Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,"

Transcriptie

1 > 1 Postbus Raad Nederlandse Detailhandel Postbus AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 juli 2011 Uw kenmerk Betreft CAO voor de Slijterijen Kenmerk CAO Geachte heer, In het besluit van 11 maart 2011, UAW Nr 11144, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen van de CAO voor de Slijterijen algemeen verbindend verklaard tot en met 31 maart 2011 Deze bepalingen heb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen Het doel hiervan is onder meer dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn om hun fiscale verplichtingen na te komen Ik heb de beoordeling beperkt tot de in mijn ogen belangrijkste fiscale aspecten In de bijgevoegde rapportage informeer ik u over het resultaat van deze beoordeling Wellicht ten overvloede vermeld ik dat u aan deze beoordeling alleen vertrouwen kunt ontlenen indien en voor zover ik fiscale aspecten expliciet benoem De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2011 Ik verzoek u om de CAO-partijen van de inhoud van deze brief op de hoogte te stellen Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij bereiken op bovengenoemd doorkiesnummer Uiteraard kunt u ook bij mij terecht als u informatie wenst over de fiscale aspecten van niet in deze beoordeling genoemde CAO-bepalingen Hoogachtend, Belastingdienst/Kennisgroep CAO namens de inspecteur ON 419-1Z*1ED Bezoekadres In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden Prinses Beatrixlaan 512 'S-GRAVENHAGE

2 Kenmerk 2 Bijlage CAO voor de Slijterijen In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2011 (hierna: Handboek) U kunt het Handboek raadplegen op of downloaden van de internetsite van de Belastingdienst (wwwbelastingdienstnl) Uiteraard vindt u hier ook steeds het laatste nieuws, waarover u zich ook door middel van een rss-feed kunt laten informeren De door de Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen zijn ook te vinden op de site van de Belastingdienst (wwwbelastingdienstnl/zakelijk/personeel en loon/cao-beoordelingen) Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd Dit is de nieuwe regeling van kostenvergoedingen en voorzieningen voor de werknemer Hiertoe is de Wet loonbelasting 1964 gewijzigd en zijn ook de uitvoeringsbepalingen herschreven De nieuwe uitvoeringsbepalingen zijn vervat in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Tot 2014 kunnen werkgevers jaarlijks aan het begin van het jaar kiezen om de oude regeling toe te passen Op 1 januari 2014 is toepassing van de werkkostenregeling verplicht Informatie over de werkkostenregeling vindt u in het Handboek en ook op de site van de Belastingdienst (wwwbelastingdienstnl/zakelijk/personeel en loon/werkkostenregeling) De (loon)begrippen voor de diverse wetten waarop de loonheffingen zijn gebaseerd kunnen verschillen De loonheffingen bestaan uit de loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen), de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Ook voor de toepassing van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA) geldt dat soms sprake is van afwijkende begrippen Als sprake is van loon voor de loonheffingen en tevens van WVA-loon, dan gebruik ik de term loon Artikel 28 Definitie loon In onderdeel 8 van artikel 2 staat wat niet tot het loon behoort Voor de volledigheid wijs ik erop dat het begrip loon voor de loonheffingen uitgebreider is Ik verwijs hiervoor naar hoofdstuk 4 van het Handboek In ieder geval behoren de overwerkvergoedingen, de toeslag voor het werken op de wekelijkse koopavond en de zaterdagmiddag, vakantiebijslagen en de winstuitkeringen tot het loon Artikel 6 Arbeidstijd Volgens het zesde lid van dit artikel heeft de werknemer die op een dag meer dan 4,5 uur werkt en na 1900 uur doorwerkt, recht op een maaltijd van redelijke kwaliteit of recht op een vergoeding voor een aangeschafte maaltijd van maximaal 5,45 op declaratiebasis De waarde van de maaltijd of de vergoeding van de maaltijdkosten behoren tot het loon De maaltijd moet worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer Als de maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft, is de vergoeding of de verstrekking van de maaltijd onbelast Hiervan is sprake bij overwerk of werk op koopavonden Van overwerk is sprake als de werknemer arbeid verricht gedurende de tijd die uitgaat boven de voor die werknemer geldende normale arbeidsduur op die dag Als een werknemer door zijn werk tussen 1700 en 2000 uur niet thuis kan eten, is er in elk geval sprake van een meer dan bijkomstige zakelijke maaltijd en is de verstrekking van de maaltijd onbelast Hetzelfde geldt voor de vergoeding van de maaltijdkosten, mits de werknemer die kosten heeft gemaakt Het bovenstaande geldt ook als de werkgever de werkkostenregeling niet toepast (de overgangsregeling) Ik verwijs naar paragraaf 1827 van het Handboek

3 Kenmerk 3 Artikel 10 Overwerk Dit artikel bevat een regeling voor overwerk Het overwerk kan in geld dan wel in tijd worden vergoed De vergoeding van het reguliere uurloon met daarbij de toeslag voor overwerk behoort tot het loon Indien sprake is van overwerkloon in de betekenis van een beloning voor arbeid welke een werknemer verricht gedurende de tijd die uitgaat boven de voor die werknemer geldende normale arbeidsduur mag de werkgever voor de loonheffing de tabellen voor bijzondere beloningen toepassen Ik verwijs naar paragraaf 736 van het Handboek Voor de WVA geldt als hoofdregel dat overwerkloon niet tot het WVA-loon behoort Een uitzondering hierop is dat een reistijdvergoeding tot het overwerkloon kan behoren Ik verwijs naar paragraaf 2313 van het Handboek Een andere uitzondering geldt in de gevallen dat de werkgever de deeltijdfactor vaststelt aan de hand van het aantal uren waarover het loon verschuldigd is in plaats van het contractueel vastgelegde aantal uren In dat geval moet de werkgever vooraf, voor de periode van een kalenderjaar, vastleggen dat hij van deze mogelijkheid gebruik maakt en voor welke categorie werknemers hij dit doet Ik verwijs naar paragraaf 2314 van het Handboek Artikel 13 Arbeidsongeschiktheid Dit artikel bevat een loondoorbetalingsregeling bij arbeidsongeschiktheid De fiscale gevolgen zijn als volgt samen te vatten Het salaris dat betrekking heeft op de restcapaciteit behoort tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Ik verwijs naar de paragrafen 113, 412, 422 en 76 van het Handboek Voor de loonheffing is zowel op het salaris als op de aanvulling op de WIA-uitkering de witte tabel van toepassing Ik verwijs naar paragraaf 732 van het Handboek Voor de toepassing van de WVA behoort uitsluitend het salaris dat betrekking heeft op de restcapaciteit tot het WVA-loon Indien de arbeidsduur van de werknemer door de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder dan 36 uur per week gaat bedragen is niet langer sprake van een werknemer met een volledige arbeidsduur Voor de afdrachtvermindering onderwijs moet de werkgever daarom het toetsloon en het bedrag van de afdrachtvermindering met een deeltijdfactor herberekenen Ik verwijs naar paragraaf 2314 van het Handboek De aanvulling op de WIA-uitkering vormt loon uit vroegere dienstbetrekking De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ter zake van de aanvulling bedraagt 7,75% Ik verwijs naar de paragrafen 621 en 625 van het Handboek Ter zake van deze aanvulling bestaat geen recht op een afdrachtvermindering Ik verwijs naar de paragrafen 2311 en 2313 van het Handboek Artikel 17 Vrije tijd sparen Dit artikel regelt het recht van de werknemer op tijdsparen De werknemer kan maximaal 26 dagen per jaar en in totaal tot een maximum van 130 dagen sparen Uit de niet algemeen verbindend verklaarde bijlage 2 bij de CAO, waarin deze tijdspaarregeling is uitgewerkt, blijkt dat werknemers in deeltijd deze rechten naar rato van de omvang van het dienstverband hebben Aanspraken op vakantie- en compensatieverlof behoren als zodanig niet tot het loon voor zover zij samen aan het eind van het kalenderjaar niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 50 weken De doorbetaling tijdens de verlofdagen behoort in dat geval tot het loon

4 Kenmerk 4 Bij parttimers wordt het maximum van 250 dagen overeenkomstig verlaagd Ik verwijs naar paragraaf van het Handboek Uiteraard behoort ook een eventuele uitbetaling bij beëindiging van de dienstbetrekking tot het loon voor de loonheffingen Artikel 18 Buitengewoon verlof Het derde lid van dit artikel vermeldt dat in de periode van 5 jaar voorafgaande aan zijn pensionering een werknemer eenmaal recht heeft op maximaal 5 dagen verlof met behoud van loon voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op zijn pensionering De vergoeding van de kosten van een prepensioencursus of de verstrekking van een dergelijke cursus is loon tenzij de cursus op een lijn is te stellen met outplacement Indien de cursus of de vergoeding ervan tot het loon behoort, kan de werkgever het onderbrengen in de vrije ruimte Als de werkgever niet de werkkostenregeling maar de oude regeling toepast dan is sprake van een vrije vergoeding of verstrekking als de cursus op een lijn staat met outplacement Wanneer sprake is van meerdaagse, volledig verzorgde bijeenkomsten of cursussen met een meer recreatief karakter dan behoort de vergoeding van de cursuskosten tot het loon Bij een verstrekking in natura behoort de waarde in het economische verkeer tot het loon Desgewenst kan de werkgever aan de inspecteur vragen om vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen te geven Ik verwijs naar paragraaf 1830 van het Handboek Artikel 24 Dienstwoning Het tweede lid van dit artikel luidt: Indien aan een werknemer een dienstwoning als in lid 1 omschreven ter beschikking wordt gesteld, kan het voor hem geldende loon worden verminderd met een bedrag, gelijk aan de wekelijkse/maandelijkse huurwaarde van die woning Deze waarde wordt echter niet in aanmerking genomen voor zover deze meer bedraagt dan 15% van het voor de werknemer geldende loon Daarnaast is de werkgever gerechtigd de werkelijke kosten van water, gas, licht en verwarming alsmede alle overige bijkomende huisvestingskosten, welke niet ten laste van de slijterij komen, te verrekenen met het voor de werknemer geldende loon Past de werkgever de werkkostenregeling toe dan behoort de verstrekking of vergoeding van het genot van een dienstwoning tot het loon van de werknemer Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel en daarmee onderbrenging in de vrije ruimte is niet mogelijk De waarde van de verstrekking of vergoeding van het genot bedraagt maximaal 18% van het jaarloon van de werknemer bij een 36-urige werkweek Bij een vaste arbeidsduur van minder dan 36 uur per week moet u het loon herrekenen tot 36 uur Als de werkgever de oude regeling toepast, geldt in feite hetzelfde Deze verstrekking of vergoeding is dan vrijgesteld voor zover deze waarde in het economische verkeer meer is dan 18% van het jaarloon van de werknemer bij een 36-urige werkweek Bij een vaste arbeidsduur van minder dan 36 uur per week moet u het loon herrekenen tot 36 uur Ik verwijs naar paragraaf 1856 van het Handboek Artikel 27 Oproepkrachten Dit artikel bevat bepalingen met betrekking tot oproepkrachten De afdrachtvermindering onderwijs verstaat onder een werknemer met volledige arbeidsduur: een werknemer met een contractuele arbeidsduur van 36 uur of meer per week Voor deze afdrachtvermindering geldt dat, indien sprake is van een werknemer zonder contractueel overeengekomen vaste arbeidsduur of van een werknemer met een contractueel overeengekomen

5 Kenmerk 5 arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, de werkgever het toetsloon en de afdrachtvermindering naar evenredigheid moet herrekenen Indien bij oproepkrachten het aantal te werken uren niet contractueel is vastgelegd, moet de werkgever het toetsloon en het bedrag van de afdrachtvermindering naar evenredigheid herrekenen De werkgever moet het werkelijk door de oproepkracht gewerkte aantal uren delen door 36 De deeltijdfactor mag daarbij niet groter zijn dan 1 Omdat de arbeidsduur niet contractueel is vastgelegd kan voor de toepassing van de WVA geen sprake zijn van overwerk Loon dat een werkgever in deze situatie ter zake van overwerk aan een oproepkracht uitbetaalt behoort tot het WVA-loon Ik verwijs naar de paragrafen 2313 en 2314 van het Handboek

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw,

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad Metaal & Techniek t.a.v. de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG. Geachte heer, mevrouw, Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90057 5600 PK EINDHOVEN Telefoon 0800-0543 Telefax (000) 000 00 00 Kennisgroep CAO Stichting Vakraad Metaal & Techniek tav de Directie Postbus 93235 2509 AE DEN HAAG Datum

Nadere informatie

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010.

... Betreft CAO Grafimedia 2008-2010, algemeen verbindend verklaard tot en met 31 januari 2010. Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE 1 > Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 20 augustus 2008 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft CAO Grafimedia

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den Haag Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den

Nadere informatie

Kantoor Almelo. WENb. Postbus 9009 6800 DL ARNHEM. Geachte heer,

Kantoor Almelo. WENb. Postbus 9009 6800 DL ARNHEM. Geachte heer, Kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO WENb Postbus 9009 6800 DL ARNHEM Datum 24 maart 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO Afval & Milieu Services

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019.

... De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen kent een cao voor Uitzendkrachten. De huidige cao geldt tot en met 31 mei 2019. Belastingen/kantoor > 1 Postbus 50960 3007 BB ROTTERDAM Rotterdam NBB NBBU Stadsring 171 3817 BA AMERSFOORT Datum 27 juli 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Cao voor Uitzendkrachten NBBU 1 juni 2014-31 mei

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte,

Oost/kantoor Almelo ALMELO. Geachte, Oost/kantoor Almelo > 1 Postbus 5105 7600 GL Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 29 januari 2009 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling CAO op fiscale aspecten Geachte, Namens

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING

HANDREIKING WERKKOSTENREGELING HANDREIKING WERKKOSTENREGELING Buro Zaken Jan Willem Brouwersstraat 16 1071 LJ Amsterdam Telefoon: 020-364 11 72 info@burozaken.nl Versie 1.3 (3 november 2014) INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 1 2 De werkkostenregeling...

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249

Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1. Besluit van 15 december 2006, nr. CPP2006/1461M, Stcrt. nr. 249 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs 1 Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten stagiairs Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën

Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën Werkkostenregeling (Belastingplan 2010 c.a.) Bron: Ministerie van Financiën Het kabinet wil in het kader van administratieve lastenverlichting de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

loon belasting en premies 2012

loon belasting en premies 2012 Handboek loonbelasting en premies 2012 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 Saba: Cap. Matthew Levenstone Str. The Bottom tel. 416 3941 St. Eustatius: H.M.

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

NOTITIE WERKKOSTENREGELING

NOTITIE WERKKOSTENREGELING NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18588 1 augustus 2014 Verzekeringsbedrijf - Binnendienst 2014 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

vakantiewerkers 2015

vakantiewerkers 2015 Alles Over arbeidsvoorwaarden van vakantiewerkers 2015 Inhoudsopgave Toepassing CAO GGZ 2011-2013... 2 De Arbeidstijdenwet (ATW)... 2 Kinderarbeid... 2 12-jarigen... 2 13- en 14-jarigen... 2 15-jarigen...

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie