Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO):"

Transcriptie

1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO): Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. Algemene informatie Maximaal bedrag: Aanvraagtermijn: Indienprocedure: Afkorting: Looptijd: Budget: Vooraf, voor een bepaalde datum Schriftelijk via aanvraagprogramma WBSO onbepaald Voor 2014 is het budget: 756 miljoen. Voor 2013 was het budget: 735 miljoen. Voor 2012 was het budget: 864 miljoen. Samenvatting: Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven. De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Voor starters geldt extra ondersteuning (startersfaciliteit). Naast de WBSO bestaan er nog andere fiscale steunmaatregelen voor innovaties: de Research- en developmentaftrek (RDA) en de Innovatiebox (INNOBOX). De Research- en developmentaftrek biedt bedrijven een aftrekmogelijkheid voor kosten voor speur- en ontwikkelingswerk, met uitzondering van de loonkosten. De Innovatiebox verlaagt voor bedrijven de belastbare winst (vennootschapsbelasting) op innovatieve producten en diensten. WBSO kan worden aangevraagd door: ondernemers die hun werknemers speur- en ontwikkelingswerk laten verrichten (S&Oinhoudingsplichtige); Pagina 1 van 9

2 niet-ondernemers die S&O verrichten in opdracht en voor rekening van een Nederlandse onderneming (bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling die contractresearch verricht) (S&Oinhoudingsplichtige); zelfstandigen die zelf S&O verrichten (S&O-belastingplichtige). Subsidiabel zijn de volgende activiteiten: haalbaarheidsonderzoek: een activiteit gericht op het totstandbrengen van een schriftelijk rapport, inhoudende een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden van S&O; onderzoeksproject: een voor de ondernemer oorspronkelijke, planmatige activiteit, gericht op het vermeerderen van technisch-wetenschappelijk inzicht; technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) heeft tot doel een verklaring te zoeken voor een verschijnsel, die niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis. Met het onderzoek wordt theoretische of praktische kennis gegenereerd; ontwikkelingsproject: een creatieve systematische activiteit, die erop gericht is de resultaten van eigen of andermans onderzoek te gebruiken om voor de ondernemer technisch nieuwe producten, technisch nieuwe processen, of nieuwe systemen dan wel wezenlijke onderdelen daarvan te ontwikkelen; technisch onderzoek: naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat reeds wordt toegepast in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige of S&Obelastingplichtige; dan wel naar modellering van processen, indien de modellering kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die reeds wordt toegepast in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige. De bijdrage bestaat uit een vermindering op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen en bedraagt per kalenderjaar: 38% van de eerste van de totale S&O-loonsom; voor starters: 50% van de eerste van de totale S&O-loonsom; 14% van de resterende S&O-loonsom. Per kalenderjaar bedraagt de maximale afdrachtvermindering per fiscale eenheid 14 miljoen. Zelfstandigen kunnen, indien ze minimaal 500 uur in S&O steken, de zelfstandigenaftrek verhogen tot (over 2013; idem over 2012). Starters kunnen een extra verhoging van 6157 (over 2013; idem over 2012) toepassen op de zelfstandigenaftrek. De aanvraag voor een S&O-verklaring (die recht geeft op verrekening van de afdrachtvermindering via de loonbelasting dan wel verhoging zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting) moet vooraf met behulp van een aanvraagprogramma via diskette of internet bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. Pagina 2 van 9

3 Een S&O-inhoudingsplichtige kan voor een aaneengesloten periode van ten minste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalendermaanden vallend binnen één kalenderjaar en in totaal voor niet meer dan drie perioden per kalenderjaar een S&O-verklaring aanvragen. Een S&Oinhoudingsplichtige kan onder voorwaarden een aanvraag indienen voor een periode van een heel kalenderjaar. De aanvraag moet ten minste één kalendermaand voorafgaande aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend (dit is dus uiterlijk 30 november). Een S&O-belastingplichtige kan tot en met 30 september van het betreffende kalenderjaar meerdere aanvragen indienen voor S&O-werkzaamheden, waarbij de aanvraagperiodes elkaar mogen overlappen. Een aanvraag loopt van de datum van indiening tot en met 31 december. Aanvragen die worden ingediend in de periode 1 oktober tot en met 31 december moeten voor het gehele daaropvolgende kalenderjaar gelden. Voor activiteiten die over het kalenderjaar heen lopen moet jaarlijks een nieuwe aanvraag worden ingediend. Wijzigingen 2014 Voor 2014 zijn ten opzichte van 2013 de volgende wijzigingen voorgesteld in het Belastingplan 2014: de bovengrens van de eerste schijf gaat van naar ; het percentage van de eerste schijf gaat van 38% naar 35%; de verrekening van een S&O-verklaring die een deel van het jaar betreft, kan met de loonheffing in het hele jaar verrekend worden; iedere ondernemer kan in 2014 een jaaraanvraag indienen; een aanvraagperiode betreft in 2014 minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden. Er is geen beperking meer van maximaal zes maanden. Bijdrage: De bijdrage bestaat voor S&O-inhoudingsplichtigen uit een vermindering van de af te dragen loonbelasting en voor S&O-belastingplichtigen uit een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Starters krijgen extra vermindering dan wel aftrek (startersaftrek). Het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering is 38% van de eerste van de totale S&O-loonsom en 14% van de resterende S&O-loonsom. Voor een starter is het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering 50% van de eerste van de totale S&O-loonsom en 14% van de resterende S&O-loonsom. De verhoging van de zelfstandigenaftrek bedraagt (over 2013; idem over 2012). Een starter heeft daarboven recht op een extra zelfstandigenaftrek van 6157 (over 2013; idem over 2012). Onder een starter wordt verstaan een ondernemer aan wie over niet meer dan twee jaren een S&O-verklaring is afgegeven, en die in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen inhoudingsplichtige/belastingplichtige was. Indien het gereserveerde budget niet toereikend is, kunnen de percentages worden gewijzigd. Pagina 3 van 9

4 Het S&O-loon wordt berekend door het S&O-uurloon te vermenigvuldigen met de toegekende S&O-uren. Het S&O-uurloon is een vast gemiddeld bedrag per uur dat geldt voor alle S&Omedewerkers en voor een heel kalenderjaar. Het S&O-uurloon wordt als volgt berekend: ( loon van alle S&O-medewerkers) gedeeld door (0,85 x verloonde uren van alle S&O-medewerkers). De uitkomst wordt afgerond naar boven op een bedrag in hele euro s. Is er in 2011 geen S&O verricht of is er geen S&O-verklaring voor 2011, dan geldt voor 2013 een vast uurloon (forfait) van 29. Is er wel een S&O-verklaring voor 2011 en zijn er in de periode van de S&O-verklaring S&Owerkzaamheden verricht, dan wordt het S&O-uurloon voor 2013 gebaseerd op gegevens uit de aangiften loonheffingen van Voor S&O-belastingplichtigen (zelfstandigen) wordt geen uurloon berekend, maar geldt een vast bedrag voor aftrek S&O (zelfstandigenaftrek). Het totaal van de S&O-afdrachtvermindering over een kalenderjaar bedraagt per S&Oinhoudingsplichtige maximaal dan wel, ingeval de inhoudingsplichtige deel uitmaakt of in een deel van het kalenderjaar heeft uitgemaakt, van een fiscale eenheid, per fiscale eenheid. In het laatste geval wordt in de S&O-verklaring vastgesteld welk deel van het bedrag van , betrekking heeft op de S&O-inhoudingsplichtige. De afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk en de afdrachtvermindering zeevaart kunnen niet samengaan. Voorwaarden: S&O-afdrachtvermindering is mogelijk indien een S&O-inhoudings- dan wel belastingplichtige beschikt over een ten name van hem afgegeven S&O-verklaring. WBSO kan worden aangevraagd door: ondernemers: inhoudingsplichtigen loonbelasting/premie volksverzekeringen die volgens de regels van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting een onderneming drijven, komen in aanmerking voor een vermindering van de afdracht indien zij werknemers in dienst hebben die speur- en ontwikkelingswerk verrichten; niet-ondernemers: inhoudingsplichtigen die geen onderneming drijven komen in aanmerking voor een vermindering van de afdracht, indien zij speur- en ontwikkelingswerk verrichten in opdracht en voor rekening van een onderneming, een samenwerkingsverband van ondernemingen of een product- of bedrijfsschap; zelfstandigen: belastingplichtigen die een onderneming drijven en recht hebben op een aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk komen in aanmerking voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek, indien zij zelf gedurende 500 uur per jaar speuren ontwikkelingswerk verrichten. De inhoudingsplichtige die deel uitmaakt van een fiscale eenheid en voor speur- en ontwikkelingswerk werknemers ter beschikking stelt aan een onderneming binnen die fiscale eenheid, wordt geacht dat speur- en ontwikkelingswerk zelf te verrichten. Pagina 4 van 9

5 Onder speur- en ontwikkelingswerk wordt verstaan: door een S&O-inhoudingsplichtige dan wel een S&O-belastingplichtige, systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op: technisch-wetenschappelijk onderzoek; de ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige dan wel de S&Obelastingplichtige technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, (onderdelen van) fysieke productieprocessen of (onderdelen van) programmatuur; onder technisch nieuwe programmatuur kan (voor aanvragen voor een S&O-verklaring die betrekking hebben op tijdvakken die aanvangen na 31 december 2008) ook worden verstaan programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&Oinhoudingsplichtige dan wel S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken; het uitvoeren van een systematisch opgezette analyse van de technische haalbaarheid van het zelf verrichten van onderzoek of ontwikkeling zoals hiervoor bedoeld; het uitvoeren van een technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat reeds wordt toegepast in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige, dan wel naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die reeds wordt toegepast in de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige. Het begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' wordt zo uitgelegd dat de aanvraag van een S&O-verklaring niet wordt afgewezen vanwege het feit dat: het resultaat van het onderzoek geen toepassing kan vinden in een technisch nieuw fysiek product of productieproces; de resultaten van het onderzoek niet reproduceerbaar zijn of de statistische betrouwbaarheid van het onderzoek niet inzichtelijk is; de aanvrager in het onderzoek geen nieuwe concepten, wetmatigheden of theorieën ontwikkelt; de aanvrager in het onderzoek geen onbekend werkingsprincipe verklaart. Niet tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend: marktonderzoek; organisatorische en administratieve werkzaamheden; werkzaamheden die buiten de Europese Unie plaatsvinden; de volgende activiteiten in relatie tot programmatuur: (1) onderhoud van programmatuur; (2) het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of software-platform; (3) het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige, Pagina 5 van 9

6 binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast; dit geldt voor aanvragen voor een S&O-verklaring die betrekking hebben op tijdvakken die na 31 december 2008 beginnen. het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk; werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan, onverminderd het bepaalde onder (3); onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen; het verrichten van beleidsstudies en strategische studies; het opzetten en volgen van cursussen, scholing en symposia; analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk; productvergelijkend onderzoek, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk; verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur; kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging; werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken; voorbereiding en uitvoering van de productie; het bouwen van een pilot-plant op productieschaal dan wel een prototype met een productieve of commerciële betekenis; werkzaamheden, door de S&O-inhoudingsplichtige of de S&O-belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht speur- en ontwikkelingswerk, die op zichzelf niet zijn aan te merken als speur- en ontwikkelingswerk; werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigingen van bestaande producten of processen; werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product. De S&O-verklaring bevat: een omschrijving van het werk dat wordt aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk; de periode waarvoor de S&O-verklaring wordt verstrekt; het aantal uren dat werknemers van de S&O-inhoudingsplichtige in die periode aan het speur- en ontwikkelingswerk naar verwachting zullen besteden; het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering met een berekening van dat bedrag. Aanvraagprocedure De S&O-inhoudingsplichtige kan voor een aaneengesloten periode van ten minste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalendermaanden vallende binnen één kalenderjaar en in totaal voor niet meer dan drie perioden per kalenderjaar een S&O-verklaring aanvragen. Pagina 6 van 9

7 De S&O-inhoudingsplichtige kan een aanvraag indienen voor een periode van een heel kalenderjaar als hij beschikt over een onderzoeks- of een ontwikkelafdeling en: aan de S&O-inhoudingsplichtige in het voorafgaande kalenderjaar een S&Overklaring is verstrekt; of indien de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid, aan een ander binnen de fiscale eenheid in het voorafgaande kalenderjaar een S&O-verklaring is verstrekt. Een kalendermaand waarop een aanvraag betrekking heeft kan niet meer worden betrokken in een latere aanvraag. De aanvraag moet worden ingediend ten minste een kalendermaand voorafgaande aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Aanvragen kunnen voor het laatst worden ingediend drie kalendermaanden voor het einde van het kalenderjaar. Een S&O-belastingplichtige kan tot en met 30 september van het betreffende kalenderjaar meerdere aanvragen indienen voor S&O-werkzaamheden, waarbij de aanvraagperiodes elkaar mogen overlappen. Een aanvraag loopt van de datum van indiening tot en met 31 december. Aanvragen die door S&O-belastingplichtigen worden ingediend in de periode 1 oktober tot en met 31 december moeten voor het gehele daaropvolgende kalenderjaar gelden. Voor activiteiten van S&O-belastingplichtigen die over het kalenderjaar heen lopen moet jaarlijks een nieuwe aanvraag worden ingediend. De beslissing op de aanvraag wordt gegeven binnen drie kalendermaanden na de aanvang van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Administratie Degene aan wie een S&O-verklaring is afgegeven moet gedurende de periode waarop de S&O-verklaring betrekking heeft een zodanige administratie bijhouden dat daaruit op eenvoudige en duidelijke wijze zijn af te leiden: a) de aard en de inhoud van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk; b) op welke dagen door een werknemer van de S&O-inhoudingsplichtige of door de S&O-belastingplichtige speur- en ontwikkelingswerk is verricht, en om hoeveel uur het per dag ging; c) de voortgang van het verrichte speur- en ontwikkelingswerk. Uiterlijk twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal is deze administratie voor wat betreft a) en c) voor controle beschikbaar is. Voor wat betreft b) is de administratie zodanig bijgehouden dat deze uiterlijk 10 werkdagen na een dag waarop S&O-werk is verricht beschikbaar is voor controle. Indien de S&O-verklaring betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk dat bestaat uit meerdere projecten wordt de administratie per project bijgehouden. Pagina 7 van 9

8 De S&O-inhoudingsplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven is verplicht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een mededeling te doen van het aantal uren dat aan het speuren ontwikkelingswerk is besteed in de periode waarop de verklaring betrekking heeft indien: a) het totaal aantal bestede S&O-uren minder is dan 90% van het in de S&Overklaring opgenomen aantal; of b) het product van het aantal niet bestede S&O-uren en het gemiddelde S&O-uurloon zoals vermeld in de S&O-verklaring, meer is dan maal het aantal kalendermaanden waarop de S&O-verklaring betrekking heeft. De S&O-inhoudingsplichtige doet de mededeling gezamenlijk voor alle op een kalenderjaar betrekking hebbende S&O-verklaringen binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarop de S&O-verklaringen betrekking heeft of, indien dat later is, binnen drie kalendermaanden na de afgifte van de laatste S&O-verklaring die betrekking heeft op dat kalenderjaar. Bij het eindigen van de inhoudingsplicht voor dat tijdstip wordt in afwijking daarvan de mededeling gedaan binnen één kalendermaand nadat de inhoudingsplicht is geëindigd. De S&O-belastingplichtige aan wie een S&O-verklaring is afgegeven en die in het kalenderjaar minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd is verplicht binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een mededeling aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te doen. Indien het totaal van de voorlopig toegepaste verminderingen 20% of meer boven het definitieve bedrag van de S&O-vermindering ligt, kan een boete worden opgelegd. Indien sprake is van opzet of grove schuld kan deze boete worden verhoogd. Adressen en contactpersonen: Neem contact op met de volgende instantie voor meer informatie over deze regeling: 1. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - vestiging Zwolle Hanzelaan JK ZWOLLE NEDERLAND Postbus GB ZWOLLE Tel: +31 (0) Helpdesk WBSO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - vestiging Zwolle Hanzelaan JK ZWOLLE NEDERLAND Postbus GB ZWOLLE Pagina 8 van 9

9 Tel: +31 (0) Pagina 9 van 9

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven.

Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Research- en developmentaftrek Het doel van de Research- en developmentaftrek (RDA) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling door het Nederlandse bedrijfsleven. Algemene informatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

WBSO HANDLEIDING 2018

WBSO HANDLEIDING 2018 WBSO HANDLEIDING 2018 WELKE S&O-PROJECTEN KOMEN IN AANMERKING De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor u technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten,

Nadere informatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie

WBSO. Innovatie stimuleringsmaatregel. >> Als het gaat om innovatie WBSO Innovatie stimuleringsmaatregel 2012 Agenda 1. WBSO in het kort 2. Wie komen in aanmerking? 3. Het aanvragen van WBSO 4. Wat levert de WBSO op? 5. Welke projecten komen in aanmerking? 6. S&O-administratie

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

WBSO Handleiding. WBSO Handleiding. Pagina 1. WBSO portaal KvK nummer: 56875711 info@wbsoportaal.nl www.wbsoportaal.nl Tel: 085-273 64 89

WBSO Handleiding. WBSO Handleiding. Pagina 1. WBSO portaal KvK nummer: 56875711 info@wbsoportaal.nl www.wbsoportaal.nl Tel: 085-273 64 89 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina De WBSO in het kort... 3 Wie komt in aanmerking voor de WBSO?... 5 Welke werkzaamheden komen in aanmerking?... 3.1 Technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO)... 3.2 Analyse

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Geldend van t/m heden

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Geldend van t/m heden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Geldend van 01-01-2017 t/m heden Hoofdstuk VIII. S&O-afdrachtvermindering

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO-AANVRAAG U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten

Nadere informatie

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO- AANVRAAG

TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO- AANVRAAG TIEN HANDVATTEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN WBSO- AANVRAAG André Bijker Teammanager WBSO U kunt gebruikmaken van de WBSO-subsidie voor het verlagen van uw loonkosten en overige kosten en uitgaven die betrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42769 24 december 2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 oktober 2015, nr. WJZ/15116106, houdende

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers

Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers Belastingregelingen voor innovatieve ondernemers De overheid vindt het belangrijk om innovatieve ondernemers te ondersteunen. Daarom zijn er een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen ontwikkelt. Wij bespreken

Nadere informatie

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden?

Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Kennisdocument Innovatie: wat zijn de mogelijkheden? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en

Nadere informatie

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen

Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Factsheet WBSO-Innovatiebox-RDA Van Frans van Iersel Datum 21 februari 2014 Betreft Subsidies en Innovatie 2014 Subsidies en innovatie, drie stapelbare fiscale regelingen Om innovatie in het bedrijfsleven

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

8. Een S&O-verklaring en dan...

8. Een S&O-verklaring en dan... 8. Een S&O-verklaring en dan... Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Klaren Subsidieadvies B.V. Postbus 28023 3828 ZG AMERSFOORT Telefoon: 033-4530818 (Tekst geldend op: 22-09-2014) Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie:

Fiscale subsidies voor innovatie. Fiscale subsidies voor innovatie 21-11-2014. Introductie. Fiscale subsidies voor innovatie: Introductie : WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet WBSO RDA Innovatiebox Afschrijving ineens Innovatiekrediet Loonheffingen: korting 35% IB: extra aftrek IB/VPB: investeringsaftrek

Nadere informatie

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) nieuwe perspectieven HOOFDSTUK 1 Wat is de WBSO? De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010. >> Als het gaat om innovatie Technologische ontwikkeling loont! WBSO 2010 >> Als het gaat om innovatie Bezig met technologische ontwikkeling? De WBSO verlaagt eenvoudig uw loonkosten Technologische vernieuwing is van groot belang

Nadere informatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013)

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) 2. Innovatie 2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WBSO 2013) De WBSO regeling is bedoeld om ondernemingen te stimuleren op het gebied van technologische innovatie.

Nadere informatie

Handleiding WBSO 2010

Handleiding WBSO 2010 Handleiding WBSO 2010 (bron: gegevens Senter Novem) Randvoorwaarden & werkzaamheden die niet in aanmerking komen voor WBSO 2 De S&O-administratie 4 Een S&O-verklaring en dan 6 Controle achteraf 14 Handleiding

Nadere informatie

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren

Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren Afdrachtverminderingen Het loont om te investeren 1. Verlaag loonkosten onderwijs, speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010

Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010 Hoe verminder ik mijn loonkosten voor R&D? WBSO! WBSO Learnshop Easyfairs Industrie & Milieu 2010 Uitnodiging Kom nu langs (E1000) voor: Koffie Internet Informatie Zo maar een praatje. 2 Inleiding Programma:

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO in In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO in 2017 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO verlaagt eenvoudig de kosten voor uw R&D-project Het

Nadere informatie

2. Verzoeker tekende tegen het besluit van 30 november 2007 bij brief van 2 januari 2008 bezwaar aan.

2. Verzoeker tekende tegen het besluit van 30 november 2007 bij brief van 2 januari 2008 bezwaar aan. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat SenterNovem verkeerde telefonische informatie heeft gegeven over het indienen van nieuwe aanvragen tijdens een bezwaarprocedure waardoor verzoeker ervan

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst RDA

Voorlichtingsbijeenkomst RDA Voorlichtingsbijeenkomst RDA Onderwerpen 1. RDA in het kort 2. Wie komen in aanmerking 3. Hoe werkt de RDA 4. Welke kosten en uitgaven wel 5. Welke kosten en uitgaven niet 6. Lusten en lasten 7. Hoe dient

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO

Voordeel en administratieve verplichtingen WBSO WBSO U heeft een WBSO-beschikking met een begeleidende brief per post via ons ontvangen van RVO. Hierin wordt u verwezen naar de folder die u eerder in het jaar van ons ontvangen heeft en naar deze website.

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven -

SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - SRE Investeringsregeling 2013 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven - Het doel van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - S&O-afdrachtvermindering (WBSO) is

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2009:BJ7078

ECLI:NL:CBB:2009:BJ7078 ECLI:NL:CBB:2009:BJ7078 Instantie Datum uitspraak 11-08-2009 Datum publicatie 08-09-2009 College van Beroep voor het bedrijfsleven Zaaknummer AWB 07/919 AWB 07/920 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

belastingbesparing met de innovatiebox

belastingbesparing met de innovatiebox Innovatiebox belastingbesparing met de innovatiebox Wat innovatie is, hoeven we u niet uit te leggen. Als ondernemer doet u niet anders. Wel willen we u graag wijzen op de fiscale voordelen ervan. Met

Nadere informatie

Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA)

Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) Klaren Subsidieadvies B.V. Postbus 28023 3828 ZG AMERSFOORT Telefoon: 033-4530818 Staatsblad 2011, 657 29 december 2011 Besluit van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur-

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek

Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek Haal meer geld voor uw ontwikkeling en innova2e ASBR Subsidium Emille Schoonbeek AGENDA 1. BUSINESSUNITS ASBR B.V. 2. INZOOMEN ASBR SUBSIDIUM B.V. 3. MEEST GEBRUIKTE REGELINGEN 4. VRAGEN BUSINESSUNITS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Handleiding. Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie

Handleiding. Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie Handleiding Research en Development Aftrek (RDA) >> Als het gaat om innovatie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De RDA in het kort 4 2 Wie komt in aanmerking voor de RDA? 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Fiscale eenheid

Nadere informatie

Hieronder wordt het Belastingplan 2016 gepresenteerd voor zover dit betrekking heeft op de wijziging m.b.t. de WBSO-regeling in 2016.

Hieronder wordt het Belastingplan 2016 gepresenteerd voor zover dit betrekking heeft op de wijziging m.b.t. de WBSO-regeling in 2016. Hieronder wordt het Belastingplan 2016 gepresenteerd voor zover dit betrekking heeft op de wijziging m.b.t. de WBSO-regeling in 2016. Allereerst volgt hieronder de Memorie van toelichting inzake de Integratie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Uw innovatieve onderneming

Uw innovatieve onderneming Uw innovatieve onderneming Fiscale faciliteiten voor innovatieve activiteiten Innovatie - driepijlersysteem Pijler 1 Afdrachtsvermindering S&O Pijler 2 Research & Development-aftrek Innovatie pijlers Pijler

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Handleiding WBSO 2016. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO 2016. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt in

Nadere informatie

Handleiding Mededeling

Handleiding Mededeling Handleiding Mededeling WBSO 2016 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 1. Realisatie melden Als u gebruik maakt van de WBSO dan brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Uitgave januari LH 099-1T11FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017

Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 Een WBSO-aanvraag en dan... Leidraad voor het gebruik van de WBSO in 2017 U heeft een S&O-verklaring ontvangen voor S&O-werkzaamheden in 2017. Wat nu? U verrekent het financiële voordeel in uw aangifte.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO 2018 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO gebruiken we vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) in

Nadere informatie

W /III. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012)

W /III. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) W06.11.0378/III Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel B een

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA)

Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) (27 oktober 2011) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Handleiding. WBSO 2019 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Handleiding. WBSO 2019 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Handleiding WBSO 2019 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Leeswijzer In deze handleiding WBSO gebruiken we vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie Handleiding Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012 >> Als het gaat om innovatie Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de handleiding van de WBSO. Deze praktische gids geeft u de

Nadere informatie

Tips voor de BV/IB-ondernemer

Tips voor de BV/IB-ondernemer s voor de BV/IB-ondernemer 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een bedrag

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie

Handleiding. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012. >> Als het gaat om innovatie Handleiding Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2012 >> Als het gaat om innovatie Voorwoord Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de handleiding van de WBSO. Deze praktische gids geeft u de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:1306

ECLI:NL:RBROT:2015:1306 ECLI:NL:RBROT:2015:1306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-02-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer ROT 13/7021 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA)

regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) W15.11.0507/IV Besluit van, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (Besluit RDA) Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr.

Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen. Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. Loonheffingen. Loonheffing. Afdrachtverminderingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB 2011/664M, Staatscourant 7 juli 2011,

Nadere informatie

Handleiding WBSO/RDA 2014

Handleiding WBSO/RDA 2014 Handleiding WBSO/RDA 2014 Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt in plaats van het bekende, Engelse R&D. Deze benaming

Nadere informatie

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox

WBSO EN INNOVATIEBOX. Harm Kolen De overheid als helpende hand 18-09-2013. WBSO en Innovatiebox WBSO EN INNOVATIEBOX Harm Kolen De overheid als helpende hand 1 STIMULERING TECHNISCHE INNOVATIE Fiscaal voordeel WBSO: korting op afdracht loonheffingen / toegangsticket RDA & Innovatiebox RDA m.i.v.

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Voor u ligt de tweede Lentink De Jonge nieuwsbrief van 2016. Onderstaande berichten worden toegelicht: VAR definitief ten einde! Themabijeenkomst verdwijnen VAR Fiscaal vriendelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2018 2019 35 028 Invoering van een bronbelasting en afschaffing van de dividendbelasting alsmede wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 027 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2014

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Handleiding WBSO-RDA 2014 Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO-RDA 2014 Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt

Nadere informatie

Handleiding WBSO/RDA 2015. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Handleiding WBSO/RDA 2015. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Handleiding WBSO/RDA 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Leeswijzer In deze handleiding WBSO/RDA wordt vooral de Nederlandse term speur- en ontwikkelingswerk (afgekort tot S&O) gebruikt

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Bijlage FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Bijlage FISCALE JAARREKENING DECEMBER UUR. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Bijlage FISCALE JAARREKENING DECEMBER 2015 11.00 13.30 UUR Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Fiscale jaarrekening December 2015 B / 5 2015 NGO-ENS B / 5 Bij de

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 2007

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 2007 FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 27 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 27 Inhoud Inleiding 4 Gebruik van de WBSO 6 Evaluatie

Nadere informatie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie

Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie Projectgegevens voor de aanvraag van WBSO subsidie 1.1. Intern projectnummer: 1.2. Titel project: 1.3. Type project: Haalbaarheidsonderzoek Ontwikkelingsproject Technisch-wetenschappelijk onderzoeksproject

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14 2 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid

Nadere informatie