ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE (RPR Brussel) («bpost»). Deze dienst omvat de selectie, de telling en de extractie van de gegevens en het afdrukken, frankeren en uitreiken van de postkaarten ("Zendingen"), en wordt aangeboden via de site www. prospectpack.be/nl (de "Site"). De dienst omvat ook een digitale ondersteuning, in de vorm van reclameadvertenties op Google. Deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de Dienst en ze bevatten de beschrijving en de voorwaarden van deze Dienst. 1. Toegankelijkheid voor de gebruikers van de Dienst De Dienst is enkel toegankelijk voor rechtspersonen of professionele gebruikers (de "Klant(en)"). Natuurlijke personen die handelen in hun hoedanigheid van consument (die de dienst aanschaffen of gebruiken voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben) mogen geen gebruikmaken van de Dienst. De Dienst is toegankelijk vanuit het buitenland, maar enkel voor de Klanten die hun maatschappelijke zetel in België hebben. Om de dienst te kunnen gebruiken moet de Klant voldoen aan de technische minimumvereisten. Deze staan vermeld op de Site. bpost en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel XII.6, 1er, 8, evenals van de artikels XII.7, 1er, XII.8 en XII.9 van het Wetboek van Economisch Recht. 2. Tijdelijk aanbod Van 15 februari 2015 tot 31 maart 2015 organiseert bpost een tijdelijk aanbod voor deze Dienst. Om voor dat tijdelijke aanbod in aanmerking te komen, moet de Klant de promocode in zijn bestelling vermelden. Dat aanbod is geldig voor alle bestellingen die vóór 31/03/2015 worden geplaatst en waarvan de uitvoeringsdatum vóór 30/04/2015 ligt. Het minimumaantal door de Klant te selecteren contacten bedraagt 150 per bestelling. 3. Afsluiting van het contract en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden De Klant moet zijn bestelling plaatsen via de Site. De Klant verbindt zich contractueel door zijn bestelling te valideren en te bevestigen door op de knop [Bestellen] te klikken. Door te klikken op de knop [Bestellen] van het bestelproces, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden, evenals de Disclaimer die op de Site staat. bpost stuurt een bestelbevestiging en de bestelling van de Klant wordt door bpost behandeld vanaf het ogenblik dat die bestelbevestiging via werd verzonden. De bestelling kan evenwel pas door bpost worden uitgevoerd nadat de betaling werd ontvangen. Zodra de bestelling op de Site is geplaatst en is betaald, kan de Klant ze niet meer annuleren. 4. Wijzigingen van de Dienst, de Prijzen en/of deze Algemene Voorwaarden bpost mag de Dienst en/of de Prijzen ervan te allen tijde opschorten of wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen onverwijld en van rechtswege van toepassing zijn en geen enkele invloed hebben op de eerder uitgevoerde bestellingen. bpost heeft op dezelfde manier het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 5. Componenten van de Dienst

2 5.1 Selectie van de bestemmelingen Om de bestemmelingen van de Zendingen te selecteren, selecteert de Klant, volgens de instructies op de Site, de criteria die bpost toelaten om het profiel van de bestemmelingen op te stellen. Die selectie leidt ogenblikkelijk tot een telling van de gegevens die overeenkomen met het opgestelde profiel. Die telling wordt gegeven ter informatie en kan tijdens de aanmaak van de database variëren met maximaal 1%, naar boven of naar beneden, zonder dat bpost dat hoeft te vermelden. Het minimumaantal door de Klant te selecteren contacten bedraagt 150 per bestelling. bpost doet een beroep op een derde (momenteel Bisnode Belgium, Researchdreef Brussel, ondernemingsnummer ) voor de verhuur van de nodige gegevens van de bestemmelingen (de "Verhuurder van gegevens"). Die gegevens worden niet overgemaakt aan de Klant. 5.2 Aanmaak van de inhoud van de Zending De Klant maakt de inhoud van de Zending aan volgens de instructies op de Site en in overeenstemming met de vereisten inzake onder meer formaat, minimumresolutie en gewicht. De Klant verbindt zich er eveneens toe om de volgende verplichtingen na te leven: De Zending mag enkel communicaties met een commercieel en promotioneel karakter bevatten, voor een uniek gebruik, specifiek voor de klant, en dus met uitsluiting van alle, rechtstreekse of onrechtstreekse, prestaties voor derden (zoals bijvoorbeeld, onder andere, elke vorm van verkoop, commercialisering, overdracht, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tegen betaling of gratis, van licenties aan derden of elk ander gebruik door derden). Het is verboden voor de Klant om rechtstreeks of onrechtstreeks te verwijzen naar de selectie van de bestemmelingen door bpost of door zijn onderaannemers, of naar de gegevens die worden verstrekt door de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) of naar de producten van de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium). Het is verboden voor de Klant om rechtstreeks of onrechtstreeks te verwijzen naar de selectiecriteria die voor de selectie van de bestemmelingen worden gebruikt De Klant dient er zich van te onthouden om Zendingen aan te maken die niet stroken met de toepasselijke reglementering (met inbegrip van de reglementering met betrekking tot de handelspraktijken, de intellectuele rechten of de persoonlijke levenssfeer) of die de rechten van derden schenden of die strijdig zijn met de publieke orde of de goede zeden. bpost dient aan de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) een kopie van de inhoud van de Zending te bezorgen voor validering. De verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) mag de inhoud van de Zending weigeren, waarbij hij de redenen voor die weigering dient op te geven, en in dat geval zal de bestelling worden geannuleerd. Ingeval de Klant Zendingen aanmaakt met een inhoud die niet is toegelaten, behoudt bpost zich het recht voor om zijn verplichtingen niet uit te voeren. In dat geval wordt u verwittigd van de weigering van de inhoud van de Zending en zal bpost u terugbetalen of zal u van bpost een promotiecode krijgen ter waarde van uw bestelling waarmee die bestelling kan worden vervangen door een nieuwe bestelling, of zal bpost u voorstellen om een nieuwe bestelling te plaatsen waarbij u het betaalmiddel "overschrijving" selecteert zonder dat die overschrijving moet worden uitgevoerd.

3 Vooraleer het bestelproces wordt beëindigd, wordt de Zending op de Site gevisualiseerd. Deze visualisatie moet door de Klant worden goedgekeurd. Door zijn bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de inhoud van de Zending definitief en zonder voorbehoud Afdrukken van de Zendingen De Zendingen worden als volgt afgedrukt: in postkaartformaat: 210 mm x 148 mm, in kleur, afgedrukt op wit papier van 250 gr/m², met plastificering (glanzend effect) om de afdruk te beschermen. 5.4 Frankering en uitreiking van de Zendingen De Zendingen worden uitgereikt door bpost in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening door bpost (beschikbaar op de website van bpost bpost verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de Zendingen op de zevende werkdag (ten vroegste) die volgt op de dag van de bestelling uit te reiken. Dit engagement houdt geen resultaatverbintenis in. Het op de Zending vermelde terugzendingsadres is het adres van bpost. 5.5 Google-advertenties Indien de Klant zijn campagne kracht wil bijzetten via een aankondiging op de Google-zoeksite, dan kan hij die optie selecteren op de Site en volgt hij de instructies die hem worden gegeven. De door bpost aangeboden ondersteuning bestaat in de invoering van de aanvraag van de Klant bij Google. Het aantal gebudgetteerde "kliks" in de Dienst hangt af van de door de partner van bpost gekozen kost per klik, teneinde een optimale zichtbaarheid te garanderen. De waarde van de Google-advertentie is gelijk aan 0,5 vermenigvuldigd met het aantal uitgereikte postkaarten, waarin de beheerskosten van de Google-campagne zijn inbegrepen. 6. Prijzen, betalingsvoorwaarden en facturering 6.1 Prijzen De prijzen staan vermeld op de Site. Ze zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn geldig op de dag waarop de Site wordt geraadpleegd. De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure, zijn totaalprijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische btw en eventuele administratiekosten. De frankering en de uitreiking van de Zendingen (die deel uitmaken van de Dienst) is niet onderworpen aan de btw. Alle andere - huidige en toekomstige - onrechtstreekse belastingen, taksen, rechten en afhoudingen (met uitzondering van belastingen op de inkomsten en winst) die door een overheid worden geheven in toepassing of naar aanleiding van de Dienst, met inbegrip van een verhoging van de frankeertarieven, zijn steeds ten laste van de Klant en worden desgevallend bovenop de prijs van de Dienst aangerekend. 6.2 Betalingsvoorwaarden De bestellingen kunnen (i) online of (ii) via een bankoverschrijving worden betaald. Online betalen kan met een creditcard (Visa of Mastercard), via de dienst Maestro, met een debetkaart (via Banksys/ Bancontact/ Mister Cash) via een beveiligde server. bpost werkt hiervoor samen met een "leverancier van betaaldiensten" (Ogone) en werkt met de volgende veiligheidsnormen: "Visa Certified" en "MasterCard

4 Secured". Als de koper een creditcard gebruikt, dan wordt hem op het ogenblik van de bestelling gevraagd om een financiële instelling te machtigen. In geval van betaling via een gewone bankoverschrijving, moet de Klant de betaling zo snel mogelijk uitvoeren en moet de te betalen som op onze rekening staan ten laaste 7 dagen vóór de startdatum van de Googlecampagne of de indicatieve datum van de uitreiking van de Zendingen (datum die het dichtst bij de bestelling ligt). De betaalgegevens worden vermeld in de waarin de bestelling wordt bevestigd. Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, dan wordt de bestelling geannuleerd. Uw bestelling zal in elk geval pas verwerkt worden nadat uw betaling op onze rekeningen ontvangen werd. Elke stap die de Klant eenzijdig zet t.o.v. zijn bankinstelling en die bedoeld is om een op de Site uitgevoerde betaling te betwisten, of elke actie vanwege de Klant die op één of andere manier leidt tot een tijdelijke of definitieve blokkering van de fondsen ten voordele van bpost (i) leidt de facto tot de stopzetting van de behandeling van de bestelling en (ii) leidt, als de behandeling reeds werd uitgevoerd, de facto tot de annulering van het recht op terugbetaling van de bestelling of de verzending van een vervangingszending. De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten Facturering bpost levert alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving als de Klant beschikt over een btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn btw-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld. Als de wet dat voorschrijft, levert bpost niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of op de maatschappelijke zetel van de Klant, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt. Het factureringsadres moet een adres in België zijn. 7. Onderaannemers bpost mag voor de uitvoering van de Dienst een beroep doen op onderaannemers. 8. Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder meer tekeningen, modellen, werken, verslagen, software en databanken, alsook voor methodes, knowhow, concepten en andere ontwikkelingen waarvan bpost eigenaar of licentiehouder is, blijven verder toebehoren aan bpost als eigenaar of licentiehouder, en alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of een aanpassing van die rechten, die knowhow en die ontwikkelingen behoren automatisch toe aan bpost. De Site en de inhoud ervan, met inbegrip van het model van Zendingen, zijn met name beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van de site en / of van die afbeeldingen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van bpost of deze derden, afhankelijk van het geval. 9. Bescherming van de persoonsgegevens De persoonsgegevens die u ons meedeelt op de Site, zullen aangewend worden voor de levering van de Diensten en het beheer van onze contractuele relatie, met inbegrip van het opmaken van de factuur en, behoudens wanneer u zich verzet, om u te informeren over onze producten, diensten en promoties. Wij zullen ze eveneens meedelen aan onze partners die met ons samenwerken in het kader van de Dienst.

5 Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het geven van informatie over de producten en diensten die bpost uitbrengt en / of verdeelt en tegen het doorgeven ervan aan de voornoemde organisaties of bedrijven, of indien u uw persoonsgegevens wenst in te kijken en desgevallend te verbeteren, kan u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een bewijs van uw identiteit, versturen naar: bpost, Dienst Privacy, Muntcentrum, Brussel. 10. Aansprakelijkheid bpost is gehouden tot een middelenverbintenis en verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen waarover het beschikt, ter beschikking te stellen om de Dienst te verzekeren. bpost wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen, behoudens zware fout of bedrog vanwege bpost. bpost wijst in elk geval elke verantwoordelijkheid af voor elke onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot exploitatieverliezen, winstderving, verlies van opportuniteiten) die verband houden met het gebruik van de Dienst. Indien bpost ingevolge deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk gesteld kan worden, zal de schadeloosstelling beperkt blijven tot het betalen van een vergoeding die overeenstemt met de werkelijke rechtstreeks geleden schade die voor alle oorzaken samen beperkt blijft tot het bedrag dat de Klant betaalde voor de betreffende bestelling. bpost is in geen geval gebonden, noch aansprakelijk voor: de inhoud van de door de Klant via de Dienst verstuurde Zendingen (racistische, xenofobe, lasterlijke... inhoud); de onbeschikbaarheid van de infrastructuur (soft- of hardware) die niet volledig onder zijn rechtstreekse controle staat, noch voor wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Dienst; het gebruik van de Dienst door de Klant of een derde gebruiker dat niet strookt met de toepasselijke reglementering betreffende de bescherming van software. bpost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de uitvoering of voor de niet-naleving van zijn verplichtingen in geval van overmacht, waaronder met name verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, noch bij een onderbreking van de toegankelijkheid tot of de werking van de Site, bij communicatieproblemen, computer- of serverpannes enz. bpost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichte kleurverschillen tussen de weergave van de Zending op de Site en de Eindzending. De Klant is volledig en exclusief aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst. De Klant is aansprakelijk voor de naleving van de vereisten inzake onder meer formaat, minimumresolutie en gewicht voor de aanmaak van de de inhoud van de Zendingen, alsook voor de inhoud van de door hem aangemaakte Zendingen en voor het gebruik dat hij van de Zendingen maakt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De Klant dient bpost te vergoeden voor elke aan bpost berokkende schade, alsook voor elke gegronde vraag van derden over de Zending, met name in geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten van derden, handelspraktijken of andere. Als deze verplichtingen niet worden nageleefd, behoudt bpost zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te blokkeren, onverminderd eventuele schadevergoedingen die bpost van de Klant zou kunnen eisen.

6 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Elk geschil over het gebruik van de Dienst en over de toepassing of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 12. Contact Voor de opvolging van de bestelling en/of voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot de Dienst, kan De Klant contact opnemen met Anne Robertz of ), of met Nathalie Servaes of ).

ALGEMENE VOORWAARDEN Mailing Maker. - versie van 3 september 2015 -

ALGEMENE VOORWAARDEN Mailing Maker. - versie van 3 september 2015 - ALGEMENE VOORWAARDEN Mailing Maker - versie van 3 september 2015 - De dienst Mailing Maker (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek

Nadere informatie

Voorwaarden, evenals het beleid over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die beide op de Site staan.

Voorwaarden, evenals het beleid over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, die beide op de Site staan. ALGEMENE VOORWAARDEN MAILING MAKER "HUIS-AAN-HUIS" - versie van 25 maart 2017- De dienst Mailing Maker "huis-aan-huis" (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Piloot Beveiligde elektronische brief bpost

Algemene Voorwaarden Piloot Beveiligde elektronische brief bpost Algemene Voorwaarden Piloot Beveiligde elektronische brief bpost Van toepassing vanaf 15 november 2011 Duur van de piloot: 23 januari 2012 20 april 2012 De Dienst Beveiligde Elektronische Brief in pilootfase

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79.

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79. Algemene (verkoops)voorwaarden 1. Toepassingsgebied Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.hetkadopaleisje.be,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DIENST MYSTAMP

ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DIENST MYSTAMP ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE DIENST MYSTAMP VERSIE VAN TOEPASSING VANAF 10/05/2016 Inleiding en toepassingsveld Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst MyStamp die wordt

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden filatelieproducten bpost - Stamps & Philately - versie 01/11/2015

Algemene Verkoopsvoorwaarden filatelieproducten bpost - Stamps & Philately - versie 01/11/2015 Algemene Verkoopsvoorwaarden filatelieproducten bpost - Stamps & Philately - versie 01/11/2015 1. Toepassingsgebied en gebruik 1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Filatelieproducten (hierna de Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Algemeen De producten die worden aangekocht via www.therubz-shop.be zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Pas de Deux BVBA met ondernemingsnummer BE 0443.623.263 en maatschappelijke

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING

ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING ACTIEREGLEMENT Q10PLUS ANTI-RIMPEL WEDSTRIJD DEELNEMINGSVOORWAARDEN, INSCHRIJVINGEN EN TIMING 1. De naamloze vennootschap Beiersdorf, met maatschappelijke zetel gevestigd op het Marie Curieplein 20, 1070

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm

Welke zijn de afmetingen van een kredietkaart? - 74 mm 52,5 mm - 85,60 53,98 mm - 87,56 x 55 mm - 88,34 x 54,68 mm Wedstrijdreglement Visa en MasterCard Organisator: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 20 00 Duurtijd van de wedstrijd: De wedstrijd loopt

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om:

ALGEMENE VOORWAARDEN. De overeenkomst verbindt de Klant onder meer om: Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de hieronder beschreven Algemene verkoopsvoorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de hieronder beschreven Algemene verkoopsvoorwaarden. Inleiding De onderhavige Voorwaarden moeten gelezen worden. The Social Good Girl (hieronder The Social Good Girl ) is een eenmanszaak die een verkoopdienst verleent van digitale bestanden die gedownload

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 1. Algemeen De online wedstrijd "WIN GRATIS VATEN" (hierna de Wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door 2DS vzw, met zetel te Barastraat

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyStamp pro. 1.Inleiding en toepassingsgebied

Algemene voorwaarden MyStamp pro. 1.Inleiding en toepassingsgebied Algemene voorwaarden MyStamp pro 1.Inleiding en toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst genaamd "MyStamp pro", die wordt aangeboden door bpost NV van publiek recht

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een offerte verkoop 1. Aanvaarding van de offerte en van de algemene voorwaarden a. De aanvaarding van onze offerte impliceert zonder enig voorbehoud en op onherroepelijke wijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BVBA PARTEK Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de BVBA PARTEK en haar

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook

Wedstrijdreglement The Love Game Facebook Wedstrijdreglement "The Love Game" Facebook ARTIKEL 1 ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Center Parcs Europe N.V. (Belgium), een bijkantoor gevestigd aan de Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem, België van Center

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Inhoud Voorwoord... 2 Artikel 1: Algemene bepalingen... 2 Artikel 2: Prijs... 3 Artikel 3: Aanbod... 3 Artikel 4: Online aankopen... 4 Artikel 5: Klachten... 5 Artikel 6: Garantie...

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL CAMELEON SPECIAL DAYS DECEMBER 2016 ARTIKEL 1 De vennootschap Famous Clothes NV (hierna CAMELEON ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0466.064.511,

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box

WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box WEDSTRIJDREGLEMENT Volg Club Brugge-AA Gent vanuit de Lotus Suzy box ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven

Nadere informatie

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip

Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip Reglement betreffende de online promotieactie via Facebook/ Instagram Idéal Soleil- win een citytrip De onderneming L Oréal Nederland b.v., Divisie Cosmetique Active, gevestigd te 2132 LR Hoofddorp, Scorpius

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

EN PRIJZEN TIES. worden

EN PRIJZEN TIES. worden www.cycleandsportswear.eu Algemene on-line verkoopsvoorwaarden > INLEIDING > ARTIKEL 1 : VOORWERP > ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST > ARTIKEL 3 : LEVERING > ARTIKEL 4 : BETAALWIJZEN > ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE

WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE WEDSTRIJDREGLEMENT-YIEHA.BE ARTIKEL 1 De vennootschap YIEHA NV (hierna YIEHA ), met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, biedt een promotie aan (hierna actie ) waarvan

Nadere informatie

ALGEMEEN. Afstand van aansprakelijkheid. Inhoud van de site

ALGEMEEN. Afstand van aansprakelijkheid. Inhoud van de site ALGEMEEN Deze website wordt beheerd door Parques Reunidos Servicios Centrales S.A., Paseo de la Castellana 216, planta 16, 28046, Madrid, Spanje. De gebruikers kunnen deze website gratis raadplegen, zonder

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL MEDIA MARKT

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL MEDIA MARKT REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL MEDIA MARKT ARTIKEL 1 De vennootschap MMS Online Belgium NV (hierna Media Markt ), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0846.855.431, RPR van

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN INLEIDING ARTIKEL 1 : VOORWERP ARTIKEL 2 : BESTELLING VIA INTERNET OF TELEFOON ARTIKEL 3 : LEVERING ARTIKEL 4 : BETALING VIA OVERSCHRIJVING ARTIKEL 5 : TARIEVEN ARTIKEL 6 :

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienst Afhaling ten Huize

Algemene voorwaarden dienst Afhaling ten Huize Algemene voorwaarden dienst Afhaling ten Huize Inhoudstafel 1. Definities...2 2. Algemeenheden...2 3. Tarieven...2 4. Verbintenissen van de partijen...2 5. Aansprakelijkheid van de partijen...3 6. Klachten...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Korte samenvatting Wanneer je een bestelling plaatst bij Napro/Asal, ga je akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden Controleer het product en de verpakking bij levering

Nadere informatie

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract

Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl. 2. Aanbod en sluiten van het contract Verkoop -en leveringsvoorwaarden van VAN HEES Benelux Sprl 1. Algemeen Onze aanbiedingen, leveringen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Nadere informatie

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst.

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst. Algemene voorwaarden 1. Algemene bepalingen De diensten op deze website worden aangeboden door CHALK PAINT SHOP, maatschappelijke zetel Zilverberklaan 58, 9032 WONDELGEM (ondernemingsnummer: BE 0552 941

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie