ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK. - versie van 12 februari 2015-"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PROSPECT PACK - versie van 12 februari De dienst Prospect Pack (de "Dienst") is een nieuwe commerciële dienst die werd ontwikkeld door bpost, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel in het Muntcentrum, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE (RPR Brussel) («bpost»). Deze dienst omvat de selectie, de telling en de extractie van de gegevens en het afdrukken, frankeren en uitreiken van de postkaarten ("Zendingen"), en wordt aangeboden via de site www. prospectpack.be/nl (de "Site"). De dienst omvat ook een digitale ondersteuning, in de vorm van reclameadvertenties op Google. Deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op de Dienst en ze bevatten de beschrijving en de voorwaarden van deze Dienst. 1. Toegankelijkheid voor de gebruikers van de Dienst De Dienst is enkel toegankelijk voor rechtspersonen of professionele gebruikers (de "Klant(en)"). Natuurlijke personen die handelen in hun hoedanigheid van consument (die de dienst aanschaffen of gebruiken voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben) mogen geen gebruikmaken van de Dienst. De Dienst is toegankelijk vanuit het buitenland, maar enkel voor de Klanten die hun maatschappelijke zetel in België hebben. Om de dienst te kunnen gebruiken moet de Klant voldoen aan de technische minimumvereisten. Deze staan vermeld op de Site. bpost en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er wordt afgeweken van de bepalingen van artikel XII.6, 1er, 8, evenals van de artikels XII.7, 1er, XII.8 en XII.9 van het Wetboek van Economisch Recht. 2. Tijdelijk aanbod Van 15 februari 2015 tot 31 maart 2015 organiseert bpost een tijdelijk aanbod voor deze Dienst. Om voor dat tijdelijke aanbod in aanmerking te komen, moet de Klant de promocode in zijn bestelling vermelden. Dat aanbod is geldig voor alle bestellingen die vóór 31/03/2015 worden geplaatst en waarvan de uitvoeringsdatum vóór 30/04/2015 ligt. Het minimumaantal door de Klant te selecteren contacten bedraagt 150 per bestelling. 3. Afsluiting van het contract en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden De Klant moet zijn bestelling plaatsen via de Site. De Klant verbindt zich contractueel door zijn bestelling te valideren en te bevestigen door op de knop [Bestellen] te klikken. Door te klikken op de knop [Bestellen] van het bestelproces, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden, evenals de Disclaimer die op de Site staat. bpost stuurt een bestelbevestiging en de bestelling van de Klant wordt door bpost behandeld vanaf het ogenblik dat die bestelbevestiging via werd verzonden. De bestelling kan evenwel pas door bpost worden uitgevoerd nadat de betaling werd ontvangen. Zodra de bestelling op de Site is geplaatst en is betaald, kan de Klant ze niet meer annuleren. 4. Wijzigingen van de Dienst, de Prijzen en/of deze Algemene Voorwaarden bpost mag de Dienst en/of de Prijzen ervan te allen tijde opschorten of wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen onverwijld en van rechtswege van toepassing zijn en geen enkele invloed hebben op de eerder uitgevoerde bestellingen. bpost heeft op dezelfde manier het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 5. Componenten van de Dienst

2 5.1 Selectie van de bestemmelingen Om de bestemmelingen van de Zendingen te selecteren, selecteert de Klant, volgens de instructies op de Site, de criteria die bpost toelaten om het profiel van de bestemmelingen op te stellen. Die selectie leidt ogenblikkelijk tot een telling van de gegevens die overeenkomen met het opgestelde profiel. Die telling wordt gegeven ter informatie en kan tijdens de aanmaak van de database variëren met maximaal 1%, naar boven of naar beneden, zonder dat bpost dat hoeft te vermelden. Het minimumaantal door de Klant te selecteren contacten bedraagt 150 per bestelling. bpost doet een beroep op een derde (momenteel Bisnode Belgium, Researchdreef Brussel, ondernemingsnummer ) voor de verhuur van de nodige gegevens van de bestemmelingen (de "Verhuurder van gegevens"). Die gegevens worden niet overgemaakt aan de Klant. 5.2 Aanmaak van de inhoud van de Zending De Klant maakt de inhoud van de Zending aan volgens de instructies op de Site en in overeenstemming met de vereisten inzake onder meer formaat, minimumresolutie en gewicht. De Klant verbindt zich er eveneens toe om de volgende verplichtingen na te leven: De Zending mag enkel communicaties met een commercieel en promotioneel karakter bevatten, voor een uniek gebruik, specifiek voor de klant, en dus met uitsluiting van alle, rechtstreekse of onrechtstreekse, prestaties voor derden (zoals bijvoorbeeld, onder andere, elke vorm van verkoop, commercialisering, overdracht, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, tegen betaling of gratis, van licenties aan derden of elk ander gebruik door derden). Het is verboden voor de Klant om rechtstreeks of onrechtstreeks te verwijzen naar de selectie van de bestemmelingen door bpost of door zijn onderaannemers, of naar de gegevens die worden verstrekt door de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) of naar de producten van de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium). Het is verboden voor de Klant om rechtstreeks of onrechtstreeks te verwijzen naar de selectiecriteria die voor de selectie van de bestemmelingen worden gebruikt De Klant dient er zich van te onthouden om Zendingen aan te maken die niet stroken met de toepasselijke reglementering (met inbegrip van de reglementering met betrekking tot de handelspraktijken, de intellectuele rechten of de persoonlijke levenssfeer) of die de rechten van derden schenden of die strijdig zijn met de publieke orde of de goede zeden. bpost dient aan de Verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) een kopie van de inhoud van de Zending te bezorgen voor validering. De verhuurder van de gegevens (momenteel Bisnode Belgium) mag de inhoud van de Zending weigeren, waarbij hij de redenen voor die weigering dient op te geven, en in dat geval zal de bestelling worden geannuleerd. Ingeval de Klant Zendingen aanmaakt met een inhoud die niet is toegelaten, behoudt bpost zich het recht voor om zijn verplichtingen niet uit te voeren. In dat geval wordt u verwittigd van de weigering van de inhoud van de Zending en zal bpost u terugbetalen of zal u van bpost een promotiecode krijgen ter waarde van uw bestelling waarmee die bestelling kan worden vervangen door een nieuwe bestelling, of zal bpost u voorstellen om een nieuwe bestelling te plaatsen waarbij u het betaalmiddel "overschrijving" selecteert zonder dat die overschrijving moet worden uitgevoerd.

3 Vooraleer het bestelproces wordt beëindigd, wordt de Zending op de Site gevisualiseerd. Deze visualisatie moet door de Klant worden goedgekeurd. Door zijn bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant de inhoud van de Zending definitief en zonder voorbehoud Afdrukken van de Zendingen De Zendingen worden als volgt afgedrukt: in postkaartformaat: 210 mm x 148 mm, in kleur, afgedrukt op wit papier van 250 gr/m², met plastificering (glanzend effect) om de afdruk te beschermen. 5.4 Frankering en uitreiking van de Zendingen De Zendingen worden uitgereikt door bpost in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden inzake de dienstverlening door bpost (beschikbaar op de website van bpost bpost verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de Zendingen op de zevende werkdag (ten vroegste) die volgt op de dag van de bestelling uit te reiken. Dit engagement houdt geen resultaatverbintenis in. Het op de Zending vermelde terugzendingsadres is het adres van bpost. 5.5 Google-advertenties Indien de Klant zijn campagne kracht wil bijzetten via een aankondiging op de Google-zoeksite, dan kan hij die optie selecteren op de Site en volgt hij de instructies die hem worden gegeven. De door bpost aangeboden ondersteuning bestaat in de invoering van de aanvraag van de Klant bij Google. Het aantal gebudgetteerde "kliks" in de Dienst hangt af van de door de partner van bpost gekozen kost per klik, teneinde een optimale zichtbaarheid te garanderen. De waarde van de Google-advertentie is gelijk aan 0,5 vermenigvuldigd met het aantal uitgereikte postkaarten, waarin de beheerskosten van de Google-campagne zijn inbegrepen. 6. Prijzen, betalingsvoorwaarden en facturering 6.1 Prijzen De prijzen staan vermeld op de Site. Ze zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn geldig op de dag waarop de Site wordt geraadpleegd. De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure, zijn totaalprijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische btw en eventuele administratiekosten. De frankering en de uitreiking van de Zendingen (die deel uitmaken van de Dienst) is niet onderworpen aan de btw. Alle andere - huidige en toekomstige - onrechtstreekse belastingen, taksen, rechten en afhoudingen (met uitzondering van belastingen op de inkomsten en winst) die door een overheid worden geheven in toepassing of naar aanleiding van de Dienst, met inbegrip van een verhoging van de frankeertarieven, zijn steeds ten laste van de Klant en worden desgevallend bovenop de prijs van de Dienst aangerekend. 6.2 Betalingsvoorwaarden De bestellingen kunnen (i) online of (ii) via een bankoverschrijving worden betaald. Online betalen kan met een creditcard (Visa of Mastercard), via de dienst Maestro, met een debetkaart (via Banksys/ Bancontact/ Mister Cash) via een beveiligde server. bpost werkt hiervoor samen met een "leverancier van betaaldiensten" (Ogone) en werkt met de volgende veiligheidsnormen: "Visa Certified" en "MasterCard

4 Secured". Als de koper een creditcard gebruikt, dan wordt hem op het ogenblik van de bestelling gevraagd om een financiële instelling te machtigen. In geval van betaling via een gewone bankoverschrijving, moet de Klant de betaling zo snel mogelijk uitvoeren en moet de te betalen som op onze rekening staan ten laaste 7 dagen vóór de startdatum van de Googlecampagne of de indicatieve datum van de uitreiking van de Zendingen (datum die het dichtst bij de bestelling ligt). De betaalgegevens worden vermeld in de waarin de bestelling wordt bevestigd. Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, dan wordt de bestelling geannuleerd. Uw bestelling zal in elk geval pas verwerkt worden nadat uw betaling op onze rekeningen ontvangen werd. Elke stap die de Klant eenzijdig zet t.o.v. zijn bankinstelling en die bedoeld is om een op de Site uitgevoerde betaling te betwisten, of elke actie vanwege de Klant die op één of andere manier leidt tot een tijdelijke of definitieve blokkering van de fondsen ten voordele van bpost (i) leidt de facto tot de stopzetting van de behandeling van de bestelling en (ii) leidt, als de behandeling reeds werd uitgevoerd, de facto tot de annulering van het recht op terugbetaling van de bestelling of de verzending van een vervangingszending. De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten Facturering bpost levert alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving als de Klant beschikt over een btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn btw-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld. Als de wet dat voorschrijft, levert bpost niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of op de maatschappelijke zetel van de Klant, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt. Het factureringsadres moet een adres in België zijn. 7. Onderaannemers bpost mag voor de uitvoering van de Dienst een beroep doen op onderaannemers. 8. Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder meer tekeningen, modellen, werken, verslagen, software en databanken, alsook voor methodes, knowhow, concepten en andere ontwikkelingen waarvan bpost eigenaar of licentiehouder is, blijven verder toebehoren aan bpost als eigenaar of licentiehouder, en alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of een aanpassing van die rechten, die knowhow en die ontwikkelingen behoren automatisch toe aan bpost. De Site en de inhoud ervan, met inbegrip van het model van Zendingen, zijn met name beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het kopiëren, vertalen, wijzigen of verspreiden van de site en / of van die afbeeldingen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van bpost of deze derden, afhankelijk van het geval. 9. Bescherming van de persoonsgegevens De persoonsgegevens die u ons meedeelt op de Site, zullen aangewend worden voor de levering van de Diensten en het beheer van onze contractuele relatie, met inbegrip van het opmaken van de factuur en, behoudens wanneer u zich verzet, om u te informeren over onze producten, diensten en promoties. Wij zullen ze eveneens meedelen aan onze partners die met ons samenwerken in het kader van de Dienst.

5 Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het geven van informatie over de producten en diensten die bpost uitbrengt en / of verdeelt en tegen het doorgeven ervan aan de voornoemde organisaties of bedrijven, of indien u uw persoonsgegevens wenst in te kijken en desgevallend te verbeteren, kan u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een bewijs van uw identiteit, versturen naar: bpost, Dienst Privacy, Muntcentrum, Brussel. 10. Aansprakelijkheid bpost is gehouden tot een middelenverbintenis en verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen waarover het beschikt, ter beschikking te stellen om de Dienst te verzekeren. bpost wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen, behoudens zware fout of bedrog vanwege bpost. bpost wijst in elk geval elke verantwoordelijkheid af voor elke onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot exploitatieverliezen, winstderving, verlies van opportuniteiten) die verband houden met het gebruik van de Dienst. Indien bpost ingevolge deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk gesteld kan worden, zal de schadeloosstelling beperkt blijven tot het betalen van een vergoeding die overeenstemt met de werkelijke rechtstreeks geleden schade die voor alle oorzaken samen beperkt blijft tot het bedrag dat de Klant betaalde voor de betreffende bestelling. bpost is in geen geval gebonden, noch aansprakelijk voor: de inhoud van de door de Klant via de Dienst verstuurde Zendingen (racistische, xenofobe, lasterlijke... inhoud); de onbeschikbaarheid van de infrastructuur (soft- of hardware) die niet volledig onder zijn rechtstreekse controle staat, noch voor wijzigingen, opschortingen of onderbrekingen van de Dienst; het gebruik van de Dienst door de Klant of een derde gebruiker dat niet strookt met de toepasselijke reglementering betreffende de bescherming van software. bpost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de uitvoering of voor de niet-naleving van zijn verplichtingen in geval van overmacht, waaronder met name verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, noch bij een onderbreking van de toegankelijkheid tot of de werking van de Site, bij communicatieproblemen, computer- of serverpannes enz. bpost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichte kleurverschillen tussen de weergave van de Zending op de Site en de Eindzending. De Klant is volledig en exclusief aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst. De Klant is aansprakelijk voor de naleving van de vereisten inzake onder meer formaat, minimumresolutie en gewicht voor de aanmaak van de de inhoud van de Zendingen, alsook voor de inhoud van de door hem aangemaakte Zendingen en voor het gebruik dat hij van de Zendingen maakt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De Klant dient bpost te vergoeden voor elke aan bpost berokkende schade, alsook voor elke gegronde vraag van derden over de Zending, met name in geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten van derden, handelspraktijken of andere. Als deze verplichtingen niet worden nageleefd, behoudt bpost zich het recht voor om de toegang tot de Dienst te blokkeren, onverminderd eventuele schadevergoedingen die bpost van de Klant zou kunnen eisen.

6 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Elk geschil over het gebruik van de Dienst en over de toepassing of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 12. Contact Voor de opvolging van de bestelling en/of voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot de Dienst, kan De Klant contact opnemen met Anne Robertz of ), of met Nathalie Servaes of ).

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden Van Koalaboox Algemeen KOALABOOX is een dienst aangeboden door de BVBA Koalaboox Belgium met maatschappelijke zetel te 1140 Evere (België), Colonel Bourg straat, 127-129. Ondernemingsnummer/BTW:

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011. Artikel 1. Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE : 1.1 DATUM : 20/12/2011 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle leveringen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie