I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina"

Transcriptie

1 I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14

2 2

3 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid faciliteiten beschikbaar voor werkgevers die investeren in de scholing van hun medewerkers. In de winstsfeer is sprake van een extra belastingaftrek op bedrijfsinvesteringen in scholing ( ). Voor werkgevers die niet aan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting zijn onderworpen, bestaat een overeenkomstige mogelijkheid in de vorm van een afdrachtvermindering in de loonheffing. 3 Als werkgever weet u goed hoe belangrijk het voortdurend investeren in scholing van uw medewerkers en uzelf is. De kenniscomponent van de producten (goederen en diensten) die u levert, wordt per slot van rekening steeds groter. Door geld, tijd en energie in scholing te steken, werpt u niet alleen een dam op tegen de concurrentie, maar blijft u ook een aantrekkelijke werkgever. Dat laatste wordt steeds belangrijker, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Investeren in de inzetbaarheid van uw mensen en uzelf door middel van scholing is daarom beslist de moeite waard. De kan er niet voor zorgen dat u meer tijd en energie heeft voor scholing binnen uw bedrijf. Wel biedt de faciliteit een belangrijke extra belastingaftrek voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting of een afdrachtvermindering van de scholingskosten voor de loonheffing, waardoor voor u de drempel om in opleidingen, cursussen of studies te investeren wordt verlaagd. In deze brochure wordt de in de winstsfeer uiteengezet. Achtereenvolgens wordt uiteengezet voor wie de faciliteit is bestemd, welke kosten in aanmerking komen, hoe hoog de extra aftrek is en de wijze van uitvoering. Rekenvoorbeelden en antwoorden op veel voorkomende vragen kunnen uw inzicht in de faciliteit vergroten. De voorbeelden gaan uit van de wettekst zoals deze op 1 januari 2001 van toepassing is. In de bijlage wordt aangegeven wat u moet doen als u als werkgever in de non-profitsector van de regeling gebruik wilt maken. Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst

4 deel 1 4 Scholingsaftrek: Voor wie? Een van de eerste vragen die u zich als werkgever waarschijnlijk stelt als u van heeft gehoord of gelezen, is of de faciliteit ook voor u geldt. Als u een bedrijf heeft en belastingplichtig bent voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en u investeert in scholing van mensen binnen uw onderneming (dat kunnen uw medewerkers, uzelf, maar ook uw meewerkende partner zijn) kunt u van de gebruikmaken. Als u als werkgever gedeeltelijk aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting bent onderworpen, kunt u in principe zowel in aanmerking komen voor de in de winstsfeer als voor de afdrachtvermindering scholing non-profit in de loonheffing, zie daarvoor de bijlage. Zijn er naast de nog andere, vergelijkbare regelingen? Voor een non-profitorganisatie geldt een vergelijkbare faciliteit in de vorm van een afdrachtvermindering scholing non-profit in de loonheffing, zie daarvoor de bijlage. Naast de afdrachtvermindering scholing non-profit bestaat ook nog de afdrachtvermindering onderwijs. Die afdrachtvermindering wordt verleend voor werknemers die de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) volgen en voor werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen. Over deze regeling vindt u meer in de brochure afdrachtverminderingen loonheffing (bestelnummer ON 995) verkrijgbaar bij de Belastingdienst of in de brochure Belastingvoordeel in 2001 verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bestelnummer B 029). Ik ben ondernemer. Mijn bedrijf maakt (nog) geen winst. Kan ik dan toch gebruikmaken van de faciliteit? Als u geen winst maakt, zal de tot een groter verlies leiden. U mag dit verliesbedrag volgens de normale regels voor verliescompensatie verrekenen. In de meeste gevallen mag u het verlies geheel in mindering brengen op de toekomstige winst. Voor alle duidelijkheid: Het is niet zo dat u de scholingskosten die u in een bepaald kalenderjaar maakt, daadwerkelijk terugkrijgt. De gehele scholingskosten plus een extra belastingaftrek mogen ten laste van uw bedrijfsresultaat worden gebracht. Dit resulteert uiteindelijk - als u weer winst maakt - in een lager bedrag te betalen inkomsten- of vennootschapsbelasting. Stel dat het door de overheid ter beschikking gestelde bedrag voor op een gegeven moment op is. Kom ik dan nog in aanmerking? En gaan bepaalde bedrijven voor? Voor deze faciliteit geldt (momenteel) geen maximaal budget. U kunt rekenen met de nu geldende percentages voor extra aftrek. Deze percentages kunnen worden gewijzigd, maar niet met terugwerkende kracht. Als u zekerheid wilt hebben, kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon voor ondernemers.

5 De overheid stelt geen prioriteiten ten aanzien van het soort bedrijven. Als u voldoet aan de voorwaarden voor bent u ervan verzekerd dat u een extra bedrag voor scholing in mindering op uw winst mag brengen. Ik heb gelezen dat er naast de afdrachtvermindering voor scholingskosten, ook nog de afdrachtvermindering onderwijs bestaat. Kan ik deze regelingen beide toepassen? deel 1 Nee. De afdrachtvermindering onderwijs beoogt in bepaalde situaties een verlaging van de arbeidskosten. Deze afdrachtvermindering onderwijs is dus een subsidie op de loonkosten. Loonkosten kwalificeren niet voor de. Een subsidie voor loonkosten komt daarom ook niet in mindering op de uitgaven die kwalificeren voor de. 5 Voor hoeveel jaar geldt de scholingsfaciliteit? Aan de geldigheidsduur van de faciliteit is geen termijn gesteld.

6 deel 1 Wat is scholing en welke scholingskosten komen in aanmerking? Meestal kunt u zelf vaststellen of de door u gemaakte scholingskosten in aanmerking komen voor extra aftrek. Het is dan uiteraard van belang te weten wat nu precies scholing is. 6 Onder scholing wordt in de scholingsfaciliteit verstaan: Cursussen, opleidingen en studies voor een beroep. De kosten moeten betrekking hebben op scholing van werkzame personen binnen uw bedrijf. Dat kunnen uw medewerkers, uzelf of uw meewerkende partner zijn. Met de term cursussen wordt gedoeld op vakcursussen en bedrijfsopleidingen. Werkinstructies of inwerkperioden komen niet voor de scholingsfaciliteit in aanmerking. Voorbeelden van cursussen die onder het begrip scholing vallen zijn: een cursus vergadertechniek voor een beleidsmedewerker, een cursus sociale vaardigheden die wordt gevolgd in het kader van een behoorlijke functievervulling, een managementcursus voor een werknemer met (potentiële) managementcapaciteiten. De scholingsfaciliteit is niet bedoeld voor cursussen die gericht zijn op verbetering of vergroting van de persoonlijke uitrusting van personen. Aan de duur van de cursus, opleiding of studie en aan de tijd dat iemand in dienst moet zijn (geweest), zijn geen voorwaarden gesteld. Voor investeringen in scholingskosten die werknemers op startkwalificatieniveau brengen (kwalificatieniveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen, Crebo) geldt een verruimde. Hieronder vallen ook functiegerichte cursussen Nederlands voor allochtonen, mits deze dienen als voorbereiding van deelname aan vakgerichte opleidingen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast komt de verplichte, op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst te betalen bijdrage aan een scholingsfonds voor deze verhoging in aanmerking. Het kan zijn dat u zelf een cursus of opleiding voor uw medewerkers ontwikkelt. Als de cursus uitsluitend wordt ontwikkeld voor de eigen medewerkers komen de kosten voor extra aftrek in aanmerking. De arbeidskosten die samenhangen met de ontwikkeling van de cursus of opleiding vallen echter niet onder de faciliteit. Ook voor het bedrijfsmatig ontwikkelen van cursussen of opleidingen (voor anderen) geldt geen extra aftrekmogelijkheid. U kunt gebruikmaken van de diensten van een extern opleidingsinstituut, dat de scholing voor u buiten de deur verzorgt of de scholing geeft binnen uw bedrijf. De kosten die dit met zich meebrengt, vallen onder de scholingsfaciliteit. Het is denkbaar dat een werknemer van uw bedrijf of u als ondernemer zelf de scholing verzorgt. Voor de kosten die voor interne scholing kunnen worden afgetrokken, gelden aparte regels. Deze vindt u in de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting Hierin is vastgelegd welke interne scholingskosten in aanmerking komen voor. Het gaat om de volgende kosten: De arbeidskosten van personen die zich bezighouden met het geven van scholing (dat wil zeggen de lesuren en niet het voorbereiden van de lessen). Het gaat hierbij niet uitsluitend om de loonkosten van personen die bij het bedrijf werken, maar ook om de kosten van mensen die worden ingehuurd om de scholing te verzorgen. De loonkosten van personen die slechts zijdelings bemoeienis hebben met de scholing, zoals bijvoorbeeld het management of een secretaresse die de scholing regelt, vallen niet onder de faciliteit.

7 De kosten en lasten van gebouwen of ruimten in gebouwen die hoofdzakelijk (dat wil zeggen voor tenminste 70%) worden gebruikt voor de scholing. Het gaat om ruimten die als schoollokaal zijn ingericht. De kosten en lasten van studiemateriaal en apparatuur die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de scholing. Op basis van de scholingsfaciliteit geldt dus een extra aftrekmogelijkheid voor de kosten van scholing die zowel door derden wordt gegeven (al dan niet binnen uw bedrijf), als door uzelf. De volgende kosten komen nooit voor extra aftrek in aanmerking: kosten van deelname aan congressen, seminars, excursies en studiereizen; reis- en verblijfkosten; gederfde loonkosten van de deelnemers. deel 1 7 Kan ik ervan uitgaan dat de kosten die ik voor scholing maak ook daadwerkelijk aftrekbaar zijn? Als u twijfelt of bepaalde scholingskosten voor de in aanmerking komen, is het verstandig eerst contact op te nemen met de BelastingTelefoon voor ondernemers. De medewerkers kunnen u zeggen wat wel en niet (extra) aftrekbaar is. Stel ik breng mijzelf een bepaalde vaardigheid bij door een boek aan te schaffen en dat te bestuderen. Mag ik hiervoor een bedrag aftrekken? Als er sprake is van zakelijke kosten mag u, zoals gebruikelijk, de kosten van dit boek aftrekken van de winst. De scholingsfaciliteit brengt daarin geen verandering aan. In dit geval geldt echter geen extra aftrek op basis van de scholingsfaciliteit, omdat geen sprake is van scholing. Binnen mijn bedrijf heb ik een leslokaal met apparatuur en naslagwerken laten inrichten. Vallen de kosten hiervan ook binnen de scholingsfaciliteit? In dit geval wordt het zogenoemde hoofdzakelijkheidscriterium gehanteerd. Als het leslokaal en de apparatuur en naslagwerken voor minimaal 70% voor scholing worden gebruikt, vallen de kosten inderdaad binnen de faciliteit. Wij zijn wat scholing betreft niet over een nacht ijs gegaan en hebben ons eerst laten adviseren over een goed scholingsbeleid. Komen de kosten van dit advies in aanmerking voor extra aftrek? Nee. De kosten van dit advies komen niet in aanmerking voor extra aftrek.

8 deel 1 Bij ons bedrijf zijn mensen werkzaam die gedetacheerd zijn. Wij willen hen naar een cursus sturen. Komen de kosten van deze cursus in aanmerking voor extra aftrek? Deze scholingskosten vallen onder de scholingsfaciliteit. Maar ze kunnen niet zowel door uw bedrijf als door de organisatie die de detachering verzorgt worden afgetrokken. Het is dus van belang dat u hier goede afspraken over maakt. 8 Voor de scholing van mijn medewerkers ontvang ik een subsidie. Beïnvloedt dit de? Ja. De subsidie moet in mindering worden gebracht op de scholingskosten. Over het resterende bedrag kan de extra aftrek worden toegepast. Als ik op grond van de CAO heb bijgedragen aan een scholingsfonds 1, welk bedrag komt dan voor de scholingsfaciliteit in aanmerking? Alleen het deel van de bijdrage dat door het scholingsfonds wordt benut voor scholing kan tot een fiscaal voordeel leiden. Het scholingsfonds kan aangeven welk deel van de bijdrage als kosten voor scholing worden aangemerkt. 1 Omtrent de hoogte van de bijdrage aan een scholingsfonds op grond van de CAO: Zie het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 2001, nr. CPP 2001/1283M (Staatscourant 2001, nr. 99), te raadplegen op Dit besluit wordt regelmatig aangevuld.

9 Hoe hoog is de? De kosten van scholing konden altijd al volledig als bedrijfskosten op de winst in mindering worden gebracht. Dit is niet veranderd. Om scholing van in de onderneming werkzame personen te stimuleren, kunnen bedrijven een deel van de scholingskosten extra aftrekken van de fiscale winst. 1. De bedraagt 20% van de scholingskosten. Daardoor kunt u in totaal de scholingskosten die uw bedrijf maakt voor 120% aftrekken van de winst. deel Voor bedrijven die in het kalenderjaar 2001 niet meer dan f (of E ) uitgeven aan scholing is een extra aftrek van 20% (bovenop de 20% bij 1) over de eerste f (of E ) van toepassing. 3. Als uw onderneming kosten voor scholing maakt voor werknemers die 40 jaar en ouder zijn, geldt een additionele aftrekmogelijkheid van de scholingskosten van 40%. 4. De wordt verder verhoogd met 20% van de scholingskosten die betrekking hebben op het op startkwalificatieniveau brengen van in de onderneming werkzame personen. De scholing die hiervoor in aanmerking komt, zijn de opleidingen van niveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). Dit is de lijst van het landelijk aanbod beroepsonderwijs zoals die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is vastgesteld. U kunt bij de onderwijsinstelling navragen of de opleiding die uw werknemer volgt of wil gaan volgen, voorkomt in het Crebo-register en wat het niveau is van de opleiding. Als met betrekking tot de kosten en lasten van scholing van een persoon de verhogingen onder 2, 3 en 4 van toepassing zijn, wordt de verhoging onder 4 zodanig verlaagd dat de totale verhoging 70% bedraagt. De hoogte van de totale extra aftrek op basis van is aan een maximum gebonden. Een bedrijf mag per kalenderjaar maximaal f (of E ) extra aftrekken van de winst. In vier rekenvoorbeelden is aangegeven hoe de wordt berekend. Mocht achteraf blijken dat in enig jaar te veel is afgetrokken, bijvoorbeeld doordat in een later jaar een teruggaaf of een vergoeding wordt genoten, dan wordt een percentage dat overeenkomt met het gebruikte percentage, toegepast op het verschil en ten bate gebracht van de winst over dat latere jaar. De extra aftrek is aan een maximum van f (of E ) per bedrijf per kalenderjaar gebonden. Geldt er ook een minimumgrens? Voor de geldt geen ondergrens. Met de regeling wordt onder meer beoogd dat ook de kleinere bedrijven investeren in scholing. Als u een paar duizend gulden per jaar investeert in scholing van uw medewerkers, uzelf of uw meewerkende partner geldt zelfs een extra aftrek van de gemaakte kosten van 40% in plaats van 20%. Zie het hiervoor genoemde onder punt 2.

10 deel 1 Voorbeeld 1 10 Stel bedrijf A heeft in een bepaald kalenderjaar ƒ (of E ) uitgegeven aan scholing. Van dit bedrag is ƒ (of E 908) besteed aan het scholen van personen ouder dan 40 jaar. Hoeveel mag dit bedrijf totaal ten laste van de winst brengen? In de eerste plaats mag een bedrag van ƒ (of E ) in mindering worden gebracht op de winst. Dit geschiedt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Op basis van de faciliteit voor mogen ook nog de volgende bedragen in mindering op de winst worden gebracht: 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.445) 40% van ƒ (of E 908) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) = ƒ 800 (of E 363) Totale extra aftrek = ƒ (of E 5.808) In totaal mag dit bedrijf over het betreffende kalenderjaar een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E 5.808) extra (op basis van faciliteit voor ) = ƒ (of E ) aftrekken van de winst. Voorbeeld 2 Bedrijf B heeft in een kalenderjaar in totaal ƒ (of E ) besteed aan scholing en opleiding. Van dit bedrag had ƒ (of E ) betrekking op het bijscholen van enkele medewerkers die ouder dan 40 jaar zijn. De directie van het bedrijf wil graag weten welke kosten zij in totaal mag aftrekken van de winst. Om te beginnen mag het gehele bedrag van ƒ (of E ) in mindering op de winst worden gebracht. Dit geschiedt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Op basis van de faciliteit voor mogen ook de volgende bedragen ten laste van de winst worden gebracht: 40% over de eerste ƒ (of E ) = ƒ (of E ) 20% van ƒ (of E ) (ƒ ƒ ) (E E ) = ƒ (of E ) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.445) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) Totale extra aftrek = ƒ (of E ) In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) = ƒ (of E ) aftrekken van de winst.

11 Voorbeeld 3 deel 1 In een bepaald kalenderjaar heeft bedrijf C in totaal ƒ (of E ) besteed aan scholing en opleiding van een flink aantal medewerkers. Van dit bedrag had ƒ (of E ) betrekking op het scholen van een groep medewerkers die ouder zijn dan 40 jaar en was ƒ (of E ) bedoeld om een groep medewerkers te scholen op het startkwalificatieniveau volgens niveau 1 en niveau 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen. Welk bedrag mag in totaal van de winst worden afgetrokken? In de eerste plaats mag ƒ (of E ) op de winst in mindering worden gebracht. Dit gebeurt op grond van de reeds lang geldende regels voor het aftrekken van de kosten van scholing. Daarnaast mogen nog de volgende bedragen extra worden afgetrokken: 20% van ƒ (of E ) = ƒ (of E ) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 9.076) (additionele aftrek vanwege scholing oudere werknemers) 20% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 3.630) (additionele aftrek vanwege scholing startkwalificatieniveau werknemers) Totale extra aftrek = ƒ (of E ) 11 In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ extra (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) = ƒ (of E ) ten laste van de winst brengen. Voorbeeld 4 Stel Bedrijf D draagt op grond van haar CAO ƒ (of E ) bij aan een stichting die zich bezighoudt met voorlichtings-, scholings- en kinderopvangactiviteiten. In bedrijf D is 40% van de werknemers ouder dan 40 jaar. Van de totale betaling heeft daarom ƒ (of E ) betrekking op deze werknemers. Het fonds geeft aan 35% van de door haar ontvangen bijdragen te gebruiken voor scholingsactiviteiten. De betaling van ƒ (of E ) mag in mindering worden gebracht op de winst. Op basis van de faciliteit voor kan met deze betaling rekening worden gehouden. Van dit bedrag wordt (35% van ƒ (of E ) =) ƒ (of E ) in aanmerking genomen als grondslag voor de faciliteit. Van dit bedrag is (40% van ƒ (of E ) =) ƒ (of E ) een extra aftrek voor werknemers van 40 jaar en ouder. 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E ) (aangezien de scholingskosten niet meer bedragen dan ƒ (of E ), bedraagt de aftrek 40% over de eerste ƒ (of E ) 20% van ƒ (of E 2.764) = ƒ (of E 553) 40% van ƒ (of E ) = ƒ (of E 5.082) Totale extra aftrek = ƒ (of E ). In totaal mag dit bedrijf een bedrag van ƒ (of E ) + ƒ (of E ) extra (op basis van de faciliteit voor ) + ƒ (of E ) ten laste van de winst brengen.

12 deel 1 12 Uitvoering van de scholingsfaciliteit Om gebruik te kunnen maken van de scholingsfaciliteit hoeft u als ondernemer van te voren geen ingewikkelde formulieren in te vullen. Ook hoeft u de uitgaven aan scholing niet vooraf aan te melden of van te voren een verzoek in te dienen om gebruik te kunnen maken van de faciliteit. Het enige dat u moet doen, is bijhouden welke kosten u voor scholing maakt in een bepaald kalenderjaar en ervoor zorgen dat u over de bewijsstukken beschikt die uw uitgaven in dit verband staven. Vervolgens geeft u bij uw jaarlijkse belastingaangifte op welke totale kosten u voor scholing heeft gemaakt. Alle scholingskosten blijven om te beginnen 100% aftrekbaar. Op grond van de scholingsfaciliteit kunt u daarboven een extra bedrag op de winst in mindering brengen. In principe gelden daarvoor de percentages die in deze brochure zijn genoemd. De Belastingdienst stelt bij de periodieke boekenonderzoeken vast of de bedragen die u extra aftrekt juist zijn. Voor de scholingskosten die werknemers op startkwalificatieniveau brengen komen de kosten in aanmerking voor de opleidingen van niveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). U kunt bij de onderwijsinstellingen navragen of de opleiding die uw werknemer volgt of wil gaan volgen, voorkomt in het zogenoemde Crebo-register en wat het niveau is van de opleiding. Leg deze gegevens vast in uw administratie.

13 Voor meer informatie Mogelijk heeft u nog vragen over de scholingsuitgaven, het startkwalificatieniveau of de onderwijsuitgaven. In dat geval kunt u een van de onderstaande telefoonnummers bellen of Internet raadplegen. Voor fiscale en algemene vragen: BelastingTelefoon voor ondernemers Telefoon Internet (voor veel voorkomende vragen over, afdrachtvermindering scholing non-profit en afdrachtvermindering onderwijs) Voor algemene vragen: Ministerie van Economische Zaken Telefoon (070) Internet Voor vragen over scholing, het startkwalificatieniveau en de Crebo-lijst: Informatie-centrum Onderwijs (ICO) Postbus ML Zoetermeer Telefoon (079) Fax (079) (o.v.v. ICO) deel 2 meer informatie 13 Voor vragen over de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) en duale leerweg in het onderwijs: Contactpunt OC&W Informatie-centrum Onderwijs (ICO) Postbus ML Zoetermeer Telefoon (079) of (079) Fax (079) (o.v.v. ICO) Voor extra exemplaren van deze brochure: BelastingTelefoon voor ondernemers Telefoon Internet De scholingsfaciliteit voor ondernemers staat beschreven in de artikelen 3.48, 3.49 en 3.50 van de Wet inkomstenbelasting Met betrekking tot de door ondernemers zelf verzorgde scholing is de regeling nader uitgewerkt in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting De afdrachtvermindering scholingskosten voor de non-profitsector staat in artikel 15a, eerste lid van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en artikel 12b van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. De volledige tekst van deze artikelen vindt u op

14 Bijlage Scholingsaftrek voor organisaties en instellingen in de non-profitsector Voor werkgevers die niet zijn onderworpen aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting en die scholingskosten hebben gemaakt voor personen die bij hen werkzaam zijn, mag in principe 7% van de scholingskosten in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffing. Als de totale scholingskosten lager zijn dan ƒ (of E ) geldt voor de eerste ƒ (of E ) een percentage van 14% in plaats van 7%. De afdrachtvermindering wordt verhoogd met 14% van de scholingskosten die betrekking hebben op personen van 40 jaar en ouder. deel 3 bijlage 14 Ook wordt de afdrachtvermindering verhoogd met 14% van de scholingskosten die betrekking hebben op scholingskosten om werknemers op startkwalificatieniveau te brengen (kwalificatieniveau 1 en 2 uit het Centraal Register Beroepsopleidingen, Crebo). Hieronder vallen ook functiegerichte cursussen Nederlands voor allochtonen, mits deze dienen ter voorbereiding op deelname aan vakgerichte opleidingen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Daarnaast komt de verplichte, op grond van collectieve arbeidsovereenkomst te betalen bijdrage aan een scholingsfonds voor deze verhoging in aanmerking. De afdrachtvermindering scholing non-profit kan per werkgever nooit meer bedragen dan ƒ (of E ) per kalenderjaar. Het begrip kosten van scholing voor de afdrachtvermindering scholing non-profit moet op dezelfde manier worden geïnterpreteerd als het begrip kosten van scholing voor de in de winstsfeer. Onder scholing wordt verstaan: cursussen, opleidingen en studies voor een beroep. Reisen verblijfkosten, congressen, seminars, excursies, studiereizen en dergelijke behoren niet tot de scholingskosten. Voorbeelden van cursussen die onder het begrip scholing vallen zijn: een cursus vergadertechniek voor een beleidsmedewerker, een cursus sociale vaardigheden die wordt gevolgd in het kader van een behoorlijke functievervulling, een managementcursus voor een werknemer met (potentiële) managementcapaciteiten. De scholingsfaciliteit is niet bedoeld voor cursussen die gericht zijn op verbetering of vergroting van de persoonlijke uitrusting van personen. De werkgever die de scholing zelf verzorgt, kan de volgende kosten van scholing in aanmerking nemen: De arbeidskosten van personenen voor zover deze zich bezighouden met het geven van scholing. De kosten en lasten van gebouwen of ruimten in gebouwen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor scholing. De kosten en lasten van studiemateriaal en apparatuur die hoofdzakelijk worden gebruikt bij scholing. Niet onder de kosten van scholing vallen de arbeidskosten die samenhangen met de ontwikkeling van een cursus, opleiding of studie, zoals de kosten van het voorbereiden en het samenstellen van het lesmateriaal.

15 De afdrachtvermindering scholing non-profit kan gecombineerd worden met de afdrachtvermindering onderwijs, de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering lage lonen, de afdrachtvermindering langdurig werklozen en de afdrachtvermindering kinderopvang. Wilt u meer weten over de voor de non-profitsector? Vraag dan naar de brochure afdrachtverminderingen loonheffing (bestelnummer ON 995) verkrijgbaar bij de Belastingdienst of de brochure Belastingvoordeel 2001 verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bestelnummer B 029). Naast de afdrachtvermindering voor scholingskosten vindt u in die brochure nadere informatie over de afdrachtvermindering onderwijs. De afdrachtvermindering onderwijs wordt verleend voor werknemers die de beroepspraktijkvorming (leerlingwezen) volgen en voor werknemers die de duale leerweg in het hoger beroepsonderwijs volgen. deel 3 bijlage 15

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler.

Datum 2 september 2013 Betreft Vragen van het lid Groot over studiereizen met privékarakter op kosten van de belastingbetaler. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen

Nadere informatie

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Inhoud In het kort... 1 Verminderingen onderwijs... 1 BBL... 2 BOL... 3 'Zwart-op-wit' overeenkomst... 4 Meer info afdrachtverminderingen onderwijs... 5 Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen 1 Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 12 Studiekosten en andere scholings uitgaven Volgde u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5813 22 maart 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 03 maart 2012, nr. WJZ/355918 (10191)

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018.

Kantoor Eindhoven. Branchevereniging VHG Postbus CA Houten. Betreft: CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2016/2018. Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Branchevereniging VHG Postbus 1010 3990 CA Houten Telefoon (0800) 0543 Datum 20 december 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-84/GvS Betreft: CAO Hoveniersbedrijf

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren.

Gaat het om een verplichte opleiding of training, die alleen buiten werktijd wordt gegeven, dan zult u hem die uren moeten compenseren. Scholing 1. Algemeen Veel werkgevers vinden het steeds belangrijker dat hun werknemers zich voortdurend scholen. Het zorgt dat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied of

Nadere informatie

SCHOLAR SEOR. Scholing van werkenden. Deel 1: Gebruik en effecten van de scholingsaftrek. A. Gelderblom R. Blanken M. Zwanenburg

SCHOLAR SEOR. Scholing van werkenden. Deel 1: Gebruik en effecten van de scholingsaftrek. A. Gelderblom R. Blanken M. Zwanenburg Scholing van werkenden Gebruik en effecten van de scholingsaftrek Determinanten van deelname aan scholing SEOR Deel 1: Gebruik en effecten van de scholingsaftrek A. Gelderblom R. Blanken M. Zwanenburg

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek

b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek Bijstellingsregeling inkomstenbelasting, loonbelasting, afdrachtvermindering, vermogensbelasting en rechten van successie, van schenking en van overgang 1998 FIN 18 december 1997/nr. WDB97/577M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar

Betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs schooljaar Betaald Mededelingen OCenW Bestemd voor: Bevoegde gezagsorganen, directies en overig personeel van: basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, afdelingen

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage De leerling is de kwaliteit van morgen Ontgroening en vergrijzing; u hebt er vast al veel over gehoord of gelezen.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Vergoedingenreglement

Vergoedingenreglement Vergoedingenreglement Dit reglement is opgesteld conform het bepaalde in de statuten van Stichting Notarieel Pensioenfonds. Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 19 april 2012 Raadsvergadering : 14 juni 2012 Agendapunt : 12-VI-12c Bijlage(n) : Kenmerk : griffie/eh Commissie : n.v.t. Portefeuille : presidium Onderwerp:

Nadere informatie

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen.

Als een onderwijsinstelling een ontvangen schenking of subsidie doorgeeft aan een centrum, hoeft geen BTW te worden afgedragen. Antwoorden fiscale en juridische vragen BTW problematiek 1. Moet er BTW worden betaald over de (in-kind en financiële) bijdragen van bedrijfspartners? Bij de centra leveren de bedrijfspartners aanzienlijke

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Datum 16 maart 2017 Betreft Kamervragen van het lid Klein over het artikel 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand'

Datum 16 maart 2017 Betreft Kamervragen van het lid Klein over het artikel 'Niet iedereen blij met baan plus bijstand' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven

Datum 3 november 2014 Vragen van de leden Geurts en Omtzigt (CDA) over het bericht over terugvorderen van de WVA bij transportbedrijven >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken Inkomsten als gastouder U hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald. U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting en

Nadere informatie

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholingsuitgaven. www.amv-opleidingen.nl

Studiekosten en andere scholingsuitgaven. www.amv-opleidingen.nl Studiekosten en andere scholingsuitgaven www.amv-opleidingen.nl Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In kleine groepen zijn wij continu gericht op kwaliteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw,

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Datum 20 augustus 2014

Nadere informatie

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk

Slim geven. maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage. Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Slim geven maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk is voor hun inkomsten

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 Volgt u in 20 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo

Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Hulp bij het huishouden met een PGB Wmo Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt besteden en waar u naartoe wilt gaan. Gewoon zijn

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie