareerd kunnen worden. Deze kennis geeft u meer zelfvertrouwen op het vaak onbekende overnamevlak en zorgt ervoor dat u niet voor ongewenste verassingen komt te staan omtrent aspecten van uw eigen organisatie. Afgeleide voordelen zoals het beter kunnen managen van de informatiestromen naar potentiële kopers en het stroomlijnen van het verkoopproces zelf, verkorten dikwijls de doorlooptijd ervan. Een vendor due diligence beoogt de potentiële koper een objectief beeld te geven van die aspecten die mogelijk van belang kunnen zijn voor de transactie. Een vendor due diligence wordt onder andere ingezet in trajecten waarbij de onderneming middels een veiling zal worden verkocht en er derhalve meerdere potentiele kopers geïdentificeerd zijn. Hierbij is het veelal niet wenselijk dat iedere koper voor zich een eigen (buy- side) due diligence uit gaat voeren. Dit laatste zou de totale doorlooptijd van het verkoopproces namelijk onevenredig verlengen. Elke potentiële koper krijgt de beschikking over het vendor due diligence rapport en zal daarover in overleg wensen te treden met de opsteller ervan, om zodoende nadere uitleg bij aspecten te krijgen die voor hem van belang zijn. De opsteller van de rapportage zal in alle vrijheid omtrent de materie waarover is gerapporteerd met koper dienen te kunnen communiceren. Vendor due diligence, zoals door Contzé & Partners wordt aangeboden, kan als volgt kort worden samengevat: Onafhankelijk onderzoek in opdracht van verkoper tbv de potentiële koper, en kenmerkt zicht door: - Onafhankelijke onderzoek t.b.v. koper mogelijke kansen - Analyse waardecreërende factoren Onderzoek naar risicofactoren Kostenbesparend - Goede voorbereiding op het verkoopproces - Doorlooptijd verkort

5 Vendor Assistance In tegenstelling tot de vendor due diligence vindt de vendor assistentie plaats ten behoeve van de verkoper en is niet gericht op de potentiële koper. Doelstelling van dit onderzoek is kennis geeft macht en beoogt te voorkomen dat verkoper gedurende het proces geconfronteerd wordt met zaken omtrent de eigen organisatie die het verkoopproces of de onderhandelingen negatief kunnen beïnvloeden. Informatiememorandum Uw adviseur zal, indien wenselijk, een informatiememorandum voor u opstellen dat een representatief beeld geeft van uw onderneming. Dit informatiememorandum is het eerste document dat ter beschikking wordt gesteld aan kandidaat- kopers. Daarom is het van belang dat de informatie geen inconsistenties en onjuistheden bevat. Aangezien een informatiememorandum beoogt uw belangen als verkoper te benadrukken, zal het rapport niet volledig zijn. Het is derhalve gericht op die zaken die u als verkoper bij een koper onder de aandacht wenst te brengen. Prognoses In aanvulling op het screenen van het informatiememorandum evalueren wij de prognoses die door u als verkoper zijn opgesteld. Daarbij letten wij ondermeer op consistente onderbouwing en aannemelijkheid van de uitgangspunten op een manier waarop de kandidaat- koper dat ook zou doen. Vendor assistentie, zoals door ons aangeboden, kan als volgt kort samengevat worden: - In opdracht van de verkoper Houdt de spiegel voor t.a.v. de eigen onderneming - Beperkte rapportage - Intern gericht Anticiperen op bekende en nieuw onderkende risico s - Faciliteren van het verkoopproces Wij ondersteunen uw corporate finance adviseur daar waar wenselijk door onafhankelijk het informatiememorandum in detail te screenen teneinde te voorkomen dat het verkoopproces een valse start ondergaat en koper zich in haar onderhandelingen kan beroepen op onjuistheden die een neerwaarts effect op de prijs zouden kunnen hebben.

6 Dataroom Assistentie Tijdens een koop- of verkooptraject van een onderneming is het verstrekken van betrouwbare informatie aan de bij dit traject betrokken partijen essentieel. De bij een koop of verkoop betrokken partijen dienen over de juiste informatie te beschikken. Het inrichten van een dataroom is daarom van groot belang. Een goed en systematisch ingerichte dataroom wekt vertrouwen. Wij leveren het volledige scala aan diensten met betrekking tot het ondersteunen bij de opbouw en het management van de dataroom. Onze ondersteuning zorgt voor minder tijdsdruk op uw eigen organisatie. Wij creëren consistentie in de beschikbare informatie en zullen continu het proces van informatie- verstrekking voor u monitoren. Indexering dataroom In een professioneel ingerichte dataroom is alle informatie geïndexeerd en kan de informatie snel worden benaderd. Voorafgaande aan het openstellen van de dataroom kan Contzé & Partners u assisteren bij het indexeren van de dataroom. Dataroom management Tijdens een koop- of verkooptraject is het van belang dat discreet wordt omgegaan met de informatie in de dataroom. Contzé & Partners kan u assisteren bij het managen van de informatiestromen. Wij zorgen ervoor dat de informatie tijdig aan de juiste personen verstrekt wordt. Locatie dataroom In situaties waarin de dataroom op neutraal terrein ondergebracht dient te worden, bijvoorbeeld als personeel nog niet op de hoogte is van een mogelijke verkoop, kan Contzé & Partners een neutrale locatie voor u organiseren. Naast een fysieke dataroom kunnen wij u ook assisteren bij het inrichten van een virtuele dataroom. De virtuele dataroom kan worden ingericht in een beveiligde internet omgeving. Data kan online ter beschikking worden gesteld voor de bij een koop of verkoop betrokken partijen. Reproductie dataroom Het inrichten van een professionele dataroom kan een hoop tijd kosten en u afleiden van uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast zal er informatie worden opgevraagd welke u niet direct beschikbaar zal hebben. Contzé & Partners kan u assisteren bij het verkrijgen, kopiëren, scannen of digitaliseren van deze informatie. Wij zullen alle verkregen informatie met de grootste zorgvuldigheid behandelen. Dataroom assistentie, zoals door ons wordt aangeboden, kan als volgt kort worden samengevat: - Ondersteuning bij het opbouwen en management van de dataroom - Minder tijdsdruk op eigen organisatie - Consistentie van de beschikbare informatie - Monitoren van het proces van informatieverstrekking

7 Post acquisitie ondersteuning Contzé & Partners beschikt over de capaciteiten om u te begeleiden bij de integratie van nieuwverworven bedrijfsonderdelen en te ondersteunen bij het realiseren van uw transactiedoelen. Mogelijkerwijs is uw overname gericht op het behalen van schaalvoordelen of synergie- effecten. In beide gevallen is een gedegen integratieplan van belang, welke een helder tijdspad uiteenzet om de integratie inhoudelijk succesvol te laten verlopen. Contzé & Partners kan u hierbij van dienst zijn. Integratiestrategie Een duidelijke en haalbare integratiestrategie is vaak van cruciaal belang om een fusie of overname ook daadwerkelijk te laten slagen en de beoogde doelstellingen te realiseren. Deze strategie zal onder andere uiteenzetten op welke wijze optimaal gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten, capaciteiten, netwerken en human capital in de nieuwe organisatievorm. Maar ook praktische zaken zijn van belang waaronder de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Contzé & Partners is vanwege haar betrokkenheid bij het MKB altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fusies en overnames in deze sector. Contzé & Partners heeft ook in het verleden haar diensten bewezen bij post- acquisitie ondersteuning en heeft een helder inzicht in alle facetten van transacties in het MKB. Wij leveren pragmatische oplossingen voor de typische problemen rond acquisitie en integratie. Post- acquisitie ondersteuning, zoals door ons wordt aangeboden, kan als volgt kort samengevat worden: - Realisatie synergiedoelstellingen - Harmonisatie arbeidsvoorwaarden - Integratieadvisering - Rendementsverbetering - Begeleiding bij groei - Professionalisering

8 Due Diligence proces Business model de`inieren overname doelstellingen deal breakers waardering LOI evaluatie deal breakers prijs bepalende factoren andere key issues terugkoppeling voorlopige resultaten Assesment van de target & Planning Feitelijk DD onderzoek Transactie- documentatie Rapportage SPA ondersteuning garanties en vrijwaringen de`inieren post acquisitie ondersteuning overdrachtsbalans veri`icatie van feiten succes belemmeringen evaluatie van bevindingen

9

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1

Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden 1 Het realiseren van een MBO - 10 veel gestelde vragen en antwoorden PricewaterhouseCoopers Corporate Finance heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van teams bij het succesvol realiseren van management

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld?

Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld? EXPERT SHEET Bent u volledig in control betreffende alle risico s waar u aan bent bloot gesteld? Risicobeheer Vanuit een Treasury achtergrond wordt gepromoot om organisatiebreed een Treasury breed risicomanagement

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht

Praktijkhandreiking bedrijfsoverdracht NIVRA Actualiteiten 3 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van het NIVRA, beoogt registeraccountants ondersteuning

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie