Verbinding tussen verkoper en koper. Uw onderneming verkopen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbinding tussen verkoper en koper. Uw onderneming verkopen?"

Transcriptie

1 Verbinding tussen verkoper en koper Uw onderneming verkopen? Het verkopen van een bedrijf is allereerst een emotioneel proces. Veelal is het afscheid nemen van een stukje van je leven. Wellicht om die reden wordt een verkoop niet altijd tijdig voorbereid. Daarnaast is het voor de ondernemer een complex vraagstuk waarin hij niet alleen te maken krijgt met juridische en fiscale zaken maar ook met de vraag, wat blijft er over om van te leven na de verkoop? De verkoopopbrengst van de onderneming vormt vaak een deel van de oudedagsvoorziening. Daarnaast wordt een onderneming ook met enige regelmaat verkocht, omdat de exploitatie niet meer winstgevend kan worden voortgezet, bijvoorbeeld als gevolg van de vestiging van een concurrentie in hetzelfde verzorgingsgebied. Deze brochure biedt een handreiking aan de verkoper van een onderneming met als doel een bijdrage te kunnen leveren in het omzeilen van de aanwezige valkuilen bij het verkoopproces. Het afscheid nemen van een deel van uw leven is vaak al emotioneel genoeg. Mocht u na het lezen van deze special vragen hebben of wilt u begeleiding bij de verkoop van uw onderneming, dan bent u uiteraard van harte welkom bij De Wolf Corporate Finance. Tijdig beginnen Voor veel ondernemers is het moeilijk afstand te doen van hun onderneming. Daardoor bestaat de neiging om noodzakelijke beslissingen voor zich uit te schuiven. Het probleem wordt daardoor echter eerder groter dan kleiner. Vaak is de ondernemingsstructuur niet optimaal voor de beoogde verkoop en is een reorganisatie gewenst. Een dergelijke reorganisatie vergt echter tijd, niet in de laatste plaats vanwege allerlei fiscale aspecten en termijnen. Het tijdig beginnen met de voorbereiding heeft naast de financiële, juridische en praktische voordelen ook als voordeel dat u emotioneel met het verkoopproces bezig gaat. De kans om na verkoop in een groot gat te vallen wordt daardoor ook verkleind. In deze brochure schenken wij aandacht aan de diverse onderwerpen waar u bij de verkoop van uw onderneming mee te maken (kunt) krijgen De verkoopbeslissing Nadat u tijdig de beslissing heeft genomen de onderneming te gaan verkopen bijvoorbeeld vanwege de stijgende leeftijd, reizen (veelal) de volgende vragen: Aan wie verkoop ik de onderneming? Hoe bereid ik deze verkoop voor? Hoe verloopt het verkoopproces? Wat is de onderneming waard? Wat houd ik over na de verkoop om van te leven? Blijf ik nog bij de onderneming betrokken? Aan wie verkoop ik de onderneming? Vijftig jaar geleden was dit een overbodige vraag. Een onderneming ging over naar één van de kinderen. Tegenwoordig is dat echter eerder uitzondering dan regel. Ten gevolge van de individualisering van de maatschappij en de ruimere opleidingsmogelijkheden kiezen veel kinderen voor een andere toekomst dan hun ouders. Wellicht omdat zij hebben gezien hoe hard u voor uw geld moet werken. Als uw kinderen de onderneming niet wensen te kopen, wie dan wel? Vaak wordt gekeken of er binnen de onderneming een medewerker aanwezig is met de ambitie en potentie om de onderneming over te nemen. In de gevallen dat dit daadwerkelijk gebeurt, betreft het vaak een bedrijfsleider of vestigingsleider die al gewend is een deel van de verantwoordelijkheid te dragen en die al met het idee rondliep om voor zichzelf te beginnen. Het overige personeel komt hier veelal niet voor in aanmerking. Het komt dan ook steeds vaker voor dat er geen potentiële overname kandidaat bekend is. De ondernemer zal dan een externe adviseur inschakelen die op zoek gaat naar mogelijke kandidaten. In de regel wordt een geanonimiseerd verkoopmemorandum opgesteld van de te koop staande onderneming en wordt de onderneming in de diverse media, vakbladen en websites te koop aangeboden. In bepaalde branches is het gebruikelijk dat de externe adviseur de mogelijke overnemende partijen selecteert en actief benadert met het verkoopmemorandum. Het stil houden van de exacte gegevens van de onderneming wordt vaak geprefereerd om geruchten zolang mogelijk te voorkomen en daarmee wellicht het verlies aan klanten en verloop van het goede personeel.

2 Een dergelijke adviseur zal vaak een beperkt vast bedrag voor zijn dienstverlening vragen en een succesfee in de vorm van een percentage van de verkoopopbrengst. De begeleiding van een dergelijke adviseur kan beperkt zijn tot het zoeken naar de geschikte koper. Een adviseur voor de begeleiding van het gehele traject blijft dan gewenst. Hoe bereid ik deze verkoop voor? De vraag hoe de verkoop voor te bereiden is afhankelijk van de specifieke situatie. Zaken die hierbij een rol (kunnen) spelen zijn: Wie de kopende partij is; een kind, werknemer of een vreemde. Structuur van de onderneming. Onroerend goed. De onderneming is afhankelijk van de verkoper. Het rendement van de onderneming is niet optimaal. De onderneming is moeilijk financierbaar. De overdraagbaarheid van huurcontracten en vergunningen. Kopende partij Het maakt voor veel verkopers verschil of de koper van de onderneming een kind of een werknemer is of dat het een vreemde is. Zeker als deze laatste een strategische koper betreft. Op deze wijze kunt u belastingheffing uitstellen tot het moment dat u de gelden daadwerkelijk aan de holding onttrekt. Het realiseren van een holdingstructuur kan op diverse manieren geschieden. Echter aan alle methoden zijn fiscale voorwaarden verbonden. Het realiseren van een holdingstructuur zal derhalve geruime tijd voor de daadwerkelijke verkoop dienen te geschieden. Bij verkoop van de aandelen in de werk-bv is het zaak om alles wat u niet mee wenst te verkopen uit deze bv te halen en alles wat u wel wenst te verkopen in de juiste bv in te brengen. Denk aan zaken als onroerend goed, activa, uw personenauto, lijfrenteverplichtingen, pensioenverplichtingen en dergelijke. Indien de onderneming wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak zal bij verkoop afgerekend dienen te worden met de Belastingdienst over de goodwill, stille reserves en de opgebouwde fiscale oudedagsvoorziening (FOR). Dit kan leiden tot een hoge belastingaanslag tegen het 52% tarief. Dit zou een reden kunnen zijn om de onderneming tijdig in een besloten vennootschap in te brengen. Er is een wisselwerking tussen de structuur van de onderneming en de overdrachtsmogelijkheden. Bij overdracht aan een kind of werknemer bestaat vaak niet de wens om het maximale uit de verkoop te halen en daardoor de kans op succes voor de opvolger wellicht te verkleinen. Als aanloop naar de gehele bedrijfsopvolging wordt in deze situatie nogal eens gekozen voor een samenwerkingsperiode. Bijvoorbeeld in de vorm van een vennootschap onder firma (vof). De opvolger kan op deze wijze al een stukje eigen vermogen opbouwen en wellicht al wat goodwill verkrijgen middels een inverdienregeling. Een vennootschap onder firma kan ook gevormd worden door een besloten vennootschap (bv) en een natuurlijk persoon of een andere bv. Denk bij verkoop aan een kind of werknemer aan de fiscale randvoorwaarden en aan het belang van de overige kinderen. Voorkom dat een te goedkope overdracht tot ruzie binnen de familie leidt. Structuur van de onderneming Indien uw onderneming wordt geëxploiteerd in één besloten vennootschap zult u bij verkoop van de aandelen direct met de Belastingdienst moeten afrekenen. Zeker als de koper de overnamesom niet geheel gefinancierd kan krijgen, kan dit ongewenst zijn. Het tijdig creëren van een zogenaamde holdingstructuur kan dit voorkomen. De verkoopwinst van de aandelen in de werk-bv door de holding valt dan onder de deelnemingsvrijstelling. Onderneming is afhankelijk van de verkoper Als de onderneming en de ondernemer niet te scheiden zijn en de meeste omzet behaald wordt uit de netwerken van de ondernemer, spreken we van persoonlijke goodwill. Zonder de ondernemer blijft er dan niet veel meer over dan een fysieke locatie. De waarde van de onderneming is daarmee afhankelijk van de ondernemer. Na verkoop zal de ondernemer echter terugtreden. Om de waarde van uw onderneming te verhogen, is het zaak deze verkoop klaar te maken door te zorgen dat de onderneming ook door kan draaien zonder u. Het rendement van de onderneming is niet optimaal De koper zal bij de vorming van zijn oordeel over de koopprijs kijken naar de behaalde resultaten in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Als huidige eigenaar heeft u thans wellicht heel andere belangen en overwegingen. U probeert belasting te besparen door een grote post voor onderhoud in 1 keer van her resultaat te brengen in plaats van te activeren. U hebt een dure auto op de zaak staan omdat u deze zo mooi vindt. U koopt de allernieuwste apparatuur omdat u bij wilt blijven. Allemaal plausibele motieven, maar wellicht wel van invloed op de uiteindelijke verkoopprijs. De eerste beeldvorming heeft bij de koper en zijn financier al plaatsgevonden voor u alles uit kunt leggen.

3 Wellicht zijn er activiteiten of productgroepen die verlies opleveren, maar waar u persoonlijk iets mee had. Afstoten leidt wellicht tot een betere marge of nettoresultaat. Zaken waar een koper mee gaat rekenen. In veel gevallen zal ook het onroerend goed niet geheel op zakelijke wijze ten laste van de onderneming of de werk-bv zijn gebracht. Als bijvoorbeeld de in rekening gebrachte huur te hoog is, kan het raadzaam zijn deze de jaren voor de verkoop neerwaarts aan te passen. Exploiteert u de onderneming in een holdingstructuur, breng dan de dure personenauto en dergelijke over naar de holding en bereken een zakelijke beheervergoeding door. Zet eventueel ook meewerkende familieleden en hun emolumenten op de holding, zodat het resultaat van de werk-bv zo zuiver mogelijk wordt. Verwerk positieve ontwikkelingen in een onderbouwde prognose voor de komende 3 jaar ter onderbouwing van de vraagprijs. De onderneming is moeilijk financierbaar Het te financieren bedrag is sterk afhankelijk van de branche en het al dan niet overnemen van onroerend goed. In diverse branches is het noodzakelijk grote voorraden aan te houden op mogelijk dure locaties. Deze voorraden zijn vaak ook trendgevoelig en onderhevig aan seizoenpatronen. Voor veel kopers zal het moeilijk zijn om een financiering los te krijgen bij de bank als zij niet beschikken over voldoende eigen vermogen. De bank zal bij de financiering van de koopsom kijken naar: de mogelijkheid van de koper om te voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen; de solvabiliteit (ingebrachte eigen vermogen); de verstrekte zekerheden, hierbij zal goodwill meestal op nihil worden gesteld en overige activa op slechts een percentage van de werkelijke waarde, dit laatste omdat gedwongen verkoop (executieverkoop) tot een lagere opbrengst zal leiden. Opties voor de verkoper zijn dan onder meer: aangaan tijdelijk samenwerkingsverband met koper; verhuren van onroerend goed; verstrekken van een (achtergestelde) lening voor een deel van de overnamesom. De bank zal echter als eis stellen dat deze lening wordt achtergesteld bij hetgeen de bank van koper te vorderen heeft. U blijft dus het risico lopen niet de gehele koopsom daadwerkelijk te ontvangen. De mate waarin de potentiële koper in staat zal zijn om de gehele koopsom te financieren is ook van invloed op het vermogen dat u daadwerkelijk op korte termijn en met zekerheid in handen krijgt voor uw oudedag. Afhankelijk van uw inschattingen omtrent de mogelijke koper en zijn financiële mogelijkheden is het raadzaam uw voorbereidingen te treffen door bijvoorbeeld uw onroerend goed in een tussenholding onder te brengen of anderzijds. De overdraagbaarheid van huurcontracten en vergunningen Het is raadzaam om tijdig te informeren bij de verhuurder van het onroerend goed of hij mee wenst te werken aan een zogenaamde in-de-plaatstelling van de nieuwe huurder. Indien deze minder solvabel is, zal de verhuurder immers een hoger risico op wanbetaling gaan lopen. Het aantal benodigde vergunningen is wel afgenomen, maar kan een hindernis vormen voor de overdracht als deze persoonsgebonden is. Voor zover u niet de gehele koopsom in één bedrag zult ontvangen blijft dit ook een risico voor u. Bij een besloten vennootschap staan vergunningen en contracten op naam van de bv en heeft verkoop van de aandelen normaliter geen gevolgen. Bij een eenmanszaak staan alle contracten en vergunningen op naam van de ondernemer en dienen één voor één te worden overgedragen. Hoe verloopt het verkoopproces? Als verkoper van veelal uw levenswerk spelen er veel emoties en komt u in een proces terecht dat u niet kent. De meeste ondernemers verkopen maar één keer in hun leven een onderneming. Omdat er allerlei juridische, fiscale en financiële aspecten spelen, worden adviseurs ingeschakeld die u begeleiden. Op sommige momenten zullen verkopers het geheel niet kunnen overzien en het gevoel hebben niet meer in control te zijn. Dit hoort bij de emotie en het loslaten van de onderneming. Het tijdelijke samenwerkingsverband komt met name voor als de koper een familielid is of een werknemer waarmee verkoper een goede band heeft. In veel gevallen zal er geen andere optie resteren dan het verstrekken van een lening voor een deel van de overnamesom. De adviseurs van koper, verkoper en de bank staan zakelijker in het proces en hebben ieder een eigen belang. De adviseur van koper wenst een zo laag mogelijke prijs te realiseren, de adviseur van verkoper wenst een zo hoog mogelijke prijs of een zo gunstig mogelijke structuur van de transactie voor zijn klant te realiseren.

4 De bankier daarentegen is ook weer gebonden aan interne regels. De uiteindelijk gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Het is belangrijk dat deze afspraken zorgvuldig worden geformuleerd. Met regelmaat wordt gesproken over een voorlopig koopcontract. Dit bestaat echter niet. Wel een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden, zoals het niet rond kunnen krijgen van de financiering of het niet geaccepteerd worden door de verhuurder of franchiseorganisatie van de koper. Formulering van zaken als garanties, boeteclausules en de geschillenregeling dient derhalve zorgvuldig te geschieden. Schaam u niet voor emoties, maar probeer deze vooral te uiten bij uw eigen adviseur. Heeft u emotioneel meer tijd nodig, probeer deze dan ook te nemen als dat mogelijk is. Waarderingsmethoden gaan allen uit van verwachtingen, inschattingen en gewenst rendement (vermogenskostenvoet). Koper en verkoper zullen veelal verschillende verwachtingen en inschattingen hebben. Regelmatig komt het voor dat de verkoper de prijs bepaalt aan de hand van de benodigde gelden voor de oudedag. Daar heeft de koper echter geen boodschap aan. De daadwerkelijke prijs die tot stand komt, is een kwestie van vraag en aanbod. De grenzen van de koper worden bepaald door de winstpotentie die hij voorziet enerzijds en de financieringsmogelijkheden anderzijds. De grenzen van de verkoper worden veelal bepaald door meer irrationele zaken als het bedrag dat hij in zijn hoofd heeft (wat hij vindt dat het waard is) of het bedrag dat hij denkt nodig te hebben voor levensonderhoud gedurende de oudedag. Anderzijds kan ook de angst spelen geen andere koper te kunnen vinden. In dit geval wordt de onderneming wellicht te goedkoop van de hand gedaan. Hoe het daadwerkelijke proces verloopt is deels afhankelijk van het feit of u al een potentiële koper heeft of dat u actief op zoek gaat naar een mogelijke koper. Bij een verkoopproces binnen de familie zal de eigen accountant veelal worden geraadpleegd. De neiging bestaat hierbij om deze als adviseur voor beide partijen op te laten treden. Omdat ook familiebelangen een rol kunnen spelen, is voorzichtigheid hierbij geboden. Niet zelden ontstaat er op een later tijdstip onenigheid omtrent de overnamevoorwaarden binnen de familie. Het verdient de voorkeur als beide partijen een eigen adviseur in de arm nemen, waarbij de adviseur van de ouders de belangen van de overige kinderen niet uit het oog verliest. Uitgaande van het feit dat u de onderneming verkoop klaar heeft gemaakt en een potentiële overname kandidaat heeft gevonden, zal een proces van onderhandelen ontstaan. Als verkoper heeft u een idee omtrent de waarde van de onderneming, van hetgeen u wenst te verkopen (bijv. onroerend goed wel of niet) en omtrent de daadwerkelijke prijs die u hiervoor wenst te ontvangen. De koper is afhankelijk van de mogelijkheden om de transactie te financieren en kan mede op grond hiervan met aanvullende eisen aan de onderhandelingstafel terugkeren. Dit hoort bij het proces. Net als zijn adviseur die probeert te testen hoever u bereid bent toe te geven aan de verlangens van koper. Laat u daardoor niet op de kast jagen. Ook onderdeel van het proces is om garanties te vragen aan de verkoper en om een due diligence onderzoek te houden ( in de boeken te komen kijken ). Wat is de onderneming waard? De waarde van een onderneming bestaat niet. Er zijn vele methoden om de waarde van een onderneming te berekenen. Overleg tijdig met uw adviseur zodat er voldoende tijd is om te zoeken naar de juiste overname kandida(a)t(- en) en de emotie door het tijdsverloop ook minder zal zijn, waardoor u meer open staat voor rationele beslissingen. Wat houd ik over na de verkoop om van te leven? Waarschijnlijk heeft u wel wat lijfrentestortingen gedaan in het verleden en krijgt u straks wat AOW, heeft u wat geld op de bank of heeft u een aandelenportefeuille. Maar is dat voldoende om de rest van uw leven de gewenste levensstijl te kunnen continueren? Hoeveel moet ik afdragen aan de Belastingdienst als ik de koopsom ontvang? Kan ik wel stoppen of moet ik nog een jaar doorgaan? Dat zijn veel gestelde vragen waarop u samen met uw adviseur het antwoord kunt geven. Door tijdig met het verkoopproces te beginnen en alle elementen in kaart te brengen, heeft u veel minder vragen en onzekerheden tijdens het daadwerkelijke verkooptraject. Blijf ik nog bij de onderneming betrokken? In een enkel geval is de verkoper blij om van de zakelijke sores af te zijn en om eindelijk tijd te hebben voor zijn hobby s. In veel gevallen is er angst voor het spreekwoordelijke zwarte gat. U kunt ook een belang hebben bij het voortbestaan van de onderneming. Bijvoorbeeld omdat u een deel van de overnamesom als achtergestelde lening heeft verstrekt. U kunt zich nog verantwoordelijk voelen voor uw exmedewerkers en ex-klanten. De verkoper heeft vaak de intentie om nog enige tijd bij de onderneming betrokken te willen worden.

5 In de praktijk blijkt deze periode echter niet zo lang te zijn. De meestal oudere verkoper heeft hele andere ideeën over de onderneming dan de koper die vaak van een jongere generatie is. Dat botst. U kent het gezegde van 2 kapiteins op een schip en u bent na de verkoop geen kapitein meer, na al die jaren! Wees realistisch en loop uw opvolger niet voor de voeten. Plan een periode om klanten, kennis e.d. over te dragen en loop daarna desgewenst nog af en toe binnen om advies te geven, maar laat de onderneming emotioneel los. Hoewel deze brochure zorgvuldig is samengesteld kunnen de betrokkenen bij de samenstelling en publicatie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. De Wolf Corporate Finance Nieuwstraat 49C Postbus AC MADE T E Wat kan De Wolf Corporate Finance voor u betekenen? De Wolf heeft ruim 26 jaar ervaring en de opvolging van talloze bedrijven actief begeleid. Een team van MKB- en corporate finance adviseurs, accountants en fiscaal juristen staat klaar om u te begeleiden bij dit belangrijke en vaak ook emotionele proces. Een proces waarbij vele keuzes gemaakt dienen te worden en waarbij er meer valkuilen zijn. Ook indien u reeds midden in een verkooptraject zit en u vragen heeft die uw adviseurs niet kunnen beantwoorden of als u gewoon een second opinion wenst, zijn wij u graag behulpzaam

Uw onderneming verkopen

Uw onderneming verkopen STEUNPILAAR VOOR ONDERNEMERS Uw onderneming verkopen Het verkopen van een bedrijf is allereerst een emotioneel proces. Veelal is het afscheid nemen van een stukje van je leven. Wellicht om die reden wordt

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht

Informatieblad 03-10-14. Bedrijfsoverdracht Informatieblad 03-10-14 Bedrijfsoverdracht Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht

Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma

1-11-2012. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Workshop overdracht KNGF. Overnames. Booming business?? Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht 30 oktober 2012 Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Workshop overdracht KNGF Programma Inleiding Fasen

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV 2013 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2012 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2012... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht

Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscaal voorsorteren naar een bedrijfsoverdracht Fiscale tips voor het verkoopproces Mr Roelof Oldenziel Accountants + Adviesgroep Los Spacelab 12 3824 MR AMERSFOORT Tel. 033-460 38 38 www.los.nl Wat is

Nadere informatie

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven:

Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: Plan van aanpak bij het kopen van bedrijven: I. Analyse fase: 1. Vaststelling ondernemings-strategie en missie 2. Vaststelling van de financierings-structuur II. Search fase: 3. Search van overname-kandidaten

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Voor een bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er fiscale faciliteiten Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Er komt een moment waarop u uw onderneming

Nadere informatie

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN

In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan de Van Woustraat 217, ingeschreven bij

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

KvK Overnamedag 10 mei 2012. Max Miltenburg. Het proces van bedrijfsoverdracht

KvK Overnamedag 10 mei 2012. Max Miltenburg. Het proces van bedrijfsoverdracht KvK Overnamedag 10 mei 2012 Max Miltenburg Het proces van bedrijfsoverdracht Introductie MFS Onafhankelijk bedrijfsovernameadvies Focus op het Midden- en Kleinbedrijf Voorbereiding/begeleiding van ondernemers

Nadere informatie

Workshop overdracht KNGF. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Overnames. Bedrijfsoverdrachten binnen fysio. Aspecten bedrijfsoverdracht

Workshop overdracht KNGF. Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht. Overnames. Bedrijfsoverdrachten binnen fysio. Aspecten bedrijfsoverdracht Workshop overdracht KNGF Programma Tijdig Starten met Stoppen Praktijkoverdracht Henri Brom T: 06-54200497 E: hgtbrom@mkbadviseurs.nl Senior Adviseur Opvolging en Overdracht Inleiding Fasen in proces Waardebepaling

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht. Informatie en tips voor optiekondernemers

Bedrijfsoverdracht. Informatie en tips voor optiekondernemers Bedrijfsoverdracht Informatie en tips voor optiekondernemers Inhoudsopgave INLEIDING......................................................................................................................

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN

NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de overname van een onderneming NOVEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF KOPEN Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke

Nadere informatie

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername,

Inleiding. Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, Bedrijfsovername Inleiding Als gevolg van de vergrijzing doen veel ondernemers binnenkort afstand van hun bedrijf. Overweegt u een bedrijfsovername, dan is de tijd nu rijp. countant in. Van de voorbereiding

Nadere informatie

Het kopen van een bedrijf. Seminar MediaAlliantie 12 oktober 2012

Het kopen van een bedrijf. Seminar MediaAlliantie 12 oktober 2012 Het kopen van een bedrijf Seminar MediaAlliantie 12 oktober 2012 Inhoud Wie zijn wij Kort over het verkoopproces Oriëntatie overnamemarkt Koopmotieven Stappen in het koopproces Aandachtpunten Vragen /

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor

Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor INTRODUCTIE Uw bedrijf verkopen? U staat er niet alleen voor U hebt een mooi bedrijf opgebouwd. Maar er komt een moment dat u de teugels uit handen wilt

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging in. 6 stappen

Bedrijfsopvolging in. 6 stappen Bedrijfsopvolging in 6 stappen In dit kennisdocument vindt u praktische tips om uw bedrijfsopvolging goed te regelen. Aan de hand van 6 onderwerpen krijgt u inzicht in de te nemen stappen om uw bedrijfsopvolging

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Huizen, november 2013 1 Introductie Er komt een moment

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

Succesvolle verkoop van een familiehotel in 8 stappen

Succesvolle verkoop van een familiehotel in 8 stappen Succesvolle verkoop van een familiehotel in 8 stappen In een reeks van acht artikelen beschrijft Bastiaan Driessen van Invast Hotels (www.invasthotels.nl) hoe een verkoopproces van een familiehotel met

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht of -aankoop Een eigen bedrijf is vaak een levenswerk. Maar er komt een moment dat u de touwtjes uit handen zult geven. Moeilijk? Soms.

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN

SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN In vijf dagdelen bent u optimaal voorbereid op de verkoop van uw onderneming SEPTEMBER 2012 LEERGANG BEDRIJF VERKOPEN Leergang Bedrijf Verkopen U heeft besloten uw bedrijf in de nabije toekomst te verkopen.

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

De checklist en de toelichting zijn opgesteld door Transport en Logisitiek Nederland samen met bureau Van Spaendonck en Vernooy in Den Bosch.

De checklist en de toelichting zijn opgesteld door Transport en Logisitiek Nederland samen met bureau Van Spaendonck en Vernooy in Den Bosch. Deze checklist is een leidraad voor ondernemers bij een voorgenomen verkoop en overdracht van het bedrijf. De lijst benoemt een groot aantal aandachtspunten die de verkoper ter hand moet nemen of zorgvuldig

Nadere informatie

Vraagprijs of prijsvraag?

Vraagprijs of prijsvraag? Vraagprijs of prijsvraag? NCD bijeenkomst Beghotel Amersfoort 12 september, 2017 Index Introductie Waardebepalende factoren Aankoop proces Casus: bod formuleren Introductie DGMC Problematiek Directeur

Nadere informatie

Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames

Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames MKB Duiven Max Miltenburg Workshop Bedrijfsovernames Agenda Agenda: Inleiding Proces van bedrijfsovernames Pauze x Waardering van bedrijven Financiering van bedrijfsovernames 1 Introductie MFS Onafhankelijk

Nadere informatie

Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer?

Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer? Staat uw nieuwe winkelruimte aan het Deltaplein 10 en 11 in Deventer? Deltaplein 10 en 11, Deventer Huurprijs 25.000,- per jaar Koopprijs 300.000,- k.k. Op goede locatie in het winkelcentrum in de Rivierenwijk

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Overname kompas Continuïteit voor je onderneming AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Werken aan de continuïteit van uw onderneming is een heel proces en kan verschillende

Nadere informatie

De Weidenweg 17A - Ruinerwold

De Weidenweg 17A - Ruinerwold De Weidenweg 17A - Ruinerwold Vraagprijs: op aanvraag Gelegen in het buitengebied van Ruinerwold, op een steenworp afstand van het dorp Berghuizen, ligt dit voormalige melkveehouderijbedrijf. Betreft een

Nadere informatie

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Goed voorbereid een overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Inleiding Het overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld Management Buy Out

Rekenvoorbeeld Management Buy Out Rekenvoorbeeld Management Buy Out Introductie Bedankt voor uw interesse in de management buy-out! Om u een beter beeld te laten krijgen in wat een management buy-out inhoudt heeft Lingedael Corporate Finance

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames FFP Congres 6 oktober 2016 Marktlink Fusies & Overnames Uitkomsten Marktlink monitor Door: Tom Beltman & Fredrik Jonker Agenda Introductie Onderzoek Marktlink monitor Welke mogelijkheden zijn er? Integratie

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/422 NL:TZ:0000007570:F001 09-08-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Van overwegen en contacten naar ondernemen en contracten

Van overwegen en contacten naar ondernemen en contracten Van overwegen en contacten naar ondernemen en contracten Woensdag 1 oktober 2008 Van Harenstraat 46 te (8471 JE) Wolvega Tel.: 0561 61 39 33 www.omnydevries omnydevries.nlnl Wie zijn Omny De Vries Advocaten

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche

Ervaringsdeskundigen over fouten bij overnames in de hostingbranche Ervaringsdeskundigenoverfoutenbijovernamesindehostingbranche Degrotere jongens indehostingbranchezijnopjacht.zezijnopzoeknaarovernamekandidaten. Groeien wordt door veel providers als enig middel gezien

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Uitwerkingen Dreumelland

Uitwerkingen Dreumelland Stichting Certificaat Ondernemerschap Examen Financiën 26 januari 2010 Uitwerkingen Dreumelland Bij elke vraag staat het maximum aantal punten vermeld. Een gedeelte van de punten toekennen is toegestaan.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ORIËNTATIE VOORBEREIDING OVERDRACHT WAT IS MIJN ONDERNEMING WAARD? WAARDEBEREKENINGEN BALANSMANAGEMENT WAARDEMANAGEMENT

PERSOONLIJKE ORIËNTATIE VOORBEREIDING OVERDRACHT WAT IS MIJN ONDERNEMING WAARD? WAARDEBEREKENINGEN BALANSMANAGEMENT WAARDEMANAGEMENT Regionaal Ondernemerscongres ING Bank District Amsterdam Bedrijfsoverdracht Een zaak van gevoel en verstand ING Bank Retail / MKB Wout van der Goot 5 oktober 2006 1 ING Bank VORMEN VAN BEDRIJFSOVERDRACHT

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

: Bar Grill Orion vof

: Bar Grill Orion vof OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 juli 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bar Grill Orion vof 28080047 Faillissementsnummer : C/09/13/704F Datum uitspraak

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmetingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? Tijdens de koopfase van een huis staat na

Nadere informatie

Masterclass Bedrijfsovername. Hartelijk welkom!

Masterclass Bedrijfsovername. Hartelijk welkom! Masterclass Bedrijfsovername Hartelijk welkom! Masterclass PFP Forum, Gooiland Hilversum, 25 januari 2017 Een aantal vragen Hoeveel DGA s heb jij als klant? Hoeveel van die klanten zijn ouder dan 50 jaar?

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

TE KOOP. Winterswijkseweg 0 ong, Eibergen

TE KOOP. Winterswijkseweg 0 ong, Eibergen Winterswijkseweg 0 ong, Eibergen TE KOOP Wormgoor Makelaars Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net WINTERSWIJKSEWEG

Nadere informatie

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer.

Vraag a ( 10 punten) Geef in een berekening de fiscale winstverdeling 2006 tussen beide vennoten weer. Tentamen IW2 12 januari 2010 Opgave 1 ( 35 punten) Saar van Beumingen (in 2009 58 jaar) heeft een eenmanszaak. Ze geeft, vanuit twee panden gelegen te Meppel en Zwolle, adviezen aan allerlei basisscholen

Nadere informatie

Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello?

Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello? Staat uw nieuwe winkelruimte aan Schoolstraat 63 in Twello? Schoolstraat 63, Twello Huurprijs 1.200,- per maand In het centrum op goede zichtlocatie gelegen winkelruimte te huur. In de directe nabijheid

Nadere informatie

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK

PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK De heer N.H.G. Voorbeeldklant Voorbeeldstraat 23 1234 AA Amsterdam Barneveld, 22 november 2016 Betreft: Rapport Bepaling Ondernemersinkomen Geachte heer Voorbeeldklant, Zoals

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Informatiebrochure. Huis kopen

Informatiebrochure. Huis kopen Informatiebrochure Huis kopen Ontdek je nieuwe kwaliteiten en bespaar Als kind heb je er vast wel eens aan gedacht om profvoetballer, dierenarts of leraar te worden. Maar wist je dat er ook een verkoop-

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM

CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM Koopsom 105.000,- k.k. CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM CANNENBURCHSTRAAT 48, 3077 PD ROTTERDAM Kadastrale gegevens :IJSSELMONDE F 2614 Koopsom : 105.000,-

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/422 NL:TZ:0000007570:F001 09-08-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Uw bedrijf verkopen? Taxatie. Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Uw bedrijf verkopen? risatie Taxatie Overnameprijs UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 UW BEDRIJF VERKOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die

Nadere informatie

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Algemene gegevens. Beschrijving. Indeling. Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Algemene gegevens Alle vermelde afmet ingen zijn indicat ief en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Beschrijving Indeling U heeft een woning bezichtigd, en nu? T ijdens de koopfase van een huis staat

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com

Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Overnemen apotheek Nu of in 2010? Marc Feys, GroepNBA www.groepnba.com Wie koopt, wie verkoopt? 1830 1972 1982 1992 2003 2013 www.groepnba.com 2 Verkopers Pensioengerechtigde (55-65j) Burnout (45-55j)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Leergang Bedrijf Kopen

Leergang Bedrijf Kopen Leergang Bedrijf Kopen U bent van plan een bedrijf over te nemen. Er komt veel inhoudelijke en financiële informatie op u af. U krijgt te maken met meerdere partijen en verschillende aspecten bij het overnameproces.

Nadere informatie

Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP. Bouwkavel Weiver 111 Westzaan

Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP. Bouwkavel Weiver 111 Westzaan Koopsom BOUWKAVEL 195.000,- kosten koper TE KOOP Bouwkavel Weiver 111 Westzaan OMSCHRIJVING Ruime bouwkavel op een prachtige locatie! Het bouwplan Het Weiver Westzaan omvat 7 vrijstaande woningen in verschillende

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 mei 2015 Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taft-Oscar B.V. (hierna:

Nadere informatie

TE KOOP. Bouwkavel Mgr.Hendriksenstraat 0 ong, Nieuw Wehl

TE KOOP. Bouwkavel Mgr.Hendriksenstraat 0 ong, Nieuw Wehl Bouwkavel Mgr.Hendriksenstraat 0 ong, Nieuw Wehl TE KOOP Wormgoor Makelaars Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net

Nadere informatie

Eenmaal, andermaal: verkocht?

Eenmaal, andermaal: verkocht? CB VERKOOP Wanneer doet een ondernemer er goed aan zijn bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? In dit tweeluik aandacht voor zowel de verkoop- als de koopkant van het verhaal. Eenmaal, andermaal:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

1 Waarom een accountant?

1 Waarom een accountant? Bedrijfsoverdracht Inleiding Als gevolg van de vergrijzing stoppen veel ondernemers binnenkort met hun onderneming. Wellicht bent u één van hen. U kunt besluiten om uw onderneming te staken, maar u kunt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/555 NL:TZ:0000001847:F001 14-07-2015 mr. D. Steffens mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming MULTIBENEFIT LOYALTY GROUP

Nadere informatie

Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst?

Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst? Staat uw nieuwe woning aan de Bongerdskamp 8 in Voorst? Bongerdskamp 8 - Voorst 229.000,- k.k. Op zoek naar de ideale locatie om uw eigen woning te realiseren? Royale bouwkavel van maar liefst 1.850 m²

Nadere informatie

Verkoopbrochure exploitatie

Verkoopbrochure exploitatie Verkoopbrochure exploitatie Pizzeria Torino Schiedamseweg 9-11, Rotterdam TiHM Horecamakelaardij Wijnbrugstraat 204 3011XW Rotterdam Website: www.tihm.nl Horecamakelaar: Tim Ouwerkerk Telefoon: 010 522

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 15 juli 2015 Gegevens onderneming : Bouwen onder

Nadere informatie

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k.

Heerenweg 8 IJhorst. Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Heerenweg 8 IJhorst Vraagprijs: 524.500,00 k.k. Op een historische plek in IJhorst is deze monumentale boerderij gelegen op een kavel van circa 13000 m2. Oorspronkelijk is de boerderij gebouwd in 1888.

Nadere informatie

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011

Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Nummer: 4 Datum: 7 november 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 9 november 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming: Het verlenen van managementdiensten en services

Nadere informatie