I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina"

Transcriptie

1 I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14

2 2

3 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid faciliteiten beschikbaar voor werkgevers die investeren in de scholing van hun medewerkers. In de winstsfeer is sprake van een extra belastingaftrek op bedrijfsinvesteringen in scholing ( ). Voor werkgevers die niet aan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting zijn onderworpen, bestaat een overeenkomstige mogelijkheid in de vorm van een afdrachtvermindering in de loonheffing. 3 Als werkgever weet u goed hoe belangrijk het voortdurend investeren in scholing van uw medewerkers en uzelf is. De kenniscomponent van de producten (goederen en diensten) die u levert, wordt per slot van rekening steeds groter. Door geld, tijd en energie in scholing te steken, werpt u niet alleen een dam op tegen de concurrentie, maar blijft u ook een aantrekkelijke werkgever. Dat laatste wordt steeds belangrijker, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Investeren in de inzetbaarheid van uw mensen en uzelf door middel van scholing is daarom beslist de moeite waard. De kan er niet voor zorgen dat u meer tijd en energie heeft voor scholing binnen uw bedrijf. Wel biedt de faciliteit een belangrijke extra belastingaftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting of een afdrachtvermindering van de scholingskosten voor de loonheffing, waardoor voor u de drempel om in opleidingen, cursussen of studies te investeren wordt verlaagd. In deze brochure wordt de in de winstsfeer uiteengezet. Achtereenvolgens wordt uiteengezet voor wie de faciliteit is bestemd, welke kosten in aanmerking komen, hoe hoog de extra aftrek is en de wijze van uitvoering. Rekenvoorbeelden en antwoorden op veel voorkomende vragen kunnen uw inzicht in de faciliteit vergroten. De voorbeelden gaan uit van de wettekst zoals deze op 1 januari 2001 van toepassing is. In de bijlage wordt aangegeven wat u moet doen als u als werkgever in de non-profitsector van de regeling gebruik wilt maken. Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst

4 deel 1 4 Scholingsaftrek: Voor wie? Een van de eerste vragen die u zich als werkgever waarschijnlijk stelt als u van heeft gehoord of gelezen, is of de faciliteit ook voor u geldt. Als u een bedrijf heeft en belastingplichtig bent voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en u investeert in scholing van mensen binnen uw onderneming (dat kunnen uw medewerkers, uzelf, maar ook uw meewerkende partner zijn) kunt u van de gebruikmaken. Als u als werkgever gedeeltelijk aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting bent onderworpen, kunt u in principe zowel in aanmerking komen voor de in de winstsfeer als voor de afdrachtvermindering scholing non-profit in de loonheffing, zie daarvoor de bijlage. Zijn er naast de nog andere, vergelijkbare regelingen? Voor een non-profitorganisatie geldt een vergelijkbare faciliteit in de vorm van een afdrachtvermindering scholing non-profit in de loonheffing, zie daarvoor de bijlage. Naast de afdrachtvermindering scholing non-profit bestaat ook nog de afdrachtvermindering onderwijs. Die afdrachtvermindering wordt verleend voor werknemers die de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) volgen en voor werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen. Over deze regeling vindt u meer in de brochure afdrachtverminderingen loonheffing (bestelnummer ON 995) verkrijgbaar bij de Belastingdienst of in de brochure Belastingvoordeel in 2001 verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bestelnummer B 029). Ik ben ondernemer. Mijn bedrijf maakt (nog) geen winst. Kan ik dan toch gebruikmaken van de faciliteit? Als u geen winst maakt, zal de tot een groter verlies leiden. U mag dit verliesbedrag volgens de normale regels voor verliescompensatie verrekenen. In de meeste gevallen mag u het verlies geheel in mindering brengen op de toekomstige winst. Voor alle duidelijkheid: Het is niet zo dat u de scholingskosten die u in een bepaald kalenderjaar maakt, daadwerkelijk terugkrijgt. De gehele scholingskosten plus een extra belastingaftrek mogen ten laste van uw bedrijfsresultaat worden gebracht. Dit resulteert uiteindelijk - als u weer winst maakt - in een lager bedrag te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stel dat het door de overheid ter beschikking gestelde bedrag voor op een gegeven moment op is. Kom ik dan nog in aanmerking? En gaan bepaalde bedrijven voor? Voor deze faciliteit geldt (momenteel) geen maximaal budget. U kunt rekenen met de nu geldende percentages voor extra aftrek. Deze percentages kunnen worden gewijzigd, maar niet met terugwerkende kracht. Als u zekerheid wilt hebben, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon voor ondernemers.

5 De overheid stelt geen prioriteiten ten aanzien van het soort bedrijven. Als u voldoet aan de voorwaarden voor bent u ervan verzekerd dat u een extra bedrag voor scholing in mindering op uw winst mag brengen. Ik heb gelezen dat er naast de afdrachtvermindering voor scholingskosten, ook nog de afdrachtvermindering onderwijs bestaat. Kan ik deze regelingen beide toepassen? deel 1 Nee. De afdrachtvermindering onderwijs beoogt in bepaalde situaties een verlaging van de arbeidskosten. Deze afdrachtvermindering onderwijs is dus een subsidie op de loonkosten. Loonkosten kwalificeren niet voor de. Een subsidie voor loonkosten komt daarom ook niet in mindering op de uitgaven die kwalificeren voor de. 5 Voor hoeveel jaar geldt de scholingsfaciliteit? Aan de geldigheidsduur van de faciliteit is geen termijn gesteld.

6 deel 1 Wat is scholing en welke scholingskosten komen in aanmerking? Meestal kunt u zelf vaststellen of de door u gemaakte scholingskosten in aanmerking komen voor extra aftrek. Het is dan uiteraard van belang te weten wat nu precies scholing is. 6 Onder scholing wordt in de scholingsfaciliteit verstaan: Cursussen, opleidingen en studies voor een beroep. De kosten moeten betrekking hebben op scholing van werkzame personen binnen uw bedrijf. Dat kunnen uw medewerkers, uzelf of uw meewerkende partner zijn. Met de term cursussen wordt gedoeld op vakcursussen en bedrijfsopleidingen. Werkinstructies of inwerkperioden komen niet voor de scholingsfaciliteit in aanmerking. Voorbeelden van cursussen die onder het begrip scholing vallen zijn: een cursus vergadertechniek voor een beleidsmedewerker, een cursus sociale vaardigheden die wordt gevolgd in het kader van een behoorlijke functievervulling, een managementcursus voor een werknemer met (potentiële) managementcapaciteiten. De scholingsfaciliteit is niet bedoeld voor cursussen die gericht zijn op verbetering of vergroting van de persoonlijke uitrusting van personen. Aan de duur van de cursus, opleiding of studie en aan de tijd dat iemand in dienst moet zijn (geweest), zijn geen voorwaarden gesteld. Voor investeringen in scholingskosten die werknemers op startkwalificatieniveau brengen (kwalificatieniveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen, Crebo) geldt een verruimde. Hieronder vallen ook functiegerichte cursussen Nederlands voor allochtonen, mits deze dienen als voorbereiding van deelname aan vakgerichte opleidingen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast komt de verplichte, op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst te betalen bijdrage aan een scholingsfonds voor deze verhoging in aanmerking. Het kan zijn dat u zelf een cursus of opleiding voor uw medewerkers ontwikkelt. Als de cursus uitsluitend wordt ontwikkeld voor de eigen medewerkers komen de kosten voor extra aftrek in aanmerking. De arbeidskosten die samenhangen met de ontwikkeling van de cursus of opleiding vallen echter niet onder de faciliteit. Ook voor het bedrijfsmatig ontwikkelen van cursussen of opleidingen (voor anderen) geldt geen extra aftrekmogelijkheid. U kunt gebruikmaken van de diensten van een extern opleidingsinstituut, dat de scholing voor u buiten de deur verzorgt of de scholing geeft binnen uw bedrijf. De kosten die dit met zich meebrengt, vallen onder de scholingsfaciliteit. Het is denkbaar dat een werknemer van uw bedrijf of u als ondernemer zelf de scholing verzorgt. Voor de kosten die voor interne scholing kunnen worden afgetrokken, gelden aparte regels. Deze vindt u in de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting Hierin is vastgelegd welke interne scholingskosten in aanmerking komen voor. Het gaat om de volgende kosten: De arbeidskosten van personen die zich bezighouden met het geven van scholing (dat wil zeggen de lesuren en niet het voorbereiden van de lessen). Het gaat hierbij niet uitsluitend om de loonkosten van personen die bij het bedrijf werken, maar ook om de kosten van mensen die worden ingehuurd om de scholing te verzorgen. De loonkosten van personen die slechts zijdelings bemoeienis hebben met de scholing, zoals bijvoorbeeld het management of een secretaresse die de scholing regelt, vallen niet onder de faciliteit.

7 De kosten en lasten van gebouwen of ruimten in gebouwen die hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor tenminste 70%) worden gebruikt voor de scholing. Het gaat om ruimten die als schoollokaal zijn ingericht. De kosten en lasten van studiemateriaal en apparatuur die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de scholing. Op basis van de scholingsfaciliteit geldt dus een extra aftrekmogelijkheid voor de kosten van scholing die zowel door derden wordt gegeven (al dan niet binnen uw bedrijf), als door uzelf. De volgende kosten komen nooit voor extra aftrek in aanmerking: kosten van deelname aan congressen, seminars, excursies en studiereizen; reis- en verblijfkosten; gederfde loonkosten van de deelnemers. deel 1 7 Kan ik ervan uitgaan dat de kosten die ik voor scholing maak ook daadwerkelijk aftrekbaar zijn? Als u twijfelt of bepaalde scholingskosten voor de in aanmerking komen, is het verstandig eerst contact op te nemen met de BelastingTelefoon voor ondernemers. De medewerkers kunnen u zeggen wat wel en niet (extra) aftrekbaar is. Stel ik breng mijzelf een bepaalde vaardigheid bij door een boek aan te schaffen en dat te bestuderen. Mag ik hiervoor een bedrag aftrekken? Als er sprake is van zakelijke kosten mag u, zoals gebruikelijk, de kosten van dit boek aftrekken van de winst. De scholingsfaciliteit brengt daarin geen verandering aan. In dit geval geldt echter geen extra aftrek op basis van de scholingsfaciliteit, omdat geen sprake is van scholing. Binnen mijn bedrijf heb ik een leslokaal met apparatuur en naslagwerken laten inrichten. Vallen de kosten hiervan ook binnen de scholingsfaciliteit? In dit geval wordt het zogenoemde hoofdzakelijkheidscriterium gehanteerd. Als het leslokaal en de apparatuur en naslagwerken voor minimaal 70% voor scholing worden gebruikt, vallen de kosten inderdaad binnen de faciliteit. Wij zijn wat scholing betreft niet over een nacht ijs gegaan en hebben ons eerst laten adviseren over een goed scholingsbeleid. Komen de kosten van dit advies in aanmerking voor extra aftrek? Nee. De kosten van dit advies komen niet in aanmerking voor extra aftrek.

8 deel 1 Bij ons bedrijf zijn mensen werkzaam die gedetacheerd zijn. Wij willen hen naar een cursus sturen. Komen de kosten van deze cursus in aanmerking voor extra aftrek? Deze scholingskosten vallen onder de scholingsfaciliteit. Maar ze kunnen niet zowel door uw bedrijf als door de organisatie die de detachering verzorgt worden afgetrokken. Het is dus van belang dat u hier goede afspraken over maakt. 8 Voor de scholing van mijn medewerkers ontvang ik een subsidie. Beïnvloedt dit de? Ja. De subsidie moet in mindering worden gebracht op de scholingskosten. Over het resterende bedrag kan de extra aftrek worden toegepast. Als ik op grond van de CAO heb bijgedragen aan een scholingsfonds 1, welk bedrag komt dan voor de scholingsfaciliteit in aanmerking? Alleen het deel van de bijdrage dat door het scholingsfonds wordt benut voor scholing kan tot een fiscaal voordeel leiden. Het scholingsfonds kan aangeven welk deel van de bijdrage als kosten voor scholing worden aangemerkt. 1 Omtrent de hoogte van de bijdrage aan een scholingsfonds op grond van de CAO: Zie het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 2001, nr. CPP 2001/1283M (Staatscourant 2001, nr. 99), te raadplegen op Dit besluit wordt regelmatig aangevuld.

9 Hoe hoog is de? De kosten van scholing konden altijd al volledig als bedrijfskosten op de winst in mindering worden gebracht. Dit is niet veranderd. Om scholing van in de onderneming werkzame personen te stimuleren, kunnen bedrijven een deel van de scholingskosten extra aftrekken van de fiscale winst. 1. De bedraagt 20% van de scholingskosten. Daardoor kunt u in totaal de scholingskosten die uw bedrijf maakt voor 120% aftrekken van de winst. deel Voor bedrijven die in het kalenderjaar 2001 niet meer dan f (of E ) uitgeven aan scholing is een extra aftrek van 20% (bovenop de 20% bij 1) over de eerste f (of E ) van toepassing. 3. Als uw onderneming kosten voor scholing maakt voor werknemers die 40 jaar en ouder zijn, geldt een additionele aftrekmogelijkheid van de scholingskosten van 40%. 4. De wordt verder verhoogd met 20% van de scholingskosten die betrekking hebben op het op startkwalificatieniveau brengen van in de onderneming werkzame personen. De scholing die hiervoor in aanmerking komt, zijn de opleidingen van niveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). Dit is de lijst van het landelijk aanbod beroepsonderwijs zoals die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is vastgesteld. U kunt bij de onderwijsinstelling navragen of de opleiding die uw werknemer volgt of wil gaan volgen, voorkomt in het Crebo-register en wat het niveau is van de opleiding. Als met betrekking tot de kosten en lasten van scholing van een persoon de verhogingen onder 2, 3 en 4 van toepassing zijn, wordt de verhoging onder 4 zodanig verlaagd dat de totale verhoging 70% bedraagt. De hoogte van de totale extra aftrek op basis van is aan een maximum gebonden. Een bedrijf mag per kalenderjaar maximaal f (of E ) extra aftrekken van de winst. In vier rekenvoorbeelden is aangegeven hoe de wordt berekend. Mocht achteraf blijken dat in enig jaar te veel is afgetrokken, bijvoorbeeld doordat in een later jaar een teruggaaf of een vergoeding wordt genoten, dan wordt een percentage dat overeenkomt met het gebruikte percentage, toegepast op het verschil en ten bate gebracht van de winst over dat latere jaar. De extra aftrek is aan een maximum van f (of E ) per bedrijf per kalenderjaar gebonden. Geldt er ook een minimumgrens? Voor de geldt geen ondergrens. Met de regeling wordt onder meer beoogd dat ook de kleinere bedrijven investeren in scholing. Als u een paar duizend gulden per jaar investeert in scholing van uw medewerkers, uzelf of uw meewerkende partner geldt zelfs een extra aftrek van de gemaakte kosten van 40% in plaats van 20%. Zie het hiervoor genoemde onder punt 2.

10 deel 1 Voorbeeld 1 10 Stel bedrijf A heeft in een bepaald kalenderjaar ƒ (of E ) uitgegeven aan scholing. Van dit bedrag is ƒ (of E 908) besteed aan het scholen van personen ouder dan 40 jaar. Hoeveel mag dit bedrijf totaal ten laste van de winst brengen? In de eerste plaats mag een bedrag van ƒ (of E ) in mindering worden gebracht op de winst. Dit geschiedt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Op basis van de faciliteit voor mogen ook nog de volgende bedragen in mindering op de winst worden gebracht: 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.445) 40% van ƒ (of E 908) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) = ƒ 800 (of E 363) Totale extra aftrek = ƒ (of E 5.808) In totaal mag dit bedrijf over het betreffende kalenderjaar een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E 5.808) extra (op basis van faciliteit voor ) = ƒ (of E ) aftrekken van de winst. Voorbeeld 2 Bedrijf B heeft in een kalenderjaar in totaal ƒ (of E ) besteed aan scholing en opleiding. Van dit bedrag had ƒ (of E ) betrekking op het bijscholen van enkele medewerkers die ouder dan 40 jaar zijn. De directie van het bedrijf wil graag weten welke kosten zij in totaal mag aftrekken van de winst. Om te beginnen mag het gehele bedrag van ƒ (of E ) in mindering op de winst worden gebracht. Dit geschiedt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Op basis van de faciliteit voor mogen ook de volgende bedragen ten laste van de winst worden gebracht: 40% over de eerste ƒ (of E ) = ƒ (of E ) 20% van ƒ (of E ) (ƒ ƒ ) (E E ) = ƒ (of E ) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.445) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) Totale extra aftrek = ƒ (of E ) In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) = ƒ (of E ) aftrekken van de winst.

11 Voorbeeld 3 deel 1 In een bepaald kalenderjaar heeft bedrijf C in totaal ƒ (of E ) besteed aan scholing en opleiding van een flink aantal medewerkers. Van dit bedrag had ƒ (of E ) betrekking op het scholen van een groep medewerkers die ouder zijn dan 40 jaar en was ƒ (of E ) bedoeld om een groep medewerkers te scholen op het startkwalificatieniveau volgens niveau 1 en niveau 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen. Welk bedrag mag in totaal van de winst worden afgetrokken? In de eerste plaats mag ƒ (of E ) op de winst in mindering worden gebracht. Dit gebeurt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Daarnaast mogen nog de volgende bedragen extra worden afgetrokken: 20% van ƒ (of E ) = ƒ (of E ) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 9.076) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) 20% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 3.630) (additionele aftrek vanwege scholing startkwalificatieniveau werknemers) Totale extra aftrek = ƒ (of E ) 11 In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ extra (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) = ƒ (of E ) ten laste van de winst brengen. Voorbeeld 4 Stel Bedrijf D draagt op grond van haar CAO ƒ (of E ) bij aan een stichting die zich bezighoudt met voorlichtings-, scholings- en kinderopvangactiviteiten. In bedrijf D is 40% van de werknemers ouder dan 40 jaar. Van de totale betaling heeft daarom ƒ (of E ) betrekking op deze werknemers. Het fonds geeft aan 35% van de door haar ontvangen bijdragen te gebruiken voor scholingsactiviteiten. De betaling van ƒ (of E ) mag in mindering worden gebracht op de winst. Op basis van de faciliteit voor kan met deze betaling rekening worden gehouden. Van dit bedrag wordt (35% van ƒ (of E ) =) ƒ (of E ) in aanmerking genomen als grondslag voor de faciliteit. Van dit bedrag is (40% van ƒ (of E ) =) ƒ (of E ) een extra aftrek voor werknemers van 40 jaar en ouder. 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E ) (aangezien de scholingskosten niet meer bedragen dan ƒ (of E ), bedraagt de aftrek 40% over de eerste ƒ (of E ) 20% van ƒ (of E 2.764) = ƒ (of E 553) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.082) Totale extra aftrek = ƒ (of E ). In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) + ƒ (of E ) ten laste van de winst brengen.

12 deel 1 12 Uitvoering van de scholingsfaciliteit Om gebruik te kunnen maken van de scholingsfaciliteit hoeft u als ondernemer van te voren geen ingewikkelde formulieren in te vullen. Ook hoeft u de uitgaven aan scholing niet vooraf aan te melden of van te voren een verzoek in te dienen om gebruik te kunnen maken van de faciliteit. Het enige dat u moet doen, is bijhouden welke kosten u voor scholing maakt in een bepaald kalenderjaar en ervoor zorgen dat u over de bewijsstukken beschikt die uw uitgaven in dit verband staven. Vervolgens geeft u bij uw jaarlijkse belastingaangifte op welke totale kosten u voor scholing heeft gemaakt. Alle scholingskosten blijven om te beginnen 100% aftrekbaar. Op grond van de scholingsfaciliteit kunt u daarboven een extra bedrag op de winst in mindering brengen. In principe gelden daarvoor de percentages die in deze brochure zijn genoemd. De Belastingdienst stelt bij de periodieke boekenonderzoeken vast of de bedragen die u extra aftrekt juist zijn. Voor de scholingskosten die werknemers op startkwalificatieniveau brengen komen de kosten in aanmerking voor de opleidingen van niveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). U kunt bij de onderwijsinstellingen navragen of de opleiding die uw werknemer volgt of wil gaan volgen, voorkomt in het zogenoemde Crebo-register en wat het niveau is van de opleiding. Leg deze gegevens vast in uw administratie.

13 Voor meer informatie Mogelijk heeft u nog vragen over de scholingsuitgaven, het startkwalificatieniveau of de onderwijsuitgaven. In dat geval kunt u een van de onderstaande telefoonnummers bellen of Internet raadplegen. Voor fiscale en algemene vragen: BelastingTelefoon voor ondernemers Telefoon Internet (voor veel voorkomende vragen over, afdrachtvermindering scholing non-profit en afdrachtvermindering onderwijs) Voor algemene vragen: Ministerie van Economische Zaken Telefoon (070) Internet Voor vragen over scholing, het startkwalificatieniveau en de Crebo-lijst: Informatie-centrum Onderwijs (ICO) Postbus ML Zoetermeer Telefoon (079) Fax (079) (o.v.v. ICO) deel 2 meer informatie 13 Voor vragen over de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) en duale leerweg in het onderwijs: Contactpunt OC&W Informatie-centrum Onderwijs (ICO) Postbus ML Zoetermeer Telefoon (079) of (079) Fax (079) (o.v.v. ICO) Voor extra exemplaren van deze brochure: BelastingTelefoon voor ondernemers Telefoon Internet De scholingsfaciliteit voor ondernemers staat beschreven in de artikelen 3.48, 3.49 en 3.50 van de Wet inkomstenbelasting Met betrekking tot de door ondernemers zelf verzorgde scholing is de regeling nader uitgewerkt in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting De afdrachtvermindering scholingskosten voor de non-profitsector staat in artikel 15a, eerste lid van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en artikel 12b van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. De volledige tekst van deze artikelen vindt u op

14 Bijlage Scholingsaftrek voor organisaties en instellingen in de non-profitsector Voor werkgevers die niet zijn onderworpen aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting en die scholingskosten hebben gemaakt voor personen die bij hen werkzaam zijn, mag in principe 7% van de scholingskosten in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffing. Als de totale scholingskosten lager zijn dan ƒ (of E ) geldt voor de eerste ƒ (of E ) een percentage van 14% in plaats van 7%. De afdrachtvermindering wordt verhoogd met 14% van de scholingskosten die betrekking hebben op personen van 40 jaar en ouder. deel 3 bijlage 14 Ook wordt de afdrachtvermindering verhoogd met 14% van de scholingskosten die betrekking hebben op scholingskosten om werknemers op startkwalificatieniveau te brengen (kwalificatieniveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen, Crebo). Hieronder vallen ook functiegerichte cursussen Nederlands voor allochtonen, mits deze dienen ter voorbereiding op deelname aan vakgerichte opleidingen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast komt de verplichte, op grond van collectieve arbeidsovereenkomst te betalen bijdrage aan een scholingsfonds voor deze verhoging in aanmerking. De afdrachtvermindering scholing non-profit kan per werkgever nooit meer bedragen dan ƒ (of E ) per kalenderjaar. Het begrip kosten van scholing voor de afdrachtvermindering scholing non-profit moet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd als het begrip kosten van scholing voor de in de winstsfeer. Onder scholing wordt verstaan: cursussen, opleidingen en studies voor een beroep. Reisen verblijfkosten, congressen, seminars, excursies, studiereizen en dergelijke behoren niet tot de scholingskosten. Voorbeelden van cursussen die onder het begrip scholing vallen zijn: een cursus vergadertechniek voor een beleidsmedewerker, een cursus sociale vaardigheden die wordt gevolgd in het kader van een behoorlijke functievervulling, een managementcursus voor een werknemer met (potentiële) managementcapaciteiten. De scholingsfaciliteit is niet bedoeld voor cursussen die gericht zijn op verbetering of vergroting van de persoonlijke uitrusting van personen. De werkgever die de scholing zelf verzorgt, kan de volgende kosten van scholing in aanmerking nemen: De arbeidskosten van personenen voor zover deze zich bezighouden met het geven van scholing. De kosten en lasten van gebouwen of ruimten in gebouwen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor scholing. De kosten en lasten van studiemateriaal en apparatuur die hoofdzakelijk worden gebruikt bij scholing. Niet onder de kosten van scholing vallen de arbeidskosten die samenhangen met de ontwikkeling van een cursus, opleiding of studie, zoals de kosten van het voorbereiden en het samenstellen van het lesmateriaal.

15 De afdrachtvermindering scholing non-profit kan gecombineerd worden met de afdrachtvermindering onderwijs, de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering lage lonen, de afdrachtvermindering langdurig werklozen en de afdrachtvermindering kinderopvang. Wilt u meer weten over de voor de non-profitsector? Vraag dan naar de brochure afdrachtverminderingen loonheffing (bestelnummer ON 995) verkrijgbaar bij de Belastingdienst of de brochure Belastingvoordeel 2001 verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bestelnummer B 029). Naast de afdrachtvermindering voor scholingskosten vindt u in die brochure nadere informatie over de afdrachtvermindering onderwijs. De afdrachtvermindering onderwijs wordt verleend voor werknemers die de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) volgen en voor werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen. deel 3 bijlage 15

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus

Onderwijsinstellingen en de fiscus Onderwijsinstellingen en de fiscus Uitgave 2013 Korte handleiding fiscale aspecten onderwijsinstellingen Uitgegeven door Van Ree Accountants en Van Ree & Van Driel BTW-specialisten Onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

September 2009. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

September 2009. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken September 2009 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Inhoudsopgave Loon- en inkomstenbelasting Voorkom de forfaitaire bijtelling wegens privé-gebruik bestelauto van de zaak..........................

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen

Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen Scholingsbudgetten van Regionale Politiekorpsen Zoetermeer 23 mei 2002 Sten Willemsen Economisch onderzoek voor de publieke sector Italiëlaan 33 Postbus 7001 2701 AA Zoetermeer tel. 079 341 47 31 fax 079

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen

Nationale Fietsplan. de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Nationale Fietsplan de fietsregeling voor alle bij Concent aangesloten onderwijsinstellingen Verzorgd door Nationale Fiets Projecten (NFP) geldig per 12 maart 2009 Inhoud Artikel 1: Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie