b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek"

Transcriptie

1 Bijstellingsregeling inkomstenbelasting, loonbelasting, afdrachtvermindering, vermogensbelasting en rechten van successie, van schenking en van overgang 1998 FIN 18 december 1997/nr. WDB97/577M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken/Directie Wetgeving Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op de artikelen 66b en 66d van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 35a van de Successiewet 1956 en de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964; Besluit: Artikel I In de Wet op de inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen A. In artikel 8a, achtste lid, wordt f 3000 vervangen door: f B. In artikel 11 worden de volgende 1. In het eerste lid wordt f 3600 telkens vervangen door: f 3700 en worden f en f vervangen door onderscheidenlijk f en f In het tweede lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van dat voorschrift komt te luiden: 2. Bij: a. een investeringsbedrag in een kalenderjaar van: meer dan doch niet bedraagt de meerdan investeringsaftrek b. een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van: gelijk aan of meer dan doch minder dan bedraagt de zelfstandigenaftrek meer dan doch niet bedraagt meerdan de energieinvesteringsaftrek f f f f f ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% C. In artikel 11a, eerste lid, wordt f 3600 vervangen door: f D. In artikel 22, derde lid, wordt f 6500 vervangen door: f E. In artikel 26, eerste lid, onderdeel b, wordt f 6500 vervangen door: f F. In artikel 26a worden de volgende 1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt f vervangen door: f In het tweede lid, onderdeel a, wordt f vervangen door: f Voorts wordt in onderdeel b f vervangen door: f G. In artikel 37, eerste lid, worden in onderdeel a f 247 en f 2598 vervangen door onderscheidenlijk f 252 en f 2648 en wordt in onderdeel b f 606 vervangen door: f 618. H. In artikel 44e, tweede lid, wordt f vervangen door: f In het derde lid wordt f 3628 vervangen door: f In het vierde lid wordt f vervangen door: f In het zesde lid wordt f vervangen door: f J. In artikel 45 worden de volgende 1. In het eerste lid, onderdeel g, onder 3 o, wordt f vervangen door: f Voorts wordt onder 4 o f vervangen door: f In het vierde lid worden f 5000 en f 1000 telkens vervangen door onderscheidenlijk f 5095 en f 1019 en worden f en f 2000 vervangen door onderscheidenlijk f en f K. In artikel 45a worden de volgende 1. In het eerste lid wordt f 5839 telkens vervangen door: f In het tweede lid wordt f telkens vervangen door: f In het derde lid wordt f vervangen door: f In het vijfde lid wordt in onderdeel a f vervangen door: f Voorts wordt in onderdeel b f vervangen door: f Ten slotte wordt in onderdeel c f vervangen door: f f f % % % % % % % % % I. In artikel 44m worden de volgende 1. In het tweede lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van dat voorschrift komt te luiden: 2. Bij een winst L. In artikel 46 worden de volgende 1. In het eerste lid, onderdeel b, worden f en f telkens vervangen door onderscheidenlijk f en f en worden f 2904 en f vervangen door onderscheidenlijk f 2960 en f Voorts wordt in onderdeel d f 7102 vervangen door: f Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 1

2 2. In het vierde lid worden f 912 en f 1824 vervangen door onderscheidenlijk f 930 en f In het tiende lid wordt f vervangen door: f M. In artikel 53 worden de volgende 1. In het derde lid wordt f 7102 vervangen door: f In het vierde lid wordt f 5682 vervangen door: f In het vijfde lid wordt f 5682 vervangen door: f In het zesde lid wordt f 1663 vervangen door: f In het zevende lid wordt f 1355 vervangen door: f N. In artikel 53a, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden: Bij een belastbare som van meer dan doch niet bedraagt de belasting meer dan het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV f ,9% f f f % f f % O. In artikel 53b, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden: Bij een belastbare som van meer dan doch niet bedraagt de belasting meer dan het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van de belastbare som dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat I II III IV f % f f f % f f % P. In artikel 55, zevende lid, wordt f vervangen door: f Q. In artikel 57, eerste lid, wordt R. In artikel 57a, eerste lid, wordt S. In artikel 57b,eerste lid, wordt f vervangen door: f T. In artikel 58, eerste lid, wordt U. In artikel 64, eerste lid, onderdeel a, wordt f 405 vervangen door: f 410. V. In artikel 65, eerste lid, wordt W. In artikel 75 worden de volgende 1. In het tweede lid wordt f vervangen door: f In het derde lid wordt f vervangen door: f Artikel III In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen worden de volgende A. In artikel 5 worden de volgende 1. In het eerste lid, onderdeel a, worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van dat voorschrift komt te luiden: a. de vermindering lage lonen per kalenderjaar indien hij de leeftijd heeft bereikt van doch niet de leeftijd van 15 jaren 16 jaren: f jaren 17 jaren: f jaren 18 jaren: f jaren 19 jaren: f jaren 20 jaren: f jaren 21 jaren: f jaren 22 jaren: f jaren 23 jaren: f jaren: f In het eerste lid, onderdeel b, wordt f 915 vervangen door: f In het eerste lid, onderdeel c, wordt f 4500 vervangen door: f In het eerste lid, onderdeel d, wordt f 4500 vervangen door: f In het vijfde lid wordt f 6000 telkens vervangen door: f B. In artikel 7 worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van dat voorschrift komt te luiden: Artikel 7 De vermindering lage lonen is van toepassing met betrekking tot de werknemer wiens loon in het desbetreffende loontijdvak niet meer bedraagt dan diens toetsloon voor dat tijdvak. Het toetsloon voor de vermindering lage lonen bedraagt per kalenderjaar Artikel II In de Wet op de loonbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen A. In artikel 11, eerste lid, onderdeel h, wordt f 1093 vervangen door: f B. In artikel 31, tweede lid, onderdeel f, wordt f 1638 vervangen door: f indien hij de leeftijd heeft bereikt van doch niet de leeftijd van 15 jaren 16 jaren: f jaren 17 jaren: f jaren 18 jaren: f jaren 19 jaren: f jaren 20 jaren: f jaren 21 jaren: f jaren 22 jaren: f jaren 23 jaren: f jaren: f Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 2

3 C. In artikel 7a wordt f vervangen door: f D. In artikel 8, eerste lid, wordt f vervangen door: f E. In artikel 14, tweede lid, wordt f vervangen door: f Artikel IV In de Wet op de vermogensbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen A. In artikel 7, tweede lid, wordt f telkens vervangen door: f B. In artikel 14, derde lid, wordt in onderdeel a f vervangen door: f en wordt in onderdeel b f vervangen door: f C. In artikel 16b worden de volgende 1. In het eerste lid wordt in onderdeel a f vervangen door: f en wordt in onderdeel b f vervangen door: f In het tweede en het derde lid worden de bedragen zodanig vervangen dat de tekst van die leden komt te luiden: 2. Het bedrag van de oudedagsvrijstelling beloopt voor de belastingplichtige bedoeld in het eerste lid, onderdeel a: indien hij de doch niet en de in het eerste lid leeftijd heeft de leef- bedoelde rechten bereikt van tijd van gezamenlijk aanspraak geven op een jaarlijkse uitkering van niet meer meer dan dan f 9900 f 9900 doch niet meer dan f Het bedrag van de oudedagsvrijstelling beloopt voor de belastingplichtige bedoeld in het eerste lid, onderdeel b: indien hij de doch niet en de in het eerste lid leeftijd heeft de leef- bedoelde rechten bereikt van tijd van gezamenlijk aanspraak geven op een jaarlijkse uitkering van niet meer meer dan dan f f doch niet meer dan f f f f f f f f f f f In plaats van de leeftijd van de belastingplichtige wordt de leeftijd van zijn echtgenoot in aanmerking genomen indien dit leidt tot een hoger bedrag aan oudedagsvrijstelling. Artikel V In de Successiewet 1956 worden de volgende A. In artikel 24, eerste lid, worden de bedragen in de tarieftabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden: Gedeelte van de belaste verkrijging Indien geërfd of verkregen wordt door: B. In artikel 32 worden de volgende 1. In het eerste lid, onder 3 o, wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel a, wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel b, worden f 7933, f en f vervangen door onderscheidenlijk f 8084, f en f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel c, wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel d, worden f en f vervangen door onderscheidenlijk f en f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel e, worden f , f , f , f en f vervangen door onderscheidenlijk f , f , f , f en f In het eerste lid, onder 4 o, onderdeel f, wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 6 o, wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 7 o, wordt f 1586 vervangen door: f In het tweede lid worden f en f vervangen door onderscheidenlijk f en f In het derde lid worden f en f vervangen door onderscheidenlijk f en f I. echtgenoot, II. broers, zusters, III. andere verkrijgers, kinderen, afstam- bloedverwanten uitgezonderd de melingen in tweede in de rechte rechtspersonen of verdere graad, opgaande lijn bedoeld in het of een verkrijger vierde lid als bedoeld in het tweede lid, letters a en b1 a b a b a b f f f f f f f f f f en het hogere bedrag van de belaste verkrijging 1) Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan. Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 3

4 C. In artikel 33 worden de volgende 1. In het eerste lid, onder 4 o, wordt f 7933 vervangen door: f In het eerste lid, onder 5 o, wordt f 7933 telkens vervangen door: f 8084 en wordt f vervangen door: f In het eerste lid, onder 7 o, wordt f 4759 vervangen door: f Artikel VI In het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 worden de volgende wijzigingen A. In artikel 3, tweede lid, wordt f vervangen door: f B. In artikel 3a, tweede lid, wordt f vervangen door: f Artikel VII 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling De Staatssecretaris van Financiën, W.A. Vermeend. Toelichting Algemeen Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in de artikelen 66b en 66d van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 30a en 31 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting 1964, artikel 35a van de Successiewet 1956 en de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting De voor de inkomstenbelasting toegepaste indexering aan de hand van de in artikel 66b van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bedoelde tabelcorrectie is evenzeer van belang voor de loonbelasting, de afdrachtvermindering en de werknemersverzekeringen. De artikelen 17, vierde lid, 20, achtste lid, 20a, vijfde lid, 20b, tweede lid, 22, elfde lid, en 26, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 schrijven voor dat de in die artikelen vermelde bedragen van rechtswege worden vervangen door de overeenkomstige bedragen van de artikelen 37, 53, 53a, 53b, 55 en 57a van de Wet op de inkomstenbelasting Artikel 11, vijftiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 6, twaalfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en artikel 16, vijfde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen schrijven voor dat de in die artikelen vermelde bedragen van rechtswege worden vervangen door het overeenkomstige bedrag van artikel 46, tiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting Voorts is de op de loonbelasting toegepaste indexering aan de hand van de in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 bedoelde tabelcorrectie evenzeer van belang voor de werknemersverzekeringen. Artikel 6, negende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering schrijft voor dat het in het eerste lid, onderdeel i, van dat artikel genoemde bedrag van rechtswege wordt vervangen door het overeenkomstige bedrag voor de loonbelasting dat krachtens artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 voor dat jaar wordt vastgesteld. Toepassing tabelcorrectiefactor De bedragen die worden aangepast ingevolge artikel I, onderdelen A tot en met C en f tot en met W en de artikelen II, IV en V zijn bijgesteld op basis van de op de voet van artikel 66b, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bepaalde tabelcorrectiefactor van 1,019. Voor de wijze van afronding van de diverse bedragen zij verwezen naar de toelichting bij de Bijstellingsregeling 1990 (Stcrt. 1989, 253). Bedragen die in deze regeling voor de eerste keer worden bijgesteld In deze regeling vindt met betrekking tot een aantal bedragen voor de eerste keer bijstelling plaats. In de eerste plaats betreft dit het bedrag van f 3000 in artikel 8a, achtste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zijnde het bedrag van de op verzoek van de belastingplichtige toe te passen forfaitaire winstbijtelling in verband met voedsel, drank en genotmiddelen, representatie en dergelijke en congressen en dergelijke (artikel I, onderdeel A, van deze regeling). Dit bedrag, dat vanwege de hierna vermelde afrondingsregels per 1 januari 1997 niet werd bijgesteld, wordt bijgesteld door hierop de tabelcorrectiefactor toe te passen en de uitkomst rekenkundig af te ronden op een veelvoud van honderd gulden. Voor de bijstelling voor het volgende kalenderjaar wordt het rekenkundig op hele guldens afgeronde bedrag tot uitgangspunt genomen. Voorts worden voor de eerste keer bijgesteld de in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen bedragen die verband houden met de energie-investeringsaftrek (artikel I, onderdeel B van deze regeling). In het eerste lid betreft dit het bedrag van f Dit bedrag wordt bijgesteld door hierop de tabelcorrectiefactor toe te passen en de uitkomst naar boven af te ronden op een veelvoud van f 1 miljoen. Voor de bijstelling van het volgende jaar wordt het op hele guldens naar boven afgeronde bedrag tot uitgangspunt genomen. De bedragen van de tabel van het tweede lid, onderdeel b, zijn gelijk aan de bedragen van de voor de algemene investeringsaftrek geldende tabel van onderdeel a. Verder worden voor de eerste keer bijgesteld de bedragen van artikel 45, vierde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zijnde de bedragen van de maximaal als persoonlijke verplichtingen aftrekbare renten van schulden (artikel I, onderdeel J.2 van deze regeling). Deze bedragen worden bijgesteld door hierop de tabelcorrectiefactor toe te passen en de uitkomsten naar boven af te ronden op hele guldens. Het laatste bedrag dat voor de eerste keer wordt bijgesteld is het bedrag van de aanvullende ouderenaftrek van artikel 53, zevende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (artikel I, onderdeel M.5 van deze regeling). Dit bedrag wordt bijgesteld door hierop de tabelcorrectiefactor toe te passen en de uitkomst naar boven af te ronden op hele guldens. Aanpassing bedrag kamerverhuurvrijstelling Ingevolge artikel 66d, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 dient het bedrag van de vrijstelling van inkomsten uit kamerverhuur jaarlijks bij het begin van het kalenderjaar te worden bijgesteld op basis van de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens voor de woninghuur. De bijstelling geschiedt door vermenigvuldiging van het bedrag van de vrijstelling met de verhouding van genoemd indexcijfer Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 4

5 over juli van het voorafgaande kalenderjaar tot dat indexcijfer over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar. Deze indexcijfers bedragen respectievelijk 142 en 136. Op grond daarvan is in artikel I, onderdelen D en E, de kamerverhuurvrijstelling, na rekenkundige afronding op een veelvoud van f 100, vastgesteld op f 6800 (142/136 x f 6481 zijnde het onafgeronde bedrag van de kamerverhuurvrijstelling voor 1997). Voor de aanpassing per 1 januari 1999 zal als basis dienen het bedrag vóór afronding, te weten f Aanpassing van de verminderingsbedragen en de toetslonen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen In artikel III van deze regeling worden de verminderingsbedragen en de toetslonen van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen aangepast. De aanpassing van de verminderingsbedragen ingevolge artikel 30a van genoemde wet vindt per 1 januari 1998 voor de eerste keer plaats. De aanpassing geschiedt door vermenigvuldiging van de bedragen van de vrijstelling met de verhouding van het bedrag van volwassenen-minimumloon per maand per 1 januari van het kalenderjaar (zijnde f 2276,30) tot dat bedrag per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar (f 2220,40). Op grond daarvan zijn alle bedragen van de afdrachtvermindering vermenigvuldigd met de factor 2276,30/ 2220,40. De bedragen van de vermindering lage lonen voor werknemers jonger dan 23 jaar zijn daarbij rekenkundig afgerond op hele guldens. De bedragen van de vermindering lage lonen voor werknemers van 23 jaar en ouder, van de vermindering langdurig werklozen, van de vermindering onderwijs en van het maximum bedrag van de afdrachtvermindering bij samenloop van de vermindering lage lonen en de vermindering langdurig werklozen dan wel de vermindering onderwijs, worden rekenkundig afgerond op een veelvoud van f 10. Voor de aanpassing per 1 januari 1999 wordt voor deze bedragen uitgegaan van de rekenkundig op hele guldens afgeronde bedragen. Het bedrag van de doorstroomvermindering lage lonen ten slotte wordt vastgesteld op 50% van het bedrag van de vermindering lage lonen voor werknemers van 23 jaar en ouder. De aanpassing van de toetslonen vindt plaats ingevolge artikel 31 van genoemde wet. De toetslonen voor de vermindering lage lonen worden gesteld op het fiscale equivalent van 115% van het minimum(jeugd)loon per 1 januari De toetslonen voor de doorstroomvermindering lage lonen, de vermindering langdurig werklozen en de vermindering onderwijs worden gesteld op het fiscale equivalent van 130% van het minimumloon per 1 januari Als gevolg van de wijzigingen in het bruto-netto traject in het kader van de Pemba-operatie, waarvan de verlaging van de overhevelingstoeslag van 9,9% naar 1,7% de belangrijkste is, zijn de toetslonen die voor 1998 gelden lager dan die voor Aanpassing bedragen artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 Ingevolge de artikelen 3 en 3a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 dienen de in die artikelen genoemde bedragen jaarlijks te worden aangepast. In artikel VI worden deze bedragen bepaald op f , zijnde het vijfvoud van het voor 1998 geldende bedrag van f van artikel 45a, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting Bedragen in deze regeling die per 1 januari 1998 bij wet nader worden gewijzigd Enkele bij deze regeling bijgestelde bedragen zullen na die bijstelling worden vervangen door andere. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een aantal bedragen die worden gewijzigd in de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998). Dit betreft: het maximumbedrag van de aftrek ingevolge de 10%-regeling (met ingang van 1998: 12%-regeling), in artikel I, onderdeel G, van deze regeling het bedrag van f 2648; de bedragen van de ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsaftrek in de buitengewone-lastenregeling, (artikel I, onderdeel L.2); de bedragen van de belastingvrije sommen (artikel I, onderdeel M en in onderdeel L het bedrag van f 7237); de bedragen van het schijventarief (artikel I, onderdelen N en O); de met de lengte van de eerste tariefschijf samenhangende bedragen in de sfeer van de ouderenaftrek (inkomensgrens), het bijzonder tarief en de invorderingsvrijstelling (artikel I, onderdelen P tot en met T, V en W.1); in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen het bedrag van de vermindering lage lonen voor werknemers van 23 jaar en ouder, het bedrag van de doorstroomvermindering lage lonen en het maximum bedrag van de afdrachtvermindering bij samenloop van de vermindering lage lonen met de vermindering langdurig werklozen dan wel de vermindering onderwijs (artikel III, in onderdeel A.1 het laatste bedrag van de tabel en de onderdelen A.2 en A.5); de bedragen van de belastingvrije sommen in de vermogensbelasting (artikel IV, onderdeel B). In de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a (fiscale milieuversterking) wordt het maximum in aanmerking te nemen bedrag van de energie-investeringen voor de energie-investeringsaftrek(artikel I, onderdeel B.1 van deze regeling) verhoogd tot f 200 mln. Voorts geldt met betrekking tot de als persoonlijke verplichtingen maximaal aftrekbare bedragen van de renten van schulden voor het jaar 1998 nog de overgangsbepaling van artikel X van de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten (herziening regime van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting), Stb. 1996, 652 op grond waarvan de in artikel I, onderdeel J.2., van deze regeling vastgestelde bedragen van f 5095 en f voor het jaar 1998 worden verhoogd tot onderscheidenlijk f 7500 en f Ten slotte worden op grond van artikel II van de Wet tot wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting (Stb. 1995, 664) de bedragen van de zelfstandigenaftrek in artikel 44m, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 na de bijstelling volgens deze regeling (artikel I, onderdeel I.1) verhoogd met f 150. Aanpassing percentages en bedragen huurwaardeforfait Ingevolge artikel XXI, zesde lid, van de Wet tot wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1997), Stb. 1996, Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 5

6 654, vindt artikel 66e van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, waarin de jaarlijkse aanpassing van de percentages en bedragen van het huurwaardeforfait van artikel 42a is geregeld, voor het eerst toepassing bij het begin van het kalenderjaar Daarbij is bepaald dat de vervanging van de in artikel 42a vermelde percentages en bedragen pas plaatsvindt en gevolgen heeft bij het begin van het kalenderjaar 2001, wanneer een nieuw WOZtijdvak aanvangt. De percentages en bedragen die voor 1998 zouden gelden zijn echter wel van belang voor de aanpassing met ingang van het nieuwe WOZ-tijdvak. Om die reden worden de voor 1998 berekende percentages en bedragen van het huurwaardeforfait in deze toelichting opgenomen. De aanpassing van de percentages en bedragen van het huurwaardeforfait geschiedt aan de hand van dezelfde indexcijfers die worden gehanteerd bij de aanpassing van het bedrag van de kamerverhuurvrijstelling, die hiervóór is toegelicht. Het in het eerste lid van artikel 42a eerstvermelde percentage (1,25) luidt voor 1998: 1,3, de overige percentages blijven ongewijzigd. Het in dat lid eerstvermelde bedrag (f 16800) luidt voor 1998: f Het in het zevende lid vermelde percentage (1,75) luidt voor 1998: 1,8. Het in dat lid laatstvermelde bedrag (f ) luidt voor 1998: f De in het negende lid vermelde percentages (3, 1,75, 2,25, 2,5 en 2,75) luiden voor 1998 achtereenvolgens: 3,1, 1,8, 2,3, 2,55 en 2,8. Het in dat lid eerstvermelde bedrag (f ) luidt voor 1998: f De in het elfde lid, onderdelen a, b en c opgenomen percentages (2,05, 2,9 en 5) luiden voor 1998 achtereenvolgens: 2,15, 3 en 5,15. De Staatssecretaris van Financiën, W.A. Vermeend. Uit: Staatscourant 1997, nr. 246 / pag. 18 6

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20620 31 december 2009 Bijstellingsregeling 2010 10 december 2009 Nr. DB 2009/719 M Directoraat-Generaal voor Fiscale

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. Nr. DB2011/447M 's-gravenhage, 30 december 2011 Staatscourant 30 december 2011, nr.

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. Nr. DB2011/447M 's-gravenhage, 30 december 2011 Staatscourant 30 december 2011, nr. M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB2011/447M 's-gravenhage, 30 december 2011 Staatscourant 30 december 2011, nr. 22888

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70975 28 december 2017 Bijstellingsregeling directe belastingen 2018 28 december 2017 Nr. 2017-0000230204 Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 2.10, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door: I II III IV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In artikel 2.10, eerste lid, wordt de tarieftabel vervangen door: I II III IV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35144 30 december 2013 Bijstellingsregeling directe belastingen 2014 30 december 2013 Nr. DB2013/569M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47097 30 december 2015 ijstellingsregeling directe belastingen 2016 30 december 2015 Nr. D2015/446M Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1974-1975 13 10 Wijziging van de inkomstenbelasting, van de loonbelasting en van enige sociale verzekeringswetten in het kader van het belastingplan 1975 Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 15 339 Wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting in het kader van het belastingplan 1979 Nr. 4 BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70381 29 december 2016 Bijstellingsregeling directe belastingen 2017 29 december 2016 Nr. 2016-0000223819 Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53652 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 oktober 2016, kenmerk

Nadere informatie

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008 Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008 1 Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2008 Directoraat-generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 640 Wet van 14 december 2001 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 I Arbeidsmarkt en inkomensbeleid) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 005 Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47103 30 december 2015 ijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 046 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 654 Wet van 20 december 1996 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36661 30 december 2014 ijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting,

Nadere informatie

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 148 Aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70523 28 december 2017 ijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34288 30 december 2013 ijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32586 24 juni 2016 Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175,

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 459 Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 40619 19 november 2015 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 november 2015, nr. 2015-0000662614, houdende

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36285 29 juni 2017 Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2017, 2017-0000103034,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 882 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44008 4 december 2015 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015, nr. 709099 houdende wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

VOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 526 Wet van 18 december 2003, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door:

a. De in onderdeel B opgenomen tarieftabel wordt vervangen door: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 107 26 245 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 november 1998 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 653 Wet van 20 december 1996 tot wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 608 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II overig fiscaal pakket) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992

Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto s en motorrijwielen 1992 1 Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto s en motorrijwielen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Bijlage: Pensioenvoorzieningen

Bijlage: Pensioenvoorzieningen SOCIALE ZEKERHEID AOW Gehuwd 8.000 Alleenstaand 12.000 ANW 13.000 Halfwezentoeslag 3.000 Bruto minimumloon 17.000 Maximum dagloon WIA (voorheen WAO) 44.000 Tabel uitkeringspercentage Arbeidsongeschiktheidspercentage

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 54 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 12 november 2014 tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening loonbelasting (AB 1991 no.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT TER VERVANGING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16588 29 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2017, nr. 2017-0000057050, tot wijziging

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds

Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2005, 122 Artikel 1. Uitkering en voorschotten 1. De inspecteur kan een voorschot verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 245 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 juni 2012 Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 622 Besluit van 20 december 2000 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het sociaalverzekeringsrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 767 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69661 29 december 2016 Wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 29 december 2016 Nr. 2016-0000223348

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 565 Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (elastingplan 2014) 0 Wij Willem-lexander, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 660 Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 767 Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005) Nr. 12 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 2 november 2004 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 503 Wet van 6 december 2007, houdende wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 167 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 1945 in verband met

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 276 Vaststelling van de Wet invoeringswet fiscaal stelsel BES (Invoeringswet fiscaal stelsel BES) Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 153 25 688 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 27 november 1997 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Nr. 2 VOORSTEL VN WET llen, die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd: b. Onderdeel N, onder 2, komt te luiden: 29 765 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001

Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 SZW Bijstandsregeling vakantietoeslag 2001 12 december 2000/BZ/IW/00/81420 Directie Bijstandszaken De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op artikel 46 van de Algemene bijstandswet, Besluit:

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012

Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Voorlopige wijziging bedragen WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2012 Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2012 vastgesteld op 1.446,60 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen

Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van een zevental uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 19 februari 2007 nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 943 Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2007) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 726 Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27194 31 december 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2012, nr.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36900 15 juli 2016 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078, houdende wijziging

Nadere informatie